Issuu on Google+

ZATEPLOVÁNÍ BUDOV A VÝMĚNA OKEN PRŮVODCE VEŘEJNOU ZAKÁZKOU duben 2014

www.avmi.cz www.cklop.cz

REKONSTRUKCE BUDOV V KONTEXTU EVROPSKÉ LEGISLATIVY PŘEHLED ZÁKLADNÍ PROBLEMATIKY Požadavky na energetickou náročnost novostaveb i rekonstrukcí jsou uvedeny ve směrnicích Evropské unie, konkrétně ve: směrnice o energetické náročnosti budov a směrnici o energetické účinnosti. Směrnice o energetické náročnosti budov se již promítla do české legislativy, a to konkrétně do zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Kromě široce diskutovaných energetických průkazů budov přinesla tato nová česká legislativa také minimální požadavky na tepelnětechnické vlastnosti budov nejen při nové výstavbě, ale také při rekonstrukcích. Sleduje parametry vlivu na životní prostředí, a proto omezuje výši standardizované spotřeby energie včetně limitní úrovně tzv. neobnovitelné energie. Směrnice o energetické účinnosti by se měla promítnout do české legislativy v tomto roce. V návaznosti na předchozí směrnici stanovuje minimální tempo rekonstrukcí pro budovy v majetku státu a umožňuje členským státům iniciovat podobné procesy i na úrovni nižších stupňů samospráv. Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., předseda správní rady SEVEn, o.p.s. e-mail: jaroslav.marousek@svn.cz http://www.svn.cz/

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEB VE VAZBĚ NA STAVEBNÍ ZÁKON V právním řádu ČR je dokumentace ve výstavbě řešena především v následujících právních předpisech (vždy ve znění pozdějších předpisů): stavební zákon č. 183/2006 Sb. Ke dni 31. 12. 2013 celkem 13 x novelizován, • novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013, • novela stavebního zákona č. 257/2013 Sb. vyvolaná přijetím zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí s účinností od 1. 1. 2014.


Prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu: vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve které je skladba dokumentace a projektové dokumentace pro výstavbu, vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 503/2006 Sb. a její změna č. 63/2013 Sb. s účinností k 29. 3. 2013, ve které je předepsána skladba žádostí pro jednotlivé typy procesů ve výstavbě vč. povinných příloh přikládaných k těmto žádostem ze strany stavebníka, zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT e-mail: jindrich.pater@seznam.cz http://www.ckait.cz/

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OKEN A DVEŘÍ ZÁKLADNÍ NORMOVÉ POŽADAVKY NA OKNA / DVEŘE Okna / dveře jsou výrobky, které se zabudováním do stavby stávají její nedílnou součástí a vztahují se na ně zákonné a normové požadavky pro konkrétní stavbu – vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Základní normy pro okna / dveře: ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, ČSN 74 6101 – Dřevěná okna – Základní ustanovení, ČSN 74 6210 – Kovová okna – Základní ustanovení, ČSN 14351-1+A1 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti, ČSN EN 14609 – Okna – Stanovení odolnosti proti statickému kroucení, ČSN EN 14600 – Vrata, dveře a otvíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti – Požadavky a klasifikace, ČSN 73 0540-1 až -4 – Tepelná ochrana budov, ČSN EN ISO 10077-1 a -2 – Tepelné chování oken, dveří a okenic.

VARIANTA BEZ PROJEKTU: 1. MOŽNOST Okna / dveře si můžu koupit v jakémkoliv obchodně se stavebním materiálem nebo na internetu a dám je firmě, která provádí stavbu nebo rekonstrukci – běžný postup u rodinných domů.


Výhody: okna / dveře si můžete hned odvést s sebou. Nevýhody: stavební otvor si budete muset upravit podle okna / dveří, které byly zrovna k dostání. 2. MOŽNOST Okna / dveře si objednáte přímo u výrobce / dodavatele oken – běžný postup u rekonstrukcí bytových domů. Výhody: okna /dveře budete mít vyrobeny na míru dle požadovaných, nebo touto firmou zaměřených stavebních otvorů, odborná firma po vás bude požadovat před cenovou nabídkou projekt a/nebo zadání, i když projekt a zadání nemáte, vyhotoví vám rádi cenovou nabídku na výrobky, ale i montáž, většina firem specifikaci z cenové nabídky pak považuje i za montážní dokumentaci. Nevýhody: protože nemáte projekt a zadání, nabídnou vám většinou pouze osazení oken, jejich „připevnění“ a zapěnění připojovací spáry, aby vám do interiéru přímo nefoukalo a aby nebyly dražší než konkurence.

VARIANTA S PROJEKTEM - SPRÁVNÝ POSTUP: Objednat si PROJEKT od nezávislého odborníka (firmy), který vám vypracuje projekt splňující veškeré normové a legislativní požadavky pro váš konkrétní objekt, na základě kterého bude možné provést realizaci a výběrové řízení na dodavatele. VÝHODY PROJEKTANTA:

projektant plně zodpovídá za funkčnost navrženého řešení,

nebude vám vnucovat konkrétní výrobek,

doporučí vám kvalitní dodavatele dle objemu a složitosti zakázky,

bude vám dělat odborný dozor stavebníka.

OBSAH KAŽDÉHO PROJEKTU: 1.Textová část: -

specifikaci objektu a jeho umístění,

-

seznam všech zákonů, vyhlášek a norem, které se k obsahu projektu vztahují,

-

specifikaci stavebně fyzikálních požadavků (akustických, světelných, tepelných, atd.),

-

specifikaci bezpečnostních požadavků (proti vloupání, poranění, propadnutí, atd.),

- popis a specifikaci jednotlivých výrobků a požadavků na ně (požadavky na barevnost, kování, skla, atd.), -

popis konkrétních požadavků na zabudování výrobků do hrubé stavby a řešení připojovací spáry.

2. Výkresová část: -

pohledy na celý objekt a půdorysy s označením jednotlivých oken / dveří,


- pohledy na jednotlivá okna / dveře s uvedenými rozměry a vyznačenými detailními řezy zabudování do hrubé stavby, - detailní vertikální a horizontální řezy okny / dveřmi, ze kterých bude jasné osazení, připevnění, řešení připojovací spáry, návaznost vnějších / vnitřních parapetů a rozhraní případného rozdělení dodávek. 3. Tabulková část: - tabulkovou specifikaci jednotlivých výrobků s uvedením rozměrů, kování, výplní, počtu kusů pro cenové nabídky při výběrovém řízení. PROJEKT SE STÁVÁ VŽDY NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK. Ing. Roman Zahradnický – TPF - Technická příprava fasád e-mail: zahradnicky@tpf.cz http://www.tpf.cz/

VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V SOULADU SE ZÁKONEM O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A V SOULADU S PLATNÝMI ČESKÝMI A EVROPSKÝMI NORMAMI Právní úprava zadávání veřejných zakázek je v České republice upravena zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, do něhož byly implementovány evropské zadávací směrnice. Základními zásadami při zadání veřejné zakázky, kterými se musí každý zadavatel řídit, jsou zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Dělení VZ podle: - předmětu: dodávky, služby a stavební práce – pozor – stavební zákon, - výše předpokládané hodnoty: nadlimitní, podlimitní, malého rozsahu. Základní hodnotící kritérium: - ekonomická výhodnost nabídky - dílčí hodnotící kritéria vyjadřující vztah užitné hodnoty a ceny, - nejnižší nabídková cena. Pro budoucí kvalitu plnění je rovněž podstatné posouzení otázky případné mimořádně nízké nabídkové ceny. Dvoukolové řízení veřejných zakázek na stavební práce v podobě užšího řízení. 1. prokázání kvalifikace, 2. podání nabídky. V případě jednodušších stavebních prací lze rovněž doporučit využití rámcové smlouvy.


Administrátor veřejné zakázky – zástupce zadavatele veřejné zakázky zajišťuje plnění veškerých zákonných povinností zadavatele v souvislosti s výběrem vhodného dodavatele zakázky. Při výběru administrátora VZ nutno dbát na odbornou a profesní kvalifikaci, jakož i na zajištění dostatečného pojištění pro případ jeho možné odpovědnosti. Připravuje se nový zákon o veřejných zakázkách, jež bude vycházet z nových pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek, s předpokládanou účinností od roku 2016. Mgr. Václav Kacálek, Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři e-mail: vaclav.kacalek@akdpp.cz http://www.akdpp.cz

MOŽNOSTI FINANCOVANÍ STAVBY Z FONDŮ EU 2014–2020 Relevantní operační programy pro obce podporující snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví měst a obcí: Operační program Životní prostředí (MŽP) Integrovaný regionální operační program (MMR) Operační program „Praha – pól růstu ČR“ Operační program Životní prostředí – prioritní osa 5 alokace 13,3 mld. Kč, platí pro celé území ČR včetně Prahy, možné využít i pro památkově chráněné objekty, podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Integrovaný regionální operační program (MMR) Specifický cíl 2.5 alokace 13,1 mld. Kč, intervence na území všech krajů s výjimkou Prahy, zaměřeno na snížení energetické náročnosti domácností. Specifický cíl 2.1 zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Mgr. Aleš Kuták, konzultant Šance pro budovy e-mail: ales.kutak@sanceprobudovy.cz http://www.sanceprobudovy.cz/


ČAsTÉ CHYBY PŘI ZATEPLOVÁNÍ OBJEKTŮ časté chyby, které vznikají při realizaci zateplení: tepelné mosty – příčnou jsou nevyřešené detaily, jako je napojení konstrukcí, nevhodně vyřešené prostupy, špatná volba materiálů, výrobků a jejich kombinace, špatné zabudování materiálů a výrobků. Ne všechny vady jsou na první pohled patrné, každá vada se dá ale odhalit pomocí technologií, jako je například termovize nebo blowerdoor test. Nejčastější důsledky vad – vysoká vlhkost, potažmo plísně, hluk, nedosažitelné úspory. Kvalitní projekt je základní kámen pro úspěšnou realizaci bez chyb, projekt musí být vždy řešen tak, aby se minimalizovaly tepelné mosty. Projektant by také měl upozornit na souvislosti, které se zateplováním vznikají, např. co se stane, pokud se část nezateplí a jak tomu předejít, při výměně oken i při změně užívání je nutné myslet i na větrání tak, aby se nezvýšila relativní vlhkost v místnostech, projektant musí navrhnout práce tak, aby odpovídaly normám a vyhláškám, projektant musí navrhnout statické části (např. u zateplování síly, které musí kotvení přenášet), projekt musí být komplexní a jednotlivé části musí být provázané. Stavební práce musí vždy dozorovat technický dozor stavebníka, technický dozor stavebníka musí být nezávislý na stavební firmě, technický dozor stavebníka musí být na stavbě dostatečně často (při zateplování alespoň jednu hodinu každý den). Smlouvy s projektantem i stavebním dozorem – je potřeba uzavřít tak, aby oba nesli zodpovědnost za jimi prováděnou práci, se stavební firmou – je potřeba konstruovat tak, aby vždy bylo možné dílo kontrolovat a v případě, že se zjistí chyba v díle, bylo dílo předěláno. Je potřeba ve smlouvě určit, že práce budou prováděny podle doporučení norem a výrobců dodávaných materiálů a výrobků a že práce budou provedeny v souladu s normami. Zádržné vhodné je pamatovat na zádržné 10 až 30 % ceny prací proplatit až po převzetí díla a odstranění všech


vad a nedodělků. Termíny u dodavatele i u projektanta je nutné domluvit termíny plnění a domluvit harmonogram prací. Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting o.s. E-mail: roman@e-c.cz http://www.e-c.cz/

JAK SPRÁVNĚ DEFINOVAT POŽADAVKY NA OKNA V ZADÁNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ Plastová okna Nejčastější řešení požadavku na výměnu oken ve veřejném sektoru, zejména pro jejich tepelnětechnické vlastnosti, nenáročnost na údržbu a dlouhodobou životnost. Požadavky na výplně otvorů Podstatná součást veřejné zakázky na zateplení, rekonstrukci nebo novostavbu objektu veřejného zájmu (školy, nemocnice, administrativní budovy apod.) je definována v zadávacích podmínkách. Vlastnosti a specifikace plastových oken jsou dostatečně popsány v ČSN - požadavky nad rámec platných norem by měly být technicky odůvodněny. V opačném případě mohou vést k manipulaci s výběrovým řízením. Časté nedostatky Požadavky na výplně otvorů jsou zkreslovány vlastní spekulací nebo přebíráním informací z firemních marketingových materiálů nebo z neoficiálních materiálů. Neduhem je i odkazování se na již neaktuální normy a neznalost problematiky. Návrh zadávacích podmínek ČKLOP - vycházející z platných norem, který zcela objektivizuje požadavky na výplně otvorů a je v souladu se zákonem. Viz: Typové zadání pro zadavatele veřejné zakázky na výměnu oken za plastová okna www.cklop.cz Ing. Vladimír Horák - ředitel společnosti IQ Service s.r.o. e-mail: vladimir.horak@iqservice.cz http://www.gealan.net/cz/


POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ ŠKOL Z POHLEDU VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ Infiltrace - neboli průvzdušnost otvorovými výplněmi (infiltrace vzduchu). Zkouší se podle ČSN EN 1026 objem vzduchu, který unikne při předepsaných stupních tlaku, na jednotku funkční spáry nebo plochy. Vyhodnocuje se podle ČSN EN 12207 klasifikací do tříd 0 až 4. Průvzdušnost je schopnost určitého prvku (materiálu, stavebního dílu nebo budovy jako celku) propouštět vzduch, pokud je vystaven tlakovému rozdílu. Škodliviny ve třídách - CO2, vodní pára, ftaláty a těkavé organické látky (VOC), formaldehyd aj. NORMY a PŘEDPISY pro větrání: Větrání škol z pohledu veřejných soutěží ČSN EN 15240 Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu klimatizačních systému, ČSN EN 15239 Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu větrácích systému, ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy, ČSN EN 12599 Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody, ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov, ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov, ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov, vyhláška č. 410/2005 Sb. (ve znění vyhlášky 343/2009 Sb.) o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb. (ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.) o technických požadavcích na stavební výrobky. Přirozené větrání - nelze dosáhnout požadované kvality vzduchu. Větrací jednotky - samotné - bez rekuperace nesplní energetické požadavky budovy. Ing. Čestmír Jandl – ČKLOP – místopředseda ČKLOP e-mail: cklop@cklop.cz http://www.cklop.cz/ Manuál v elektronické verzi s interaktivními odkazy je umístěný na stránkách http://www.mineralniizolace.cz/nase-publikace.html a www.cklop.cz Organizátor:

Odborný partner:

Mediální partner:

Partneři:


Manuá l konference economia - duben 2014