Page 1

El projecte que he escollit per presentar és el que hem portat a terme durant una  setmana a nivel d’escola: La Setmana dels Pirates.   A Infantil ho hem programat  amb tallers, amb diferents activitats que feien referencia al mòn dels pirates, entre  aquestes activitats n’hi ha unes quantes on les eines TAC hi són utilitzades. Espero que t’agradi: http://hipolit.xtec.cat/blocs/feines/

ELS PIRATES

∙Tema o centre d’interès: La Setmana dels Pirates ∙Nivell a qui s’adreça: Cicle d’Educació Infantil ∙Objectius:  ­Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar­se en el  grup   tot   establint   relacions   afectives   positives   amb   actituds   d’empatia     i  col.laboració, i intentant resoldre conflictes de manera pacífica. ­Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar­se coses, fer­ les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer crèixer el coneixement d’una  manera cada vegada més estructurada. ­Observar i reconéixer diferents característiques pròpies dels pirates i dels  elements que els acompanyen. ­Ser   capaç   de   mantenir   l’escolta   i   l’atenció   en   les   diferents   activitats  proposades. ­Mostrar interès per participar en les activitats conjuntes. ­Participar activament en les diferents tasques. ∙Activitats TIC del projecte: - Visualització d’una part de l’enregistrament de l’obra de teatre: Mar i  Cel. - Realització del Clic dels Pirates, a l’abordatge. - Visualització   d’una   presentació   on   hi   apareixen   imatges   de   pirates.  Observació de les característiques principals i elements comuns. - Treball   d’un   conte,   a   partir   del   qual   es   realitzen     unes   fotografies  concretes que l’acompanyaran. - Visita al bloc del Cicle d’Educació Infantil de l’escola.


Altres activitats del projecte: ­Decoració del Hall de l’escola. ­Lectura de contes a l’aula (contes portats pels alumnes). ­Pintem, retallem i “vernissem” el lloro dels pirates. ­Pintem un pagat per posar­nos a l’ull. ­Mapa del tresor (interpretació del plànol de l’escola) ­Treballem la Cançó del pirata (sessions amb la mestra especialista de  música). ∙Metodologia a seguir: El treball d’aquest projecte es realitza a partir de grups intercicle,  és a dir,  amb   grups   totalment   heterogenis,   on   hi   ha   nens   i   nenes   de   P3,   P4   i   P5  barrejats. Cada grup, format per 15 nens i nenes com a màxim,  realitza totes  les activitats programades i sempre té una mestra de referència. En algunes  activitats, com ara la visualització de l’obra de teatre, hi assistim tot els grups  junts   (tot   el   Cicle).   El   fil   conductor   i   motivador   del   projecte   són   diferents  missatges que, dia a dia, van enviant els pirates. A cada sobre hi ha una  prova   a   superar   i,   un   cop   finalitzades   totes,   el   divendres,   aconseguim   el  mapa, on hi ha marcat el lloc concret on podem trobar “el gran tresor” (pilotes  per jugar a l’esbarjo). Cada prova a superar és una activitat de les detallades  anteriorment. ∙Atenció a la diversitat:  Qualsevol de les activitats i treballs programats per a la Setmana dels Pirates  és  fàcilment   adaptable   a   qualsevol nivell d’aprenentatge. Degut a  que els  grups estan formats per nens i nenes de P3, P4 i P5,   els grups són molt  heterogenis i el nivell d’exigència per a cada infant serà determinat per la  mestra de referència. En el cas del nen amb nee, rep el suport de la mestra  d’educació especial durant quatre sessions a la setmana, que intentarem fer  coincidir   amb   les  sessions de treball sobre paper  i del treball individual a  l’aula d’informàtica.  ∙Avaluació: El  recull  de   les  diferents  observacions sobre  els alumnes  les  realitzarà   la  mestra de referència de cada grup, per tant, compartirà les anotacions del  seu “diari de mestra” amb les tutores corresponents de cada nen/a. Un cop  finalitzada   la   Setmana   dels   Pirates,   es   recollirà   la   valoració   general   del  projecte i també de les activitats i  l’organització d’espais­temps­materials en  concret. 

PROJECTE  
PROJECTE  

Projecte del curs: Recursos TAC i estratègies per a l’educació infantil

Advertisement