Page 1

’Àº ¤ fl¬±ı˛ ¬Ûı˛À˘ ’˘Ç¬±ı˛ qøÚ ‰¬˘±ı˛ ¬ÛÀÔ ¸≈Àı˛ı˛ Á¬—fl¬±ı˛/ ë ’˘—fl¬±ı˛ Ú±ı˛œı˛ ’˝—fl¬±ı˛ í

¿òëÂ× ˝œı˛Ì ¤'-Œı˛ ’øıˆ¬Mê øé¬Ì ŒÊ˘±˚˛ ¤fl¬˜±S øάøÊȬ…±˘ ¤'-Œı˛ ˜…±ø¸Ú

˘é¬œ Ú±ı˛±˚˛Ì Ê≈À˚˛˘±¸« ëë ¶§Ì« ¸=¡˚˛ √õ∂fl¬äíí ï √õ∂øÓ¬ ˜±À¸ ¸ı« øÚiú 1 ˝±Ê±ı˛ Ȭ±fl¬±, ά◊¬ÛÀı˛ ˚Ó¬ ‡≈˙œ ¸=¡˚˛ fl¬ı˛ÀıÚ, ıÂÀı˛ 12 øfl¬øô¶,∏ ¶§Ì« ¬Û±ÀıÚ 13 øfl¬øô¶∏ ˜”À˘…ı˛ó

Ô±Ú±fl¬Ì±«ı,˛ øÚά◊Ȭ±Î¬◊Ú Œı˛±Î¬ ά◊˚˛¬Û≈ı˛ Î÷±õ±ý×ù 9436131037

ý±üÂó±î±ù Îõþ±ë Internet üѦ¨õþí www.tripurasamay.in

ά◊˚˛¬Û≈ı˛, øS¬Û≈ı˛± Îô±ò Â9436131818

RNI No. 40759/82 Postal Regd. No. NE 988

TRIPURA SAMAY, UDAIPUR, Gomati District, Tripura , 31st YEAR 43rd ISSUE SATURDAY, 9th November 2013 ‰ 22 ܲy!ï≈˛Ü˛ñ 1420 ÓyÇ°yñ Ù)°ƒ ı 2 ê˛yܲy

˛õ,Ìܲ Ó˚yˆÏçƒÓ˚ òy!Ó Ü˛ˆÏÓ˚ Ó˚yˆÏçƒ x¢y!hs˝ §,!‹T ܲÓ˚yÓ˚ ã˛e´yhs˝ ܲÓ˚ˆÏSÈ xy•z ~l !˛õ !ê˛ §ÙÎ˚ ≤Ã!ï˛!l!ô–– í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ñ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ≠ Ó˚yçƒË˛yˆÏàÓ˚ ˆá°yÎ˚ ˆÊ˛Ó˚ ˆÙˆÏï˛ í˛zˆÏë˛ˆÏSÈ xy•z ~l !˛õ !ê˛– ˆÓ¢ !ܲS%È!òl ôˆÏÓ˚•z !e˛õ%Ó˚yˆÏܲ ˲yà ܲˆÏÓ˚ xyÓ˚ ~ܲ!ê˛ lï%˛l Ó˚yˆÏçƒÓ˚ òy!Ó Ü˛ˆÏÓ˚ xy§ˆÏSÈ xy•z ~l !˛õ !ê˛ §ˆÏÙï˛ í˛z@˝Ã çyï˛#Î˚ï˛yÓyò# G !Ó!FSÈߨï˛yÓyò# ò°=!°– ~•z òy!ÓÓ˚ ˆ˛õSȈÏl Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ §y¡±òy!Î˚ܲ G !Ó!FSÈߨï˛yÓyò# ¢!_´=!°– í˛z˛õçy!ï˛ˆÏòÓ˚ §%Ó˚§%!Ó˚ ˆòGÎ˚y •ˆÏFSÈ– 1967 §yˆÏ° Îál §yˆÏÓܲ í˛z˛õçy!ï˛ Î%Ó §!Ù!ï˛ lyÙܲ ~ܲ!ê˛ §Çàë˛ˆÏlÓ˚ §,!‹T •Î˚ñ ï˛ál ˆÌˆÏܲ•z Ó˚yç˜Ïl!ï˛Ü˛Ë˛yˆÏÓ ˛õy•yˆÏí˛¸ !Ó!FSÈߨï˛y G §y¡±òy!Î˚ܲï˛yÓ˚ Ó#ç Ó˛õl ÷Ó˚& •Î˚– Î%Ó §!Ù!ï˛Ó˚ xlƒï˛Ù ˛õÓ˚yÙ¢≈òye# !SȈϰl Ü˛ÇˆÏ@˝ÃˆÏ§Ó˚ ï˛Ìy Ó˚yç˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ !ÓË)˛Ü%˛ÙyÓ˚# ˆòÓ#– ˛õÓ˚Óï˛#≈ 1972 §yˆÏ° §%áÙÎ˚ ˆ§l=Æ Ù%áƒÙsf# •ˆÏ Î ˚ Î% Ó §!Ù!ï˛ˆÏ Ü ˛ lyly˲yˆÏ Ó §•yÎ˚ ï ˛y ܲˆÏ Ó ˚ l ~Ùl!ܲ §Ó˚ܲy!Ó˚˲yˆÏÓG §y•y΃ ܲÓ˚y •Î˚– °«˛ƒ !SÈ° í˛z˛õçy!ï˛ çlˆÏày¤˛#Ó˚ ÙˆÏôƒ ܲ!Ùí˛z!lfiê˛ˆÏòÓ˚ ˆÎ ¢_´ !Ë˛ï˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ ï˛yˆÏܲ ò%Ó≈° ܲÓ˚y– Î%Ó §!Ù!ï˛ ≤ÃÌÙ !òˆÏܲ Ó°ï˛ ÈüüüÈ ÚxyÙÓ˚y °y°G l•zñ §yòyG l•zÛ– xÌ≈yÍ xyÙÓ˚y Ü˛ÇˆÏ@˝Ã§ÈüÈܲ!Ùí˛z!lfiê˛ ˆÜ˛yl òˆÏ°•z ˆl•z– ˆV˛y°y ˆÌˆÏܲ ˆÓí˛¸y° ˆÓ!Ó˚ˆÏÎ˚ ˛õí˛¸ˆÏï˛ xÓ¢ƒ ˆÓ!¢ §ÙÎ˚ !l° ly– ≤ÃÌÙ ÓyÙÊ ˛rê˛ §Ó˚ܲyÓ˚ «˛Ùï˛yÎ˚ ~ˆÏ§ Ó˚yˆÏçƒÓ˚ «˛Ùï˛yl%ÎyÎ˚# ~ !í˛ !§ àë˛l ܲˆÏÓ˚– ~

!í˛ !§ !lÓ≈yã˛lˆÏܲ Óylã˛y° ܲÓ˚yÓ˚ çlƒ Î%Ó §!Ù!ï˛Ó˚ í˛zflÒy!lˆÏï˛ ºyï,˛âyï˛# òyDy °yàyˆÏly •Î˚– òyDy ˆÌˆÏÙ ÎyÎ˚ í˛z˲Î˚ xLjϢÓ˚ Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆã˛‹TyÎ˚– !ÓçÎ˚ Ó˚yC° xydˆÏày˛õl ܲˆÏÓ˚ !ê˛ ~l !˲ lyˆÏÙ ~ܲ!ê˛ ˜Ó!Ó˚ ò° àë˛l ܲˆÏÓ˚l– ÷Ó˚& •Î˚ !lÓ˚#• Ùyl%£Ï á%l ܲÓ˚y ~ÓÇ ÓyÙ˛õsi#ˆÏòÓ˚ í˛z˛õÓ˚ !lÎ≈yï˛l– ~Ó˚˛õÓ˚ ˆÌˆÏܲ ôyÓ˚yÓy!•Ü˛Ë˛yˆÏÓ Ó‡ ˜Ó!Ó˚ òˆÏ°Ó˚ xyd≤Ãܲy¢ âˆÏê˛– !Ó!FSÈߨï˛yÓyò#Ó˚y ~ܲ §ÙÎ˚ ˛õy•yí˛¸ @˝Ãy§ ܲˆÏÓ˚!SÈ°– í˛z˛õçy!ï˛ çlˆÏày¤˛#Ó˚ §Ç@˝ÃyÙ# ˆã˛ï˛ly G !lÓ˚y˛õ_y Óy!•l#Ó˚ ≤ÃÎ˚yˆÏ§ ~ál ~Ó˚y ˆÜ˛yîë˛y§y– Ó›ï˛ í˛zß¨ï˛ ˆã˛ï˛lyÎ˚ §Ù,k˛ !e˛õ%Ó˚yÓ˚ í˛z˛õçy!ï˛ çlˆÏày¤˛# ~•z !Ó!FSÈߨï˛yÓyò# ¢!_´ˆÏܲ àîï˛y!sfܲ í˛z˛õyˆÏÎ˚ àîÓç≈l ܲˆÏÓ˚l– !Óàï˛ !lÓ≈yã˛ˆÏl §Ó xy§ˆÏl ˛õÓ˚y!çï˛ •Î˚ xy•z ~l !˛õ !ê˛– àîÓ!ç≈ï˛ ˆlï˛yÓ˚y ˛õy•yˆÏí˛¸ ˆÎˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏSÈl ly– ï˛yˆÏòÓ˚ ˆÜ˛yl Ó˚yç˜Ïl!ï˛Ü˛ñ xÌ≈˜Ïl!ï˛Ü˛ G §yÙy!çܲ ܲÙ≈§)!ã˛ ˆl•z– Ùyl%£Ï ~ˆÏòÓ˚ x!ÓŸªy§ ܲˆÏÓ˚– ~•z xÓfliyÎ˚ !òˆÏ¢•yÓ˚y •ˆÏÎ˚ ï˛yÓ˚y ~ál Ó˚yçƒË˛yˆÏàÓ˚ òy!Ó ï%˛°ˆÏSÈ– ~ܲ !Ó˛õIlܲ ˆá°yÎ˚ ˆlˆÏÙˆÏSÈ– ~•z ˛õ!Ó˚!fli!ï˛ˆÏï˛ Ó˚yˆÏçƒÓ˚ í˛z˲Î˚ xLjϢÓ˚ Ùyl%£ÏˆÏܲ §ˆÏã˛ï˛l ÌyܲˆÏï˛ •ˆÏÓ– ˆÜ˛yl ˲yˆÏÓ•z ˆÎl §¡±#!ï˛ l‹T ly •Î˚– ˛õ,Ìܲ Ó˚yˆÏçƒÓ˚ òy!Ó ˆÜ˛í˛z §ÙÌ≈l ܲˆÏÓ˚ ly– Ó˚yçôyl#Ó˚ ܲ!ï˛˛õÎ˚ ôl≈yì˛ƒ G ã˛ï%˛Ì≈ ˛õyï˛yÎ˚

SÈye#ˆÏܲ ô£Ï≈î ≠ ˆòy£Ï#ˆÏòÓ˚ ˆ@˝ÃÊ˛ï˛yˆÏÓ˚Ó˚ í˛zòÎ˚˛õ%ÓÈ˚ üȧyÓ &Ù òy!Ó çylyˆÏ°y ~§ ~Ê˛ xy•zÈüÈ!ê˛ ~§ •zí˛z í˛yÓ° °y•zl §ÙÎ˚ ≤Ã!ï˛ˆÏÓòl –– çˆÏ°Ùy Ùyôƒ!Ùܲ !Óòƒy°ˆÏÎ˚Ó˚ £Ï¤˛ ˆ◊!îÓ˚ ~ܲ SÈye#ˆÏܲ ˆÎÔl !lÎ≈yï˛l ܲÓ˚yÓ˚ §yˆÏÌ Î%_´ ˛õÑyã˛ ò%Ó_≈, ˆÏܲ x!Ó°ˆÏ¡∫ ˆ@˝ÃÊ˛ï˛yˆÏÓÓ˚ ˚ òy!Ó çy!lˆÏΈ˚ SÏ Èl ˲yÓ˚ˆïÏ ˛Ó˚ SÈye ˆÊ˛í˛yˆÏÓ˚¢l– í˛zˆÏÕ‘áƒñ àï˛ 2 lˆÏ˲¡∫Ó˚ Ù•yÓ˚yî# ~°yܲyÓ˚ Ü,˛£è˲_´ ˛õyí˛¸yÓ˚ !ÓlÎ˚ çÙy!ï˛Î˚yñ ܲî≈§yôl çÙy!ï˛Î˚yñ !ÓçÎ˚ çÙy!ï˛Î˚yñ fl∫˛õl çÙy!ï˛Î˚y ~ÓÇ •*òÎ˚ çÙy!ï˛Î˚y lyˆÏÙ ˛õÑyã˛ Î%Óܲ £Ï¤˛ ˆ◊!îÓ˚ SÈye#ˆÏܲ ô£Ï≈î ܲˆÏÓ˚– x˛õÓ˚yô#ˆÏòÓ˚ lyÙÈüÈôyÙ çy!lˆÏÎ˚ ÌylyÎ˚ x!˲ˆÏÎyà çylyˆÏly §ˆÏcG ˆÜ˛í˛zz ˆ@˝ÃÊ˛ï˛yÓ˚ ly •GÎ˚yÎ˚ ~§ ~Ê˛ xy•z ˆ«˛y˲ ≤Ãܲy¢ ܲˆÏÓ˚ˆÏSÈ– àï˛ 5 lˆÏ˲¡∫Ó˚ SÈye ˆÊ˛í˛yˆÏÓ˚¢l ~ÓÇ í˛z˛õçy!ï˛ SÈye •zí˛z!lÎ˚ˆÏlÓ˚ ˛õ«˛ ˆÌˆÏܲ x!Ó°ˆÏ¡∫ ˆòy£Ï# Î%ÓܲˆÏòÓ˚ ˆ@˝ÃÊ˛ï˛yˆÏÓ˚Ó˚ çlƒ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ Ù•Ü%˛Ùy ˛õ%!°§ x!Ê˛§yˆÏÓ˚Ó˚ !lÜ˛ê˛ ˆí˛˛õ%ˆÏê˛¢l ≤Ãòyl ܲÓ˚y •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ ÓˆÏ° çylyˆÏàˆÏSÈ–

≤Ãܲy¢ ܲÙ≈ܲyÓ˚ñ ܲyˆÏÎ˚Ù ˆã˛Ôô%!Ó˚§• SÈÎ˚ xyhs˝ç≈y!ï˛Ü˛ !¢“# í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚ xy§ˆÏSÈl §ÙÎ˚ ≤Ã!ï˛!l!ô–– í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ñ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ≠ xyhs˝ç≈y!ï˛Ü˛ áƒy!ï˛§¡õߨ SÈÎ˚ !¢“# xyàyÙ# 11 ~ÓÇ 12 !í˛ˆÏ§¡∫Ó˚ í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ !ã˛e!¢“# G !ã˛eÓ˚!§Ü˛ˆÏòÓ˚ §yˆÏÌ !lˆÏÎ˚ SÈ!Ó xÑyܲˆÏÓl– ˲yÓ˚ˆïÏ ˛Ó˚ ≤Ãáƒyï˛ !¢“# ≤Ãܲy¢ ܲÙ≈ܲyÓ˚ñ ç•Ó˚ òy¢=Æñ ô#Ó˚yç ˆã˛Ôô%!Ó˚ ~ÓÇ ÓyÇ°yˆÏòˆÏ¢Ó˚ ܲyˆÏÎ˚Ù ˆã˛Ôô%!Ó˚ñ Ó˚!Ê˛Ü%˛° l!Ó G §%ô#Ó˚ ˆã˛Ôô%!Ó˚ í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚ xy§ˆÏSÈl– §yˆÏÌ ÌyܲˆÏÓl !e˛õ%Ó˚yÓ˚ !¢“# fl∫˛õl l®# ~ÓÇ !ã˛ß√Î˚ Ó˚yÎ˚– xyàÓ˚ï˛°yÓ˚ SÈ®l#í˛¸ §ÇfliyÓ˚ xyÙsfˆÏî !ï˛l!òˆÏlÓ˚ !ã˛e!Ó£ÏÎ˚ܲ !¢!ÓˆÏÓ˚ ïÑ˛yÓ˚y ܲyç ܲÓ˚ˆÓÏ l– ~SÈyí˛¸y §Çfl,Ò!ï˛Ó˚ ¢•Ó˚ í˛zòÎ˚˛õ%ˆÓÏ G ˚ !¢“#Ó˚y ~ܲ!òl ܲyê˛yˆÏÓl– xyàyÙ# 10

!í˛ˆÏ§¡∫Ó˚ ܲ°Ü˛yï˛y ˆÌˆÏܲ xyàÓ˚ï˛°y •ˆÏÎ˚ ˆ§yçy ã˛ˆÏ° xy§ˆÏÓl í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚– ˛õÓ˚!òl í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ §yÓ˚y!òl SÈ!Ó xÑyܲˆÏÓl– !ã˛e!Ó£ÏÎÜ˚ ˛ §Çàë˛l Úܲƒyl˲yˆÏ§Ó˚Û ÓƒÓfliy˛õlyÎ˚ í˛zòÎ˚˛õ%ˆÓÏ ˚ !¢!ÓÓ˚!ê˛ §Çà!ë˛ï˛ •ˆÏÓ– àï˛ ÙD°ÓyÓ˚ Ú!e˛õ%Ó˚y §ÙÎ˚Û ˛õ!eܲy x!Ê˛ˆÏ§ GÎ˚yÜ≈˛¢˛õ !lˆÏÎ˚ ~ Óƒy˛õyˆÏÓ˚ §ò§ƒˆÏòÓ˚ ÙˆÏôƒ xyˆÏ°yã˛ly •Î˚– ˛õˆÏÓ˚ ܲƒyl˲yˆÏ§Ó˚ ˛õ«˛ ˆÌˆÏܲ ˛õyÌ≈≤Ã!ï˛Ù ã˛e´Óï˛#≈ ~ÓÇ xˆÏ¢yܲ ˆòÓ çylylñ ˆÜ˛yÌyÎ˚ ܲál GÎ˚yÜ≈˛¢˛õ!ê˛ •ˆÏÓ ˛õˆÏÓ˚ çylyˆÏly •ˆÏÓ– í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ !¢“#ˆÏòÓ˚ ~ Óƒy˛õyˆÏÓ˚ !ÓhflÏy!Ó˚ï˛ çylyÓ˚ çlƒ ܲƒyl˲yˆÏ§Ó˚ ܲÙ≈ܲï≈˛yˆÏòÓ˚ §yˆÏÌ ˆÎyàyˆÏÎyà ܲÓ˚ˆÏï˛ Ó°y •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ–

§í˛¸ˆÏܲÓ˚ !¢°ylƒy§ 10 lˆÏ˲¡∫Ó˚ §ÙÎ˚ ≤Ã!ï˛!l!ô–– í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ñ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ≠ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ÈüȧyÓ &Ù í˛yÓ° °y•zl §í˛¸Ü˛ !lÙy≈l xl%¤˛yˆÏlÓ˚ !¢°ylƒy§ í˛z˛õ°ˆÏ«˛ƒ xyç Ó˚yˆÏçƒ ~ˆÏ§ˆÏSÈl ˆÜ˛w#Î˚ Ë%˛ï˛° ˛õ!Ó˚Ó•l ÙsfˆÏܲÓ˚ !ï˛l xy!ôܲy!Ó˚ܲ– xyàyÙ#ܲy° !¢°ylƒyˆÏ§Ó˚ !òl«˛î ôyÎ≈ ܲÓ˚y •ˆÏ°G ˆÜ˛w#Î˚ Ë)˛ï˛° ˛õ!Ó˚Ó•l Ùsf# xflÒyÓ˚ Ê˛yîy≈ˆuÏ ˛ˆÏçÓ˚ x§%!ÓôyÓ˚ çlƒ !¢°ylƒy§ •ˆÏÓ 10 lˆÏ˲¡∫Ó˚– ˆ§!òl §Ü˛y° 11ê˛yÎ˚ ã˛w˛õ%ˆÏÓ˚ !¢°ylƒy§ ܲÓ˚ˆÏÓl xflÒyÓ˚ Ê˛yîy≈ˆÏu˛ç– í˛zõ!fliï˛ ÌyܲˆÏÓl Ù%áƒÙsf# Ùy!lܲ §Ó˚ܲyÓ˚ñ ˆÜ˛w#Î˚ Ë)˛ï˛° ˛õ!Ó˚Ó•l ÙsfˆÜÏ ˛Ó˚ Ó˚y‹TÙ… sf# §ˆÏÓ≈ §ï˛ƒlyÓ˚yÎ˚lñ ~ÓÇ x˛õÓ˚ ˆÜ˛w#Î˚ Ë)˛ï˛° ˛õ!Ó˚Ó•l ÙsfˆÏܲÓ˚ Ó˚y‹T…Ùsf# í˛/ ï%˛£ÏyÓ˚ ˆã˛Ôô%Ó˚# ~ÓÇ Ó˚yˆÏçƒÓ˚ ˛õ)_≈Ùsf# Óyò° ˆã˛Ôô%Ó˚# ≤ÃÙ%á– ~SÈyí˛¸yG ˆÜ˛w#Î˚ Ë)˛ï˛° ˛õ!Ó˚Ó•l ÙsfˆÜÏ ˛Ó˚ §!ã˛Ó !ÓçÎ˚ !SÈÓÁyÓ˚ !¢°ylƒy§ xl%¤˛yˆÏl í˛z˛õ!fliï˛ ÌyܲˆÏÓl– í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ÈüȧyÓ &Ù í˛yÓ° ˆ°ˆÏlÓ˚ !¢°ƒylƒy§ xl%¤˛ylˆÏܲ ˆÜ˛w ܲˆÏÓ˚ x!Ó˲_´ ò!«˛î ˆç°yÓ˚ Ùyl%£Ï á%¢#–

˛õˆÏîÓ˚ çlƒ á%l ≠ fl∫yÙ#Ó˚ ÎyÓI#Ól ܲyÓ˚yò[˛ §ÙÎ˚ ≤Ã!ï˛!l!ô–– í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ñ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ≠ ˛õˆÏîÓ˚ ê˛yܲy !òˆÏï˛ ly ˛õyÓ˚yÎ˚ !lˆÏçÓ˚ flf#ˆÏܲ Ÿªy§Ó˚&k˛ ܲˆÏÓ˚ á%l ܲˆÏÓ˚ ÊÑ˛y!§ˆÏï˛ V%˛!°ˆÏÎ˚ Ó˚yáyÓ˚ x˛õÓ˚yˆÏô Ë)˛£Ïî !e˛õ%Óy˚ ˆÏܲ ÎyÓI#Ól ܲyÓ˚yò[˛ ~ÓÇ ò¢ •yçyÓ˚ ê˛yܲy xÌ≈òˆÏ[˛Ó˚ xyˆÏò¢ ˆòGÎ˚y •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– §ÇÓyò §) ˆ Ï e çylyˆÏ à ˆÏ S È ñ 2010 §yˆÏ°Ó˚ 7 ç%°y•z Ùl%ÓyçyÓ˚ ÌylyÓ˚ xhs˝à≈ï˛ Ùô% !e˛õ%Ó˚yÓ˚ ܲlƒy àDy !e˛õ%Ó˚yÓ˚ §yˆÏÌ Ë)˛£Ïî !e˛õ%Ó˚y lyˆÏÙ ~ܲ Î%ÓˆÏܲÓ˚ !ÓˆÏÎ˚ •Î˚– !ÓˆÏÎ˚Ó˚ ˛õÓ˚ ˆÌˆÏܲ•z ÓyˆÏ˛õÓ˚ Óy!í˛¸ ˆÌˆÏܲ ê˛yܲyÈüÈ˛õÎ˚§y xylyÓ˚ çlƒ Ë)˛£Ïî ï˛yÓ˚ flf# àDyÓ˚ í˛z˛õÓ˚ ¢y!Ó˚Ó˚#ܲ ~ÓÇ Ùyl!§Ü˛ !lÎ≈yï˛l ã˛y°yï˛– ~ܲ ÓSÈÓ˚ !lÎ≈yï˛l ã˛y°yˆÏlyÓ˚ ˛õÓ˚ 2011 §yˆÏ ° Ó˚ 7 ç% ° y•z fl∫ y Ù# Ë) ˛ £Ï î !e˛õ% Ó ˚ y àDyÓ˚yî#ˆÏܲ Ÿªy§Ó˚&k˛ ܲˆÏÓ˚ á%l ܲÓ˚yÓ˚ ˛õÓ˚ flf# ÊÑ˛y!§ˆÏï˛ xyd•ï˛ƒy ܲˆÏÓ˚ˆÏSÈ ÓˆÏ° ã˛y!°ˆÏÎ˚ ˆòÓyÓ˚ ˆã˛‹Ty ܲˆÏÓ˚– ~•z xfl∫y˲y!Óܲ Ù,ï%˛ƒÓ˚ âê˛lyÎ˚ àDyÓ˚yî#Ó˚ ˲y•z í˛z_Ù !e˛õ%Ó˚y Ùl% Ó yçyÓ˚ ÌylyÎ˚ !°!áï˛ x!˲ˆÏ Î yà

çylyˆÏ° ˛õ%!°§ 11È ç%°y•zñ 2011•zÇ xy§y!Ù Ë)˛£Ïî !e˛õ%Ó˚yˆÏܲ ˆ@˝ÃÊ˛ï˛yÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ˆÜ˛yˆÏê≈˛ ˛õyë˛yÎ˚– ÙyÙ°y!ê˛ ã˛ˆÏ° xyˆÏ§ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ ˆç°y xyòy°ˆÏï˛– ˆÙyê˛ 22 çl §y«˛#Ó˚ §y«˛ƒ @˝Ã•ˆÏîÓ˚ ˛õÓ˚ Ùyll#Î˚ ˆç°y G òyÎ˚Ó˚y !Óã˛yÓ˚˛õ!ï˛ ◊#xy!¢§ ˛õy° xy§y!ÙˆÏܲ ˆòy£Ï# §yÓƒhflÏ Ü˛ˆÏÓ˚– §Ó˚ܲyÓ˚ ˛õˆÏ«˛ ÙyÙ°y!ê˛ ˛õ!Ó˚ã˛y°ly ܲˆÏÓ˚l ˛õyÓ!°Ü˛ ≤Ã!§!ܲí˛zê˛yÓ˚ !Ó≤’Óܲy!hs˝ ò_–

ÙÙï˛y xyàÓ˚ï˛°yÎ˚ xy§ˆÏSÈl çyl%Îy˚ !Ó˚ˆïÏ ˛ xyàÓ˚ï˛°y˚ñ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ≠ Ó˚yçƒ ï,˛îÙ)° ܲÇψÏ@˝ÃˆÏ§Ó˚ ˆlï˛yÓ˚ xyç §yÇÓy!òܲˆÏòÓ˚ çy!lˆÏÎ˚ˆÏSÈlñ òˆÏ°Ó˚ Ó˚yçƒ §ˆÏ¡ø°l xl%!¤˛ï˛ •ˆÏÓ 4 !í˛ˆÏ§¡∫Ó˚– §ˆÏ¡ø°ˆÏl ÌyܲˆÏÓl ï,˛îÙ)ˆÏ°Ó˚ §Ó≈˲yÓ˚ï˛#Î˚ §yôyÓ˚î §¡õyòܲ ï,˛ï˛#Î˚≈ ˛õyï˛yÎ˚

ç#ÓˆÏlÓ˚ xyl®ÈüÈ!Ó£Ïyò «˛î Ù%•)ï≈˛=ˆÏ°y à“ÈÈüÈí˛z˛õlƒy§ˆÏܲG •yÓ˚ ÙylyÎ˚ ç#Ól ~Ù!lˆÏ ï ˛•z Ó˚î!çÍ Ó˚yÎ˚ ˆ˛õˆÏÓ!˚ SÈ !Ó ~§ ~Ê˛ ܲƒy¡õ §Ç°@¿ xMÈ˛° ˆÌˆÏ Ü ˛ x!l!Ÿã˛ï˛ G ˜Ó!ã˛eƒÙÎ˚– ܲál ܲyÓ˚ ܲ# ˛õ!Ó˚î!ï˛ âê˛ˆÏÓñ ˆÜ˛í˛z Ó°ˆÏï˛ ¢y!hs˝Ó˚ÓyçyÓ˚ §%àyÓ˚ !وϰÓ˚ !Ó˛õÓ˚#ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ ly– ˆÜ˛ ܲ#˲yˆÏÓ §%á# •ˆÏÓ G fliylyhs˝!Ó˚ï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– ¢y!hs˝ˆÏï˛ Ùl ˲ˆÏÓ˚ Gë˛ˆÏÓñ ï˛yG !l!Ÿã˛ï˛ ò%à≈y ˛õ%ˆÏçyˆÏï˛ â%ˆÏÓ˚ â%ˆÏÓ˚ ˛õ%ˆÏçy lÎ˚– ÎyÓ˚ ≤Ãï˛ƒy¢y xyܲy¢ã%˛¡∫#ñ ï˛yÓ˚ §%áG ˆòáy xyÙyÓ˚ fl∫˲yÓ!ÓÓ˚&k˛– ~ܲ Ó¶%˛ Ù•yâ≈– §ÙyˆÏçÓ˚ ≤Ã!ï˛ ˆÎ Îï˛ òyÎ˚Ók˛ï˛y ˛õ%ˆÏçyÓ˚ ~ܲ!òl ~ˆÏ§ •zˆÏFSÈ ≤Ãܲy¢ ˛õy°l ܲˆÏÓ˚ñ ˆ§ ï˛ï˛ ¢y!hs˝ˆÏï˛ ÌyܲˆÏÓ– ܲˆÏÓ˚ñ çàߨyÌ !ò!âÓ˚ ã˛yÓ˚˛õyˆÏ¢ xyÙyˆÏܲ xyÓ˚ ¢Ó˚#Ó˚ G fl∫yfliƒ⁄ §ÇÎï˛ ç#ÓlÈüÈÎy˛õl !lˆÏÎ˚ •yê˛ˆÏÓ– Ó˚Ó#w §ÇˆÏâÓ˚ §yÙˆÏlÓ˚ §%flïi ˛yÓ˚ ã˛y!Óܲy!벖 ï˛Ó% ¢Ó˚#Ó˚ ~ܲ Ùƒy!çܲ Ó˚yç˛õÌ ôˆÏÓ˚ ~!àˆÏÎ˚ ã˛ˆÏ°!SÈ– •ë˛yÍ ˛õÌ Îsf– !ã˛!ܲͧy !ÓK˛yl ΈÏÌ‹T í˛zߨ!ï˛ xyàˆÏ° òÑyí˛¸yÎ˚ ~ܲ!ê˛ ˆSÈyê˛ ˆÙˆÏÎ˚– ܲÓ˚ˆÏ°G ˛õÎ≈yÆ lÎ˚– ç#ÓˆÏlÓ˚ lyly Ù%•ï) ≈˛ Ó°°ñ ÚxyLjÏܲ°ñ ï%˛!Ù ˆÜ˛Ùl xySÈ⁄ ~ï˛ê˛y•z !Ó!ã˛ˆÏe ˲Ó˚yñ à“ˆÏܲG •yÓ˚ ÙylyÎ˚– xyÙyˆÏܲ !ã˛lˆÏï˛ ˆ˛õˆÏÓˆ˚ SÏ Èy⁄ fl%Òˆ° Ï ÎyÓyÓ˚ ≤ÃÜ,˛ï˛˛õˆÏ«˛ à“ÈüÈí˛z˛õlƒy§ •zï˛ƒy!ò ç#Ól ˛õˆÏÌ ÓyˆÏ§ ܲˆÏï˛y ܲÌy Ó°ˆÏï˛– ~álG ˆÌˆÏܲ•z ˆlÎ˚y •Î˚– !ã˛lˆÏï˛ ˛õyÓ˚!l⁄Û xˆÏlܲ ÓSÈÓ˚ xyˆÏàÓ˚ ܲÌy– xy!Ù á%!¢ˆÏï˛ í˛àÙà ˆ§– !ܲv xy!Ù ï˛ál xyÙyˆÏòÓ˚ !ӈϰy!lÎ˚y ¢yáyÓ˚ ¢yáy !Ó!fløï˛– §!ï˛ƒ•z !ã˛lˆÏï˛ ˛õy!Ó˚!l GˆÏܲ– §MÈ˛y°Ü˛– ≤Ã!ï˛ ï˛yÓ˚˛õÓ˚ ˆ§ xˆÏlܲ ˆ§yÙÓyÓ˚ §Ü˛yˆÏ ° lyÓ˚# ˛õ!Ó˚ˆÏÓ!‹Tï˛ GÓ˚ ÓyˆÏ§ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ ˆÌˆÏܲ ÙyˆÏ Ü ˛ !àˆÏ Î ˚ Ó°°ñ !ӈϰy!lÎ˚y ˆÎï˛yÙ– ÚG!l ÓƒyB˛ ÙƒyˆÏlçyÓ˚– ¢!lÓyÓ˚ §¶˛ƒyÎ˚ !Ê˛ˆÏÓ˚ ~•z xyLjÏܲ° ÓàyÊ˛y xy§ï˛yÙ– §ÆyˆÏ•Ó˚ fl%Òˆ° Ï ÎyÓyÓ˚ §ÙÎ˚ ÓyˆÏ§ ÙyˆÏ V ˛ S% È !ê˛Ó˚ !òl xB˛ G •zLjÏÓ˚!ç !lˆÏÎ˚ ˛õí˛¸ˆÏ° xyˆÏàÓ˚ !òl xˆÏlܲ !ܲS%È Ó°ˆÏï˛l–Û §¶˛ƒyÎ˚ ~ˆÏ § S% È ! ê˛Ó˚ ~ÓyÓ˚ xyÙyÓ˚ ˛õÓ˚ ! òl §Ü˛yˆÏ ° í˛z ò Î˚ ˛ õ% Ó ˚ ˆÌˆÏ Ü ˛ ÙˆÏl ˛õˆÏí˛¸– ï˛ˆÏÓ GÓ˚ lyÙ çy!lly– fl%Ò° !ӈϰy!lÎ˚y ˆÎï˛yÙ– í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ ˆÌˆÏܲ ~ܲ!ê˛ ˆí» ˛ § SÈ y í˛¸ y xlƒ ˆí» ˛ §È ü È ~ ܲálG ˆSÈyê˛ ˆÙˆÏÎ˚ ÓàyÊ˛y ˆÜ˛!wÎ˚ !Óòƒy°ˆÏÎ˚ ˆò!á!l– ÷ô% çy!l Ó˚yçyÓ˚yG ˆâyˆÏ£ÏÓ˚ ˛õí˛¸ï˛– ÓyˆÏ§ ~ܲçl GÓ˚ §ˆÏD ˆÎï˛– ˆÙˆÏÎ˚– í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ ≤ÃyÎ˚ §Ó !Ó!¢‹T ~Ó˚ §yˆÏÌ Ü˛Ìy Ó°ï˛yÙ– ˛õí˛¸yˆÏ¢ylyÓ˚ Ùyl ÓƒÓ§yÎ˚#Ó˚ §yˆÏÌ ˛õ!Ó˚ã˛Î˚ ÌyܲˆÏ°G Îyã˛y•z ܲˆÏÓ˚ ˆòáï˛yÙ– ܲálG GÓ˚ !§ê˛ Ó˚yçyÓ˚yG ˆâyˆÏ£ÓÏ ˚ §yˆÏÌ ˆï˛Ùl â!l‹Tï˛y ˲y° ly •ˆÏ° ˛õyˆÏŒê˛ !lï˛yÙ– fl%Ò°ê˛y ˆÎ G ˛õ!Ó˚!ã˛!ï˛ ˆl•z– ï˛ˆÏÓ xyÙyÓ˚ ~ܲ ˆÜ˛!wÎ˚ !Óòƒy°Î˚ GÓ˚ ˆòÔ°ˆÏï˛•z çylˆÏï˛ §•Ü˛Ù#≈Ó˚ Óy!í˛¸ˆÏï˛ âˆÏÓ˚yÎ˚y !lÙsfˆÏî ˆ˛õˆÏÓ!˚ SÈ– ÓSÈÓ˚ ò%ˆÎÏ Ü˚ ˛ xyˆÏà xyÙyÓ˚ ˆÙˆÏÎ˚ ~ܲÓyÓ˚ xˆÏlܲ«˛î xy°y˛õ •ˆÏΈ˚ SÏ È– ïÑ˛yÓ˚ ÓàyÊ˛y ˆÜ˛!wÎ˚ !Óòƒy°ˆÏÎ˚ fl¨yï˛ˆÏܲy_Ó˚ flf#ˆÏܲ ˆã˛lyÓ˚ §%ˆÏÎyà âˆÏê˛!l– !ï˛!l ly!Ù !¢!«˛Ü˛y !•ˆÏ§ˆÏÓ ˆÎyà ˆòÎ˚ñ ï˛ál çylˆÏï˛ ã˛ï%˛Ì≈ ˛õyï˛yÎ˚

’ôL√Àı˛ ’±À˘±øh¬Ó¬ ’Ú≈ˆ¬” øÓ¬


TRIPURA SAMAY : P.O. Radhakishorepur – 799120, Udaipur, TRIPURA 1234567890123456789012345678901212345678

9 lˆÏ˲¡∫Ó˚ 2013 z ¢!lÓyÓ˚ 22 ܲy!ï≈˛Ü˛ 1420 ÓyÇ°y 31 Ó£Ï≈ z 43¢ §Çáƒy Ù)°ƒ 2É00 ê˛yܲy

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678

¸˜˚˛ ¸±ı˛Ìœ

2 ï≈˝◊ó

¤y®y!¥•þ ¤‚!Çþ® ¤‚îy˜

10 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ 16 lˆÏ˲¡∫Ó˚

¿úq¿ðõËüõþ ö±õò± Õ±á±÷Ï 14 òËöÂ¥¤õþ ¿úq ¿ðõü/ Û¶ûþ±î Û¶ñ±ò÷LaÏ æÝýõþ ù±ù ÎòËýÓ˚&õþ æiœ¿ðò/ ÕòɱòÉ õåËõþõþ ÷Ëî± ü±õþ± ÎðËúý× ¿õ¿öÂi§ ÕòұËòõþ ÷ñÉ ¿ðËûþ Ûý× ¿ðò¿é ¿úq ¿ðõü ¿ýËüËõ Âó±¿ùî ýËõ/ ä±ä± ÎòËýÓ˚&õþ æiœ¿ðËò ¿úqõþ± ü±æËá±æ ßÂËõþ ò±äÂËõ, á±ò á±ý×Ëõ, ÷±òÅø¸Ëß ձòj ÎðËõ/ üõ ¿úq ¿ðõËüý× ÛßÂý× ¿äÂS/ Û¿ðò õþ±©†˜ò±ûþßÂõþ± ¿úq ßÂùɱËí ù¥¤± ù¥¤± õMÔî± ÎðËõò, Û¶¿îÂ|n¿î ÎðËõò, î±õþ ÂóËõþý× üõ ÎÂôÒ±üô±ü/ ö±õþËîÂõþ Îõ¿úõþ ö±áý× ¿úqý× ¿ßÂcà ¿úq ¿ðõËüõþ ÷±Ëò æ±Ëò ò±/ ßÂùß±õþà±ò±ûþ, Îý±ËéÂù-¿÷¿©† Îð±ß±Ëò ù«Â ù« ¿úq |¿÷ËßÂõþ ß±Ëå 14 òËöÂ¥¤õþ qñÅ÷±S ÛßÂé± î±¿õþà/ ÕîÂÉ™Là ýîÂËåV±õþ æÏõò ÛËðõþ/ üõÇ¿ú«±õþ Õ±¿úõDZËð î±õþ± ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ ÛàòÝ ñòÉ ýËî Âó±Ëõþ¿ò/ Ûõþ± õîÇÂ÷±Ëòõþ ëÂ×ËÂó«Â± Õ±õþ ö¿õø¸ÉËîÂõþ ¿òð±Ó˚&í Õ¿ò}Âûþî± ¿òËûþ ÎõËh ëÂ×ËêÂ/ Ûö±Ëõý× äÂùËå ü±õþ± ö±õþËîÂõþ ¿úq Û¶á¿îÂ/ Û¶¿îÂõåõþ ¿ð¿{¡ ÎïËß ö±õþî ö±áÉ¿õñ±î±õþ± ¿úq ßÂùɱËíõþ ßÂï± õËùò, ¿úqËðõþ ¿òËûþ ôұ߱õÅ¿ù Õ±õþ Õ±áõþ÷-õ±áõþ÷ üõ ß±GÂß±õþà±ò±ûþ Î÷Ëî ëÂ×ËêÂò/ ß±ùËßÂõþ ¿úq Õ±æ ¿ßÂËú±õþ ýûþ/ ß±ùËßÂõþ ¿ßÂËú±õþ Õ±æ ûÅõß ýò/ ýËîÂ-ýËî î±õþ ¦¤±¦šÉ ö±˼/ Õ¿ú«˛±-ßÅ¿ú«˛± î±Ëß áè±ü ßÂËõþ ÛõÑ æÏõò ñ±õþËíõþ Ϋ˛ËS Îü ýûþ ¿òð±Ó˚&í õ¿=ÁîÂ/ Õïä ¿úq ¿ðõËüõþ ¿÷ïɱõþ Û¶¿îÂËõðò qòËî qòËî ÎõËh ëÂ×ê± ¿úq ¿ßÂËú±õþ Ý ûÅõßÂËðõþ ß±Ëå Õ±÷õþ± Û¶±ûþ Îß±ò¿ßÂåÅý× Õ±ú± ßÂõþËî Âó±¿õþò±/ Õ±õþ Õò±ï Õüý±ûþ ¿úq û±õþ± ä±Ëûþõþ Îð±ß±Ëò ßÂùß±õþà±ò±ûþ ΫÂËî à±÷±Ëõþ ß±æ ßÂËõþ, û±õþ± ü¥óÓíÇ üõþß±¿õþ ¿òûþLaËíõþ õ±ý×Ëõþ, î±Ëðõþ Õõ¦š± ýûþ Õ±Ëõþ± öÂûþ±õý/ Ûé±ý× ö±õþîÂõËø¸Çõþ ¿úqËðõþ üõä±ý×Ëî õh ÕÑú/ õþ±™¦¸±õþ ¿úqËðõþ ßÂï± ò± ýûþ õ±ð ¿ðù±÷, âËõþõþ ¿úqËðõþËß ձ÷õþ± ôÅÂËùõþ ¿õå±ò±ûþ õþ±àËî Âó±õþ¿å· ÷Å¿©†Ë÷ûþ ÷ñÉ¿õM ÛõÑ ëÂ×Bä¿õM õ±õ±-÷±Ëûþõþ ü™Lñòõþ± å±h± Îõ¿úõþöÂ±á ¿úqËß ÂóûDZl Õ±ý±õþ, ¿ä¿ßÂÈü±, ÎÂó±ø¸±ßÂ, ÂóÅ¿©† Ý ¿ú«Â± Õ±÷õþ± ¿ðËî Âó±õþËå ßÂý×· Õ±õþ ¿úq ¿õËò±ðò Îüé± Îî± ¦¤Ë›ŸõþÝ ÕîÂÏîÂ/ Ûý× ¿äÂS qñÅ ö±õþîÂõËø¸Çõþ òûþ, Ûý× ëÂ×Âó÷ý±ËðËúõþ ¿úq ¿äÂS ¿ðò ¿ðò ýî±ú± æòß ýËBå/ ü¥x¿î Ûß ü÷ϕ±ûþ Îðà± ÎáËå Û¶¿îÂõåõþ ßÂ÷ÂóË«Â 10 ý±æ±õþ ¿úq õ±Ñù±Ëðú ÎòÂó±ù ÎïËß Âó±ä±õþ ýËûþ Õ±Ëü ö±õþËîÂõþ ëÂ×Mõþ-ÂÂóÓËõÇõþ õþ±æÉ&¿ùËîÂ/ Ûß¿é Îõüõþß±¿õþ üѦš± ßÂîÔÂÇ ß Û¶ß±¿úî ü÷Ï«±ûþ õù± ýËûþËå, Ü ü÷™¦¸ Âó±ä±õþ ýËûþ Õ±ü± ¿úqËðõþ ü™¦¸± ðËõþ |¿÷ß ¿ýËüËõ Î÷â±ùËûþ ßÂûþù± à¿òËî ¿ßÂÑõ± Õ±ü±Ë÷õþ ä± õ±á±Ëò ß±Ëæ ù±á±Ëò± ýûþ/ Õ±õþ ¿ßÂËú±¿õþËðõþ æ±ûþá± ýûþ ¿õ¿öÂi§ õþ±ËæÉõþ ¿ò¿ø¸X Âó{¡ÏËîÂ/ õåõþ ðÅËûþß ձËá Õ±ü±Ë÷õþ Ûß¿é õ±¿h ÎïËß ÎòÂó±Ëùõþ Ûß õ±¿ùß±Ëß ëÂ×X±õþ ßÂËõþ ÂóÅ¿ùú/ Îü æ±ò±ûþ î±õþ ü˼ Õ±Ëõþ± ¿îÂòæòËß Âó±ä±õþ ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýËûþ¿åù Û ÎðËú/ ÛßÂý× ü÷Ëûþ õ±Ñù±Ëðú ÎïËß ձü± ðÅý× õ±ùßÂËß ëÂ×X±õþ ßÂõþ± ýûþ/ î±Ëðõþ ß±Ëæ ù±á±Ëò± ýËûþ¿åù Î÷â±ùËûþ Ûß¿é ÂßÂûþù± à¿òËî / Õ±¿ïÇß ðÓõþ±õ¦š±õþ ß±õþËí õU ¿úq õ±õ±-÷±Ëûþõþ ü¥œ¿î ¿òËûþ üÏ÷±™Là ÎÂó¿õþËûþ ö±õþËî äÂËù Õ±Ëü/ ü÷Ï«±ûþ Îðà± ÎáËå Îå±é ÎåËù Î÷ËûþËðõþ ÷ËñÉ 20 úî±Ñúý× ýËBå ÎòÂó±Ëùõþ ò±á¿õþßÂ/ Ûý× ÷ÅýÓËîÇ ÎòÂó±ù ÎïËß Âó±ä±õþ ýËûþ Õ±ú± Û¶±ûþ ðÅ ù•Â Î÷Ëûþ ö±õþËî Îðý õÉõü±õþ ü˼ ûÅ_´/ Û¶¿î õåõþ 6 - 10 ý±æ±õþ Î÷Ëûþ ÎòÂó±ù ÎïËß ö±õþËî ä±ù±ò ýËûþ Õ±Ëü/ Û¶±ûþ ÛßÂý× üÑàɱûþ Î÷Ëûþ õ±Ñù±Ëðú ÎïËßÂ Û ÎðËú Âó±ä±õþ ýûþ/ ¿õ¿öÂi§ ß±õþËí ¿úqËðõþ Âó±ä±õþ ßÂõþ± ýûþ/ ÎûÌò Îú±ø¸í, ðMßÂ, ¿õ¿öÂi§ ÷Ëò±õþ?òß±õþÏ Õòұò õ± Îàù±ñÅù±Ëî ß±Ëæ ù±á±Ëò± ýûþ/ ÕËòß ü÷ûþ ¿úqËðõþ E±á Âó±ä±Ëõþõþ ß±ËæÝ õÉõý±õþ ßÂõþ± ýûþ/ ö±õþËî ¿úq Âó±ä±Ëõþõþ ¿õ•ËX ձý×ò ï±ßÂËùÝ Û¿é qñÅ÷±S Îðý õÉõü±õþ ΫÂËS Û¶Ëû±æÉ/ ¿ßÂcà Îß±ò ΫËS Âó±ä±õþ ýËûþ Õ±ü± ¿úqËðõþ Õ÷±ò¿õßÂö±Ëõ ß±Ëæ ù±á±Ëò± ýËùÝ î±õþ ¿õ•ËX Îß±ò üÅ¦ó©† õÉõ¦š± áèýËíõþ ßÂï± Õ±ý×Ëò Îòý×/ üõþß±Ëõþõþ Îðûþ± îÂïÉ ¿ýËüËõ Îðà± ÎáËå ¿öÂò õþ±æÉ ÎïËß ձü± Õ™LÃî 70 ý±æ±õþ ÕŠõûþüÏ Î÷Ëûþ ¿ð¿{¡Ëî Âó¿õþ䱿õþß±õþ ß±Ëæ ûÅ_´ / õþ±æ¦š±ò, &æõþ±Ëé ¿ýËõþ ß±é±õþ ß±Ëæ ûÅ_´ õþËûþËå ý±æ±õþ ý±æ±õþ ¿úq |¿÷ß û±Ëðõþ õ±¿h ¿õý±õþ, Ý¿hÂûþɱ, ÕgªÃ›¶ËðËú/ ¿õŸª±ûþËòõþ ôÂËù Õ±¿ïÇß ÕòéÂò ¿ðò ¿ðò õ±hÂËå Ûõþý× ôÂù|n¿îÂËî ¿úq Âó±ä±õþ õ±¿íæÉ Ûàò õþ÷õþ÷±/ Ûý× ¿äÂS ¿òËûþ ü±õþ± ÎðËú äÂùËå ¿úq ëÂ×Èüõ/ Îü±ò±ùÏ Æúúõ û±Ëðõþ Û÷¿ò ßÂËõþ ý±¿õþËûþ û±ËBå î±Ëðõþ æòÉ ¿ß ¿ßÂåÅý× ßÂõþíÏûþ Îòý×· û±Ëðõþ ÷±ï±ûþ å±ð Îòý×, û±Ëðõþ ÎåËùËõù±é± ý±¿õþËûþ ÎáËå, õþ±™¦¸±ûþ õþ±™¦¸±ûþ ›-±¿ˆÂß ßÅ¿hÂËûþ, 뱈¿õò ÎâÒËéÂ, ÎôÂËù ÎðÝûþ± à±õ±õþ ÎàËûþ û±õþ± ÎõÒËä ձËå î±Ëðõþ ßÂï± ÷±ï±ûþ ÎõþËà ÷ý±ò ö±õþîÂõËø¸Çõþ ßÂíÇñ±õþËðõþ Õ±™LÿõþßÂö±Ëõý× Û¿áËûþ Õ±üËî ýËõ/

1– ~ §ÆyˆÏ•Ó˚ ˛õ)çy ˘ ˛õyÓ≈î ˘ xl%¤˛yl≠ ܲä 11 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ çàmye# ˛õ)çy– x«˛Î˚ lÓÙ#Ó ï˛– áä 13 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ í˛zay˜Ïlܲy ò¢#Ó˚ í˛z˛õÓy§– âä 14 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ !¢÷ !òÓ§– .ä 16 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ ◊#◊# §ï˛ƒlyÓ˚yÎ˚î Ó ï˛– ã˛ä 17 lˆÏ Ë ˛¡∫ Ó ˚ È ü üüÈ ˛õ) ! î≈ Ù yÓ˚ !l!¢˛õy°l– 2– xï˛#ˆÏï˛Ó˚ ~ §Æy•!ê˛ ≠ › 10 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ Ü˛ä 1483 §yˆÏ° Ùy!ê≈˛l °%ÌyÓ˚ çß√@˝Ã•î ܲˆÏÓ˚l– áä 1698 §yˆÏ ° •z ‹ T •z ! [˛Î˚ y ˆÜ˛y¡õy!l ܲ°Ü˛yï˛yˆÏܲ !ܲˆÏl ˆlÎ˚– àä 1848 §yˆÏ ° §% ˆ Ï Ó ˚ w lyÌ ÓˆÏ®ƒy˛õyôƒyÎ˚ çß√@˝Ã•î ܲˆÏÓ˚l– âä 1908 §yˆÏ° !Ó≤’Ó# ܲyly•z°y° ò_ˆÏܲ ÊÑ˛y!§ˆÏï˛ •ï˛ƒy ܲÓ˚y •Î˚– › 11 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ Ü˛ä 2004 §yˆÏ° ≤ÃÓ#î ˛õƒyˆÏ°hflyÏ •zl ˆlï˛y •zÎ˚yˆÏ§Ó˚ xyÓ˚yÊ˛ï˛ ÙyÓ˚y Îyl– áä 1918 §yˆÏ° ≤ÃÌÙ !ÓŸªÎ%ˆÏk˛Ó˚ §Ùy!Æ •Î˚– àä 1888 §yˆÏ° ˆÙÔ°yly xyÓ%° ܲy°yÙ xyçyò çß√@˝Ã•î ܲˆÏÓ˚l– › 12 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ Ü˛ä 1907 §yˆÏ ° ˲Î˚ B ˛Ó˚ §y•zˆÜÏ ˛œ yˆÏlÓ˚ ܲyÓ˚ˆlÏ ÓyÇ°yÎ˚ ò¢ °«˛ lÓ˚ÈüÈlyÓ˚#Ó˚ Ù,ï%˛ƒ •Î˚– áä 1866 §yˆÏ° §yl •zÎ˚yÍ ˆ§l çß√@˝Ã•î ܲˆÏÓ˚l– àä 1930 §yˆÏ° ≤ÃÌÙ ˆày°ˆÏê˛!Ó° ˜Óë˛Ü˛ §Çà!ë˛ï˛ •Î˚– âä 1946 §yˆÏ° ˛õ![˛ï˛ ÙòlˆÏÙy•l Ùy°Óƒ ÙyÓ˚y Îyl– › 13 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ Ü˛ä 1780 §yˆÏ° Ù•yÓ˚yçy Ó˚!OÍ !§Ç ˛õyOyˆÏÓ çß√@˝Ã•î ܲˆÏÓ˚l– áä 2009 §yˆÏ° ly§y ˆây£Ïîy ܲˆÏÓ˚ ÈüüüÈ ãÑ˛yˆÏò ç° Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– › 14 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ Ü˛ä 2008 §yˆÏ° ã˛wyÎ˚l ãÑ˛yˆÏòÓ˚ Ùy!ê˛ flõ¢≈ ܲˆÏÓ˚– áä 1831 §yˆÏ° òy¢≈!lܲ ˆ•ˆÏàˆÏ°Ó˚ Ù,ï%˛ƒ •Î˚– àä 1889 §yˆÏ° çG•Ó˚°y° ˆlˆÏ•Ó˚& çß√@˝Ã•î ܲˆÏÓ˚l– âä 2000 §yˆÏ° Ó˚Ñy!ã˛ˆÏܲ Ó˚yçôyl# ܲˆÏÓ˚ V˛yí˛¸á[˛ Ó˚yˆÏçƒÓ˚ àë˛l •Î˚– › 15 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ Ü˛ä 1542 §yˆÏ° §¡Àyê˛ xyÜ˛ÓˆÏÓ˚Ó˚ çß√ •Î˚– áä 1913 §yˆÏ° Ó˚Ó#wlyÌ ë˛yÜ%˛Ó˚ˆÜÏ ˛ ˆlyˆÏ Ó ° ≤Ãy•z ç ˛õyˆÏ F SÈ l ÓˆÏ ° çylyˆÏly •Î˚– › 16 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ÈüüüÈ Ü˛ä 1933 §yˆÏ ° xyˆÏ Ù !Ó˚ Ü ˛y ˆ§y!˲ˆÏÎ˚ï˛ •zí˛z!lÎ˚lˆÏܲ fl∫#Ü,˛!ï˛ ≤Ãòyl ܲˆÏÓ˚– áä 1835 §yˆÏ ° VÑ ˛ y!§Ó˚ Ó˚ y î# °«˛#Óy{ çß√@˝Ã•î ܲˆÏÓ˚l– àä 1860 §yˆÏ° ≤ÃÌÙ Ë˛yÓ˚ï˛#Î˚ ã%˛!_´Ók˛ ◊!Ùܲ ò!«˛î xy!Ê ˛Ü˛yÎ˚ ˆ˛õÑÔˆÏSÈ–

› 2 lˆÏ˲¡∫Ó˚ 2013 ÈüüüÈ Ü˛ä ˆÊ˛Ó˚ 60 ârê˛y •Ó˚ï˛y° í˛yܲ° !Ó ~l !˛õ ˆçyê˛ñ ܲy° ì˛yܲyÎ˚ xyGÎ˚y!Ù !°à ˆçyˆÏê˛Ó˚ §ÙyˆÏÓ¢– áä xˆÏ¶…˛ ˆê˛ΔˆÏl ܲyê˛y ˛õˆÏí˛¸ !l•ï˛ xyê˛– àä ï˛y!Ù°lyí˛YˆÏï˛ ~ܲ Óy!ç ܲyÓ˚áylyÎ˚ !ÓˆÏfl≥˛yÓ˚ˆÏî 9 ◊!Ùܲ !l•ï˛– âä ï,˛îÙ)° SÈyí˛¸!SÈ•z ≠ ˆ§yˆÏÙl !Ùe– .ä x§ˆÏÙ àyˆÏÓ˚y ç!D •yÙ°yÎ˚ !l•ï˛ 7– › 3 lˆÏ˲¡∫Ó˚ 2013 ÈüüüÈ Ü˛ä Ùy°Î˚y°Ù !ã˛ey!˲ˆÏle# ˆŸªï˛y ˆÙllˆÏܲ ˆÎÔl ˆ•lfliyÓ˚ âê˛lyÎ˚ Ü˛ÇˆÏ@˝Ã§ §yǧò Ü%˛Ó˚&ˆÏ˛õÓ˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ ˛õ%!°ˆÏ§Ó˚ ÙyÙ°y– áä ≤Ãy܉˛ !lÓ≈yã˛l# §Ù#«˛y ÈüüüÈ !lˆÏ£ÏôyK˛y ã˛yÎ˚ Ü˛ÇˆÏ@˝Ã§– àä Ó%!k˛ç#Ó# •ï˛ƒy ≠ ÓyÇ°yˆÏòˆÏ¢ xyˆÏÓ˚y 2 çyÙyï˛ ˆlï˛yÓ˚ Ù,ï%˛ƒò[˛– âä Ùy!°ˆÏï˛ ò%•z Ê˛Ó˚y!§ §yÇÓy!òܲ !l•ï˛– .ä ÙyÎ˚ylÙyˆÏÓ˚Ó˚ ˛õ!Ÿã˛Ù í˛z˛õÜ)˛ˆÏ° ˆlÔܲy í%˛!ÓˆÏï˛ xyê˛ ˆÓ˚y!•Dy Ù%§!°Ù !l•ï˛– ã˛ä §yÓ &ˆÏÙÓ˚ ◊#làˆÏÓ˚ Ó˚yˆÏçƒÓ˚ ≤ÃÌÙ Óí≈˛yÓ˚ •yˆÏê˛Ó˚ !¢°ylƒy§– SÈä ôÙ≈làˆÏÓ˚ ~•zí˛§ xye´yhs˝ ò¡õ!ï˛Ó˚ xyd•ï˛ƒy– çä ly•zˆÏç!Ó˚Î˚yÎ˚ ~ܲ !àç≈yÎ˚ ˛õòò!°ï˛ •ˆÏÎ˚ 17 çˆÏlÓ˚ Ù,ï%˛ƒ– V˛ä Ó!°!˲Î˚yÎ˚ !ÓÙyl ò%â≈ê˛lyÎ˚ !l•ï˛ 8– › 4 lˆÏ˲¡∫Ó˚ 2013 ÈüüüÈ Ü˛ä ÓyÇ°yˆÏòˆÏ¢Ó˚ •Ó˚ï˛yˆÏ°Ó˚ ≤ÃÌÙ !òˆÏl !l•ï˛ 4ñ ˆË˛yˆÏê˛ ˆ§lyÓy!•l# ã˛y•zˆÏÓ !lÓ≈yã˛l ܲ!Ù¢l– áä x§ˆÏÙÓ˚ @˝ÃyˆÏÙ !ç ~l ~° ~ ç!D •ylyÎ˚ 7 @˝ÃyÙÓy§# !l•ï˛ñ xy•ï˛ 9– àä !Óã˛yÓ˚ ≤Ãï˛ƒyáƒyl ܲˆÏÓ˚ !lˆÏçˆÏܲ !Ù¢ˆÏÓ˚Ó˚ ˜Óô Ó˚y‹T…˛õ!ï˛ òy!Ó Ü˛Ó˚ˆÏ°l Ù%Ó˚!§– › 5 lˆÏ˲¡∫Ó˚ 2013 ÈüüüÈ Ü˛ä ˲yÓ˚ˆÏï˛Ó˚ ≤ÃÌÙ ÙD°Îyl §Ê˛°Ë˛yˆÏÓ ◊#•!Ó˚ˆÏܲyê˛y ˆÌˆÏܲ í˛z͈ϫ˛˛õî •°– áä ˆÙây°ˆÏÎ˚ 5 ˛õ%!°§ ܲÙ#≈ˆÏܲ á%l ܲÓ˚° !ç ~l ~° ~ ç!DÓ˚y– àä ÓyÇ°yˆÏò¢ !Ó !í˛ xyÓ˚ !ÓˆÏoyˆÏ• 152 çlˆÏܲ ÊÑ˛y!§ñ 161 çlˆÏܲ ÎyÓI#Ól ܲyÓ˚yò[˛– âä §yÓ˚òy ܲy[˛ ≠ !ã˛òy¡∫Ó˚ÙˆÏܲ 3 Ê˛y•z° !òˆÏ°l §yǧò Ü%˛îy° ˆây£Ï– .ä lÓ˚GˆÏÎ˚ˆÏï˛ Óy§ !SÈlï˛y•z ܲˆÏÓ˚ !ï˛l Îye#ˆÏܲ •ï˛ƒy– ã˛ä ܲÓ˚y!ã˛ˆÏï˛ !•Ç§ydܲ âê˛lyÎ˚ !l•ï˛ 11– › 6 lˆÏ˲¡∫Ó˚ 2013 ÈüüüÈ Ü˛ä !láÑ%ï˛ ˛õ!Ó˚e´ÙyÎ˚ ~!àˆÏÎ˚ ÙD°Îyl– áä =Æã˛Ó˚Ó,!_ ˆÓ˚yôܲ •zÈüȈٰ ÓƒÓfliy ã˛y°% ܲÓ˚° Ó y!ç°– àä x§ˆÏÙ Ù,ò% Ë)˛ÈüÈܲ¡õlñ xy•ï˛ 6 fl%Ò° SÈye– âä ï˛yçy!ܲhflÏyˆÏl Ó˚y‹T…˛õ!ï˛ !lÓ≈yã˛l xl%!¤˛ï˛– .ä •zˆÏí˛ˆÏl §!ã˛ˆÏlÓ˚ 199ï˛Ù ˆê˛fiê˛ ÷Ó˚& GˆÏÎ˚fiê˛ •z![˛ˆÏçÓ˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛– ã˛ä xyàÓ˚ï˛°y Ù!•°y ˛õ!°ˆÏê˛Ü˛!lˆÏܲÓ˚ xôƒ«˛ !e!òÓ ã˛e´Óï˛#≈ ≤ÃÎ˚yï˛– › 7 lˆÏ˲¡∫Ó˚ 2013 ÈüüüÈ Ü˛ä Ù!î˛õ%ˆÏÓ˚ ò%!ê˛ !ÓˆÏfl≥˛yÓ˚ˆÏî !lÙ≈yî ◊!Ùܲ !l•ï˛– áä V˛yí˛¸áˆÏ[˛ ç!D •yÙ°yÎ˚ !l•ï˛ 2– àä •y•zˆÏܲyˆÏê≈˛Ó˚ !lˆÏò≈ˆÏ¢ ÓyÇ°yˆÏòˆÏ¢Ó˚ ˆË˛yˆÏê˛ ÚçyÙyï˛ •z§°y!ÙÛ ò° ˆË˛yˆÏê˛ òyí˛¸yˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓ ly– âä •zˆÏí˛ˆÏl §!ã˛lˆÏܲ Ë%˛° xyí˛zê˛ !ò° xy¡õyÎ˚yÓ˚ñ e´#í˛¸yˆÏÙy!òÓ˚y «%˛∏˛– .ä xyˆÏÙ!Ó˚ܲyÓ˚ ˆí˛ê˛ΔˆÏÎ˚ˆÏê˛ à%!°ˆÏï˛ !l•ï˛ 2– ã˛ä ~ÓyÓ˚ Ü˛ÇˆÏ@˝Ã§ ܲÙ#≈ˆÏòÓ˚ •yï˛ ˆÜ˛ˆÏê˛ ˆlGÎ˚yÓ˚ ‡Ù!ܲ !ò° ÙÙï˛y â!l‹T ï,˛îÙ)° ˆlï˛y xl%Ó ï˛ Ù[˛°– › 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ 2013 ÈüüüÈ Ü˛ä 6!ê˛ !ÓÙyl Ó®Ó˚ˆÏܲ ˆÓ§Ó˚ܲyÓ˚# •yˆÏï˛ ï%˛ˆÏ° !òˆÏï˛ ≤Ã›ï˛ ˆÜ˛w– áä ÓyÇ°yˆÏòˆÏ¢ ˆÊ˛Ó˚ 72 ârê˛y •Ó˚ï˛y° í˛yܲ° !Ó ~l !˛õ ˆçyê˛– òˆÏ°Ó˚ !ï˛l˛ ˆlï˛y Ó˚yˆÏï˛•z xyê˛Ü˛– àä •z¡≥˛ˆÏ°Ó˚ ≤ÃyîˆÏܲˆÏw ˆÊ˛Ó˚ !ÓˆÏfl≥˛yÓ˚î– âä •zˆÏÈí˛Ïl ˆê˛ˆÏfiê˛ !ï˛l !òˆÏl•z Ù%á Ì%ÓˆÏÓ˚ ˛õí˛¸ˆÏ°y GˆÏÎ˚fiê˛ •z!u˛ç– .ä •zÓ˚yˆÏܲ ˆ§ly âÑy!ê˛Ó˚ í˛z˛õÓ˚ •yÙ°y– ã˛ä !Ê˛!°˛õy•zˆÏ™Ó˚ í˛z˛õÓ˚ xyâyï˛ •ylˆÏ°y ¢!_´¢y°# â)!î≈V˛í˛¸ •y•zÎ˚yl– SÈä =Î˚y•y!ê˛ •y•zˆÏܲyˆÏê≈˛Ó˚ Ó˚yÎ˚ / !§ !Ó xy•z àë˛l x˜ÏÓô– ˆÜ˛w xy!˛õ° ܲÓ˚ˆÏÓ §%!≤ÃÙ ˆÜ˛yˆÏê≈˛– çä ÙÙï˛y Óƒylyç#≈ ÓyÇ°yÓ˚ çlƒ °í˛¸ˆÏSÈl / !Ó ˆç !˛õ


øS¬Û≈ı˛± ¸˜˚˛ Tripura Samay, 9th November

2013

e-mail : sabdarup@gmail.com # website : www.tripurasamay.in

•yˆÏï˛Ó˚ Ù%ˆÏë˛yÎ˚ fl∫ˆÏ≤¿Ó˚ ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚–– xyˆÏ«˛˛õê˛y !SÈ° xˆÏlˆÏܲÓ˚– !SÈ° ˆê˛!°ˆÏflÒyˆÏ˛õÓ˚ §ÇˆÏÎyà ܲÓ˚ˆÏï˛ •Î˚– ~Ó˚˛õÓ˚ xÎ˚l §y•y ò#â≈!òl ôˆÏÓ˚•z– §Æ!£Ï≈ñ ܲy°˛õ%Ó˚&£ÏˆÏܲ ly ˆã˛lyÓ˚ ܲ!¡õí˛zê˛yˆÏÓ˚ !lˆÏò≈¢ ˆ˛õˆÏ°•z •zˆÏ°Ü˛ê˛Δ!lܲ xyˆÏ«˛˛õ– SÈyÎ˚y˛õÌÈüÈl#•y!Ó˚ܲyñ ¢!lÓ˚ Ó°Î˚ñ Ó,•flõ!ï˛Ó˚ ãÑ˛yò xyÓ˚ ܲ¡õy§ áÑ%ˆÏç ˆlÎ˚ !láÑ%ï˛ í˛z_Ó˚ !òܲ– !ç !˛õ ~§ !lˆÏÙˆÏ£Ï ˆÎyàyˆÏÎyà ãÑ ˛ yˆÏ ò Ó˚ ã˛Ó˚ Ü ˛yÈüÈܲyê˛y Ó% ! í˛¸ ˆ Ï Ü ˛ ly ˆòáyÓ˚ xyˆÏ « ˛˛õ– fliy˛õl ܲˆÏÓ˚ ˛õ,È!ÌÓ# ≤Ãò!«˛îÓ˚ï˛ xhs˝ï˛≠ !ï˛l!ê˛ Ü,˛!eÙ í˛z˛õ@˝ÃˆÏ•Ó˚ ˛õyÌÓ˚ÈüÈxyÇ!ê˛ÈüÈÜ%˛!¤˛ÈüȈçƒy!ï˛ˆÏ£ÏÓ˚ Ó˚ÙÓ˚Ùy ˆÓˆÏí˛¸ˆÏSÈ §%ˆÏÎyà Ó%ˆÏV˛– ï˛y•z §yˆÏÌ– ~•z í˛z˛õ@˝Ã•=!°•z ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õˆÏܲ çy!lˆÏÎ˚ ˆòÎ˚ ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ ˆÎ ˆçƒy!ï˛!Ó≈K˛yˆÏl SÈyeSÈye# ~ÓÇ §yôyÓ˚î Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ xy@˝Ã• Óyí˛¸yˆÏï˛ çyÎ˚àyÎ˚ ˆ§ òÑy!í˛¸ˆÏÎ˚ xyˆÏSÈ ˆ§áylܲyÓ˚ x«˛yÇ¢ñ oy!âÙyˆÏÓ˚áyñ ï˛y!Ó˚á §ˆÏ Ó ˚ y ÓˆÏ Ó ˚ Ó ˚ ¢•Ó˚ í˛z ò Î˚ ˛ õ% ˆ Ï Ó ˚ !ܲS% È ~ÓÇ fliyl#Î˚ §ÙÎ˚– ~•z §Ó ï˛Ìƒ ˆÌˆÏܲ Ù%•ˆ) ïÏ ˛≈ ÷˲Ó% ! k˛§¡õߨ Ùyl% £ Ï !ÙˆÏ ° ˜ï˛!Ó˚ ܲ!¡õí˛zê˛yÓ˚ ˜ï˛!Ó˚ ܲˆÏÓ˚ ˆlÎ˚ ~•z §ÙˆÏÎ˚ ܲˆÏÓ˚!SȈϰl Ú!e˛õ%Ó˚y xƒyˆÏfiê˛Δyl!Ùܲƒy° xyܲyˆÏ¢ !ܲ !ܲ ˆçƒy!ï˛‹Ò Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ ï˛yÓ˚ ˆ§y§y•z ! ê˛Û– ÷Ó˚ & ˆÌˆÏ Ü ˛•z ~ܲ!ê˛ ï˛y!°Ü˛y– ~Ó˚˛õÓ˚ ܲ!¡õí˛zê˛yˆÏÓ˚Ó˚ §y•yˆÏ΃•z ˆê˛!°ˆÏflÒyˆÏ˛õÓ˚ x˲yÓ !SÈ° §ÇfliyÓ˚– ˆàyÙï˛# xyܲyˆÏ ¢ Ó˚ ˆÎ ˆÜ˛yl !ï˛l!ê˛ í˛z I μ ° ˆç°yÓ˚ ˆç°y ¢y§Ü˛ ~ÓÇ !Óòƒy°Î˚ !¢«˛y ˆçƒy!ï˛ˆÏ ‹ ÒÓ˚ !òˆÏ Ü ˛ ˆâyÓ˚ y ˆÏ ï ˛ •ˆÏ Ó òÊ˛ï˛ˆÏÓ˚Ó˚ Óòylƒï˛yÎ˚ ˆ§ x˲yÓ ò)Ó˚ •°– ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õˆÏܲ– lyÙÈüÈôyÙ çylyÓ˚ ˆÜ˛yl §ÇfliyÓ˚ •yˆÏï˛ ~ˆÏ§ˆÏSÈ ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ xyô%!lܲï˛Ù òÓ˚ܲyÓ˚ ˆl•z ˆ§ §Ó ˆçƒy!ï˛ˆÏ‹ÒÓ˚– ï˛yÓ˚y ly ܲ!¡õí˛zê˛yÓ˚y•zç퉲 ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õ=!°Ó˚ ~ܲ!ê˛– @˝Ã• ï˛yˆÏï˛G !ܲS%È ÎyÎ˚ xyˆÏ§ lyú ~•zê%˛Ü%˛ ˆ§ˆÏ°fiê˛Δl !§ !˛õ !§ 800 ~: ~° !ê˛ !ë˛Ü˛ë˛yܲ ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏ°•z ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õ ˜ï˛!Ó˚ !fløê˛ÈüÈܲƒyˆÏ§ˆÏ@˝Ã•zl ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õ– x§yôyÓ˚î xyܲy¢ ˛õÎ≈ˆÏÓ«˛ˆÏîÓ˚ çlƒ– ãÑ˛yòñ @˝Ã•ñ ï˛yÓ˚yñ ï˛yÓ˚ «˛Ùï˛y– Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ ˆã˛yˆÏáÓ˚ ˆã˛ˆÏÎ˚ 1028 l#•y!Ó˚ܲyñ ï˛yÓ˚yçàÍ ÎyˆÏܲ á%!¢ ˆòá%l– =î ˆÓ!¢ xyˆÏ°y ˆ§ §Ç@˝Ã• ܲÓ˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚– ܲ!¡õí˛zê˛yˆÏÓ˚ !lˆÏò≈¢ ˆ˛õˆÏ° fl∫Î˚Ç!e´Î˚˲yˆÏÓ 480 =î Óí˛¸ ܲˆÏÓ˚ ˆòáyˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ ˆÜ˛yl ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õ xyܲyˆÏ¢ ˆ§•z ˆçƒy!ï˛‹ÒˆÏܲ áÑ%ˆÏç Ù•yçyà!ï˛Ü˛ Ó›ˆÏܲ– ~Ùl í˛zß¨ï˛ ~ܲ!ê˛ ˆlˆÏÓ– xy˛õ!l xyܲyˆÏ¢ ï˛yÓ˚ xÓfliyl ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õ ~•z Ù%•)ˆÏï≈˛ Ó˚yˆÏçƒ xyÓ˚ !mï˛#Î˚!ê˛ çyˆÏll ܲ# çyˆÏll lyñ áy!°ˆÏã˛yˆÏá ï˛yˆÏܲ xyˆÏSÈ ÓˆÏ° çyly ˆl•z– ˆòáˆÏï˛ ˛õyˆÏFSÈl ܲ# ˛õyˆÏFSÈl ly ï˛yˆÏï˛ §¡õ)î≈ ܲ!¡õí˛zê˛yÓ˚ !lÎ˚!sfï˛ Îsf!ê˛Ó˚ !ܲFS%È!ê˛ ÎyÎ˚ xyˆÏ§ ly– ܲyÎ≈˛õk˛!ï˛!ê˛G ˲y!Ó˚ xq$ï˛– ˆê˛!°ˆÏflÒyˆÏ˛õ §yôyÓ˚î ˆê˛!°ˆÏflÒyˆÏ˛õ xyܲy¢ ˆòáyÓ˚ Ó˚ˆÎÏ ˆ˚ SÏ È •zˆ° Ï Ü˛ê˛Δ!lܲ ܲ¡õy§ó fl∫ÎÇ˚ !e´Î˚˲yˆÏÓ xyˆÏÓ˚ܲê˛y V˛yˆÏÙ°y Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– §ÙˆÏÎ˚Ó˚ §yˆÏÌ !òܲ !lî≈ˆÏÎ˚Ó˚ çlƒ– Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ˛ !ç !˛õ ~§ Óy §yˆÏÌ xyܲy¢ ˛õyŒê˛yÎ˚– Ù)°ï˛≠ ˛õ,!ÌÓ#Ó˚ ˆ@’yÓy° ˛õ!ç¢!lÇ !§ˆÏfiê˛Ù ~ÓÇ ˆSÈyê˛ ~ܲ!ê˛ Ü˛!¡õí˛zê˛yÓ˚ñ ÎyˆÏï˛ â)î≈ˆÏlÓ˚ çlƒ•z ~Ùlê˛y •Î˚– §Ó!ܲS%È ~ܲê%˛ ~ܲê%˛ ܲˆÏÓ˚ ˛õ!Ÿã˛ˆÏÙ ã˛ˆÏ° •yˆÏï˛Ó˚ ï˛y°%ˆÏï˛ ˆÓ˚ˆÏá•z ܲyç ܲÓ˚y ÎyÎ˚– ~•z ܲ!¡õí˛zê˛yˆÏÓ˚ ã˛!Õ‘¢ ÎyÎ˚– xyÓ˚ ï˛y•z ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õˆÏܲG ~ܲê%˛ ÓyˆÏò ÓyˆÏò ˆâyÓ˚yˆÏï˛ •Î˚– •yçyˆÏÓ˚Ó˚G ˆÓ!¢ ˆçƒy!ï˛ˆÏ‹ÒÓ˚ xÓfliyl G xlƒylƒ ≤ÈÏÎ˚yçl#Î˚ ï˛Ìƒ ˆ§ˆÏ°fiê˛Δl !§ !˛õ !§ÈüÈÓ˚ í˛zß¨ï˛ Ü˛!¡õí˛zê˛yÓ˚y•zç퉲 ˆàyÈüÈê%˛ ≤ÃÎ%!_´ˆÏܲ çÙy ܲÓ˚y xyˆÏSÈ– áy!° ˆã˛yˆÏá xyÙÓ˚y ˆòáˆÏï˛ ˛õy•z Ùye ò%•z ˆÌˆÏܲ ôlƒÓyò– ˆÎ ˆÜ˛yl ˆçƒy!ï˛ˆÏ‹ÒÓ˚ à!ï˛Ó˚ §yˆÏÌ fl∫Î˚Ç!e´Î˚˲yˆÏÓ ï˛y° xyí˛¸y•z •yçyÓ˚ ˆçƒy!ï˛‹Òú ≤ÈÏÎ˚yçˆÏl °ƒy˛õê˛˛õ ˆÌˆÏܲG !lÎ˚sfî ܲÓ˚y !Ù!°ˆÏÎ˚ ˆlÎ˚ ˆ§– Ê˛ˆÏ° ÓyÓ˚ ÓyÓ˚ ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õˆÏܲ ˆâyÓ˚yˆÏï˛ !àˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õ!ê˛ˆÏܲ– ≤ÈÏÎ˚yçl#Î˚ §Ê˛ê˛GÎ˚yÓ˚ ~ÓÇ ˆÜ˛Ó° §ˆÏD•z ˛õÎ≈ˆÓÏ «˛ˆÏîÓ˚ SÈ® l‹T •Î˚ ly– !láÑï% ˛ ˛õÎ≈ˆÓÏ «˛ˆÏîÓ˚ çlƒ !Ó!˲ߨ !ÓÓô≈l xyˆÏSÈ– §Ó!ܲS%ȈÏï˛ ¢!_´Ó˚ ˆÎyàyl ˆòÎ˚yÓ˚ çlƒ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ ~ܲ!ê˛ Ó‡Ù%á# «˛Ùï˛y §¡õߨ Úxy•z!˛õ§Û ~ÓÇ !Ó!˲ߨ Ó˚ˆÏ.Ó˚ !Ê˛Œê˛yÓ˚G Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ Óƒyê˛y!Ó˚– ÚÓ‡Ù%á#Û Ü˛yÓ˚îñ !Ó˛õˆÏò §y•zˆÏÓ˚l ÓyçyˆÏly ˆÌˆÏܲ ÷Ó˚& ܲˆÏÓ˚ ˆê˛!°ˆÏflÒyˆÏ˛õÓ˚ §yˆÏÌ•z– ~•z§Ó !وϰ ˆê˛!°ˆÏflÒy˛õ!ê˛ ˆÎl ~ܲ!ê˛ !Ù!l ¢!_´¢y°# ê˛ã≈˛ñ ~Ùl!ܲ xyܲy¢ ˆòáˆÏï˛ ˆòáˆÏï˛ àyl ˆ¢ylyÓ˚ ÓƒÓfliy xÓçyÓ˚ˆÏ˲ê˛!Ó˚– ˆÎ xÓçyÓ˚ˆÏ˲ê˛!Ó˚ˆÏܲ ˆÎáyˆÏl á%!¢ !lˆÏÎ˚ ÎyGÎ˚y ÈüüüÈ §Ó•z xyˆÏSÈ ~ˆÏï˛– ˆ˛õy£Ïy!ܲ lyÙ Ú˛õyGÎ˚yÓ˚ ê˛ƒyB˛Û– ÎyˆÏÓú !lˆÏçÓ˚ ˆã˛yˆÏá ˆòáy ÎyˆÏÓ §!ï˛ƒ•z ãÑ˛yˆÏò ӈϧ ˆÜ˛yl Ó%!í˛¸ ã˛Ó˚ܲy xyl%£!Ï Dܲ §Ó Îsf˛õy!ï˛ °yàyˆÏlyÓ˚ ˛õÓ˚ñ ˛õyGÎ˚yÓ˚ ê˛ƒyˆÏB˛Ó˚ §yˆÏÌ Ü˛yˆÏê˛ !ܲlyú

°«˛#lyÓ˚yÎ˚î ç%ˆÏÎ˚°yˆÏ§≈Ó˚ ÓƒÓfliy˛õlyÎ˚

§!ã˛ˆÏlÓ˚ ò#â≈ ç#Ól ܲyÙly ܲˆÏÓ˚ Óî≈yì˛ƒ ê˛ƒyÓ°% §yï˛!òl â%Ó˚ˆÏÓ §yÓ˚y Ó˚yˆÏçƒ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ñ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ≠ !e´ˆÏܲˆÏê˛Ó˚ Ú˲àÓylÛ §!ã˛l Ó˚ ˆ Ï Ù ¢ ˆï˛[% ˛ °Ü˛yˆÏ Ó ˚ Ó ˚ 200ï˛Ù ˆê˛fiê˛ Ùƒyã˛ ~ÓÇ ïÑ˛yÓ˚ xÓ§Ó˚ @˝Ã•ˆÏîÓ˚ !Ó£ÏÎ!˚ ê˛ !lˆÏ Î ˚ í˛z ß √yòly ~ál §ˆÏ Ó ˚ y ÓÓ˚ làÓ˚ # í˛zòÎ˚˛õ%ˆÓÏ G ˚ – ~ˆÏܲ fløÓ˚î#Î˚ ܲˆÏÓ˚ Ó˚yáyÓ˚ çlƒ !ӈϢ£Ï í˛z ˆ Ï ò ƒyà !lˆÏ Î ˚ ˆ Ï S È í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ l-# lyÓ˚yÎ˚î ç%ˆÏÎ˚°y§≈ ~ÓÇ °-# lyÓ˚yÎ˚î ç%ˆÏÎ˚°yÓ˚# ˆfiê˛y§≈ñ xyàÓ˚ï˛°y– §!ã˛l ˆï˛[%˛°Ü˛yˆÏÓ˚Ó˚ ò#â≈ ç#Ól ܲyÙly ܲˆÏÓ˚ ~ܲ!ê˛ ò,!‹Tl®l ê˛ƒyÓ°% §yï˛!òl â%Ó˚ˆÏÓ §yÓ˚y Ó˚yˆÏ烖 xyàyÙ# 16 lˆÏ˲¡∫Ó˚ í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ ê˛yí˛zl •ˆÏ°Ó˚ ܲySÈ ˆÌˆÏܲ ê˛ƒyÓ°% Ó˚GÎ˚yly •ˆÏÓ– •z!ï˛ÙˆÏôƒ ܲ°Ü˛yï˛yÎ˚ §!ã˛lˆÏܲ !lˆÏÎ˚ ~àyÓ˚!ê˛ àyˆÏlÓ˚ ~ܲ!ê˛ !§ !í˛ Ü˛ƒyˆÏ§ê˛ ≤Ãܲy!¢ï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– •zˆÏí˛ˆÏl !ï˛l!òl•z ˆÓˆÏçˆÏSÈ ˙ ܲƒyˆÏ§ê˛– !•!® G ÓyÇ°yÎ˚ àyGÎ˚y àyl=!°Ó˚ §D#ï˛ ˛õ!Ó˚ã˛y°ly ܲˆÏ Ó ˚ ˆ Ï S È l !˛õ°% ˲Ryã˛yÎ≈ – ˆ§áyˆÏ l í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ fl∫˛õl Ùç%ÙòyˆÏÓ˚Ó˚G ~ܲ!ê˛

àyl Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– ◊#Ùç%ÙòyÓ˚ ܲ°Ü˛yï˛y ˆÌˆÏܲ !e˛õ%Ó˚y §ÙÎ˚ˆÏܲ çylylñ §!ã˛ˆÏlÓ˚ !Ó!˲ߨ §ÙˆÏÎ˚Ó˚ SÈ!Ó Ü˛yê˛xyí˛zê˛ §¡∫!°ï˛ ê˛ƒyÓ°%Ó˚ í˛zˆÏmyôl ܲÓ˚ˆÏÓl Ó˚yˆÏçƒÓ˚ e´#í˛¸yÙsf# §!•ò ˆã˛Ôô%!Ó˚– ê˛ƒyÓ°%!ê˛ ê˛yí˛zl •° ˆÌˆÏܲ Ó˚GÎ˚yly •ˆÏ Î ˚ í˛z ò Î˚ ˛ õ% Ó ˚ â% ˆ Ï Ó ˚ ≤ÃÌˆÏ Ù ÎyˆÏ Ó xyàÓ˚ï˛°y– ˆ§áyl ˆÌˆÏܲ ˆ§ylyÙ%í˛¸yÈüÈ !ӈϰy!lÎ˚y Èü È¢y!hs˝Ó˚ÓyçyÓ˚Èü ȧyÓ &Ù üÈ xÙÓ˚˛õ%Ó˚È üÈ ˆï˛!°Î˚yÙ%í˛¸y ÎyˆÏÓ– ˆ§áyl ˆÌˆÏܲ ôÙ≈làÓ˚ ~ÓÇ |lˆÏܲy!ê˛ ˆç°yÓ˚ Ù•Ü%˛Ùy=!° ≤Ãò!«˛î ܲˆÏÓ˚ xyÓyÓ˚ !Ê˛ˆÏÓ˚ xy§ˆÏÓ í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚–

•§!hs˝Ü˛y å1ä ˆÓ˚yà# / í˛y_´yÓ˚ÓyÓ%ñ xyç !ï˛l Ùy§ •ˆÏ ° y xy˛õ!l xyÙyÓ˚ !ã˛!ܲͧy ܲÓ˚ˆÏSÈl !ܲv §%fli •!FSÈly– àï˛Ü˛y° xy!Ù xyˆÏÓ˚ܲ í˛y_´yÓ˚ˆÏܲ ˆò!áˆÏÎ˚!SÈñ í˛z!l Ó°ˆÏ°l ~ï˛!òl xy˛õ!l ly!ܲ xyÙyÏÓ˚ Ë%˛° !ã˛!ܲͧy ܲˆÏÓ˚ˆÏSÈl– ÈüüüÈ Úxy!Ù Ë%˛° !ã˛!ܲͧy ܲˆÏÓ˚!SÈñ ly lï%˛l í˛y_´yÓ˚ Ë%˛° ܲˆÏÓˆ˚ SÏ È ˆ§ê˛yG ˆê˛Ó˚ ˛õyGÎ˚y ÎyˆÏÓ xy˛õlyÓ˚ ˆ˛õyfiê˛ÙˆÏê≈˛ˆÏÙÓ˚ ˛õÓ˚Ûú í˛y_´yˆÏÓ˚Ó˚ !lflõ,• í˛z_Ó˚– å2ä í˛y_´yÓ˚ §%®Ó˚# x!ÓÓy!•ï˛y Î%Óï˛#ˆÏï˛ ˛õÓ˚#«˛y ܲÓ˚ˆÏï˛ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ Ó°ˆÏ°lÈüÈ ÈüüüÈÚxy˛õlyˆÏܲ ˆòáˆÏï˛ xyÙyÓ˚ ï,˛ï˛#Î˚ ˛õˆÏ«˛Ó˚ flf#Ó˚ ÙˆÏï˛y °yàˆÏSÈÛú Î% Ó ï˛# / xy˛õ!l ܲÛÓyÓ˚ !ÓˆÏ Î ˚ ܲˆÏÓ˚ˆÏSÈl⁄ ÈüüüÈ ÚxyˆÏK˛ ò%ÛÓyÓ˚Û í˛y_´yˆÏÓ˚Ó˚ °yç%ܲ çÓyÓ – I have lost my 1 (one) No. Certificate of A LCHEMIST HOLDINGS LTD., bearing Application No. F031660, Folio No. F0123424, if anybody found the same, please Contact : Subodh Debnath, Belonia, South Tripura. M O B I L E N O . 9436186352.

3 ïøÓ¬Úó

ÓyÇ°yˆÏò¢ Ù%!_´Î%k˛ !Ó£ÏÎ˚ܲ ã˛°!Fã˛e G xyˆÏ°yܲ !ã˛e ≤Ãò¢≈î# 12 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ˆÌˆÏܲ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ñ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ ≠ ï˛Ìƒñ §Çfl,Ò!ï˛ òÆÓ˚ñ í˛zòÎ˚Ó˚˛õ%Ó˚ làÓ˚ ˛õMÈ˛yˆÏÎ˚ï˛ ~ÓÇ ÚÓyÇ°yˆÏò¢ ~ܲ!ê˛ í˛zFã˛y!Ó˚ï˛ lyÙÛ §Çàë˛ˆÏlÓ˚ ˆÎÔÌ ÓƒÓfliy˛õlyÎ˚ xyàyÙ# 12ÈüüüÈ14 lˆÏ˲¡∫Ó˚ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ ê˛yí˛zl•ˆÏ° xl%!¤˛ï˛ •ˆÏÓ ã˛°!Fã˛e ~ÓÇ xyˆÏ°yܲ !ã˛e ≤Ãò¢≈î#– 12 lˆÏ˲¡∫Ó˚ !ÓˆÏܲ° 3ê˛yÎ˚ ≤Ãò¢≈î#Ó˚ í˛zˆÏmyôl ܲÓ˚ˆÏÓl Ó˚ y ˆÏ ç ƒÓ˚ ˛õÎ≈ ê ˛l Ùsf # Ó˚ ï ˛l ˆË˛Ô!Ùܲ– xl%¤˛yˆÏl ≤Ãôyl x!ï˛!Ì !•ˆÏ§ˆÏÓ í˛z˛õ!fliï˛ ÌyܲˆÏÓl !ÓôyÎ˚ܲ ÙyôÓ §y•y– ÓyÇ°yˆÏò¢ !˲§y x!Ê˛ˆÏ§Ó˚ Ê˛yfiê≈˛ ˆ§ˆÏe´ê˛yÓ˚# GÎ˚yˆÏÓò%Ó˚ Ó˚•Ùyl xl%¤˛yˆÏl §¡øyl#ï˛ x!ï˛!ÌÓ˚ xy§l x°ÇÜ,˛ï˛ ܲÓ˚ˆÏÓl– làÓ˚ ˛õMÈ˛yˆÏÎ˚ˆÏï˛Ó˚ ˆã˛Î˚yÓ˚˛õy§≈l Ù!lܲy òy§ §Ë˛yˆÏle# !•ˆÏ§ˆÏÓ í˛z˛õ!fliï˛ ÌyܲˆÏÓl– ÓyÇ°yˆÏò¢ Ù%!_´Î%ˆk˛Ó˚ §yˆÏÌ ç!í˛¸ˆÏÎ˚ xyˆÏSÈ !e˛õ%Ó˚yÓ˚ lyÙ– 1971 §yˆÏ°

~ Ó˚yˆÏçƒÓ˚ ˆ°yܲ§Çáƒy !SÈ° 15 °«˛– ˙ §ÙÎ˚ ˛õ)Ó≈ ˛õy!ܲhflÏyˆÏlÓ˚ xyl%Ùy!lܲ 15 °«˛ Óy.y°# ¢Ó˚lyÌ#≈ xy◊Î˚ ˆ˛õˆÏÎ˚!SÈ° xyÙyˆÏòÓ˚ Ó˚yˆÏ烖 lï%˛l ≤ÃçˆÏß√Ó˚ ܲyˆÏSÈ Ù%!_´Î%ˆÏk˛Ó˚ ˆ§•z !òl=!°Ó˚ ܲÌy˚ñ !e˛õ%Óy˚ Ó˚ xÓòyˆÏlÓ˚ ܲÌy ˆ˛õÔшÏSÈ ˆòÓyÓ˚ çlƒñ Ù%!_´Î%ˆÏk˛Ó˚ í˛z˛õÓ˚ !l!Ù≈ï˛ !§ˆÏlÙy ≤Ãò¢≈î#Ó˚ xyˆÏÎ˚yçl ܲˆÏÓ˚ˆÏSÈ ÚÓyÇ°yˆÏò¢ ~ܲ!ê˛ í˛zFã˛y!Ó˚ï˛ lyÙÛ §Çfliy– ~•z §ÇfliyÓ˚ ≤Ãôyl ˛õ,¤˛ˆÏ˛õy£Ïܲ !•ˆÏ§ˆÏÓ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏSÈl ÓyÇ°yˆÏòˆÏ¢Ó˚ !ÓˆÏò¢ Ùsf# ò#˛õ% Ù!l– §ÇfliyÓ˚ §!ã˛Ó §y•yÓ%!jl Ùç%ÙòyÓ˚– xyˆÏ°yܲ !ãe ≤Ãò¢≈î#ˆÏï˛ ÌyܲˆÏÓ ˆÙyê˛ 200 SÈ!Ó– ~•z ≤Ãò¢≈î#!ê˛G •ˆÏÓ ê˛yí˛zl •° ≤ÃyDˆÏl– ã˛°!Fã˛e ≤Ãò¢≈î#ˆÏï˛ 8 ˆÌˆÏܲ 10!ê˛ !§ˆÏlÙy ˆòáyˆÏly •ˆÏÓ– ~=!° §ÓyÓ˚ çlƒ í˛zß√%_´ ÌyܲˆÏÓ ÓˆÏ° í˛zˆÏòƒy_´yÓ˚y çy!lˆÏÎ˚ˆÏSÈl–

çyl%Îy˚ !Ó˚ˆïÏ ˛

ˆfiê˛ê˛ ÓƒyLjÏܲÓ˚ §yÙy!çܲ ܲyç

≤ÃÌÙ ˛õyï˛yÓ˚ ˛õÓ˚ Ù%Ü%˛° Ó˚yÎ˚ñ ˛õ!Ÿã˛ÙÓˆÏDÓ˚ ï,˛îÙ)° !ÓôyÎ˚ܲ §Óƒ§yã˛# ò_§• xlƒylƒ ˆlï˛yÓ˚y– xyç xyàÓ˚ï˛°yÎ˚ òˆÏ°Ó˚ ˛≤ÈòÏ ¢ ˆã˛Î˚yÓ˚Ùƒyl Ó˚ï˛l ã˛e´Óï˛#≈ çylylñ xyÙÓ˚y•z §!ï˛ƒÜ˛yˆÏÓ˚Ó˚ ÓyÙ !ÓˆÏÓ˚yô#– Ü˛ÇˆÏ@˝Ã§ ˆSȈÏí˛¸ •z!ï˛ÙˆÏôƒ•z 25 •yçyÓ˚ ܲÙ#≈ ï,˛îÙ)ˆÏ° ˆÎyà !òˆÏÎ˚ˆÏSÈl ӈϰ !ï˛!l òyÓ# ܲˆÏÓ˚l– ˆ°yܲ§Ë˛y !lÓy≈ã˛ˆÏlÓ˚ ≤Ãã˛yˆÏÓ˚ ï,˛îÙ)° ò° ≤ÃyÌ#≈ ˆòˆÏÓ ~ÓÇ ~ í˛z˛õ°ˆÏ«˛ çyl%Îy˚ Ó˚# ÙyˆÏ§ ≤Ãܲy¢ƒ çl§ÙyˆÏӈϢ í˛z˛õ!fliï˛ ÌyܲˆÏÓl ÙÙï˛y Óylƒyç#≈– Ó˚ï˛l ÓyÓ% ӈϰlñ ◊#Ùï˛# Óƒylyç#≈ Ó˚yˆÏçƒ ~ˆÏ° òˆÏ° òˆÏ° Ùyl%£Ï Ü˛ÇˆÏ@˝Ã§ ˆSȈÏí˛¸ ï,˛îÙ)ˆÏ° ˆÎyà ˆòˆÏÓl– §yÇÓy!òܲ §ˆÏ¡ø°ˆÏl í˛z˛õ!fliï˛ !SȈ° Ï l ≤ÈòÏ ¢ ï,˛îÙ)° §Ë˛y˛õ!ï˛ §%Ó!˚ çÍ ò_ ~ÓÇ Ü˛yÎ≈ܲÓ˚# §Ë˛y˛õ!ï˛ ò%°y° òy§–

í˛zòÎ˚˛õ%Óñ˚ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ / ˲yÓ˚ï˛#Î˚ ˆfiê˛ê˛ ÓƒyLjÏܲÓ˚ Ó˚ˆÏÙ¢ ˆã˛ÔÙ%l# ¢yáyÓ˚ ˛õ«˛ ˆÌˆÏܲ àï˛Ü˛y° fliyl#Î˚ !ܲÓ˚#ê˛ !Óe´Ù •zl!fiê˛!ê˛í˛z¢lˆÏܲ ˛õyl#Î˚ çˆÏ°Ó˚ çlƒ ò%!ê˛ !ÓK˛yl §¡øï˛ !Ê˛Œê˛yÓ˚ ≤Ãòyl ܲÓ˚y •Î˚– !Óòƒy°ˆÏÎ˚Ó˚ ≤Ãôyl !¢«˛Ü˛ •!Ó˚˛õò ˆòÓlyˆÏÌÓ˚ •yˆÏï˛ Ü%˛!í˛¸ !°ê˛yˆÏÓ˚Ó˚ !Ê˛Œê˛yÓ˚ ò%!ê˛ ï%˛ˆÏ° ˆòl ¢yáy ≤ÃyÓ!¶˛Ü˛ x!Ùï˛y˲ ôÓ˚– ◊# ôÓ˚ çylylñ ˆfiê˛ê˛ ÓƒyÇܲ xÓ •z!u˛Î˚yÓ˚ ڈϧy§ƒy° ˆÓ˚§˛õ!™!Ó!°!ê˛Û ≤ÃܲˆÏ“ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ §• §yÓ˚y Ó˚yˆÏçƒ˛ ÓƒyLjÏܲÓ˚ ï˛Ó˚Ê˛ ˆÌˆÏܲ ~ ôÓ˚ˆÏlÓ˚ §yÙy!çܲ ܲyç ܲÓ˚y •ˆÏFSÈ– xy§ß¨ !¢÷ !òÓ§ˆÏܲ §yÙˆÏl ˆÓ˚ˆÏá ÓƒyÇܲ SÈye SÈye#ˆÏòÓ˚ çlƒ lyly ôÓ˚ˆÏlÓ˚ ˛õ!Ó˚ˆÏ£ÏÓy !lˆÏÎ˚ ~!àˆÏÎ˚ ~ˆÏ§ˆÏSÈ ÓˆÏ° !e˛õ%Ó˚y §ÙÎ˚ˆÏܲ çylyˆÏly •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ–

•zê˛ Ë˛yê˛yÓ˚ í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚ Ùy!°Ü˛ˆÏܲ ~§ !§ñ G!Ó!§ñ Ù%§!°Ù ˆ@˝ÃÆyˆÏÓ˚Ó˚ òyÓ# 725 SÈye SÈye#ˆÏܲ í˛zòÎ˚˛õ%Óñ˚ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ / Ù•yÓ˚yl#Ó˚ ~ܲ •zê˛Ë˛yê˛y Ùy!°Ü˛ˆÏܲ ˆ@˝ÃÆyˆÏÓ˚Ó˚ òyÓ# çy!lˆÏÎ˚ˆÏSÈ !e˛õ%Ó˚y !Ó Ü˛ Ùƒyl%Ê ˛ƒyܲã˛yÓ˚yÓ˚ ~ˆÏ§y!§ˆÏÎ˚¢yl– ˆÙôyÓ,!_ ≤Ãòyl çylyˆÏàˆÏSÈ àï˛ 6 lˆÏ˲¡∫Ó˚ !ÓˆÏܲ° ã˛yÓ˚ê˛yÎ˚ Ù•yÓ˚yl#ˆÏï˛ ~ܲ!ê˛ •zê˛Ë˛yê˛yÓ˚ Ùy!Ï°ˆÏܲÓ˚ ˆSȈϰ ç˜Ïlܲ Ó˚bm#˛õ ˆàyfl∫yÙ# ï˛yˆÏòÓ˚ !lç ˲yê˛yÓ˚ ÙƒyˆÏ l çyÓ˚ Ó°y•z ˆòÓlyÌˆÏ Ü ˛ ¢y!Ó˚Ó˚#ܲ !l@˝Ã• ܲˆÏÓ˚– Ó°y•zˆÏÎ˚Ó˚ ÙyÌyÎ˚G ˆã˛yê˛ °yˆÏà ӈϰ x!˲ˆÏÎyà– ~ Óƒy˛õyˆÏÓ˚ xyÓ˚ ˆÜ˛ ˛õ%Ó˚ ÌylyÎ˚ x!˲ˆÏÎyà çylyˆÏly •ˆÏ° ˆÏòy£Ï#ˆÏܲ ˆ@˝ÃÆyÓ˚ ܲˆÏÓ˚ ˛õˆÏÓ˚ çy!ÙˆÏl ˆSȈÏí˛¸ ˆòÎ˚y •Î˚– ~ !lˆÏÎ˚ •zê˛Ë˛yê˛yÓ˚ Ùy!°Ü˛Ó˚y «%˛∑– ï˛yÓ˚y x!Ó°ˆÏ¡∫ Ó˚bò#ˆÏ˛õÓ˚ ˆ@˝ÃÆyˆÏÓ˚Ó˚ òyÓ# çy!lˆÏÎ˚ˆÏSÈ–

!ÓK˛yl !¢«˛Ü˛ˆÏòÓ˚ !lˆÏÎ˚ ˆ§!ÙlyÓ˚ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ñ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ / !e˛õ%Ó˚y !ÓK˛yl G ≤ÃÎ!% _´ ˛õÎ≈ˆòÏ Ó˚ §•yÎ˚ï˛yÎ˚ ~ÓÇ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ làÓ˚ ˛õMÈ˛yˆÏÎ˚ˆÏï˛Ó˚ ÓƒÓfliy˛õlyÎ˚ xyç ˆç°y ˛õ!Ó˚£ÏˆÏòÓ˚ !Ù°lyÎ˚ï˛ˆÏl !ÓK˛yl !¢«˛Ü˛ !¢!«˛Ü˛yˆÏòÓ˚ !lˆÏÎ˚ ~ܲ!ê˛ §ã˛ï˛lï˛yÙ)°Ü˛ ˆ§!ÙlyÓ˚ xl%!¤˛ï˛ •Î˚– ˆ§!ÙlyˆÏÓ˚ í˛z˛õ!fliï˛ !SȈϰl !ÓK˛yl G ≤ÃÎ%!_´ Ùsf# !Ó!çï˛y lyÌ ~ÓÇ làÓ˚ ˛õMÈ˛yˆÏÎ˚ˆÏï˛Ó˚ ˆã˛Î˚yÓ˚˛õy§≈l Ù!lܲy òy§ ≤ÃÙ%á–

í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ñ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ / xyˆÏ¡∫òܲyˆÏÓ˚Ó˚ 123 ï˛Ù çß√çÎ˚hs˝# í˛z˛õ°ˆÏ«˛ xyç í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ ê˛yí˛zl•ˆÏ° ï˛˛õ!¢°# çy!ï˛ñ G !Ó !§ ~ÓÇ ôÙ#≈Î˚ §Çáƒy°â% §¡±òyˆÏÎ˚Ó˚ 725 çl ˆÙôyÓ# SÈyeSÈye#ˆÏܲ ˆÙôyÓ,!_ ≤Ãòyl ܲÓ˚y •Î˚– xl%¤˛yˆÏl Ù%რx!ï˛!Ì !•§yˆÏÓ í˛z˛õ!fliï˛ !SȈϰl ï˛˛õ!¢°# çy!ï˛ í˛zߨÎ˚l Ùsf# Ó˚ï˛l ˆË˛Ô!Ùܲ– Ó˚ï˛l ˆË˛Ô!Ùܲ ӈϰlñ ˆÙôyÓ,!_ ≤Ãy˛õˆÏܲÓ˚ §Çáƒy Óyí˛¸yˆÏï˛ •ˆÏÓ– ˲yˆÏ°y SÈyˆÏeÓ˚ ˛õy¢y˛õy!¢ ˲yˆÏ°y Ùyl%£ÏG •ˆÏï˛ •ˆÏÓ– xl% ¤ ˛yˆÏ l xlƒylƒˆÏ ò Ó˚ ÙˆÏ ô ƒ í˛z ˛ õ!fli ï ˛ !SÈˆÏ ° lñ ò!«˛î G ˆàyÙï˛# ˆç°yÓ˚ §Ë˛y!ô˛õ!ï˛ !•ÙyÇ÷ Ó˚yÎ˚ñ Ùyï˛yÓy!í˛¸ ˛õMÈ˛yˆÏÎï˚ ˛ §!Ù!ï˛Ó˚ ˆã˛Î˚yÓ˚Ùƒyl Ó˚yÎ˚Ó˚yÙÜ,˛£è ˆË˛Ô!Ùܲñ ܲyÜ˛í˛¸yÓl ˛õMÈ˛yˆÏÎ˚ï˛ §!Ù!ï˛Ó˚ ˆã˛Î˚yÓ˚˛õy§≈l !¢≤Ãy Ùç% Ù òyÓ˚ ~ÓÇ ˆç°y !¢«˛y xy!ôܲy!Ó˚ܲ ܲy!°ˆÏÙy•l çÙy!ï˛Î˚y ≤ÃÙ%á– xl% ¤ ˛yˆÏ l fl∫ y àï˛ Ë˛y£Ï l ˆòl Ù•Ü% ˛ Ùy Ùƒy!çˆÏfiê˛Δê˛ x!çï˛ ˆòÓlyÌ– §Ë˛y˛õ!ï˛c ܲˆÏÓ˚l Ùyï˛yÓy!í˛¸ ˛õMÈ˛yˆÏÎ˚ï˛ §!Ù!ï˛Ó˚ !¢«˛y !Ó£ÏÎ˚ܲ fliyÎ˚# ܲ!Ù!ê˛Ó˚ §Ë˛y˛õ!ï˛ ˆÏÓ˚Iyܲ !Ù~èy– ê˛yí˛zl •ˆÏ°Ó˚ xl%¤˛yˆÏl xyç í˛z˛õˆÏã˛ ˛õí˛¸y ˲#í˛¸ ˆòáy ˆàˆÏSÈ–


Tripura Samay, 9th November 2013

à“ÈÈüÈí˛z˛õlƒy§ˆÏܲG •yÓ˚ ÙylyÎ˚ ≤ÃÌÙ ˛õyï˛yÓ˚ ˛õÓ˚ ÓƒÓ§yÎ˚ # – xy!Ù ÓƒyˆÏ B ˛ ã˛yܲ!Ó˚ ܲˆÏ Ó ˚ ç#ÓlÈ ü È Î y˛õl ܲ!Ó˚ – §yòyÙyê˛y ç#Ól– ˆï˛ˆÏ°ÈüÈçˆÏ° !Ù¢ÓyÓ˚ ܲÌy lÎ˚– ˆ§•z ˆÙˆÏÎ˚!ê˛Ó˚ Ùy xlƒ lyÓ˚#ˆÏòÓ˚ ˆË˛ï˛Ó˚ ˆÌˆÏܲ ~!àˆÏÎ˚ ~ˆÏ§ Ó°ˆÏ°lñ ÚlÙflÒyÓ˚ – xy˛õ!l xyÙyˆÏ ò Ó˚ Óy!í˛¸ ˆ Ï ï ˛ ÎyˆÏÓl– •ë˛yÍ ˆÙˆÏÎ˚Ó˚ ܲÌyÎ˚ ˛õ!Ó˚ã˛Î˚ •°– ˲oï˛y ܲˆÏÓ˚ Ó°°yÙñ ~ê˛y ˲yÓˆÏÓl ly– xy˛õ!l xÓ¢ƒ•z xy§ˆÏÓl ~ܲ!òl– ˆÙˆÏÎ˚G á%Ó á%!¢ •ˆÏÓ–Û xy!Ù ˆ•ˆÏ§ Ó°°yÙñ ÚxyFSÈy–Û Ó¶%˛ ˛õˆÏÓ˚ xyÙyˆÏܲ Ó°°ñ Ú˲o Ù!•°yÓ˚ xyhs˝!Ó˚ܲï˛y xyˆÏSÈ Ü˛ÌyÎ˚– ÙˆÏl •ˆÏFSÈ !e˛õ%Ó˚yÓ˚ Óy•zˆÏÓ˚Ó˚ G!l–Û ˆÙˆÏÎ˚!ê˛G ˆ¢ˆÏ£Ï ӈϰ!SÈ°ñ Úï%˛!Ù xy§ˆÏÓ !ܲv xyLjÏܲ°– Ë%˛ˆÏ° ˆÎGly xyÓyÓ˚–Û ˆ§ Ù%•)ˆÏï≈˛ GÓ˚ •y!§ÈüÈá%¢# ï˛Í˛õÓ˚ï˛y G ÙyˆÏÎ˚Ó˚ xyhs˝!Ó˚ܲï˛y xyÙyˆÏܲ Ù%?˛ ܲˆÏÓ˚ˆÏSÈ– xy!˲çyï˛ƒ xyˆÏSÈ– !ܲv x•ÇB˛yÓ˚ ˆã˛yˆÏá ˛õˆÏí˛¸!l– àï˛ 30 ˆ§ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚ñ 2013 ï˛y!Ó˚ˆÏá §Ó≈˲yÓ˚ï˛#Î˚ ÓƒyB˛ x!Ê˛§yÓ˚ˆÏòÓ˚ ˛õÓ˚#«˛y ˆlÓyÓ˚ çlƒ xy!Ù !Ó !°Î˚yrê˛ fiê˛yÓ˚§ fl%҈ϰÓ˚ ˆÜ˛ˆÏwÓ˚ ˘˘ xÌ≈yÍ ˘˘ !lÎ%_´ •°yÙ– xï˛ƒhs˝ =Ó˚& òy!Î˚c– ܲyàˆÏçÈüÈܲ°ˆÏÙ ˛õÓ˚#«˛y lÎ˚– •zrê˛yÓ˚ˆÏlˆÏê˛ ˛õÓ˚#«˛y– ~ܲçl ܲ!¡õí˛zê˛yÓ˚ •z!O!lÎ˚yÓ˚ G •zˆÏ°!Q…!§Î˚yl §ï˛ï˛ §ï˛Ü≈˛– ˛õÓ˚#«˛yÌ#≈Ó˚ ܲ!¡õí˛zê˛yˆÏÓ˚ ˆ§ˆÏܲˆÏ[˛Ó˚ §Ù§ƒy •ˆÏ°G Ù%¡∫y•z ˆÌˆÏܲ ï˛°Ó ˛õí˛¸ˆÏÓ– ã˛ÙÍܲyÓ˚ §Ó%ç ˛õyÓ≈ï˛# ˛õ!Ó˚ˆÏӈϢ !Ó !°Î˚yrê˛ fiê˛yÓ˚§ fl%Ò°– !mï˛° ˆÌˆÏܲ ≤ÃyÜ,˛!ï˛Ü˛ ˛õ!Ó˚ˆÏÓ¢ xï˛ƒhs˝ ÙˆÏlyÓ˚Ù ˆòáyÎ˚– !Ó◊yˆÏÙÓ˚ §ÙÎ˚ fliyl#Î˚ !¢«˛Ü˛ÈüÈ!¢!«˛Ü˛yˆÏòÓ˚ ˆáÑyç !l°yÙ– ~ܲçl Ó°ˆÏ°lñ ÚÓ˚yçyÓ˚yG ˆâyˆÏ£ÏÓ˚ ˆÙˆÏÎ˚G ܲÙ≈Ó˚ï˛yÛ xyÙyÓ˚ ˆÜ˛Ôï%˛•° ˆòˆÏá ~ܲçl Ó°ˆÏ°lñ Úxy˛õlyÓ˚ §ˆÏD ˆòáy ܲÓ˚ˆÏï˛ Ó°ˆÏÓyñ §ƒyÓ˚⁄Û xˆÏlܲ ˆË˛ˆÏÓÈüÈ!ã˛ˆÏhs˝ !lˆÏ£Ïô ܲ!Ó˚– ˆ§ !ܲ ˆSÈyê˛ˆÏÓ°yÓ˚ ܲÌy ÙˆÏl ˆÓ˚ˆÏáˆÏSÈ⁄ Ë%˛ˆÏ° ÎyÓyÓ˚•z ܲÌy– ˛õÓ˚!òl ÓƒyˆÏB˛ ˆ§•z ˲oˆÏ°yܲñ !Î!l ˆÙˆÏÎ˚ˆÏܲ ÓàyÊ˛yˆÏï˛ !lˆÏÎ˚ ˆÎˆÏï˛lñ lyê˛Ü˛#Î˚ ˲yˆÏÓ ˆòáy •Î˚– G!l §Ó Ó°ˆÏ°lñ Úxy!Ù xyˆÏ à Ó˚ y çyÓ˚ y G ˆâyˆÏ £ Ï Ó ˚ Ê˛yˆÏ Ù ≈ ܲyç ܲÓ˚ï˛yÙ– ï˛ál ˆÙˆÏÎ˚ˆÏܲ !lˆÏÎ˚ ˆÎï˛yÙ– ~ál xy!Ù !¢«˛Ü˛– GlyÓ˚ flf# x§%fli– x§%fliï˛y G xfl∫!hflÏܲÓ˚ ܲÌyÎ˚ Ùlê˛y ˲yÓ˚ye´yhs˝ •ˆÏÎ˚ GˆÏ벖 ˲yÓ!SÈ ~ܲÓyÓ˚ !àˆÏÎ˚ ˆòáy ܲÓ˚ˆÏÓy– ÓƒhflÏï˛y Ùyl%£ÏˆÏܲ xˆÏlܲ !ܲS%È Ë%˛!°ˆÏÎ˚ Ó˚yˆÏá– ≤Ãyîã˛MÈ˛° Ùy!ç≈ï˛ ÓƒÓ•yˆÏÓ˚Ó˚ ˆ§•z lyÓ˚# ~ál x§%fliï˛yÓ˚ ˆÓ˚yàÈüÈÎsfîyÎ˚ Ü%˛Ü˛ˆÏÓ˚ ˆÌˆÏܲ ≤ÕˆÏÓ˚Ó˚ ˛õÓ˚ ≤ÕÓ˚ =îˆÏSÈl– ˆã˛yˆÏáÈüÈÙ%ˆÏá Ê%˛ˆÏê˛ í˛zë˛ˆÏÓ xlƒ ≤Ã!ï˛FSÈ!Ó– Ùyï˛yÓy!í˛¸ ˆòGÎ˚ y °# ˆÙ°yˆÏ ï ˛ xyÙyˆÏòÓ˚ fiê˛ˆÏ° ò¢≈lyÌ#≈ˆÏòÓ˚ ˛õyl#Î˚ ç° ˆòGÎ˚y •ˆÏÓ– !Ó¢ !°ê˛yÓ˚ çyˆÏÓ˚Ó˚ ≤ÃyÎ˚ ˆòí˛¸ˆÏ¢yÓ˚ ≤ÈÏÎ˚yçl •ˆÏÓ– §•Ü˛Ù#≈ §• Ó˚yçyÓ˚yG ˆâyˆÏ£ÏÓ˚ §yˆÏÌ ˆòáy ܲÓ˚ˆÏÓy– xyÙyˆÏòÓ˚ ày!í˛¸ Ìyly x!ï˛e´Ù ܲÓ˚ˆÏï˛•z ˆí˛ˆÏܲyˆÏÓê˚ ˛ˆÏÓÓ˚ ˚ §yˆÏÌ ˆòáy •ˆÏ°ñ ≤ÈÎÏ y˚ çl#Î˚ !lˆÏò≈¢ !ò°yÙ– ˆÜ˛yÌyÎ˚ Îy!FSÈ !çK˛y§yÓ˚ í˛z_ˆÏÓ˚ Ó°ˆÏï˛•z ˆ§ Ó°ˆÏ°yñ Úàï˛ ˛õÓ˚÷ xÌ≈yÍ 24 xˆÏQyÓÓ˚ñ 2013 ï˛y!Ó˚ˆÏá Ó,•flõ!ï˛ÓyÓ˚ GlyÓ˚ flf# ÙyÓ˚y ˆàˆÏSÈl– ˆòáy •ˆÏÓ !ܲly §ˆÏ®•–Û !ÓfløˆÏÎ˚ xy!Ù ~ܲê%˛ ˆçyˆÏÓ˚•z Ó°°yÙñ Úܲ# Ó°ˆÏSÈy– !ë˛Ü˛ Ó°ˆÏSÈy ˆï˛y⁄Û ÈüüüÈ §ƒyÓ˚ñ G!l ˆï˛y xˆÏlܲ!òl ôˆÏÓ˚•z x§%fl–i !Ê˛ˆÏ Ó ˚ ~ˆÏ § G•z ÓƒyˆÏ [ ˛Ó˚ ç°

§Ó˚ÓÓ˚yˆÏ•Ó˚ çˆÏlƒ ~ܲçlˆÏܲ òy!Î˚c !ò°yÙ– ≤ÃyÎ˚ x˛õ!Ó˚!ã˛ï˛y G xlyd#Î˚y ~•z lyÓ˚#Ó˚ ܲÌy !lÎ˚!Ùï˛ Ü˛°yˆÏÙ fliyl ˆ˛õˆÏÎ˚ˆÏSÈ í˛zFã˛!Ó_ Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ flf#Ó˚ çˆÏlƒ lÎ˚– ~•z ܲ°yˆÏÙÓ˚ x«˛ˆÏÓ˚Ó˚ !Ólƒy§ âê˛yˆÏï˛ Ü˛yÓ˚G !lˆÏ ò ≈ ˆ Ï ¢ ˆ°ál# ã˛y!°ï˛ •Î˚ ly– ˛õyë˛Ü˛ÈüÈ˛õy!ë˛Ü˛yÓ˚ ˛õÓ˚yوϢ≈ ˆÜ˛yl !ӣψÎÏ ˚ •*òÎ˚ xyˆÏ°y!í˛¸ï˛ •ˆÏ°•z ˆ°ál# §ã˛° •ˆÏÎ˚ Gë˛ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ñ Ùy G ˆÙˆÏÎ˚Ó˚ ˆ§•z !ã˛Ó˚hs˝l Ùô%Ó˚ Óyͧ°ƒ Ó˚*˛õ xyçG ÙˆÏl ˲yfl∫Ó˚ •ˆÏÎ˚ GˆÏ벖 «˛!îˆÏܲÓ˚ xl%Ùyl !lË≈˛Ó˚ Ùy!ç≈ï˛ ÓƒÓ•yˆÏÓ˚Ó˚ ˆ§•z lyÓ˚#Ó˚ x§ÙÎ˚ !ÓòyÎ˚ x≤Ãï˛ƒy!¢ï˛– Ù,ï˛% ƒ xÓ¢ƒyΩ˛yÓ# •ˆÏ°G x§ÙˆÏÎ˚ §Çâ!ê˛ï˛ •GÎ˚y ÙÙ≈˛õ#í˛¸yòyÎ˚ܲ– !≤ÃÎ˚çlˆÏòÓ˚ ܲyˆÏSÈ !l!Ÿã˛ï˛ à˲#Ó˚ ˆ¢yܲG x!ï˛ ˆÓòlyÓ˚–

ã˛e´yhs˝ ܲÓ˚ˆÏSÈ xy•z ~l !˛õ !ê˛ ≤ÃÌÙ ˛õyï˛yÓ˚ ˛õÓ˚ ï˛Ìyܲ!Ìï˛ !¢!«˛ï˛ í˛z˛õçy!ï˛ Óƒ!_´ñ ≤Ãy_´l xyÙ°y§• xlƒylƒÓ˚y ~•z òy!Ó ï%˛ˆÏ°ˆÏSÈl– çl!Ó!FSÈߨ ~•z§Ó ܲy=ˆÏç ˆlï˛yÓ˚y ˲yÓˆÏSÈl xy°yòy Ó˚yˆÏçƒÓ˚ òy!Ó ï%˛°ˆÏ°•z ï˛yÓ˚y xyÓyÓ˚ ˛õy•yˆÏí˛¸ ˆÎˆÏï˛ ˛õyÓ˚ˆÏÓl– !ܲv í˛z˛õçy!ï˛ çl§Ùyç á%Ó Ë˛y° ܲˆÏÓ˚•z çyˆÏll ï˛yˆÏòÓ˚ xyˆÏ ® y°l àÓ˚ # ÓÈ ü È ç % ! ÙÎ˚ y G §yôyÓ˚ î í˛z˛õçy!ï˛ˆÏòÓ˚ ܲ°ƒyˆÏî lÎ˚– ï˛yÓ˚y í˛zߨÎ˚l ˆòáˆÏSÈl– ≤Ã!ï˛!òl !Ó˛õ«˛ !¢!ÓÓ˚ ˆSȈÏí˛¸ ˛õy•yˆÏ í ˛¸ È üȧÙï˛ˆÏ ° òˆÏ ° òˆÏ ° Ùyl% £ Ï ÓyÙÊ ˛ˆÏrê˛Ó˚ ˛õˆÏ«˛ xy§ˆÏSÈl– ~ˆÏï˛ fl∫˲yÓï˛•z !Ó!FSÈߨï˛yÓyò# ¢!_´=!° í˛z!m@¿– ï˛y•z lï%˛l •z§%ƒ ã˛y•z ÈüüüÈ !Ó!FSÈߨï˛yÓ˚ ˆŸ’yàyl– í˛zˆÏ_çܲ ˆŸ’yàyl– ˆ§•z °ˆÏ«˛ƒ xyˆÏ®y°l ÷Ó˚& •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ– Î!òG ˆ§ xyˆÏ®y°ˆÏl Ùyl%£Ï ˆl•z– ÎyˆÏòÓ˚ ܲÌy ӈϰ ÓyçyÓ˚ àÓ˚Ù Ü˛Ó˚yÓ˚ ˆã˛‹Ty •ˆÏFSÈ ï˛yÓ˚y ˆl•z– Ó˚yçƒË˛yˆÏàÓ˚ §yÙylƒï˛Ù ã˛e´yhs˝ ˆÙˆÏl ˆlˆÏÓ ly Ó˚yˆÏçƒÓ˚ í˛z˲Î˚ xLjϢÓ˚ Ùyl%£Ï– ~•z §•ç §ï˛ƒê˛y Ó%ˆÏV˛G «˛Ùï˛yÓ˚ ˆl¢yÎ˚ ˆ§ê˛y ÙylˆÏï˛ ã˛yÎ˚ ly !ÓˆÏÓ˚yô# ¢!_´–

ˆê˛ΔˆÏlÓ˚ §ÙÎ˚ ˛õ!Ó˚Óï≈˛l §ÙÎ˚ ≤Ã!ï˛ˆÏÓòl –– ˆê˛ΔˆÏlÓ˚ §ÙÎ˚§)!ã˛ ˛õ!Ó˚Ó!ï≈˛ï˛ •ˆÏFSÈ– 52564 xy˛õ !¢°ã˛Ó˚ÈüÈxyàÓ˚ï˛°y ˛õƒyˆÏ§OyÓ˚ ≠ !¢°ã˛Ó˚ ˆÌˆÏܲ SÈyí˛¸ˆÏÓ §Ü˛y° 6ê˛y 45 !Ù!lˆÏê˛– 52575 í˛yí˛zl xyàÓ˚ï˛°yÈüÈôÙ≈làÓ˚ ˆ°yܲy° ≠ xyàÓ˚ï˛°y ˆÌˆÏܲ SÈyí˛¸ˆÏÓ §¶˛ƒy 6ê˛yÎ˚– ôÙ≈làˆÏÓ˚ ˆ˛õÑÔSȈÏÓ Ó˚yï˛ 10ê˛y 20 !Ù!lˆÏê˛– 52576 xy˛õ ôÙ≈làÓ˚ÈüÈxyàÓ˚ï˛°y ˆ°yܲy° ≠ ôÙ≈làÓ˚ ˆÌˆÏܲ SÈyí˛¸ˆÏÓ §Ü˛y° 6ê˛y 20 !Ù!lˆÏê˛– xyàÓ˚ï˛°y ˆ˛õÑÔSȈÏÓ ˆÓ°y 10ê˛y 45 !Ù!lˆÏ ê ˛– 52579 í˛yí˛z l xyàÓ˚ ï ˛°yÈüÈôÙ≈ l àÓ˚ ˆ°yܲy° ≠ xyàÓ˚ï˛°y ˆÌˆÏܲ SÈyí˛¸ˆÏÓ ˆÓ°y 11ê˛y 30 !Ù!lˆÏê˛– ôÙ≈làÓ˚ ˆ˛õÑÔSȈÏÓ !Óܲy° 3ê˛y 50 !Ù!lˆÏ ê ˛– 52580 xy˛õ ôÙ≈làÓ˚ÈüÈxyàÓ˚ï˛°y ˆ°yܲy° ≠ ôÙ≈làÓ˚ ˆÌˆÏܲ SÈyí˛¸ˆÏÓ !Óܲy° 4ê˛y 15 !Ù!lê˛– xyàÓ˚ï˛°y ˆ˛õÑÔSȈÏÓ Ó˚yï˛ 8ê˛y 40 !Ù!lˆÏ ê ˛– 52563 í˛yí˛z l xyàÓ˚ ï ˛°yÈ ü È ! ¢°ã˛Ó˚ ˛õƒyˆÏ § OyÓ˚ ≠ xyàÓ˚ï˛°y ˆÌˆÏܲ SÈyí˛¸ˆÓÏ §Ü˛y° 6ê˛y 45 !Ù!lˆÏê˛– !¢°ã˛Ó˚ ˆ˛õÑÔSȈÏÓ §ˆÏ¶˛ 6ê˛y 15 !Ù!lˆÏê˛– ˆê˛ΔˆlÏ Ó˚ ˛õ!Ó˚Ó!ï≈˛ï˛ §ÙÎ˚§!) ã˛ 16 lˆÏ˲¡∫Ó˚ 2013 ˆÌˆÏܲ ܲyÎ≈ܲyÓ˚ •ˆÏÓñ çy!lˆÏÎ˚ˆÏSÈl xyàÓ˚ï˛°y ˆÓ˚° ˆfiê˛¢ˆÏlÓ˚ ˆfiê˛¢l ÙƒyˆÏlçyÓ˚ !˛õ ~l òy§–

RNI No. 40759/82 Postal Regd. No. NE 988 Telephone No. Off. (03821) 222-399 / Res. 222-466

4 ±ı˛ó

˛õ)ï≈˛ åç° §¡õòä òƈÏÓ˚Ó˚ ˛õ«˛ ˆÌˆÏܲ !e˛õ%Ó˚yÓy§#ˆÏܲ çyly•z ¢yÓ˚ò#Î˚yÓ˚ ≤Ã#!ï˛ G ÷ˆÏ˲FSÈy §Ó˚ܲyÓ˚ xyÓ˚ çlàˆÏîÓ˚ §%§Ç•ï˛ ≤ÃÎ˚yˆÏ§ ~!àˆÏÎ˚ ã˛°ˆÏSÈ !e˛õ%Ó˚yÓ˚ ˆÏ§ã˛ ÓƒÓfliy / ã˛y£ÏˆÏÎyàƒ ç!ÙÓ˚ ˛õ!Ó˚Ùyl 2ñ55ñ241 ˆ•QÓ˚ – ˆ§ã˛ˆÏÎyàƒ ç!ÙÓ˚ ˛õ!Ó˚Ùyl 1ñ17ñ000 ˆ•QÓ˚ – 1972 §ˆÏlÓ˚ ˛õ)ˆÏÓ≈ ˆ§ˆÏã˛Ó˚ xyGï˛yÎ˚ !SÈ° 1ñ956 ˆ•QÓ˚– 2013 §l ˛õÎ≈hs˝ ˆ§ˆÏã˛Ó˚ xyGï˛yÎ˚ ~ˆÏ§ˆÏSÈ 1ñ11ñ744 ˆ•QÓ˚ – 2014 §l ˛õÎ≈hs˝ ˆ§ˆÏã˛Ó˚ xyGï˛yÎ˚ xylyÓ˚ xƒyܲ¢l ≤’ƒyl 1ñ17ñ414 ˆ•QÓ˚ –

!e˛õ%Ó˚yÓ˚ ˆ§ã˛ ÓƒÓfliyÓ˚ ã)˛í˛¸yhs˝ í˛zߨÎ˚ˆÏl ã˛°%l §Óy•z !وϰ ܲyç ܲ!Ó˚–

Ù%რÓy›Ü˛yÓ˚

˛õ)ï≈˛ åç° §¡õòä òÆÓ˚

˛ˆÏòGÎ˚y°# ˆÙ°yÓ˚ Ó˚yˆÏï˛ ~ ÓSÈÓ˚ xy•zˆÏlÓ˚ Ó˚«˛Ü˛ ˛õ%!°§•z ÓyÓ˚ÇÓyÓ˚ xy•zl ˆË˛ˆÏDˆÏSÈ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚ñ 8 lˆÏ˲¡∫Ó˚ / ˆÏòGÎ˚y°# ˆÙ°y ~ÓÇ Ë˛y•zˆÏÊ˛yÑê˛yÓ˚ §yˆÌ˛ §yˆÏÌ ˆ¢£Ï •ˆÏ° ˆàˆÏ°y ¢yÓ˚ò í˛zͧˆÏÓÓ˚ }ï%˛– ò%!òl ˆây£Ïly ܲÓ˚y •ˆÏ°G xˆÏây!£Ïï˛Ë˛yˆÏÓ !e˛õ%Ó˚y§%®Ó˚# Ù!®Ó˚ ≤ÃyDˆÏl ˆòGÎ˚y°# ˆÙ°y §¡õߨ •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ !ï˛l !òl– Ó°y ˆÎˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ §%®Ó˚ ~ÓÇ §Ê˛°Ë˛yˆÏÓ ˆ¢£Ï •ˆÏ Î ˚ ˆ Ï S È ˆòGÎ˚ y °# í˛z Í §Ó– ~•z ˙!ï˛•ƒÓy•# ˆÙ°yÎ˚ ˆ°yܲ §ÙyàÙ •ˆÏÓñ ò)Ó˚ ò)Ó˚yhs˝ ˆÌˆÏܲ °«˛ Ùyl%£Ï xy§ˆÏÓÈüüüÈ~ §Ó•z fl∫y˲y!Óܲ âê˛ly– ÷ô% xfl∫y˲y!Óܲ ˆ°ˆÏàˆÏSÈ–

xy•zlˆÏܲ Ó,k˛yD%‹T ˆò!áˆÏÎ˚ òy˛õyòy!˛õ ܲˆÏÓ˚ˆÏSÈ ˛õ%!°¢Ó˚ !ܲS%È ày!í˛¸– Ó˚yï˛ ò¢ê˛yÎ˚ !˲ !˛õ xy•z Ó˚&ˆÏÙÓ˚ §yÙˆÏl Îál •yçyÓ˚ •yçyÓ˚ Ùyl%£Ï xy§y ÎyGÎ˚y ܲÓ˚ˆÏSÈ ï˛ál ˆòáy ˆàˆÏSÈ Ùyl%ˆÏ£ÏÓ˚ x§%!ÓôyÓ˚ ܲÌy ly ˆË˛ˆÏÓ ˛õ%!°ˆÏ§Ó˚ ~ܲy!ôܲ ày!í˛¸ ì%˛ˆÏܲˆÏSÈ ˆÙ°y ã˛cˆÏÓ˚ ï˛yˆÏòÓ˚ !ܲS%È x!Ê˛§yÓ˚ˆÏܲ !lˆÏÎ˚– ˆÏÎáyˆÏl Ùsf# ~ÓÇ Ù%ყ!ã˛Ó ˆ•ÑˆêÏ ˛ ˆ•ÑˆêÏ ˛ ˆÙ°y ≤ÃyDˆÏl ì%˛ˆÏܲˆÏSÈl ˆ§áyˆÏ l ˛õ% ! °ˆÏ ¢ Ó˚ ~ ˆ•l xÙyl!Óܲ xyã˛Ó˚ˆÏî Ùyl%£Ï !Ó!fløï˛ •ˆÏÎ˚ˆÏSÈ–

§%®Ó˚ G !lË%≈˛° SÈy˛õyÓ˚ çlƒ

¢∑Ó˚*˛õ •y§˛õyï˛y° ˆÓ˚yí˛ í˛zòÎ˚˛õ%Ó˚

í˛zòÎ˚˛õ%ˆÏÓ˚ !ÓK˛yl !¢«˛Ü˛ˆÏòÓ˚ ˆ§!ÙlyˆÏÓ˚ Ó_´Óƒ Ó˚yáˆÏSÈl òƈÏÓ˚Ó˚ Ùsf# !Ó!çï˛y lyÌ– Ê˛ˆÏê˛y / Óyî#Ó ï˛ ò_

Published bbyy Smt. Sima D eb ripur aS amay ospital Road, Udaipur ur-799120, TTripur ripur a&P rinted fr om Times P tala : Editor - S ubr ata D eb Deb eb,, Owner of TTripur ripura Samay amay,, H Hospital Udaipur,, P P.. O. - R.K.P R.K.Pur-799120, ripura Printed from Prress ess,, Agar Agartala Subr ubra Deb

Tripura Samay  
Tripura Samay  

tripurasamay.in

Advertisement