Page 1

UTBILDNINGSKATALOG 2019

AVONOVA | LEARNING WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING


Utbildningar för ett friskare Sverige Vi har utbildningar som rör allt inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap – från hur du arbetar mer hållbart, följer lagar och föreskrifter, till hur du står rätt, äter bättre och blir en bättre chef.

Vi erbjuder lärarledda utbildningar hos er eller på Avonova, e-learnings, föreläsningar, workshops och webinar. Utbildningarna vänder sig till chefer, ledare och medarbetare.

Alla våra utbildare befinner sig i sina yrkesroller dagligen ute i företags och organisationers arbetsmiljöer och är certifierade genom Avonova Akademi.

AVONOVA | LEARNING

BOKA ONLINE


Innehållsförteckning Allmänna arbetsmiljöutbildningar

4

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning

4

Arbetsmiljöutbildning för chefer

4

Bättre Arbetsmiljöutbildning - BAM

4

Bättre Arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsmiljö-/skyddsombud

4

Suntarbetsliv - Arbetsmiljöutbildning för kommun och landstingssektorn 5 Säkerhetskonferens med workshop

5

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

5

Blodburen smitta

5

Utbildningar fysisk arbetsmiljö

6

Buller och vibrationer

6

Grundläggande utbildning BAS-U och BAS-P

6

Kvartsutbildning - med krav från Kvarts – stendamm i arbetsmiljön

7

Kemiska arbetsmiljörisker

7

Ergonomiutbildningar 8 Belastningsergonomi och arbetsteknik

8

Förflyttningsutbildning 8 Bildskärmsergonomi 8 Kontorsergonomi - e-Learning

8

HLR-utbildningar 9 Grundutbildning i vuxen-HLR

9

Barn-HLR 9 Första hjälpen

9

Organisatorisk och Social arbetsmiljö

10

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA-BAS

10

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA-FÖRDJUPNING

10

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA-e-Learning

10

Hållbar på skift och natt

10

Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier

11

Hot & Våld - Trygghet & Säkerhet

11

Konflikthantering 11 Stress och stresshantering - föreläsning

11

Det nödvändiga samtalet

11

Kriser och krisstöd på arbetet

11

Arbetslivsinriktad rehabilitering

12

Arbetslivsinriktad rehabilitering för chefer

12

Rehabprocess för chefer - e-Learning

12

Riskbruk Alkohol och droger

12

Hälsoutbildningar 13 Må bra i vardagen

13

Hållbar Hälsa

13

Sömn och återhämtning

13

Hälsoinspiratörsutbildning 13

Mer om våra kompetenser, våra resurser och ditt närmaste enhet hittar du på avonova.se

WWW.AVONOVA.SE


Allmänna arbetsmiljöutbildningar

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning En utbildning som säkerställer en grundläggande kunskap om de regler, det systematiska arbetssätt med arbetsmiljön som finns i Arbetsmiljölagen samt hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljö. För den som endast önskar baskunskaper om regelverket kan man gå förmiddag dag 1. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras Omfattning: 3 dagar, 24 lektionstimmar. Deltagare kan välja att gå delar av utbildningen.

Bättre Arbetsmiljöutbildning - BAM Den här utbildningen ger grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare samverkar i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen fokuserar på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bättre Arbetsmiljöutbildning säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare eller de som utifrån sin funktion har behov av kunskap om arbetsmiljöfrågor. Omfattning: 3 dagar

AVONOVA | LEARNING 4

Arbetsmiljöutbildning för chefer Efter den här utbildningen har deltagaren fördjupade arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan ska se ut mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare i arbetsmiljöfrågor. Fokus ligger på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöutbildning för chefer omfattar bland annat Arbetsmiljölagen, föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen vänder sig till chefer och ledare. Omfattning: 1 dag

Bättre Arbetsmiljöutbildning - för chefer, arbetsmiljö-/ skyddsombud Utbildningen ger både grundläggande och fördjupande arbetsmiljökunskaper i hur samverkan ska se ut mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen fokuserar på vilka lagar och avtal som styr och hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsmiljö-/skyddsombud eller fackliga företrädare. Omfattning: Chefer går 3 dagar och arbetsmiljö-/skyddsombud 5 dagar varav en dag är eget arbete på den egna arbetsplatsen. BOKA ONLINE


Allmänna arbetsmiljöutbildningar

Suntarbetsliv - Arbetsmiljöutbildning för kommun- och landstingssektorn Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud. Arbetsmarknadens parter har enats om innehållet och kvalitetssäkrat utbildningen tillsammans med experter och forskare. Deltagaren får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Utbildningen fokuserar på hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet och ger de olika deltagarna – från chef till skyddsombud – samma information och kunskap vid samma tillfälle. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken Den här utbildningens mål är att ge praktisk kunskap för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig användbar metodik, verktyg och praktiska tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken fördjupar kunskaperna om föreskriften 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete. För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen rekommenderas deltagaren att ha gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, arbetsmiljöombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras systematiskt. Omfattning: 1 dag

Omfattning: 3 dagar

Säkerhetskonferens med workshop Ge organisationen en nystart eller en uppgradering av arbetet med en säker arbetsplats. Med Avonovas Säkerhetskonferens med workshop får organisationen en ökad kunskap, fokus på processen mot en säker arbetsplats och välfungerande rutiner för implementering i säkerhetsarbetet. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: Anpassas utifrån önskemål

Blodburen smitta Deltagaren får kunskaper i hur man förebygger risk för smitta, användning av skyddsutrustning, hantering vid uppkommen stickskada samt övriga viktiga faktorer vid arbete i riskmiljö. Stickskador och blodsmitta orsakar direkta kostnader för såväl arbetsgivare som arbetstagare och vid skada kan arbetstagaren drabbas av oro för egen och anhörigas ohälsa vi eventuell smitta. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med miljöer där smitta kan förekomma. Omfattning: 2 timmar

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 5


Utbildningar fysisk arbetsmiljö

Buller och vibrationer Buller och vibrationer kan skapa ohälsa på både kort och lång sikt. För att minimera skador utgår utbildningen Buller och vibrationer från relevanta föreskrifter för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetssätt i utsatta miljöer. Buller Enligt föreskriften 2005:16 Buller, ska medarbetarna få lämplig information och utbildning för att få tillräckliga kunskaper om hur arbetsutrustningen används på rätt sätt, för att minska exponeringen av buller. Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de undre insatsvärdena skall enligt AFS 2005:16 arbetstagarna få information och utbildning om de risker som uppkommer i samband med bullerexponeringen. Vibrationer Enligt föreskriften 2005:15 Vibrationer, ska arbetsgivaren säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering få information och utbildning om riskerna med vibrationer. Det ställs också krav på att arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna får korrekt information och utbildning om hur arbetsutrustning används på ett riktigt och säkert sätt, för att minimera vibrationsexponeringen.

Grundläggande utbildning BAS-U och BAS-P Vid varje bygg-, anläggning-, service- och installationsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det är lagstadgat att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren och de som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet. Utbildningen ger kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. Utbildningen vänder sig till byggherrar, byggledare, platschefer, arbetschefer, projektörer, konsulter, arbetsledare, projektledare, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Omfattning: 1 dag

Utbildningen vänder sig till den som leder arbete eller arbetar i en miljö med buller och vibrerande verktyg. Omfattning: 2 timmar

Utbildning med hög kvalitet Avonova vill ge dig som kund en utbildning med hög kvalitet och med hög användbarhet i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Förutom den höga kompetens som våra utbildare har så utbildas dessa i en intern Avonovautbildning som heter ”Utbildning för utbildare” för att ytterligare höja kompetensen. Utöver detta så sker löpande uppdatering av såväl ämneskunskaper som presentationsteknik.

AVONOVA | LEARNING 6

BOKA ONLINE


Utbildningar fysisk arbetsmiljö

Kvartsutbildning- med krav från Kemiska arbetsmiljörisker Kvarts – stendamm i arbetsmiljön Att jobba med kemikalier ställer höga krav på säkerheten Den här utbildningen möter kraven från föreskriften 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön, som säger att arbetsgivaren ska se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om hälsorisker och hur dessa kan förebyggas. Att andas in de finaste inandningsbara dammpartiklarna av kvarts kan orsaka allvarlig ohälsa i form av stendammlunga (Silikos). Exponering för kvartshaltigt damm är mycket vanligt i arbetslivet. Stendamm kan uppstå vid hantering av berg-, sten- och sandmaterial. Utbildningen vänder sig till den som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där kvartshaltigt material hanteras. Omfattning: 2 timmar

och en ständig uppdatering av kunskaper. Utbildningen Kemiska arbetsmiljörisker utgår från föreskriften 2018:2 Kemiska arbetsmiljörisker och enligt den krävs utbildning för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av innehåll av: Diisocyanater, Epoxiplastkomponenter, Organiska syraanhydrider, Formaldehydhartser, Metakrylater, Akrylater. Utbildning krävs även vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater och arbete med processer som frisätter formaldehyd. Arbete med ämnena Etyl-2-cyanoakrylat och Metyl-2-cyanoakrylat och som pågår längre än 30 minuter per vecka omfattas också av krav på utbildning. Utbildningen vänder sig till de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334. Omfattning: 3 timmar

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 7


Ergonomiutbildningar

Belastningsergonomi och arbetsteknik Ergonomi är ett brett område som handlar om hur vi han­ terar vårt arbete och dess miljö med utgångspunkt från kroppens förutsättningar. Arbetsmiljölagen föreskriver bland annat att arbetsgivaren skall tillgodose medarbetare med tillräckliga kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som är håll­ bart för kroppen. Belastningsergonomi och arbetsteknik är en utbildning som ökar förståelsen för kroppens möjligheter och be­ gränsningar och att inse vikten av ett skonsamt arbetssätt, förebygga belastningsskador samt skapa förutsättningar för en effektiv arbetsteknik. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare.

Bildskärmsergonomi Belastningsbesvär i nacke, axlar och armar är ett vanligt förekommande problem hos medarbetare i kontorsmiljö. Detta beror till stor del på att mycket av arbetet i dag sker framför en skärm. Bildskärmsarbete kan också öka förekomsten av ögontrötthet samt av olika typer av stressrelaterade symtom. Utbildningen Bildskärmsergonomi ger deltagaren ökad medvetenhet gällande ergonomi och inspirerar till att arbeta ergonomiskt och att förebygga ohälsa i samband med bildskärmsarbete. Arbetsmiljölagens inriktning följs om förebyggande arbete och kompetensutveckling av arbetsmiljöfaktorer hos medarbetaren. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som arbetar i administrativ miljö med regelbundet bildskärmsarbete. Omfattning: 1-2 timmar

Omfattning: Anpassas efter önskemål

Förflyttningsutbildning

Kontorsergonomi - e-Learning

Under utbildningen får deltagaren såväl teoretiska som praktiska kunskaper i hur en säker förflyttning av brukare/ patient genomförs.

Med den här e-Learningen vill vi väcka intresse för och öka medvetenheten kring hur belastning påverkar kroppens hälsa och för ett första steg till förändring. Det ställs idag krav på att vi ska orka prestera under ett långt arbetsliv och därför behövs verktyg för att kunna bibehålla hälsan.

Utbildningen ger kunskaper i brukarens/patientens rörelsemönster och förståelse för kroppens möjligheter och begränsningar samt vikten av ett skonsamt arbetssätt. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom verksamheter såsom vård och omsorg, hemtjänst, assistansverksamhet m.fl. Omfattning: 4 timmar

AVONOVA | LEARNING 8

Den här utbildningen skapar medvetenhet kring hur belastning vid administrativt arbete påverkar kroppens hälsa och vad man kan göra för förbättringar. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: 20 minuter

BOKA ONLINE


HLR-utbildningar

Grundutbildning i vuxen-HLR

Första hjälpen

Hjärt- och lungräddning handlar om att hålla en person vid liv tills ambulans är på plats. För att hålla kunskapen aktuell bör praktiska övningar repeteras varje år. Se till att så många som möjligt kan HLR för att öka tryggheten på arbetsplatsen.

Utbildning i första hjälpen bidrar till att minska lidandet, minskar risk för skadeutveckling samt ökar chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp. Utbildningen Första hjälpen hjälper deltagarna att få mod att ingripa vid olycksfall eller sjukdomsfall och förstå vikten av regelbunden HLR-träning.

Efter Grundutbildning i vuxen-HLR ska alla deltagare ha handlingsberedskap att kunna utföra HLR samt vara motiverade att starta HLR. Utbildningen går igenom alla steg i hjärt- och lungräddningen, från att identifiera ett hjärtstopp, till att utföra en HLR. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare.

Utbildningen uppfyller föreskriften 1999:7 Första Hjälpen och krisstöd. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare och kan anpassas utifrån olika behov. Omfattning: 4 timmar

Omfattning: 1-2 timmar

Barn-HLR Varje dag inträffar olyckor eller olyckstillbud där barn är inblandade. Därför behöver personal som arbetar med barn också lära sig vad man kan göra om olyckan inträffar. Hur får man exempelvis bort ett föremål som täpper till barnets luftvägar? Efter utbildningen Barn-HLR ska deltagaren ha fått lära sig att rädda liv genom hjärt- och lungräddning, att få bort främmande föremål i luftvägarna, vilka larmrutiner som finns på arbetsplatsen, ha fått kännedom kring omhändertagande vid allvarlig och akut sjukdom och allvarliga skador hos barn. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som arbetar med barn. Omfattning: 1-2 timmar

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 9


Organisatorisk och Social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA - BAS

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA - e-LEARNING

OSA – BAS är en grundläggande utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen är baserad på de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildningen ger kunskap om föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö som ska hjälpa dig som chef eller skyddsombud att utveckla din verksamhet till en mer attraktiv arbetsplats.

Deltagaren får grundläggande kunskaper i syfte, mål och innehåll i föreskriften 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och kan efter utbildningen starta upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom området. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap och tolkning av föreskriften 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och hur den integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Omfattning: Hel- eller halvdag

Syftet är att ge chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud kunskap i hur kraven i föreskriften kan uppfyllas i på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att arbeta kontinuerligt och långsiktigt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön minskar vi inte bara risker och sparar pengar. Vi skapar också en långsiktigt hållbar och attraktiv verksamhet där medarbetarna trivs, är friska och presterar bättre. Utbildningen vänder sig till chefer och skyddsombud. Omfattning: 40 minuter

Hållbar på skift och natt Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA - FÖRDJUPNING Att arbeta skift och natt ställer specifika krav på kost, sömn Den här utbildningen ger deltagaren nödvändiga verktyg att arbeta med OSA-föreskriften i vardagen, i sin egen verksamhet. Utbildningen/workshopen är en fördjupningsutbildning och bygger därför på att deltagarna har baskunskaper om OSA. Den här fördjupningsutbildningen baseras på de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och social arbetsmiljö.

och motion för att bibehålla hälsa. Den här utbildningen ger konkreta tips och råd på vad deltagaren själv kan göra vid skiftarbete, och kunskap om kopplingen mellan hälsa och dygnsrytm. Utbildningen är en del av utbildningspaketet som omfattar föreskriften 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen vänder sig till medarbetare som regelbundet arbetar skift eller natt. Omfattning: 4 timmar

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av fördjupade teoretisk och praktiska kunskaper i föreskriften 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Omfattning: Hel- eller halvdag

AVONOVA | LEARNING 10

BOKA ONLINE


Organisatorisk och Social arbetsmiljö

Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier Den här utbildningen hjälper företag och organisationer att få rätt verktyg att förebygga och hantera kränkande särbehandling och ger kunskap om aktuella regelverk och om de fysiska, organisatoriska och sociala processer som kan leda till olika typer av kränkningar. Utbildningen kan anpassas utifrån policys, rutiner och aktuella riskbedömningar av organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare och andra som aktivt arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Omfattning: Hel- eller halvdag

Hot & Våld - Trygghet & Säkerhet Utbildningen fokuserar på att skapa trygghet och ge medarbetare självförtroende och förutsättningar att hantera hotfulla situationer. Den innehåller både handfasta och praktiska tips såväl som teoretisk kunskap i att möta konflikter och motverka att hot- och våldssituationer uppstår i arbetet. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som i sin arbetsroll riskerar att mötas av konflikter, hot och våld. Omfattning: Två halvdagar

Kriser och krisstöd på arbetet Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder. Ett bra omhändertagande i en krissituation får inte bara omedelbart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktig positiv inverkan på arbetsplatsen.

Konflikthantering Utbildningen Konflikthantering syftar till att beskriva konflikter, deras uppkomst och orsaker samt hur de hanteras på bästa sätt. Deltagaren får verktyg och insikt i att hantera relationsproblem innan de får för stora konsekvenser och träning i att ta obekväma samtal med medarbetarna. Utbildningen vänder sig till arbetsledare och medarbetare. Omfattning: 4 timmar

Stress och stresshantering - föreläsning Föreläsningen Stress och stresshantering ger deltagaren grundläggande kunskaper om vad stress är och hur den uppkommer samt en god förståelse för hur stressen påverkar människan och hur man kan påverka sin egen och medarbetarnas stress. Föreläsningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: 4 timmar

Det nödvändiga samtalet I rollen som chef ingår en rad utmanande samtal, alltifrån att ta upp signaler på ohälsa och alkoholproblem till otillräcklig prestation och konflikter. Många chefer både vill och har en skyldighet att ta upp känsliga frågor i arbetslivet. Med denna utbildning får deltagarna konkreta och praktiska verktyg för konstruktiva samtal och möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, personer inom HR och andra som har behov av kunskap och kompetens inom ämnet. Omfattning: Hel- eller halvdag utifrån behov

Den här utbildningen ger deltagaren ökad kunskap och kompetens för att veta hur att förebygga kriser, och vidta rätt åtgärder före, under och efter en kris. Utbildningen vänder sig till chefer, medarbetare och nyckelpersoner inom HR och andra som har behov av kunskap och kompetens inom kris och krisstöd. Omfattning: 4 timmar

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 11


Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering för chefer Utbildningen syftar till att tillgodose chefer och arbetsledares behov av ökad kunskap och medvetenhet om vikten av goda arbetsmiljöförhållanden och tidig rehabilitering för att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Deltagaren får kunskap om aktuell lagstiftning och om hur man kan och bör bedriva ett effektivt rehabiliteringsarbete på den egna arbetsplatsen. Utbildningen skall också ge information om det stöd och partnerskap Avonova kan erbjuda i dessa frågor samt tips om effektiva verktyg i det dagliga rehabiliteringsarbetet.

Riskbruk Alkohol och droger Utbildningen ger chefer och övriga personalansvariga både grundläggande och djupgående verktyg för att tidigt upptäcka och agera när medarbetare har symtom till alkoholoch drogrelaterad ohälsa. Organisationen får en ökad kunskap och handlingsberedskap, för att hantera medarbetare som drabbas av alkoholoch drogrelaterade besvär, och genom detta agera för en drogfri arbetsplats. Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare. Omfattning: 6 timmar

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare. Omfattning: Heldag

Rehabprocess för chefer e-Learning I denna e-Learning får deltagaren följa rehabiliteringsprocessen från början till slut, från förebyggande arbete, för att undvika behovet av rehabilitering, till och med dag 365 och vad som händer därefter. Gå igenom utbildningen från början till slut, eller hoppa in på den del du just nu känner mest behov av. Utbildningen ger förutsättningar för effektiv rehabprocess med tidiga insatser. Utbildningen vänder sig till chefer. Omfattning: 30 minuter

AVONOVA | LEARNING 12

BOKA ONLINE


Hälsoutbildningar

Må bra i vardagen

Sömn och återhämtning

Föreläsningen Må bra i vardagen ger deltagaren insikt i hur man själv kan påverka sitt hållbara mående över tid – både vad gäller arbets- och privatliv.

I dagens samhälle ökar antal sömnstörningar vilket påverkar privatlivet, arbetslivet och prestationen. Föreläsningen Sömn och återhämtning ger deltagaren kunskap om sömnens betydelse, dess arkitektur samt bra förhållningssätt för goda sömnvanor. Det kan reducera risken för ohälsa orsakad av sömnproblematik.

Må bra i vardagen ger utifrån aktuell forskning grundläggande kunskap kring vad vi människor mår bra av och varför, samt hur detta påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreläsningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: Föreläsning 2 timmar, workshop 4 timmar

Hållbar Hälsa Hållbar Hälsa är en föreläsning vars syfte är att ge medarbetare motivation till en hälsofrämjande livsstil och reflektion runt den egna livssituationen.

Föreläsningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: 2 timmar

Hälsoinspiratörsutbildning Hälsoinspiratörer skapar förutsättningar för ett långvarigt hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen och utvecklar medarbetarnas hälsa.

Den här utbildningen ger hälsoinspiratörer verktyg för att förmedla kunskap om livsstilens betydelse för hälsan och I utbildningen får deltagaren: hur man skapar en stödjande miljö för fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen. Hälsoinspiratören fungerar som en • Motivation till en hälsofrämjande livsstil och reflektion runt länk mellan chef, medarbetare och Avonova i arbetsplatsens den egna livssituationen. hälsoarbete. • Kunskap och verktyg för att kunna främja fysisk, psykisk Utbildningen vänder sig till alla medarbetare. och social hälsa samt utveckla sin livsstil. Omfattning: 3 halvdagar • Insikter om det egna beteendet om vad som styr våra val och vad det innebär för hälsan. • Utifrån nuläge skapa en målsättning och metod för att nå önskad hälsostatus. • Kunskap om kopplingen mellan fysisk hälsa och arbetsprestation. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: 4 timmar

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 13


Utbildningar fรถr ett friskare Sverige. BOKA ONLINE www.avonova.se

AVONOVA | LEARNING 14

BOKA ONLINE


Vid önskemål medve rkar vi gärna i framta gande av kundspecifika e-Le arnings. Hör av dig til l din kontakt på Avonov a för mer informatio n.

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 15


AVONOVA | LEARNING Utbildningar för hela organisationen Avonova är en rikstäckande leverantör av företagshälsa. Vi har utbildningar som rör allt inom arbetsmiljö – från hur du arbetar mer hållbart, följer lagar och föreskrifter, till hur du står rätt, äter bättre och blir en bättre chef. Vi erbjuder lärarledda utbildningar, e-learnings och workshops. Utbildningarna vänder sig till chefer, ledare och medarbetare. Alla våra utbildare befinner sig i sina yrkesroller dagligen ute i företags och organisationers arbetsmiljöer. Det ger dem en mycket god insyn i hur det de föreläser om faktiskt fungerar i verkligheten. Alla våra föreläsare har genom Avonova gått en intern certifieringsutbildning. Vi finns på 120 platser i hela Sverige. Du beställer din utbildning genom att kontakta ditt lokala Avonova hälsocenter eller via www.avonova.se

Välkommen till Avonova!

Mer om våra kompetenser, våra resurser och ditt närmaste enhet hittar du på avonova.se

Profile for Avonova Hälsa

Avonova Utbildningskatalog 2019  

Vi har utbildningar som rör allt inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap – från hur du arbetar mer hållbart, följer lagar och föreskrifter, ti...

Avonova Utbildningskatalog 2019  

Vi har utbildningar som rör allt inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap – från hur du arbetar mer hållbart, följer lagar och föreskrifter, ti...

Profile for avonova