Page 1

Loca ti eboek Nes75 -87 |1012 KD Amst er dam |T:020 -675 23 92 |F:020 -675 23 58 |E:i nf o@t obacco. nl|W :www. t obacco. nl


hi stori e TOBACCO t heat eri sgevest i gdi neenoudet abaksf abr i eki nhetcent r um vanAmst er dam.Hetgeheelger enoveer dest adsmonumenti sgel egeni n de ar t i st i eke t heat er st r aat de Nes. I n 1342 wer d de Nes ( het Mi ddel neder l andse Nesse ver wi j st naar een dr assi g,aangesl i bd st uk l and)een deelvan hetAmst er damsegr ondgebi ed.I n hetbegi n van de vi j f t i ende eeuw ont st ond acht er het Roki n een congl omer aat van kl oost er s.Namenvanzi j st r aat j esi ndeNesher i nner ennogaandi et i j d zoal shetGebedzonderEnd. I n de 17e en 18e eeuw ont wi kkel de de Neszi ch t oteen cent r um van wi nkel s en bedr i j ven waar de ui t hangbor den kl eur en l even aan de hui zen gaven.Waarwi nkel szi j n,ont st aan ook meest alde caf ésen zo ont wi kkel deDeNeszi chvanafde19eeeuw t oteenbl oei endest r aat . DeNeswer deen ui t gangscent r um van bet ekeni s.Naastbor del en vond men hi er caf échant ant s, het Sal on des Var i ét és, Ti vol i en ar t i est encaf és.Rond1900 r aakt e De Nes i n ver valen wer d doorhet bet er e publ i ek gemeden. Waar eens het ver maaksl even bl oei de, kwamen t abakskant or en zodat de st r aat ’ s avond hel aas een ui t gest or ven i ndr uk maakt e.HetTOBACCO t heat erf ungeer de i n deze t i j dal seent abaksvei l i nggebouw.Dezaali sexactophetnoor denger i cht waar door de koper s het meest zui ver e l i cht ver kr egen en de t abaksbl ader endui del i j keneer l i j kt ezi enent ever handel enwar en.Het TOBACCO t heat er deed l at er nog di enst al s vei l i nggebouw van Sot hebyMakvan Waay.I ndej ar enzest i gkwam hett heat er l evenweer opgang.Tabaksvei l i nghui zenwer denomgebouwdt ott heat er szoal sde Engel enbak,HetVl aamsCul t ur eelcent r um:DeBr akkeGr ond,Comedy Theat erenaandeNes7387hetCosmi cTheat er( hethui di geTOBACCO Theat er ) . I n 2007 i s Pr omoPodi um ( Ui t j es. nl ) ei genaarvan hetDe Nes 7387 gewor den.Hetoude Cosmi c Theat er i s na een compl et er enovat i e ( zondersubsi di e)i nokt ober2011volt r ot sher opend.Dei ndust r i ël een kar akt er i st i eke el ement en van het monument al e gebouw zi j ni nt act gebl even.De Nes i s weereen st uk l evendi geren l astbutnotl east , t heat er en commer ci ël e act i vi t ei t en hebben el kaar gevonden i n het TOBACCO Theat er .

www. t obacco. nl


zaalhuur Zaal huurTheat er zaalmetBal kon,l ogeengar der obe Zaal huurFoyer * Zaal huurSout er r ai nRouge Zaal huurWi j nkel der * Zaal huurKookst udi ometWi j nkel der senspoel keuken** Zaal huurPr oduct i ekeukenenspoel keuken*** * *

€2. 450, 00 €350, 00 €250, 00 €250, 00 €750, 00 €750, 00

Bi jhuurvandezaalofzal enwor dteenmi ni mal ecat er f eevan€500, 00ber ekend. Bi jhuurvandekookst udi owor dtgeencat er f eeber ekend.Deaanwezi ghei dvande l ocat i emanagerwor dtwelber ekend. ** Voorgebr ui kvanmast i ekengl aswer kvanTOBACCO wor dt€5, 00perper soon door ber ekend.Hetmast i ekdi entschoonger et our neer dt ewor den ***Wanneerdeappar at uuri ndepr oduct i ekeukenni etwor dtgebr ui ktber ekenenwe50% van dehuur .

m2

Theat er zaal

Theat er car r éel l i ng opst el l i ng opst 90

Di ner

Max

240

180* 226**

450

20

25

Bal kon

25

Loge

18

Wi j nkel der

45

50

Kookst udi o

40

40

15 30

80 40

www. t obacco. nl


Culi nai rI nTOBACCOTheater

TOBACCO Theat ergeef ti eder ekl antder ui mt eom t eki ezenvoorzi j nei gensmaaken dusookvoorzi j nei gencat er aar .I ederbedr i j fi sander seni eder egr oepmensenheef t zi j nei geni magoendaar aangekoppel decat er i ngwensen. Wi jl ever engr aag,metonzehoogwaar di gehor ecakeuken,eenbi j dr ageaanhetsucces vani eder eevenementbi nnenonzet heat er mur en.West aanopenvoorcr eat i eve i nvul l i ngenenf aci l i t er engr aagaancat er aar sopeen hoogni veau.

www. t obacco. nl


Li cht

Li cht ,l i chtennogmaal sl i chtzi j nvol gensonsdedr i e hoof di ngr edi ĂŤnt envooreengesl aagdf eest .Eenpr of essi onel e bel i cht i ngi sdaar om bi j navanzel f spr ekendi nTOBACCO Theat er aanwezi g. Webeschi kkenhi er voorovereenmengpaneelvanver schi l l ende kl eurui t l i cht i ngenvandezaal .Dezeui t l i cht i ngi si nbegr epeni n dehuurvanonzel ocat i e.Bi jevent uel eext r aui t l i cht i ngbr engen weugr aagi ncont actmetonzepr of essi onel eadvi seur sopdi t gebi ed.

a a nk l e di ngdoorDe c he s ne&Boe r t j e

Hetui t l i cht en( bel i cht en)vanpodi um,act ,obj ect ,publ i eken/ of r ui mt ei sessent i eelvoorhetneer zet t envandegewenst esf eer . Doordet waal fj aarl angeevenement ener var i ngwet enwezel f hoebel angr i j kdi ti s.

I ndi enuei genbel i cht i ngwi l ti nzet t eni sdatnat uur l i j kook mogel i j kmaarzul l enweuvoordebegel ei di nghi er vanonze hui st echni cusi nr ekeni ngbr engen( â‚Ź55, 00peruurmeteen mi ni mum van3uur ) .Zobentual t i j dver zeker dvaneensoepel ensf eer volver l openevenement .

www. t obacco. nl


Gelui denextra’ s TOBACCO Theat erbeschi kt , vanzel f spr ekendovereenpr of essi onel egel ui dsi nst al l at i e.Dei nst al l at i ei si neer st ei nst ant i egeschi ktvoorpr esent at i evanaf hetst andaar dpodi um ( 2x3mt r ) Erzi j nhi er voort weedr aadl ozemi cr of oonsaanwezi g.Degr ot ezaali sver derui t ger ustmeteenXLbeamer .Dezepr oj ect eer topdewi t t eacht er wand. I ndi enereenscher m gewensti s,wor dtdi tapar tbegr oot . Bi jext r agel ui d-ofbeel dwensenbr engenweugr aagi ncont actmetonzepr of essi onel eadvi seur sopdi tgebi ed.I ndi enuei gengel ui dwi l ti nzet t eni s datookmogel i j kmaarzul l enweuvoordebegel ei di nghi er vanonzehui st echni cusi nr ekeni ngbr engen( ₏55, 00peruurmeteenmi ni mum van3uur ) . Zobentual t i j dver zeker dvaneensoepelenger ui sl oosver l openevenement .

www. t obacco. nl


Parkeren&berei kbaarhei d I ndedi r ect eomgevi ngvanTOBACCO Theat erzi j nmeer der egr ot e par keer gar ages. Par ker enl angsdewegi sni etofnauwel i j kmogel i j k. -

Par keer gar ageDeBi j enkor f ;400pl aat sen( di r ectnaastdeBeur svanBer l age) Par keer gar ageP1Cent r aalSt at i on;465pl aat sen( 5mi nut enl open) Par keer gar ageNi euwezi j dsKol k;400pl aat sen( 5mi nut enl open) Par keer gar ageOost er dok;250pl aat sen( 10mi nut enl open)Oost er dokPar ki ng Voori nval i den:hi er vooradvi ser enwi jdedi r ectnaastdeBeur svanBer l age gel egenpar keer gar ageDeBi j enkor f .

Par ker ent our i ngcar s& vr acht wagens Wanneerumeteent our i ngcari ndebi nnenst adwi l tpar ker enkuntu ondermeert er echtopdevi j fgemeent el i j kepar keer t er r ei neni nofdi cht bi j debi nnenst ad.I nt ot aalzi j nhi er116par keer pl aat senbeschi kbaarvoor t our i ngcar s: - Zui der zeeweg46a - Pr i nsHendr i kkadet egenovernr .120( hoekOost er dokskade) - QPar kBuspar ki ngMuseumpl ei n( i ngangPaul usPot t er st r aat / hoek Ri j ksmuseum) - Pl ant ageDokl aan( bi jAr t i sZoo) - Ni euweUi l enbur ger st r aat( bi jGassanDi amonds)

Depar keer pl aat st egenoverhetAl l ar dPi er sonMuseum ennaastReder i j Kooi ji sdedi cht sbi j zi j ndel ocat i evanui tTOBACCO Theat er .

www. t obacco. nl


Opstelli ngentheaterzaal Degr ot eTOBACCO Theat er zaali sui t er mat egeschi ktvoorvel eor i gi nel e i nvul l i ngen.Doordeopenr ui mt e,mooi ehoogt e,noor del i j kel i cht val , i ndust r i ël eui t st r al i ngengr ot ehor ecamogel i j khedenbi edtTOBACCO Theat ervel ekansenvoorvel ecul t ur el eevent sencommer ci ël e act i vi t ei t en. Degr ot eTOBACCO Theat er zaali sui t er mat egeschi ktvoorvel eor i gi nel e i nvul l i ngen.Doordeopenr ui mt e,mooi ehoogt e,noor del i j kel i cht val , i ndust r i ël eui t st r al i ngengr ot ehor ecamogel i j khedenbi edtTOBACCO Theat ervel ekansenvoorvel ecul t ur el eevent sencommer ci ël e act i vi t ei t en.

Degr ot eTOBACCO Theat er zaali sui t er mat egeschi ktvoorvel eor i gi nel e i nvul l i ngen.Doordeopenr ui mt e,mooi ehoogt e,noor del i j kel i cht val , i ndust r i ël eui t st r al i ngengr ot ehor ecamogel i j khedenbi edtTOBACCO Theat ervel ekansenvoorvel ecul t ur el eevent sencommer ci ël e act i vi t ei t en. Degr ot eTOBACCO Theat er zaali sui t er mat egeschi ktvoorvel e or i gi nel ei nvul l i ngen.Doordeopenr ui mt e,mooi ehoogt e,noor del i j ke l i cht val ,i ndust r i ël eui t st r al i ngengr ot ehor ecamogel i j khedenbi edt TOBACCO Theat ervel ekansenvoorvel ecul t ur el eevent sencommer ci ël e act i vi t ei t en. Degr ot eTOBACCO Theat er zaali sui t er mat egeschi ktvoorvel e or i gi nel ei nvul l i ngen.Doordeopenr ui mt e,mooi ehoogt e,noor del i j ke l i cht val ,i ndust r i ël eui t st r al i ngengr ot ehor ecamogel i j khedenbi edt TOBACCO Theat ervel ekansenvoorvel ecul t ur el eevent sencommer ci ël e act i vi t ei t en. Degr ot eTOBACCO Theat er zaali sui t er mat egeschi ktvoor

www. t obacco. nl


Nes75 -87 1012 KD Amsterdam T:020 -675 23 92 F:020 -675 23 58 E:i nf o@tobacco. nl W :www. tobacco. nl

www. t obacco. nl

24444  
24444  

oujoijoijoij

Advertisement