Page 1

COMFORT-REALITY

NOVINKA NA REALITNÍM TRHU Ostraváci si rychle zvykají na novinku na realitním trhu: Inspektor nemovitostí... Lidé se už nechtějí nechat napálit a "oškubat" o své peníze... Nemovitost navíc nekupují každý den, nemají tolik zkušeností s technickými vadami... Byt nebo dům je samozřejmě velká investice... Jak jednou zaplatí je konec, už své těžce vydělané peníze neuvidí... Smlouvy realitních kanceláří, developerů jsou mnohdy neprůstřelné ... "Proto čím dál častěji využívají našich služeb" říká Hlavní Inspektor nemovitostí Ostrava Ivo Tomeček, protože s námi ušetří peníze i starosti ... Naši spokojení zákazníci jsou toho živoucím důkazem... "Konečně je tady služba, kterou znám z USA" říká paní Jana L. účetní z F-M, "která mi moc pomohla při nákupu našeho bytu 3+1 a ušetřili jsme díky této inspekci 75 000 Kč" ... Spokojená byla rovněž profesorka Střední školy z Karviné Daria G., které rekonstruovala RD stavební firma s jejíž kvalitou práce nebyla spokojena. Inspekce prokázala mnoho vad a nedostatků, inspektoři je nacenili a snížili cenu řádově o statisíce…

Inspektor nemovitostí odborně zkontroluje technický stav objektu před jeho koupí nebo prodejem, sepíše závady, které objevil, a vyčíslí náklady na jejich odstranění. Kupující pak má v ruce účinný nástroj pro vyjednání slevy, jež může představovat desetitisíce až statisíce korun. Ostatně auto by také nikdo nekupoval bez platné technické prohlídky…

PRO PR OFES ESIO ION NÁLNÍ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POBOČKY

OPAVA Pekařská 146/37 Tel.: 800 122 555

NOVÝ JIČÍN Sokolovská 800/26 Tel.: 556 300 966

VÝKUP NEMOVITOSTÍ DO 24 HO HODIN

Přednosti inspekce nemovitostí z pohledu realitních kanceláří i jednotlivců: • zvýšení důvěryhodnosti prodávané nemovitosti v porovnání s ostatními nabídkami, • objektivní ověření skutečného technického stavu nemovitosti, • vytvoření podkladu pro dosažení shody a férové ceny, • urychlení realitní transakce. S320002D

HAVÍŘOV Dlouhá třída 461/3 Tel.: 800 122 555

- Zákazníci, vyžádejte si od svého makléře podrobnou technickou zprávu o nemovitosti - Kupujte nemovitost vždy za odpovídající cenu - Nedejte na rady známých bez přístrojů a bez řádné písemné inspekční zprávy - Preferujte rady od odborníků se zodpovědností a pojištěním - Vyhněte se budoucím možným sporům

Provozovna: Skautská 416, 708 00 Ostrava Tel.: 603 109 560, 596 927 304

www.inspektornemovitostiostrava.cz INSPEKTOR NEMOVITOSTÍ NAJDE ZÁVADY A UŠETŘÍ VÁM PENÍZE I STAROSTI

S320044A

FRÝDEK - MÍSTEK Malé náměstí 104 Tel.: 558 639 936

Kupujte nemovitost bez překvapení

S320981A

CENTRÁLA OSTRAVA - PORUBA Vřesinská 75 Tel.: 596 915 420

Výkup vašich nemovitostí Zprostředkování prodeje nemovitostí Oddlužení nemovitostí a řešení exekucí

www.zenitreality.cz Dlouhá 185/5, PSČ: 702 00 Ostrava, tel: 596 117 777, 776 881 190 email: Info@zenitreality.cz

Poskytování úvěrů Zprostředkování nebankovních hypoték Finanční poradenství pro krizové situace S320872B


Spuste èteèku QR kódù ve Vašem mobilním pøístroji Vyfote si QR kód obsaený v inzerátu

Ostrava-Koblov

777 052 135

724 065 864

... Váš realitní přítel

608 882 460

Ostrava-Plesná

606 736 844

1.999.000 Kè

Ostrava-centrum

Dùm o dispozici 2 velkého 3,5+1 (124 m ) s podkrovím pro rozšíøení obytné plochy. Z obytné èásti je pøímý 2 vstup do zahrady 500 m v klidové zónì za domem. Interiér po rekonstrukci, nová støecha vè. krovù. Napojení na všechny IS vè. splaškové kanalizace. Uitná pl. 2 domu 318 m . Ostravská aukèní Ul. Karla Svobody. síò s.r.o. Více na www.oas.cz.

S320935E

S320935D

790 000 Kè

Objekt k bydlení èi k podnikání, pøízemní s velkou podl. plochou, souèástí plochy gará - dílna - velká + gará menší, klidné místo s dobrý dojezdem po asfaltové komunikaci, vìtší pozemek, objekt po kompl. vytápìní etáové - Tuhá paliva, k objektu patøí ještì gará, popøípadì jiná budova o výmìøe cca 70 m2. Dohoda moná.

3.150.000 Kè

Slezská Ostrava Byt 3+1 s balkonem v osobním vlastnictví v pùvodním stavu, zdìné jádro, 7./10.NP. Dùm po kompletní revitalizaci, v blízkosti øeky, dobrá dostupnost do centra. Více na www.oas.cz.

Ostravská aukèní síò s.r.o.

Petøvald, okr. Karviná

... Váš realitní přítel

608 882 460

Cena dohodou

Ostrava Prodej novostavby 5+1, klidné místo. Velmi dobrá dostupnost do centra Ostravy. Okrasná zahrada. Gará. Velký pøístøešek. Vestavìné skøínì a další zaøízení v cenì. Krb v obývacím pokoji. Vstup na terasu z obývacího pokoje. Vytápìní plynem, elektøina 220/380V, obecní vodovod, septik.

S320923A

R320058F

Novostavby zdìných rodinných domù 3+1 a 5+1 ve dvou 2 variantách od 106 m , vèetnì zahrady. Øadové rodinné domy jsou nízkoenergetické, v blízkosti centra Ostravy se spoustou zelenì, dobøe dostupnou obèanskou vybaveností a MHD. Informace na www.radovkykoblov.cz

Potvrïte odkaz a zobrazí se Vám www stránka s detailem inzerátu

S320923B

Potøebujete pouze mobilní telefon s fotoaparátem, pøístup na mobilní internet a èteèku QR kódù, kterou si stáhnete z internetu ZDARMA.

Naètìte URL adresu z QR kódu

3 150 000 Kè

Pronájem cihlového bytu o velikosti 3+kk s balkonem a saunou, na ulici Verdunská, 2 84 m , 2./4.NP. Poblí sportovní areál a park Komenského sady. Nezaøízený. Nájem 7.500,- Kè/mìs. + sluby.

S320935F

Zaujala Vás tato nemovitost? Staèí jedno kliknutí k získání detailních informací!

Ostravská aukèní síò s.r.o. 724 119 510

7 500 Kè / mìs.

Série èlánkù

REALITNÍ PRÁVO V PRAXI c) pøevodem èlenství, d) jiným zpùsobem stanoveným zákonem, napø. dìdìním. Stane-li se subjekt èlenem bytového drustva, za podmínek urèených ve stanovách mu vznikne právo na uzavøení nájemní smlouvy. Pokud by nájemní smlouva obsahovala ustanovení, které je v rozporu s podmínkami ve stanovách, bude neplatné a pouije se ustanovení stanov. Stanovy nemohou být v rozporu s kogentní právní úpravou, jinak jsou v této èásti neplatné. Nájmu bytu poskytuje zákonodárce zvláštní ochranu, protoe pomocí nìj je uspokojována základní lidská potøeba potøeba lidsky dùstojného bydlení. Ochrana nájemce bytu je dána zejména tím e pronajímatel nemùe vypovìdìt nájem bytu z jakéhokoliv dùvodu, by by byl v nájemní smlouvì sjednán, ale jen z dùvodù v zákonì výslovnì stanovených. Ochrana nájemce bytu jako slabší strany právního vztahu se projevuje rovnì v tom, e pronajímatel je v mnoha pøípadech povinen zajistit bývalému nájemci bytovou náhradu, popø. pøístøeší, tj. bøemeno zajištìní dalšího bydlení spadá na bývalého pronajímatele. V bìných demokratických zemích tento 1 institut není znám a lze jej povaovat za nestandardní pøeívající z dob socialistického zákonodárství.“ Dále komentáø obèanského zákoníku k podstatným náleitostem smlouvy o nájmu bytu uvádí: „Podstatnými náleitostmi právního úkonu nájemní smlouvy, která má zaloit právní vztah nájmu bytu, jsou: a) vymezení bytu a jeho pøíslušenství, b) rozsah uívání, c) zpùsob výpoètu nájemného a úhrad spojených s uíváním bytu, d) písemná forma. Oznaèení bytu musí být dostateènì urèité, aby nebylo pochyb, o který konkrétní byt jde. Byt mùe být vymezen napøíklad podlaím a umístìním na podlaí (vlevo od vchodu), èíslem bytu a jeho základní charakteristikou. Dostateènì urèitì musí být rovnì vymezeno pøíslušenství bytu, tj. vedlejší místnosti (toaleta, kuchynì, spí) i vedlejší prostory (sklep, pùda). Pøíslušenstvím bytu jsou rovnì rùzné samostatné vìci, kterými je byt vybaven, napø. volnì stojící kuchyòský sporák. Nájemní smlouva musí rovnì obsahovat ujednání, které budou upravovat rozsah uití bytu. Ujednání o nájemném nemusí obsahovat pøímo konkrétní èástku nájemného, ale dostaèuje jasný a urèitý zpùsob urèení výpoètu nájemného. Od ujednání o výši nájemného musíme striktnì odlišovat platby za sluby, které jsou pronajímatelem poskytovány v souvislosti s uíváním bytu, tj. smlouva by mìla obsahovat dvì èástky (nájemné a sluby), pøípadnì dva zpùsoby urèení prvnì nájemného, dále pak plateb za sluby. Není-li písemná forma nájemní smlouvy dodrena, jde o absolutnì neplatný právní úkon. Smlouva mùe také obsahovat další obvyklé náleitosti, jakými mùe být doba nájmu, splatnost 2 nájemného, rozsah údrby bytu, kauce apod. K tìmto výše popsaným obvyklým náleitostem, zpùsobu stanovení nájemného a zániku nájmu bytu se budeme podrobnìji vìnovat v pøíštím vydání.

1

FIALA, J., KINDL, M., et al. Obèanský zákoník. Komentáø II. díl. Praha: Wolters Kluwer ÈR, a. s., 2009, s. 1296-1300. FIALA, J., KINDL, M., et al. Obèanský zákoník. Komentáø II. díl. Praha: Wolters Kluwer ÈR, a. s., 2009, s. 1304.

2

Mgr. Ing. Pavla Ranglová, ranglova@s-europe.cz, tel.: 728 38 44 44 (S.EUROPE, s.r.o. INSTITUT REALITNÍHO A PRÁVNÍHO VZDÌLÁVÁNÍ) Zmìna názvu spoleènosti SOKRATES EUROPE, s.r.o. Podrobnìjší informace k tématùm, popø. ODBORNÁ ŠKOLENÍ „Realitní právo v praxi“ naleznete na:

www.s-europe.cz. 2

S320453C

Váení ètenáøi, v prùbìhu následujících mìsícù jsem pro Vás pøipravila sérii praktických èlánkù, které budou vycházet v následujících èíslech tohoto èasopisu na rùzná praktická témata, týkající se NEMOVITOSTÍ a jejich právních vztahù. V pøípadì hlubšího zájmu o jednotlivá témata a dalších dotazù k dané tématice mùete navštívit naše odborná školení, která jsou vedena odborníky s dlouholetou advokátní a soudní praxí, exekutory, rozhodci aj. kolegy z praxe. Veškeré èlánky, které doposud byly otištìny v pøedchozích èíslech naleznete na našich internetových stránkách: www.s-europe.cz. V tomto èísle se budeme vìnovat problematice zvané NÁJEMNÍ SMLOUVA, její právní úprava prošla v minulém roce výraznou zmìnou, pøedevším smìrem k posílení práv pronajímatelù. Nájem bytu je pøedevším upraven ve zvláštní èásti zákona è. 40/1964 Sb., obèanského zákoníku v platném znìní, zejména v oddílu ètvrtém, který je nazván „Zvláštní ustanovení o nájmu bytu,“ v § 685- §716. Pojem nájem bytu je definován v § 685 Obèanského zákoníku, a to: (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel pøenechává nájemci za nájemné byt do uívání, a to na dobu urèitou nebo bez urèení doby uívání. Nájemní smlouvu lze sjednat také na dobu výkonu urèité práce nájemce. (2) U drustevního bytu lze nájemní smlouvu mezi bytovým drustvem a èlenem bytového drustva uzavøít pouze za podmínek upravených ve stanových bytového drustva. (3) Nájem bytu je chránìn; pronajímatel jej mùe vypovìdìt jen z dùvodù stanovených v zákonì. (4) Byty zvláštního urèení jsou byty zvláš upravené pro bydlení zdravotnì postiených osob. Komentáø obèanského zákoníku k výše uvedeným odstavcùm dále uvádí: „Nájem bytu vzniká z rùzných titulù, jedním z nich mùe být smlouva jako dvoustranný adresný úkon. Pronajímatel projevuje vùli pøenechat pøedmìt nájmu (byt) za úplatu do uívání nájemci, kdy nájemce má právo uívat byt k úèelùm bydlení a pøijímá byt k uívání a zavazuje se za uívání platit nájemné. Pronajímatelem mùe být jak právnická, tak fyzická osoba. Podstatnou okolností u nájmu bytu není subjekt právního vztahu (na rozdíl od spotøebitelských smluv), ale pøedmìt právního vztahu - v tomto pøípadì byt. Nájem drustevního bytu mùeme vymezit jako specifický druh nájmu bytu. Rozlišovacím kritériem jsou subjekty právního vztahu, kterými jsou bytové drustvo jako pronajímatel a èlen bytového drustva jako nájemce. Byl-li by nájem sjednán mezi bytovým drustvem a nájemcem, který není èlenem bytového drustva, nejde o drustevní nájem. Základním pøedpokladem vzniku drustevního nájmu je èlenství subjektu v bytovém drustvu, které vzniká dle §227 odst. 2 obch. zák. po splnìní podmínek vyplývajících ze zákona a stanov: a) pøi zaloení drustva dnem vzniku drustva, b) za trvání drustva pøijetím za èlena na základì písemné èlenské pøihlášky,


COMFORT REALITY Volejte zdarma 800 122 555

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA V CENĚ

PROFESIONÁLNÍ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI 4 500 000 Kč

777 052 135

1 350 000 Kč

725 522 724

395 000 Kč

774 774 174

4 650 000 Kč

2 100 000 Kč

2 390 000 Kč

777 052 135

603 973 429

739 024 205

POLANKA NAD ODROU RD 4 + kk, bungalov - dřevostavba 4 + kk s garáží a pozemkem o výměře 2156 m2, podlahová plocha 150 m2, kolaudace 2003, plynové podlah. topení, kolaudace 2003.

KYJOVICE RD 5+1, s dobrou dostupností, pěkné klidné prostředí, zahrada s posezením a možností 2 umístění bazénu, obytná plocha cca 120m .

PROSTŘEDNÍ BEČVA 2 Rozestavěná chata o zast. ploše 56 m , el. na 2 hranici. Pozemek o výměře 535 m , příjezd po obecní komunikaci.

BAŠKA Bungalov 4+1, okr. F-M, na parcele o výměře 2 1579 m , hosp. budova, bazén, venkovní krb, garáž i gar.stání pro 2 vozy,ihned k nastěhování.

KUJAVY, OKR. NJ RD 5+1 Kujavy, okr. NJ, v selském stylu. 2 Celková výměra pozemku 4.000 m . Možnost chovu domácích zvířat..

BRAVANTICE RD Bravantice okr. Nový Jičín, po rekonstrukci, nová střecha včetně krovů, zast. plocha 2 2 115 m , pozemek 791 m .

3 999 000 Kč

2 421 000 Kč

1 800 000 Kč

dohodou

5 500 000 Kč

2 360 000 Kč

774 774 174

605 105 999

774 774 174

603 973 429

731 465 835

725 522 724

OSTRAVA-ZÁBŘEH Dvougenerační rodinný dům, ul. Závodní, nová plastová okna, zateplení, elektro., vytápění ÚT plynovým kotlem, dvě garáže, pozemek celkem 2 816 m .

MALENOVICE Chata 5+1 k trvalému bydlení po celkové rekonstrukci o celkové výměře 240 m2, na pozemeku 663 m2 bazén, posezení s grilem. Možnost i pronájmu.

OSTRAVA-VÍTKOVICE Bytový dům v Ostravě, v části Vítkovic na ulici Zengrova je určen ke kompletní rekonstrukci.

PROSTŘEDNÍ BEČVA RD 5+2, el. 220/380V, vodovod z centrální studny, ohřev bojlerem, plyn zaveden do domu, vytápění ÚT na tuhá paliva, pozemek 2 486 m .

BRUZOVICE Hospodářská usedlost 5+1 po kompletní 2 rekonstrukci, obyt. plocha 144 m . Pozemky 2 3470 m . Cena k jednání.

DOBROSLAVICE RD 5+1, kompletně zrekonstruovaný, bydlení v přírodě s dobrou dostupností do města,nízké náklady provoz. náklady, bez nutnosti investic, ihned volný.

2 800 000 Kč

3 800 000 Kč

3 450 000 Kč

1 690 000 Kč

3 290 000 Kč

2 490 000 Kč

777 052 135

605 105 999

725 522 724

777 052 135

605 105 999

603 973 429

RYCHVALD 2 RD 4+1 s garáží, pozemek 904 m , užitná plocha 2 125 m , kolaudace 1997, klidná lokalita, ihned k nastěhování.

SKALICE 2 RD 4+1, zastavěná plocha 72 m , bez dalších 2 investic, zahrada 349 m s bazénem, kolaudace 2010.

STARÉ MĚSTO 2 RD 5+1 po celkové rekonstrukci, zast. p. 361 m , možnost přestavby na dvougenerační nebo 2 penzion. Pozemek 1850 m .

BRUŠPERK RD 5+2, o II. b.j., s garáží a hosp. budovou v centru Brušperku. Plynové topení i na tuhá 2 paliva, podskl., zahrada, pozemek 658 m .

RYCHVALD 2 Dům po kompl. rekonstrukci, ob. plocha 160m , velké slunné pokoje s možností umístění krbu, možnost vytvoření obytného podkroví (připraveno), pozemek 1920m2.

HLUČÍN Řadový dům 5+1, J. Seiferta, obytná plocha 2 2 200 m , zahrada 212 m , garáž, plastová okna, klidná lokalita.

295 000 Kč

2 895 000 Kč

dohodou

1 490 000 Kč

2 200 000 Kč

2 900 000 Kč

MORAVSKÁ OSTRAVA Bytový dům v centru Ostravy, ul. 28. října. Pětipatrový dům s 10 bytovými jednotkami 1+1 2 o výměře 47 m .

BÍLOVEC RD 5+1, po částečné rekonstrukci, obytná 2 2 plocha cca 120 m , pozemek 295m , garáž s dílnou, veškerá obč. vybavenost v dosahu.

774 774 174 ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA 2 Chata 4+1, bez č.p./č.e. zas. pl. 64 m , el. 220V, voda ze studny, vytápění na TP, žumpa, pozemek 2 730 m , u hlavní cesty.

605 105 999 DOBRÁ 2 Dvougenerační RD 171 m , po částečné 2 rekonstrukci, pozemek 251 m . Vhodné i pro komerční účely.

774 774 174

731 465 835

725 522 724

Nabídka bytů

STARÉ MĚSTO Rodinný dům 2+1 s obytnou půdou, Na Baštici, 2 2 obytná plocha 315 m , pozemek 1078 m , po rekonstrukci. Cena k jednání.

Nabídka pozemků

Dr. 3+1 ul. Bohumíra Četyny , Ostrava-Jih, s lodžií, byt se nachází v 9p/15p, obyt. pl. bytu 74 m2 750.000 Kč Dr. 3+1 ul.Družstevní, Zbyslavice, byt po rekonstrukci, k bytu náleží zahrada, doporučuji 690.000 Kč 2 Dr. 1+1 ul. Lechowiczova, Ostrava-Fifejdy, 38 m , 5p/8p, původní udržovaný stav 590.000 Kč Os.vl. 2+1, ul. Gurťevova, Ostrava-Zábřeh, 4p/4p, po rekonstrukci koupelny, cihlová zástavba 800.000 Kč Os.vl. 2+1, ul. Jirská,Ostrava-Přívoz, 56 m2, udržovaný stav, 3p/5p, výhled do zeleně 590.000 Kč Dr. 1+1 ul. Gen .Janka, Ostrava-Mariánské Hory, 5p/11p, plastová okna, dům po revitalizaci 499.000 Kč Dr. 2+kk ul. K. Pokorného, OV-Poruba, 2p/5p, dům i byt po rekon., nízký náj. 2800 Kč, komp. revital. 799 000 Kč Dr. 1+1 ul.Španielova ,Ostrava-Poruba, 35 m2, s balkonem, 7p/8p, po revitalizaci 590.000 Kč Os.vl. 0+1, Haškova, Opava, 18m2, 2p, po rekonstrukci, balkon 485.000 Kč Dr. 2+1 ul. Mjr. Nováka, Ostrava - Hrabůvka, 56m2, 3p/11p 615.000 Kč Dr. 1+1 ul.Osvobození, Orlová, 38m2, částečně zařízený, plastová okna, zděnné jádro, žádaná lokalita 369.000 Kč Os.vl. 2+1 Hlavní třída, Ostrava-Poruba, dům po revitalizaci, velmi žádaná lokalita 999.000 Kč Dr. 2+1 ul. V Zálomu, Ostrava-Zábřeh, 44 m2, udržovaný stav, 2p/7p, plast. okna, cena k jednání 499.000 Kč 2 Dr. 3+kk ul. Komenského, Ostrava-Poruba, 70m , 2p/4p, luxusní, atypický, rekonstrukce 1,1mil. 2.620.000 Kč Dr. 2+1 ul. Španielova, Ostrava-Poruba, 55m2, 4p/6p, udržovaný stav, klidná lokalita 740.000 Kč Dr. 2+1 ul. Moyzesova, Ostrava-Poruba, 4p/4p, plastová okna, po částečné rekonstrukci, nízký nájem. 599.000 Kč Dr. 2+1 ul. Provaznická, Ostrava-Hrabůvka, 58m2, 3p/4p, po rekonstrukci, cihlová zástavba 900.000 Kč Dr. 2+1 nám. A. Bejdové, Ostrava-Poruba, 53m2, se zasklenou lodžií, 10p/11p 750.000 Kč 2 Dr. 1+kk ul.Mariánskohorská, Mor.Ostrava, 29 m , 4p/12p, panel, prostorná lodžie, dům po revital. 400.000 Kč Os.vl. 3+1 ul.Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh, s lodžií, 80m2, 2p/7p 1.290.000 Kč Dr. 3+1 Na Robinsonce, OV-Poruba, 72m2, 5p/11p po rekonstrukci, plně vybaven 1.350.000 Kč

603 973 429 603 973 429 777 052 135 777 052 135 777 052 135 777 052 135 725 522 724 777 052 135 606 876 536 603 973 429 774 700 530 739 024 205 725 522 724 774 774 174 739 024 205 777 052 135 724 436 717 603 973 429 777 052 135 603 973 429 603 404 057

Stavební pozemek Solanec Pod Soláněm o vel. 1515 m2, včetně kompletních IS a tel. přípojky. 1.070.000 Kč Stavební pozemky Šenov, sítě v dosahu, 983 m2 a 1312 m2, cena vč. přístup. cesty, výhled na hory 490 Kč/m2 Komerční pozemek Čeladná, 2000 m2, okr. Frýdek-Místek, v ÚP lehký průmysl, IS na hranici 1.700.000 Kč 2 2 Stavební pozemek v Čavisově u Ostravy, 800 m a 900 m , výstavba rodinného domu 1.200 Kč/m2 Stavební pozemky Vřesina u Ov, na kopci, IS v dosahu, 1271 m2, poslední zástavba, lukrativní 1000 Kč/m2 Stavební pozemek, Ostrava Vřesina u Opavy, 981 m2, veškeré IS, klidná lokalita 940 Kč/m2 2 Stavební pozemek, Ostrava-Petřkovice, ul. Koblovská, 700 m , IS v dosahu. 800 Kč/m2 2 2 Stavební pozemek, Chuchelná, dvě parcely 4013 m a 6511 m , IS na hranici pozemku. 200 Kč/m2 Stavební pozemek, Janovice okr. F-M, 1000 m2, IS v dosahu, lokalita novostaveb 650 Kč/m2 2 Stavební pozemek, Sedlnice, 6543 m , IS na hranici pozemku. 500 Kč/m2 2 Stavební pozemek, Radvanice, 1097 m , IS, projektová dokumentace, vyřízeno staveb. povolení 549.000 Kč Stavební pozemky, Vřesina u Ostravy, 1190 m2, IS na hranici, žádaná lokalita 850 Kč/m2 Stavební pozemky, Vávrovice u Opavy, rovina, 2262 m2, lze rozdělit 350 Kč/m2 Garáž na ul. Pod Nemocnicí, Ostrava-Poruba, v dobře udržovaném stavu, el. proud 230V 150.000 Kč

603 973 429 725 522 724 774 774 174 603 973 429 725 522 724 739 024 205 777 052 135 606 876 536 777 052 135 739 699 141 724 436 717 739 024 205 606 876 536 603 973 429

Nabídka pronájmů Pronájem bytu 3+1, Bezručova, Frýdek-Místek, 68m2, bez vybavení, nájem včetně služeb. 10.500 Kč/měs. Pronájem kanceláře, Ostrava-Svinov, ul. Nad Porubkou, 57 m2, park., nový komplex, mož. reklamy 7.000 Kč/měs. 2 Pronájem luxusního bytu 150m , patro v RD, 3 velké pok., kuchyn, koup., šatna, komora, spíž.+sl. 10.000 Kč/měs. Pronájem bytu 2+1,Liptáňské náměstí,Ostrava-Poruba, 54 m2, včetně zařízení, nájem včetně služeb 7.000 Kč/měs. Pronájem bytu 1+1, A. Hrdličky,Ostrava, 28m2, byt v původním stavu 12p/13p, dům po revitalizaci 5.500 Kč/měs. Pronájem bytu 3+1,Lechowiczova,Ostrava, 78m2, po částečné rekonstrukci, nájem+el.+pl. 7.800 Kč/měs.

461/3

www.

603 973 429 Vřesina u Bílovce Rodinný dům 4+KK, s pozemkem o výměře 2 631 m , po celkové rekonstrukci, ve výborném stavu.

605 105 999 774 774 174 606 876 536 777 052 135 603 404 057 603 973 429

Malé náměstí 104

COMFORT-REALITY.cz

S320002A

3


pronájmy, nebytové prostory, RD, byty

www.avizoreality.cz

777 000 550

Kom. objekt v průmyslové lokalitě s dobrou dostupností v Ostravě. Zastavěná plocha 500 m2 v oploceném areálu o celkové 3000 m2. Prostory jsou vhodné jako autoservis, prodejna apod. Cena 6.250.000 Kč. © 604 362 228, http://www.efektreality.cz. Ě

777 000 550

Prosperující zrekonstruovaná ubytovna pro rodiny s dětmi v Ostravě. Návratnost investice cca 4 roky! Cena 8.000.000 Kč. © 604 362 228, http://www.efektreality.cz.

Ě

Petřvald. SLEVA!!! PODNIKÁNÍ s bydlením!! Zrekonstruovaný RD se zaběhaným autobazarem, školicí místností, novou kuchyní a koupelnou, u hlavDOHODOU ního tahu na Ostravu!!

Paskov. NOVINKA!! Celkově zrekonstruovaný RD střední velikosti ve vilkové čtvrti Paskova s výborným přístupem do FM a Ostravy!! Dobrá nabídkaobjednejte prohlídku! 2.260.000 Kč

777 000 550

777 000 440

Ostrava Prodej bytu 2+1 osobní vlastnictví, 2 56 m , ul. Zelená, dùm po revitalizaci!

690.000 Kè

RD, byty...

604 937 454

2+1, dr. byt, OV Poruba, ul.Porubská, 60 m2, 5.p./5.p., nová kuch. linka, plovoucí podlaha, parkování možné ve dvoře, cena 980.000 Kč. © 724 100 121, http://www.rksting.cz. Ě

Ostrava Ě 1+1 dr., ul. Bachmačská, 47 m , centrum Ostravy, naproti Čapkárny, plastová okna, cihlový dům, rekonstruovaná koupelna, nové omítky. Cena 680.000 Kč. © 736 700 014. 2

Soběšovice. NOVINKA!! SUPER MÍSTO!!! Objekt rekreačního střediska s interiérovým bazénem, ubytovací kapacitou cca 50 míst, restaurací a bowlingem, pozemkem, hřištěm, přímo u Žermanické 7. 850.000 Kč přehrady!!!

Havířov-Podlesí. LEVNĚ! Byt 2+kk na ul. Borovského - atraktivní místo , nízké měsíční služby a dům po revitalizaci. Nádherný výhled na Beskydy, možnost finacování hypotékou. 640.000 Kč

777 000 440

777 000 440

Ě 1+1, dr. byt, OV Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka, 37 m2, 13.p./13.p, u domu veškerá občanská vybavenost, parkování před domem, dům po částečné revitalizaci, cena 475.000 Kč. © 724 100 152, http://www.rksting.cz.

1+1, dr. byt, OV Poruba, ul. M. Maďarská, 38 m2, 5.p./8.p., byt po částečné rekonstrukci, s lodžií, cena 580.000 Kč. © 724 100 121, http://www.rksting.cz. Ě

Frýdlant n.O. Poslední stavební pozemek pro stavbu 2 RD v obci Nová Ves u Frýdl. o vým.1180 m . V nádherné oblasti Beskyd, nedaleko hl. tahu na Frýdek. Mírně svahovitý, u obecní asfalt. komunikace, se sítěmi na poz. - voda, el. Překrásný pohled na okolí, kde se nachází domy i rekr. chaty . 1.010.000 Kč

Prostřední Bludovice. Pozemky s celkovou výměrou 2 2 1060 m , 2x 1860 m poblíž restaurace U svatého Jána .Obecní asfalt. komunikace, obecní voda, elektřina i plyn! Ideální ke stavbě RD, s MHD do 100 m. Přípojka ke každému pozemku na elektřinu 2 a vodu již v jednání s dodavately . od 355 Kč/m

A310402D

Pronájmy Ě 2+1, dr. byt, Orlová-Lutyně, Masarykova tř., 78 m2, 7.p./7, byt po rekonstrukci, nová kuch. linka plov. podlaha, zděná koupelna, dům po kompletní revitalizaci. Cena 6.500 Kč/měsíc. © 606 710 464. Ě 3+1, dr. byt, Karviná, Hranice, ul. Žižkova, 64 m2, 4.p./4, balkón, udržovaný stav, zánovní kuch. linka, koupelna v nových obkladech, dům po celkové revitalizaci. Cena 7.000 Kč/měsíc. © 606 710 464.

Ě Pron. 2+kk, Zelinkovice, po rekonstr., 57 m2, termostat s regul. teploty a využívá rekuperaci vzduchu. Volný ihned. Cena 8.000 Kč/měs. + služby. © 724 620 103. Ě 3+1, dr. byt, Orlová, Lutyně, Masarykova tř., 78 m2, 7.p./7, dům po kompletní revitalizaci, plast. okna, zateplení, nové vchodové dveře, zvonky i schránky. Cena 7.000 Kč/měsíc. © 606 710 464. Ě Pronájem celého obj. - RD dům Slezská OV na frekv. ul. Hladnovské. Po celk. rekonstr. vč. interiéru, vh. prost. pro sídlo firmy - lékaři, veterina, rehabilit. centrum, fin. poradenství aj. Nájemné 25.000 Kč/m. © 777 000 440, http://www.kovalcik.cz.

1+1, os. vl., OV Hrabůvka, ul. F. Hajdy, 40 m2, 10.p./12.p., dům po celkové revitalizaci byt po rekonstrukci, zánovní kuch. linka, cena 490.000 Kč. © 724 670 596, http://www.rksting.cz. Ě

2,5+1, os. vl., OV Hrabůvka, ul. Provaznická, 64 m2, 4.p./4.p., cihlový dům po celkové revitalizaci, výhled na dvě strany, cena 719.000 Kč. © 724 670 596, http://www.rksting.cz. Ě

2+1, dr. byt, OV Poruba, ul. 1. ČSA, 56 m2, 7p./8.p., byt v původním udržovaném stavu, dům revitalizován, cena 650.000 Kč. © 724 100 121, http://www.rksting.cz. Ě

2+1, dr. byt, OV Poruba, ul. SPB, 57 m2, 4.p./5.p., cihlová zástavba, byt v původním udržovaném stavu, dům po celkové revitalizaci, cena 980.000 Kč. © 724 100 121, http://www.rksting.cz. Ě

Ě 2+1, dr. byt, OV Výškovice, ul. Břustkova, 58 m2, 3.p./7.p., s možností převodu, nulová anuita a revitalizace, cena 740.000 Kč. © 724 100 152, http://www.rksting.cz. Ě 2+1, dr. byt, OV Zábřeh, ul. Sologubova, 51 m2, 1.p./4.p., dům po částečné revitalizaci, v bytě nové omítky, francouzské okno v obývacím pokoji, cena 499.000 Kč. © 724 100 121, http://www.rksting.cz. Ě 2+1, os. vl., Moravská Ostrava, ul. Petra Křičky, 53 m2, 5.p./13.p., byt v původním udržovaném stavu, dům po celkové revitalizaci, cena 740.000 Kč. © 724 100 120, http://www.rksting.cz.

zaps. v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vl. 1769 Ev. číslo: MK ČR E 15122

Ě 3+1, os. vl., OV Hrabůvka, ul. F. Hajdy, 72 m2, 5.p./12.p., byt v původním, dům po celkové revitalizaci, výhled na dvě strany, cena 849.000 Kč. © 724 670 596, http://www.rksting.cz.

Periodicita: 14 dní Cena výtisku: zdarma Distribuce: zajišťuje AVÍZO, a.s. tel.: 596 906 520

3+1, os. vl., OV Hrabůvka, ul. Holasova, 74 m2, 1.p./8.p., dům po celkové revitalizaci, prostorná chodba s komorou, cena 749.000 Kč. © 724 670 596, http://www.rksting.cz.

Ě

Více než 350 distribučních míst v Moravskoslezském a Zlínském kraji

3+1, os. vl., OV Poruba, ul. Karla Pokorného, 56 m2, 4.p./4.p., byt po rekonstrukci, neprůchozí pokoje, bezpečnostní vchodové dveře, cena 990.000 Kč. © 724 100 121, http://www.rksting.cz. Ě

Objednávky inzerce: tel.: 596 906 512 e-mail: obchod@avizoreality.cz

Byt 2+1 s balkonem, os. vl., Ostrava - Poruba, J. Skupy, výměra 50 m2, 2. patro ze 7, plastová okna, dům po revitalizaci. Cena 750.000 Kč. © 777 630 151, http://www.efektreality.cz.

Ě

3+1, dr. byt, Hlučín, ul. Hornická, 64 m2, 1.p./4.p., byt po celkové luxusní rekonstrukci, prodává se s veškerým vybavením a nábytkem, nové vstupní dveře, cena 1.060.000 Kč. © 724 100 121, http://www.rksting.cz.

Ě 3+1, dr. byt, OV Hrabůvka, ul. Na Obecní, 70 m2, 4.p./5.p., výhled z bytu na tři strany, byt v původním, zachovalém stavu, dům po kompletní revitalizaci, cena 850.000 Kč © 724 100 152.

IČ: 25385232 DIČ: CZ 25385232

Ě 3+1, os. vl., Moravská Ostrava, ul. Nádražní, 70 m2, 2.p./4.p., cihlový dům po celkové revitalizaci, byt po částečné rekonstrukci, cena 1.499.900 Kč. © 724 100 120, http://www.rksting.cz.

Ě

Ě 3+1, dr. byt, OV Dubina, ul. J. Maluchy, 72 m2, 3.p./5.p., možnost převodu do osobního vlastnictví, byt je volný ihned, plastová okna, cena 690.000 Kč. © 724 100 152, http://www.rksting.cz.

Vydavatel: AVÍZO, a.s. Slavíkova 6142 708 00 Ostrava-Poruba

3+1, os. vl., Moravská Ostrava, ul. Nádražní, 119 m2, 2.p./5.p., cihlový dům po revitalizaci, byt s balkonem, byt po rekonstrukci, cena 2.499.900 Kč. © 724 100 120, http://www.rksting.cz. Ě

Příští číslo vychází 29. 11. 2012 Uzávěrka pro příjem inzerce 20. 11. 2012

R241311V

777 000 550, www.kovalcik.cz

S320056K

Široká 3, Havířov - Město,

S320056J

Nebytové prostory

"VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ"

3+1, os. vl., Hlučín, ul. Opavská, 101 m2, 1.p./2.p., dům po celkové revitalizaci, byt po částečných úpravách, byt s vlastním plynovým kotlem, krb v obývacím pokoji, cena 1.490.000 Kč. © 724 100 121, http://www.rksting.cz.

Ě

Byt 3+1 v os. vl. ul. Krestova v OV-Hrabůvce. Po rekonstrukci, změněná dispozice! Cena 1.290.000 Kč. © 604 937 454.

Ě

Ostrava - Zábøeh 2

Dr. 3+1, 7.p/7, 72 m , ul. Hulvácká, dùm po revitalizaci, neprùch. pokoje, velká zasklená lodie, náklady na bydlení pro 3 osoby cca 4.400 Kè/mìs. Krásný, prostorný, svìtlý byt!

850.000 Kè

604 937 454

Ě 3+1, os. vl., Moravská Ostrava, ul. Zelená, 62 m2, 6.p./6.p., byt s lodžií po částečné rekonstrukci, nízká zástavba, cena 1.099.900 Kč. © 724 100 120, http://www.rksting.cz.

Zrekonstruovaný nájemní cihlový dům se šesti bytovými jednotkami v Ostravě-Hrabůvce. Bytové jednotky o velikosti 2+1 mají plochu cca 50 m2. Cena 6.990.000 Kč. © 604 362 228, http://www.efektreality.cz. Ě

bydlení

Kadý z nás si pøeje bydlet co nejpohodlnìji, ale co to vlastnì znamená? Samozøejmì víme, e nejde jen o co nejpraktiètìjší uspoøádání interiéru, ale i o to, jak se v bytì èi domì cítíme a jak na nás vše kolem pùsobí. V pøíjemném prostoru, který je stylizovaný podle našeho gusta, se rozhodnì ije lépe, ne mezi holými stìnami èi v chaosu.

Èím zaèít? A o chaosu není øeè náhodou. Èasto se tolik snaíme svoje bydlení zkrášlovat, a nakonec docílíme toho, e vše skonèí jako paskvil. Fantazii se samozøejmì meze nekladou, ale i tak je pøi zaøizování domova dùleité dodrovat alespoò nìkterá pravidla. Aby interiér pùsobil pøirozenì a jednotnì, mìl by být koncipován v jednotném stylu, nebo alespoò tak, aby jeden styl výraznì pøevládal. Vzájemné míchání více stylù nemusí vdy dopadnout nejlépe a aby se vše podaøilo, je nutné mít designérské zkušenosti a jistou citlivost. A jeliko riskování se v tomto pøípadì nevyplatí, mìli bychom si ujasnit, jakého stylu se budeme dret, co je krokem èíslo jedna k uspokojivému výsledku. Velkou pomoc v tomto smìru nabízí studium odborné literatury, hlavnì tedy èasopisù s tématikou bydlení a designu. Inspiraci se pokuste hledat všude, urèitì také v obchodech s bytovými doplòky, v nákupních domech pro bydlení a nezapomeòte se poradit i s internetem.

Klasika, èi moderna? To je asi jedna z nejzásadnìjších otázek, kterou si budete 4

muset poloit. Máte radši tradice a retro? Máte tolik moností, od klasického selského stylu, pøes anglický venkov a po provensálskou romantiku. Retro stylu je ale dùleité alespoò trochu rozumìt a umìt rozeznat vkusný kousek od kýèe. Nezapomínejte na ji zmínìnou jednotnost, v retro interiéru by se napøíklad mìl minimalizovat výskyt nìkterých materiálù, napøíklad moderní oceli. Nábytek by mìl být pokud mono z masivního døeva, ale napodobeninu klasiky najdeme i ve velkých obchodních øetìzcích a ne vdy musí jít nutnì o masiv, co ušetøí naše penìenky. Dùleitá je samozøejmì také jednotnost barev a vzorù doplòkù. Nabízí se nám nepøeberné mnoství moností, napøíklad kvìtinové vzory, kostky, puntíky a mnoho dalších. Opìt bychom to ale s kombinacemi nemìli pøíliš pøehánìt. Jednodušší to moná budou mít ti, kteøí sáhnou po moderním stylu. V dnešní dobì je dostupnìjší a nabízí mnoho nejrùznìjších nápadù, øešení a materiálù. A nìkdy ani není nutné pøíliš pøehánìt, protoe i nìkolik jednoduchých a rafinovaných doplòkù staèí k oivení celého prostoru.

Jakou barvu? Barvy zvolené pro náš interiér jsou velice dùleité, protoe dávají celému prostoru charakter. Vybíráme je samozøejmì podle našeho vkusu, ale na pamìti bychom mìli mít i další aspekty. Pomocí barev mùeme docílit optických kouzel, zmenšovat èi zvìtšovat prostory a to platí pøedevším v pøípadì, kdy se rozhodneme vymalovat stìny. Odstín výmalby vybírejte v reálném

S320528K

JAK NA ÚTULNÝ DOMOV

osvìtlení tedy v takovém svìtle, ve kterém byste se z nìj mìli tìšit. Jinak toti bude barva vypadat na slunci, úplnì jinak pod záøivkami a jinak v pøirozeném denním svìtle. Zejména záøivky, které jsou èastým osvìtlením prodejen i hobby marketù, barevné odstíny velmi zkreslují. Opatrnì také se sytostí. Barva, která vám na úzkém prouku, jaké mívají k dispozici malíøská centra, bude pøipadat krásnì jemná a svìtlá, mùe nakonec v celé místnosti pùsobit pøíliš jasnì a intenzivnì. Pokud máte monost, je dobré se podívat, jak daný odstín pùsobí na vìtších plochách. Nechte si poradit odborníkem, pøípadnì vyzkoušejte barevné rádce na internetu. A i u barev platí pravidlo dùleitosti jednotného vzhledu. Vyvarujte se tedy nejrùznìjších kontrastních kombinací. Radìji si zvolte jeden základní odstín a k nìmu maximálnì další dva a tøi tak, aby všechny dohromady ladily.

Doplòky Také na doplòcích a zdánlivých malièkostech, jakými jsou

bytový textil, obrazy a další, velmi záleí. Nejsou jen onou tøešnièkou na dortu, jsou to právì detaily, které interiér vytváøí. Pro kadý styl jsou charakteristické urèité materiály, látky, vzory a barevnost. Pøi výbìru textilu je vhodné nechat se inspirovat profesionálnì koncipovanými interiéry a volit barevné kombinace, které jsou vyzkoušené, harmonické a blízké vašemu vkusu. A u jste se ve svém domì rozhodli prezentovat cokoliv, zajistìte kadému doplòku dostatek prostoru, který mu vytvoøí vhodné pozadí, na nìm nejlépe vynikne. Stìna pøeplácaná nesourodými obrazy je kolikrát horším øešením ne nepovìsit na ni nic. Nezapomínejte, e skrze doplòky vyjadøujete své já, proto si dejte záleet na výbìru a zapojte do nìj i cit. Je pochopitelné, e nìkdy city pøeváí nad estetikou a vystavíme si i ménì vkusný pøedmìt, ke kterému se nám ale váí silné vzpomínky. Pokuste se ale takové doplòky umístit tak, aby nerušily celkový dojem.

Kvìtiny Domov plný zelenì je vdy o nìco ivìjší a pøíjemnìjší ne domov bez ní. Kvìtiny jsou tím nejpøirozenìjším a nejefektnìjším doplòkem, take i pokud nejste zrovna nejlepším pìstitelem, pokuste se mít doma alespoò nìkolik kouskù jednoduchých na péèi. Pokud si nejste jisti výbìrem interiérové zelenì, neváhejte se obrátit na kvìtinové studio. Vhodnou rostlinu vèetnì nádoby vám pomohou vybrat s ohledem na orientaci místnosti, polohu zelenì ve vztahu ke zdroji svìtla, teplotu a vlhkost v interiéru, pøièem respekt zvoleného stylu je samozøejmostí. A u si svùj domov zkrášlíte jakkoli, nemìli byste zapomínat, e aby vám v nìm bylo opravdu dobøe, je tøeba ho zaøizovat s láskou. A samozøejmì, ádný domov nemùe být nikdy dostateènì útulný, pokud v nìm nevládne harmonie a soulad všech jeho obyvatel a všichni nedrí za jedno. JaO


RD, byty, chaty, zahrady, pozemky, poptávka, sluby Dvougenerační dům 5+2 s garáží v klidné lokalitě Ostravy - Koblova. Dvě bytové jednotky o velikosti 3+1 a 2+1 se samostatnými vchody. Cena 1.500.000 Kč. © 604 362 228, http://www.efektreality.cz.

Ě

Frýdek-Místek 2+1 s franc. oknem, os. vl., cihla, ul. Pavlíkova, FM, 65 m2, po kompletní rekonstrukci, 3 sklepy. Cena 1.190.000 Kč. © 724 055 065.

www.avizoreality.cz

RD 4+1 s garáží v Raškovicích, k rekonstrukci, hospodářská budova, centrum obce. Kombinované vytápění plyn, TP, ohřev vody plyn, přípojka kanalizace na pozemku. Kolaudace 1978. Cena 1.600.000 Kč. © 605 106 929, http://www.efektreality.cz. Ě

Havířov, Karviná

2+1, os. vl., ul. 2. května, FM, po část. rekons., 53 m2, zděné jádro, plovoucí podlahy, nízké náklady, Cena 999.000 Kč. © 724 670 530. Ě

2+1, os. vl., ul. Dvořákova, Frýdlant n. O., cihla, 68 m2, 3.p./3.p., plast. okna, pův. stav, dům po revital. Cena 950.000 Kč. © 724 620 103. Ě

2+1, os. vl., ul. J. Opletala, FM, 60 m2, původní udržovaný stav, 7.p./7.p. Dům po kompl. revitalizaci. Cena 750.000 Kč. © 724 055 065.

Ě

3+1 s komorou, os. vl., ul. Jeronýmova, FM, balkón, 74 m2, po částečné rekonstrukci, 3.p./4.p. Cena 1.299.000 Kč. © 724 670 530. Ě

3+1 s lodžií, os. vl., ul. K Hájku, FM, komora, 70 m2, plast. okna, 4.p./8.p., dům po revitalizaci. Cena 935.000 Kč. © 724 670 530. Ě

3+1, dr. byt s převodem do os. vl., ul. Husova, FM, lodžie, po kompl. stylové rekonstr., 79 m2, 4.p./6.p. Cena 1.550.000 Kč. © 724 670 530. Ě

3+1, os. vl., cihla, ul. Lubojackého, FM, 62 m2, původní udržovaný stav, 1.p./3.p. Volný ihned. Cena 999.000 Kč. © 724 670 530. Ě

3+1, os. vl., ul. M. Chasáka, FM, 72 m2, po rekonstr., možno i s vybavením, dům po kompletní revitalizaci. Cena 790.000 Kč. © 724 055 065. Ě

1+1, os. vl., Karviná, Ráj, ul. Borovského, 38 m2, 0.p./3, byt po kompletní rekonstrukci, rohová kuch. linka, plovoucí podlahy, zděná koupelna, vestavěné skříně. Cena 620.000 Kč. © 606 737 374. Ě

4+1, os. vl., ul. Bezručova, FM, 73 m2, pův. udrž. stav, 1.p./4.p., dům po kompletní revitalizaci. Cena 1.090.000 Kč. © 724 055 065.

Malometrážní 3+1, os. vl., Frýdek-Místek, ul. Janáčkova, 56 m2, 9.patro z 15, udržovaný, výborná dostupnost všech služeb, ihned volný, výhodná investice, cena 630.000 Kč. © 605 106 929, http://www.efektreality.cz. Ě

4+1, dr. byt, Karviná, Hranice, ul. Slovenská, 77 m2, 6.p./7, zatep. dům, pl. okna, jádro sádrokartonové s obklady, sprch. kout, parkety, nové PVC, zánovní kuch. linka. Cena 659.000 Kč. © 606 737 374.

Bohumín, Orlová

2,5+1, dr. byt, Karviná, Hranice, ul. Bratr. Veverkových, 58 m2, 4.p./7, velmi udržovaný stav, plastová okna, koupelna v obkladech, sprchový kout, vestavěné skříně. Cena 449.000 Kč. © 606 737 374.

2+1, dr. byt, Bohumín, ul. Čáslavská, 48 m2, 10.p./12, v blízkosti centra, velmi pěkný byt v udržovaném stavu, balkón, neprůchozí pokoje, velice slunný. Cena 370.000 Kč. © 606 710 464.

Ě 2+1, dr. byt, Karviná, Ráj, ul. Haškova, 55 m2, 3.p./4, dům po celkové revitalizaci, nová lodžie, plastová okna, plovoucí podlahy, nová kuchyňská linka. Cena 560.000 Kč. © 606 737 374.

Ě 2+1, dr. byt, Bohumín, ul. Čáslavská, 53 m2, 0.p./12, dům po revitalizaci, byt po částečné rekonstrukci, prostorný obývací pokoj, plov. podlahy, nová kuchyňská linka. Cena 549.000 Kč. © 606 710 464.

2+1, dr. byt, Karviná, Ráj, ul. Školská, 53 m2, 4.p./4, byt se nachází naproti ZŠ Školská, před domem dětské hřiště, plovoucí podlahy, dům po celkové revitalizaci. Cena 420.000 Kč. © 606 737 374.

2+1, os. vl., Bohumín, ul. Mírová, 57 m2, 1.p./12, dům po revitalizaci, balkón, byt v udržovaném stavu, původní kuchyňská linka, volný ihned. Cena 490.000 Kč. © 606 710 464.

Ě

Ě

2+1, dr. byt, Karviná, Ráj, ul. Školská, 55 m2, 4.p./4, zděné koupelna společná s WC, plov. podlahy, nová kuch. linka, voda v plastu, plast. okna, lodžie, zateplený. Cena 630.000 Kč. © 606 737 374. Ě

3+1, dr. byt s garáží, 64 m2, Želivského, možnost převodu osobního vlastnictví, dům i byt rekonstrukci. Cena 1.040.000 Kč. 606 600 715. Ě

ul. do po ©

3+1, dr. byt, ul. Ladova, velká lodžie, dům po revitalizaci, pěkná kuchyňská linka se spotřebiči, možnost převodu do os. vl., hezká lokalita, plná zeleně. Cena 640.000 Kč k jednání. © 606 600 715.

Ě

3+1, dr. byt, ul. Mládí, dům po kompletní revitalizaci, zasklená lodžie, klidné místo, dobrá občanská vybavenost, nízké měsíční náklady. Cena 470.000 Kč k jednání. © 606 600 715.

Ě Ě

3+1, ul. Letní, os. vl., s velkou zasklenou lodžií, dům i byt po rekonstrukci, výhled do zeleně. Cena 999.000 Kč. © 606 600 715.

Ě

Ě

Ě

Ě 2+1, os. pod. vl., ul. Těšínská, FM, cihla, 55 m2, po rekonstrukci, včetně vybavení, 1.p./3.p. Cena 880.000 Kč. © 724 055 065.

3+1, os. vl., ul. Okrajová, velká lodžie, dům po revitalizaci, lukrativní část, byt po rekonstrukci. Cena 1.199.000 Kč. © 606 600 715.

Ě

Ě 3+1, os. vl., Karviná, Mizerov, ul. Čajkovského, 75 m2, 0.p./4, dispozice bytu byla předělaná, lodžie, velká kuchyně, nová koupelna a WC, el. v mědi v celém bytě. Cena 750.000 Kč. © 606 737 374.

Ě

Ě

3+1, dr. byt, Bohumín, ul. Osvoboditelů, 55 m2, 1.p./4, v původním velmi udržovaném stavu, byt lze převést od osobního vlastnictví, v žádané lokalitě. Cena 572.000 Kč. © 606 710 464. Ě

Český Těšín, Třinec 1+1, os. vl., ul. Zelená, Český Těšín, byt o výměře 38 m2. Součástí bytu je lednice, mikrovlnná trouba, postel + noční stolky. Cena 695.000 Kč. © 606 662 812. Ě

3+1, dr. byt, ul. Sosnová. V bytě jsou plastová okna, nová kuchyňská linka, dům je po kompletní revitalizaci. Cena 820.000 Kč. © 606 662 812.

Ě

RD 5+1 Návsí s pozemkem 2.450 m2, celopodsklepený, napojen na všechny inž. sítě, cena 1.990.000 Kč. © 602 263 131.

Ě

Chaty, zahrady

Chalupa v Trojanovicích, malý domek s garáží, gar. stáním, zahradou a zahr. posezením, část. podskl. Kompletně zrekonstruována, byla přistavěna velká koupelna. Cena 3.000.000 Kč vč. vybavení. © 602 794 874, e-mail: kusy@kem.cz.

Ě

Chata v Kunčicích p. O. s číslem popisným, 2 místnosti + kuch. kout s jídelnou, velmi klidná lokalita v chatě voda přivedená z horského pramene, el. pomocí el. centrály a autobaterií. Cena 490.000 Kč. © 603 900 295, e-mail: tom.niv@seznam.cz.

Ě

Zděná chalupa 7+1 v krásném a klidném místě obce Ostravice - Staré Hamry. Chalupa je v původním, ale udržovaném stavu, v kuchyni původní kachlová kamna. Cena k jednání 1.600.000 Kč. © 604 362 228, http://www.efektreality.cz.

Ě

Pozemky Stavební pozemek v obci Kozmice (okr. OP), 862 m2. Lze dokoupit i projekt k RD (3+kk), vč. energ. nároč. budovy. IS na hranici poz. Poz. je rovinatý, + zahr. chatka na nářadí. Cena 1.200 Kč. © 608 972 904, e-mail: zaneta.olsanecka@centrum.cz.

Pozemek v Horních Datyních "U Sosáka" o výměře 1.010 m2. Poblíž pozemku les a stylová dřevěnice. Veškeré sítě vedle pozemku - voda, el., plyn i nová kanalizace. MHD 50 m!Cena 670.000 Kč za celek. © 777 000 440, e-mail: vlachopulosova@kovalcik.cz. Ě

Stavební pozemek 1.900 m2 v obci Frýdlant nad Ostravicí. Na chatka o ploše 16 m2. Samotný pozemek je mírně svažitý, je osázený ovocnými stromy a je částečně oplocený. Cena 425 Kč/m2. © 604 362 228, http://www.efektreality.cz.

Pozemek v Raduni u Opavy již od 1.190 Kč/m2. Výborná lokalita. Nová cesta a inž. sítě. © 775 204 509. Ě

Poptávka

Ě

Hledáme komerční pozemek pro výstavbu ubytovny, cca 35x 50 (45) m, ve Frýdku - Místku nebo blízkém okolí. Rychlé jednání. © 605 106 929, http://www.efektreality.cz. Ě

Pro klienta s připravenou hotovostí hledáme byt 3+1 nebo větší 2+1 v Místku. Nižší patro nebo výtah, cena do 1.100.000 Kč. © 777 630 151, http://www.efektreality.cz.

Ě

Stavební pozemek v Palkovicích, 2x 1.000 m2, krásné slunné a klidné místo, cena 800 Kč/m2. © 777 630 151, http://www.efektreality.cz. Ě

Stavební pozemek v žádané lokalitě Svinov, ul. Lelkova o výměře 502 m2, se stavebním povolením na výstavbu rodinného domu o zastavěné ploše 90,25 m2. Cena u makléře. © 775 204 511. Ě

Služby

Ě

Chata Nýdek, celoročně dostupná, podsklepená s klenutými stropy, dvě bytové jednotky, napojena na plyn, vodovod, elektřinu, odpad řešen septikem, pozemek 750 m2, cena 1.600.000 Kč. © 602 263 131. Ě

Stavební pozemek ve Václavovicích u Šenova. Plyn, voda, elektřina u pozemku, příjezdová cesta, městská doprava č. 28. Cena dohodou. © 602 712 978, e-mail: autokidvaclavovice@seznam.cz.

Ě

Dokončení výstavby RD o velikosti 5+1 s terasou, garáží a vlastním pozemkem. Havířov,Dolní Suchá, ul. Prachatická

RD v Bruzovicích, dvoupodlažní novostavba o vel. 4+1, 2 140 m ! Topení a ohřev vody plyn. kotlem, obecní vodovod, 2 el. 220/380W, kanalizace – jímka. Pozemek 1.879 m .

2.390.000 Kč mob. +420 775 204 511

cena u makléře mob. +420 604 937 454

2

WWW WWW

2

2+1 Pekařská, Opava, 56 m , cihla, přízemí, vlastní plyn kotel, nová okna, přízemí, vlastní zahrada, super cena.

Byt 1+1 Opava, byt poblíž centra, 39 m ,cihla, po kompletní rekonstrukci s kuch. linkou, komín na krb, vlastní sklep, půda, zahrada.

620 000 Kč mob. +420 775 204 509

650 000 Kč mob. +420 775 204 509

2

Dolní námìstí 13, 746 01 Opava

Výstavba na klíč, nepodsklepeného RD v O-Svinově o zastavěné ploše 90,25 m2, s obytným přízemím a obytným podkrovím určený 4-5 členné rodiny. Cena u makléře. © 775 204 511. Ě

Pozemek ve Slavkově, 798 m , ing. sítě na pozemku, obecní cesta, vjezd, osvětlení.

3+1 Havířov, byt o velikosti 1+3 a podlahové ploše 72 m se nachází ve zvýšeném přízemí revitalizovaného osmipodlažního panelového domu s garáží.

2 1.250 Kč/m mob. +420 775 204 509

595.000 Kč mob. +420 775 204 511

2

RD Palkovice, přízemní zděný nepodsklepený RD s vy2 Byt 2+1, Frýdek - Místek - byt v os. vl. na ulici 312,90 Čs. červeužitým podkrovím, o velikosti 7+1. Užitná plocha m, 2 ného kříže 2+1 s komorou plocha pozemků je 651 m .v 3 NP. Byt v původním stavu.

Pozemek Svinov, stavební pozemek v žádané lokalitě ul. 2 Lelkova o vým. 502 m , se stavebním povolením na 2 výstavbu rodinného domu o zastavěné ploše 90,25 m .

cena 770.000 u makléře Kč mob. +420 775 204 511

cena u makléře mob. +420 775 204 511

A320338A

5


www.surik.cz

Rekonstrukce domů

Byty 2+1 a 3+1 v os.vl., Ostrava Byt 3+1 nebo vìtší 2+1 v Místku RD 4+1 ve FM a blízkém okolí, hezké místo

Frýdlant nad Ostravicí

Skalice u F−M

RD 7+1 s garáží

RD 5+1, celopodsklepený

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

2.600.000 Kč

604 362 228

Frýdek−Místek

Nový byt 2+1, 40 m2 630.000 Kč

777 630 151

Bílovec

RD 6+2 s garáží 2.700.000 Kč

PRODÁVÁTE NEBO KUPUJETE DŮM, BYT, POZEMEK, CHATU? 1) okamžitý výkup nemovitostí za tržní ceny (i ve špatném stavu) 2) geodedické práce

ZDARMA NABÍZÍME l

předprodejní tržní odhady - včetně odborných konzultací odhady nemovitostí právní servis, úvěry znalecké posudky pro daně l

Kancelář: Kopřivnice, Záhumenní 351 (OC Albert) Tel.: 725 726 566, 556 801 765, e-mail: realitstav@seznam.cz Kancelář: Valašské Meziříčí, Náměstí 73, Tel.: 608 658 480, email: realitstav.valmez@seznam.cz

l

l

VYŘEŠÍME VAŠE EXEKUCE! Nabízíme: rychlost, vstřícnost, spolehlivost, profesionální přístup

www.realitstav.cz

Ě VN ZI LU K EX

A K N VI O N

Požadujeme: ŘP, SŠ vzdělání, vysoké pracovní nasazení a spolehlivost. Nabízíme: profesionální zaškolení, nadprůměrné výdělky. Svou žádost + životopis s fotem zašlete na uvedený e-mail: realitstav@seznam.cz

Nabízíme k prodeji RD 5+1, částečně podsklepen, s garáží, ve Vítkově. V domě je částečně měněná elektroinstalace, topení na tuhá paliva i na plyn. Tel.: 607 625 703 Cena: 850.000 Kč

Nabízíme 2 RD spojené vjezdem do dvora v obci Kunovice. K domu náleží krásná 2 rovinná zahrada o výměře 6.894 m a 2 další pozemky o výměře 46.584 m . Tel.: 608 658 480 Cena: 1.980.000 Kč

PŘÍBOR

KRMELÍN

LHOTKA U F-M

- profesionální makléř realitní kanceláře,

A K N VI O N

A K N VI O N

A K N VI O N

Nabízíme exkluzívně k prodeji RD 6+1 v obci Příbor. Dům je dvougenerační, s malou zahrádkou za domem. Přízemí domu je po rekonstrukci. Tel.: 608 658 481 Cena: 1.500.000 Kč

Nabízíme exkluzivně k prodeji dvougenerační RD. Stavba prošla rekonstrukcí: rozvody vody, elektřina, plyn a kompletní výměna oken. Pozemek 1 303 m2. Tel.: 775 892 136 Cena: 3.950.000 Kč

Nabízíme exkluzivně k prodeji RD 4+1 v obci Lhotka u Frýdku-Místku. Jedná se o dvoupodlažní cihlovou stavbu. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2011. Tel.: 725 726 566 Cena: 2.150.000 Kč

BYTY PRODEJ 3+1, Vsetín, Bratří Hlaviců 4+1, Vsetín, Jasenická 2+1, Kopřivnice, Erbenova 2+1, Kopřivnice, I.Šustaly 3+1, Kopřivnice, Kadláčkova 3+1, Kopřivnice, Pod Moravií 2+1, Fulnek, Požární 3+1, Fulnek, Požární 3+1, Fulnek, Sportovní 1+kk, Příbor, Šafaříkova 2+1, Příbor, J.V.Choráze 3+1, Příbor, nábř. Rudoarmějců 4+kk, Příbor, Místecká

1 100 000 1 080 000 790 000 540 000 590 000 870 000 610 000 950 000 900 000 580 000 600 000 920 000 1 100 000

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

2+1, 3+1, 2+1, 3+1, 3+1, 4+1, 3+1, 2+1, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1, 2+1, 3+1, 3+1,

Nový Jičín, Msgr. Šrámka Nový Jičín, Dvořákova Bartošovice Nový Jičín, Riegrova Nový Jičín, Nábřežní Nový Jičín, Kunín Jakubčovice nad Odrou Bílovec Valašské Meziříčí, Krhová Valašské Meziříčí. Zd.Fibicha Valašské Meziříčí, Nádražní Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radh., Kulturní Rožnov pod Radh., 5. května Zubří

1 030 845 510 1 100 1 050 950 560 680 775 1 030 1 290 750 950 1 190 950

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

další byty, domy a pozemky na www.realitstav.cz !

S311277A

KUNOVICE

VÍTKOV

Hledáme nové pracovníky na pozici:

S320790A

604 362 228

2.750.000 Kč

777 630 151

Frýdek−Místek

Prostorný RD 7+1 3.795.000 Kč

777 630 151

Ostrava−Třebovice

RD 6+2 s garáží cena v RK

604 362 228

RD 4+1 s garáží 1.619.000 Kč

605 106 929

Vřesina u Hlučína

RD 5+1 s garáží 4.650.000 Kč

604 362 228

Staré Město u F−M

RD 6+1, nadstandard cena v RK

605 106 929

S320855A

R311382A

ŠURÍK s.r.o. Navrátilova 668/12, Ostrava - Svinov e-mail: info@surik.cz tel.: 739 885 600, 596 630 651

6

Pstruží


OKNA DVEŘE GARÁŽOVÁ VRATA STÍNÍCÍ TECHNIKA STAVEBNÍ PRÁCE NEJ CENY VYSOKÁ KVALITA CENOVÁ KALKULACE A ZAMĚŘENÍ ZDARMA

Vzorkové prodejny Vzorková prodejna Valašské Meziříčí Poláškova 32 (nad Diamantem) 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: 775 100 170 e-mail: triogas@triogas.cz Otevírací doba: 00 00 00 30 Po - Čt - 8 - 12 , 13 - 16 00 00 00 00 Pá - 8 - 12 , 13 - 15

S320926B

Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky

S320886B

Pobočka Hlučín Mírové náměstí 21, Obchodní dům Central Tel.: 775 100 169 e-mail : hlucin@triogas.cz S310369A Otevírací doba: 00 00 00 00 Po - Čt - 8 - 12 , 13 - 17 00 00 00 00 Pá - 8 - 12 , 13. - 15

Tel.: 604 158 952

NOVINKA!

- velký výběr dveří BEZFALCOVÝCH ve folií, laminátu a dýze.

Laminátová podlaha - CLASSEN, KRONOPOL Interiérové dveře - PORTA, DRE, VERTE, VERTE-Basic Vchodové dveře - MIKEA

SLEVA

25% z c . s s i r

Využijte slevu - 25% a nakoupíte za VELKOOBCHODNÍ CENY!

i . w

ww

S320417A

7


Vítkovická 2A/3276, 702 00 Moravská Ostrava (budova Katastrálního úøadu), tel.: 596 714 571

+420 776 600 004 VÝKUPY - PÙJÈKY - EXEKUCE www.rkberuska.cz * info@rkberuska.cz * tel.: 596 714 571 * gsm: 776 600 004 RD 5+1, Vøesina, ul. Krátká

M Ì S Í C E

H I T

HLEDÁME MAKLÉØE! Stavební pozemek OV-Nová Bìlá

Prodej stav. pozemku, Vojkovice

Prodej chaty, Dolní Lhota

Pozemek v Trojanovicích

2.950.000 Kè

Prodej RD ul. Starobìlská

2

420.000 Kè

890.000 Kè

480.000 Kè

Nabízíme prodej stavebního pozemku ve Vojkovicích okres Frýdek-Místek 2 o výmìøe 1646 m . IS na hranici pozemku.

Velmi dobøe udrovaná chata z roku 1958, po rekonstrukci v roce 2005, v roce 2010 vyèištìná studna, na 2 pozemku o rozloze 577 m . Chata je ihned k dispozici.

Nabízíme Vám ke koupi pozemek v obci Trojanovice který se nachází v zástavbì rodinných domù. Pozemek je územním plánem schválen k výstavbì rodinného domu. Více informací u makléøe.

Prodej RD ul. Erbenova

0+1, Dukelská 1795, Hluèín

Prùmyslový areál, Vratimov

Stavební pozemek, imrovice

2.150.000 Kè

2.000.000 Kè

640.000 Kè

1.150.000 Kè

650.000 Kè

cena u makléøe

Celopodsklep., na ul. Starobìlská v OV -Zábøehu vhodný k bydlení nebo jako sídlo firmy. Dùm prošel èásteè. rekonstrukcí, je umístìn v klidné lokalitì s výbornou dostupností. Bliší informace u makléøe.

Pìkný dùm na polosamotì u lesa po èásteèné rekonstrukci s vìtší zahradou (cca 2 2 tis. m ). Opravdu velmi klidná lokalita. Velkou zahradu lze rozdìlit na menší zahradu a velký stavební pozemek.

Nabízíme Vám k prodeji stavební poze2 mek o výmìøe 1.514 m v klidné a vyhledávané oblasti v imrovicích. IS na hranici pozemku, dobrá dostupnost. Více informací u makléøe.

Prodej samostatné poloviny domu na ulici Erbenova, Ostrava - Vítkovice o velikosti 3+1 s podkrovím které je nachystáno k dodìlání 2 - 3 pokojù. Dùm prošel celkovou rekonstrukcí.

Nabízíme pìkný byt v cihlovém domì v nízké novìjší zástavbì (stáøí 18let). V bytì dlaba. Na stìnách omítka. V koupelnì sprchový kout. Mìs. náklady pouze inkaso a voda. Jedná se o byt v osobním vlastnictví v podílovém vlastnictví. Volný ihned.

Nabízíme Vám ke koupi prùmyslový areál o celk. ploše 5.774 m2. 2 budovy, hlavní budova z r. cca 1950 a v r. 2007 prošla kompl. rekonstr., 2. budova zkolaud. v r. 2009. Celý areál je oplocen a plocha zpevnìná.

Stavební pozemek Luèina

Velkometrání 2+kk, os.vl., Ostrava

2+1 os.vl., Ostrava-Centrum

Dvougeneraèní RD v Proskovicích

2+1, os.vl., Ostrava-Poruba

Prodej 3+1 os.vl., Moravská Ostrava

cena u makléøe

3.200.000 Kè

990.000 Kè

3.970.000 Kè

835.000 Kè

666.000 Kè

Nabízíme jedineèný pozemek leící ve výbìku u ermanické pøehrady s pøímým výhledem na pøehradu.

Nabízíme prodej designové lahùdky v samotném centru mìsta na ulici 30. dubna. Byt 2 má výmìru 90m , ve zvýšeném pøízemí, k bytu naleí balkon. Celková rekontrukce, která probìhla v minulém roce nabízí veškerý komfort pro budoucího majitele.

Nabízíme zajímavý byt v cihl. domì na pìší zónì, mezi Masarykovým námìstím, Sýkorovým mostem a novostavbou Mìstská brána, v posledním patøe, nový výtah. Pøed šesti léty kompletní rekonstrukce bytu.

Nabízíme dvougeneraèní RD v Proskovicích se dvìma samostatnými vstupy. Kompletní zateplení STOtherm, plastová okna, støešní krytina Tondach, kompletní rozvody v domì. V cenì jsou zahrnuty 2 kuchyòské linky.

Nabízíme k prodeji byt 2+1 s balkonem v Porubì na ulici Prùbìné. 2.NP/12, 2 podlahová plocha 43m . V létì probìhne kompletní revitalizace domu.

Prodej bytu 3+1 na ul. Mariánskohorská 21, Ostrava - Moravská Ostrava. Byt prošel celkovou rekonstrukcí. Ihned k nastìhování.

Prodej ideální poloviny RD ve Fulneku

2+1 os.vl., Opava

Mezonetový byt 3+1/L, dr. vl., OV-Poruba

Døevìná roubenka, Ostravice

Prodej 3+1, dr.vl., ul. Dolní, Ostrava

Prodej stavební parcely, Sviadnov

990.000 Kè

1.070.000 Kè

1.090.000 Kè

1.850.000 Kè

750.000 Kè

420.000 Kè

Nabízíme prodej ideální poloviny rodinného domu v klidné okrajové èásti mìsta Fulnek.Dùm je dvoupodlaní s jednou bytovou jednotkou, terasou, garáí a zahradou, vytápìní plynem.

Nabízíme pìkný velký byt v historickém cihlovém domì na ul. Jaselská. Pøed sedmi lety probìhla èásteèná rekonstrukce (el., voda, topení). Topení na plyn. Francouzské okno. Mìsíèní platba èiní 1.600 Kè.

Ojedinìlý byt se vstupem z uzamykatelné prosklené lodie. V pøízemí je prostorná kuchynì s novìjší kuchyòskou linkou, obývák, samostatné WC a komora. V patøe 2 pokoje, lodie, prostorná koupelna s vanou a WC.

Nabízíme zajímavý dùm ve stylu staré chalupy - roubenka, døevìné trámy. Prodej RD 4+1 s garáí a prostorným podkrovím na Ostravici.

Nabízíme Vám ke koupi byt 3+1 s balkónem který se nachází v 5.NP/5.NP v cihlovém domì s výtahem. Jedná se o byt s neprùchozými pokoji který je zajímavì dispoziènì øešený a lze provést zajímavé úpravy.

Nabízíme prodej stavební parcely v obci Sviadnov na ulici O. Kišové o výmìøe 699m2. Rozmìry pozemku 16,5m na 42m. Všechny inenýrské sítì na hranici pozemku. Klidné místo, slepá ulice.

HAVÍØOV

OPAVA

FRÝDEK - MÍSTEK

Moskevská 24a/1440, 736 01 Havíøov Kontakt: 773 099 900

Na Nábøeí 505, 746 01 Opava Kontakt: 721 721 664

Politických obìtí 2238, 738 01 Frýdek - Místek Kontakt: 776 600 004

2+1, dr.vl., ul. Dobrovského, Havíøov

8

Prodej RD Bartovice, ul. Za Šachtou

800.000 Kè Stav. parcela o rozloze 800 m . Kompletnì zasíované (voda, el. a plyn), vè. nové cesty. Dobrá dostupnost. Zajímavá nabídka, nebo v této lokalitì nejsou témìø ádné jiné nabídky stavebních pozemkù k prodeji.

Prodej pozemku v Petøvaldì

Prodej chalupy, Mikolajice, Opava

1+1 os.vl. ul. Bezruèovo námìstí

Prodej RD 3+1, Baška

Prodej RD v Bystøici

910.000 Kè

640.000 Kè

960.000 Kè

450.000 Kè

1.640.000 Kè

1.500.000 Kè

Nabízíme k prodeji byt v domì po revitalizaci. 3 patro, výtah, krásný byteèek po kompletní rekonstrukci. Zdìné jádro, nová elektroinstalace, nová kuchyòská linka, omítky. Sluby spojené s uíváním bytu 3 750 Kè vèetnì splátky revitalizace.

Nabízíme stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu v Petøvaldì Podlesí.Velice krásná a klidná lokalita. Elektøina a voda na pozemku.

Nabízíme Vám ke koupi starší RD dùm v malebné vesnièce Mikolajice u Opavy. Pìkné vesnické stavení se 3 pokoji, kuchyní, pøísl., verandou, komorou, garáí a zdìnou kùlnou. Dùm je èásteènì podsklepen, pùdní prostory lze upravit jako obytné.

Nabízíme zajímavý suterénní byt v podílovém spoluvlastnictví Cihlový historický dùm. Ve dvoøe domu je zahrada. Velmi nízké náklady, Ihned volný.

Prodej RD o dispozici 3+1 nedaleko pøehrady v Bašce. Pøízemí domu se nachází komerèní prostor, gará a technické zázemí. V patøe se nachází bytová jednotka o dispozici 3+1.

Prodej RD s garáí a pozemky v obci Bystøice, okr. F-Mk. Vymìnìná okna a nová støeš. krytina. Interiér domu je vh. k celk. rekonstrukci. Dùm s è.p. 764 - na konci ulice, klidné místo, hezký výhled.

Prodej RD, Albrechtice

Prodej zahrady s chatkou Dol. Suchá

Prodej chaty, Jakartovice

Prodej RD Jamnice, okr. Opava

Roubenka 2+1, Frýdlant n. Ostravicí

Pronájem RD 3+1, Baška

1.400.000 Kè

340.000 Kè

650.000 Kè

299.000 Kè

950.000 Kè

12.000 Kè/mìsíc

Nabízíme RD k rekonstrukci nebo demolici na velkém pozemku v krásné a klidné èásti Albrechtic.Voda obecní, plyn, elektøina. Septik, kanalizace je v plánu.

Nabízíme k prodeji oplocenou zahradu v os. vl. s pìknou chatkou. Kuchyò, pokoj, topení na tuhá paliva, el. Terasa. Krásná okrasná zahrada, krb, uzák, kùlna Pøíjezd po obecní komunikaci.

Nabízíme Vám ke koupi chatu s pozemkem v osobním vlastnictví na klidném místì. Chata je celopodsklepená, tato èást je øešena jako gará se zázemím a suché WC napojené na septik. Døevìná èást chaty je øešena vìtší spoleèenskou místností, menší lonicí, kuchyòkou a terasou.

Nabízíme RD k rekonstrukci. Má plastová okna. Gará. Dole 1+1. Nahoøe pøipravené k rekonstrukci. V domì je elektøina. Plyn u domu. Voda u cesty pøed domem. Pozemek celkem 360 m2. Vzdálenost od Opavy je necelých 7 km. Volný ihned.

Nabízíme starý roubený dùm s è. pop. 2 Urèený k rekonstr., poz. 1.082 m . El., ostatní in. sítì u domu. Velmi ádaná lokalita na hranicích CHKO Beskydy, pøímý výhled na hory. V okolí Lysá hora, Frýdlant, Èeladná, golf. høištì, vlek v Malenovicích.

Pronájem RD o dispozici 3+1 nedaleko pøehrady v Bašce. Pøízemí domu komerèní prostor, gará a technické zázemí. V patøe bytová jednotka o dispozici 3+1. Pùdní prostor je vhodný k vybudování dalších obytných místností.

A320026A

Prodej RD o velikosti 5+1 s garáí, pergolou a hospodáøskou budovou v atraktivní lokalitì Vøesina u Ostravy. Doporuèujeme prohlídku!

REALITY č. 21/2012  

Bydlení a reality v Moravskoslezském kraji