Page 1

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2008


Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet Avdelningarnas verksamhet Uppsala Dalarna Örebro Västmanland Gävleborg Ryssland Statistik folkbildning Årsredovisning Ekonomi Noter Styrelsen & organisation Revisionsberättelse Folkuniversitetet Uppsalaregionen 2010 Kontakt

3 4 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 31 32

Grafisk form & produktion Aviator AB Fotografier Jan Lindmark, Pelle Wahlgren, Stefan Larsson, Jan-Erik Blondell och Pelle Wahlgren Tryck Sandvikens Tryckeri AB


Om Folkuniversitetet

Sverige Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid universiteten. I dag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Huvudmän för stiftelserna är universiteten och studentkårerna i nämnda orter samt Folkuniversitetsföreningen. En gemensam förbundsorganisation, med säte i Stockholm, förenar stiftelserna på riksplanet och är en plattform för samarbete och utveckling.

Folkuniversitetet i dag • Ca 40 lokalkontor • Ca 7 000 medarbetare • Ca 200 000 deltagare i studiecirklar, utbildningar och skolor • Omsättning drygt 900 miljoner • Huvudman för 12 st fristående gymnasier • Huvudman för 11 st KY-utbildningar

Verksamhetsidé • Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv • Nyckelbegrepp

– Individens behov i centrum

– Mångfald ger möjligheter

– Pedagogik i ständig utveckling

Ur ändamålsparagrafen ”Folkuniversitetet är ett studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Folkuniversitetets uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning.”…

Samarbetspartners Folkuniversitetet har samarbete rörande studie- och utbildningsverksamhet med Riksförbundet Hem och Samhälle, Senior-/Pensionärsuniversitetet och SACO.

Folkuniversitetet Uppsalaregionen Verksamheten i Uppsalaregionen startade 1935 av lärare och studenter vid Uppsala universitet. I dag bedriver stiftelsen folkbildning och vuxenutbildningsverksamhet i fem län, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna. Huvudkontoret ligger i Uppsala och avdelningskontor finns i Västerås, Örebro, Gävle, Bollnäs och Falun. Utomlands har stiftelsen verksamhet i Estland med kontor i Tartu. Sedan början av 2000-talet har Folkuniversitetets Uppsalastiftelse arbetat med utbildningsverksamhet i Ryssland. Detta har skett främst i form av kvalificerad yrkesutbildning i samarbete med ryska universitet.

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

3


Avdelningarnas verksamhet

Uppsala De senaste åren har vår folkbildningsverksamhet ökat. Under 2008 har vi också utökat vår administrativa personal för att kunna fortsätta utvecklings- och kvalitetsarbetet. Den totala volymen studietimmar har ändå minskat något under året jämfört med året innan. Detta har framför allt att göra med minskad verksamhet inom några av de föreningar vi samarbetar med.

Gunnar Danielsson, avdelningschef Privatkundsavdelningen (PKA) Folkbildning/gymnasium

Folkbildning Uppsala kommun Programförd verksamhet Folkuniversitetets öppna kvällskurser är sedan länge ett viktigt inslag i Uppsalas kulturliv. Under året deltog knappt 2000 personer i dessa kurser. Sammanlagt har de inbetalda kursavgifterna uppgått till 3,5 miljoner kronor. Vi har noterat en kraftig minskning av antalet deltagare i våra sommarkurser i svenska jämfört med 2007. Utan att ha gjort djupare efterforskningar hänför vi detta till ”Linnéeffekten” som kan antas ha ökat efterfrågan på kurser i svenska under 2007. Övriga språkkurser har behållit sitt deltagarantal. Våra kurser i moderna media har utvecklats under året. Flera hundra personer har deltagit i kurser i att hantera digitala bilder. Knappt 1000 personer har deltagit i vår livaktiga musikverksamhet.

Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Under året har vi fördjupat samarbetet med flera föreningar. Studentradion och Utrikespolitiska föreningen hör till dem som har ökat sin verksamhet. Bland annat invigde Studentradion sin nya studio under sensommaren. Vi har också utvecklat vårt samarbete med Uppsala studentkår, där vi bland annat stött projektet ESMeralda (elev-student-mångfald), ett projekt som syftar till att bredda rekryteringen till högskolan med hjälp av ideella insatser från studenter. Här har vi utbildat några studenter i presentationsteknik, andra i projektledning. Sedan många år samarbetar vi med Röda korsets träffpunkt. Verksamheten här har huvudsakligen bestått av studiecirklar i svenska för nyanlända flyktingar. Våra samarbeten med invandrarföreningar har fortsatt under året och bland annat resulterat i ett antal kulturarrangemang som behandlat språk, politik och aktuella samhällsfrågor. Senioruniversitetets verksamhet fortsätter att växa. Här finns ett brett program av studiecirklar och föreläsningar som riktar sig till seniorer i Uppsala-området.

Forskningsinformation och föreläsningar Framtidsakademin – ett samarbete med CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet – genomförde tio föreläsningar på stadsbiblioteket i Uppsala. Vårens tema var framsteg, och de fem föreläsningarna hade i genomsnitt 41 besökare. Temat för höstens fem föreläsningar var religion och hållbar utveckling, och det genomsnittliga deltagarantalet var 62. Bland årets föreläsare fanns Kristina Edström, professor i organisk kemi, som föreläste om framtidens energiförsörjning och Mattias Gardell, professor i religions-vetenskap, som föreläste om politisk islam. 4

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper

Älvkarleby kommun

Vi har anordnat många kulturarrangemang under året. Några exempel:

Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper

För sista gången anordnades jazzfestivalen Uppsala Winter Swing, en festival som vi varit medarrangör till sedan starten 1993.

Fyra studiecirklar och fyra kulturarrangemang har genomförts under året inom ramen för vårt samarbete med föreningen Hem & Samhälle.

För tredje året i rad anordnade vi poesifestivalen Ordsprak tillsammans med Reginateatern. Årets upplaga var en stor succé vad gäller såväl publiktillströmning och kvalitet som kritikerrespons.

Heby kommun

I november deltog vi också i anordnandet av en kväll för fängslade författare på Reginateatern. Förhoppningsvis blir även detta en tradition.

Knivsta kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Under året har ingen verksamhet genomförts i Knivsta kommun.

Håbo kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Under året har vi genomfört två studiecirklar inom ramen för projektet Den digitala klyftan. Vi har också genomfört föreläsningar i Bålsta, dels inom ramen för Framtidsakademins verksamhet i länet, dels i samarbete med seniorforum Arnö.

Enköpings kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper

Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper En studiecirkel och ett kulturprogram har genomförts under året, båda i samarbete med föreningen Hem & Samhälle.

Internationella Gymnasiet Internationella Gymnasiet har nu funnits i sju år, och är en etablerad gymnasieskola i Uppsala. På skolan arbetar sexton lärare, varav flera har varit med sedan starten. Internationella Gymnasiet ger samhällsvetenskapligt program med två inriktningar: Människa & Omvärld och Språk & Kultur. Trots den ökande konkurrensen bland Uppsalas gymnasieskolor fyllde Internationella Gymnasiet sina platser på höstterminen. Under hösten var 170 elever inskrivna på skolan, fördelade på sex klasser. Under året genomförde skolan ett utbyte med Marc Bloch-gymnasiet i Strasbourg. En studieresa till New York genomfördes för andra gången. För första gången gjorde tre lärare och 17 elever en studieresa till Indien. Genom EU-programmet för livslångt lärande fick skolan tillgång till en sk Comenius-assistent, alltså en utländsk språklärare som kompletterar skolans befintliga lärare.

Verksamheten i Enköpings kommun har ökat under året. Dels har konsert- och föreläsningsserien på Arnö pågått, dels har vår samarbetsförening Hem & Samhälle varit mycket aktiv med föreläsningar om barnböcker, äldrevård och internationella frågor. Ett antal studiecirklar har också behandlat historiska frågor, etik och handarbete.

Östhammars kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Verksamheten har, liksom tidigare, varit mycket begränsad, med två litteraturcirklar och fyra kulturarrangemang.

Tierps kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Vår samarbetsförening Hem & Samhälle har varit aktiv under året, vilket resulterat i 16 kulturarr-angemang och fem studiecirklar. Kulturhistoria dominerar utbudet, men några föreläsningar har också behandlat internationella frågor och hälsa.

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

5


Avdelningarnas verksamhet

Uppsala Det har varit ett händelserikt år. Viss verksamhet har ökat i omfattning eller startat, medan annan minskat eller försvunnit. Till viss del har t ex nedgången gällande arbetsmarknadsuppdragen kompenserats av fler omgångar av KY (kvalificerad yrkesutbildning). Under åren 2007 och 2008 har totalt sett verksamhet som tidigare omsatt omkring åtta miljoner kronor försvunnit. Alltså har det varit ett tufft år i ekonomiskt hänseende. Vi ser dock framtiden an med stor tillförsikt och noteras bör att mycket positivt redan har inträffat som kommer att redovisas som verksamhet under år 2009 och även 2010. Avdelningens personal har gjort ett fantastiskt arbete under det år som just passerat. Henrik Ivansson, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)

Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Svenska för utländsk vårdpersonal Året inleddes med att epoken svenska för utländsk vårdpersonal med Arbetsförmedlingen som finansiär fick ett abrupt avbrott. Egentligen avslutades projektet i slutet på 2007, men ett Prov i svenska för utländsk vårdpersonal genomfördes i början av år 2008. Vi hoppas att berörda beslutsfattare inser behovet av denna yrkesinriktade och mycket uppskattade utbildning även framöver. Antalet personer från länder utanför EU med adekvat sjukvårdsutbildning inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen ökar kraftigt.

Utbildning för yrkeslivet Vi kan konstatera att 2008 varit ett mycket bra år. Omsättningen har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Språk är det dominerande ämnesområdet, men andra ämnesområden som exempelvis presentationsteknik och InDesign (dataprogram) har också köpts av företag och myndigheter. Det handlar om små volymer men många kunder. Dock är SLU, Landstinget och Forsmark exempel på kunder som ofta och återkommande väljer oss som leverantör av utbildning.

Skolor Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Internationell marknadsföring och försäljning Vi är inne på det sjunde året gällande genomförande av utbildningen i internationell marknadsföring och försäljning. Konceptet är inarbetat och utvecklas dessutom hela tiden. Utbildningen är en institution i Uppsala och samarbetet med alla inblandade intressenter (näringsliv, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, branschorganisationer, studenter etc) blir bara bättre och bättre. Vissa av studenterna väljer att göra sin praktik utomlands, vilket vi ser som glädjande.

Försäljning i detaljhandeln Samarbetet med detaljhandeln har utvecklats under det gångna året och branschen ser studenterna som en tillgång. De barnsjukdomar som fanns när utbildningen startade för något år sedan är åtgärdade. Utbildningen har på ganska kort tid fått gott rykte och vi har idag betydligt fler sökande studenter till utbildningen än vad vi har tillgång till platser. Med ökade satsningar och utbyggnader inom handelsområdet i Uppsala ser vi mycket positivt på anställningsmöjligheterna för dessa studenter.

6

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Försäljning inom teknisk handel En omgång av förhoppningsfulla studenter är nu framme vid sin examen. Inom teknik- och elektronikbranschen pekar konsumtionsmönstren på att kunniga säljare inom området behövs och kommer att behövas även inom den närmaste framtiden. Vi hoppas därför att fler än tidigare kommer att söka utbildningen under våren 2009 då en ny omgång av denna eftergymnasiala yrkesutbildning planeras.

Redovisningsekonomi Utbildningen inom redovisningsekonomi är vår färskaste KY. Vi har många som vill delta i utbildningen och samarbetet med branschen fungerar mycket bra. Ett omfattande arbete har lagts ned på att stödja studenterna inför praktikperioden (som inom KY kallas LIA, lärande i arbete). Det finansiella läget tycks under hösten ha påverkat företags vilja att ta emot praktikanter, trots att ett stort behov av praktiskt inriktade ekonomer inom redovisning finns. Vi räknar med en enklare process via inarbetade kanaler inför nästa LIA. En mycket kompetent lärarstab från näringslivet är knuten till utbildningen.

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

7


Avdelningarnas verksamhet

Dalarna Verksamheten i Dalarna har under 2008 varit av mycket skiftande karaktär. Våren var framgångsrik och inom cirkelverksamheten fortsatte musiken att utvecklas. Ungdomar stod under året i kö för att få möjlighet att delta i sång- och musikcirklarna. Kulturarrangemangen har ökat och Senioruniversitetet fortsätter att utveckla sin fina verksamhet. En stor och viktig del av vår verksamhet är språkkurser för vuxna och inom detta område har Folkuniversitetet i Dalarna en väl utvecklad kompetens.

Ann Christin Hiebsch, avdelningschef

Hösten blev något dämpad, då avdelningen fick avslag på en ansökan om medel till utökad ungdomsverksamhet för musik och konst. Planeringen för en expansion fortsätter dock under våren 2009. Avdelningen behöver nya lokaler som är bättre anpassade för ungdomsverksamheten än de lokaler som finns i dag.

Folkbildning Falu kommun och Borlänge kommun Programförd verksamhet Det har varit ett roligt och nydanande år då avdelningen fortsatt att utöka musikverksamheten och de musikintresserade ungdomarna har upptäckt Folkuniversitetet. Under hösten har ungdomar köat till gitarr och solosång som varit de mest populära kurserna i Falun och Borlänge. Under sommarlovet och höstlovet arrangerades även veckolånga musikläger för ungdomar på Folkuniversitetet i Falun. Som avslutning på veckan hyrdes en lokal med musikutrustning i Borlänge där deltagarna genomförde en konsert. Ekonomikurserna har gått fortsatt bra och språkkurserna ligger på samma nivå som tidigare år. Under våren startades en författarskola, där deltagare från hela länet deltog. Deltagarna i den populära författarskolan fick en gedigen genomgång av de flesta genrer inom litteraturen. De träffades lördag och söndag under sex helger och skrev utifrån sina egna önskemål. Parallellt med detta fick de undervisning i vad en författare bör veta både för att utvecklas och för att kunna publiceras. Föreläsningar och kulturarrangemang i samarbete med högskola och museum Under hösten anordnades en föreläsningsserie i samarbete med Högskolan Dalarna och Dalarnas Museum. Serien innehöll olika teman såsom, hållbar utveckling, lokalhistoria, religion och etik.

Borlänge kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Föreningar med verksamhet speciellt inriktad på deltagare med utländsk bakgrund utgör idag den största föreningskategori vi samarbetar med. De kurdiska föreningarna i Borlänge har fortsatt samarbetet med oss och såväl studiecirklar som kulturarrangemang bl a i form av teater har genomförts. Det förs en löpande dialog om möjligheter att underlätta integrationen för kurder i det svenska samhället.

Falu kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Den förening som har näst störst verksamhet inom avdelningen är senioruniversitetet. En stadigt ökande verksamhet kan konstateras och de aktiva arbetar vidare med att utöka kursutbudet och nå nya medlemmar. 8

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Exempel på andra cirklar som bedrivits under året är musikcirklar i 40- och 50-talsmusik, rock, a capellasång och folkmusik. Utöver verksamhet på det musikaliska området har cirklar där man studerat historisk dokumentation om vandringsvägar och kooperativt boende genomförts liksom cirklar för studenter. Kulturarrangemang i form av konserter, föreläsningar och teater genomfördes under året.

Mora kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Under det gångna året etablerade vi ett samarbete med en kurdisk kulturförening i Mora.

Rättviks kommun Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Konserter genomfördes under året.

Ludvika kommun Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Kulturarrangemang i form av konserter genomfördes under året.

Hedemora kommun Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Konserter genomfördes under året i Hedemora.

Säters kommun

Uppdragsverksamhet Utbildning för yrkeslivet Svenska för utländsk vårdpersonal Landstinget Dalarna är en stor uppdragsgivare. Under de senaste sju åren har många grupper med läkare och tandläkare läst svenska i Falun och Mora. Främst har det varit rekryterade läkare från Tyskland och de flesta har uppnått den språknivå som Landstinget har satt som minimikrav för att få arbeta som läkare i Dalarna. Utbildning på företag Inom området språkutbildningar är svenskan utan konkurrens det största språket avdelningen utbildar i. Även engelska har bedrivits med framgång på många olika företag i länet. Andra exempel på kurser som efterfrågats är data och ekonomi. En viss nedgång av antalet personalutbildningar kunde märkas under den senare delen av hösten 2008, förmodligen beroende på den hastigt uppblossande ekonomiska krisen.

Småprojekt Interreg Sverige-Norge Under hösten ansökte avdelningen hos Europeiska regionala Utvecklingsfonden om ett småprojekt inom det prioriterade området Ekonomisk Tillväxt. Projektet, med namnet Kultur och Handelsvägar i Inre Skandinavien, beviljades i oktober och skall avslutas i februari 2009.

Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper

Vi gjorde ytterligare en ansökan om ett småprojekt, denna gång till Europeiska Socialfonden. Projektet Kompetensarenan 1, skall kartlägga de kompetensbehov som föreligger hos de i projektet utvalda företag som godkänts. Positivt besked kom i julveckan och projektet startar i februari 2009 och skall avslutas i juli 2009.

Under 2008 samarbetade Folkuniversitetet med arrangörer av konserter.

Skolor

Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Säters kommun genomfördes konserter under året.

Smedjebackens kommun

Gagnefs kommun Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Inom Gagnefs kommun gavs under det gångna året konserter i samarbete med Folkuniversitetet.

Avesta kommun Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Konserter arrangerades under året i Avesta kommun i samarbete med Folkuniversitetet.

Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Hälso- och sjukvårdssekreterare En mycket positiv händelse under 2008 var att vi i augusti startade den nya kvalificerade yrkesutbildningen Hälso- och sjukvårdssekreterare. Verksamheten kommer med fyra beviljade kursstarter att pågå till och med 2012. Utbildningen är tre terminer lång och ger 60 KY-poäng. Antalet sökande är mycket stort. Utöver de tre landstingen Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg och Landstinget i Uppsala län deltar även Akademiska sjukhuset i Uppsala i projektet.

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

9


Avdelningarnas verksamhet

Örebro Verksamheten inom avdelningen i Örebro län har under året präglats av en betydande expansion. En anledning till detta är att vi under hösten 2007 fick förtroendet att ansvara för utbildningen Arbetsintegration och SFI för invandrare. Vi har 170 – 180 deltagare som studerar svenska och skaffar sig arbetslivserfarenhet på den svenska arbetsmarknaden genom praktik. Denna expansion har medfört att vi har rekryterat många nya medarbetare. Jag vill passa på att tacka alla våra cirkelledare, lärare och administratörer för ett utomordentligt fint arbete under det gångna året. Sten-Ove Hylander, avdelningschef

Folkbildning Örebro kommun Programförd verksamhet I jämförelse med föregående år, då vi hade en kraftig ökning inom den programförda verksamheten, har 2008 präglats av en nedgång. Under hösten hade vi minskad efterfrågan på framförallt kurser i ekonomi, men även i språk. Orsaken till detta var förmodligen ett allmänt kärvt läge på arbetsmarknaden. Under året har vi ändå utvecklat nya kurser i såväl språk som ekonomi. Detta mot bakgrund av att trender i samhället och därmed aktuella utbildningsbehov förändras. Några av dessa kurser genomfördes under hösten och var mycket uppskattade. Vi fortsätter med det arbetet under 2009 och vår förhoppning är att de nya kurserna ska utvecklas till en ordinarie del i vårt kursutbud.

Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Vårt samarbete med och stöd till olika föreningar i kommunen har präglats av ett fördjupat kvalitetsarbete, kontinuerliga kontakter och besök samt cirkelledarutbildningar, i syfte att stödja kompetensutvecklingen och förnya studieverksamheten. Under året genomfördes cirklar bl a i engelska, friskvård, arbetsliv och arabiska. Under hösten inleddes ett samarbete med musikgrupper runt om i länet. För att utveckla verksamheten och tillföra kompetens när det gäller marknadsföring och musikproduktion har vi anställt en kunnig musikkonsulent. Kulturrundan är ett nystartat samarbetsprojekt mellan Örebro kommun och studieförbunden. Studieförbunden står för egna kulturarrangemang på äldreboenden i kommunen. I Folkuniversitetets regi har uppskattade folkmusikarrangemang genomförts. Örebro pensionärsuniversitet är en organisation som stadigt växer och har en bred verksamhet bestående av kulturarrangemang och studiecirklar inom en mängd områden. Cirklarna drar många deltagare vilket gör att vi dubblerar flera av dem. Exempel på ämnesområden under verksamhetsåret har varit Globaliseringens påverkan och utmaningar, Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid, Film som tidsspegel och Digitalfotografering.

Forskningsinformation och föreläsningar Den föreläsningsserie vi genomför tillsammans med Örebro Universitet och med stöd av Folkuniversitetsföreningen har fortsatt under året. Exempel på teman under 2008: Klimatoro och framtidshopp, Kan vi äta oss till en hållbar utveckling? och Ett Europa i förvandling. Folkuniversitetet har ett samarbete med Arkivcentrum i Örebro län som bl a haft föreläsningar under rubriker som Vad är lokalhistoria? Från stenåldersjägare till runristare och Närke under medeltiden.

10

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Askersunds kommun

SFI och Arbetsintegration

Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper

Sedan ett och halvt år tillbaka driver vi utbildningen SFI och arbetsintegration på uppdrag av Örebro kommun, (Vuxam). Vi har 170 – 180 deltagare som studerar SFI och varvar det med arbetspraktik. Deltagarna läser kurserna A – D.

I Askersund arrangerades en konstutställning i samarbete med Norra Vätterns bild & form.

Hallsbergs kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Hallsberg genomfördes under året ett antal cirklar i musik för scenframställning.

Karlskoga kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper

Utbildning för yrkeslivet Kompetensutveckling Efterfrågan på utbildning har varit fortsatt hög under året. Språkutbildning är det som efterfrågas mest. Engelska, franska, tyska och svenska som andraspråk är i huvudsak de språk som vi utbildar i. Landstinget är i dagsläget en av våra största kunder som köper svenska med vårdinriktning för utländska läkare.

I Karlskoga har vi under året samarbetat med en kurdisk förening som bl a genomfört cirklar inom områdena alkohol och narkotika, hedersmord och integration.

Nora kommun Kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Nora kultur och fritid har samlat studieförbunden för att driva en föreläsningsserie. Varje studieförbund ansvarar för egna arrangemang och Folkuniversitetet valde under 2008 humorn som tema. Hälsopedagogen Annalena Schölin berättade om humorn som hälsofaktor och skrattets betydelse för vårt välmående. Henny Olsson, professor emerita föreläste om humorn – det allvarligaste vi har i umgänget med människor.

Lindesbergs kommun Studiecirklar i samarbete med föreningar och grupper I Lindesberg samarbetar vi med föreningen Nytta och Nöje som bl a genomfört cirklar i klassiska hantverk som vävning och lappteknik.

Kumla kommun Studiecirklar i samarbete med föreningar och grupper I Hällabrottet har vi gett en cirkel om bulhus/skiftesverkshus, material och tillverkningsmetoder.

Uppdragsutbildning Arbetsmarknadsutbildning Förstärkt jobbcoachning I september startade vi en arbetsmarknadsaktivitet, förstärkt jobbcoachning, på uppdrag av arbetsförmedlingen. Ca 50 personer per månad genomgår förstärkt jobbcoachning under 6 – 9 veckor och aktiviteten löper under hela år 2009. Såväl deltagarna som Arbetsförmedlingen är mycket nöjda.

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

11


Avdelningarnas verksamhet

Västmanland 2008 har varit ett bra år för Folkuniversitetet i Västmanland, både när det gäller ekonomin och utvecklingen av verksamheten. De programförda kurserna inom språk har utvecklats mycket positivt. Våra kurser i övriga ämnen har också gått bra. Så är även fallet gällande samarbetet med föreningar och studiegrupper. Inom området utbildning för yrkeslivet ligger vi ungefär på den nivå som förväntades i budget. Att vi under 2008 åter har kommit igång med utbildningar där Arbetsförmedlingen är uppdragsgivare, är även det förstås positivt. Avdelningens personal har gjort ett fantastiskt arbete under året. Henrik Ivansson, avdelningschef

Folkbildning Västerås Programförd verksamhet Vår programförda verksamhet sysselsätter ett 20-tal ledare som alla är välutbildade, engagerade och mycket uppskattade pedagoger. Språken dominerar stort. Italienska är det största språket hos oss och kurser ges från nybörjarnivå till konversation på en avancerad nivå. Glädjande är att vi märkt av ett större intresse för mindre språk som polska, japanska och ryska. Svenska som andraspråk har vi också erbjudit under året. Deltagarna är här oftast yrkesverksamma eller studerande vuxna som är nya i Sverige. Inom ekonomi och data har vi haft flera kurser i bokföring och redovisning, modern löneadministration, Excel, Powerpoint och Visma-program. Vi har även haft nybörjarkurser i data/IT och på så sätt bidragit till att minska den digitala klyftan i samhället. Släktforskning har varit ett populärt ämne. Det har inte bara lett till grundkurser utan även kurser där man lärt sig att använda olika databaser för att komma vidare i sin forskning. Släktforskning handlar inte bara om den egna släkten utan också om hembygden eller det egna bostadsområdet. Under 2008 genomfördes 65 cirklar, varav 40 var språkkurser och vi hade ca 450 deltagare.

Distanskurser Under 2008 kunde vi för första gången erbjuda distanskurser (heldistans). Två av våra lärare har författat och utvecklat kurser i Företagsekonomi och i VISMA administration. Vi har fått många deltagare till distanskurserna, främst till företagsekonomin och haft deltagare från i stort sett hela landet och även någon som varit bosatt utanför Sverige. Vi genomförde fyra distanskurser under året.

Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Västerås Pensionärsuniversitet är den förening som vi har det volymmässigt största samarbetet med inom studiecirklar och kulturarrangemang. Under året genomfördes 170 studiecirklar, varav 40 cirklar inom språk. Andra populära ämnesområden var historia, konst och litteratur, teknik och naturvetenskap. Kulturarrangemang i form av föreläsningar anordnades regelbundet. Ett 20-tal föreläsningar inom olika områden erbjöds och 150-200 personer besökte dem varje gång. Bland föreläsarna märktes biskop emeritus Clas Bertil Ytterberg, rektor för Mälardalens högskola Ingegerd Palmér och cancerforskaren, professor Georg Klein Vi har samarbetat med olika föreningar inom teaterområdet. Studio Västmannia har många grupper och deltagarna är från 7-80 år. Studenter vid Mälardalens högskola har studerat manus, regi, dekor, smink och scenframträdande för att kunna sätta upp ett studentspex. Andra föreningar ägnar sig åt dans, måleri, konsthantverk och musik. Under senare delen av höstterminen har vi lagt grunden till en ökad musikverksamhet som vi hoppas ska vara framgångsrik under 2009. Vi har samarbetat med två kurdiska kulturföreningar i Västerås under 2008. De har haft cirklar i ämnen som historia, 12

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


matlagning, friskvård, körkortsteori och datakunskap. I Västerås genomfördes drygt 300 studiecirklar för olika föreningar och studiegrupper under 2008.

Forskningsinformation och föreläsningar I samarbete med Föreningen Autism i Västmanland och Mälardalens högskola genomfördes föreläsningen Delaktighet i vardagssituationer för personer med autism – med fokus på familj och skola. Föreläsare var Mats Granlund, forskare vid Mälardalens högskola och Hälsohögskolan i Jönköping. Drygt 200 personer besökte föreläsningen.

Sala Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Vi har arrangerat studiecirklar för Teaterföreningen Cameleonterna, Kilborevyn, Blåslaget, vävgrupper och en husmodersförening. Vi har också samarbetat med en kurdisk kulturförening och studiecirklar har genomförts i datakunskap, körkortsteori, kurdiska danser och musik. I Sala genomfördes 22 studiecirklar under året.

Köping Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Vi har anordnat kulturprogram; uppsökande musikverksamhet på servicehus och vårdhem tillsammans med föreningslivet i Köping.

Fagersta Studiecirklar i samarbete med föreningar och grupper Vi har arrangerat flera cirklar i ledarskap för hundägare. Arbetsterapeuter vid lasarettet i Fagersta har haft en studiecirkel och ett par musikcirklar har också genomförts.

Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Examinerad säljare Vi har ett avtal med Arbetsförmedlingen där man kan avropa fem omgångar av rubricerad utbildning under åren 2008-2009. Två omgångar genomfördes under 2008. Det handlar om långtidsarbetslösa personer som befinner sig i den s k jobb- och utvecklingsgarantin. Inför varje start har vi haft informationsmöten på Arbetsförmedlingarna i Västerås, Köping och Sala. Deltagarna och Arbetsförmedlingen lovordar insatsen på alla sätt.

Utbildning för yrkeslivet Omsättningen gällande utbildning i yrkeslivet ligger i nivå med vad som förväntades i budget. Det är språkkurser som dominerar. Ämnesmässigt säljer vi mest kurser i svenska och engelska. För Landstinget har vi fått förtroendet att arrangera kurser i svenska med vårdsinriktning. Förutom språk har vi även genomfört kurser i data och ekonomi. ABB, Bombardier och Westinghouse är exempel på kunder som ofta köper kurser av oss.

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

13


Avdelningarnas verksamhet

Gävleborg Under år 2008 har Folkuniversitetet Gävleborg genomfört studiecirklar, andra utbildningar och aktiviteter i åtta av länets tio kommuner. På folkbildningsområdet samarbetar vi med ett antal aktiva föreningar. Cirkelledarutbildningar har kontinuerligt genomförts för att främja den pedagogiska och innehållsmässiga utvecklingen. När det gäller kulturarrangemang har utvecklingen varit mycket positiv. Ytterligare satsningar på folkbildning möjliggörs bl a genom att vi anställt en biträdande avdelningschef.

Bozenna Meczynski, avdelningschef

Folkbildning Bollnäs kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Bollnäs har vi ett kontor med två anställda. Vi samarbetar med många musikgrupper inom allt från hårdrock, rapp och pop till visor och progg. Grupperna uppskattar att de efter ett visst antal studietimmar får möjlighet att göra inspelningar i vår musikstudio. Pensionärsuniversitetets medlemmar är mycket aktiva i Bollnäs. De har under året haft föreläsningar om bl a Jordbruket i Hälsingland – dåtid, nutid och framtid, Meteorer, Astronomi, Sveriges framtida energiförsörjning, Samer i Hälsingland och Är det som står i tidningen sant? Studiecirklarna i Pensionärsuniversitetets regi har bl a handlat om filosofi och historia. Ett axplock från övriga föreningars verksamhet är teknik och läsutveckling hos skolbarn.

Gävle kommun Programförd verksamhet I Gävle har vi till vår stora glädje åter börjat få igång vår programförda verksamhet, vilken varit vilande i många år. Detta område fortsätter vi att satsa intensivt på.

Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Vi samarbetar med olika typer av föreningar, bl a invandrarföreningar och föreningar som arbetar med musik i olika former. Tillsammans med invandrarföreningarna har vi under året genomfört ett flertal kulturarrangemang inom bl a dans. I samarbete med musikföreningarna har vi bedrivit studiecirklar i körsång, jazzmusik och visor. Pensionärsuniversitetet i Gävle har arrangerat föreläsningar som lockat många. Ämnesområdena har exempelvis varit Etiska problem i sjukvården, Sydafrikas utmaningar, Att arbeta som konservator, Den digitala klyftan samt Gävle hamn, nutid och framtid. Föreningen har också haft kyrkogårdsvandringar samt två studieresor med destination Hälsingegårdar, ett eventuellt blivande världsarv, respektive världsarvet Gruvan i Falun. Även exkursioner har genomförts. I samarbete med Gävle Konstförening anordnades under julikvällarna kulturaktiviteter med föreläsningar och musik i Engeltofta. Några av rubrikerna på de populära evenemangen var Galen i deckare, En lergökssaga, Hur jag träffade Astrid Lindgren, Björn Ranelid har ordet, Engeltofta från grosshandlarepok till nutid och 1700-talets konst. Under 2008 var så många konstnärer intresserade av att ställa ut i vår foajé att vi var tvungna att skaffa ytterligare en utställningslokal i restaurangen bredvid oss. Teknikerna var foto, akvarell, krita och skulptur.

14

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Forskningsinformation och föreläsningar Två föreläsningsserier genomfördes i samarbete med Högskolan i Gävle. Föreläsarna kom från Institutionen för Teknik och Byggd miljö och rubrikerna var Wireless for dummies – trådlös kommunikation, så funkar det!, Vad händer med våra sopor? Industriell produktion – på gott och ont? och Kan livslängd på byggnader bestämmas?

Hudiksvalls kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Hudiksvall har vi under året samarbetat med bluesmusiker som vid flera tillfällen spelat inför publik och även deltagit i den årliga musikdagen i Bollnäs. Grupperna har också gjort inspelningar i vår musikstudio i Bollnäs.

Ljusdals kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper Många musikcirklar, från punk till visor och skillingtryck, genomfördes under 2008 i Ljusdal. Musikgrupperna har också varit ute och underhållit publik i olika sammanhang och även inspelningar har gjorts.

Ockelbo kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Ockelbo har vi samarbetat med flera grupper, från ungdomar som musicerar till husmödrar som studerar litteratur och arrangerar föreläsningar om bl a historieberättande. Föreningen Grön Form hade under sommarperioden konst- och hantverkskurser för allmänheten i Wij Trädgårdar. Våra uppskattade studiecirklar avslutades med att deltagarna ställde ut sina alster.

bedrivit cirklar inom livsstil och hälsa, konst¬hantverk och litteratur. De har även haft ett antal kulturarrangemang inom folkmusik, körsång och solosång.

Uppdragsverksamhet Utbildning för yrkeslivet Svenska för utländsk vårdpersonal Landstinget i Gävleborgs län har under 2008 gett oss förtroendet att utbilda nyrekryterade utländska läkare i svenska. Det har mest varit fråga om individuella utbildningsinsatser, men även grupper.

Övriga ämnen Bland uppdrag som vi genomfört under året kan nämnas engelska och data på företag och rehabiliteringsåtgärder inom Sandvikens kommun. Den föreberedande GIS-utbildningen för Gävle kommuns vuxenutbildning har tyvärr fått ställas in p g a för få anmälningar. Vår förhoppning är att kursen kommer igång under 2009.

Skolor Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Den första gruppen av studenter inom kvalificerad yrkesutbildning för avancerade användare av geografiska informationssystem (GIS), tog sin examen i juni 2008. Det var 24 personer som fullföljde kursen och många av dem arbetar idag inom GIS-området. I september 2008 startade omgång två av KY-GIS, som vi kallar kursen. Innehåll och upplägg har efterhand anpassats ännu mer efter arbetsmarknadens behov och önskemål. Bl a har den första LIA-perioden (lärande i arbete) senarelagts. Möjlighet finns att starta KY-GIS även 2009 och 2010.

Ovanåkers kommun Studiecirklar i samarbete med föreningar och grupper I Ovanåkers kommun stödjer vi personer som studerar nyckelharpsspelande. Vi är mycket glada över att kunna bidra till att även så gamla, fina instrument får utrymme i det aktiva musiklivet.

Sandvikens kommun Studiecirklar i samarbete med föreningar och grupper I Sandviken är det främst Husmodersförbundet som är aktivt och deras studiecirklar har rört hantverk, litteratur och konst. Lärarförbundet har genomfört cirklar inom litteratur, historia och konsthistoria.

Söderhamns kommun Studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med föreningar och grupper I Söderhamns kommun har vi i samarbete med grupper genomfört studiecirklar inom rock och pop. Husmodersförbundet har bl a Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

15


Avdelningarnas verksamhet

Ryssland Under 2008 fokuserades verk-samheten i huvudsak till tre regioner i Ryssland; Tatarstan, Krasnodar och Rostov-na-Don

Ali Rashidi, avdelningschef

Folkuniversitetets verksamhet i Ryssland 2008 Tatarstan 18 lärare vid ”Institute of Business Management and Law” utbildades i den svenska KY- modellen. Under året antogs 27 deltagare till en KY-utbildning i Projektledarskap varav 24 erhöll KY- diplom.

Krasnodar Tre utbildningar (turism, projektledarskap och internationell marknadsföring) med 70 deltagare genomfördes. Folkuniversitetet Uppsala har dessutom i egen regi genomfört utbildningar i projektledarskap för tre företag i regionen.

Rostov-na-Don Folkuniversitetet Uppsala har skrivit samarbetsavtal med ”Institute of Business and Law” beträffande KY-utbildningar. Under hösten ordnades tre kurser för lärare från Rostov, Stavropol och Salsk i KY-pedagogik och KY-struktur. Under sommaren och hösten anordnade Folkuniversitetet Uppsala tre utbildningar för ryska grupper i Uppsala: 1. En sommarkurs på 2 veckor för 13 ryska studenter i Uppsala 2. En kurs i hur man startar KY-utbildningar för tre grupper universitetetslärare 3. En kurs i projektledarskap för 14 ryska hotelldirektörer Utöver dessa aktiviteter, har vi etablerat kontakt med Vitryssland för ett eventuellt projekt med syfte att introducera KY i landet.

16

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Statistik folkbildning

Folkbildningstimmar inkl annan gruppverksamhet Kommun

Kultur

År 2008

År 2007

År 2008

År 2007

Håbo Älvkarleby Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Uppsala län

141 48 12 130 51 130 131 30 51 622

90 167 0 149 54 383 108 30 54 927

6 4 1 16 332 29 4 392

18 8 1 16 316 15 3 377

Laxå Hallsberg Degerfors Ljusnarsberg Lekeberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Örebro län Surahammar Heby Skinnskatteberg Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Västmanlands län Rättvik Leksand Mora Falun Borlänge Hedemora Säter Vansbro Malung Gagnef Smedjebacken Älvdalen Orsa Ludvika Avesta Dalarnas län Ockelbo Hofors Ljusdal Gävle Sandviken Bollnäs Ovanåker Hudiksvall Söderhamn

0 144 0 0 0 9 995 80 0 820 0 102 11 141 0 0 0 0 0 0 11 526 1 263 300 0 0 13 089 0 0 1 406 2 093 4 613 0 0 0 0 792

0 540 253 0 0 16 269 0 0 2 672 0 192 19 926 0 0 0 0 0 36 10 872 2 431 176 0 0 13 515 0 0 274 2 598 4 503 0 0 0 0 168

0 2 4 0

0 0 0 79 8 983 596 0 223 1 182 93 6 854 44 132 91

21 41 0 0 7 605 310 0 325 4 232 87 6 097 72 90 538

69 35 0 1 3 5 119 0 0 0 0 5 0 113 1 1 29 0 149 5 0 0 108 25 1 4 1 0 1 2 3 0 4 1 155 22 0 0 140 0 18 6 3 15

0 19 0 0 1 90 0 50 2 1 7 170 0 0 0 0 4 9 218 11 0 37 0 279 2 5 4 77 13 1 4 2 2 3 0 0 0 2 17 132 2 1 2 88 6 6 0 2 8

9 215

11 751

204

115

94 050

107 724

1 019

1 073

Gävleborgs län Uppsala regionen totalt

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

17


Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Årsredovisning Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitetet 2008-01-01 till 2008-12-31 Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet (org.nr. 81 76 00-7055) avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (TKR). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse Om stiftelsen Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet stiftades 1962 av Uppsala studentkår, Uppsala universitetet och Folkuniversitetsföreningen. Stiftelsen ingår i studieförbundet Folkuniversitetet. Stiftelsens ändamål är ”att genom kurser, föreläsningar och på andra sätt verka i folkbildningens och vuxenutbildningens tjänst”.

Verksamheten under räkenskapsåret Det gångna året har inneburit en mindre volymökning för stiftelsen. Omsättningen för 2008 stannar på 62,7 miljoner (62,3 miljoner). Verksamhetsvolymen på gymnasiet och på KY-utbildningarna samt inom komvux-uppdrag och utbildningar för yrkesverksamma har ökat. Utbildningar för arbetslösa har känt av ett stort volymtapp under 2008. Den sk. ITP-rabatten har påverkat stiftelsens resultat positivt med ca 327 tkr. Resultatet för 2008 slutar på 2,4 milj efter finansnetto (2,9 milj). Folkbildning Verksamheten har minskat med 7,6 % mätt i folkbildningstimmar. Volymminskningen har skett i Uppsala, Örebro, och Gävleborgs län. Utbildning för arbetslösa 2008 har inneburit en fortsatt kraftig volymnedgång för utbildningar för arbetslösa. Verksamheten har minskat med 81,6 % jämfört med föregående år. I reella tal handlar det om ett tapp på nästan 5 miljoner. I första hand har nedgången drabbat vår verksamhet i Uppsala. Utbildning av yrkesverksamma och Komvuxuppdrag En mindre volymökning, 6,2 %, jämfört med föregående år har noteras inom området. Både komvuxuppdrag och utbildningar för yrkesverksamma har ökat. Ca 1100 personer (1200) har deltagit i våra utbildningar under 2008. Skolor Internationella gymnasiet i Uppsala har haft en fortsatt tillväxt under året. Antalet elever har ökat till 158 (150). Omsättningen har ökat med 17,6 %. Två nya KY-utbildningar har startats i stiftelsen under året, Redovisningsekonom i Uppsala och Hälso- och Sjukvårdssekreterare i Falun. Under 2008 har 231 studenter (117) deltagit i stiftelsens KY-utbildningar. Omsättningen har ökat med 70 % under året.

18

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Förvaltningsberättelse fortsättning

Internationellt Under 2008 fokuserades verksamheten i huvudsak till tre regioner i Ryssland, Tatarstan, Krasnodar, Rostov-na-Don. Majoriteten av utbildningarna hade en KY-inriktning, men även ett antal uppdragsutbildningar för företag och universitetspersonal genomfördes under året. Vårt stora SIDA-uppdrag avslutades under år 2007.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vuxenutbildningsområdet - Beslut om att inrätta en Yrkeshögskola med start 2009 har fattats av regeringen. - Frivux-utredningens förslag om ett konkurrensutsatt komvux lades i malpåse. Nedgången i världskonjunkturen hösten 2008 - Vi har känt av en mindre efterfrågan på uppdragsutbildningar som vänder sig mot företag och en marginell efterfrågeminskning hos våra privatkunder. - Staten har flaggat för ett ökat engagemang för arbetsmarknadsåtgärder.

Den närmaste framtiden Vi gör bedömningen att lågkonjunkturen kommer att påverka våra utbildningar för yrkesverksamma och våra kvällskurser för privatkunder negativt. Vi räknar med en bättre efterfrågan på utbildningar för arbetslösa och varslade under 2009. Den nya Yrkeshögskolan kommer påtagligt att påverka utvecklingen av våra KY-utbildningar. Kvalitetsarbetet inom folkbildningen kommer att ägnas särskild omsorg under 2009. Avslutningsvis framför styrelsen ett stort tack till personalen för ett väl genomfört verksamhetsår med många fina insatser.

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

19


Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Ekonomi Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 2008

2007

2006

2005

2004

62 657

62 317

66 922

56 945

57 442

2 358

2 924

2 441

-251

1 948

28 623

29 067

27 077

21 973

23 298

42

39

37

37

36

64%

55%

48%

48%

46%

Avkastning på totalt kapital, %

8%

10%

9%

negativ

8%

Avkastning på eget kapital, %

13%

18%

19 %

negativ

18%

Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, %

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Resultat och ställning Stiftelsens resultat för 2008 uppgår till 2.358 tkr. Resultatet av stiftelsens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkning med noter.

Förslag till vinstdisposition Till styrelsens förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst

15 755 411 2 357 970 18 113 381

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

18 113 381 18 113 381

20

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Ekonomi fortsättning Resultaträkning Not

2008

2007

62 656 828

62 317 325

2

-24 229 722

-25 950 610

3, 4

-36 063 612

-32 752 273

-823 698

-1 155 587

-61 117 032

-59 858 470

1 539 796

2 458 855

818 952

471 135

-778

-5 670

818 174

465 465

Resultat efter finansiella poster

2 357 970

2 924 320

Årets vinst

2 357 970

2 924 320

Nettoomsättning

1

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster

5

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

21


Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Ekonomi fortsättning Balansräkning Not

2008-12-31

2007-12-31

Bostadsrätter

6

2 850 000

3 570 000

Inventarier, verktyg och installationer

6

200 000

303 698

3 050 000

3 873 698

100 000

100 000

4 375

4 375

104 375

104 375

3 154 375

3 978 073

3 181 546

2 683 367

323 713

328 142

3 342 923

5 092 049

6 848 182

8 103 558

Kassa och bank

18 620 526

16 985 859

Summa omsättningstillgångar

25 468 708

25 089 417

Summa tillgångar

28 623 083

29 067 490

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

7

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

8


Ekonomi fortsättning Eget kapital och skulder Not

2008-12-31

2007-12-31

100 000

100 000

15 755 410

12 831 091

2 357 970

2 924 320

18 113 380

15 755 411

18 213 380

15 855 411

796 603

1 500 000

796 603

1 500 000

Skulder till koncernföretag

120 301

120 300

Summa långfristiga skulder

120 301

120 300

1 636 358

2 979 979

818 414

1 226 481

7 038 027

7 385 319

9 492 799

11 591 779

28 623 083

29 067 490

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital Bundet eget kapital Fonder

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst

Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar

9

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

10

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

23


Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Ekonomi fortsättning Bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år Dator

3 år

Inventarier

5 år

Bostadsrätter

10 år

Nyckeltalsdefinitioner Soliditet:

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital:

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.

Not 2 Ersättning till revisorerna 2008

2007

95 568

86 801

95 568

86 801

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag

24

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Ekonomi fortsättning Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2008

2007

Kvinnor

27

26

Män

15

13

Totalt

42

39

762 311

707 084

15 956 994

13 558 044

7 567 790

6 035 201

24 287 095

20 300 329

Sociala avgifter enligt lag och avtal

7 578 429

6 537 230

Pensionskostnader

1 861 645

2 364 992

Övriga personalkostnader

2 336 443

3 550 022

36 063 612

32 752 573

2008-01-01 – 2008-12-31

2007-01-01 – 2007-12-31

Total sjukfrånvaro

0,74 %

1,18 %

Långtidssjukfrånvaro *arb timmar

0,00 %

0,52 %

Sjukfrånvaro för män

0,49 %

0,43 %

Sjukfrånvaro för kvinnor

0,79 %

1,51 %

Anställda 30-49 år

1,01 %

0,89 %

Anställda 50 år -

0,28 %

0,56 %

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till

Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och rektor Tillsvidareanställda Objektsanställda Totala löner och ersättningar

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Not 4 Sjukfrånvaro

* Med långtidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2008

2007

Ränteintäkter

818 952

471 135

Summa

818 952

471 135

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

25


Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Ekonomi fortsättning Not 6 Inventarier och bostadsrätter 2008-12-31

2007-12-31

11 805 059

11 805 059

-

-

11 805 059

11 805 059

-8 235 059

-7 515 059

-720 000

-720 000

Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 955 059

-8 235 059

Utgående bokfört värde

2 850 000

3 570 000

4 938 760

4 938 760

-744 962

-

Utgående ackumulerade uppskrivningar

4 193 798

4 938 760

Ingående avskrivningar

-4 635 062

-4 199 475

-Försäljningar och utrangeringar

744 962

-

-Avskrivningar

-103 698

-435 587

-3 993 798

-4 635 062

200 000

303 698

3 050 000

3 873 698

Org nr

Ägd andel

556624-0130

100%

Bostadsrätter Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar

Datorer och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar

Årets förändringar

Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Totalt utgående restvärde enligt plan

Not 7 Andelar i koncernföretag Uppdrag Folkuniversitetet Mitt AB

26

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Ekonomi fortsättning Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2008-12-31

2007-12-31

Upplupna intäkter

1 797 483

3 793 099

Förutbetalda kostnader

1 546 440

1 298 950

3 343 923

5 092 049

2008-12-31

2007-12-31

796 603

1 500 000

796 603

1 500 000

2008-12-31

2007-12-31

Upplupna löner (inkl semesterlöner)

3 166 915

2 858 945

Upplupna sociala avgifter

1 684 640

1 563 166

Övriga poster

2 186 472

2 963 208

Summa

7 038 027

7 385 319

Not 9 Övriga avsättningar Reserveringar för framtida projekt Summa

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Uppsala, 12 mars 2009 Anne-Sofie Gräslund Ordförande

Kerstin Rydbeck, Mårten Fjällström, Mats Järnil, Mia Isaksson, Carl Nettelblad, Roberto Alonso, Karolina Andersdotter, Bengt Gustafsson, Jesper Rydén, Lars Bohlin och Matilda Nilsson Björn Engsten Rektor

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

27


Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Styrelse & Organisation Styrelse 2008

Styrelsen för Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet har under 2008 haft följande sammansättning: Ledamöter utsedda av Uppsala universitet Ordförande Professor Anne-Sofie Gräslund, vice ordförande Docent Peder Hård af Segerstad, Planeringschef Ulla Myhrman, Professor Johan Tysk, Universitetslektor, Docent Kerstin Rydbeck

Ledamöter utsedda av Uppsala studentkår Mårten Fjällström, Mia Isaksson, Carl Nettelblad, Karolina Andersdotter och Moa Hjertson

Ledamöter utsedda av Folkuniversitetsföreningen Thorsten Bergqvist, Professor Nils Runeby (suppleant)

Personalrepresentanter Mats Järnil (adm. representant), Roberto Alonso (lärarrepresentant)

Verkställande ledamot Rektor Björn Engsten

Inspektor Professor Carl-Olof Jacobson

Revisorer Auktoriserad revisor Heléne Ragnarsson, Byrådirektör Leif Lundberg t o m 30/6-08, Controller Margareta Uvhagen Antoni, fr o m 1/7 2008 Auktoriserad revisor Ulf Hedefalk (suppleant)

28

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008


Styrelse & Organisation Styrelse 2008

Privatkundsavd. (PKA) Uppsala

Arbetsmarknadsavd. (AMA) Uppsala

Regionadministration

Ekonomi, Personal, Utveckling

Västmanland Styrelse

Rektor

Örebro

Avdelningschef-AU

Gävleborg

Dalarna

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

29


Årsredovisning Styrelsen för Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet Org nr 817600-7055 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet för år 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamoten är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamoten har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Uppsala den 27 april 2009

Margareata Uvhagen Antoni

30

Folkuniversitetet – Verksamhetsberättelse 2008

Heléne Ragnarsson Auktoriserad revisor


Folkuniversitetet Uppsalaregionen 2010 Stiftelsens ändamål Genom kurser, föreläsningar och på andra sätt verka i folkbildningens och vuxenutbildningens tjänst

Vårt uppdrag Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.

Våra utgångspunkter - Individens behov i centrum - Mångfald ger möjligheter - Pedagogik i ständig utveckling

Vår vision Marknadsposition Folkuniversitetet är premiumutbildaren inom den fria vuxenutbildningen. Privatpersoner, företag och offentliga uppdragsgivare har alltid Folkuniversitetet som första val som leverantör av utbildningstjänster. Folkuniversitetet är en välkänd och betydande aktör inom den traditionella folkbildningen och i det lokala kultursamhället. Vi är uppskattade för våra insatser såväl av bidragsgivare som av kultur- och föreningslivet.

Nöjda deltagare Vår goda kvalitet med hög leveranssäkerhet och vår förmåga att skapa ett lustfyllt lärande där deltagarens egen drivkraft får utvecklas, är avgörande faktorer för köpbeslutet när kunderna/deltagarna väljer Folkuniversitetet.


Folkuniversitetet

Kursverksamheten vid Uppsala universitet

REGIONKONTOR

Portalgatan 2A, Box 386 751 06 Uppsala Telefon: 018 - 68 00 00 Fax: 018 - 68 00 50

LOKALAVDELNINGAR Uppsala Portalgatan 2A, Box 386 751 06 Uppsala

Privatkunder & folkbildning Telefon: 018 - 68 00 00 Fax: 018 - 68 00 50 Arbetsmarknadsutbildningar Telefon: 018 - 68 00 00 Fax: 018 - 68 00 50 Hemsida:www.folkuniversitetet.se/uppsala

Västerås

Källgatan 13 722 11 Västerås Telefon: 021 - 15 36 00 Fax: 021 - 15 36 09 Hemsida:www.folkuniversitetet.se/ vasteras

Örebro

Drottninggatan 29, Box 8106 700 08 Örebro Telefon: 019 - 10 22 25 Fax: 019 - 12 25 72 Hemsida:www.folkuniversitetet.se/orebro

Gävle

Drottninggatan 10 803 20 Gävle Telefon: 026 - 12 86 80 Fax: 026 - 10 90 24 Hemsida:www.folkuniversitetet.se/gavle

Falun

Holmgatan 32 791 71 Falun Telefon: 023 - 140 90 Fax: 023 - 146 50 Hemsida:www.folkuniversitetet.se/falun

Bollnäs

Heden 126 821 31 Bollnäs Telefon: 0278 - 61 14 44 Fax: 0278 - 61 14 44 Hemsida:www.folkuniversitetet.se/bollnas

Tartu

Lai 30 Tartu 51005, Estland Telefon: 00372 - 744 14 80 Fax: 00372 - 744 14 70 Hemsida:www.uninet.ee/~futartu/

Årsredovisning 2008  
Årsredovisning 2008  

Folkuniversitetets redovisning för 2008

Advertisement