Page 1

šití přikrývek čištění peří nové péřové výrobky opravy kožešin. oděvů

S330753A

S340029A

Hluèín, Kozmice, Darkovièky, Dìhylov, Petøkovice, Šilheøovice, Ludgeøovice, Lhotka, Hošálkovice, Koblov, Antošovice, Ha, Darkovice, Markvartovice, Bobrovníky, Píš, Bohuslavice, Kravaøe, Dolní Benešov, Zábøeh, Vrablovec, Bolatice, Chuchelná, Kobeøice, Kouty, Háj ve Slezsku, Jilešovice, Štítina, Štìpánkovice, Hrabynì, Velká Polom, Vøesina u Hluèína

U nás najdete široký výběr cvičení pro každého, skvělé lektory, prostředí a ceny.

Hrnčířská 4, Hlučín, mobil: 604 333 668 www.mmfitness.cz, Facebook: Fitko Hlučín

(budova Autoškoly - vedle LIDLU) S340051A

NAŠE CE CENA

za lekci

!

87 Kč

Pøijïte k nám, jsme zde pro Vás. TÝM M&M FITNESS

EXPOZICE KAMENE V AREÁLU STAVEBNINY

www.kamen-zahrada.cz Hlučínská 484/61, 702 00 Ostrava-Přívoz

Na našich stránkách je možné si prohlédnou katalog a projít se virtuální prohlídkou po celé naši prodejně.

602 502 136 774 719 398 e-mail: kamenazahrada@seznam.cz PROVOZNÍ DOBA Po - Pá 8:00 - 17:00, So 8:00 - 15:00

PRODEJ

přírodního kamene, solitéry, sochy, dlažba, obklady. S340059A

AUTOVRAKOVIŠTĚ HLUČÍN prodej veškerých ND, nových i starších servis vozů Škoda, montáž ND prodej ojetých pneu a disků výkup kovového odpadu (váha 30 t)

www.bennc benncar ar..cz

S340028A

JIØÍ SCHENK

SATELITY plus ANTÉNY

(200m od SHELL)

HLUÈÍN, Ostravská 50, www.satelityplusanteny.cz 595 056 397, 608 720 535 e-mail: jiri.schenk@volny.cz

S330825A

608 887 298, 777 687 298 Hluč Hl učíín, Mar arkv kvar artov toviická 1928/2A

S340030A

ekologická likvidace všech značek ZDARMA výkup i totálně havarovaných vozů výkup elektrokabelů a autobaterií

!!! POZOR !!! Dotovaný satelitní přijímač GO SAT 7056 za 999 Kč* *Závazek na 12 měsíců


Strana 2

www.AVIZO.cz

únor 2014

S330845C


únor 2014

www.AVIZO.cz

OKNA − DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY NOVINKA

ZIM SLE NÍ VY

Strana 3

SLEVA 15 % na všechny typy zimních zahrad

− 7−mi komorová konstrukce − konstrukční hloubka profilu 82 mm !!!

800 123 125 www.fenbau.cz kancelář Kravaře: Opavská 273/72, 747 21 Kravaře Tel./fax: 553 650 849. mobil: 602 773 295, e−mail: kravare@fenbau.cz

S330833A S340049A

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ do

2. 28.

A

RM A D Z

kancelář Kravaře: Opavská 273/72, 747 21 Kravaře Tel./fax: 553 650 849. mobil: 602 773 295, e−mail: kravare@fenbau.cz

S340049B

− zpracování projektové dokumentace − vyřízení stavebního povolení − poradenská činnost

www.fenbau.cz

hod.

S340057A

800 123 125

E AKC 2014


Strana 4

www.AVIZO.cz

únor 2014

bydlení

Energetické úspory aneb jak ušetøit

Rekuperace -

znovu vyuití je další monost úspory energie. Zpìtné získávání tepla je proces, kdy se pøivádìný vzduch do budovy pøedehøívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez uitku odveden otevøeným oknem ven, ale v rekuperaèním výmìníku odevzdá vìtšinu svého tepla pøivádìnému vzduchu. Rekuperaèní výmìníky tepla se osazují pøímo do vìtracích jednotek. Vyuívají se prakticky ve všech typech objektù, pøi hygienicky nutném vìtrání, v bytech i rodinných domech, kanceláøích Instalací rekuperaèního a teplovzdušného systému v domì získáte optimální pohodu v mrazech i nejparnìjším létì s minimálními náklady na energii.

Tepelná èerpadla Charakteristikou tepelných èerpadel je jejich relativnì omezený výkon, pokud mají zároveò zùstat ekonomická. Ještì pøed nìkolika lety byla drtivá vìtšina novostaveb energeticky a dvakrát nároènìjší na vytápìní. S pøíchodem nových materiálù, zateplovacích technologií, úspornìjších systémù hospodaøení s teplem a pøedevším nástupem nízkoenergetických staveb, dnes potøebují budovy ke svému provozu mnohem ménì tepla ne v minulosti. Technologie souèasných tepelných èerpadel sice zùstává od jejich objevu takøka stejná (princip je znám pøes sto let), ale je moné navrhovat mnohem menší

a levnìjší zaøízení, je dokáou bìný dùm bez problémù zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojù energie role tìchto zaøízení díky znatelné návratnosti investic roste.

Zateplování starších domù Pøi rekonstrukci staršího rodinného domu mùeme zateplovat spoustu míst. Napøíklad podlahu, støechu, stropy ve sklepì, zdi. Støechy bývají vystaveny rùzným pøírodním vlivùm jako napøíklad vìtru nebo zimì. Profesionální zateplení støechy zabraòuje únikùm tepla do okolí v zimním období. V letních mìsících zase izolace získává teplo od sluneèního záøení.

Støíkané nebo také foukané izolace jsou v Èesku známé ji pøes 20 let. Nejprve se izolovalo celulózou, to znamená, e se papír rozvláknil v podstatì nazpìt na døevitá vlákna, impregnuje se a ten se potom fouká. Výhoda je e celulóza jako pøírodní materiál, má vynikající akumulaèní schopnosti na teplo, take i v létì pomáhá k tomu aby se podkroví nepøehøívalo, izolace pøes den, vysoké teploty do sebe absorbuje a noèních hodinách je ze sebe vyvìtrá, take je pøipravena na další horký den. Vyrovnává vlhkost, tepelná vodivost je na velmi dobré úrovni, to znamená, e dobøe izoluje. Výhodou je dobrá zpracovatelnost a samozøejmostí ekologická nezávadnost. V dnešní dobì jsou izolace i minerální a polystyrénové, které se rovnì dají foukat, a kadá má svùj specifický úèel a výhodu e se v pøípadì zateplování støech dostane i do obtínì pøístupných míst.

Tepelnì izolaèní nátìry Izolaèní nátìr funguje na jiném principu ne známé tepelnì-izolaèní materiály polystyrén nebo minerální vlákna. Jeho vývoj vychází z poadavku na izolování tepla, které je pøedáváno záøením. Podle výzkumù záøení v letì dodává a 90 % tepla a v zimì je takto pøenášeno uvnitø budovy 50 - 70 % energie. Z toho vyplývá, e izolace, která v zimì zadrí teplo uvnitø místnosti, uspoøí znaèné náklady na vytápìní. K tomuto úèelu slouí stìrková tepelná izolace, která má minimální tepelnou vodivost. V praxi dochází k tomu, e nanesení 1 mm silné vrstvy stìrky na vnitøní povrch zdiva, zamezí úniku tepla do vnìjšího zdiva a zároveò výraznì omezí prùniku chladu z exteriéru do interiéru, a tím rychlé zvýšení teploty v místnosti. V letních mìsících takto ošetøené zdivo naopak zpomaluje pøehøívání prostoru bytu èi domu následkem rozehøáté konstrukce.

Jak ušetøit pøi stavbì nového

domu Monosti úspory energie pøi stavbì nového domu jsou opravdu velké. Nové technologie umoòují stavìt domy s velmi nízkými nároky na energie. Dùleité je, aby dùm mohl vyuívat co nejvíce sluneèního záøení. Proto by mìl mít vìtšinu oken orientovaných na jih. Vybrat bychom mìli kvalitní okna, která i v zimním období propouštìjí dovnitø domu více tepla ne ven. Tohoto efektu se dosahuje pomocí speciální plastové fólie umístìné mezi skly. Další nezbytností pøi stavbì je správná a dostateènì silná izolace obvodových stìn, která zabrání úniku tepla. Odborníci na stavbu nízkoenergetických domù doporuèují tloušku izolace 20 a 30 cm. mm

UŠETØE NO

S340064A

Chystáte rekonstrukci svého rodinného domu? Pak je dobré vìdìt, jaké mohou být úspory energií. V dnešní dobì toti panuje trend zvyšování cen energií, který je neodvratitelný. Spousta z nás si ani neuvìdomuje, e nejvìtší èást výdajù za energii je za vytápìní. Není se co divit, e si vìtšina z nás neuvìdomuje úniky tepla, protoe odcházející teplo v podstatì nevidíme. S tímto problémem nám mohou pomoci tzv. termosnímky, které pomáhají pøesnì odhalit problematická místa, kudy z budovy uniká nejvíce tepla. Kromì fotografií mùe unikající teplo odhalit také termokamera, které funguje na principu infraèerveného záøení a mìøí se s ní povrchové teploty stavebních konstrukcí. Termovizní systém zaznamenává tuto energii bezkontaktním mìøicím systémem a pøevádí ji na elektronické signály pomocí citlivého infraèerveného detektoru. Výsledkem je barevný obraz tepelného pole, slouící k odhalení míst v obvodovém plášti, ve kterých dochází k tepelným ztrátám vlivem tepelných mostù. Ty se vytváøí v dùsledku konstrukèních nebo výrobních chyb, závad nebo opotøebení. Termokamera dokáe vyhledávat i stavební anomálie jako jsou dodateèná zazdìní, pøístavby, dutiny, místa se zvýšenou povrchovou vlhkostí, rizikem povrchové kondenzace a monosti vzniku plísní.


únor 2014

www.AVIZO.cz

Strana 5 NEMOVITOSTI

CESTOVNÍ KANCELÁØ E. RETKOVÁ

EXOTOUR

plovoucí podlahy, hotové dřevěné podlahy

(mimo pátku)

ZÁJEZDY na rok 2014:

úprava podkladu

S340025A

Miroslav Dudek ml. Okružní 9/668 747 14 Ludgeřovice

Nabízíme zajímavou nestereotypní práci osobní asistentky (hostesky) ředitele společnosti. Požadujeme: příjemný vzhled, milé a reprezentativní vystupování, ŘP, časově flexibilní bez žádných osobních závazků. Nástup možný ihned! Frýdek-Místek, tel.: 777 800 800 email: reditel.sodovkaren@gmail.com Î Práce v ezoterice - hl. pro svou firmu šikovné kartářky. Pozor - česky a polsky mluvící zároveň. Vítáno i jiné esot. zaměření např. práce s kyvadlem, léčitelství na dálku, reiki a pod. Možn. hlav. prac. poměru nebo přivýdělek. Práce z domu, podm. vlast. tel. Info na 720 361 069, info@vykladkarty.cz Î Přijmeme řidiče MKD sk. C+E Přijmeme řidiče MKD sk. C+E, (státy DE, A, IT), profesní průkaz, zdravotní průkaz, psychotesty, digitální karta, praxe min. 2roky, časově flexibilní, nástup možný ihned. Kontakt: karing@cernohorskysro.cz, M: 720 573 531. Opava. Î Přijmeme zkušené a pohledné masérky pro erotické a nuru masáže pro nový masážní salón v Ostravě. Jedná se o relaxační, energetické a nuru masáže, praxe výhodou. Nadstandardní finanční ohodnocení. Nástup od 1.4.2014. V případě zájmu volejte na tel. č. 731 224 232 nebo pište na mandrage24 @email.cz Î

Máte zájem o inzerci? KONTAKTUJTE NÁS!

Miluše Zlotá 776 582 047

AKCE NOVÝ DUA 2000

Nabídka

mobil: 732 309 343 www.dudek-podlahy.cz

Jste jedním z majitelù oblíbených plynových kotlù DAKON:

(nebo jiné značky)

PRÁCE

PLYNOVÝ KOTEL za STARÝ

P281041G

Španělsko včetně výletů do Barcelony, Valencie atd. 8.680 Kč Paříž-Versailles 4.600 Kč Polsko-Osvětim-Krakov 550 Kč Vídeň-Bratislava, lodí z Vídně do Bratislavy 2.600 Kč Londýn-Windsor 6.580 Kč Polsko-Wroclaw 550 Kč, 600 Kč Slovensko-Jánošíkovy diery, M.Fatra 320 Kč Polsko-Krakov-Velička 550 Kč Rakousko-Salzburg-Orlí hnízdo 3.050 Kč Vys.Taury a Salzbursko 5.990 Kč Rakousko-Salzburg, hory a památky 4.250 Kč

více na: www.exotour.cz

DUA

S340050A

PVC, koberce, korky, dřevotříska, parkety

e-mail: vitkova@exotour.cz

15.-23.3.2014 16.4.-20.4.2014 26.4.2014 17.5.-18.5.2014 7.5.-11.5.2014 24.5.2014 7.6.2014 14.6.2014 20.6.-22.6.2014 30.6.-7.7.2014 9.7.-12.7.2014

Pronajmu byt 2+1 v Hlučíně 54 m2. Byt je po rekonstrukci - vyzděné jádro, rohová vana, plastová okna, nová elektřina, vestavná šatna podlahy plovoucí + renovov. parkety. Byt je v dostupnosti MHD, Zš, školka 10 min od centra. Cena vč. služeb. Cena 8 000 Kč, barinova.zuz@seznam.cz, tel.: 734 728 342. Î Prodám přízemní byt 2+1 v osobním vlastnictví v Hlučíně na Severní ulici v původním stavu. Dům je zateplený a má plastová okna. Cena 720 tis. Kč. Tel.: 608 887 298 Î

včetně dodání materiálu

prov. Støedisko volného èasu, ul. Ostrèilova 19, (bývalý Dùm dìtí), 702 00 Ostrava Tel.: 596 110 632 Fax: 596 957 458

Provozní doba: Po-Èt 9-12 13-16 hod.

Nabídka

SLUŽBY A ŘEMESLA Nabídka Finanční služby Solidní úvěr Potřebujete půjčit peníze? Nebankovní půjčka až do 166 000 Kč od Profi Credit, Czech a. s. může být řešením. Volejte, nebo pište SMS na tel. 774 828 496, hotovostvsem@seznam.cz, www. hotovostvsem. cz, Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele. Cena 1 Kč, Karviná

Î

Společnost Viatherm, s.r.o. Vám nabízí za zvýhodněnou cenu novou řadu nástěnných plynových kotlů UNICAL značky !DEA, KON a ALKON určených pro výměnu za Váš stávající kotel DAKON DUA:

Plynový kotel !DEA AC 23 za cenu 15 900 Kč vč. DPH záměna za DUA 24 CK Plynový kotel !DEA CS 24 za cenu 16 900 Kč vč. DPH záměna za DUA 24 CT

S340060A

Plynový kotel !DEA RS 24 za cenu 16 300 Kč vč. DPH záměna za DUA 24 RT Plynový kotel !DEA CS 28 za cenu 17 900 Kč vč. DPH záměna za DUA 30 CT Kondenzační kotel ALKON 09 24 C za cenu 26 900 Kč vč. DPH záměna za DUA 24 CK/CT Kondenzační kotel ALKON 09 24 R za cenu 24 900 Kč vč. DPH záměna za DUA 24 RK/RT

... pro střechy a stříšky Provádím veškeré opravy šikmých a plochých střech stávajících, realizace střech nových, opravy okapových systémů a klempířských prvků. Vše aplikací prací klempířských, pokrývačských, hydro-tepelně izolačních, natěračských. Před zahájením prací zaměření, návrh opravy, položkový rozpočet, smlouva o dílo. Spokojenost zaručena. Platí stále. Vaše poptávky směřujte na: Zdeněk Šindlář, Hlučín T: 736 645 494, E: pro-st@seznam.cz

Zároveň odkoupíme Váš starý plynový kotel UNICAL DAKON DUA, případně po dohodě, kotel jiných značek, a to za cenu 3 000 Kč vč. DPH.

Tato částka bude poskytnuta formou slevy z ceny nového kotle. Od dubna 2014 bude nabízen nový kotel !DEA B 60 se 60litrovým nerezovým zásobníkem, který je ideální náhradou za bojlerové kotle DUA B , BEA a Dua Plus B!!!

Další informace poskytujeme:

Zajistíme financování nákupu na splátky přes Home Credit, a.s. Sami si dle svých možností nastavíte výši nebo počet splátek.

Telefonicky na tel. čísle: 602 530 228 Písemně na emailové adrese: expedice@Viatherm.cz a na www.unical.cz Osobně na adrese: Viatherm, s.r.o., Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava - Hulváky S340046A

Eroticko-tantrické masáže - Sympatický lekár - ponúkam slečnám a dáma v príjemnom prostredí relaxačné erotické tantrické masáže., Vsetín. tel. č. 739 169 161. Kontakt.mistical33@seznam.cz

Î


Strana 6

www.AVIZO.cz

únor 2014

nejen pro tento mìsíc

Jak zůstat přes zimu zdravý Dá se vùbec období od zimy do jara pøeèkat ve zdraví? Kadý z nás má rùznì silnou imunitu, záleí na obranyschopnosti kadého jednotlivce, a tak na tuto otázku neexistuje jednoznaèná odpovìï. Najdou se urèitì jedinci, kteøí bìhem tohoto období neonemocní, ale vìtšina z nás alespoò nìjakou tu rýmu èi kašel na podzim nebo v zimì prodìlá. Abychom tìch nemocí mìli v zimì co nejménì, je tøeba své tìlo dobøe pøipravit, posílit imunitu. Lékárny nám nabízejí spoustu pøípravkù, které slouí jako prevence nachlazení, chøipky, bakteriálních a virových onemocnìní. Také mùeme zvolit staré domácí prostøedky – pøírodní léèiva. Jako prevence je dobré se pravidelnì otuovat.

Otuování S otuováním se musí zaèínat postupnì, krok za krokem. Nejprve zaèínáme s otuováním vzduchem – napø. ranní cvièení pøi otevøeném oknì. Druhým krokem je otuování ve vodì. Nejprve omýváme tìlo ínkou ve studené vodì a kdy zvládneme toto, mùeme si pøíštì dát studenou sprchu. Kdo se necítí, dá si vlanou. Sprchujeme se pozvolna od nohou a postupujeme dál nahoru a k hlavì. Nejvìtší úèinnost má sprcha ráno. Posledním krokem je vstup do studené vody. Nejlepší je seznámit se s pravidly otuování, abychom neudìlali nìjakou chybu nebo dokonce z toho neonemocnìli.

Bylinky a pøírodní produkty U v dávných dobách lidé vìdìli, e bylinky léèí a pomáhají pøi rùzných neduzích. Všechny, které zmiòujeme, mají samozøejmì mnohem více úèinkù, my si však uvedeme pouze ty, které nás trápí zejména v zimním období.

èesnek – je výborný proti nachlazení, èistí dýchací cesty, usnadòuje vykašlávání, blahodárné úèinky má rovnì na trávící trakt, nejlepší je uívat ho neupravený, tøikrát dennì 1 – 2 strouky køen – má schopnost rozpouštìt usazený sekret v dýchacích cestách (nosních dutinách, plicích, prùduškách), vyléèíme jím kašel i rýmu, mìl by se uívat nalaèno dvakrát a tøikrát dennì, nejlépe smíchat s medem šípek – má vysoký obsah vitamínu C, posiluje imunitu, plody se nejèastìji suší na èaj a je nutné odstranit vnitøní èást s jadérky kopøiva – posiluje organismus celkovì echinacea (tøepatka nachová) – pomáhá pøi chøipce, angínì, onemocnìní horních cest dýchacích, dá se koupit ve formì tinktury, tobolek, ale také jako èaj nebo bonbony, k prevenci se uívá jedna lièka tinktury ráno nalaèno aloe vera – potlaèuje pøíznaky choroby, podporuje nìkteré typy bílých krvinek v rùstu a dìlení, má imunomodulaèní úèinky a komplexnì zvyšuje obranyschopnost organizmu lichoøeøišnice – pøírodní antibiotikum, pomáhá pøi zánìtech dýchacích cest, v nìkterých pøípadech léèí i zlatého stafylokoka, je vhodná i pro doléèení zánìtù s rizikem recidivy, uívá se ve formì èaje, tinktury nebo tablet rakytník øešetlákový – zásobárna vitamínu A, má baktericidní úèinky, jako prevenci uíváme 1 lièku dennì, léèebná kùra je doporuèována minimálnì 12 týdnù, podá-vejte 20 minut pøed jídlem hlíva ústøièná – posiluje imunitu, má pozitivní vliv na infekce a zánìty med – se odjakiva uíval pøi zánìtech horních cest dýchacích, je však nutné brát v potaz také to, e nìkteøí lidé na nìj mohou být alergiètí a také by se nemìl podávat dìtem mladším 18 mìsícù zázvor – je antibakteriální, protizánìtlivý, prevence proti chøipce a rýmì, zmíròuje bolesti hlavy propolis – u zánìtù horních cest dýchacích a prùdušek 3krát 20-40 kapek na kostku cukru nebo do medu, tekutin èi samostatnì. U zánìtu nosohltanu a onemocnìní mandlí vykloktat propolisovou emulzí, kterou polykáme, nevyplivujeme, pouíváme v medu èi cukru

Co si koupit v lékárnì S pøedstihem ji na podzim do lékárny pospíchají hlavnì maminky, aby posílily obranyschopnost svých dìtí, které mají nastoupit do školek a škol, kde se virové èi bakteriální infekce chytnou raz dva.

Čaj na dráždivý kašel 20 g květů violky 20g listů břečťanu 0,7 l vodky, režné apod. Byliny nadrobno nakrájíme, dáme do dobře zavíratelné lahve, kterou naplníme lihovinou. Necháme 4 týdny louhovat, denně protřepeme. Potom dobře scedíme a přelijeme do sterilních, nejlépe tmavých skleněných lahví. Užíváme třikrát denně 15 kapek na kousek cukru nebo chleba. Diabetici by měli použít chléb.

Kromì ji zmínìných vitamínù (nejdùleitìjší je vitamín C, imunitní systém posílí i vitamín A a D), je dobré koupit dìtem napøíklad Preventan nebo Imunoglukan, co jsou potravinové doplòky, které pomáhají aktivovat imunitní systém. V prùbìhu nemoci ztrácí tìlo velké mnoství tekutin a tím i cenné vitamíny a minerály. Proto je velmi dùleité dodrovat pitný reim a jíst hodnì èerstvého ovoce a zeleniny. A hlavnì dostatek klidu a spánku. Také bychom mìli vìdìt, e není dobré pøehøívat místnosti. Teplota v lonici by mìla být 18 °C a v obytných místnostech 20–22 °C. Stejnì dùleitá je i vlhkost vzduchu. Suchá nosní sliznice je náchylnìjší k nákaze, proto bychom se mìli snait udrovat vzduch v bytì vlhký. Pomohou pokojové rostliny, zvlhèovaèe vzduchu nebo mokré ruèníky na topení. (zik)

Čajová směs na posílení obranyschopnosti 25 g šípku 25 g lipového květu 15 g pomerančové kůry 15 g květů černého bezu Plody a květy smícháme a směs spaříme vroucí vodou (jedna vrchovatá lžíce na 1/4 l vody). Přikryté necháme 10 minut vyluhovat. Scedíme a osladíme. Čaj pijeme dvakrát až třikrát denně, pokud možno horký. S340064B


únor 2014

www.AVIZO.cz

Frýdecká 332 OSTRAVA - KUNČICE

Strana 7

CEKO Slívova 35 710 00 Slezská Ostrava telefon : 596 235 419 mobil : 603 578 154 a 155 e−mail : ceko@ceko.cz

S340045A

VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVODŇOVACÍ TECHNIKU

VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD S MATERIÁLY PRO VÝSTAVBU A OPRAVY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Možnost nákupu Venkovní kanalizace: - PVC roury a tvarovky hladké pro vnější kanalizace a slev i pro - Čisticí kanalizační šachty a vpustě maloodběratele - Betonové výrobky pro venkovní kanalizace Vodovody: - Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z šedé a tvárné litiny, litinové SOBOTNÍ PRODEJ poklopy, podzemní a nadzemní hydranty, mříže a vpustě 700 - 1130 - HD-PE trubky a tvarovky pro domovní přípojky, vodoměry a příslušenství (KVĚTEN - ŘÍJEN) Domovní odpady: - HT potrubí a tvarovky hladké pro vnitřní odpady s odolností do 100oC Prod. doba: - NG potrubí a tvarovky třívrstvé ("náhrada odpadní litiny") Po - Pá - Vpustě, sifony a odpady 630 - 1600 Plynovody: - I-PE roury, armatury, chráničky, HUP Velkoodběratelům Ostatní: - Drenážní roury, chráničky pro vedení kabelů poskytujeme - Odvodňovací žlábky množstevní slevy!!! - Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon - Ostatní stavební doplňky z plastů (vodoměrné šachty, vpustě, 185 mříže, gajgry, žumpy aj.) - Betonové výrobky pro terénní úpravy, dlažby, obrubníky Fax: 596 238 970 Internet: www.pcvalfa.cz

Telefon: 596 237 498-9 E-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz

GARÁŽOVÁ VRATA - VJEZDOVÉ BRÁNY ZÁVORY - DOMOVNÍ DVEŘE PŘEDOKENNÍ ROLETY

PRODEJ - MONTÁ TÁŽŽ - SER SERV VIS www.

ceko.cz

S340056A

S260042E

(100m za mostem Rudná -Frýdecká směr Vratimov)


Strana 8

www.AVIZO.cz

únor 2014

danì

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI UŽ NEEXISTUJE. Nově zaplatíte daň z nabytí nemovité věci.

Poplatníkem danì zùstává prodávající Aèkoliv pùvodním zámìrem bylo pøenést platbu danì z prodávajícího na kupujícího, nakonec byla tato èást zákonodárci zamítnuta a tak i nadále zùstává poplatníkem prodávající. Jedinou zmìnou je monost smluvnì dohodnout, e daò bude platit kupující. Pokud se na nièem takovém úèastníci obchodu nedohodnou, zùstává kupující pouze ruèitelem a daò zaplatí jen v pøípadì, e se jí nepodaøí vybrat od prodávajícího. Sazba danì zùstala 4 % ze základu danì. Do letošního roku bylo povinností prodávajícího zajistit znalecký odhad ceny nemovitosti. Základem danì pak byla prodejní cena nebo právì cena z posudku – samozøejmì se daò

vybírala z té vyšší z nich. Tato povinnost se novì ve vìtšinì pøípadù ruší. Pokud nebudete pøevádìt nemovitosti z majetku obchodních spoleèností, u svých soukromých nemovitostí u znalce potøebovat nebudete. Základem danì novì bude buïto cena sjednaná, to znamená prodejní, nebo takzvaná srovnávací daòová hodnota. Ta se vypoèítá jako 75 % z ceny zjištìné odhadcem nebo 75 % smìrné hodnoty urèené správcem danì. Opìt platí, e daò se bude platit z vyšší èástky. Pokud by vám bylo líto, e znalci díky novému zákonu pøijdou na mizinu, mùete si samozøejmì i dnes nechat zjistit cenu u nich a srovnávací daòová hodnota se pak vypoète ze znaleckého posudku, to je ta výše zmínìná zjištìná cena. Jestli se vám peníze za posudek vyhazovat nechce, cenu urèí správce danì – to je ta smìrná hodnota. V tomto pøípadì pùjde o cenu obvyklou v daném místì a èase. Postup pro její výpoèet urèuje vyhláška ministerstva financí. Daòové pøiznání máte povinnost podat nejpozdìji tøi mìsíce od konce mìsíce, ve kterém jste nemovitost prodali. V tomto pøípadì se tedy nic nemìní. Novì by daòové pøiznání mìlo obsahovat i údaje o nemovitosti, které správce danì pouije k urèení smìrné hodnoty. V daòovém pøiznání pak spoèítáte daò

ze sjednané ceny. Správce dopoèítá srovnávací hodnotu a buï pouije vaše èíslo nebo vám vymìøí vyšší daò na základì vlastních výpoètù. Jestli si dobøe vzpomínám na slova bývalého ministra financí, cílem tohoto zákona mìlo být zjednodušení administrativy spojené s platbami daní za pøevody nemovitostí a taky jejich efektivnìjší výbìr. Osobnì mi pøijde minimálnì výpoèet danì komplikovanìjší ne tomu bylo doposud a tipuji, e na úøadech s tím budou mít práce spíše více. Pokud vám výše popsané zmìny pøijdou jako krok správným smìrem, mùete pana ministra pochválit v komentáøích na blog.avizo.cz. ;-) ah

S340064C

S320615P

dTest Obèanské sdruení spotøebitelù TEST, zaloeno v roce 1992, je vydavatelem èasopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testù výrobkù, varování pøed nebezpeènými a zdravotnì závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotøebitele a posilují jejich postavení vùèi prodávajícím a další rady.

P272025A

Obèanský zákoník není jediná nová právní norma, která v tomto roce vstoupila v platnost. S koncem loòského roku zanikl zákon o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí. Zatímco dìdictví a dary momentálnì øeší novela zákona o dani z pøíjmu, poplatky do státní pokladny za pøevody nemovitostí si vyslouily vlastní zákon o dani z nabytí nemovité vìci. Od roku 2014 u se tedy neplatí daò z pøevodu, ale daò z nabytí nemovitosti.

Falešná asociace pojišťoven Na poradenskou linku dTestu se obrátila spotøebitelka, kterou kontaktovala Asociace pojišoven Èeské republiky, prý za úèelem kontroly smlouvy o ivotním pojištìní. A na osobní schùzce se zástupce této neexistující organizace pøedstavil také jako pracovník makléøské spoleènosti. Asociace pojišoven ÈR neexistuje; jedinou skuteènou oborou organizací je Èeská asociace pojišoven. Názvy jsou podobné, ale pro spotøebitele pøedstavují zásadní rozdíl. „Takzvaná Asociace pojišoven ÈR je toti jen fiktivním subjektem, kterým se zaštiuje operátorka pøi sjednávání schùzky spotøebitele s pojišovacím agentem. Ten pak spotøebiteli nabídne uzavøení nové smlouvy, z ní má provizi, a èasto ho pøimìje ke zrušení pùvodní, tøeba i výhodnìjší smlouvy,“ varuje

Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny dTestu. Volající operátor zná osobní údaje volaného a tvrdí, e Asociace má zákonnou povinnost kontrolovat podmínky jeho ivotního pojištìní. „Zákon ádnou povinnost kontrolovat podmínky smluv nestanoví a spoleènì s nepravdivým tvrzením o existenci Asociace pojišoven ÈR se tedy jedná o klamavou obchodní praktiku podle zákona o ochranì spotøebitele,“ uvádí postup na pravou míru Lukáš Zelený. Cílem hovoru je sjednání schùzky se zástupcem Asociace, který pak spotøebiteli sdìlí, e pracuje rovnì pro makléøskou spoleènost. Jde jen o jiný zpùsob, jak se dostat spotøebiteli do domácnosti. „Dùraznì varujeme spotøebitele, aby si pøedem ovìøili identitu volající organizace i osoby, s ní se mají setkat. Je tøeba

nepodlehnout nátlaku, na místì nerušit ádné smlouvy a trvat na dostateèné lhùtì k prostudování veškerých dokumentù a pojistných podmínek,“ zdùrazòuje Lukáš Zelený. Poškozenými jsou v tomto pøípadì nejen spotøebitelé, ale také pojišovny a další instituce, vèetnì jejich oficiální organizace - Èeské asociace pojišoven. Lukáš Zelený k tomu dodává: „Tímto jednáním je porušován Kodex etiky v pojišovnictví, který Èeská asociace pojišoven vydala. Zároveò jde o nekalou soutì, mìly by se tedy bránit i samotné pojišovny.“

Lukáš Zelený zeleny@dtest.cz tel.: +420 734 710 617 Vlasta Tichá ticha@dtest.cz tel.: +420 731 789 110

P281323C

nová praktika pojišťovacích agentů

Vydává: AVÍZO, a.s., Slavíkova 6142, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 25385232, DIČ: CZ25385232, tel.: ústředna: 596 916 654, infolinka: 777 780 615, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 1769 e-mail: avizo@avizo.cz, č.ú. KOBA Ostrava 19-63 55 11 02 57/0100, č. reg.: MK ČR E 21249 Periodicita: vychází 1x měsíčně Místo vydávání: Ostrava Grafické zpracování poskytujeme zdarma. Zpracování inzerce je majetkem redakce a grafické soubory jsou poskytovány pouze za úhradu. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Přetiskování kterékoliv části časopisu je možné pouze s písemným souhlasem redakce.

V případě zájmu o inzerci si objednejte návštěvu inzertního poradce - Karel Zátopek - tel.: 596 059 051, 606 728 884, 773 566 944

Distribuci zajišťuje Mediaservis s.r.o. www.mediaservis.cz


www.AVIZO.cz

BOČEK

Bezplatná výměna autoskel ze zákonného pojištění

KUŘICE

RENOVACE SVĚTEL Petr Boček, Bolatice, Sadová 8 Tel.:

PONDĚLÍ − ČTVRTEK 8 − 17, PÁTEK 8 − 16

Tel.: 608 860 509

553 655 207, 602 503 746

REALIZACE: tel./fax: 553 653 146, mobil: 731 104 123 PRODEJNA: tel.: 553 653 147, mobil: 731 104 140

S340035A

D. Benešov − Zábřeh

zmìna provozovny Hornická 29 Hluèín 748 01

Oprava skel Montáž TZ Značení skel

Opavská 145,

Prodej a servis prùmyslových i domácích šicích strojù.

hnědé černé bílé

David Lindovský, Děhylov č. 20 Tel.: 595 057 092, 606 819 749

Kravaøe 747 21 Hluèínská 261

e-mail: info@kowit.cz

Revitalizace panelových domů Zateplování fasád Výměna oken a vstupních dveří bytových domů, opravy lodžií Provádění bytových jader, koupelny na klíč Sanace vlhkého zdiva i bez nutnosti podřezání, sanační omítky Rekonstrukce i novostavby rodinných domků www.kowit.cz a firemních objektů

S330844A

S340037A

PRODEJ MONTÁŽ SERVIS

Pavel Šebela S340016A

autosklo

PRODEJ ZA VELKOOBCHODNÍ CENY!

AUTODÍLY AUTOSKLA TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ 553 651 951 602 726 769

Strana 9 S340038A

únor 2014

S290060L

Muzeum Hlučínska, Vás srdečně zve na Výstavu

Nebojte se se fy fyziky Interaktivní fyzikální hračky ing. Vítězslava Prokopa

s vlastním parkovištěm s regulovaným vjezdem přes závoru, situovanou v intravilánu Ostravy - Poruby. Dvoupodlažní budova je tvořena dvěma stavebními částmi. První, vstupní část budovy, má obvodové prosklení v hliníkovo-ocelových rámech. Druhá část budovy má obvodové zdivo z pásových panelů s dřevěnými okny a břízolitovou omítkou. Budova nabízí administrativní plochu o cca 1000 m2 (z toho až 160 m2 tvoří vstupní recepce s vestibulem a 4 přepážkami pro styk se zákazníky) rozdělenou do 42 kanceláří po cca 10 - 60 m2. Dále budova čítá plochu 250 m2 provozních a sociálních místností a 460 m2 pro víceúčelové využití (nyní squashové centrum s kompletním sociálním zařízením). Plochy jednotlivých kanceláří lze stavebně slučovat. Vnitřní dispozice je tvořena středovou chodbou s kancelářemi vlevo a vpravo vedle sebe podél celé délky chodby. Celková užitná plocha budovy činí cca 1.710 m2 (bez chodeb a schodišť). Zastavěná plocha budovy je 993 m2, k budově navíc přiléhá parkoviště s 28 parkovacími místy. Celý pozemek (pozemek pod budovou, příjezdová cesta a parkovací plochy) zaujímá celkem 2.162 m2 a je v majetku prodávajícího. Dálkové vytápění Dalkia, napojeno na veškerou infrastrukturu, EZS - PCO. Budova je užívaná od roku 1979, po roce 1994 byla budova postupně rekonstruována a modernizována. V současnosti je budova díky průběžné pečlivé údržbě ve velmi dobrém technickém stavu. Budova je velmi dobře situována v klidné zástavbě, zároveň v dosahu MHD, velmi dobrá sociální vybavenost v blízkém okolí budovy. V případě zájmu může být jedno celé patro budovy obsazeno nájemci.

Tel.: 776 122 300, e-mail: filip.m@avizo.cz.

S330807C

Prodáme administrativní budovu

Fyzikální jevy a poučky jsou prezentovány zábavnou a srozumitelnou formou. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v neděli 2. února 2014 v 1500 hodin. Výstava trvá do čtvrtku 4. dubna 2014.

Otevírací doba Informační centrum Hlučín a Muzeum Hlučínska 30 00 00 00 Po - Pá: 8 -12 , 13 -17 Zámecká 4, 748 01 Hlučín, Tel.: 595 041 617 Web: http://www.info.hlucin.com Sobota - zavřeno Email: infohlucin@centrum.cz Ne a svátky: 00 30 00 00 Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.infohlucin 9 -11 , 14 -17


www.AVIZO.cz

únor 2014

SUDOKU

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

S330765B

Strana 10

TŘÍSKY NA ZÁTOP - 35 Kč /balík

(20 cm délka - štípané)

SMRK - ŠPALKY - 780 Kč /prm (řezané na míru)

DOPRAVA ZAJIŠTĚNA VOZY AVIE! S330557A

Objednávky

608 714 715

553 673 355 www.strechysupik.cz

S340054A

MALOVÁNÍ

na klíč

bytů, kanceláří, rodinných domů

605 100 020

Pravidla SUDOKU: Vyplňte prázdná políčka čísly 1−9,

D&D KAMIN HOLZ s.r.o. prodej palivového dříví 6 TUN ATERIÁLŮ DO Z SYPKÝCH M VO DO A Z O DV O

www.d

revo.h

tak aby se v každém řádku, sloupci a čtverci vyskytovala

a

sty.cz Prodej palivového dříví Kontejnerová doprava Zajišťujeme dovoz uhlí Kontakt: D&D KAMIN HOLZ, s.r.o. Ostrava - Hošťálkovice, Broskvoňová (bývalý areál Pila Kaštovský), Tel.:775 192 375

jen jednou. S330495C

S340048A

S340006A


www.AVIZO.cz

Strana 11

(starožitnosti, filatelie, pohlednice, mince, odznaky, tel. karty, militaria)

CELOSTÁTNÍ HOBBY SETKÁNÍ SBĚRATELŮ

Vystavuje se na 250 stolech (velikost stolů 80 x 145).

Informace a objednávky stolů na tel.: 556 710 015 nebo mobil: 732 713 467

Výkup a prodej gastronomického zařízení

Uzávěrka příštího vydání:

Pro Vaši provozovnu zajistíme jakékoliv stroje a inventář za bezkonkurenční ceny!

www.gastro−guru.cz

26. 2. 2014 A272185D

tel.: 777 067 111

P280530A

S340055A

všech sběratelských oborů

OSTRAVA - Výstaviště ČERNÁ LOUKA - 15.2., 15.3.2014 OLOMOUC - SŠ polytech., Rooseveltova 79 - 22.2., 22.3.2014

R240108C

únor 2014

Distribuce: 10. 3. 2014 Máte zájem o KONTAKTUJTE NÁS!

Karel Zátopek 596 059 051 606 728 884 773 566 944 karel.z@avizo.cz S330495B

Tajenka: Kdy dívka udìlá kariéru, tak se umí podívat na ...

Autor: Antonín Patka


Strana 12

www.AVIZO.cz

únor 2014

tisíce titulů v našem internetovém obchodě

Inferno

naše cena 381 Kè (bìná cena 448 Kè)

Dan Brown

P300241D

Ve svých knihách Dan Brown mistrovsky mísí historii, umění, šifry a symboly. Nejinak tomu je i v jeho nejnovějším thrilleru, který se okamžitě po svém vydání stal světovým bestsellerem a prodejně předčil i předchozí autorovy tituly. Harvardský symbolog Robert Langdon se tentokrát ocitá v samotném srdci Itálie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně...

S kým mě bavil svět Marie Poledňáková

naše cena 255 Kè (bìná cena 299 Kè)

auto, mikrovlnou troubu, přítelkyni, novou práci, mobil, ubytování, byt, postel, PC, hračky, kolo, foťák, vrtačku, TV, ledničku, kytaru, kámoše, knihu, domácího mazlíčka, hodiny, bazén, boty, pobavení, DVD, pračku, motocykl, dům, lyže, mp3, stůl, flirt, brigádu, chatu, pneumatiky, HiFi, pozemek, PDA, spoluhráče, skříň, lampu, notebook, hry, autosedačku, kajak, paní na hlídání, brusku, zahradu, reproduktory, klavír, vstupenky, starožitnosti, kočku, kosmetiku, šperky, cihly, sekačku…

První autobiografie scenáristky a režisérky Marie Poledňákové, absolventky Akademie múzických umění a autorky 12 divácky úspěšných televizních i celovečerních filmů, z nichž S tebou mě baví svět získal ocenění Nejlepší veselohra století. Otevřeně a s důkladností a literární zručností sobě vlastní nás autorka provází svým životem...

Temné kouty

AVÍZO vychází každou středu ZDARMA!

naše cena 280 Kè (bìná cena 329 Kè)

Flynnová Gillian

Libby Dayové bylo sedm, když se její matka a dvě sestry staly oběťmi „satanistické vraždy“ v kansaském městečku Kinnakee. Libby přežila – a u soudu se proslavila svědectvím, že je zabil její patnáctiletý bratr Ben. O pětadvacet let později ji vyhledají členové neoficiálního spolku zaměřeného na notoricky známé zločiny...

Mikeš Josef Lada

HLEDÁTE?

naše cena 229 Kè (bìná cena 269 Kè)

Spolu se navyváděli mnoho veselých kousků a taškařic, při nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a Bobeš, později i roztomilý Nácíček. Když se Mikeš vypravil do světa, prožil nejedno dobrodružství na cestách a v cirkuse, kde na čas zakotvil. Ale všude dobře, doma nejlíp, a tak se kocourek zase vrátil, aby rozdával radost všem dětem.

Harmonie zdraví, krásy a vitality Velká prodejní akce dìtského a kojeneckého zboí, sportovního vybavení, koèárkù, sedaèek, hraèek a kníek. Souèástí akce bude rovnì zábavný program vèetnì tomboly o ceny.

Antónia Mačingová

naše cena 254 Kè (bìná cena 299 Kè) Volné pokračování Zhubněte jednou provždy. Autorka v této nové knize vysvětluje jednoduchý princip přechodu od běžného stravování, k správnému stravování. Běžné stravování a nevhodný způsob rozmýšlení o sobě, způsobuje to, že jsme snadnou kořistí farmaceutického průmyslu a drahých, často neúčinných doplňků stravy.

www.eruditus.cz osobní odběr knih v Ostravě ZDARMA! Telefon: 777 780 614

S311049J

Objednávejte na

AVÍZO BAZAR PRODEJNÍ AKCE PRO RODINY S DÌTMI OSTRAVA, Výstavištì Èerná louka, pavilon A

23. 2. 2014 Pøi zájmu o prodejní místo nás kontaktujte: Tel.: 777 073 390, 608 631 361 E-mail: mirka.k@avizobazar.cz, simona.p@avizobazar.cz Více informací o AVÍZO mini BAZARU na www.avizobazar.cz Pøipojte se k nám na FACEBOOKU. S311334T


únor 2014

www.AVIZO.cz

Strana 13

Garážová vrata Pohony Ostrava Vítkovice, Nerudova ul. tel.: 732 674 085 8:00 - 16:00 Havířov-město, Staniční 1566 tel.: 733 189 202 8:00 - 16:00 Petřvald u Karviné, Šenovská 641 tel.: 603 988 517 7:30 - 15:30 Kopřivnice, Nádražní ulice tel.: 734 620 653 8:00 - 16:00

Brány Rolety Závory www.epinger2.cz Tel.: +420 775 795 996 E-mail: radim@epinger2.cz

S340052A

S340053A

S320615O

dTest Obèanské sdruení spotøebitelù TEST, zaloeno v roce 1992, je vydavatelem èasopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testù výrobkù, varování pøed nebezpeènými a zdravotnì závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotøebitele a posilují jejich postavení vùèi prodávajícím a další rady.

Poradna dTestu - příběhy k smíchu i k pláči Spotøebitelská poradna èasopisu dTest vyøešila za rok 2013 více ne 25 tisíc pøípadù. Právní poradci obvykle pomáhají spotøebitelùm se závanými pøípady porušování jejich práv. Nìkteré situace se však zpìtnì jeví jako kuriózní èi dokonce úsmìvné. Nìkdy je široký sortiment prodejce na škodu, tøeba kdy si spotøebitel po dùkladném výbìru na e-shopu objedná dìtskou autosedaèku a místo ní pøijde digestoø. Rozèarování z neèekané zásilky ještì podtrhne pøístup prodejce, který odmítne zaslat autosedaèku, dokud spotøebitel nevrátí na své náklady to, co prodejce sám chybnì dodal. Èasto bývá sloité posoudit, jaké vady zákonná záruka kryje a jaké nikoliv. Prodejci v tom však mají jasno hned. Zákonná záruka neplatí na vady zpùsobené poškozením, nebo nesprávným pouitím vìci ze strany spotøebitele. Co kdy ale do hry vstoupí jiný ivý tvor? Jeden z nejkurióznìjších pøípadù uplynulého roku øešil na poradenské lince kupující, jen si poøídil televizor s úhlopøíèkou jeden a pùl metru. Z krásného obrazu se ovšem netìšil dlouho, na obrazovce toti záhy spatøil stín brouka i s noièkami. Brouk se z nepochopitelných dùvodù zatoulal do útrob zaøízení a dostal se mezi vrstvy obrazovky, kde zùstal uvìznìn asi napoøád. Prodejce byl sice zaskoèen ne-

obvyklou reklamací, vyjádøení ovšem vydal bez zaváhání: „Za brouka neodpovídáme, reklamace se zamítá.“ iví tvorové mohou napáchat i mnohem vìtší škody. Vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený popisuje: „Naši poradnu poádal o radu spotøebitel, který byl úèastníkem autonehody a barvitì vylíèil, co nabourání automobilu pøedcházelo. Nic zlého netuše jel po silnici, kdy mu najednou skoèila do cesty pøed vùz srna. Hajný, který srnu pronásledoval v protijedoucím autì, na ni toti zatroubil, a vydìšené zvíøe v panice skoèilo pod projídìjící vùz.“ Nešastný konec si jistì dokáete sami ivì pøedstavit. Kdo však uhradí škodu na voze pøekvapeného øidièe? Poradna èasopisu dTest je spotøebitelùm k dispozici na telefonické lince 299 149 009 èi v elektronické podobì na www.dtest.cz/e-poradna. Její vedoucí Lukáš Zelený øíká: „Spotøebitelé oceòují rady, které od nás obdrí, mnozí se na nás proto obracejí opakovanì. Poradci dTestu jsou pøipraveni pomáhat spotøebitelùm i v následujícím roce s jejich problémy, humornými i vánými.“ Kontakty pro média: Miloš Borovièka, borovicka@dtest.cz, tel.: 602 519 828 Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: 734 710 617

Spotřebitelská poradna dTestu vyřídila rekordní počet případů V roce 2013 vyøídila spotøebitelská poradna dTestu 25 973 dotazù a stíností, tedy o celých osm tisíc více ne v pøedcházejícím roce. Spotøebitelské dotazy jsou významným zdrojem námìtù pro kauzy, kterými se dTest zabývá. Spotøebitelé adresují své dotazy a stínosti telefonicky na èíslo 299 149 009 nebo prostøednictvím elektronického formuláøe na www. dtest.cz/e-poradna odborným poradcùm, kteøí se zabývají kadým jednotlivým pøípadem zvláš. Dvì tøetiny pøípadù smìøují v podobì dotazù do oblasti spotøebitelského práva, zbytek tvoøí pøevánì stínosti na praktiky konkrétních prodejcù. „Øešené problémy se nezøídka opakují. Díky tomu se nám daøí odhalovat závané prohøešky obchodníkù i poskytovatelù slueb a mùeme proti nim podnikat další kroky,“ hodnotí èinnost poradny její vedoucí Lukáš Zelený. Dotazy v poradnì se týkají nejèastìji moností odstoupení od smluv uzavøených prostøedky komunikace na dálku èi mimo prostory obvyklé k podnikání (typicky pøedvádìcí akce), øešení neoprávnìnì zamítnutých èi vùbec nevyøízených reklamací, pravomocí dozorových orgánù a moností dalších postupù pøi øešení spotøebitelských sporù. Konkrétní stínosti pak upozoròují nejvíce

na neoprávnìná zamítnutí reklamací, odepøení záruky, jakost zboí, nerespektování práva na odstoupení od kupní smlouvy, nekalé obchodní praktiky, nekorektní smluvní podmínky, klamavé a agresivní obchodní praktiky, podvody, nedodání èi opodìné dodání zboí a problémy s uvádìním cen a jejich fakturací. Lukáš Zelený závìrem dodává: „Z øešených dotazù a stíností vyplývá také statistika vzniku smluv mezi spotøebiteli a podnikateli. Pøiblinì 50 % je uzavøeno formou osobního prodeje v místech obvyklých, zhruba 14 % elektronickou cestou.“ Prodej mimo prostory obvyklé pro podnikání dodavatele dosahuje a 6 %. Je tedy patrné, e poèet smluv uzavíraných na pøedvádìcích akcích a pøi podomním prodeji je stále vysoký.

Kontakty pro média: Vlasta Tichá ticha@dtest.cz, tel.: 731 789 110 Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: 734 710 617


SEZNAMKA

Pohodlné, diskrétní a rychlé seznámení prostřednictvím SMS zprávy!

Místo Vašeho telefonního čísla bude na konci inzerátu uveden kód, díky kterému budete se zájemci komunikovat formou SMS zpráv zcela anonymně až do doby, než si sami předáte svá telefonní čísla.

Jak podat inzerát na seznámení napište SMS ve tvaru:

IN INZA

text inzerátu

Jak odpovědět na inzerát (nebo na došlou odpověď) napište SMS odpověď ve tvaru:

IN INZA 6místnýkód text odpovědi

Příklad: IN INZA Sympaticka zena hleda prijemneho muze. Magda

odešlete na číslo: 903 55 30 obratem obdržíte potvrzení o přijetí inzerátu a Váš SMS BOX (6místný kód), který bude uveden pod textem inzerátu, místo Vašeho telefonního čísla)

Příklad: IN INZA xxxxxx Ahoj Magdo, jsem 40 lety Honza, a chtel bych te poznat.

(xxxxxx = 6timístný kód) odešlete na číslo: 903 55 30 obratem obdržíte potvrzení o odeslání odpovědi inzerentovi.

Při psaní dodržujte přesně uvedený návod a zkontrolujte si text před odesláním. Neuvedení hesla IN INZA, chybějící mezery či špatný kód jsou časté chyby, pro které nelze Vaši SMS doručit. Za takto nedoručitelnou SMS Vám nemohou být vráceny peníze. Mezi slova vkládejte mezery, jedna SMS však nesmí být delší než 160 znaků. V SMS zprávách nepoužívejte diakritiku (háčky, čárky) Nepřijímáme inzeráty ze SMS bran a e-mailů. Neposílejte odpovědi na inzeráty jiným způsobem (pošta, e-mail). Takové odpovědi nelze předat. Redakce nezaručuje responsi (odpovědi) na Váš inzerát.

ON HLEDÁ JI ' MUZ 44 LET,SILNA POSTAVA HLEDA ZENU NA VAZNY VZTAH,DITE NENI PREKAZKOU. JEN VAZNE,ZANECHTE IN INZA 594286 KONTAKT. ' 49 Lety rozvedeny, ml.vzhledu hleda zenu nejen na kolo,hory a i pro spolecny IN INZA 131681 zivot,budu se tesit.Tel. ' NESMELY kluk hleda pritelkyni ktera by snim normalne chodila.Ferove jednani. IN INZA 877210 ' 62 172 72 malo vlasu mily nezny uz v duchodu s vl bytem ve Frydku hleda obycejnou milou zenu pro spolecny zivot jen vazne prosim tel číslo.IN INZA 516942 ' Pritazlivy muz, ktery nema moznost se seznamit s pritazlivou zenou timo nejakou prosi o odpoved. Sever.Morava. Ziji zatim IN INZA 919041 sam. ' 185/85/51 hleda prijemnou zenu, jako IN INZA 710683 pritelkyni a mile ' Rad se sejdu s holkou ktera hleda muze ktery nemysli furt jen na sex. IN INZA 791615 ' 56lety muz,166/70 rozveden s bytem v R.D. Havirov,OSVC.Hledam stihlou zenu k IN INZA 037862 vaznemu seznameni ' Muz 45, hleda kamaradku,ktera me vytahne ven,zabavi,najdu v ni zazemi a IN INZA 027884 porozumeni. ' MUZ 49,174 Z HAVIROVA TIMTO HLEDA PARTNERKU K SEZNAMENI. JSEM KURAK,PRACUJICI. RYBARENI, PROCHAZKA PRIRODOU. ZIVOT JE TAK KRATKEJ. ZANECHTE TEL.DEKUJI. IN INZA 436283 ' Muz po 50 hleda milou neznou zenu str. veku na hezky dlouhodoby diskretni vztah na urovni. Setkani napovi. IN INZA 910414 ' Ahoj. Mily sympaticky muz 59let hleda pritelkyni, vek do 52let. Tel. Cislo OP, OV. IN INZA 391180 ' 42l 181/78 symp muz ml vzhl hleda hezkou symp zenu do 30l nejen na erot schuzky ale i zabavu vylety atd casem mozny vztah i pro mou 4l dceru IN INZA 971252 ' Ja stihly 49, 175, hledam stihlou zenu pro pekny vztah z FM, OV, 35-45 r. IN INZA 289407 ' Ahoj, jsem 41/180, ss, souk pod vesele povahy hledam lasku a porozumeni chci IN INZA 864989 opravdu tak moc? ' Hledam zenu po padesatce ze Sm k obc.schuzkam, vikendum, dovolene IN INZA 801863 56/185,80kg.

' 45/170 hledam stihlou hezkou zenu z Ov,ktera bude pro mne zit. IN INZA 490014 ' 46/168 Zkouseny a zklamany zivotem najde roztomilou zenu stejneho osudu, ktera taky nesnasi samotu? OV. A OKOLI IN INZA 399448 ' Ahoj, hledam stihlou zenu na volne vikendy, veceri, nebo jen tak na pivo, do kina a na milovani, muzes jet i se mnou, jezdim kamionem do It. Pavel 42 let. IN INZA 716848 ' 51/175/86kg muz, hleda sym. pritelkyni, jsem s Karvine a kurak nevadi hleda cit a lasku, jsem pracujici, hodny. Jen vazne. IN INZA 432921 ' DANIEL 40-178 z Poruby hleda zenu na vazny vztah.Nehledam krasu ale zivot ve dvou.Mam vlasni zazemi a chctel bych ho s IN INZA 134374 nekym sdilet. ' Hledam prijemnou zenu, maminku 40 az 50let na trvaly vztah z OV a okoli. Ja 51/184/95, rozvedeny, zajisteny, nekurak, pohodovy hodny chlap. Hezky den. IN INZA 533001 ' 54LETY SAM HLEDA ZENU I S DITETEM A VETSIM ZADKEM DO ROD.D IN INZA 521153 ' MLADY ZAJISTENY PODNIKATEL RAD POZNA HEZKOU DIVKU, ZENU K HEZKYM SCHUZKAM, ZAVAZKY NEJSOU PREKAZKOU, NAPIS TEL. A ODKUD JSI, TESIM SE PA. IN INZA 839199 ' MUZ 40/180,TAK AKORAT HLEDA PROZATIM KAMARADKU K OBCASNE KONVERZACI. BEZ CISLA V ODPOVEDI IN INZA 654838 TO NEPUJDE:-) ' AHOJ jsem kluk z Rychvaldu 39/180 a hledam holku pro spolecne schuzky. Ruda IN INZA 270925

ONA HLEDÁ JEHO ' 60leta zena kyprych tvaru, zadana duchod. si bude rada dopisovat, pozdeji snad i nejake setkani mozne. Uvedte IN INZA 751086 prosim svuj telef. Diky. ' Ahoj taky si pokladam otazku jestli existuje hodny chlap. Je mi 41let bydlim v Albrechticich Jestli budes mit zajem IN INZA 998725 ' Hledam hodneho symp. muze od 58-65 let, nabizim totez. Ne flirt. Ostrava a okoli + IN INZA 068804 tel. Diky. ' 52 LETA POHODOVA ZENA HLEDA SYMPATICKEHO PRITELE BEZ ZAVAZKU. OSTRAVA. IN INZA 403764

R310110B

SMS

únor 2014

' I KDYZ ME BYLO 60LET TAK JESTE MAM CHUT NECO KRASNEHO ZAZIT! TREBA S TEBOU SENIORE. NAPISTE SVUJ TELEF. CEKA baculka. IN INZA 344362 ' Sympaticka rozv.brunetka nekuracka 46/160 z Ov,hleda zajisteneho optimistu kutila s autem pro spolecne toulky zivotem. Tesim se na Tebe! T IN INZA 883301 ' Ja vdova hledam pritele 60-65 let nad 175 cm mam vl. byt a fin. zaj.,mam rada uprimnost a jsem rada ve spol. druheho myslim ze nebudes litovat ceka IN INZA 487695 ' 49/160 OBYC.ROZV.VESELA, plnost .POSTAVY, ZENA HLEDA MUZE OD 50 DO 59 LET.ROZV-Z VYRES.MINUL, HODNY.NEHOL.ALKOHOLU, PRACUJICI. KTERY BYL ZKLAMANY A IN INZA 773152 ' JSEM 50 LETA OPAVCKA A HLEDAM PRITELE I NA VAZNY VZTAH S BYTEM OD 48LET DO 55 LET. IN INZA 168212 ' 48/168 SYMPATICKA ZENA HLEDA PRITELE.OV. IN INZA 607985 ' Hledam muze do 63 let z Novojicinska, nikoliv filutu.Seriozni, hezky vztah, napiste.Dekuji.M. IN INZA 643438 ' Jsi sam jako ja? A je ti mezi 55 - 65 lety? Napis. Ostrava + okoli + tel.IN INZA 442812 ' DOBRE NEDELNI RANO. NAJDU ZDE MILEHO INTELIGENTNIHO MUZE? JSEM SOUCASNA ZENA 63 LET,166 CM, XL. ZIVOT JESTE NEKONCI. NJ, FM. Dekuji, M. IN INZA 738825 ' Vdova 61 let, 168 cm,rada pozna vdovce nekuraka,kutila a motoristu. Nejlepe z bytu,jsem stredni postavy a bydlim v Ostrave. IN INZA 506613 ' 50/170 SYMPATICKA HLEDA POHODOVEHO PRITELE Z OSTRAVY A BLIZKEHO OKOLI PRO HEZKY VZTAH. IN INZA 808214 ' 58-LETA, ROZVEDENA, POHLEDNA, STIHLA HLEDA MUZE OD 60-68LET K STALEMU A HEZKEMU VZTAHU. IN INZA 705262 ' Hledam muze do 41 let nebo uz je to v dnesni dobe nemozne najit uprimneho muze? Mozna chci moc...milovat a byt milovana....a co ty? IN INZA 655192 ' Mila hezka 50r 165/63 s neobyc zavazkem symp vtipna fin nezav hleda symp odvazneho muze Dokaze prinest do zivota lasku stesti pomuze naplnit IN INZA 790878 ' Zena 39 l. stih. hl. muze zatim na pokec. pri vzajem. sympat i vic. NEHL. DOKONALOST, ale vhodnou povahu. samost. myslici. IN INZA 739562 ' Ahoj jsem 20leta studentka a hledam pritele od 20 do 25 let. Napis mobil. Pa IN INZA 968899 ' Rada bych poznala hodneho muze kteremu nebude vadit ze jsem romka. Me je 41let a mam dva kluky. Mam rada prirodu a prochazky s mojim pejskem. Moje ci IN INZA 077290 ' 51leta 165 mila hezka hleda prijemneho pritele pro zivot Ostrava Prosim zanech sve tel cislo. IN INZA 095259 ' 51 LETA.ROZVEDENA HLEDA PRITELE BEZ ZAVAZKU. IN INZA 167483 ' POHODOVA ZENA STREDNICH LET, BEZ ZAVAZKU HLEDA PRITELE S VYRES. MINULOSTI. NAPIS SVE TEL. CISLO. IN INZA 318485 ' Vdova 64 let 155 cm Rada bych poznala velmi hodneho muze nekuraka kutila do 70 let ktery nezklame a taky nechce zustat sam. IN INZA 466271 ' 41leta hezka blondynka hleda spolehliveho, financne zajisteneho, usmevaveho muze do 50let,OP,OV IN INZA 987502

Cena jedné SMS je 30 Kč. vč. DPH. Technicky zajišťuje Topic Press s.r.o., info@topicpress.cz, www.topicpress.cz, www.platmobilem.cz. Infolinka © 597 608 099 (Po-Pá 9-16 hod.)

Z nabídky volných pracovních míst kontaktního pracovištì úøadu práce v Hluèínì aktuálních ke dni 30. 1. 2014. Dennì aktualizovaná volná místa naleznete na www stránkách http://portal.mpsv.cz KUCHAØ/KA - STUDENÁ KUCHYNÌ Jedná se o výrobu studené kuchynì. Nepoadujeme vyuèení v oboru. Praxe ve studené kuchyni podmínkou. Pracovní doba zpravidla od 5:00-13:00 hod. Plat: od 65 Kè/hod - dle zkušeností. Øidièský prùkaz sk. B velkou výhodou Kontakt: pí. Luzarová, tel. 603 221 323 Pracovištì: LB GASTRO s.r.o. Hájecká 238, Dolní Benešov ELEKTROMECHANIK/ÈKA Poadujeme: vzdìlání v elektro oboru podmínkou, ØP sk. B, platná vyhláška è. 50, paragraf 6 (par. 7, 8 výhodou), znalost EPC, EZS, CCTV výhodou, znalost práce na PC výhodou, schopnost samostatné práce. Nástup moný ihned. Hrubý plat 15.000 - 20.000kè je dle délky praxe a zkušeností. Pracovištì: ELPROM Service s.r.o., Poární 2, Ludgeøovice. V pøípadì zájmu zasílejte ivotopisy na e-mail: piskalova@elpromservice.c ØIDIÈ/KA NÁKLADNÍHO AUTA Poadujeme øidièský prùkaz sk. B+C, platný profesní prùkaz, èistý trestní rejstøík, dobrý zdravotní stav - fyzicky nároèná práce. Jedná se o rozvoz potravin v rámci Moravskoslezského kraje. Zamìstnavatel: Jindøich Halfar, Rovniny 113, Hluèín. Pøedem volat a domluvit si schùzku na tel. è.:602 796 457.

R220686B

www.AVIZO.cz

P280745K

Strana 14


únor 2014

www.AVIZO.cz

Strana 15

volný èas

Zámek Muzeum Hluèínska Zámecká 4, Hluèín (zámek) Tel. 595 041 337 muzeum.hlucinska@seznam.cz www.muzeum.hlucin.com Otevírací doba: po pá: 8.30 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod., ne: 9.00 11.30 hod, 14.00 17.00 hod. Èinnost Muzea je zamìøena na mìsto Hluèín a region Hluèínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromaïování a ochrana sbírkových pøedmìtù a vytváøení, rozšiøování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za úèelem jejich prezentace veøejnosti. 21.2. v 10:00 hod.: Ve stopách Vikingù, Zámecký klub 2.2. - 4.4.: Nebojte se fyziky Kulturní dùm Hluèín Ostravská 18, 748 01 Hluèín 14.2. v 19:00 hod.: Ples seniorù 28.2. v 17:00 hod.: Filmový festival „expedièní kamera“ ¨ Areál ès. opevnìní v Hluèínì Darkovièkách Tel. 595 051 110 kucharovi2@volny.cz, www.szmo.cz Otevøeno: listopad - bøezen pouze pro pøedem ohlášené návštìvy Mìstská knihovna Hluèín Zámecká 286/4 Tel.: 558 270 106 (103) Otevírací doba: Pondìlí Úterý 9.00 - 12.00hod. 13.00 - 17.00 hod. Støeda 9.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.00 hod. Ètvrtek 9.00 - 12.00 hod. 13.00 - 18.00 hod. Èervený (evangelický) kostel 26.2. v 17:00 hod.: Jména obcí a sídel Hluèínska køest knihy a pøednáška 17.1. - 3.3. Výstava obrazù Michal Georgiev 5.3. v 17:00 hod.: Lidé Vítkovska Jindøich Štreit Dùm dìtí a mládee Hluèín Zámecká 285/6, Tel.: 595 041 156 info@ddmhlucin.cz www.ddmhlucin.cz 14.2. v 15:00 hod.: Klub patchwork 18.2. v 16.30 hod.: Keramický klub 22.2.. v 16:30 hod. Odpoledne plné her pro dìti od 7-10 let Dìtský ranè Hluèín Celní ul. 1461/2, Tel.: 595 043 033 ranc@detskyranc.info www.detskyranc.info Dìtský ranè Hluèín provozuje chránìné dílny, hipologii, hipoterapii, canisterapii, domácí ZOO, dìtský koutek aj. Sportovní hala Hluèín Tyršova 5a Tel: 595 043 677 Fax: 595 043 690 srahlucin@volny.cz www.sra.hlucin.cz Solná jeskynì v Hluèínì ÈSA - poliklinika , 3. patro Tel.: 731 337 111 info@solnajeskyne-hlucin.cz www.solnajeskyne-hlucin.cz Od 3.10. otevíráme solnou jeskyni v nových prostorech na poliklinice

v Hluèínì ve 3. patøe. Provozní doba: Pondìlí: od 09.00 do 18.00 hod. Úterý: od 09.00 do 18.00 hod. Støeda: od 08.00 do 16.00 hod. Ètvrtek: od 08.00 do 16.00 hod. Pátek: od 09.00 do 18.00hod. Individuální poadavek, tj. objednávka v jinou hodinu - mono, po domluvì s recepèní - na tel. 731 337 111. Informaèní centrum Hluèín Zámecká 4, Tel. 595 041 617 infohlucin@centrum.cz www.info.hlucin.com

Kravaøe Muzeum Kravaøe Alejní 377/24, Tel.: 553 671 201 www. kravare.cz/o-meste/zamek-a-muzeum Otevírací doba: Kvìten Záøí úterý - nedìle 10.00 - 17.00 hod. Délka prohlídky cca 30 minut. Prohlídka zaèíná vdy v celou hodinu mimo 12:00 (polední pauza). Nabídka knih, map, suvenýrù a upomínkových pøedmìtù parkovištì v tìsné blízkosti zámku. Zámek Kravaøe Alejní 24, Tel.: 553 671 201 zamek@kravare.cz Zámek Kravaøe stojí necelých 10 km od Opavy. Najdete jej uprostøed rozsáhlého parku. Pozdnì barokní kaple sv. archandìla Michaela, která je jeho souèástí, urèitì stojí za prohlídku. Centrum volného èasu Kravaøe Námìstí 419/20, Tel. 553 671 283 cvc@cvckravare.cz www.cvckravare.cz 13.2.v 15:00 hod.: Maškarní karneval pro dìti MŠ Kravaøe Kouty 16.2. v 15:00 hod.: Maškarní karneval v Chuchelné 22.2. v 12:30 hod.: Okrskové kolo dìtských recitátorù 22.2. v 15:00 hod.: Maškarní karneval v Hnìvošicích 23.2. v 15:00 hod.: Maškarní karneval ve Velkých Hošticích Aquapark Kravaøe Buly Aréna, Kostelní 2075/28B 747 21 Kravaøe, Tel.: 553 777 591 info@aquapark-kravare.cz www.aquapark-kravare.cz Samostatná èást sportovního komplexu Buly Aréna.V bazénu je nìkolik rùzných chrlièù, vodních dìl, masání lavice a lehátka, jeskynì s bublery a vodopádem, dvì plavecké dráhy 25m. Hlavní atrakcí je divoká øeka. Dva bazénky pro dìti s vodním høibem. Tobogán 65 m. Sauna, pára a masáe v 1. podlaí areálu. Otevírací doba bazén: Po, Út, Èt, 13.00 - 21.00, St 7.00 - 21.00, Pá 12.00 - 21.00, So, Ne 8.00 - 21.00 Aquaerobik: Út 19.00 - 20.00, St 20.00 - 21.00, Èt 18.00 - 19.00 Sauna a solárium: Po 14.00 - 21.00, Ne 8.00 - 21.00 spoleèná Út, Èt, 14.00 - 21.00, So 8.00 - 21.00 mui St, Pá 14.00 - 21.00 eny Buly Aréna bulyarena@bulyarena.cz

www.bulyarena.cz Kostelní 360/28, Kravaøe rezervace inf. tel.: 553 653 937 Tìlocvièna: 8.00 - 23.00 Bowling: 9.00 - 23.00 Posilovna: Po - Pá 8.00 - 21.00, So a Ne 10.00 - 16.00 Nafukovací tenisová hala: 8.00 - 23.00 Fotbalové høištì s umìlou trávou: 8.00 - 23.00 Diskotéka na ledì: So 19.00 - 20.30 Veøejné bruslení: Ne 15.00 - 16.30 Hotel Buly Aréna: Dva salónky s moností pronájmu Mìstská knihovna Bezruèova 10, tel: 553 653 418 email: kravare@okpb.cz www.kravare.cz Fit Club Twist Opavská 189, Kravaøe Tel. 733 323 583 fitclubtwist@seznam.cz www.fitclubtwist.cz Nabízí speeding, street dance, bøišní tance, BOSU, body form, cvièení pro seniory, hlídání dìtí, kurz sniování nadváhy. Kouzelné pátky za 50 Kè Informaèní centrum Kravaøe Opavská 62, Tel. 553 671 827 i-kravare@post.cz http://www.i-kravare.info

Hradec nad Moravicí Zámek Hradec nad Moravicí Mìsteèko è.p. 2, Tel. : 553 784 444 zamek.hradec@iol.cz www.zamek-hradec.cz Vstupné Návštìvnický okruh s prùvodcem: trasa A hlavní okruh: plné 100 Kè, sníené 60 Kè, rodinné 270 Kè trasa B doplòkový okruh: plné 80 Kè, sníené 50 Kè, rodinné 210. Návštìvnický okruh bez prùvodce: plné 30 Kè, sníené 20 Kè Mìstská galerie Hradec nad Moravicí Zámecká 31, Tel.: 553 783 939 www.hradecinfo.cz/products/mestskagalerie-hradec-nad-moravici1 Provozní doba soboty nedìle svátky 10.00 - 18.00 hodin Pracovní dny po domluvì na tel. è. 739 465 590 Národní dùm, Mìstská knihovna Podolská 156, Tel.: 553 784 242 Mkhradec@okpb.cz www.knihovna.unas.cz 7.1. - 28.2. Hradec 2013, Výstava fotografií Milana Mainuše, která mapuje události v Hradci nad Moravicí v roce 2013. Høištì TJ Hradec nad Moravicí Gudrichova 762, Tel. : 602 592 799 www.tjhradec.cz Jezdecký klub Hradec nad Moravicí ikova ulice, Tel: 602 825 777 steally@tiscali.cz www.steally.cz Od roku 2013 nabízí JS Steally pøímìstské letní tábory spojené s výukou angliètiny. Informaèní centrum Hradec nad Moravicí Opavská 265 ic@muhradec.cz www.muhradec.cz/infocentrum

Bolatice Knihovna Hluèínská 6, Tel.: 553 654 721 www.knihovna.bolatice.cz Otevírací doba: Pondìlí 9.00 - 12.00 hod. a 12.30 - 17.00 hod. Úterý 12.00 - 16.00 hod. Støeda 12.00 - 17.00 hod Ètvrtek 12.00 - 16.00 hod. Pátek 9.00 - 12.00 hod. Kadé 1. úterý v mìsíci je knihovna otevøena do 20.00 hod. Sportovnì- relaxaèní centrum Bolatice Opavská 426/11, Tel. 733 219 777 www.azpek.cz Sportovní zaøízení nabízí hodiny SPINNINGU v klimatizovaném sále, léèebnì-relaxaèní posezení v solné jeskyni, krásné opálení v soláriu /vertikální i horizontální/, klimatizovaný squashový kurt, cvièební sál s hodinami AEROBIKU, ZUMBY, JUMPINGU, STEP-AEROBIKU, /cvièení na trampolínách/ atd. Souèástí je i dìtský koutek.

Petøkovice Lanek park Hornické Muzeum Petøkovice Pod Landekem 64, Tel.: 596 131 803, 596 131 804, 602 532 414 landekpark@vitkovice.cz http://landekpark.cz/ Nejvìtší hornické muzeum v Èeské republice s nejširší nabídkou doplòkových slueb nabízí svým návštìvníkùm celodenní výlet mezi památkami v pøírodì. 1. 11. a 19. 3. - zimní sezona: Pondìlí ZAVØENO Úterý - Nedìle zaèátky prohlídek v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin Zaèátek poslední prohlídky v 16.00 Budeme rádi, kdy se organizované skupiny pøedem objednají e-mailem nebo telefonicky.

Dolní Benešov Mìstská knihovna ul. Hájecká 73 knihovna@dolnibenesov.cz www.phil.muni.cz/~guntherova Sportcentrum Námìstí Svobody 82 Tel.: 774 760 450 Fitness centrum, 2 bowlingové dráhy, squash, restaurace www.restauracesport.eu

Raduò Státní zámek Tel. 553 796 119, 553 796 203 Rezervace vstupenek www.zamek-radun.cz Od 5. dubna - nabízíme prohlídku tzv. velké zámecké bibliotéky a pøedstavíme také byt kníecího komorníka. Pøedstavíme Vám pùvodní vstupní halu, pánskou kuøárnu a pracovnu. Wellness Centrum „Vitální svìt“ Zámecká 95 Tel: 605 167 649, 736 609 818 www.vitalnisvet.com sabinar@seznam.cz

S300059B

Hluèín


Strana 16

www.AVIZO.cz

únor 2014

S340061A

S340062A

OÁZA Hlučín – 2/2014  
OÁZA Hlučín – 2/2014  
Advertisement