Page 1

27/10

ΑΥΓΗ Η ΑΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙ

MOdipNloDmEatique

ΡΙΟΥ 2013 27 ΟΚΤΩΒ 39 TEYXOΣ

LE

ΟΣΗ ΚΗ ΕΚΔ    EΛΛ ΗΝΙ

' !## ' & # #", $ & # &# !$#" $ ( [31. '%$ # '$ )#&#  /*1$, 1 %&, %+0'1 31$ . $ «#$ & &!! 03" 31+ ( ' ! & '!3-+ #&-( ΙΑ "». $ $ # $ 0'0*3)'4

'+ 4 2011], ' ! ( ΚΟΙΝΩΝ (# $ . &, #" /0 Le Matin #-( 1 *',1 .2! #$ 3- "'-$ (# # !# $ '$ #$ #" !("$ 5 -#-+ 33- 02'1 & $

 $&# (# ». #+, 3+ 2#$ *04 & & )#&# (, "$'$ +30 '2+40 3+ 0+!' +0 '-+3,-(+ 3-($ #(('&#" '$ $ /-.) .-($ + ! 0+» 3%$ ,3-($ $ &!#$. ""%, «30 "*-(, -'3-"&-($, )30+ 234 !%&1,0 ,-(+ 3-($ *0!11 '!' &%4 "&&-4 Chollet* +- &"!-$ $... *04 3-($ #&1' ' %& $ $ " '$ #( "%+- "+ Mona 3-($ ) +0 3-($ &&1+ + . .-+. $ 3-($, %/'0#2 $& 0(3-$ *"#-4#'4+ #-('2 # 40 .24-+-&240: 3-( -4*- + 3-($. $ - #'!( ), 4$ 40 .6 . 0(3" 30 4323130, /1.-,23130, ,31+ 3)'1,1 3+ #04/4 #1) 3-($ -#--( 3%' $» 0#-3 &-+ -4 #'-,*& ,). '0 0(,31'23130 - .#-' +0 + 4 0#&$ %+0 + , +-(! 3 (  , .4*) 0(,31' ! 4!'#-, 1 .$, / ,-$ -%&40(30#"'+1,1 #3 304 #, &-4,. $# # &

%+0 *'"3-$ +,1 *04 , , -1,1$ 40 ,*&1'%$ #'-,#" + + 40*- #'-##-( (#-*' !-, 30# +# , "*0«"! 40$ *04 4*0+-# *03-+3"/+ 4&4"/ 1 & 1&0,0 3- /(+032 $, # 4!0'0 #(# '1"+ # ''-) +0,.0 ,3 0#-/ *3) 0#2 2,$, .%+-4 32+-4 4 2#$ ,31+ 30 0(34" 4 31+ *030,3 4, + #0 #0!40, +0 .#3-4 *0+2+ $, ,1.0+ 0/4"*3-($ *030&) -+304 *-4++4-*3-4 4&4*'4+ , 230+ / + $ ,(+/1-&4-'*+30$ 234 / + *#-' - *04 #-&43+, , *"!0'1 '4,,23 '-($; , 1 «#  +3#,1 /(+0 .%3'0… 34$ %+3-+0 1!4*-#&0,34*% 4 +0 *4+ &&"/0$, 1 Le Monde %*'11  /+-(+ 31+ 31 ,0'0 3-( *(+4,. #3,1 31$ *030&) 3-($ ! (*'+4

 /4 , .4*2 *',1$ .0$ . 0(3%$ 31+ 0#2 31$ 31* #-&434, 3-( 2012, & 4&24. 30'", +0. 31 0+0,   0#-*& 4,34*" , %+0 ,(.#0%$ # 3+ *-4+0+-("'4&, 4$, 32 » +304

) . ,1 ’, # '#(   '-+ .0$. -+ 3-( 4*-+-.4*- & ! 234 0,  $ ' ‘" 3- +/40% *04 , /'0,34* 0 4&4"/ $ +-4*-0#(  '0$ %+0'1 «H &"-($ 0+ #((# 31$ 

1 31$ 3-(, .%&4-. .."3+: «)+3 #0'0.-+) &#( 3,4, 0(3) #'2 /'2$  «)('&%(  302$, +4*+ #'-'0 3- *03"&(." 3-($». 4 . .04*2 # (# ,  ((', «0.0'30»: '-(. 3-( #  

$#'& (!%$ 40 "$ %$», , *('4" %0,0+ 1 24 .2+- 0#0& 4 "&#$ 4 - *-4+$ #  .#, .4&-, *04 ,(,*-3 $ ( #"$ «$ # +  !& /)! + '2+1, 4*%$ 0+4,2313 $ $ #" (# '», /40#4,3 0+0'31! 23130$, ) 31+ $#"! *-4++ )$ 0(,31' . 0-'. $ #" ,) 3-(, #'4+  3'2#- 34$ ‘ $’ +3 '* 5 .#0'2+ 

& /1.-,4-+-.4* *',1 .40 -4*-!(., 4 $ )30+ 1 /4"+ +0 31$ $,

 & ' !'' )! ,31+ !&' 7  3%+ 3-+ 2& ' # (' ,31+ +4-&2-$ 4 0#%+0+34 %& #" 4 #0'" #" !, *03",30,1. "$ '$ #( ! &&"!, #$ & 0&&" *04 ,(,3)+) #-( / + *030&) /(+0323130 3'%-(,0  #", # &' 3-( $ 234, « #. 31+ #%+0 +-.4*) #-&434* 0#-3'%#-+30$ *"! ,3-($ "&&-( ( ! ('' 8 4- *-+3" (#"$ !&#'4-/4*2 Le Point, « #! 31$,  3+ 001 # #4/ +,) *030+"&,1$.  ! !& # ' $ $$''». 4: « &# , 1 0#-3.1,1 ('(.% ». 3.%, 31$ & 3  *4,.#%', #4- /4 , 0+"*0. 1$ # (# $ $&%#" ', ! " - *. 024 #'-1 '0+3$-&44% .0$ +04 0*2.1 $"' ' &$ .0$, # #" "' ' 4 «&$ ,34$ .%' $ ' " & &+3+ -'+ $4 $ #( (!, *#" *'!% '"-$ -4*3'&#$#', #" ## $  $ *)('&'%$ 2 +1: - 0'!'&  &# # $ , $' '!#" $ $ !». &# $ 3- ' !#& $#', '"-$  "$ 31+ /40 04 - 0'!'- 24 (26 #( & 0+0.0,-+

! $ ,1. 4+ ' '$ ,-&40,3%$ .#%&1/ $, (!», Businessweek» )3 3 $ %3 $ *04 2+3 : +30$ 0,(&0)1,1 «Bloomberg *04 /0#0+ #’ +30,4,4*) #0'0&1'1.0342011). +304 40 3#-3 &0- #'-,%&*(,0+ * .'-( + *0, *('4-& *34*" +0 ,*-3 ('#0 *- 31 .",340 31$ *',1$. +-'!-&-4*%$40 . 3"+-40 / + /4031'+0 , 4$ &24,30, -4 « $ &-4#2+ /*041 34.'0!-+. '%# 4 +0 *%$, -4 **&), #'0.034*23130. + 0#2 0(3+, $ 4& ,%,1 . 31+ 0*-&-(!-+ +0 0+31- "&&1; +%-( 34$ #0&4%$ #'%# 4 +0 * .0 (+ 3'0 ,31+ 04 234 », +0 34.),- *04 31$ &4323130$. *- '-( 1),-(. -+30, 40$ #"$ # $& 3-( ('#0 0 ,(.%' 3%$ 31$ *'"3 #0'"/ 4.0 31 0+0, 31 .40 "*'1 3-+ 30 *('0' %'-(+ 31+ ! *0&%$ 0' $ .40 «# & 0+0%' 4 # 4/) (#1' . 04 2+3$, #'-, .0 3-( Le Monde ,31+ -#-0 4 31+ ,0. 4.034*), 0+0+4, , (#2 3- #'2,1 *-4!0 0#0+3.4*+ '0 (#-/ » 3)$ #%3' +0 -.4-&-*&1'! 04, ,31+ (*04'0 +0 3+ . 30#-& 0#2  -*+ 04-&21,1$. *030,3'-) #-( *+1, #'4+ 1$ 3+ *0!1'%-($, 1 + (.%+ 40 3+ (*04'0 31$ 0+"&1 #'2 /'-$ 0(3)+, 0+ *030*3), '4+ 0#2 3 31+ ++4*+ 3-( 2011, &0 3-( . +0 +3040'4" '2+40. +- 024, 3-+ *%.'4*0.4" 3'40+30 ,31 0&&0 3-( 4,, 3#-(.4 1,1$, 0'4" 3'43 $ *2+3+ 3-( 4, 0+4*)$ *(%'+ )/1 #43'% -($ ,(.#0 2 31+ ) 3-( 50 *-

5

4 ΣΕΛΙΔΕΣ

LE

MONDE diplomatique

Η ΑΥΓΗ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 • Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 11839 • ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - KΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 • TIMH: 3 €

ΑΓ ΓΕ ΛΟ

Σ ΕΛ ΕΦ ΑΝ

ΤΗ Σ

Από τη ν στον π κρίση όλεμο

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΥΓΗ» ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: , Ο ελληνικός αστισμός τη δεκαετία του ’30 , Η δικτατορία Μεταξά , Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος ,Επίμετρο: Σπύρος Ασδραχάς

TΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ AΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΗ

«Από την κρίση του ’30 στον πόλεμο»

100

ΣΕΛΙΔΕΣ Η ΑΥΓ Η

ΠΡΩΙΝ ΕΦΗΜ Η ΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤ ΕΡΑΣ

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ «ΠΑΛΑΙΑ» ΜΕΤΡΑ 5,5 ΔΙΣ. ΓΙΑ «ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ»

Θέατρο αντίστασης με απολύσεις, χαράτσι και πέναλτι στις συντάξεις ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ:

Η ρήξη με τους δανειστές δεν ωφελεί κανέναν ΣΕΛ. 11

ξεις χιλιάδων ασφαλισμένων για να κόψει επιπλέον 2 Την ώρα που η κυβέρνηση Σαμαρά δηλώνει ότι είναι ΝΕΟ ΜΑΧΑΙΡΙ δισ. ευρώ από τις δαπάνες των ταμείων, που πνίγοέτοιμη να διαπραγματευθεί σκληρά με την τρόικα, παίζοντας θέατρο αντίστασης, εφαρμόζει όλες τις ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ νται στα ελλείμματα εξαιτίας της έκρηξης της ανεργίας και της μείωσης των αποδοχών. σκληρές δεσμεύσεις του Μνημονίου. Μετατρέπει το ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ χαράτσι στα ακίνητα σε μόνιμο και το επεκτείνει Η κυβέρνηση Σαμαρά επιχειρεί να δραπετεύσει βαστα αγροτεμάχια για να μαζέψει 3,5 δισ. φόρους, πτίζοντας αυτά τα μέτρα διαρθρωτικά, ενώ στήνει ανοίγει νέο κεφάλαιο απολύσεων στο Δημόσιο και τις μεγάλες επιχεισκηνικό δήθεν σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, οι οποίοι μεταθέτουν για μετά τις ευρωεκλογές τη συζήτηση για τη ρύθμιση ρήσεις, ενώ βάζει και πάλι μαχαίρι στις επικουρικές συντάξεις και το ετου χρέους, προκειμένου να κρατούν όμηρο τη χώρα. φάπαξ, που κινδυνεύουν να εξαϋλωθούν. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται να βάλει πέναλτι στις συντάΣΕΛ. 3, 9, 16, 17

ΠΑΝ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:

Λύση από την Αριστερά σε σύγκρουση με την Ευρωζώνη

ΣΕΛ. 13

AΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:

Τέλος επικουρικές και εφάπαξ

ΣΕΛ. 16-17

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ:

Η ανυπακοή που υπερασπίζεται δικαιώματα είναι ηθική και νόμιμη

ΣΕΛ. 15

ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ , Θύματα οι Ρομά σε όλη

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ:

την Ευρώπη , «Μικρές Μαρίες» χωρίς στον ήλιο μοίρα , «Γολγοθάς» η υιοθεσία στην Ελλάδα

«Τα καθαρά χέρια» της Χ.A.

ΣΕΛ. 20, 21, 44, 45

ΕΝΘΕΜΑΤΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ

Ο Βενιζέλος και η αμαρτωλή σύμβαση ΣΕΛ. 5

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ποιος ζητεί και γιατί τη δίωξη Μελισσανίδη

Αφιέρωμα στην επέτειο του «Όχι»

, Κείμενο του Βασίλη Ρώτα για την πρώτη ημέρα του πολέμου , Οι διανοούμενοι του Μουσολίνι , Η κατοχή ως... επιχειρηματική ευκαιρία , Τα τραγούδια του ’40

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το ακατάβλητο δημοκρατικό πατριωτικό φρόνημα ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΕΛ. 4

ΤΩΡΑ, πια, καταλάβαμε ότι η ληθαργούσα ιστορική μνήμη οδηγεί στην πολιτική αρνησιγνωσία και την αδυναμία αναστοχασμού της πολιτικής αυτοσυγκρότησης. Αυτά συνδέονται και με την παρατηρούμενη περιφρόνηση στη Δημοκρατία, αλλά και με την ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΑΥΓΗ

Ένα ψυχικό... Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει κοινωνική εξέγερση στο Παλαιό Ψυχικό. Οι «κουκουλοφόροι» αλλάζουν ρούχα! Προχθές συγκεντρώθηκαν κάτοικοι διαμαρτυρόμενοι για την υπερφορολόγηση των ακινήτων τους, «που ισοδυναμεί με δήμευση». Το θέμα είχε αναδείξει σε αλλεπάλληλα πρωτοσέλιδά της η αρχαιοτέρα εν κυκλοφορία εφημερίδα της πόλεως των Αθηνών. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε ο υπουργός Υγείας, ο γνωστός Άδωνις, ο οποίος διαβεβαίωσε τους, κατά τεκμήριο, ψηφοφόρους του ότι δεν θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες στην περιοχή. Άλλωστε συνεπίκουρος στο αίτημα των κατοίκων είχε προστρέξει το 2011 ο τότε υφυπουργός Οικονομικών Δημ. Κουσελάς, σε απάντηση αναφοράς που είχε καταθέσει στη Βουλή ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. Φώτης Κουβέλης. Να περιμένουμε να αναληφθούν δικαστικές ή και αστυνομικές πρωτοβουλίες εναντίον όσων προσχωρούν στην ιδεολογία της «καλής και κακής βίας» και παρακινούν τους κατοίκους, μολύνοντας με πληβειακά αιτήματα τους κήπους του πανέμορφου αθηναϊκού προαστίου; Θα κινηθεί, άραγε, ο εισαγγελέας, όπως συνέβη με τη δίωξη εναντίον του προέδρου του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων στις Σκουριές, όπου η έκφραση γνώμης και η συλλογή στοιχείων για τη δραστηριότητα των χρυσωρύχων θεωρήθηκε ως ένδειξη σύστασης και συμμορίας; Θα ζητηθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος εμφανίστηκε συμπράττων στο Ψυχικό με τον υποχθόνιο ΣΥΡΙΖΑ; Ή μήπως η περίπτωσίς του παραπέμπει στη γνωστή κατηγορία των «χρησίμων ηλιθίων»; Η πρώτη στην ιστορία του Ψυχικού κινητοποίηση κατοίκων αποδεικνύει πόσο η κρίση διατρέχει οριζόντια την κοινωνία. Πόσο αβάσταχτη είναι η υπερφορολόγηση των ακινήτων, ακόμη και των ιδιοκτητών που κατά τεκμήριο είναι εύποροι, ίσως και κάτι παραπάνω! Πόσο γρήγορα λιγοστεύει το «κοινωνικό λίπος». Δεν μας περισσεύουν δάκρυα για τους μεγαλοϊδιοκτήτες. Η διάχυση όμως της κοινωνικής δυσαρέσκειας επιβεβαιώνει την προϊούσα αποσάθρωση του μνημονιακού μπλοκ εξουσίας. Η διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών ολοένα και περισσότερο αντιστοιχίζεται με τον κοινωνικό διπολισμό. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 47% των οπαδών της Ν.Δ. απορρίπτει τη λογική του μονόδρομου και παραδέχεται τώρα ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την έξοδο από την κρίση. Δηλαδή, ακόμη και όσοι είχαν την ψευδαίσθηση ότι η κρίση θα τους έδινε ευκαιρίες, τώρα διαπιστώνουν ότι το πάρτι έχει τελειώσει ανεπιστρεπτί. Και βέβαια οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι βιοπαλαιστές, οι νέοι της μετανάστευσης, οι εκπεσόντες μεσαίοι, οι απελπισμένοι πενηντάρηδες, οι έφηβοι χωρίς ορατό μέλλον, δηλαδή εκατομμύρια πολίτες που δεν θέλουν να συναποτελέσουν τη «στρατιά των νεκρών», αν και απογοητευμένοι από την πολιτική και ελάχιστα πεισμένοι για την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών κινητοποιήσεων, ετοιμάζονται να στείλουν μήνυμα με την ψήφο τους, όπως συνέβη, σε μεγάλο βαθμό, πέρυσι τον Ιούνιο. Τι έχουν να πουν σε όλους αυτούς ο Σαμαράς κι ο Βενιζέλος; Μια «πολιτική διαπραγμάτευση» που είναι αδειανό πουκάμισο; Ποια πολιτική διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει μέσα στο πλαίσιο του Μνημονίου; Ποια θετική διέξοδος μπορεί να υπάρξει εντός της τρόικας; Πόσο πειστικοί ακούγονται οι πανηγυρισμοί για το «πρωτογενές πλεόνασμα», όταν, ακόμη κι αν επιτευχθεί με τις πλάτες της τρόικας, θα έχει οδυνηρό κοινωνικό αντίτιμο και θα είναι ασταθές, πολύ περισσότερο σε σχέση με τον στόχο του 4,5% του ΑΕΠ για το 2016; Σαμαράς και Βενιζέλος συνυπέγραψαν χθες το δικό τους μνημόνιο, με μοναδική επιδίωξη να αποφύγουν όσο μπορούν περισσότερο τις εκλογές. Πρόκειται για άλλο ένα βήμα ομογενοποίησης των συγκυβερνώντων πολιτικών κομμάτων. Γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν ότι, όσο αργότερα γίνουν οι εκλογές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η λαϊκή καταδίκη τους. Ας κάνουν, λοιπόν, ένα... ψυχικό για τον εαυτό τους. Να φύγουν!

Η ΑΥΓΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Το πράγμα όμως δεν τελειώνει εδώ. Διότι, εΌλο και πιο πολύ η κυβέρνηση των συμντάξει, ο Σίμος έδωσε στη δημοσιότητα τη δήμάχων αποκαλύπτεται ως κυβέρνηση των συΣΗΜΕΡΑ λωση ξεπλύματος του Βενιζέλου, που του έδωνενόχων. Και όχι μόνο σε πράγματα άκρως ΕΙΝΑΙ σε το Μαξίμου, που την πήρε από τον Βενιζέσοβαρά, όπως η προθυμία αποδοχής και εΚΥΡΙΑΚΗ λο. Και, ακόμα πιο εντάξει, ο Βενιζέλος έδωσε πιβολής Μνημονίων, ή σε πράγματα απλώς στο Μαξίμου με βούλα και υπογραφή υπόσχεσοβαρά, όπως οι πολιτικές απάτες -το γεφύΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ση στήριξης μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αλρι του success story, ας πούμε, με τους σαράΚΑΡΤΕΡΟΥ λά τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα της εξεταστικής ντα πέντε μάστορες κι εξήντα μαθητάδες, και με τους θυμωμένους βουλευτές της Ν.Δ. που η προγραμματική συμφωνία με τα σαράντα δεν θέλουν να βλέπουν ούτε ζωγραφιστό τον τρία σημεία και τις δώδεκα σελίδες. Αλλά και αντιπρόεδρο; Και τι θα γίνει με όσους επιφανείς σε πράγματα πιο υπαρξιακά -όπως to be or της παρατάξεως τον περνούσαν πριν από λίγο not to be στο Μαξίμου, στην αντιπροεδρία καιρό γενεές δεκατέσσερις; της κυβέρνησης, στην εξουσία γενικώς. Εδώ προφανώς χρειάζεται άλλος εκβιασμός Στο υπαρξιακό αυτό πεδίο τα ζητήματα λύ-αποκεντρωμένος, αφού αφορά πολύ κόσμο. Ο νονται με μέσα κάπως λιγότερο πολιτικά και Βενιζέλος δηλαδή εκβιάζει τον Σαμαρά να επερισσότερο ποινικά. Ο Σαμαράς και η Ν.Δ., κβιάσει τα δύστροπα στελέχη του, διότι, ΑΝ για παράδειγμα, που ζητούσαν την κεφαλή ΔΕΝ, τότε έρχεται η έξωση από το Μαξίμου. του Βενιζέλου επί πίνακι για το σκάνδαλο του Αλλά και ο Σαμαράς εκβιάζει τον Βενιζέλο να είΣκαραμαγκά, τώρα δηλώνουν δημοσίως ότι ναι πειθαρχικός, διότι, ΑΝ ΔΕΝ, τότε έρχεται όο χθεσινός κατηγορούμενος είναι καθαρός ουρανός. Γιατί; Μα γιατί ο χθεσινός κατηγορούμενος τους έχει χι μόνο η έξοδος από την αντιπροεδρία, αλλά και η είσοδος σε πιάσει από τον λαιμό ότι, αν δεν τον ανακηρύξουν καθαρό ου- περιπέτειες με άδηλο τέλος. Τουτέστιν, αν δεν το καταλάβατε, έρανό, θα αστράψει και θα βροντήξει και την κυβέρνηση θα ρί- χουμε μια κυβέρνηση noir με πολύ σασπένς και σκοτεινό παξει. Αυτό φέρνει κάπως σε εκβιασμό βεβαίως, αλλά προέχει το ρασκήνιο. Και, ως γνωστόν, όπου λαλεί Κορυδαλλός, αργεί να ξημερώσει... αρραγές μέτωπο.

Όπου λαλεί Κορυδαλλός...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το ακατάβλητο δημοκρατικό - πατριωτικό φρόνημα ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

προτίμηση προς το νεοναζιστικό έκτρωμα, παρά την εγκληματική του δράση. Δεν αρκεί η επίκληση του Μνημονίου για να εξηγήσουμε το φαινόμενο, αν και είναι ύποπτη η υποτίμησή της. Η αναφορά στην 28η Οκτωβρίου και την Εθνική Αντίσταση αφορά και αξίες. Το πρόβλημα του φασισμού, στη χώρα μας, υπερβαίνει τη νομική του αντιμετώπιση. Ο νεοναζισμός πλήττει ευθέως τη δημοκρατική αρχή και το αξιακό τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης: ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Σε αυτό αποτυπώνονται πρωταρχικώς οι διαφορές Αριστεράς και Δεξιάς. Σε αυτές τις αξίες εδράζεται ο δημοκρατικός πατριωτισμός του Ρουσσώ και του Ρήγα. Ο φασισμός δεν είναι ένα φρόνημα που απλώς αντίκειται σε άλλα. Ο ίδιος ο λόγος του φασισμού συνιστά πράξη· εγκληματική πράξη. Μας το έδειξαν οι Μπουραντάδες της Κατοχής, μας το δείχνουν και οι επίγονοί τους. Οι ψηφοφόροι του νεοναζισμού δεν είναι απλώς διαμαρτυρόμενοι πολίτες. Όποιος μιλά για φασισμό, χωρίς να μιλά και για καπιταλισμό, λέει μισερά λόγια, αλλά και αυτό δεν φτάνει για να ανατάμουμε τον κορμό του κακού. Δεν αρκεί μόνο να κοιτάζουμε μπροστά για να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά είναι επίσης σημαντικό να κοιτάζουμε και πίσω. Τι θα δούμε, αν κοιτάξουμε πίσω μας; Θα δούμε την παράδοσή μας, την Εθνική Αντίσταση ως ιστορία σαρκωμένη στους πραγματικούς ανθρώπους. Ποιο φρόνημα τους ενέπνευσε; Υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στην Ελληνική Επανάσταση, όπως είναι εμφανές στα συ-

νταγματικά της κείμενα και το σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα, και τον δημοκρατικό πατριωτισμό του ΕΑΜ. Η Εθνική Αντίσταση και ο ευκλεής φορέας της, το ΕΑΜ, επέτυχε την πολιτική και αξιακή διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, των ανθρώπων του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Είναι οι ίδιοι που πανηγύριζαν το «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου. Το ΕΑΜ οργάνωσε τη συλλογική δράση για την επιβίωση του λαού, αλλά και της Δημοκρατίας, μέσα από την Εθνική Αλληλεγγύη και την καθίδρυση των αυτοδιοικητικών θεσμών. Υπερασπίστηκε τις δικαιοκρατικές αρχές, μέσω της λαϊκής δικαιοσύνης, και δίδαξε τι είναι η πολιτική ευβουλία μέσω της Κυβέρνησης του Βουνού και της εθνοσυνέλευσης των Κορυσχάδων, κατά το πρότυπο του συνταγματισμού της Ελληνικής Επανάστασης. Η συμφυής σχέση Ελληνικής Επανάστασης, πατριωτικής έγερσης της 28ης Οκτωβρίου και του ΕΑΜ δεν είναι κενόηχη μεγαληγορία. Το ΕΑΜ κατάφερε να ασκήσει στην πολιτική αρετή της εθελόθυτης προσφοράς το μέγιστο τμήμα της κοινωνίας. Αυτή η παράδοση, που περιλαμβάνει το ‘21, το ‘40 και την καταξίωσή τους μέσα από το ΕΑΜ και τα νικηφόρα όπλα του ΕΛΑΣ, είναι ανάχωμα στην πατριδοκάπηλη επέλαση του νεοναζισμού. Ο σύγχρονος αντιφασισμός πρέπει να είναι βαθύβλυστη έκφραση αυτής της παράδοσης. Είναι έκγονος αυτής και φορέας των αξιών της. Οι αξίες της Γαλλικής Επανάστασης είναι η ψυχή και το νεύρο της. Αυτήν την παράδοση αφανίζουν ο νεοναζισμός και οι θρασυνόμενοι, ακροδεξιοί πρωθυπουργικοί σύμβουλοι. Γι’ αυτό δεν αρκεί η απλή σύνδεσή του με τον

νεοφιλελευθερισμό και το Μνημόνιό του. Οι αξίες μας δεν μετεωρίζονται εν κενώ· έχουν ιστορικότητα. Εκεί σαρκώνονται, εκεί βλασταίνουν. Είμαστε εξόχως υπερήφανοι για το κίνημά μας, για το έπος, την τραγωδία και την ακαταπόνητη προσφορά της Αριστεράς, εδώ, στην Ελλάδα. Βυζάξαμε το γάλα του ΕΑΜ και γίναμε αριστεροί. Έτσι θρέψαμε την πίστη μας στη Δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία, την πατριωτική αξιοπρέπεια και την κοινωνική απελευθέρωση. Είναι σημαντικό να επιδιδόμαστε σε αναλύσεις για την αντιμετώπιση του νεοναζισμού. Όμως, για να έχουμε ευρύ αντιφασιστικό μέτωπο, δεν χρειαζόμαστε μόνο τα σπουδαία. Χρειάζεται και τούτο το απλό: να ψιθυρίσουμε πάλι τον στίχο του Τάσου Λειβαδίτη από την «Αθανασία»: «Οι παλιοί σύντροφοι δεν πέθαναν, αλλά κατοικούν τώρα στο βάθος των δρόμων -όποιον κι αν πάρεις θα τους συναντήσεις». Ίσως πρέπει να κάνουμε κι αυτό. Να το κάνουμε για μας. Να ξανανταμώσουμε με εκείνους τους συντρόφους, που οι ίδιοι ήταν αυτή η παράδοση. Να τους φυσήξουμε πνοή και να ανασάνουμε το φρόνημά τους. Αυτό το ακατάβλητο φρόνημα, που το αφήσαμε να εκπνεύσει όσο τους είχαμε να σκονίζονται στα ράφια και τα κουτιά των αρχείων. Να τους ξανακάνουμε δικούς μας, σάρκινους. Να ακολουθήσουμε ξανά το βήμα τους, για να κάνουμε πιο στέρεο το δικό μας. Θα πορευόμαστε, έτσι, πιο περήφανα, πιο αγέρωχα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.

* Ο Στέφανος Δημητρίου διδάσκει Πολιτική Φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ: «Η ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΟΛΥ ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΪΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΠΕΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, 104 31 • ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5231831-4 • ΦΑΞ: 210 5231822 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 210 5231820 • marketing@avgi.gr - ΦΑΞ: 210 5231830 INTERNET: www.avgi.gr e-mail: editors@avgi.gr • ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Βασ. Ηρακλείου 37, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 261646, ΦΑΞ: 2310 266444, e-mail: avgi@otenet.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Π. Παπίδας & Σια Ε.Ε., ΤΗΛ. : 210 8228258 ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IΡΙΣ ΑΕΒΕ ΤΣΕΚ - ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», Αγ. Κωνσταντίνου 12, 10431 Αθήνα


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η κυβέρνηση σύρεται σε νέα μέτρα και οι πιστωτές καταδικάζουν τον πρωθυπουργό σε πανωλεθρία, αφήνοντας τη ρύθμιση του χρέους για μετά τις ευρωεκλογές

H τελευταία μάχη επιβίωσης του Αντ. Σαμαρά ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ

Μάχη επιβίωσης -ίσως την τελευταία- δίνει πλέον η κυβέρνηση, μετά τα σαφή σημάδια των Βρυξελλών και του Βερολίνου αφενός ότι θα πρέπει να πάρει νέα μέτρα, αφετέρου ότι η ρύθμιση του ελληνικού χρέους δεν πρόκειται να γίνει πριν τις ευρωεκλογές του προσεχούς Μαΐου. Παρ’ ότι για μέρες στηνόταν, από διαρροές του Μαξίμου και δηλώσεις ορισμένων υπουργών, σκηνικό... πολέμου με την τρόικα, η κυβέρνηση έχει ήδη προλειάνει το έδαφος της υποχώρησής της. Οι διαρροές και οι δηλώσεις κορυφαίων «μνημονιακών» υπουργών, όπως ο Γ. Στουρνάρας και ο Γ. Βρούτσης, δείχνουν ανάγλυφα ότι τα μέτρα θα έρθουν και θα είναι σκληρά. Βεβαίως, μπορεί να μην είναι «οριζόντια» -υπό την έννοια ότι δεν θα αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους πο-

λίτες-, ωστόσο θα επηρεάσουν πολλούς και θα προκαλέσουν τρομακτικό πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Είτε αποκληθούν «στοχευμένα» είτε... «διαγώνια» ή «κάθετα». Ήδη, δειλά δειλά -και με τη μέθοδο των διαρροών που διαψεύδονται στη συνέχεια- ανοίγει με σαφήνεια θέμα ασφαλιστικού και μείωσης συντάξεων, ενώ ακόμη και κυβερνητικοί παράγοντες παραδέχονται πως «φτάνει η ώρα της αλήθειας» για ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ. Μ’ άλλα λόγια, η «κόκκινη γραμμή» που προέβλεπε «όχι στα νέα μέτρα» της περασμένης εβδομάδας, έχει πλέον μεταβληθεί σε «όχι στα οριζόντια μέτρα» και γι’ αυτό προσπαθεί να πείσει πλέον ο Αντ. Σαμαράς τους εταίρους του. Ήδη, από προχθές το βράδυ, το ΔΝΤ έδωσε στον πρωθυπουργό αυτό που ήθελε, καθώς στην ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Ουάσιγκτον τονίστηκε πως

«μνημονιακής» πολιτικής, αλλά ως άλλη μία... αναλώσιμη κυβέρνηση.

Παρασκήνιο με Στουρνάρα

«αν απαιτηθούν νέα μέτρα, αυτά δεν θα είναι οριζόντια».

Αναλώσιμη κυβέρνηση Πάντως, ακόμη κι αν τελικά ο Αντ. Σαμαράς καταφέρει να μην «περάσει» νέα οριζόντια μέτρα, η αγωνία στο Μαξίμου παραμένει εδραία. Τα «στοχευμένα» μέτρα είναι από μόνα τους ικανά να προκαλέσουν κοινοβουλευτικό «ατύχημα», καθώς ολοένα και περισσότεροι βουλευτές δείχνουν στον πρωθυπουργό -μέσω του γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ., Θ. Μπούρα- πως εξαντλήθηκαν οι αντοχές τους να ψηφίσουν νέα μέτρα. Σαν να μην έφταναν αυτά, ακόμη κι αν η κυβέρνηση καταφέρει να περάσει μέτρα ύψους έως 1 δισ. ευρώ παρά τις αξιώσεις της τρόικας για μέτρα διπλάσιου ύψους (όσο, δηλαδή, και το δημοσιονομικό κενό), το σκηνικό παραμένει αδιέξοδο για την κυβέρνηση. Αυτό διότι, όπως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει προσωπι-

κά και ο Αντ. Σαμαράς χθες και προχθές, κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, οι Ευρωπαίοι δεν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους (είτε αυτή είναι «κούρεμα» είτε μετατροπή του χρέους σε ομόλογο 50ετίας είτε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό «υβρίδιο») πριν τις ευρωεκλογές. Δεν είναι, μ’ άλλα λόγια, πρόθυμοι να χρειαστεί να απολογηθούν στους ψηφοφόρους τους προεκλογικά «γιατί η Ελλάδα δεν πληρώνει τα χρέη της». Κατά συνέπεια, αναγκάζουν τον Αντ. Σαμαρά να οδεύσει ο ίδιος στις ευρωεκλογές απολογούμενος γιατί το κούρεμα δεν ήρθε ποτέ και έχοντας ως προοπτική μέχρι τότε την εφαρμογή σκληρών μέτρων προν χάριν του «πλεονάσματος». Τούτων δοθέντων, δεν είναι λίγοι οι υπουργοί που «βλέπουν» πια ότι οι δανειστές αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά όχι ως «τελευταίο ανάχωμα και μόνη λύση» για την εφαρμογή της

Παρ’ ότι ο Αντ. Σαμαράς έφυγε από τις Βρυξέλλες έχοντας λάβει μόνο...»τσάι και συμπάθεια», έχει τη σημασία του το γεγονός ότι πήγε στη Σύνοδο του ΕΛΚ (ευρω-Δεξιά) συνοδευόμενος από τον υπουργό Οικονομικών, Γ. Στουρνάρα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν ενισχύει μόνο τα σενάρια που θέλουν τον υπουργό Οικονομικών να εντάσσεται «οργανικά» στη Ν.Δ., αλλά και τις φήμες που τον θέλουν να φιλοδοξεί να διαδεχθεί τη Μ. Δαμανάκη στην Κομισιόν ή να ενταχθεί στο ευρωψηφοδέλτιο τον Μάιο, αφού πρώτα λήξει επισήμως το Μνημόνιο 2. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των σχεδίων του Αντ. Σαμαρά για την πολιτική τύχη του υπουργού Οικονομικών, στην κυβέρνηση πλέον αποτελεί κοινό τόπο ότι ο Γ. Στουρνάρας δεν μπορεί να μακροημερεύσει στην υπουργική θέση. Ήδη αποτελεί «κόκκινο πανί» για τους περισσότερους «γαλάζιους» βουλευτές, ενώ την εκδίωξή του φέρεται να έχει ζητήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέλος. Αίτημα που επανέλαβε και στην τελευταία του συνάντηση με τον πρωθυπουργό, λίγο πριν οι δυο αρχηγοί δώσουν την «προγραμματική συμφωνία» στη δημοσιότητα...

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

«Δέθηκε» και επίσημα με τη Ν.Δ., επιτίθεται κατά ΣΥΡΙΖΑ - ΔΗΜ.ΑΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

Στον απόηχο των δηλώσεων πρωταγωνιστών του εγχειρήματος των «58» για την Κεντροαριστερά, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι προτεραιότητα της πρωτοβουλίας είναι η «πολιτική σταθερότητα» και η στήριξη της υπάρχουσας κυβέρνησης, ήρθε η συνυπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας της κυβέρνησης μεταξύ Αντ. Σαμαρά και Ευ. Βενιζέλου για να «ενωθούν» όλα τα κομμάτια της... κεντροδεξιάς πλευράς του παζλ. Με το κείμενο του προγραμματικού πλαισίου ανά χείρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκάλεσε την Κ.Ο. του κόμματος για να «αναλύσει» αυτό που περιγράφεται στη «νέα» συμφωνία με τη Ν.Δ., δηλαδή ότι «δεν υπάρχει Σχέδιο Β’», ότι η χώρα θα βγει από το Μνημόνιο όταν αυτό τελειώσει, όταν η κυβέρνηση θα έχει εφαρμόσει όλες τις δεσμεύσεις προς την τρόικα. Μάλιστα, για να κατευνάσει τις εντάσεις που εκφράστηκαν στην Κ.Ο. για την απροκάλυπτη ταύτιση του

κόμματος και του ίδιου με τον Αντ. Σαμαρά και την «ενσωμάτωση» στη Ν.Δ., είπε ότι όλα όσα περιλαμβάνει το κείμενο είναι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και πως σε αυτό πρέπει να πιστωθεί το σημείο (σ.σ.: της σταθερότητας) στο οποίο βρίσκεται η χώρα. Όμως πρόκειται για θέσεις που ο Ευ. Βενιζέλος επαναλαμβάνει καθημερινά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φέροντας την προγραμματική συμφωνία ως «επινίκιο», συγκάλεσε την Κ.Ο. για να αμυνθεί επιτιθέμενος με σφοδρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι βρίσκεται μια ακόμα φορά στριμωγμένος πολιτικά, αυτή τη φορά για τη σύμβαση - νόμο του 2010 για τα υποβρύχια. Ωστόσο τώρα, έχοντας «δέσει» και με τον πιο επίσημο τρόπο πλέον τη συνεργασία με τη Ν.Δ., ο Ευ. Βενιζέλος παραμέρισε τα προσχήματα απέναντι στον πάλαι ποτέ κυβερνητικό εταίρο του, Φ. Κουβέλη, εξαπολύοντας επίθεση, με αφορμή την άρνησή του για συνεργασία, τοποθετώντας τον έτσι και εκείνον στο μέτωπο που έχει α-

νοίξει απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Επικρίνοντας την επιλογή του να φύγει από την κυβέρνηση και να μην στηρίξει την κυβερνητική σταθερότητα, τον κατηγόρησε για «παλινδρόμηση» στην «ετερόκλητη, ομιχλώδη και ανεύθυνη αντιπολίτευση», ενώ «θυμήθηκε» τον Κ. Σημίτη όταν διερωτήθηκε μήπως ο Φ. Κουβέλης έχει υιοθετήσει μια «κομφορμιστική» αντίληψη», μια «βαθιά συντηρητική» και «λαϊκιστική» αντίληψη. Η αναπάντεχη και «ανοίκεια» επίθεση για τα έως τώρα δεδομένα που χαρακτήριζαν τη σχέση που είχε ο Ευ. Βενιζέλος με τον Φ. Κουβέλη σχετίζε-

ται ενδεχομένως και με την πίεση που υφίσταται από την ανακίνηση της υπόθεσης των υποβρυχίων, δεδομένων των πληροφοριών που θέλουν την ηγεσία της ΔΗΜ.ΑΡ. να προσανατολίζεται στη στήριξη της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική, όταν αυτή θα κατατεθεί στη Βουλή. Τόσο η κίνηση του Ευ. Βενιζέλου όσο και η απάντηση της ΔΗΜ.ΑΡ. προς αυτόν σηματοδοτούν την οριστική ρήξη της Αγ. Κωνσταντίνου με το «ΠΑΣΟΚ Βενιζέλου» και συνεπώς με οποιαδήποτε προοπτική συνεργασίας μαζί του υπό «κεντροαριστερή ομπρέλα». Στην πρώτη ανακοίνωση

που εξέδωσε η ΔΗΜ.ΑΡ. περιγράφει καθαρά αυτή την εξέλιξη: «Ο κ. Βενιζέλος πράγματι δεν παλινδρόμησε. Έκανε την επιλογή του, επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα, για την πλήρη σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία και την αδιέξοδη πολιτική. Έτσι η πρότασή του, για συμπαράταξη με τη ΔΗΜ.ΑΡ. είναι χωρίς νόημα. Ο τρίτος πόλος ή θα είναι πραγματικά προοδευτικός ή δεν θα υπάρξει». Το ίδιο επανέλαβε και ο Φ. Κουβέλης, σημειώνοντας από την Πάτρα, όπου περιόδευσε την Πέμπτη, πως «ο τρίτος πόλος δεν μπορεί και δεν θα γίνει συνιστώσα της συντηρητικής πολιτικής». Παράλληλα όμως επαναβεβαίωσε και την απόσταση που κρατά από τον ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνοντας ότι ο «πόλος» «δεν θα συμφωνεί ούτε θα δέχεται απόψεις λαϊκιστικές, άγονες, με σχέδια ξεπερασμένα». Η δε έτερη αναφορά του σημειώνει ότι στόχος του «τρίτου πόλου» είναι μεν η ανάληψη της εξουσίας, «όμως δεν θα μείνει εκτός λύσεων έως ότου γίνει πλειοψηφία».


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 OKTΩΒΡΙΟΥ 2013

4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ 8,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Εδώλιο για τον «μίστερ ΟΠΑΠ» Δ. Μελισσανίδη ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη -από το εδώλιο του κατηγορουμένου- θα βρεθεί σε λίγες μέρες ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτει η «Αυγή» της Κυριακής η ΦΑΕ Πειραιά έχει ζητήσει την ποινική δίωξη του ισχυρού άνδρα του ΟΠΑΠ (ου μην και φίλου του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά...) από το 2010. Η δίωξη αφορά την καθυστέρηση καταβολή χρεών προς το Δημόσιο εκ μέρους του Δ. Μελισσανίδη, ύψους 8.358.134,49 ευρώ. Πρόκειται για διάφορα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία

έχουν φτάσει τα 8,3 εκατ. «με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις τους», όπως σημειώνεται στο έγγραφο της ΦΑΕ Πειραιά. Επομένως όταν τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2013 ο υπουργός Οικονομικών υπέγραφε τις δύο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ο Δ. Μελισσανίδης μπορούσε να πληρώσει σε όλο και αυξανόμενες δόσεις (από 15 σε 45) την οφειλή του για την Αιγαίον Όιλ Α.Ε., γνώριζε ότι είχε απέναντί του έναν πολίτη εναντίον του οποίου το Δημόσιο είχε ασκήσει ποινική δίωξη. Δεν ζήτησε τον φάκελο πριν υπογράψει; Παρά ταύτα ο υπουργός Οικονομικών όχι μόνο υπέγραψε, αλλά και πούλησε τον ΟΠΑΠ σε μεγαλοφειλέτη του Δημοσίου που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη. Το αίτημα για την ποινική δίωξη του Δ. Μελισσανίδη εστάλη από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά στις 20 Ιουλίου 2010 προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη έχει προσδιοριστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί στον Πειραιά και αφορά την επιχείρηση Πετρέλαια Αιγαίου Α.Ε., την οποία ο νυν αγοραστής του ΟΠΑΠ (στο πλαίσιο της κοινοπραξίας με την Emma Delta) είχε μαζί με τον Γιάννη Καρρά, ο ο-

ποίος επίσης αντιμετωπίζει ποινική δίωξη από τη ΦΑΕ Πειραιά. Ο προϊστάμενος της ΦΑΕ Πειραιά υποχρεώθηκε να ζητήσει την ποινική δίωξη προκειμένου να πιέσει για την αποπληρωμή των οφειλών. Επισημαίνεται ότι η ειδοποίηση από τη ΦΑΕ Πειραιά εστάλη το 2008 και οι φορολογικές αρχές περίμεναν δύο ολόκληρα χρόνια για να ζητήσουν την ποινική δίωξη του Δ. Μελισσανίδη. Αυτό πάντως που ανησυχεί τους εφοριακούς είναι ότι ο τακτικός οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου, που διορίσθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά τον Μάιο, ζήτησε στις αρχές Σεπτεμβρίου από τη ΦΑΕ Πειραιά να του σταλούν όλοι οι φάκελοι που αφορούν τον Δ. Μελισσανίδη. Υπενθυμίζεται ότι τα 8,3 εκατ. ευρώ είναι το πρόστιμο που επιβλήθηκε από τις φορολογικές αρχές στην Πετρέλαια Αιγαίου Α.Ε., η οποία έχει σταματήσει να λειτουργεί. Νομικοί κύκλοι επεσήμαναν ότι η ποινική δίωξη δεν αναιρεί την ύπαρξη της οφειλής. Αυτό σημαίνει πως, ακόμη κι αν αθωωθούν ο Δ. Μελισσανίδης και ο Γ. Καρράς, η οφειλή των 8,3 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο συνεχίζει να υπάρχει.

Ανατροπή στην Ελλάδα και αλλαγή στην Ευρώπη πάνε μαζί! με τη θεσμοποίηση και μονιμοποίησή τους μέσω των μηχανισμών «ενισχυμένης επαγρύπνησης». Τελικά, χάρη σ’ ένα καπρίτσιο της Ιστορίας, πιθανότατα ν’ αποδειχτεί ότι ανατροπή στην Ελλάδα και αλλαγή στην Ευρώπη πάνε μαζί.

ΤΗΣ ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Στην ιδρυτική Σύνοδο της Διακοινοβουλευτικής Συνδιάσκεψης για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ε.Ε. στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Όλι Ρεν, απαντώντας σε προφορική ερώτηση που του υπέβαλα, επιβεβαίωσε όσα ρωτούσα: Όντως, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της έγκρισης του δεύτερου Κανονισμού «two-pack», όσες χώρες βρίσκονταν σε καθεστώς Μνημονίου στις 30 Μαΐου 2013 -δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Ιρλανδία- μετά την «έξοδό» τους απ’ αυτό και εφόσον δεν ακολουθήσει νέο δανειστικό πρόγραμμα, ακόμα και αν δεν έχουν πρόβλημα ελλείμματος θα εισέλθουν σε «μεταπρογραμματικό» καθεστώς «ενισχυμένης επιτήρησης», ο μηχανισμός του οποίου μοιάζει ύποπτα με τα καθ’ ημάς γνωστά: Συμπεριλαμβάνει υπογραφή Μνημονίου Μακροοικονομικής Προσαρμογής, τετράμηνες επιθεωρήσεις από Ε.Ε., ΕΚΤ και (εφόσον χρειάζεται) ΔΝΤ, λήψη «νέων μέτρων», εφόσον προκύπτει τέτοια «ανάγκη» από την αξιολόγηση κ.λπ. - όλα μέχρις ότου αποπληρωθεί το 75% του χρέους. Ο κ. Ρεν μεταξύ άλλων επιβεβαίωσε έμμεσα επίσης ότι εφόσον, σύμφωνα με ανάλογα σχέδια της κυβέρνησης, υπάρξει συμφωνία με την Ε.Ε. για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους κατά 30-50 χρόνια, ουσιαστικά χώρα, άνθρωποι και οι επόμενες γενιές θα παραμένουμε υπό «μνημονιακό» καθεστώς στο διηνεκές, πολύ πέρα απ’ το μέσον του 21ου αιώνα... Δεν έκανα βεβαίως την ερώτηση προκειμένου να αποδεχτούμε μοιρολατρικά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα απ’ τη μόνιμη μετατροπή της χώρας σε «αποικία χρέους». Με την ερώτηση επεδίωκα να ξεκαθαρίσει το εσωτερικό τοπίο σε σχέση με τη ρητορική της κυβέρνησης ότι τα Μνημόνια τελειώνουν και

Η σημερινή κατάσταση σημαίνει πρακτικά ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ / Αριστεράς δεν θα καταργήσει μόνο Μνημόνια και Μεταμνημόνια στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να παίξει ρόλο καταλύτη για γενικότερες εξελίξεις σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές λιτότητας

να καταδείξω τα σχέδια της τρόικας για τη χώρα -με επίκεντρο ένα δημόσιο χρέος ολοφάνερα μη βιώσιμο: δεν υπάρχει περίπτωση να αποπληρωθεί ποτέ το 75% χωρίς δραστικό «κούρεμα», συμπληρωμένο και με τους υπόλοιπους όρους που θέτουμε. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με τις περισσότερο υπερχρεωμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως δήλωνε στο τέλος της ερώτησης προς τον Όλι Ρεν. Φυσικά, αυτά είναι τα σχέδιά τους. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθούν: Είναι αδύνατον ν’ αποδεχθούν οι Έλληνες εργαζόμενοι ότι η μόνη «ανοικτή» προοπτική είναι να ζουν οι σημερινές και οι αυριανές γενιές σε συνθήκες «πειθαρχημένης» εξαθλίωσης. Το καθεστώς «αυξημένης επιτήρησης» αφορά, βέβαια, όλες τις χώρες με Μνημόνια, ακόμα και μελλοντικά. Γι’ αυτό και, πέρα από εφιαλτική προοπτική, αποτελεί συγχρόνως βά-

ση για κοινή δράση λαών και χωρών: Οι πολιτικές λιτότητας, που συνιστούν τον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπαράγοντας μαζική ανεργία και ύφεση και ρίχνοντας τους εργαζόμενους στον Καιάδα της φτώχειας, τροφοδοτούν την αναβίωση φασιστικών και νεοναζιστικών δυνάμεων. Η προοπτική μιας «Γερμανικής Ευρώπης» (σύμφωνα με την κλασική ρήση του Τόμας Μαν κατά τον Μεσοπόλεμο) είναι αδύνατον να διαγράψει, ωστόσο, τη λαχτάρα για ένα μέλλον αξιοπρέπειας συνολικότερα για τους λαούς και τις χώρες της Ευρώπης. Η σημερινή κατάσταση σημαίνει πρακτικά ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ / Αριστεράς δεν θα καταργήσει μόνο Μνημόνια και Μεταμνημόνια στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να παίξει ρόλο καταλύτη για γενικότερες εξελίξεις τόσο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές λιτότητας όσο και


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΗΠΑ

Ο Βενιζέλος, ο Σάφα και οι χαμένοι φάκελοι σεων, οι οποίες αναφέρονται στην εν λόγω ποινική δικογραφία». Την επίμαχη περίοδο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όμως, παρά το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη έχει τους λόγους της να ενδιαφέρεται και για άλλα, πέραν του Α. Τσοχατζόπουλου, πολιτικά πρόσωπα, η Κ.Ο της πλειοψηφίας (του ΠΑΣΟΚ δηλαδή) με την κατάλληλη καθοδήγηση οδηγεί στην προκαταρκτική μόνο τον καταδικασθέντα πολιτικό. Εδώ κάποιοι χρωστούν απαντήσεις...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Να πέσει άπλετο φως στις υποβρύχιες διαδρομές αξιώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς άλλες σκοπιμότητες, την ώρα που ο Ευ. Βενιζέλος δίνει μάχη χαρακωμάτων... Την ίδια στιγμή όμως η υπόθεση αναμένεται από μεθαύριο, Τρίτη, να αποκτήσει νέο ενδιαφέρον, καθώς έχουν κληθεί σε απολογία πρόσωπα όπως οι Αλέξανδρος Αβατάγγελος και Μιχαήλ Ματαντός, που χαρακτηρίζονται ως κομβικής σημασίας. Η είδηση δεν επιδέχεται αμφισβήτηση: ο φάκελος «υποβρύχια» έχει ανοίξει σε αυτή τη συγκυρία και για τη Δικαιοσύνη.

Η επιστροφή των «επενδυτών»

Οι επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ Επιστρέφοντας στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το παν προκειμένου να σπάσει το πύον της ατιμωρησίας, μια κατάσταση διαχρονική, πλην όμως ακόμη πιο προκλητική στις ημέρες μας, τώρα που ο λαός «ματώνει» αλλά το πάρτι των επιτηδείων καλά κρατεί. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κινείται με οδηγό τη θεσμική ευθύνη που έχει εκ της θέσης του και θέλει -όπως και οι πολίτεςκαθαρές απαντήσεις σε ερωτήσεις και πεδία που εντέχνως έμειναν στο σκοτάδι όλα αυτά τα χρόνια. Γι’ αυτό και το αίτημα, το προσεχές διάστημα, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Μια επιτροπή, δηλαδή, που εξ ορισμού αναζητεί πολιτικές ευθύνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να βάλει τον Βενιζέλο φυλακή, σημείωναν στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλει όμως να προχωρήσει η έρευνα χωρίς εμπόδια. Ως εκ τούτου, μόνο πανικό προδίδουν οι διαρροές (από τη Χαρ. Τρικούπη;) ότι έχουν παραγραφεί οι τυχόν ποινικές ευθύνες βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι έμπνευσης και εφαρμογής Βενιζέλου... Ωστόσο, υπέρ της ουσιαστικής διαλεύκανσης του σκανδάλου έχει πάρει θέση μια ευρεία διακομματική συμμαχία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον αμυνόμενο Ευ. Βενιζέλο, αλλά και όσους εσχάτως του προσφέρουν «πλάτη». Πάντως, τα ερωτήματα για τη μεταβίβαση -επί υπουργίας Βενιζέλου σημειωτέον- της ιδιοκτησίας των Ναυπηγείων στην Άμπου Ντάμπι Μαρ, αλλά στον Σάφα κατ’ ουσίαν, παραμένουν εν ισχύι. Το κόμμα της

Ο μεγάλος αδελφός και το κινητό της Μέρκελ

αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει το γεγονός ότι έως τώρα η Βουλή -ορθότερα, η γαλαζοπράσινη συμμαχία- εστίασε μόνο στις προφανείς, χωρίς αμφιβολία, ευθύνες του Άκη Τσοχατζόπουλου, αλλά σε κανέναν άλλον, ούτε υπουργό Άμυνας, ούτε μέλος του ΚΥΣΕΑ.

Εξεταστική για Βενιζέλο δεν έγινε Εν αντιθέσει με τα, τάχα, έγκυρα ρεπορτάζ μεγάλων τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης, ποτέ δεν συστάθηκε εξεταστική επιτροπή (για προανακριτική ούτε λόγος!) αναφορικά με ενδεχόμενη ανάμειξη του νυν αντιπροέδρου της κυβέρνησης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση των υποβρυχίων. Η μόνη επιτροπή, με ουσιαστικές αρμοδιότητες, που ασχολήθηκε με τα υποβρύχια ήταν η προκαταρκτική για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συμπέρασμα πρώτον: Ο νόμος

3385/2010 των Βενιζέλου - Παπακωνσταντίνου ουδέποτε απασχόλησε εξεταστική επιτροπή, παρά μόνον κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Χάθηκαν φάκελοι και ονόματα Ξετυλίγοντας όμως το κουβάρι προς τα πίσω φθάνουμε στον Μάρτιο του 2011, όταν η Δικαιοσύνη σε έρευνα που διεξάγει με αφορμή δημοσιεύματα, πέφτει πάνω σε πολιτικά πρόσωπα και στέλνει τον σχετικό φάκελο στον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη. Αμέσως εκείνος (στις 5.4.2011) διαβιβάζει στον πρόεδρο της Βουλής έγγραφα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών με τη συνημμένη δικογραφία κατά α) «του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας Αθανασίου - Απόστολου Τσοχατζόπουλου και λοιπών μελών της κυβέρνησης» και β) «των μελών των κυβερνήσεων που κατά καιρούς επόπτευαν την υλοποίηση συμβά-

Αξίζει να σημειωθεί, κλείνοντας, ότι η διερεύνηση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, ιδίως αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν επιτήδειους επενδυτές να επιστρέφουν στον τόπο του... εγκλήματος διεκδικώντας νέες, εξίσου επικερδείς για εκείνους και τους αξιωματούχους που τους άνοιξαν τις πόρτες, «δουλειές».

Θα δώσουν άλλο ένα δισ. στον Σάφα; Το Ελληνικό Δημόσιο έχει εν τούτοις μια τελευταία ευκαιρία: να κερδίσει στη διαμάχη που έχει με τον επενδυτή (;) Σάφα, στην αγωγή του τελευταίου ενώπιον του International Chamber of Commerce (ICC), ενός παγκόσμιου επιχειρηματικού οργανισμού. Ο Σάφα, πέραν των 400 εκατομμυρίων που έχει εισπράξει, χωρίς να έχει μπει μια βίδα στα Ναυπηγεία, τώρα ζητεί επιπλέον ένα δισ ! Όπως όμως ο ίδιος ο επενδυτής παραδέχεται σε κάποιο σημείο της αγωγής του -και είναι σε θέση να γνωρίζει η «Αυγή» της Κυριακήςη υπεργολαβία για τα υποβρύχια έχει πάψει κατ’ ουσίαν να υφίσταται, άρα δεν κινείται τίποτε στον Σκαραμαγκά, με ευθύνη του επενδυτή που ο κ. Βενιζέλος έφερε στο μεγαλύτερο ναυπηγείο της Μεσογείου. Το γεγονός αυτό -πόσο μάλλον όταν το παραδέχεται ο ίδιος ο αντίδικος του Δημοσίου- δίνει ένα πρώτης τάξεως επιχείρημα στην Αθήνα να κερδίσει τη «δίκη». Αν, πάλι, η κυβέρνηση... κατορθώσει να τη χάσει, ενώ ο αντίπαλος είναι σε πασιφανώς αδύνατη θέση, τότε αυτό σημαίνει πως ήθελε να χάσει και να χαρίσει ένα ακόμη δισ. στην τσέπη του κ. Σάφα. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, ένα: Είναι το Ελληνικό Δημόσιο επαρκώς προετοιμασμένο για τη δίκη;

Πόσο φίλοι μας είναι οι Αμερικανοί; Για τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απάντηση ήταν πάντα «οι καλύτεροι», αλλά υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι «απαράδεκτα» μεταξύ φίλων. Ένα από αυτά είναι η παρακολούθηση από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες των γραφείων της Ε.Ε. στη Νέα Υόρκη, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, και των συνδιαλέξεων 35 κορυφαίων πολιτικών του πλανήτη. Το σκάνδαλο των αμερικανικών παρακολουθήσεων δεν είναι καινούργιο, επανέρχεται κάθε τρεις και λίγο στα ευρωπαϊκά πρωτοσέλιδα από τότε που άρχισε τις αποκαλύψεις ο Έντουαρντ Σνόουντεν, πρώην συνεργάτης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ, NSA, αλλά μέχρι την περασμένη εβδομάδα καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν ήθελε στ’ αλήθεια να το αντιμετωπίσει. Μέχρι που η εθελοτυφλία εξάντλησε τα όριά της. Μέχρι που εμφανίστηκαν «ενδείξεις» ότι η NSA παρακολουθούσε και το κινητό της Γερμανίδας καγκελαρίου. Οπότε το θέμα του Αμερικανού μεγάλου αδελφού επιβλήθηκε από την επικαιρότητα στην ατζέντα της συνόδου κορυφής. Για πρώτη φορά οι δημοσιογράφοι έξω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες δεν βομβάρδιζαν τους ηγέτες της Ε.Ε. με ερωτήσεις του τύπου «τι θα κάνετε με την Ελλάδα» ή «θα προχωρήσετε επιτέλους με την τραπεζική ένωση», αλλά με το πολύ πιο προσωπικό: «Φοβάστε ότι παρακολουθούν το τηλέφωνό σας»; Για πρώτη φορά, στο περιθώριο της συνόδου, Μέρκελ και Ολάντ συζήτησαν τετ α τετ για τον κοινό τους πόνο, για την... αδιακρισία των φίλων Αμερικανών. Και πρώτη φορά, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο μίλησε για τον κίνδυνο ενός «νέου ολοκληρωτισμού», αφήνοντας να εννοηθεί ότι εκπορεύεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Βιβιάν Ρέντινγκ, βρήκε την ευκαιρία να επαναφέρει στο τραπέζι το «παγωμένο» σχέδιο νόμου της Κομισιόν για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη, ως «κοινό όπλο» έναντι των Αμερικανών, ενώ ακούστηκαν και οι πρώτες φωνές -μεταξύ άλλων, από τον συστημικό πρόεδρο της Ευρωβουλής, Μάρτιν Σουλτς- που ζητούν να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών Ε.Ε. - ΗΠΑ. Μέχρι να αποκατασταθεί η χαμένη εμπιστοσύνη... ΚΑΚΗ ΜΠΑΛΗ


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

6

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δημοσιογραφία της χωματερής ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΖΩΗ

«Ο Τσίπρας ως πατέρας», είναι ο καινούργιος τόπος στον οποίο μπουκάρει η καθεστωτική προπαγάνδα. Το θέμα, όμως, δεν είναι τι γράφεται και επιμελώς κλιμακώνεται. Το θέμα είναι ποιος υπαγορεύει και ποιος φιλοξενεί σειρά δημοσιευμάτων που καταλήγουν σε ωμές κυνηγετικές πράξεις. Αυτό είναι το «θέμα» που πρέπει να αναδειχθεί. Πώς δηλαδή η συγγραφική πράξη της εφημερίδας «Καθημερινή» (με άρθρο του αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ, Κ. Ζούλα), συνδέεται με τη συγγραφική πράξη της εφημερίδας «Τα Νέα» (με άρθρο του βασικού πολιτικού σχολιαστή Γ. Παπαχρήστου) και καταλήγει στο σκανδαλοθηρικό σαφάρι της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». Με πρόσχημα την προσχολική αγωγή του παιδιού του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό, λαμβάνουν χώρα διαδοχικές ενέργειες που αποτελούν βιασμό της οικογενειακής ζωής του και της ψυχικής ισορροπίας του παιδιού του και όχι ενημέρωση. Ο Κ. Ζούλας αναφέρει την επιλογή που έχει κάνει, ως πατέρας, ο Αλέξης Τσίπρας για την προσχολική αγωγή του παιδιού του, ο Γ. Παπαχρήστος δίνει το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιωτικού σταθμού και ο Θ. Αναστασιάδης στέλνει παπαράτσι να κυνηγούν επί μέρες ένα σχολικό, να ανα-

στατώνουν μια περιοχή, να παρεμποδίζουν την ομαλή πρόσβαση ενός παιδιού, και όχι μόνο, στον παιδικό σταθμό. Είναι φανερό ότι, από διαφορετικούς δημοσιογραφικούς αγωγούς, μια trush δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας καταλήγει σε μια κοινή χωματερή. Ποιος, όμως, από τους τρεις έχει την υψηλή κυριότητα αυτού του οχετού; Ο Θ. Αναστασιάδης, αποδεδειγμένα, είναι αυτός που, μέσω του life style, ξεπλένει τον φασισμό. Με ανταποδοτικό όφελος τις χορηγίες στην εφημερίδα του ανθρώπων στενά συνδεδεμένων με τη Χρυσή Αυγή, όπως ο ποινικά διωκόμενος Αναστάσιος Πάλλης. Αν λοιπόν η υψηλή κυριότητα της trush δημοσιογραφίας ανήκει στο «Πρώτο Θέμα», η «Καθημερινή» και «Τα Νέα» προσπαθούν, μέσω της trush δημοσιογραφίας, να στηρίξουν την trush πολιτική της συγκυβέρνησης. Όλοι τους έχουν συγκεκριμένο στόχο: να αποδομήσουν με κάθε αθέμιτο μέσο έναν πολιτικό αντίπαλο, και σε αυτό δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ούτε ένα παιδί στην πιο

ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ* ΚΑΙ ΤΑΣΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ**

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την υπόθεση του μικρού κοριτσιού που έχει συγκλονίσει όλη την Ευρώπη, τα ελληνικά ΜΜΕ έχουν επιδοθεί σε μία ανεξάντλητη προσπάθεια κατασκευής «τεράτων» στιγματίζοντας ολόκληρα τμήματα του πληθυσμού, ενώ την ίδια στιγμή εντείνεται, από τα υψηλότερα πολιτικά κλιμάκια, η ρητορική του «υφέρποντος μίσους», στοχοποιώντας τους Τσιγγάνους, τους μετανάστες, τους «ξένους». Το «ξανθό αγγελούδι» αντιπαραβάλλεται στα «μελαμψά τέρατα», ενώ καμία κουβέντα δεν γίνεται για τις «μελαμψές Μαρίες» που βιώνουν και εκείνες άγριο κοινωνικό αποκλεισμό. Η λογική της μιντιακής αρένας με τους «κοστουμαρισμένους κυβερνητικούς ταυρομάχους», οι οποίοι «παλεύουν με το θηρίο», αναπαράγεται διαρκώς με ξεκάθαρο στόχο την αλίευση δυνητικών ψήφων και συμπαθειών από τη δεξαμενή του ακροδεξιού ακροατηρίου. Ανεξάρτητα από την τροπή της πάρα πολύ σοβαρής υπόθεσης και τα στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν, ο μιντιακός μας πολιτισμός και το ασθμαίνον πολιτικό σύστημα δείχνουν για ακόμα μία φορά τα καιροσκοπικά τους ρεφλέξ. Σε μία περίοδο που η κυβέρνηση των συνεταίρων κάνει τα πάντα για να «πλασάρει» τα νέα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα, η κατασκευή του «ξένου» ως εχθρική και θολή φιγούρα εντάσσεται άριστα σε αυτή την προσπάθεια.

τρυφερή ηλικία του. Στόχο έχουν να κρύψουν ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός: ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πρώτος πολίτης, υποψήφιος για πρωθυπουργία, που δεν προέρχεται από πολιτικό τζάκι. Ούτε από κάποια μεγαλοαστική οικογένεια. Αυτή την πραγματικότητα, το κατεστημένο πολιτικό σύστημα, είναι αδύνατον να την ανεχθεί. Και τι κάνει; Την αντιμάχεται από την ανάποδη.

Υπαινίσσονται, λοιπόν, οι Κ. Ζούλας, Γ. Παπαχρήστου και Θ. Αναστασιάδης ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λαϊκά βιώματα, δεν έχει λαϊκές συνήθειες, άρα δεν έχει και λαϊκή συνείδηση. Και προσπαθούν να εμφανίσουν τον Αλ. Τσίπρα ως έναν «από αυτούς». Επιδιώκουν να ανασκευάσουν την εικόνα του Τσίπρα ώστε να μπορέσουν να τον ενσωματώσουν στο ίδιο κάδρο «με αυτούς». Όμως, όλες οι αυθαίρετες υποθέσεις και οι ψεύτικες αγωνίες τους είναι ανίκανες να έχουν πρόσβαση στις αλήθειες του Αλ. Τσίπρα. Το γεγονός ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατοικεί στην Κυψέλη σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα ενοχλεί (ας δώσει επιτέλους κάποιος στον κ. Παπαχρήστο οδό και αριθμός, μπας και το πάρει απόφαση ότι δεν μένει με τη μάνα του ο πρόεδρος). Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, και τα ΜΜΕ του δεν πρόκειται ποτέ να τους ακολουθήσουν σε αυτόν τον κατήφορο της χωματερής. Δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσουν πού μένουν ο κ. Παπαχρήστος και ο κ. Ζούλας ούτε θα δώσουν τη διεύθυνση των παιδιών τους, του

ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ

Η νέα.. πηγή του κακού

Την ίδια στιγμή που η τριμερής εποπτεία, η γνωστή τρόικα, επιβάλλει τα πιο επώδυνα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί ποτέ, ο πρωθυπουργός της χώρας ταξιδεύει μέχρι τη Μάλτα για να μας πει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τόσοι άνεργοι όσοι και οι «παράνομοι», όπως τους αποκαλεί, μετανάστες! Εν τω μεταξύ οι επιχειρήσεις «σκούπα» στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, ενώ οι αστυνομικές επιχειρήσεις που εξελίσσονται σε γειτονιές, όπου κατοικούν πολίτες Τσιγγάνοι, προβάλλονται ως «επιθέσεις νομιμότητας» απέναντι σε μία κοινωνική ομάδα η οποία

στιγματίζεται ως a priori παραβατική. Με άλλα λόγια, το επικοινωνιακό μήνυμα είναι διττό: «Μπορεί να σας παίρνουμε ό,τι έχετε, κατά τα άλλα όμως διαφυλάσσουμε την καθαρότητα της ελληνικής κοινωνίας»! Μέσα σε αυτόν τον «μιντιακό θόρυβο» ελάχιστος χώρος υπάρχει για νηφάλιες προσεγγίσεις ως προς το ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Πολιτείας προς τους τσιγγάνους. Παρουσιάζοντας συστηματικά τους Τσιγγάνους ως ανθρώπους «με ροπή στο έγκλημα», αποκρύπτεται η ουσία του θέματος. Ποτέ κανείς δεν προβληματίστηκε επαρκώς στο θέμα της οικιστικής αποκατάστασης των Τσιγγάνων. Εντούτοις τα προβλήματα των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης και η μη πρόσβαση σε βασικά αγαθά έχουν επισημανθεί εδώ και χρόνια. Κι αν βιαστεί κανείς να πει «μα οι Τσιγγάνοι μετακινούνται συνέχεια», δεν έχει παρά να ανατρέξει στις μελέτες του Συνηγόρου για τους Τσιγγάνους και να δει ότι μόνο το 10%- 12% περίπου των Ρομά ζει νομαδικά. Επίσης, παρά τα υψηλότερα από τον μέσο όρο ποσοστά σχολικής διαρροής, ποτέ δεν συζητήθηκε αρκετά η στήριξη των τσιγγανοπαίδων από το δημόσιο σχολείο. Σύμφωνα με τον Συνήγορο των Τσιγγάνων εντούτοις, τα παιδιά των Τσιγγάνων, δεν ολοκληρώνουν τη βασική

σχολείου τους, του πανεπιστημίου του. Το ίδιο ισχύει και για τους διευθυντές τους και για τους εργοδότες τους. Κατανοούμε ότι τους ενοχλεί το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι μέσα στους τρεις, από τους εναπομείναντες βουλευτές του Κοινοβουλίου, με τα λιγότερα περιουσιακά στοιχεία. Είναι βεβαίως πιο δυνατές αλήθειες από ένα επώνυμο πουκάμισο κι έναν ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Αλλά με τη λέξη «Κυψέλη» ως σημαίνον ή τη λέξη «ενοίκιο» δεν γίνεται δουλειά. Δεν αποδομείται έτσι η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα ως απλού πολίτη. Αντιθέτως, επικυρώνεται. Όλο το δημοσιογραφικό μνημονιακό λόμπι κάνει ό,τι μπορεί. Δυστυχώς, όμως, γι’ αυτό, η πραγματικότητα δεν είναι επαρκής για την ομογενοποίηση που επιδιώκει, την ταύτιση δηλαδή του Αλ. Τσίπρα με το πολιτικά τζάκια και το κατεστημένο. Γι’ αυτό, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Το μόνο που επιτυγχάνουν είναι οι υποτιθέμενες έγκριτες εφημερίδες, όπως η «Καθημερινή» και «Τα Νέα», να μην έχουν καμία αποχρώσα διαφορά από το «Πρώτο Θέμα» και την «Espresso». Αντιθέτως, ταυτίζονται πλέον και στο ύφος και στο ήθος. Πουλούν το ίδιο σκανδαληθηρικό εμπόρευμα της χωματερής, με περιτύλιγμα πολιτικής ανάλυσης και κριτικής.

εκπαίδευση σε ποσοστό πάνω από 50%. Την ίδια στιγμή ένα ποσοστό 35% με 50% ατών δεν έχει πάει καθόλου σχολείο, ενώ κάτω από το 5% έχει ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση. Ποτέ δεν έγινε ουσιαστική κουβέντα για την ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που στιγματίζει την καθημερινότητά των Τσιγγάνων. Τα ποσοστά ανεργίας υπερβαίνουν το 50%, όπως μας πληροφορούν οι μελέτες, ενώ ακόμα και πριν από την κρίση η ανεργία στους πολίτες αυτούς ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ξαφνικά όμως η ανύπαρκτη κοινωνική πολιτική σχετικά με τα άτομα που διαβιούν σε δυσμενείς οικογενειακές συνθήκες (Τσιγγάνοι, μετανάστες, άποροι), η ανυπαρξία προγραμμάτων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η αδιαφορία για τα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας βρεφών, φωτίστηκε στο πρόσωπο του φταίχτη. Τους Τσιγγάνους. Αυτοί είναι η πηγή του κακού. Στην πυρά λοιπόν, στην πυρά. Δύσκολο άλλωστε μέσα στην επικοινωνιακή αυτή υστερία να πει κανείς ότι ο «ξένος», ο «άλλος» δεν είναι ένα «τέρας» που υφαρπάζει τις δουλειές μας. Άλλωστε, το «ησυχία, τάξη και ασφάλεια» ταιριάζει αρμονικότατα με το «φόροι, μέτρα, απολύσεις»...

* Ο Νικόλας Κουντούρης είναι Πολιτειολόγος ** Ο Τάσος Κουράκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συντονιστής της ΕΕΚΕ Παιδείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ανησυχία στη Ν.Δ. από την υποψηφιότητα Τσίπρα Η υποψηφιότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, για την προεδρία της Κομισιόν ανέτρεψε την πολιτική στρατηγική και τον προεκλογικό σχεδιασμό της Ν.Δ. και προκάλεσε πανικό στην υποτελή στα κελεύσματα του Βερολίνου συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλο, υπογραμμίζουν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσε στη Ν.Δ., η απόφαση τoυ Συμβουλίου των Προέδρων του ΚΕΑ να προτείνουν στο επερχόμενο συνέδριο του κόμματος τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ για υποψήφιο πρόεδρο της Κομισιόν. Να σημειωθεί ότι η Ν.Δ., σχολιάζοντας την υποψηφιότητα του Αλ. Τσίπρα, προχώρησε σε ένα παραλήρημα εθνικιστικής και αντι-αριστερής ρητορικής, κάνοντας λόγο για «περιθωριακά κόμματα» που απαρτίζουν το ΚΕΑ, ενώ έφτασε στο σημείο να ποινικοποιήσει τον μαρξισμό! Η υποψηφιότητα του Αλ. Τσίπρα για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι όχι μόνο τιμητική για την Ελλάδα και όλη την ελληνική Αριστερά, αλλά συνιστά πράξη πολιτικής αλληλεγγύης της ευρωπαϊκής Αριστεράς προς τον ελληνικό λαό, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας πως πρόκειται για την καλύτερη απάντηση στις πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται στον ευρωπαϊκό Νότο από τον Βορρά και στέλνει το μήνυμα για την ανατροπή τους. Αντίθετα, σημειώνουν, στις ευρωεκλογές που έρχονται, η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης στη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Ισοδυναμεί δηλαδή με ψήφο εμπιστοσύνης στην αδιέξοδη και καταστροφική πολιτική της λιτότητας που διαλύει τις οικονομίες του Νότου και απειλεί τη συνοχή της Ευρωζώνης. Οι ίδιοι κύκλοι κάνουν λόγο για παιδαριώδεις και καταγέλαστους ισχυρισμούς της Ν.Δ., που προσπαθούν να εξαγάγουν στην Ευρώπη την απαξιωμένη και στην Ελλάδα «θεωρία των δύο άκρων». Επιπλέον κατασυκοφαντούν όχι μόνον τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και προσωπικότητες γνωστές στον ελληνικό λαό, αξιόπιστες και εδραιωμένες στην κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, όπως ο Όσκαρ Λαφοντέν και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Απαντώντας τέλος στους ισχυρισμούς περί «περιθωριακών κομμάτων», υπενθυμίζουν ότι, στις πρόσφατες γερμανικές εκλογές, το Ντι Λίνκε αναδείχθηκε τρίτο κόμμα με ποσοστό 8,6%. Εξάλλου στην Ισπανία, σε δημοσκόπηση της Invymark, τα ποσοστά της Ενωμένης Αριστεράς φθάνουν στο 14,8%. Τέλος, στην Τσεχία, σε πρόσφατη δημοσκόπηση το Κ.Κ. Βοημίας - Μοραβίας, το οποίο είναι παρατηρητής στο ΚΕΑ, καταγράφει ποσοστό της τάξης του 18% και έρχεται δεύτερο κόμμα. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ CITIGROUP

Ύφεση και το 2015, ανεργία 32,4%, χρέος 201% ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

Έκθεση-κόλαφο για την ελληνική οικονομία και γενικότερα για την Ευρωζώνη έδωσε στη δημοσιότητα η Citigroup, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα προβλέπει η κυβέρνηση στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, καθώς «βλέπει» συνέχιση της ύφεσης στην οικονομία μας μέχρι και το τέλος του 2015. Ύστερα από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργο Προβόπουλο, ο οποίος επικαλέστηκε το δυσμενές σενάριο που λαμβάνει υπόψη η BlackRock για τη διενέργεια των stress test στις ελληνικές τράπεζες, και η Citigroup προβλέπει συνέχιση της ύφεσης, σε αντίθεση με το ελληνικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο κάνει λόγο για επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από του χρόνου. Η έκθεση των αναλυτών της αμερικανικής τράπεζας προκαλεί σοκ, αφού αναφέρει πως η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια καταστροφή, προσθέτοντας πως η υποτιθέμενη σταθεροποίηση θα αποδειχθεί απατηλό όνειρο. Ακόμη, στην έκθεση αναφέρεται πως η οικονομία θα συρρικνωθεί περαιτέρω κατά 2,9% το 2014

(σ.σ.: το ΥΠΟΙΚ κάνει λόγο για ανάπτυξη 0,6%) και κατά 1,4% το 2015, ωθώντας το ποσοστό ανεργίας στο 32,4% και το χρέος στο 201% του ΑΕΠ.

Το «αγκάθι» Όπως υποστηρίζει η Citigroup,

στη νέα αυτή έκθεσή της, «αγκάθι» για την Ελλάδα παραμένει το δημοσιονομικό κενό του 2014, για την κάλυψη του οποίου, όπως σημειώνει, θα απαιτηθεί νέος γύρος σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ Αθήνας και τρόικας. Η αμερικανική τράπεζα κάνει

ειδική μνεία και στην κρισιμότητα του νέου γύρου των stress tests των ελληνικών τραπεζών, τα αποτελέσματα των οποίων θα ρίξουν φως στην κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στη μετά την ανακεφαλαιοποίηση εποχή.

Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος Αθήνα και Βρυξέλλες ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΑΚΗ ΜΠΑΛΗ

Με το μικροσκόπιο ψάχνει να βρει κανείς τα κοινά στοιχεία της ατζέντας της ελληνικής κυβέρνησης -»όχι άλλα μέτρα», «να τηρήσουν οι εταίροι τις δεσμεύσεις τους για την ελάφρυνση του χρέους», «να τα συζητήσουμε όλα το ταχύτερο δυνατόν» - με τις απόψεις που επικρατούν στις Βρυξέλλες ή το Βερολίνο. Εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, από τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντέισελμπλουμ, μέχρι τον επίτροπο Όλι Ρεν, έχουν δηλώσει επισήμως ότι η συζήτηση για το δημοσιονομικό κενό του ελληνικού προϋπολογισμού και το χρηματοδοτικό κενό του ελληνικού προγράμματος θα γίνει τον Δεκέμβριο και ότι οι διαπραγματεύσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα ξεκινήσουν μετά τον ερχόμενο Απρίλιο, όταν θα έχει επιβεβαιώσει η Eurostat την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Η Ευρώπη, δηλαδή, δεν είναι διατεθειμένη να βιαστεί επειδή το ζητά η ελληνική κυβέρνηση. Αυτά επί του διαδικαστικού. Επί της ουσίας τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Το «όχι νέα μέτρα» δεν ακούγεται καθόλου καλά στα

αυτιά των εταίρων στο Eurogroup, που απαιτούν από την Αθήνα να τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις της -και δεν τους αρκεί να δουν στο τέλος του 2013 πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Επιμένουν ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπο να καλύψει το δημοσιονομικό κενό, το οποίο υπολογίζουν σε δύο δισεκατομμύρια ευρώ, και δη με «στοχευμένα» και όχι οριζόντια μέτρα. Και θυμίζουν επίσης ότι, για την εκταμίευση της τελευταίας υποδόσης του Ιουλίου, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, εκκρεμούν ακόμη τέσσερα προαπαιτούμενα: Η ένταξη σε καθεστώς κινητικότητας 12.500 δημοσίων υπαλλήλων, η αναδιάρθρωση των τριών ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ - με... την προτίμηση οι δύο από αυτές να κλείσουν- η αποπληρωμή εκκρεμών οφειλών του κράτους προς την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ και η ολοκλήρωση του νέου κώδικα των δικηγόρων. Να σημειωθεί ότι για τους εταίρους στο Eurogroup αυτά είναι «παλιά» μέτρα και η εφαρμογή τους είναι εκ των ων ουκ άνευ. Στο ίδιο μήκος κύματος με τους ανθρώπους του Eurogroup είναι και ο πρόεδρος της Κομι-

σιόν Ζοζέ Μπαρόζο, ο οποίος φροντίζει μεν να υποβάλλει τα σέβη του στις θυσίες των Ελλήνων πολιτών και να μιλά για προόδους, στην ίδια πρόταση όμως επιμένει ότι «ορισμένες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη» κι ότι «εδώ η Αθήνα θα πρέπει να παρουσιάσει αποτελέσματα». Μάλιστα, ο Μπαρόζο συντάσσεται με τις απόψεις τόσο της γερμανικής κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενάντια στο ενδεχόμενο ενός νέου κουρέματος του ελληνικού χρέους, παρά το γεγονός ότι, όταν αρχίσει η σχετική συζήτηση, δεν θα είναι πλέον αυτός στο τιμόνι της Κομισιόν. Ωστόσο, την πιο αποστομωτική απάντηση στα όνειρα της Αθήνας να βγει μετά το πέρας του τρέχοντος Μνημονίου από την επιτήρηση την έδωσε τις προάλλες ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν. Ο Ρεν ξεκαθάρισε ορθά - κοφτά ότι η συνθήκη του μόνιμου μηχανισμού στήριξης ESM προβλέπει τη συνέχιση της δημοσιονομικής επιτήρησης και μετά το τέλος του Μνημονίου, έως ότου αποπληρωθεί το 75% των δανείων. Μέχρι τότε οι μεσόκοποι εξ ημών θα έχουμε εγκαταλείψει τον μάταιο τούτο κόσμο.


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 OKTΩΒΡΙΟΥ 2013

8

OIKONOMIA

ΠΑΣΟΚΟ-Ν.Δ. ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ:

Δύο προγράμματα, δύο κόσμοι ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΛΙΟΥ

Μόλις εχθές, μετά από τέσσερις ολόκληρους μήνες, θυμήθηκε η κυβέρνηση της πασοκονεοδημοκρατίας να παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Ας προσπεράσουμε το γεγονός ότι μέχρι τώρα κυβερνά με μόνο πρόγραμμα το Μνημόνιο και ας δούμε το κείμενο καθεαυτό. Πέρα από τις γενικόλογες ευχές, χαρακτηριστικές του πάλαι ποτέ δικομματισμού, το πρόγραμμα επιβεβαιώνει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές: συνέχιση απολύσεων στο Δημόσιο και απελευθέρωση στον ιδιωτικό τομέα (θέση 5), ιδιωτικοποιήσεις παντού (θέση 11), καμία μείωση του χρέους (θέση 8), παγίωση της ανεργίας (θέση 18). Ενώ το πρόγραμμα αυτό φωνάζει τη στήριξή του με κάθε τρόπο στο κεφάλαιο χωρίς κανένα κοινωνικό κριτήριο, η σιωπή του σχετικά με την προστασία των εργαζομένων και των ανέργων που ζουν σ’ αυτή τη χώρα είναι εκκωφαντική. Είναι πρόγραμμα γραμμένο από το ενιαίο κόμμα του Μνημονίου για το μεγάλο κεφάλαιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει στον ελληνικό λαό την πρότασή του και αν αντιπαραθέσουμε τις δύο προτάσεις, θα δούμε ότι πρόκειται για δύο κόσμους εντελώς διαφορετικούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται την πραγματικότητα της ανθρωπιστικής κρίσης και προετοιμάζεται ήδη πυρετωδώς για την υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου προγράμματος άμεσης ανακούφισης της κοινωνίας. Πέραν της άμεσης επιστροφής του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, διαθέτει προτάσεις για την πρόσβαση στα βασικά αγαθά για όλους, για τη σίτιση, τη στέγαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται την αποτυχία των διακηρυγμένων στόχων του Μνημονίου, αποδέχεται τη μη βιωσιμότητα του χρέους και προτείνει την ακύρωση του Μνημονίου και τη διαπραγμάτευση για μια νέα δανειακή σύμβαση1. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη λογική επιλογή απέναντι στους ισοπεδωτές της κοινωνίας που εκφράζουν τον παλιό κόσμο που φεύγει. Δες το άρθρο του Σ. Λαπατσιώρα, «Ακύρωση Μνημονίου και επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης», http://tinyurl.com/owjtvch 1

ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ 261 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ 600 ΕΚΑΤ. ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ

Το Δημόσιο πουλάει τα κτήρια για να τα νοικιάσει! ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΝΤΟΒΟΛΟΥ

Σάλο έχει προκαλέσει η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ να ανακηρύξει τις εταιρείες «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ» και «Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ» ως πλειοδότριες του διαγωνισμού για την πώληση και επαναμίσθωση 28 κρατικών ακινήτων. Βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν χαρακτηρίσει την εν λόγω σύμβαση σκάνδαλο, ενώ κατ’ επανάληψη ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έχει υποστηρίξει πως το ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί «νέο εκτροφείο σκανδάλων» προειδοποιώντας όσους εμπλέκονται σε διαδικασίες που επιφέρουν ζημιά στο Δημόσιο και στερούνται νομιμότητας πως «θα ελεγχθούν αναδρομικά». Άλλωστε ποια οικονομική λογική μπορεί να δικαιολογήσει το γεγονός πως ενώ τον Δεκέμβριο του 2012 η κυβέρνηση πανηγύριζε για την εξοικονόμηση 21,5 εκατ. ευρώ ετησίως από τη μείωση καταβαλλόμενων μισθωμάτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου (βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4002/2011), έρχεται σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με 30 εκατ. ευρώ ετησίως για την ενοικίαση κτηρίων που μέχρι χθες ήταν υπό δημόσια ιδιοκτησία!

Ο διαγωνισμός και οι γκρίζες ζώνες Ο τελευταίος διαγωνισμός αφορούσε την πώληση, με τη μέθοδο του sale-and-lease-back, 28 ακινήτων του Δημοσίου χωρισμένων σε δύο ομάδες - μεταξύ αυτών 5 υπουργείων (Πολιτισμού, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Υγείας και Παι-

δείας), 13 κτηρίων ΔΟY και 5 αστυνομικών κτηρίων. Ως πλειοδότριες του διαγωνισμού ανακηρύχθηκαν οι κτηματικές εταιρείες «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ» και «Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ» αντί συνολικού τιμήματος 261,31 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη βουλευτή Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Νάντια Βαλαβάνη, η εν λόγω σύμβαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κυριολεκτικό ξεπούλημα που θα επιβαρύνει το φορολογούμενο, για τους παρακάτω λόγους: Μέχρι σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο δεν πλήρωνε νοίκι για τα κτήρια αυτά. Με τη πώλησή τους θα εισπράξει μεν 261,31 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευτούν στον Ειδικό Λογαριασμό των δανειστών στην Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά δεσμεύεται να καταβάλλει εγγυημένο μίσθωμα 30 εκατ. ευρώ ετησίως επί 20 χρόνια, δηλαδή 600 εκατ. ευρώ συνολικά. Μάλιστα το μίσθωμα θα υπόκειται σε ετήσια αύξηση σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Δείκτη των Τιμών Καταναλωτή. Ακόμη και αν λάβουμε στα σοβαρά τη «δέσμευση» των επενδυτών για την υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν την αναβάθμιση των κτηρίων και την κύρια συντήρησή τους, ύψους 100 εκατ. ευρώ (κάτι εντελώς αβέβαιο), το κέρδος για τους επενδυτές παραμένει σημαντικό. Σε μια περίοδο που κτηματαγορά ουσιαστικά... δεν υπάρχει, οι δύο εταιρείες θα κατέχουν 28 ακίνητα με σίγουρο εκμισθωτή το Ελληνικό Δημόσιο για 20 χρόνια και με απόδοση ενοικίου πολύ πάνω από τις σημερινές τρέχουσες αξίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά οπουδήποτε στην Ευρώ-

πη. Στην πραγματικότητα, μάλιστα, το ετήσιο κόστος για το Δημόσιο θα είναι αρκετά υψηλότερο από τα ενοίκια, καθώς θα επιβαρύνεται για την επόμενη εικοσαετία τόσο με την ετήσια ασφάλιση των συνολικά 270.460 τ. μ. των 28 κτηρίων όσο και με την τακτική συντήρησή τους. Αντίθετα, οι νέοι ιδιοκτήτες βαρύνονται μόνο με την έκτακτη «βαριά συντήρηση». Με το πέρας των 20 χρόνων το Δημόσιο αποκτά το δικαίωμα να εξαγοράσει όποια κτήρια το ενδιαφέρουν, αλλά στην τότε αγοραία τιμή τους, αλλιώς οι σημερινοί αγοραστές μπορούν να τα διαθέσουν όπως θέλουν. Με άλλα λόγια, αν το τίμημα της σημερινής πώλησης πάει υπέρ των δανειστών, ετοιμάζεται και δεύτερη καταβολή υπεραξίας από μεριάς του ελληνικού λαού, αυτή τη φορά υπέρ των σημερινών αγοραστών.

Η περίπτωση «Κεράνη» Ο οικονομικός παραλογισμός της σύμβασης πώλησης των 28 ακινήτων του Δημοσίου αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στην περίπτωση της παλαιάς καπναποθήκης «Κεράνη» στην οδό Θηβών (οικόπεδο με εμβαδόν 15.766,59 τ.μ. και με δομημένη επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των υπογείων, 42.295,91τ.μ.). Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Α’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας, «η επιτακτική ανάγκη να αποκτήσει ο Πειραιάς σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο αντίστοιχο με την ιστορία και το δυναμισμό της πόλης, δε μπορεί να προσφερθεί ως άλλοθι για το σκάνδαλο του ΤΑΙΠΕΔ να ξεπουλήσει το κτήριο της παλαιάς καπναποθήκης ‘Κε-

ράνη’ στην οδό Θηβών στην εταιρεία ‘Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ’ δίνοντάς της ως εγγυημένο δώρο του κράτους την άμεση ενοικίασή του για την εγκατάσταση των δικαστηρίων έναντι 2.658.000 ευρώ ετησίως! Η σκανδαλώδης υποκρισία κυβέρνησης και ΤΑΙΠΕΔ είναι προφανής, αν και όχι πρωτοφανής. Γιατί μέχρι σήμερα το κόστος στέγασης όλων των δικαστηρίων και υπηρεσιών Δικαιοσύνης Πειραιά δεν ξεπερνά το ποσό των 1.133.040 ευρώ ετησίως. Επομένως, ο ελληνικός λαός θα επιβαρυνθεί με το επιπλέον ποσό των 1.525.000 ευρώ ετησίως, ενώ υποτίθεται ότι οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εκποιήσεις προωθούνται για να μειωθεί το δημοσιονομικό κόστος!».

Σύγκρουση συμφερόντων; Σοβαρά ερωτήματα έχει προκαλέσει επίσης το γεγονός πως μεταξύ των χρηματοοικονομικών συμβούλων στον διαγωνισμό πώλησης των 28 ακινήτων περιλαμβάνονται η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank Equities Investment Firm Α.Ε. Σε τι βαθμό επηρεάστηκε η «αντικειμενικότητα» της διαγωνιστικής διαδικασίας από το γεγονός πως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και πλειοδότες ήταν από τον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο; Είναι σύνηθες φαινόμενο και σε άλλους διαγωνισμούς; Μήπως ο όρος του διαγωνισμού σύμφωνα με τον οποίο «οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι δεν θα έχουν καμία ευθύνη έναντι ουδενός άλλου πέραν του Ταμείου σχετικά με τις συμβουλές τους αναφορικά με την παρούσα πρόσκληση, τη διαδικασία απόκτησης και τη συναλλαγή», τους καλύπτει από κάθε είδους κακοτοπιές και κατηγορίες;


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το χαράτσι έγινε μόνιμο και επεκτάθηκε ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Για πολλοστή φορά την τελευταία τριετία μια μνημονιακή κυβέρνηση επιλέγει να υφαρπάσει εισόδημα από τα ελληνικά νοικοκυριά επικαλούμενη επιχειρήματα που δεν πείθουν ούτε τους πιο αδαείς περί τα οικονομικά περί δήθεν «ελαφρύνσεων»: επιχειρεί να παρουσιάσει ως «ελαφρύνσεις» τον νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων με το εξωφρενικό επιχείρημα πως με αυτόν η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων θα πληρώνει από το 2014 μικρότερο φόρο απ’ ότι σήμερα. Αυτό όμως που «ξεχνά» (ή έτσι θέλει να δείχνει) η κυβέρνηση είναι ότι το «χαράτσι» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (είτε αυτό ονομαζόταν αρχικώς ΕΕΤΗΔΕ είτε ακολούθως, για να απαλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις που προκάλεσε τον πρώτο χρόνο ισχύος του, το υπουργείο Οικονομικών το μετονόμασε ΕΕΤΑ) δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα έκτακτο μέτρο, το οποίο επιβλήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα, και όχι ως μόνιμη φορολογία πάνω στα ακίνητα. Άλλωστε, τυχόν παράταση της ισχύος του θα εκρίνετο παράνομη από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Εκεί δηλαδή που πρόπερσι εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά «με βαριά καρδιά» το είχαν πάρει απόφαση ότι για 2 ή 3 χρόνια το πολύ θα συνεισφέρουν, με τις όποιες στερήσεις θα τους υποβάθμιζαν περαιτέρω το ήδη επιδεινωθέν επίπεδο ζωής τους, στην οικονομική ανόρθωση της χώρας, ξαφνικά, ήλθαν το ΔΝΤ, οι Βρυξέλλες και οι εκτελεστές των εντολών τους στην κυβέρνηση να μονιμοποιήσουν στο διηνεκές ένα έκτακτο μέτρο βαφτίζοντάς το «ενιαίο φόρο». Πρόκειται ασφαλώς για έναν «κατ’ ευφημισμόν» όρο, δεδομένου πως «ενιαιοποιεί» δύο «μη-φόρους», αφού: Το μεν χαράτσι της ΔΕΗ ήταν ένα προσωρινό (έκτακτο) μέτρο. Ο δε ΦΑΠ επιβάλλετο στις μεγάλες περιουσίες. Και σαν να μην αρκούσε αυτός ο εμπαιγμός, ήλθε να προστεθεί με τον ΕΝΦΑ και ένας ακόμη: εις πείσμα του επικοινωνιακού τρυκ πως δήθεν «ευνοούνται οι αδύνατοι», ο φόρος στις πολύ μεγάλες περιουσίες, μειώνεται αισθητά σε σχέση με το άθροισμα του ΦΑΠ και των χαρατσιών! Ένας ακόμη εμπαιγμός, είναι και το ότι η κυβέρνηση προπαγανδίζει την κατάργηση του ΕΕΤΗΔΕ/ΕΕΤΑ, ενώ ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα κτίσματα είναι σχεδόν όμοιος με τον τρόπο που έχουν επιβληθεί τα «χαράτσια», στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επαναλαμβάνεται η γνώριμη μνημονιακή συνταγή της αφαίμαξης εισοδημάτων από τους οικονομικά ασθενέστερους με τη θέσπιση δυσβάστακτων μέτρων που, πέραν όλων των άλλων, ενισχύουν την ύφεση. Ουσιαστικά δε, το πλαίσιο της φορολόγησης ακινήτων στην Ελλάδα περνάει από τη «φιλοσοφία» της συνεισφοράς των «κατεχόντων» σε εκείνην της επιβάρυνσης όλων ανεξαιρέτως των εχόντων, είτε αυτοί πένονται είτε διάγουν πολυτελή βίο κ.λπ., θα επιβάλλεται δηλαδή μέχρι και σε μαντριά! Η κοινωνική αυτή αδικία σημαίνει ότι σπίτια 3 και 4 δεκαετιών που κληρονομήθηκαν θα υπόκεινται σε φόρο ο οποίος θα επιβάλλεται και στα οικόπεδα με τιμές οι οποίες πλέον είναι πλασματικές σε σχέση με τις αντικειμενικές. Επιπλέον, η κυβέρνηση αφήνει στο απυρόβλητο

σε αγροτεμάχια

τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, αφού αυτή βρίσκεται σε off-shore εταιρείες, επιρρίπτοντας στους ώμους των πενομένων και της μεσαίας τάξης το βάρος που είτε από ανικανότητα είτε απροθυμία δεν επιρρίπτει στους κατέχοντες, οι οποίοι ελάχιστα ή και ουδόλως έχουν αισθαν-

θεί τις παρενέργειες της μνημονιακής πολιτικής.

Μεγάλοι χαμένοι «Χαμένοι» θα είναι αρκετές κατηγορίες ιδιοκτητών. Ξεχωρίζουν αναμέσα στους χαμένους οι εξής κατηγορίες ιδιοκτητών:

Το «περίεργο» άρθρο 9 και ο ρόλος των τραπεζών «Ύποπτο» είναι εν προκειμένω και το άρθρο 9 του νομοσχεδίου. Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η δυνατότητα εξόφλησης μέρους ή συνόλου οφειλομένου φόρου με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι αυτονόητο ότι στις περιπτώσεις αυτές η αξία του ακινήτου που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του. Προκαλεί εντύπωση ότι το άρθρο αυτό φαίνεται να παρεισέφρησε, αν και άσχετο με το νομοσχέδιο, αφού αναφέρεται γενικώς σε οφειλές προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία και όχι μόνο από ακίνητη περιουσία. Γεννάται εύλογα η εντύπωση πως αυτό θα πρέπει να συνδυασθεί και με τον νόμο του καλοκαιριού που μπορεί να επιτρέψει στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων την εκχώρηση της επίσπραξης των απαιτήσεων της εφορίας σε εισπρακτικές εταιρείες και σε τράπεζες. Αυτό θα σημαίνει πως, καθώς θα αίρεται το ακατάσχετο της α’ κατοικίας έναντι της εφορίας -αφού αυτό δεν ισχύει έναντι της τράπεζας- θα μπορεί, για παράδειγμα, η τελευταία για ένα χρέος λ.χ. 20.000 ευρώ να προτείνει στον οφειλέτη να της δώσει το σπίτι του αξίας έστω 80.000 ευρώ που θα το έχει εν τω μεταξύ δεσμεύσει η τράπεζα, να του επιστρέψει 30.000 ευρώ και η τράπεζα αφού αποδώσει τις 20.000 ευρώ στην εφορία, να καρπωθεί για λογαριασμό της τη διαφορά των 30.000 ευρώ.

1. Οι ιδιοκτήτες χώρων καταστημάτων που μένουν ξενοίκιαστοι λόγω της ύφεσης. 2. Οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας κάτω των 200.000 ευρώ, αφού αυτοί ώς σήμερα δεν υπόκεινται σε φόρο (απλώς πλήρωσαν το «έκτακτο» χαράτσι της ΔΕΗ). 3. Τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (οικίες, καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.) τα οποία είχαν εξαιρεθεί από το χαράτσι της ΔΕΗ. 4. Τα αγροτεμάχια με κτίσμα. 5. Τα χωρίς κτίσμα οικόπεδα αξίας μικρότερης των 200.000 ευρώ, δεδομένου ότι αυτά δεν υπόκεινται σε Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. 6. Τα διατηρητέα και ιστορικά κτήρια. 7. Οι ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, οι οποίοι θα υπόκεινται στον φόρο ξεχωριστά για το οικόπεδο και ξεχωριστά για το κτίσμα. Με την πτωχότερη μερίδα του πληθυσμού και τη μεσαία τάξη να πλήττονται από την νέα φοροεπιδρομή, κερδισμένοι βγαίνουν και όσοι παραδοσιακά επωφελούνται των κρίσεων: μεγάλοι όμιλοι, επενδυτικοί, real estate ή ακόμη και τραπεζικοί, θα μπορούν να αποκομίσουν τεράστια οφέλη καθώς πλήθος μικροϊδιοκτητών θα εξαναγκαστούν να ξεπουλήσουν όσοόσο την όποια ακίνητη περιουσία κατέχουν, αφού η κατοχή της καθίσταται πλέον αβάσταχτη. Κάτι τέτοιο δείχνει άλλωστε και η εξαγγελία για σημαντική μείωση της φορολόγησης στις μεταβιβάσεις ακινήτων παράλληλα με τη μετατόπιση της φορολογίας στην κατοχή των ακινήτων.


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

10

ΑΡΘΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ανοιχτή Πόλη: Εκδήλωση με θέμα «Ψυχαναλυτικές και Κοινωνιοψυχολογικές Διαστάσεις του Φασισμού» διοργανώνει ο Πολυχώρος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού της Ανοιχτής Πόλης (Μέγαρο Ερμής - Πανεπιστημίου 56, Εμμ. Μπενάκη 9 και Γαμβέτα 1, 1ος όροφος), την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στις 7.30 μ.μ. Εισηγούνται οι: Βεργέτης Δημήτρης, ψυχαναλυτής, μέλος της Παγκόσμιας Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, Στεφανάτος Γεράσιμος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, μέλος της γαλλικής ψυχαναλυτικής εταιρείας Quatrième Groupe, Τζαβάρας Θανάσης, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρυσοχόου Ξένια, καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τη συζήτηση συντονίζει η Έλενα Πατρικίου, ιστορικός. Κεραμεικός: Εκδήλωση με θέμα «Το παρόν και το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Κεραμεικού / Μεταξουργείου / Βοτανικού, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 μ.μ., στον πολυχώρο «Ηριδανός» (Πλαταιών 32, Κεραμεικός). Εισηγείται ο Νίκος Σκορίνης, γενικός γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Προσφορά Ο Χρήστος Σαμουηλίδης προσφέρει στην «Αυγή» 100 ευρώ, στη μνήμη της αγαπημένης του γυναίκας Ρέας Ελευθεριάδου Σαμουηλίδου, που απεβίωσε στις 10 Αυγούστου 2013, ύστερα από αιφνίδια εμφάνιση και ραγδαία εξέλιξη της επάρατης νόσου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11.45 π.μ. τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου του Κοιμητηρίου Γλυφάδας για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Δημοσιογράφου Η σύζυγος: Ζωή. Τα παιδιά: Νικόλαος και Ελένη. Ο αδελφός: Άγγελος. Η εγγονή: Μαρία - Ζωή. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κοινή καταστροφική πορεία λόγω μνημονίων Στη διάρκεια των πρώτων ετών της λειτουργίας της Ευρωζώνης, τα 12 κράτη-πρώτα μέλη της αναπτύσσονταν, αλλά με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς το καθένα. Ήρθε, όμως, η κρίση του 2008, η οποία το 2009 βύθισε τις οικονομίες και των 12 πρώτων-μελών της σε βαθιά ύφεση. Και ενώ τα βόρεια κράτη «συνήλθαν» τον αμέσως επόμενο χρόνο, αλλά με βραδείς ρυθμούς, δεν συνέβη το ίδιο στα νότια και στην Ιρλανδία, για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Έτσι τρία από τα κράτη αυτά (Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία) υποχρεώθηκαν να υπογράψουν Μνημόνια στα οποία περιλαμβάνονται σκληρά μέτρα τα οποία εφάρμοσαν οι υποταγμένες στους δανειστές κυβερνήσεις τους, βυθίζοντας τις οικονομίες των χωρών τους σε πολυετή ύφεση. Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε την πορεία των οικονομιών της χώρας μας και της Πορτογαλίας, κρατών με περίπου το ίδιο μέγεθος πληθυσμού και με μικρές σχετικά, διαφορές στο μέγεθος -όχι όμως και στη δομή- των οικονομιών τους (στο άρθρο αυτό δεν εξετάζουμε την Ιρλανδία διότι έχει λιγότερο από τον μισό πληθυσμό των δύο κρατών και μια δομή οικονομίας εντελώς διαφορετική από αυτές). Τα βασικά στοιχεία των οικονομιών των δύο κρατών που θα εξετάσουμε στο άρθρο αυτό είναι το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές επίσης και το ποσοστό ανεργίας. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε., της Eurostat, για τα έτη 2000-2012 και για το 2013 τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος αυτό. Στην 1η στήλη του Πίνακα που ακολουθεί δίνεται το ΑΕΠ σε εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές του 2005 της Ελλάδας τα έτη 2000-2013 και στη 2η εκείνο της Πορτογαλίας. Στην 3η και στην 4η στήλη δίνεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2005 των δύο κρατών και στην 5η και στην 6η το ποσοστό ανεργίας τους τα ίδια έτη. Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται ότι: Το ΑΕΠ και το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2005 τόσο της Ελλάδας όσο και της Πορτογαλίας αυξάνονταν την περίοδο 2000-2007 (εξαίρεση στην Πορτογαλία αποτελεί το έτος 2003 στο οποίο σημειώθηκε μικρή μείωσή

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

του). Οι ρυθμοί όμως αύξησή τους στην Ελλάδα ήταν πολύ υψηλότεροι από εκείνους της Πορτογαλίας, με αποτέλεσμα το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας, ενώ διέφερε ελάχιστα από εκείνο της Πορτογαλίας το 2000, να είναι το 2008 κατά 25% υψηλότερο. Με την έναρξη, όμως, της κρίσης και στη συνέχεια την υπογραφή και εφαρμογή των Μνημονίων, άρχισε η μείωση τους και στα δύο κράτη, πάλι με ταχύτερους ρυθμούς στην Ελλάδα απ’ ό,τι στην Πορτογαλία την περίοδο 20082013 με αποτέλεσμα το 2013 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας να είναι μόλις 2% υψηλότερο εκείνου της Πορτογαλίας. Τελικά το συνολικό ΑΕΠ της Ελλάδας το 2013 αναμένεται να είναι ελάχιστα υψηλότερο απ’ ό,τι ήταν το 2000,

και χαμηλότερο από εκείνο του 2001, ενώ εκείνο της Πορτογαλίας ελαφρά χαμηλότερο και από εκείνο του 2000. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ, όμως, και των δύο κρατών θα είναι χαμηλότερο και από εκείνο του 2000. Η κρίση και τα Μνημόνια, δηλαδή, κατέστρεψαν όλη την ανάπτυξη 13 ετών. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2008, με μικρές αυξομειώσεις, έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του το 2008, αντίθετα της Πορτογαλίας αυξανόταν με χαμηλούς ρυθμούς, και ενώ το 2000 ήταν δυόμισι φορές χαμηλότερο απ’ ό,τι εκείνο της Ελλάδας, το 2008 ήταν ελαφρά υψηλότερο. Με την έναρξη, όμως, της ύφεσης τα ποσοστά ανεργίας και των δύο κρατών αυξάνονταν συνεχώς, αλλά η αύξησή τους σε ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη της Πορτογαλίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το 2013 αναμένεται να είναι σχεδόν τετραπλάσιο εκείνου του 2008, ενώ εκείνο της Πορτογαλίας δι-

πλάσιο. Σε σχέση, όμως, με το επίπεδό του το 2000, το 2013 στην Ελλάδα θα είναι 2,5 φορές υψηλότερο, ενώ στην Πορτογαλία 4 φορές. Παρά, επομένως, τις διαφορές στους ρυθμούς μεταβολής βασικών μεγεθών των οικονομιών τους η κρίση και τα Μνημόνια προκάλεσαν και στα δύο κράτη καταστροφή της οικονομίας τους, όπως φαίνεται από την κατολίσθηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε επίπεδα ακόμα και κατώτερα του 2000 και την εκτίναξη της ανεργίας τους σε πρωτοφανή ύψη. Και η Ιταλία και η Ισπανία, όμως, που παρ’ όλο ότι δεν έχουν υπογράψει Μνημόνια, έχουν υποστεί τις συνέπειες της πολιτικής της λιτότητας που τους έχουν επιβάλει τα βόρεια κράτη της Ευρωζώνης με πρωτοστατούσα τη Γερμανία (το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ισπανίας το 2013 αναμένεται να είναι χαμηλότερο απ’ ό,τι το 2001 και της Ιταλίας απ’ ό,τι 2000). Δεδομένου ότι τα προβλήματά των τεσσάρων αυτών κρατών είναι κοινά, επιβάλλεται να συνασπιστούν και να απαιτήσουν από τα βόρεια κράτη την εγκατάλειψη της πολιτικής που τους έχουν επιβάλει, μιας πολιτικής που, αν συνεχιστεί, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους κοινωνικών εκρήξεων στα κράτη αυτά.

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι τέως αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

11

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ:

Κυρία Γιαννάκου, βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες ένα σκηνικό έντασης μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών. Έχει η κυβέρνηση το πολιτικό απόθεμα να πει «όχι», έπειτα από τόσα «ναι»; Η κυβέρνηση ορθώς έπραξε να τονίσει το αυτονόητο. Το προηγούμενο διάστημα ολοκλήρωσε μία σειρά αλλαγών με γνώμονα τον εξορθολογισμό των δαπανών του κράτους, την εξοικονόμηση πόρων και τη συγκέντρωση φορολογικών εσόδων. Οι ενέργειες αυτές συνεπάγονται ένα μεγάλο τίμημα για αρκετά τμήματα του πληθυσμού. Τώρα είναι η στιγμή να αξιολογηθεί ουσιαστικά η πορεία αυτή και να πείσουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι πλέον η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αποκτά οριστικά ένα θετικό πρόσημο με το πρωτογενές πλεόνασμα. Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι τόσο απλά όσο υπονοεί η διάκριση μεταξύ «ναι» και «όχι». Αν θέλουμε να τελειώσουμε οριστικά με το Μνημόνιο και τη δανειακή εξάρτηση της χώρας μας, οι πολιτικές μας οφείλουν πάντοτε να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητές μας. Οι εταίροι μας δεν φαίνονται να βιάζονται αναφορικά με τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και παραπέμπουν το θέμα για μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Τι θα έχει να παρουσιάσει το κόμμα σας στους πολίτες στη διπλή εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου; Από την αρχή της κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη ευρύτερα έγιναν πολλά βήματα σε σύντομο διάστημα με τη συγκρότηση νέων θεσμών οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά και οικονομικών μέσων για την παροχή χρηματοδότησης. Αυτές οι εξελίξεις ήταν ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας μας. Μία νέα ρύθμιση του χρέους, δηλαδή ένα νέο κούρεμα, δεν είναι ακόμη σαφές ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας μας απολύτως. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να αξιολογηθούν, όπως η δυνατότητα της χώρας να προσφύγει στις διεθνείς αγορές σε σύντομο διάστημα. Το κόμμα μου θα υποστηρίξει ότι, σε μία συγκυρία όπου η χρεωκοπία ήταν πολύ κοντά, κατόρθωσε να βελτιώσει την κατάσταση της χώρας προς όφελος όλων των πολιτών και από το 2014, με τη δημοσιονομική εξυγίανση και τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, να διαμορφώσει πολιτικές που θα είναι προς όφελος των ασθενέστερων πολιτών που σήμερα βιώνουν την ανεργία, την κατακόρυφη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου τους. Αν όλες οι πλευρές εμμείνουν στις έως τώρα απόψεις τους

«Η ρήξη με τους δανειστές δεν ωφελεί κανέναν» Έναν «έντιμο συμβιβασμό» μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών περιγράφει η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν.Δ., Μαριέττα Γιαννάκου, μιλώντας στην «Αυγή» της Κυριακής. Η κ. Γιαννάκου τονίζει πως «μια ρήξη δεν ωφελεί κανέναν», εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσον συμφέρει την Ελλάδα το κούρεμα του ελληνικού χρέους, ενώ τονίζει πως άκρα και ακραίοι μπορεί να υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

και επέλθει ρήξη, υπάρχει κίνδυνος χρεωκοπίας για τη χώρα; Υπάρχουν εναλλακτικές εκτιμήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους σύμφωνα με διαφορετικά σενάρια. Επίσης είναι κρίσιμη η αξιολόγηση μίας τέτοιας επιλογής από τα υπόλοιπα κράτη, οι λαοί των οποίων δεν είναι βέβαιο ότι θα αποδεχθούν ασμένως τη ζημία που θα προκύψει για τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Δεν πρέπει να θυσιάσουμε την καλύτερη θέση και διεθνή εικόνα της χώρας που κατορθώσαμε με μεγάλες θυσίες για μία αμφιβόλου αξίας επιδίωξη. Θέλω να πιστεύω ότι και στα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρυτανεύσει η κοινή λογική και όχι μία πλειοδοσία ατελέσφορων λύσεων με γνώμονα μόνο το στενό κομματικό συμφέρον. Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτετε και το «κλίμα» που εισπράττετε στην Ευρωβουλή, τι εκτιμάτε ότι θα γίνει τελικά; Συμβιβασμός ή ρήξη; Αντέχει η κυβέρνηση να πάρει νέα μέτρα; Κάθε πλευρά έχει τη δική της λογική και συμφέροντα και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε ό-

«Ακραίες ομάδες μπορούν να διατρέχουν όλο το πολιτικό φάσμα» «Δεν είναι σαφές ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας ένα νέο κούρεμα»

σους ομφαλοσκοπούν. Μία ρήξη δεν ωφελεί κανέναν. Εμείς οφείλουμε να παρουσιάσουμε και να διατηρήσουμε ισχυρά στοιχεία για τη δημοσιονομική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται να επιβαρυνθούν όσοι έως σήμερα σήκωσαν υπέρμετρα το βάρος της φορολογίας και της περικοπής μισθών. Όλοι συμφωνούν ότι η Ευρωβουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές θα έχει έντονο το στοιχείο της Ακροδεξιάς, αφού αυτή θεριεύει σε όλη την Ευρώπη. Αντέχουν η Δημοκρατία και η Ε.Ε. περισσότερη λιτότητα; Γνωρίζετε τις απόψεις μου για την ακροδεξιά και την αποστροφή μου προς κάθε άποψη που κυριαρχείται από εμπάθεια, διάθεση προσβολής του άλλου και παρακίνηση σε βιαιότητες. Δυστυχώς, η λιτότητα δεν είναι ο βασικός λόγος για την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Στις χώρες που βίωσαν την κρίση, όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος, δεν είχαν επιτυχία τέτοια κόμματα. Σε άλλες χώρες, αντίθετα, με ελάχιστη εμπειρία ύφεσης, όπως η Αυστρία, η

Ολλανδία, η Φινλανδία, είχαμε τέτοια φαινόμενα. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να κατανοήσουμε βαθύτερα τις τάσεις αυτές και να διαμορφώσουμε πολιτικά και κοινωνικά αντίδοτα. Οι ευρωεκλογές προσφέρουν την ευκαιρία για να υψώσουμε ένα ανάχωμα, να προασπίσουμε τη δημοκρατία και το κεκτημένο της πολιτικής συνεργασίας και της ειρήνης που πετύχαμε στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα ακούσαμε βουλευτές της Ν.Δ. να θέτουν τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός συνταγματικού τόξου και τον κ. Σαμαρά (στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και αλλού) να συμψηφίζει τους νεοναζί με την Αριστερά και τα κινήματα ως «ακραίους» γενικώς. Ενστερνίζεστε τη λεγόμενη «θεωρία των δύο άκρων»; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται ακραίο κάθε κόμμα ή ομάδα πολιτών που αμφισβητεί τα θεμελιώδη της δημοκρατίας, την κοινοβουλευτική οδό της αντιπαράθεσης, καλλιεργεί ένα κλίμα μίσους προς τους άλλους και αποδέχεται ακόμη και τη χρήση της βίας. Ακραίες ομάδες μπορούν

να υπάρξουν από δεξιά, από αριστερά, αλλά και να διατρέχουν όλο το πολιτικό φάσμα, αν εμφανίσουν μισαλλόδοξες, ρατσιστικές και λαϊκίστικες συμπεριφορές. Κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα, λοιπόν, οφείλει να μεριμνά για την προστασία της δημοκρατίας ξεριζώνοντας κάθε πιθανή εστία ακροτήτων στο εσωτερικό του. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει διαφωνία σε μια τέτοια τοποθέτηση. Πρόσφατα δηλώσατε ότι «επί προεδρίας Κώστα Καραμανλή είχε ξεκαθαριστεί τι είναι άκρο» και πράγματι, θυμόμαστε τον πρώην πρωθυπουργό να αναφέρεται στον Γ. Καρατζαφέρη και να λέει πως «δεν μιλάει με άκρα». Σήμερα δεν είναι εξίσου ξεκαθαρισμένο; Δυστυχώς, κάποιοι δεν κατανόησαν εγκαίρως αυτές τις πρώτες ενδείξεις ενός φαινομένου που προϋπήρχε και διαδόθηκε με αφορμή την κρίση και την επικράτηση ενός ισοπεδωτικού και μηδενιστικού λόγου εναντίον των πολιτικών και των κομμάτων συλλήβδην και τελικά εναντίον της δημοκρατικής πολιτείας. Σήμερα πρέπει όλοι να χαράξουμε γραμμές και να προσδιορίσουμε αρχές για τις συνεργασίες μας. Αυτό αφορά και την αντιπολίτευση, η οποία δεν πρέπει, στο όνομα της κριτικής για το Μνημόνιο και της ευγενούς κατά τα άλλα φιλοδοξίας της να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, να φλερτάρει ενίοτε με τον λαϊκισμό και την ανοχή σε ακραίες συμπεριφορές. Να κλείσουμε με μία προσωπική ερώτηση: Θα σας ενδιέφερε να συνεχίσετε στην Ευρωβουλή, μετά τον Μάιο του 2014, ή να γυρίσετε πίσω στην Α’ Αθηνών; Με βάση την πολυετή πείρα μου στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς, νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω σημαντικά στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου κρίνονται εφεξής εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα για το μέλλον της Ευρώπης και το πώς θα αναστραφούν οι φυγόκεντρες τάσεις που δημιουργούνται με την ανάδειξη ευρωσκεπτικιστικών ρευμάτων που θυμίζουν τις σκοτεινές σελίδες της ευρωπαϊκής Ιστορίας. Προσωπικά παραμένω υπέρμαχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την οποία έχω εργαστεί από οποιεσδήποτε θέσεις και αν βρέθηκα και πιστεύω ότι μαζί με αρκετούς άλλους πολιτικούς στην Ευρώπη οφείλουμε να αναδείξουμε στον υψηλότερο βαθμό την ανάγκη για τη δημιουργία μιας νέας Ευρώπης, διαφορετικής από τη σημερινή, που θα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ελπίδες για ευημερία και ανάπτυξη για όλους τους πολίτες της.


12

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΘΡΑ

Από τη χρηματοδότηση στο αντιναζιστικό νομοσχέδιο TOY ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΗ

Η μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής που ψήφισε την τροπολογία για τη διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης προς τη Χρυσή Αυγή πήρε μια απόφαση απολύτως ταιριαστή με τις μέρες αυτές, μέρες μνήμης του αντιφασιστικού και αντιναζιστικού αγώνα των Ελλήνων, μέρες τιμής στον ηρωισμό, τον πατριωτισμό και την αυτοθυσία στα βουνά και τις πόλεις. Το αντίθετο, η αδυναμία της Βουλής να συμφωνήσει -αναπόφευκτα μέσω συμβιβασμών- με ευρεία πλειοψηφία στο αναγκαίο αυτό μέτρο θα θόλωνε πάλι την εικόνα της στάσης μας απέναντι στον νεοναζισμό. Τελικά, και η παλαιάς κοπής τακτική του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για να αναδείξει τις διαφωνίες στον ΣΥΡΙΖΑ αντιστράφηκε. Και από μικροπολιτική που επενδύει στη διαίρεση έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στην απόφαση. Αντί να περάσει σαν όλες τις άλλες τροπολογίες, 235 βουλευτές, Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ,

ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ. επέλεξαν δημόσια να τη στηρίξουν. Στον αντιναζιστικό πυρήνα, μάλιστα, συμφωνούν και βουλευτές και κόμματα που ψήφισαν «παρών». Υπήρξε, έτσι, σαφής αντιστοίχηση της Βουλής με τη λαϊκή πλειοψηφία. Η πραγματική διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο μεγάλο βήμα της Βουλής είναι η νομοθέτηση του ποινικού αδικήματος της ρατσιστικής και ναζιστικής προπαγάνδας και της προβολής των ναζιστικών συμβόλων. Το αντιρατσιστικό - αντιναζιστικό νομοσχέδιο, που έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι θα το καταθέσει σύντομα. Πότε; Η απαγόρευση της ναζιστικής προπαγάνδας καθυστερεί 40 χρόνια - έπρεπε να είχε επιβληθεί μετά την κατάρρευση του μετεμφυλιακού κράτους. Αναμφίβολα υπάρχουν ενστάσεις που πρέπει να προσεχθούν, αλλά η καθαρή απόφαση της Βουλής θα δώσει την αναγκαία ώθηση για την απομόνωση των νεοναζιστικών κέντρων σε όλο το κράτος και τους κοινωνικούς θεσμούς. Και αυτή η νομο-

θεσία πρέπει να ληφθεί με την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Δεν ακούσαμε σχετικές πρωτοβουλίες από το υπουργείο Παιδείας. Ούτε στους χώρους του αθλητισμού που

Η μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής πέτυχε να συντονιστεί με τη λαϊκή πλειοψηφία - Επόμενο μεγάλο βήμα η νομοθέτηση του ποινικού αδικήματος της ρατσιστικής και ναζιστικής προπαγάνδας και της προβολής των ναζιστικών συμβόλων Ο αντιναζισμός θεμέλιο του δημοκρατικού ειρηνικού ευρωπαϊκού μέλλοντος

διαμορφώνουν τόσους και τόσους νέους. Και γιατί δεν υπάρχει σχετικό πρόγραμμα στον στρατό; Εκεί δεν χρειάζεται η προβολή των αντιναζιστικών αξιών; Γιατί ο υπουργός Άμυνας βιάστηκε να κλείσει το θέμα; Δεν έχει σημασία πώς διαμορφώνεται το κλίμα στις ένοπλες δυνάμεις, στις οποίες υπηρετούν τόσες χιλιάδες νέοι; Είναι ανάγκη να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση για να υλοποιηθούν δράσεις σε όλους τους τομείς. Ενωτικά ναι, με ευρεία συνεργασία ναι, αλλά να γίνουν πράξη. Και στους χώρους της πόλης που υπέστησαν τη χρυσαυγίτικη βία. Να ανασυνταχθούν πάνω στις δημοκρατικές αξίες - ναι, ασφάλεια, αλλά ασφάλεια για όλους τους κατοίκους. Έτσι περιορίζεται, απομονώνεται η βία. Αλλιώς κλιμακώνεται. Και αυτός ο αγώνας απαιτεί συνεργασία και συνεννόηση δημοτικών αρχών και κοινωνικών οργανώσεων και κινήσεων. Διαφωνίες, είναι γνωστό, υπάρχουν. Αλλά για να υπάρξει ισχυρό αποτέλεσμα δεν πρέπει να διαιρούνται οι δυνάμεις που θέλουν να περιθωριοποι-

ήσουν τον νεοναζισμό, την εγκληματική οργάνωση. Ο αντιναζισμός δεν είναι απλή ανάμνηση ηρωικού παρελθόντος. Είναι θεμελιώδης βάση των μεταπολεμικών ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Και όσον αφορά την απόρριψη της πολεμικής βίας κατά κρατών, λαών και όσων αντιστάθηκαν και όσον αφορά τη καταγγελία της δολοφονικής βίας κατά ολόκληρων κατηγοριών του πληθυσμού - Εβραίων, αλλά και των Ρομά. Ο αντιναζισμός είναι η μήτρα του μεταπολεμικού σχεδίου της δημοκρατικής, ειρηνικής ευρωπαϊκής ενοποίησης -μην το ξεχνάμε. Γι’ αυτό έχει και πολύ ουσιαστική σχέση και όχι φθηνή, λαϊκιστική- με τη σημερινή σύγκρουση για την πορεία, το μέλλον της Ευρώπης. Μια πρόσθεση: Στην παρέλαση Πρόεδρος και πρωθυπουργός θα έχουν στο πλάι τους στην εξέδρα τους προσκεκλημένους από την ηγεσία της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης βουλευτές της Χ.Α.;

Πολιτική με μαφιόζικους κανόνες... ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

Η φράση του Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν μπορεί να λειτουργεί μια κοινοβουλευτική δημοκρατία με όρους ομερτά, άναψε τα αίματα στη Βουλή στις 20 Οκτωβρίου του 2011. Ο Βενιζέλος αντέδρασε με θεατρική οργή, ζητώντας από τον Αλ. Τσίπρα να ανακαλέσει. Ακολούθησε πανδαιμόνιο. Ο κ. Απ. Κακλαμάνης, λαμβάνοντας τον λόγο επί προσωπικού, παρατήρησε: «Δεν ξέρω εάν ο κ. Τσίπρας γνωρίζει τι σημαίνει ομερτά, αλλά εγώ δεν γνωρίζω από συμμορίες και θεωρώ προσβολή ότι θα ψηφίσουμε προϊόν συμφωνίας συμμοριών. Πού βρισκόμαστε, στο πεζοδρόμιο;». ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ αυτής της εβδομάδας, την Τρίτη, ο Βενιζέλος ανήγγειλε έκτακτη συνέντευξη Τύπου καλώντας εκτός από τους διαπιστευμένους συντάκτες του ΥΠΕΞ και τους αντίστοιχους που καλύπτουν το ΠΑΣΟΚ. Τα σχετικά ρεπορτάζ μάς ενημέρωναν ότι θα αντιδράσει με οργή κατά του Δ. Αβραμόπουλου, ο οποίος τον άφησε παντελώς ακάλυπτο στο σκάνδαλο των υποβρυχίων, ενώ η μπάλα θα πάρει και τον Σαμαρά. Η αγωνία στο κατακόρυφο, καθώς κάποιοι ευφάνταστοι δημοσιογράφοι έκαναν λόγω μέχρι και για πιθανή πτώση της κυβέρνησης! Πριν αρχί-

σει η συνέντευξη Βενιζέλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σίμος υπερκάλυψε τον κ. αντιπρόεδρο, θεωρώντας νόμιμη και ηθική την απόφασή του για τα υποβρύχια, απόφαση την οποία το κόμμα του είχε χαρακτηρίσει σκάνδαλο μεγαλύτερο και από εκείνο του Τσοχατζόπουλου! ΑΡΧΙΖΕΙ λοιπόν η συνέντευξη Βενιζέλου και ο κ. αντιπρόεδρος ομιλεί περί του μεταναστευτικού προβλήματος και της πολιτικής του υπουργείου του στο θέμα αυτό! Τι τους ήθελε τους συντάκτες του ΠΑΣΟΚ; Τους κάλεσε για να στείλει το μήνυμά στον συνέταιρό του, τι θα συμβεί αν δεν τον προστατεύσουν. Μάλιστα, στη μοναδική ερώτηση που υπεβλήθη για το θέμα, αν ζήτησε τη κάλυψη του Σαμαρά, απάντησε: «Η ερώτησή σας είναι ακατανόητη, εάν ζητήσω εγώ να με καλύψει ο Σαμαράς για το θέμα των Ναυπηγείων; Γιατί όχι και το αντίστροφο; Γιατί να μην μου ζητήσει ο κ. Σαμαράς να το καλύψω εγώ; Τι είναι αυτό που μου λέτε;». ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ; Μέχρι και ο Απόστολος Κακλαμάνης το κατάλαβε, παρά το ακατανόητο για την ηλικία του μένος κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Η διακυβέρνηση της χώρας γίνεται κυριολεκτικά με μαφιόζικους όρους και αλληλοεκβιασμούς, που αφορούν πρωτίστως την πολιτική, αλλά και ποινική σωτηρία των πρωταγωνιστών. Γιατί, για παράδειγμα, ο καθηγητής

κατοχικό δάνειο, όταν η καγκελάριος έχει όλα τα στοιχεία στο συρτάρι της;

Σαμαράς και Βενιζέλος δεν είναι πλέον ηγέτες πολιτικών κομμάτων. Είναι αρχηγοί ομάδων που κινούνται εκτός συνταγματικών και κοινοβουλευτικών κανόνων κάνοντας χρήση των κλασικών, μαφιόζικου τύπου εκβιασμών...

του συνταγματικού δικαίου που παρήγγειλε οικονομική έρευνα (σε ανεξάρτητη εταιρεία) για το ταμείο του ΠΑΣΟΚ, μόλις την παρέλαβε, ενώ είχε αναλάβει πρόεδρος του κόμματος, την κουνούσε δηλώνοντας «όλα στο φως» και μετά την πολύωρη συνάντησή του με τον τουρίστα ΓΑΠ την κλείδωσε στο συρτάρι του; Γιατί η υπόθεση με τα τροφοδοτούμενα με μαύρο χρήμα από τη Siemens (και όχι μόνον) κομματικά ταμεία της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ και πολλών πρωτοκλασάτων στελεχών τους κουκουλώθηκαν; Γιατί ποτέ δεν άσκησαν όλα τα διεθνή νόμιμα μέσα για την έκδοση του Χριστοφοράκου στην Ελλάδα; Τι σόι διαπραγμάτευση μπορούν να κάνουν με την Μέρκελ και να τολμήσουν επιπλέον να απαιτήσουν το

ΓΙΑΤΙ κουκούλωναν την υπόθεση με τη λίστα Λαγκάρντ τόσο καιρό και μόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο κάλυψαν όλους τους ενόχους -πλην του Παπακωνσταντίνου, που πιθανόν να γλιτώσει με παραγραφή- οι οποίοι, ως πολιτικά πρόσωπα, έχουν ορκιστεί να τηρούν τους νόμους και το Σύνταγμα; Όλοι αυτοί οι εκβιάσιμοι από τους δανειστές για τις παρανομίες τους τύποι επιχειρούν σήμερα να παρουσιαστούν έτοιμοι να πουν το μεγάλο «ΟΧΙ» στην τρόικα και τους δανειστές και αμέσως να πάνε σε εκλογές! Αν το παιχνίδι, δεν είναι στημένο, με τη συναίνεση των δανειστών, δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να ρισκάρουν, όχι μόνον γιατί θα απολυθούν, αλλά και γιατί θα κινδυνεύσουν, αν δεν προλάβουν να αυτοεξοριστούν, να βρεθούν και πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ δεν είναι πλέον ηγέτες πολιτικών κομμάτων. Είναι αρχηγοί ομάδων που κινούνται εκτός συνταγματικών και κοινοβουλευτικών κανόνων κάνοντας χρήση των κλασικών, μαφιόζικου τύπου εκβιασμών και η παραμονή τους στην εξουσία είναι για αυτούς κυριολεκτικά θέμα επιβίωσης. Είναι αδίστακτοι και άκρως επικίνδυνοι. Αυτό τουλάχιστον έχει αρχίσει να γίνεται σαφές και στο εσωτε-

ρικό της Ν.Δ., που ως κόμμα της αστικής τάξης οδηγείται σε βίαιη μετάλλαξη, με πρωτοφανείς μεθόδους, σε στόχους που καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα που εκπροσωπεί παραδοσιακά. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, αυτό που έχει απομείνει και ακολουθεί τον Βενιζέλο, θα ακολουθήσει τη μοίρα της εξέλιξης, σαν τους δεινόσαυρους που εξαφανίστηκαν διότι δεν έβρισκαν πλέον τροφή. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ είναι πλέον καμένα χαρτιά. Ο πολιτικός χάρτης στην Ελλάδα θα αλλάξει. Η μεγάλη επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει, παρά τις αδυναμίες του, ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ο σκληρά δοκιμαζόμενος ελληνικός λαός δεν βρίσκει άλλο τρόπο να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή και τον αφελληνισμό των πάντων. Οι απόπειρες κατασκευής πολιτικών δυνάμεων στο χώρο της Κεντροαριστεράς δεν είναι εύκολες και δύσκολα θα ευδοκιμήσουν χωρίς την παραμικρή λαϊκή επαφή και την κατανόηση των μείζονος σημασίας εθνικών οικονομικών προτεραιοτήτων για τη σωτηρία της χώρας. Η δημοσκοπική δύναμη της Ν.Δ. δεν αφορά επιλογή και επιδοκιμασία από τους πολίτες που δηλώνουν πρόθεση να την ψηφίσουν. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών εκβιασμών και της εισβολής μέσω των ΜΜΕ του φόβου στα σπίτια των πολιτών, κυρίως αυτών της μεγάλης ηλικίας. dchristou52@gmail.com


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο Σαμαράς και τα νέα μέτρα, η Χρυσή Αυγή και η Β’ Πειραιώς, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η προσωπική στάση του συνομιλητή μας για την επίμαχη τροπολογία αναφορικά με τη χρηματοδότηση του νεοναζιστικού κόμματος, η υποψηφιότητα Τσίπρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το «όχι» του ΚΚΕ -όλα αυτά στη συνέντευξη που ακολουθεί με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Λαφαζάνη. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες να επιδιώκει «πολιτική διαπραγμάτευση» με τους δανειστές. Πιστεύετε ότι μπορεί να του βγει το πολιτικό σχέδιο; Πρέπει να έχει κανείς «διεστραμμένη» φαντασία για να θεωρεί ότι ο Α. Σαμαράς επιδιώκει πολιτική διαπραγμάτευση με τη Γερμανία και την Ε.Ε. Η πολιτική «διαπραγμάτευση» , άλλωστε, έχει γίνει και έχει καταλήξει σε πλήρη «παράδοση» με ένα μνημονιακό πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει νέα σκληρά μέτρα. Τέλος, για να λέμε τα σύκα-σύκα, η λύση στην ελληνική τραγωδία δεν θα έλθει μέσα από «διαπραγματεύσεις» με την τρόικα (Ε.Ε., ΕΚΤ, ΔΝΤ), αλλά μέσα από την ισχυρή βούληση μιας κυβέρνησης της Αριστεράς να προχωρήσει αποφασιστικά, έτσι κι αλλιώς, σε ένα νέο ριζοσπαστικό δρόμο διαγραφής του χρέους, ακύρωσης των Μνημονίων, εθνικοποίησης των τραπεζών, στοχευμένης σεισάχθειας στα ιδιωτικά δάνεια και σύγκρουσης με τις επιλογές της Ευρωζώνης αλλά και της Ε.Ε. Δεν θα «κουρέψουν» το χρέος Όλοι προεξοφλούν ότι μετά τις ευρωεκλογές θα γίνει η συνολική συζήτηση για το χρέος, η κατάληξη της οποίας θα έχει και νέο Μνημόνιο. Αυτή η κυβέρνηση είναι σε θέση να φέρει νέο Μνημόνιο στη Βουλή ή θα προσφύγει σε εκλογές νωρίτερα; Το νέο Μνημόνιο θα έρθει ως οδυνηρή συνέπεια της νέας χρηματοδότησης της τρόικας για την κάλυψη του βέβαιου «χρηματοδοτικού κενού», ενώ τα νέα σκληρά μέτρα, που άρχισαν να ανακοινώνονται ως καταιγίδα , θα καλύψουν το πανθομολογούμενο «δημοσιονομικό κενό». Αυτά δείχνουν την απόλυτη αποτυχία και το εφιαλτικό αδιέξοδο των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Όσο για τη συζήτηση σχετικά με το χρέος, δεν θα αφορά «κούρεμά» του ούτε κατά ένα ευρώ, αλλά κυρίως την επιμήκυνσή του, προκειμένου η χώρα και οι γενιές που έρχονται να είναι αιχμάλωτες σε όλη τη διάρκεια του αιώνα. Με ρωτάτε αν μπορούν αυτές οι πολιτικές να περάσουν στη Βουλή. Το πραγματικό ερώτημα για μένα είναι: Θα ξεσηκω-

13

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

Η λύση θα έλθει από κυβέρνηση της Αριστεράς σε σύγκρουση με την Ευρωζώνη θεί ο λαός για να τις ανατρέψει και μαζί τους να ανατρέψει και την κυβέρνηση; Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για την Αριστερά και η ευθύνη των πολιτών. Υστερούμε στην απάντηση κατά του φασισμού Στην εκλογική σας περιφέρεια, τη Β’ Πειραιώς, η Χρυσή Αυγή κατέγραψε μεγάλη επιρροή και μεγάλη ικανότητα εγκληματικής και άλλης δραστηριότητας. Αιφνιδιαστήκατε; Πώς εξηγείτε το φαινόμενο; Οι οργανώσεις της Αριστεράς και οι κοινωνικοί φορείς είχαν εντοπίσει το γεγονός και ποιες πρωτοβουλίες είχαν αναλάβει; Στις πιο φτωχές, εργατικές και λαϊκές περιοχές του λεκανοπεδίου, όπως στη Β’ Πειραιά, ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε τα μεγαλύτερα εκλογικά ποσοστά σε όλη την Ελλάδα. Το τραγικό είναι ότι στις ίδιες περιοχές σημειώνει υψηλή επιρροή και παρουσιάζει ισχυρή απεχθή εγκληματική δράση και η Χρυσή Αυγή, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η Αριστερά ανέπτυξαν σε αυτές τις συνοικίες μεγάλες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή της. Η

Η επιλογή μου να ψηφίσω τελικά την τροπολογία, παρά τη ριζική μου διαφωνία, έγινε μόνο και μόνο για να μην κάνω και δεύτερη ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ, πέραν της ψήφου του στην τροπολογία

πρόκληση για την περιθωριοποίηση του νεοφασισμού απαντάται με μια μεγάλη ιδεολογική, πολιτική, εκπαιδευτική και πολιτιστική λαϊκή προσπάθεια, στη διεξαγωγή της οποίας υστερούμε συνολικά ως Αριστερά. Και κυρίως απαντάται με την ένταση των προσπαθειών για γρήγορη ανατροπή και μια νέα προοδευτική πορεία ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα. Λάθος η στάση του ΣΥΡΙΖΑ Εισηγηθήκατε να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ «παρών» και όχι «υπέρ» στην τροπολογία για την αναστολή χρηματοδότησης κομμάτων. Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα θα είχε αυτή η στάση; Τι σταθμίσατε τελικώς για τη δική σας ψήφο στη Βουλή; Η τροπολογία αυτή θέτει δύο όρους για την αναστολή χρηματοδότησης ενός κόμματος, που σχετίζονται με δικαστικές διώξεις αναφορικά με τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα. Το άρθρο 187 αφορά τις «εγκληματικές οργανώσεις», το οποίο αν και απαράδεκτο, θα μπορούσε να γίνει «ανεκτό», μόνο και μόνο γιατί πράγματι «φωτογραφίζει», χωρίς να αναφέρει, τη «Χρυσή Αυγή» που διώκεται ως εγκληματική οργάνωση και στοχεύει στην αναστολή χρηματοδότησής της. Το απαράδεκτο άρθρο 187Α, όμως, αφορά «τρομοκρατικές ενέργειες» και «τρομοκρατικές οργανώσεις» και δεν έχει σχέση με τη δίωξη της Χρυσής Αυγής. Και το ερώτημα είναι γιατί προσετέθη αυτό το άρθρο 187Α, αφού η Χρυσή Αυγή δεν διώκεται με αυτή τη διάταξη και επομένως δεν αναστέλλεται με αυτήν η χρηματοδότησή της; Ποιον ή ποιους φωτογραφίζει η διάταξη περί «τρομοκρατικής οργάνωσης»; Γιατί αυτή η προληπτική νομοθεσία; Τι σκοτεινό έχει κατά νου η κυβέρνηση; Ήταν λάθος και ατόπημα του ΣΥΡΙΖΑ που απεδέχθη να συμπεριληφθεί στην τροπολογία και το άρθρο 187Α και να το ψηφίσει μαζί με Ν.Δ., ΠΑ-

ΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ. και αυτό το είπα, μαζί με άλλους συντρόφους/ισσες , από την πρώτη στιγμή στα όργανα του κόμματος. Και ήταν λάθος διότι από τη μια εισάγεται προληπτικά (!) μια διάταξη που «προβλέπει» αυθαίρετα τη δυνατότητα ένα κοινοβουλευτικό κόμμα να διωχθεί στο μέλλον ως «τρομοκρατική οργάνωση», ενώ από την άλλη η ίδια απαράδεκτη διάταξη του 187 Α δίνει τη δυνατότητα, με τις ρυθμίσεις που περιέχει, να διωχθούν όχι μόνο πράξεις, αλλά και προθέσεις και επιδιώξεις, ακόμα και αγωνιστικές διαμαρτυρίες. Το λάθος του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει μια τέτοια διάταξη και μάλιστα μαζί με ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ. και Ν.Δ., φάνηκε πιο καθαρά από τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ενώ υποστήριζε την τροπολογία, έσπευσε ευτελώς και πρωτοφανώς να καταθέσει πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας επ’ αυτής για να περιορίσει, ενδεχομένως, το εύρος της ψήφισής της, με μοναδικό στόχο να αξιοποιήσει εσωτερικές αντιρρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και για τίποτε άλλο. Η επιλογή μου να ψηφίσω τελικά την τροπολογία, παρά τη ριζική μου διαφωνία, έγινε μόνο και μόνο για να μην κάνω και δεύτερη ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ, πέραν της ψήφου του στην τροπολογία, και να μην δώσω τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ και στο μνημονιακό μπλοκ να μιλάνε για διχασμένο ΣΥΡΙΖΑ και να βλέπουν τον τελευταίο να δοκιμάζεται. Νομίζω δεν θα υπήρχε κανένα όφελος για την Αριστερά από μια τέτοια εξέλιξη και ιδιαίτερα τούτη τη στιγμή και γι’ αυτό το θέμα. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πρέπει να βγάλει κάποια γενικότερα συμπεράσματα από τη στάση του στην τροπολογία, γιατί αύριο φοβούμαι ότι μπορεί να είναι πολύ αργά. Είχατε εισηγηθεί -και είχε γίνει δεκτό από την Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, τη συγκρότηση ενωτικών λαϊκών επιτροπών για την κυβερ-

νητική ανατροπή, στις γειτονιές. Ποια τα πρώτα συμπεράσματα και ποιες οι άμεσες δυνατότητες; Η προοδευτική ανατροπή, για να μην μείνει απλώς μια επικοινωνιακή εκφώνηση ή μια φαντασίωση και ευχάριστη επιθυμία, απαιτεί να εργασθούμε για τις προϋποθέσεις της. Προοδευτική ανατροπή δεν πρόκειται να υπάρξει χωρίς ισχυρό κόμμα δραστήριων μελών, με παρουσία στους χώρους και τους αγώνες. Όπως προοδευτική ανατροπή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ένα τέτοιο ισχυρό ριζοσπαστικό κόμμα να συμβάλει αποφασιστικά στην πολιτική οργάνωση και κινητοποίηση ευρύτερα του λαού. Αυτόν τον ρόλο καλούνται να παίξουν οι ενωτικές λαϊκές επιτροπές παντού, στους χώρους δουλειάς και στις συνοικίες. Λαϊκές επιτροπές αγώνα για τα λαϊκά προβλήματα και την προοδευτική αλλαγή. Έχουμε καθυστερήσει αφάνταστα σε αυτήν την κατεύθυνση και πρέπει να κινηθούμε και να συμβάλουμε ταχύτατα στη συγκρότηση τέτοιων αυτόνομων λαϊκών επιτροπών με φαντασία και πρωτοτυπία, χωρίς καπελώματα, προκατασκευασμένες συνταγές και στεγνές ομοιομορφίες. Το ΚΚΕ δήλωσε ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα Τσίπρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την ενότητα της Αριστεράς; Δεν νομίζω ότι η αρνητική στάση του ΚΚΕ στην υποψηφιότητα του Αλ. Τσίπρα για την προεδρία της Κομισιόν είναι το καταλληλότερο θέμα προκειμένου να μιλήσουμε για χαμένες ευκαιρίες στην υπόθεση της σύμπραξης της Αριστεράς. Πέραν αυτού, σήμερα όσο ποτέ, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, χρειάζεται να δούμε όχι χαμένες ευκαιρίες, αλλά θετικές και εποικοδομητικές πρωτοβουλίες για μια όσο το δυνατόν πιο μεγάλη και συμπαραταγμένη Αριστερά.


14

Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

AΡΘΡΑ

Γιατί έτσι τους μάθαμε Γιατί άραγε οι δανειστές μας κάνουνε κόλπα και τσαμπουκάδες; Γιατί παίρνουνε πίσω τα υπεσχημένα; Γιατί γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις ίδιες τους τις δεσμεύσεις; Γιατί μας ζητάνε κι άλλα, κι άλλα, όλο και περισσότερα, πέρα, πολύ πέρα από τα συμφωνηθέντα κι από τα προβλεπόμενα; Μα είναι πολύ απλό. Επειδή έτσι τους μάθαμε. Έτσι τους συνηθίσαμε, πώς το λένε. Εδώ και τριάμισι χρόνια και οι τρεις «μνημονιακές» κυβερνήσεις (Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά) δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα τα πάντα, κι ακόμη περισσότερα. Ε, λοιπόν, τώρα είναι πολύ αργά για δάκρυα. Ακόμη πιο αργά για παλληκαρισμούς. Για δήθεν παλληκαρισμούς, για ν’ ακριβολογούμε... ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΪΚΟΥ

Να λοιπόν που άλλη μια φορά επιχειρείται να στηθεί σκηνικό σύγκρουσης, ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους τροϊκανούς. Με τις αλήστου μνήμης «κόκκινες γραμμές» να επανέρχονται δόξη και τιμή. Αυτές τις ίδιες «κόκκινες γραμμές» που διασύρθηκαν μέχρις εξευτελισμού σε προηγούμενες φάσεις από τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους. Και με τις μεθοδευμένες οίκοθεν «διαρροές» που πασχίζουν να φτιάξουν κλίμα. Κι εμείς όλοι (με

Ο τρομοκρατικός φόρος στα ακίνητα είναι αποδεσμευμένος από το εισόδημα. Αυτό είναι μια τερατώδης μορφή αδικίας, αλλά όχι η μόνη. Το βασικό είναι η ευχέρεια που έχει αποκτήσει το πολιτικό σύστημα να αλλάζει όποτε θέλει τους κανόνες του παιχνιδιού. Αύριο μπορεί να θεσπίσει ένα φόρο ηλικίας. Ο νέος να φορολογείται λιγότερο από τον ηλικιωμένο (που έχει λίγο χρόνο μπροστά του, άρα πρέπει να βιαστούμε να του τα πάρουμε). Ή να θεσπιστεί φόρος βιολογικής στάθμης. Ο ψηλός και χοντρός φορολογείται διαφορετικά από τον κοντό και αδύνατο. Ή φόρος αισθητικής, ενδυματολογίας κ.λπ. Η φορολογική νομοθεσία αφομοιώνει τις απίθανες τεχνικές των ασφαλιστικών εταιρειών ή, ακόμα χειρότερα, τις χρεωστικές τεχνικές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Η ευχέρεια αυτή του συστήματος, η άνεση να αλλάζει τους κανόνες, η λογική καραμπόλας ή τύχης στην παραγωγή του νόμου, καταστρέφει την έννοια του κανόνα, την έννοια της νομοθέτησης, αλλά και την οντότητα των εργαλείων νομοθέτησης. Κοινοβούλιο και Δικαιοσύνη ανήκουν στην επικράτεια του Λέοντα που έχει ωροσκόπο στον Σκορπιό. Ο κανόνας είναι προϊόν πλανητών, ζωδίου, άστρων, θετικής ενέργειας και γαλάζιων λίθων. Κάτω από αυτούς τους όρους και με αυτές τις ποιότητες πολιτικής παραγωγής, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η κ. Μισέλ Α-

οδηγούς - καθοδηγητές τα κανάλια όπως πάντα) να τσιμπάμε σαν πρωτάρηδες. Λες και δεν τάχουμε δει και ξαναδεί, λες και δεν τάχουμε ζήσει και ξαναζήσει όλ’ αυτά στο πετσί μας. Με τα γνωστά κωμικά μεν, πλην οδυνηρά αποτελέσματα. Και βλέπουμε που λέτε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σε αντιστασιακή εκδοχή αυτή τη φορά, να ανακαλύπτει τον ευρωπαϊκό Νότο αναζητώντας εκεί πολιτικές συμμαχίες. Τον ίδιον ακριβώς ευρωπαϊκό Νότο για τον οποίο, όταν μιλούσε (από χρόνια) ο Αλέξης Τσίπρας, οι έχοντες τα γένια και τα χτένια εκάγχαζαν. Βαφτίζοντας τον Τσίπρα ανεύθυνο λαϊκιστή. Ακούμε επίσης

τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Παναγιώτη Μπαλτάκο (στενότατο συνεργάτη του πρωθυπουργού) να αποκαλεί την τρόικα και το Μνημόνιο «μελανή σελίδα στην ιστορία της χώρας». Το ίδιο, σημειωτέον, Μνημόνιο, το οποίο ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας είχε, μόλις προχθές, αναγάγει «στο μόνο σοβαρό και συγκροτημένο σχέδιο που γνώρισε ο τόπος». Κατά τα άλλα, εντάξει, όλα καλά. Είμαστε πάντα μια χαρούμενη ατμόσφαιρα...

Οριζοντίως, καθέτως και επί τα αυτά... Εν τω μεταξύ το πανευρωπαϊκό αλλά και το υπερατλαντικό σύμπαν βοά. Ότι επίκειται νέα «ρύθμιση» για την κάλυψη του χρηματοδοτικού μας κενού για την περίοδο 2015-2016. Και άλλη «ρύθμιση» για τη διαχειρισιμότητα του χρέους μας. «Ρυθμίσεις» που συνεπάγονται νέο Μνημόνιο (όπως κι αν αυτό ονομαστεί) και, φυσικά, νέα μέτρα. Το σύμπαν βοά και μονάχα ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Στουρνάρας τα αρνούνται. Ίσως προκειμένου να τα ξορκί-

σουν. Ή, το πιθανότερο, προκειμένου να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Σπεύδοντας βεβαίως να διευκρινίσουν πως εννοούν ότι αποκλείονται νέα «οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα». Που πάει να πει όχι περικοπές (κι άλλες περικοπές) σε μισθούς και κύριες συντάξεις. Λες και περί αυτού -μόνο- πρόκειται. Λες και τα άλλα νέα μέτρα, τα κάθετα ή τα «στοχευμένα» κατά την προσφιλή έκφραση του Στουρνάρα, δεν επιβαρύνουν εξ ίσου το εισόδημα του πολίτη και δεν μαυρίζουν το ίδιο τη ζωή του. Λες και δεν είναι νέα μέτρα οι εν όψει περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ. Λες και δεν είναι νέα μέτρα η διαρκής -επί τα χείρω, εννοείται- «κινητικότητα» στο ασφαλιστικό. Λες και δεν είναι νέα μέτρα οι όλο και προστιθέμενοι καινούργιοι φόροι ή τα -θαυμαστής έμπνευσης, θα πρέπει να ομολογήσουμε- καινούργια χαράτσια. Λες και δεν είναι νέα μέτρα οι όλο και περισσότερες απολύσεις, οι φετινές και οι προγραμματισμένες για τα επόμενα χρόνια. Λες και δεν είναι νέα μέτρα τα σχετικά με το διαρκώς συρρικνούμενο κοινωνικό κράτος, με

Μισέλ σημακοπούλου, την οποία ομολογώ ότι δεν είχα προσέξει στις προηγούμενες παραστάσεις. Ειδικότερα με εντυπωσίασε ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύεται το θέμα του κ. Τσίπρα και του Ευρωπαϊκού αριστερού κόμματος: Οι Τροτσκισταί, οι Μαρξισταί, οι μέχρι πρότινος εκτός νόμου κομμουνισταί, υποστηρίζουν τον κ. Τσίπρα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Άρα, ως αυτονοήτως κακοί, δεν μπορεί παρά να εκφράζουν την κακότητα και του εκλεκτού τους. Ευθείες, απλοϊκές συναρτήσεις, εύκολο συμπέρασμα. Η κ. Ασημακοπούλου προφανώς θεωρεί τους παραπάνω ως ένα είδος αποκρυφιστικής οργάνωσης, ως περίπου Μορμόνους της Ηπείρου μας, ως τα όντα μιας αδιάκριτης πλευράς της ευρωπαϊκής ιστορίας και «ιλλουστρίλας». Δεν πιστεύω ότι θεωρεί τον Μαρξ είτε ως Μαρξ εντ Σπένσερ, είτε ως «Μακ μαχαιροβγάλτη» του Μπρεχτ - και ελπίζω τον τελευταίο να μην τον θεωρεί ως Τζορτζ Μπεστ. Μου κάνει όμως εντύπωση, η εκπρόσωπος της αστικής -υποτίθεταιεπικράτειας, να μιλάει με όρους δεισιδαίμονος (όχι Δεισδαιμόνας) και μάλιστα... ως ακραιφνώς ευρωπαΐστρια να απαιτεί φέις κοντρόλ, αποκλεισμό λόγω ιδεολογικών καταβολών κ.λπ. Ο Κάρολος Μαρξ υπήρξε ο ισχυ-

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Α. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ*

Η ευχέρεια του συστήματος, η άνεση να αλλάζει τους κανόνες, η λογική καραμπόλας ή τύχης στην παραγωγή του νόμου καταστρέφει την έννοια του κανόνα, την έννοια αλλά και την οντότητα των εργαλείων νομοθέτησης

ρός και κριτικός αποδέκτης της βιομηχανικής παραγωγικής συμπύκνωσης, επανερμήνευσε και εκλογίκευσε αναθεμελιωτικά την πολιτική οικονομία, τον Χέγκελ, τη γερμανική ιδεολογία, την Ιστορία, συνέλαβε την αλλοτρίωση και τη φενάκη, την έννοια της κοινωνικής παρανάγνωσης, της ταξικής ψευδαίσθησης προβλήματα που διαρκούν και αναπαριστούν την κοινωνία και την πολιτική τραγωδία. Ο Μαρξ άλλαξε τη ροή του κόσμου, «μετεβλήθη -δι’ αυτού-, εντός μας ο ρυθμός του κόσμου», άλλαξε την πολιτισμική δομή πολλών αξιωματικών και εμπλούτισε τις έννοιες του χρόνου και της ύλης στην ιστορική κατασκευή (παρ’όλες τις στρεβλώσεις ενός δογματικού ιστορικισμού). Ενίοτε αυτοί που τον επικαλέστηκαν (κόμματα, πρόσωπα, καθεστώτα) κινήθηκαν σε μεγάλο εύρος, από τη γραφειοκρατική «σιδερένια φτέρνα» πολλών κομμάτων και κρατικών εφαρμογών στις πολεμικές συνθήκες του 20ού αιώνα έως τη δημοκρατική και χειραφετητική πολυμέρεια πολλών ρευμάτων σκέψης και πολιτικής πράξης. Παρ’ όλες τις στρεβλώσεις, η μαρξιστική σκέψη συνέβαλε στο να διαμορφωθεί ένα εργασιακό δίκαιο που ισορροπεί τις σχέσεις, μια κουλτούρα λαϊκής αυτοβουλίας και συγχρόνως λογικής και ηθικής επιχειρημα-

τον εξανδραποδισμό των κοινωνικών υπηρεσιών ή με ό,τι έχει απομείνει απ’ αυτές. Λες και δεν είναι νέα μέτρα όλ’ αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, όλ’ αυτά που βλέπουμε νάρχονται με ορμή απειλητικά κατά πάνω μας. Αλλά είπαμε, ο Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνησή του περνούν τώρα την «αντιστασιακή» τους περίοδο, με τις «κόκκινες γραμμές» και τα ρέστα. Θυμηθήκανε με δραματική, και επιζήμια ασφαλώς, καθυστέρηση τον ευρωπαϊκό Νότο. Θυμηθήκανε, με ομοίως δραματική καθυστέρηση, και την «πολιτική διαπραγμάτευση». Και αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένοι να φτάσουν ώς τα άκρα. Ώς και σε κάλπες, που λέει ο λόγος, αν ό μη γένοιτο. Δύσκολο να τους πιστέψουμε, πολύ δύσκολο. Υπάρχει, βλέπετε, ο πρότερος βίος. Και οι πρότερες συμπεριφορές. Το χειρότερο είναι πως πολύ δύσκολα θα τους πιστέψουν και οι δανειστές. Ακόμη δυσκολότερα θα αισθανθούν την όποιας μορφής πίεση. Αφού έτσι τους μάθαμε. Έτσι τους συνηθίσαμε. Πολύ αργά λοιπόν για δάκρυα. Ακόμη πιο αργά για παλληκαρισμούς...

τολογίας (η κυρίαρχη δομή της Ιστορίας είναι η ισχύς, η σχεσιακή ανισοδυναμία, άρα ως αριστερός προσπαθώ να αντιτάξω μια παραχωρητική δικαιοκρατία). Ο αφοριστικός, απαξιωτικός, ζηλωτικός λόγος στερεοτύπων, μόνο αδυναμία προδίδει. Είναι γεγονός ότι ο ρόλος του μιντιακού εκπροσώπου -ειδικά όταν έχει να υπερασπιστεί πολιτικές δυστυχίας- είναι δύσκολος. Μιλάει αναγκαστικά δυο τόνους πάνω από το κανονικό, σκέφτεται συχνά δυο τόνους κάτω από το κανονικό. Πράττει στην τύρβη των μίντια, σε μια υπερεπικαιρότητα που εξαντλεί. Όμως, όταν δαιμονοποιεί, όχι αυτό που δεν αισθάνεται, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αυτή η διάχυτη και αναρίθμητη αδικοπραξία αποτελειώνει το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της πολιτικής σύγκρουσης, που είναι η ιδεολογική διαπάλη. Η ανορθολογική πολιτική παραγωγή φοβάμαι ότι θεμελιώνεται σε ένα βαθύ πεδίο πολιτισμικού αναλφαβητισμού και δεν συναρτάται κατ’ ανάγκην με τις συνηθισμένες επιχειρησιακές αδυναμίες και αδεξιότητες του συστήματος εξουσίας. Η ποιότητα της πολιτικής αντιστοιχεί στην ποιότητα των επιχειρημάτων.

* Ο Δημήτρης Α. Σεβαστάκης είναι ζωγράφος, αν. καθηγητής ΕΜΠ dsevastakis@arch.ntua.gr


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η πιο ακραία βία είναι αυτή που ασκείται από την πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας, υπογραμμίζει ο Κώστας Δουζίνας, καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου και διευθυντής του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Σπουδών του Κολλεγίου Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, στη συνέντευξη που πα-

15

ραχώρησε στην «Αυγή» της Κυριακής. Ο Κ. Δουζίνας υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία των 58 για την Κεντροαριστερά δεν μπορεί να έχει κάποια τύχη, καθώς διέπεται από την πολιτική λογική του «εκσυγχρονισμού» που ευθύνεται για την καταστροφή της χώρας.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (καθηγητής Φιλοσοφίας και Δικαίου)

Η ανυπακοή που υπερασπίζεται δικαιώματα είναι ηθική και νόμιμη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΣΙΜΟ

Και μετά τις προφυλακίσεις ηγετικών στελεχών της Χ.Α., η κυβέρνηση εμμένει στη θεωρία των δύο άκρων, ισχυριζόμενη μεταξύ άλλων πως «δεν υπάρχει καλή και κακή βία». Πού στοχεύει η ρητορική αυτή; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; Όπως υποστήριξαν πολλοί, η άποψη αυτή είναι ανιστόρητη και επιστημονικά σαθρή. Δεν υπάρχει μία και μόνη «βία», αλλά πολλές και πολυσχιδείς μορφές κρατικής βίας και κοινωνικής αντίστασης. Τα περισσότερα συντάγματα, όπως και τα δικά μας, καθιερώθηκαν παραβιάζοντας τα πρωτόκολλα της συνταγματικής νομιμότητας. Ήταν αποτελέσματα πολέμου, επανάστασης, κατοχής ή απελευθέρωσης. Η βία της γέννησης εγγράφεται στο δίκαιο και διαμορφώνει το πλαίσιό του. Ο Βάλτερ Μπένγιαμιν την ονομάζει «βία που συντηρεί δίκαιο». Η τακτική της άσκηση επιδεικνύει την τρομερή δύναμη στα χέρια του κράτους και, ταυτόχρονα, τη συγκαλύπτει στο όνομα υψηλών και αφηρημένων ιδανικών σκοπών, όπως το Έθνος, το Δίκαιο ή η Ανθρωπότητα. Η κρατική βία λειτουργεί με υλικούς και συμβολικούς τρόπους: εκφοβίζει, καταστέλλει αντιστάσεις και, ταυτόχρονα, προσδίδει νομιμότητα στον εαυτό της. Η ιδεολογία μετατρέπει τη βία των κυρίαρχων σε άσκηση νόμιμης ισχύος και παρουσιάζει κάθε αντιστεκόμενη δύναμη ως βίαια, εγκληματική, βάναυση. Από την άλλη πλευρά, η διαμαρτυρία, η ανυπακοή, η απεργία, η εξέγερση, αποτελούν διακριτές μορφές αντίστασης. Κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεται σε σχέση με τις μορφές της και στις συγκεκριμένες συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται. Η ανυπακοή που υπερασπίζεται δικαιώματα που παραβιάζονται ή δίνει τη δυνατότητα δημοκρατικής συμμετοχής είναι ηθική και νόμιμη. Οι ανυπάκουοι αντικαθιστούν δικαστές και πολιτικούς που δεν επιτελούν το έργο τους. Η γενική καταδίκη της βίας είναι επομένως κατεξοχήν ιδεολογική διαδικασία. Στη διαλεκτική βίας και αντί-βίας, η κρατική βία της μνημονιακής πολιτικής αντιστρέφει την αιτιακή και χρονολογι-

κή σειρά και παρουσιάζεται σαν η ίδια να αντικρούει, να προλαμβάνει ή να καταδικάζει μια πρωτογενή (κοινωνική, πολιτική) βία. Αφαιρετικά μιλώντας, κανείς δεν θέλει τη βία. Αλλά και κανείς που έχει διαβάσει λίγη ιστορία ή κοινωνιολογία δεν μπορεί να εξισώνει τη δύναμη της εξουσίας και των παρακλαδιών της με την αντίσταση των κατ’ εξακολούθηση στόχων της κρατικής βίας. Αν υπάρχει μια ακραία πολιτική και βία σήμερα, αυτή είναι της θανατοπολιτικής της εξουσίας: η καταστροφή ζωών από πείνα και αρρώστια, οι αυτοκτονίες, η εξαθλίωση και ο εξευτελισμός των γερόντων, η κατάθλιψη και η εγκατάλειψη.

(beni communi), αυτών που δεν πρέπει να αποτελούν ούτε κρατική ούτε ιδιωτική ιδιοκτησία. Το νερό, ο αέρας, η φύση, ο πολιτισμός, η θάλασσα, οι παραλίες, η γλώσσα. Έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να ξαναφανταστούμε τη ζωή μας έξω και πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές της νεωτερικής θεσμοποίησης.

βγαίνει από την σκέψη και την πράξη μας.

Από τη στιγμή που άρχισε να διώκεται η Χρυσή Αυγή, άνοιξε μια έντονη συζήτηση στην Αριστερά σχετικά με το νομικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε, ότι συνιστά προετοιμασία εκ μέρους κυβερνητικών κύκλων να χρησιμοποιηθεί και για την Αριστερά. Ποια είναι η άποψη σου;

Στο πλαίσιο της θεωρίας των δύο άκρων, το μνημονιακό μπλοκ ισχυρίζεται πως οι πλατείες εξέθρεψαν τη Χρυσή Αυγή, ισχυρισμό που συχνά αναπαράγει και το ΚΚΕ. Πώς σχολιάζεις την άποψη αυτή, καθώς πρόσφατα έγραψες κι ένα βιβλίο για το κίνημα των πλατειών;

Είναι αλήθεια ότι απαγορεύσεις και άλλοι περιορισμοί της δράσης έχουν κινηθεί κυρίως εναντίον της Αριστεράς και ριζοσπαστικών κομμάτων. Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιδοκίμασαν την απαγόρευση του ΚΚ της Δυτικής Γερμανίας. Εντούτοις, νομίζω ότι σήμερα οι φόβοι αυτοί είναι υπερβολικοί. Η Αριστερά βρίσκεται στα πρόθυρα της εξουσίας, υποστηρίζεται από μεγάλο κομμάτι του λαού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα από τον φόβο του φόβου. Έχουμε μάθει να είμαστε προσεκτικοί, να παίρνουμε προφυλάξεις. Τώρα ήρθε η ώρα της κατανόησης της δύναμής μας. Η ύψιστη ηθική επιταγή, λέει ο Λακάν, είναι «Ποτέ μην υποχωρείς από την επιθυμία σου». Η επιθυμία της Αριστεράς είναι η ελπίδα της Ελλάδας, δεν πρέπει ούτε λεπτό να

Το τρίπτυχο είναι: πολιτική, πράξη, αλληλεγγύη. Οι ιδέες, η ιστορική γνώση, βοηθούν αλλά δεν φτάνουν. Χρειάζεται αλλαγή συμπεριφορών, και των δικών μας και των αποπλανημένων του ναζισμού. Η αλληλεγγύη στους άνεργους και τους φτωχούς, η παρουσία στις πλατείες και τις γειτονιές, η συνεχής κινητοποίηση για τα δικαιώματα που χάνονται, η αρωγή στον κόσμο που υποφέρει - Έλληνες και μετανάστες - αυτά δείχνουν στην πράξη τις δεσμεύσεις της Αριστεράς. Το παράδειγμα, η μαθητεία, η μίμηση είναι πιο αποτελεσματικά από τη «θεωρητική» δουλειά. Όταν η συμπεριφορά αλλάξει, οι ιδέες ακολουθούν, το αντίθετο δεν ισχύει πια.

Από την Ταχρίρ, στο Σύνταγμα, το Ταξίμ και το Ρίο, οι πλατείες αποτελούν πρωτοφανές ιστορικό γεγονός. Οι πλατείες οριοθετούν την εποχή μας ως εποχή αντιστάσεων και ανατροπών. Στην Ελλάδα, οι πλατείες ανέτρεψαν το πολιτικό και εκλογικό σκηνικό κι έδωσαν ώθηση στην Αριστερά. Σήμερα οι πλατείες και η αντίσταση σπιλώνονται από την κυβέρνηση, τη Δεξιά και τους κεντροαριστερούς ως ατελέσφορες ή βίαιες, γιατί μπόρεσαν να συμπυκνώσουν την αγανάκτηση και να την μεταβάλουν σε πολιτική πράξη. Οι πλατείες πέρασαν τις δεξιότητες, τις δικτυώσεις, τις συνεργασίες και τις οριζόντιες διαστρωματώσεις του κόσμου από τους χώρους δουλειάς και τον ιδιωτικό χώρο στην πολιτική και τον δημόσιο χώρο. Η κληρονομιά τους αυτή πρέπει να περάσει στην καθημερινή μας πολιτική πράξη στο κόμμα, στη γειτονιά, στη δουλειά. Στις πλατείες μάθαμε την άμεση δημοκρατία: τώρα πρέπει να την θεσμοποιήσουμε πολιτειακά, πολιτικά και κοινωνικά. Και πρέπει να αναδείξουμε τη σημασία των κοινών αγαθών

Το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού όχι μόνο απέτυχε, αλλά συνέβαλε στην κοινωνική καταστροφή

Τα δημοσκοπικά ποσοστά της Χ.Α., αν και παρουσιάζουν κάμψη, κινούνται στο επίπεδο της εκλογικής της επίδοσης. Ποια πρέπει να είναι η στρατηγική της Αριστεράς για την καταπολέμηση του φασισμού;

«Ούτε δεξιά ούτε νεοκομμουνιστική Αριστερά», δηλώνει η διακήρυξη των 58 για την Κεντροαριστερά, κείμενο που υπογράφεται από αρκετούς διανοούμενους. Πώς βλέπεις την κίνηση αυτή; Σήμερα μόνο η Αριστερά εκπροσωπεί τις αρχές του Διαφωτισμού, την «ιδέα της Ευρώπης». Της αντιφατικής Ευρώπης που έφτιαξε έναν πολιτισμό καθολικών αξιών αλλά ταυτόχρονα διέπραξε τεράστια εγκλήματα: αποικιοκρατία, ιμπεριαλισμό, το Ολοκαύτωμα. Οι τρεις μεγάλες αρχές της «ιδέας της Ευρώπης» είναι η ελευθερία, η ισότητα και κοινωνική αλληλεγγύη, και η δημοκρατία. Η ελευθερία ήταν δημιούργημα του φιλελευθερισμού, αλλά οι σύγχρονοι νεοφιλελεύθεροι την έχουν καταστρέψει με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την καταστολή και τα στρατόπεδα που ξεφυτρώνουν σ’ όλο τον κόσμο. Η ισότητα ήταν δημιούργημα του σοσιαλισμού, αλλά οι Σοσιαλδημοκράτες οδήγησαν τις κοινωνίες στην ιστορικά μεγαλύτε-

ρη διαφορά μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Τέλος, η δημοκρατία μετατράπηκε σε διακυβέρνηση των τεχνοκρατών, των τραπεζιτών και των αγορών, που αποφασίζουν την τύχη ολόκληρων λαών. Σήμερα είναι οι αριστεροί που παλεύουν για τα δικαιώματα των αδυνάτων, για κοινωνική δικαιοσύνη, για ένα επαναπροσδιορισμό της δημοκρατίας. Δημοκρατίας όχι μόνο ως εκλογικής διαδικασίας, αλλά ως είδους ζωής που επεκτείνεται σ’ όλο τον κοινωνικό ιστό: από το σπίτι, στη γειτονιά, στη δουλειά, στον πολιτισμό και την επικοινωνία. Είναι η Αριστερά λοιπόν που διατηρεί την τιμή του ονόματος «Ευρώπη». Ας μην ασχολούμαστε πολύ με τους 58 λοιπόν, την τελευταία παραλλαγή των 32, 72, 300 κ.λπ. Το μόνο που διαθέτουν είναι η προβολή από τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Κατά τα άλλα, η προσπάθεια να μιμηθούν το μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ στο εκσυγχρονιστικό Κέντρο είναι καταδικασμένη. Όπως έχουν πει πολλοί, δεν υπάρχει ούτε κοινωνικό υπόβαθρο ούτε πολιτικό κενό. Έχω να πω λοιπόν στους λίγους φίλους ανάμεσα στους 58 - όχι σ’ αυτούς που είχαν υπουργεία και αξιώματα στις κυβερνήσεις που κατέστρεψαν την Ελλάδα: Το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού όχι μόνο απέτυχε, αλλά συνέβαλε στην κοινωνική καταστροφή. Είχατε την ευκαιρία σας, κυριαρχήσατε στη δημόσια συζήτηση, φτιάξατε κι εφαρμόσατε πολιτικές, είχατε και έχετε προνομιακή πρόσβαση στα ΜΜΕ. Αποτύχατε. Η Ευρώπη, το «ιδεώδες εγώ» σας, σας είπε τεμπέληδες, μάγκες της δημιουργικής λογιστικής, ψεύτες. Εφόσον λοιπόν πιστεύετε, όπως κι εμείς, στις καθολικές άξιες, ελάτε μαζί μας να φτιάξουμε (με τις διαφωνίες και αντιθέσεις μας) μια νέα Ελλάδα. Κάνατε το πάρτι σας, διασκεδάσατε κυβερνώντας, ώρα να γυρίσετε στις νεανικές σας αξίες κι ελπίδες.

* Ο Κώστας Δουζίνας είναι συγγραφέας, μεταξύ άλλων, των βιβλίων «Αντίσταση και φιλοσοφία στην κρίση» (εκδ. Αλεξάνδρεια) και Ριζοσπαστική Πολιτική και Νομική Φιλοσοφία (εκδ. Νήσος)


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

16

EΡΓΑΣΙΑ

Μοντέλο ιδιωτικής ασφάλισης ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το μοντέλο της αναλογικής σύνταξης, που αποτελεί «φωτοτυπία» της ιδιωτικής ασφάλισης, μπαίνει στο τελικό στάδιο της εφαρμογής του με τις νέες παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος. Έναν σχεδόν χρόνο πριν την έναρξη της χορήγησης της εθνικής εγγυημένης σύνταξης των 360 ευρώ (1.1.2015) βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ακύρωσης και των τελευταίων θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει από τις αρχικές και τις μετέπειτα μνημονιακές παρεμβάσεις, προκειμένου το ασφαλιστικό κα-

θεστώς να μετατραπεί σε «προσωπικό λογαριασμό» κάθε εργαζόμενου. Η «πόρτα» εξόδου πριν τα 65 και τα 67 έτη κλείνει οριστικά. Σε διαφορετική περίπτωση για νωρίτερη συνταξιοδότηση θα απαιτούνται 40 χρόνια συνεχούς εργασίας, προοπτική και μαθηματικά απίθανη για τη νέα γενιά ασφαλισμένων. Ταυτόχρονα κάτω από το βάρος των ελλειμμάτων, απαγορεύεται κάθε χρηματοδότηση των επικουρικών ταμείων και των εφάπαξ παροχών, οι οποίες από το 2015 δεν θα υφίστανται (όπως εξηγεί δίπλα ο Αλ. Μητρόπουλος) και τα όποια ψιχία εισφορών θα ενσωματώνονται στην κύρια σύνταξη.

Η τελευταία θα κτίζεται με «κορμό» τα 360 ευρώ και αναλόγως προς τα έτη εργασίας που θα καταφέρει κανείς μέσα σε ένα τούνελ της διαρκούς ανεργίας, τουλάχιστον μέχρι το 2030, όπως προβλέπει το ΙΝΕ. Οι μελλοντικές συντάξεις δεν θα ξεπερνούν τα 500 ή 600 ευρώ για τη συντριπτική πλειοψηφία. Η μειοψηφία θα οδηγείται, αν περισσεύουν κάποιες οικονομίες από άλλες προσόδους, σε συμπληρωματικά ιδιωτικά ασφαλιστικά σχήματα. Η πίεση που ασκούν τώρα οι Βρυξέλλες, η τρόικα και με αδημονία την εκφράζει ο κ. Στουρνάρας είναι για να μην χαθεί ούτε λεπτό από το αρχικό σχέδιο του πρώτου Μνημονίου: Το οριστικό τέλος της κοινωνικής ασφάλισης...

χορηγούν διάφορα ταμεία και ανάλογα της οικονομικής τους δυνατότητας.

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Με τις Βρυξέλλες και την τρόικα να επιμένουν στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για το 2014, την οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων να βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και της ανεργίας, οι «διαρροές» του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, αλλά και οι χλιαρές «διαψεύσεις» του αρμόδιου υπουργού Γ. Βρούτση, επιβεβαιώνουν τη σχεδιαζόμενη τρίτη κατά σειρά παρέμβαση στο ασφαλιστικό. Έτσι μέσα σε μόλις τριάμισι χρόνια που η χώρα βρίσκεται στον ζυγό του Μνημονίου, τα νέα μέτρα που «δοκιμάζονται» προκαλούν «σοκ και δέος»:

Ποιες κατηγορίες θίγονται Από τις σχεδιαζόμενες ή και προωθούμενες ρυθμίσεις θα επηρεαστούν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων: 1. Δημόσιοι υπάλληλοι, που συμπλήρωσαν 25ετία στο Δημόσιο τη διετία 2011- 2012. 2. Μητέρες ανηλίκων, που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012. 3. Ασφαλισμένοι μέχρι το τέλος του 1982 στο Δημόσιο και στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

1. Βίαιη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τρία έως δεκαπέντε χρόνια για περίπου 350.000 εργαζόμενους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ή πρόκειται να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του έτους. Στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι ασφαλισμένοι (Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες) που «κλείδωσαν» το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 και οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν. Το μέτρο αυτό στην καλύτερη περίπτωση, να αποδώσει μόλις 400 εκατ. ευρώ, όταν το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων το 2014 υπολογίζεται τουλάχιστον σε 2,5 δισ. ευρώ. 2. Περικοπή των κύριων συντάξεων, που αφορά περίπου 250.000 ασφαλισμένους σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και πρώην ΤΕΒΕ, οι οποίοι είναι άνω των 55 ετών και έχουν δικαίωμα να βγουν στη σύνταξη μέσα στα επόμενα έτη. Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους σε ΔΕΚΟ και τράπεζες υπάρχουν ψηφισμένοι νόμοι που προβλέπουν τη μείωση των εισφορών και την εξίσωση των όρων συνταξιοδότησης με αυτές που ισχύουν σε όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Για ασφαλισμένους στο πρώην ΤΕΒΕ υπάρχει η εκκρεμότητα για το ισοδύναμο μέτρο της ειδικής εισφοράς επί του τζίρου των επιχει-

4. Ασφαλισμένοι από το 1983 έως και το 1992 που συμπλήρωσαν 35ετία μέχρι το τέλος του 2012. 5. Εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που συνταξιοδοτούνται στα 60. 6. Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 και το 60ο έτος (οι γυναίκες παίρνουν μειωμένη στα 55). 7. Γυναίκες με 10.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ μέχρι το τέλος του 2012. Το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη κυμαίνεται από το 62ο έως το 63ο έτος συν έξι μήνες (60 μειωμένη).

«Σοκ και δέος» με βίαιη αύξηση ορίων και μείωση συντάξεων Βρυξέλλες, τρόικα, Στουρνάρας έχουν έτοιμη την τρίτη παρέμβαση στο ασφαλιστικό ρήσεων (που δεν θα εφαρμοστεί), για τη διάσωση του ΟΑΕΕ, κάτι που θα σημάνει τη μείωση των συντάξιμων αποδοχών κατά 30% ή και 40%! Και στις δύο περιπτώσεις «επιβεβαιώνεται» η αναφορά του υπουρ-

γού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα περί... στοχευμένων μέτρων, ωστόσο αφορούν κύριες συντάξεις, κάτι που προσπαθεί να «κρύψει» ο υπουργός Εργασίας, που επιμένει ότι οι μόνες περικοπές θα αφορούν τις ήδη υπαγορευμένες από το Μνημόνιο και το

Μεσοπρόθεσμο και θα αφορά τις επικουρικές συντάξεις και το εφάπαξ. 3. Περικοπή κατά 30% των επικουρικών συντάξεων από την 1.1.2014 και αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη των εφάπαξ παροχών που

8. Ελεύθεροι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με λιγότερους από 2.000 κατοίκους. 9. Δημόσιοι υπάλληλοι, που θα υποβάλλουν αίτηση για εφάπαξ. Από το 2014 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και θα λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του ταμείου για τον υπολογισμό του ποσού. 10. Όσοι καλύπτονται από επικουρικά ταμεία με οικονομικά προβλήματα. Στα ταμεία θα γίνονται ανά τρίμηνο μελέτες και όπου υπάρχουν ελλείμματα θα κόβονται οι συντάξεις.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

17

ΕΡΓΑΣΙΑ

Τέλος επικουρικές και εφάπαξ! Την προδιαγεγραμμένη και οριστική διακοπή χορήγησης των επικουρικών συντάξεων το αργότερο μέχρι το 2015 εξηγεί στην «Αυγή» της Κυριακής ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος της ΕΚΚΕ Δημόσιας Διοίκησης Αλέξης Μητρόπουλος. Όπως σημειώνει «η κυβέρνηση, για άλλη μια φορά, εμπαίζει τους συνταξιούχους, αποκρύπτοντας ότι έχει ήδη ψηφιστεί διάταξη που στην ουσία καταργεί τις επικουρικές συντάξεις, αλλά και το εφάπαξ το αργότερο μέχρι το 2015».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος εξηγεί πώς οι διαδοχικές μειώσεις σε επικουρικές και εφάπαξ μέσα στο 2014 θα οδηγούν σε προδιαγεγραμμένη και οριστική διακοπή τους το αργότερο από το 2015

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

Έχετε υποστηρίξει ότι οι ρήτρες «απαγόρευσης κρατικής επιχορήγησης επικουρικών συντάξεων», αλλά και «μηδενικού ελλείμματος» στα επικουρικά ταμεία οδηγούν σε διακοπή χορήγησης των επικουρικών και του εφάπαξ. Αυτές οι δύο ρήτρες, που προβλέπονται από το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τον Συντελεστή Βιωσιμότητας, «ο οποίος θα πρέπει να αναπροσαρμόζει σε ετήσια βάση τις νέες και τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις» (!), οδηγούν σταθερά στην κατάργηση των επικουρικών συντάξεων, μετά από μία ή δύο δραστικές μειώσεις που θα προηγηθούν. Έτσι, μετά τη λεηλασία των αποθεματικών με το PSI, τις συνταξιοκτόνες συνέπειες του Μνημονίου (ανεργία, μείωση μισθών) που στερούν από τα Ταμεία μας 6 δισ. ευρώ κατ’ έτος, έρχεται τώρα η κατάργηση των επικουρικών συντάξεων, αλλά και του εφάπαξ. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι από 1.1.2015 έρχεται επίσης, σύμφωνα με τον Ν. 3863/2010 (άρθρο 37), η θέσπιση της κατώτατης εγγυημένης βα-

σικής σύνταξης των 360 ευρώ για όλους!

νόμο;

Δηλαδή τόσο οι ρήτρες όσο και συντελεστής βιωσιμότητας προβλέπονται με

Βεβαίως, ο ίδιος νόμος ρητά ορίζει ότι «εάν και μετά την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας προκύψει οποιοδήποτε έλλειμμα, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το ποσό της σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, με την προϋπόθεση της μη ύπαρξης ελλείμματος σ’ αυτό για το επόμενο έτος, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τριμηνιαία βάση και αν απαιτούνται περισσότερες προσαρμογές θα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους».

Η δυνατότητα αυτή σήμερα δεν φαίνεται. Καμιά αναλογιστική μελέτη δεν μπορεί να αναδείξει αυτή τη δυνατότητα. Όμως, αν ορισμένα ταμεία μπορούν συγκυριακά βεβαίως, θα καταβάλλουν κάποια ψήγματα επικουρικής σύνταξης, κάτι όμως που δεν αναιρεί την ειλημμένη απόφαση κυβέρνησης και τρόικας να δώσουν θεσμικό τέλος στις επικουρικές συντάξεις, που συγκυριακά μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση των τυχόν υπολειμμάτων της στον κορμό της κύριας σύνταξης μετά το 2015.

Αν ορισμένα επικουρικά ταμεία δεν είναι ελλειμματικά, έστω και οριακά, οι

Για το εφάπαξ τι προβλέπεται από το 2014;

καταβαλλόμενες εισφορές τι θα γίνουν;

Ο θεσμός αυτός είναι προγραμμένος από την τρόικα και τη μνημονιακή κυβέρνηση. Η δραστική μείωσή του και η κατάργησή του στο άμεσο μέλλον έχει θεσπιστεί ήδη με τον Ν. 4093/2012 («Μεσοπρόθεσμο 2013-2014»). Ο νόμος αυτός εισήγαγε την «νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές». Οι προϋποθέσεις που θέτει για τη χορήγησή του είναι απαγορευτικές για τη διατήρηση στο μέλλον αυτού του βασικού πυλώνα της Κοινωνικής Ασφάλισης - Πρόνοιας. Και οι διατάξεις για το εφάπαξ, σύμφωνα με ρητή δέσμευση προς την τρόικα, όπως και εκείνες για τις επικουρικές συντάξεις, θα ισχύσουν από 1.1.2014. Γι’ αυτό η κυβέρνηση με νόμο που έχει ήδη επεξεργαστεί, προετοιμάζει τις τελευταίες ημέρες, για τα χειρότερα, ασφαλισμένους, συνταξιούχους και τον ελληνικό λαό με... διαρροές!

          %$! $ $  

Yannis Aggelis ~}{zw{vutsrqponqmlkj

Liz Alderman

Jörg Bibow

Lex Hoogduin

Stavros Lygeros

Robert W. Parenteau

Dimitri Vayanos

PaC~}v{Busd{fs>Y=<s;:V9VSo:Rs 89Rnon7nYsw_csI_Dvbv{Bus 6cwf}fhcw?}sd{fs UoSVjYsrVmmYkYs {vus1G_usEKawvu

I_Dvbv{Bus6cwf}fhcw?}sd{fs 4_}C^cd{BhcfsjV9o9kY9sw_csd{fs 4_}C^cd{Bhcfs{f~shd{Ca}{_hts ^a?v}sicC~D~}{Bus{vusIC}{acwBus .az^C,_us6JJ_}3]_u

~}{zw{vus[YqmsZYXRQsw_csYqms sqoV

PaC~}v{Busd{fs>Y=<s;:V9VSo:Rsw_cs VmYsjVpjoYnVjsd{v}sq:jV njqnYk<s ;kY

I_Dvbv{Bus+avh_{ffcwf}fhcw?}s d{vs>V9V9s :VVmsV s;:V9VSo:Rs w_csicC~D~}{Bus{f~sIG}{af~sq7ms #VVmmY<

ivhfdcfbaz`fusw_cs_}{_^fwa]{ac_s Leonardo Burlamaqui {\}s[ZYXsWVjUsToSYRQ N}?{_{fus_@c\h_{f-Lfus ^afbazhh_{fusd{fs3a~h_sVj

László Andor

P~a\^_]fusP^]{af^fusbc_s{v}s N^_dLKJvdvts{cusIfc}\}cwGus E^fDGdCcusw_cs{v}sIfc}\}cwBs A}{_@v

Duncan Campbell

Rania Antonopoulos

Yannis Dragasakis

N}?{CavsPaC~}B{ac_sd{fs>Y=<s ;:V9VSo:Rs89Rnon7nY

Giorgos Argitis

icC~D~}{BusLC3c_dhf-s4fJc{cwBus bc_s{v}sN^_dLKJvdvsd{v}sicCD}Bs 6abz}\dvsPab_d]_u f~JC~{BusE02Nsw_csis N}{c^aKC3afus{vusf~JBus{\}s PJJB}\}

PaC~}v{Busd{fs>Y=<s;:V9VSo:Rs 89Rnon7nYsw_csN}_^Jva\{Bus I_Dvbv{Bus6cwf}fhcw?}sd{fs 4_}C^cd{BhcfsNDv}?}

Philippe Gudin de Vallerin

Gerasimos Arsenis

Már Guðmundsson

4aKC3afus{f~s21P046.

Emilios Avgouleas I_Dvbv{Busd{v}sG3a_s icCD}f-us.a_^C,cwf-sicw_]f~s w_cs+avh_{ffcwf}fhcw?}sd{fs 4_}C^cd{Bhcfs{f~sP3ch)f-abf~

Kerstin Bernoth N}_^Jva?{ac_sicC~D-}{ac_s{f~s .hBh_{fus(_waffcwf}fhcw?}sd{fs &Cah_}cwKs2}d{c{f-{fs6cwf}fhcw?}s PaC~}?}s%$8#s"Yjmo9!

+_azw{Cus^fJc{cwButsfcwf}fhfJKbfctsd{CJGLvsw_cs^_azbf}{Cus{f~s{a_^C,cwf-swJz3f~sw_cs{\}sC^C}3~{cw?}s ~^vaCdc?}s_^Ks{v}sP~a?^vsw_cs{cus }\hG}Cus4fJc{C]CusD_s^_af~dczdf~}sw_csD_s_}_J-df~}s{v}s d~}CLc,KhC}vsfcwf}fhcwBswa]dvsd{v}sPJJz3_sw_cs{v}sC~a\,?}vlsI-ac_sDGh_{_s{f~sd~}C3a]f~sC]}_csfs _}{]w{~^fus{\}shG{a\}sJc{K{v{_usd{v}s^_a_b\bBsw_cs{v}s_^_dLKJvdvtsfcsC~a-{CaCusd~}G^CcCus{\}s 3vhfdcf}fhcw?}sCJJCchhz{\}sd{v}szdwvdvssfcwf}fhcwBus^fJc{cwButsvs_}C@_a{vd]_s{\}swC}{acw?}s {a_^C,?}sw_csvsLavh_{ffcwf}fhcwBshC{_aa-DhcdvtsC}_JJ_w{cwGus^fJc{cwGusC@K3f~s_^Ks{v}swa]dvl

icC~D~}{Busw_csC^cwC`_JBus fcwf}fhfJKbfus{vus"qj:mq<Rsbc_s {v}sP~a?^v icfcwv{Bus{vusIC}{acwBus.az^C,_us {vus2dJ_}3]_u

Martin Hellwig icC~D~}{Bus{f~s2}d{c{f-{f~s(_@s 4J_}wsd{vs&Cah_}]_sbc_s{v}s AaC~}_sd{_s~JJfbcwzsNb_Dzts I_Dvbv{Bus6cwf}fhcw?}sd{fs 4_}C^cd{Bhcfs{vusK}}vu

Terrence McDonough

I_Dvbv{Bus6cwf}fhcw?}sd{v}s (C{_^{~Lc_wBsLfJBsicf]wvdvus P^cLCcaBdC\}sw_csivhKdc_us Maria Karamessini I_DvbB{ac_ts4z}{Ccfs4_}C^cd{Bhcf 4fJc{cwBusd{fsPD}cwKs4_}C^cd{Bhcfs {vus2aJ_}3]_uts&wzJbf~C

Louka Katseli

4aKC3afus{vus[Ifc}\}cwBus ~h`\}]_uQtsI_DvbB{ac_s 6cwf}fhcw?}sd{fs4_}C^cd{Bhcfs NDv}?}sw_cs^a?v}sE^f~abKus Pab_d]_u

Yves Mersch

Rainer Kattel

Michalis Panagiotakis

I_Dvbv{Busw_csicC~D~}{Bus{f~s .hBh_{fusivhKdc_usicf]wvdvusd{fs .CL}fJfbcwKs4_}C^cd{Bhcfs{f~s ._J]}s%PdDf}]_!

ivhfdcfbaz`fus{vusC`vhCa]3_us [N~bBQ

(GJfus{f~sPw{CJCd{cwf-s ~h)f~J]f~sw_cs{vus&C}cwBus P^c{af^Bus{vusP~a\^_wBus IC}{acwBus.az^C,_u

C. J. Polychroniou PaC~}v{Busw_csVmo:<sYmmVXsd{fs >Y=<s;:V9VSo:Rs89Rnon7nY

Ebrahim Rahbari icC~D~}{ButsP~a\^_w?}sw_cs 4_bwKdhc\}s6cwf}fhcw?}ts ronokjV7p

Lord Robert Skidelsky P^]{chfusI_Dvbv{Bus4fJc{cwBus 6cwf}fh]_usd{fs4_}C^cd{Bhcfs #qjXo:U

Matina Stevis

Frank Veneroso 4aKC3afus{vus Y9YjVRVs RRV:oqnYRts>>r

L. Randall Wray N}?{CafusPaC~}v{Busd{fs>Y=<s ;:V9VSo:Rs89Rnon7nYsw_csI_Dvbv{Bus 6cwf}fhcw?}sd{fs4_}C^cd{Bhcfs{f~s (c,f-ac Iz}d_u

Nikos Xydakis NaLcd~}{zw{vus{vusC`vhCa]3_us [I_DvhCac}BQ

George S. Zavvos

ivhfdcfbaz`fusw_csN}{_^fwa]{ac_s 1fhcwKus-h)f~Jfus{vus d{v}sC`vhCa]3_s[#qmms njYYns P~a\^_wBusP^c{af^Buts 4aKC3afus{f~s>Y=<s;:V9VSo:Rs V7j9qmQ ^a?v}shGJfus{f~sP~a\^_wf-s 89Rnon7nYtsPw{CJCd{cwKus Elias Kikilias Ifc}f)f~J]f~sw_cs4aGd)vus{vus N}{c^aKC3afutsI_Dvbv{Bus icC~D~}{BusAaC~}_usd{fsPD}cwKs David Stuckler P~a\^_wBusP^c{af^Bu 6cwf}fhcw?}sw_cswz{fLfus{vusG3a_us I_Dvbv{BusIfc}\}cfJfb]_usd{fs IG}{afsIfc}\}cw?}sPaC~}?} [YjVSYs>Y=<Qsd{fs"qjsrVmmYkYs 4_}C^cd{Bhcfs{vus6@`Ka3vus Christina Kopsini Gennaro Zezza {vus1G_usEKawvu w_csYRYqj:sYmmVXsd{vsLfJBs ~}{zw{ac_s{vusC`vhCa]3_us PaC~}v{Busd{fs>Y=<s;:V9VSo:Rs EbcCc}Bus{vus6@`Ka3vu [I_DvhCac}BQ 89Rnon7nYsw_csN}_^Jva\{Bus Alexis Papahelas I_Dvbv{Bus6cwf}fhcw?}sd{fs icC~D~}{Bus{vusC`vhCa]3_us Loukas Tsoukalis Jan Kregel 4_}C^cd{Bhcfs{f~sI_d]}fs{vus [I_DvhCac}BQ I_Dvbv{Busd{fs4_}C^cd{Bhcfs N}?{CafusPaC~}v{Busd{fs>Y=<s 2{_J]_u NDv}?}tsP^cdwG^{vusI_Dvbv{Bus ;:V9VSo:Rs89Rnon7nYsw_csI_Dvbv{Bus d{fso9kRsrVmmYkYs{f~sf}3]}f~s +avh_{ffcwf}fhcw?}sd{fs w_cs^aKC3afus{f~sP2N(P4 .CL}fJfbcwKs4_}C^cd{Bhcfs{f~s ._J]}s%PdDf}]_!

.fsd~}G3acfs3cfab_}?}C{_cs_^Ks{fs>Y=<s;:V9VSo:Rs89Rnon7nYshCs{vsd{Bac@vs{f~s23a-h_{fus Vjls&c_s^CacddK{CaCus^Jvaf`fa]Cusw_csbc_s3BJ\dvs^_a_wfJf-Dvdvus{f~sd~}C3a]f~ts C^cdwC`{C]{Cs{v}scd{fdCJ]3_sXXXlmY=<o9Rnon7nYlVjksBw_JGd{Cs{fsslll

Dimitri B. Papadimitriou

Levy Economics Institute of Bard College


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

18

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τριανόν - φασισμός: Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, 7.30 μ.μ., στο κινηματοθέατρο Τριανόν (Πατησίων και Κορδικτώνος, στάση ΟΤΕ, σταθμός πλατεία Βικτωρίας) με θέμα: «Ο αληθινός φασισμός τότε και τώρα». Τότε: Κατοχή 1941-1944 το καθημερινό πρόσωπο του Φασισμού και η Αντίσταση. Προβολή φωτογραφικού υλικού. Ιστορικός Τασούλα Βερβενιώτη. Τώρα: Νέες καθημερινές ανάγκες- παλιές πρακτικές στην Αθήνα του 2013. Ιστορικός Άννα Ματθαίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. «Ο φασισμός στη ζωή μου» μαρτυρία της Λορέτας Μακόλεη, μετανάστριας από την Σιέρα - Λεόνε. «Ο σπιούνος» Μπέρλοτ Μπρεχτ. 8ο Γυμνάσιο Αθήνας. «Ο πόλεμος των καρτούν» Προβολή κινούμενων σχεδίων 1943,1945 για τον φασισμό, τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το έπος της Αλβανίας. Ζωντανή μουσική και τραγούδια . Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν και στηρίζουν: H Κίνηση Κατοίκων της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. Η δομή Αλληλεγγύης το «Μυρμήγκι». Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών. Οι Α και Γ, ΕΛΜΕ της Αθήνας. Συνελεύσεις - Εκδηλώσεις Κυριακή 27/10/2013: Ικαρία - Εύδηλος, 3 μ.μ., συνέλευση για την Αυτοδιοίκηση. Ομιλητής ο Κώστας Πουλάκης. Κιάτο, 7 μ.μ., εκδήλωση μνήμης στοχασμού - προβληματισμού: «Για ένα μεγάλο ‘όχι’ στα Μνημόνια, στον νεοναζισμό, στον πόλεμο». Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ της Ναόμι Κλάιν «Σοκ και Δέος». Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα συμμετέχουν οι Άλκης Ρήγος (καθηγητής Ιστορίας στο Πάντειο) και Σωτήρης Σιώκος (συντονιστής Τμήματος Πολιτισμού ΣΥΡΙΖΑ). ΣΟΦΙΑ: Με πανευρωπαϊκή οπτική πραγματοποιείται στη Σόφια, 26 και 27 Οκτωβρίου 2013, στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Αριστερές Εναλλακτικές στην Ευρώπη». Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία της Λετονής ευρωβουλευτού Τατιάνας Ζνίζνοκα και του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Τζουλιέτο Κιέζα, πρώην ανταποκριτή της «Ουνιτά» στη Μόσχα (επί 20ετία). Στη συνάντηση θα πάρουν μέρος ως ομιλητές βουλευτές και στελέχη αριστερών και προοδευτικών κομμάτων και οργανώσεων από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ιταλία και τη Δημοκρατία του Μόλδοβα, ενώ από την Ελλάδα έχει προσκληθεί και θα πάρει μέρος ο υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Τριγάζης με την ιδιότητά του ως προέδρου του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑΔΟΠ).

ΑΝΤΙΠΑΡΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

«Ούτε διαθεσιμότητα ούτε απόλυση» ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Θέλω να κοιτάω στα μάτια τους συναδέλφους που απολύονται χωρίς καν να περάσουν από αξιολόγηση. Θέλω να κοιτάω στα μάτια τα παιδιά και τον άντρα μου, που τους έπεισα για την αξία του αγώνα μας, να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι κι ας χάσουμε το ένα από τα δύο βασικά μας εισοδήματα». Τα λόγια της Αναστασίας Γιάμαλη, διοικητικής υπαλλήλου στο ΕΜΠ από το ‘94, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, η οποία δεν υπέβαλε τα στοιχεία της για να συνταχθεί η λίστα της διαθεσιμότητας, είναι ενδεικτικά των προθέσεων της ίδιας και των συναδέλφων της. Στο εκβιαστικό δίλημμα του Αρβανιτόπουλου «διαθεσιμότητα ή απόλυση», απαντούν με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις. Στον αγώνα αυτό δεν υπάρχουν διαχωρισμοί ανάμεσα σ’ εκείνους που συμπλήρωσαν την πλατφόρμα κι εκείνους που δεν το έκαναν. «Υπήρχαν άνθρωποι, που με δάκρυα στα μάτια απογράφηκαν», μας λέει ο Λυμπέρης Τσάμπρας, επίσης διοικητικός στο ΕΜΠ, που έχει εξαιρεθεί από τη διαθεσιμότητα, αλλά η συμμετοχή του στους αγώνες είναι για τον ίδιο «υπόθεση τιμής και αλληλεγγύης στους εργαζομένους. Άλλωστε μετά είναι η δική μας σειρά». Ερμηνεύει την υποχώρηση των συναδέλφων του ως αποτέλεσμα της πίεσης που δέχτηκαν «από τα ΜΜΕ και από συγκεκριμένους συνδικαλιστές που τους καλούσαν στο τηλέφωνο και τους ζητούσαν να υπογράψουν». Όπως αναφέρει ακόμα, πριν καν τελειώσει η ψηφοφορία στη Βουλή για την τροπολογία διαδίδονταν ψέματα που έλεγαν ότι «συνάδελφοι είχαν υπο-

βάλει τα στοιχεία αν κι αυτό δεν ίσχυε». Στον κόσμο αυτόν λοιπόν «δεν ρίχνουμε ευθύνες. Θέλουμε να τον έχουμε δίπλα μας». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να συνδεθεί ο αγώνας των διοικητικών υπαλλήλων και μ’ εκείνον που κάνουν άλλοι κλάδοι, τονίζοντας «ότι μόνο έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε και ν’ αλλάξει η ροή των πραγμάτων».

«Ποινικοποιείται το φρόνημα» Η κυβέρνηση προχώρησε σε μια συνηθισμένη κίνηση στη σκακιέρα. Ακολουθώντας την πεπατημένη του κατακερματισμού κι άλλων κλάδων, έκοψε κι έραψε τη νομοθεσία στα μέτρα της. Σύμφωνα με τον Ζαχαρία Τριγάζη μέλος του κεντρικού συμβουλίου της ΟΔΠΤΕ (Ομοσπονδία Διοικητικού Προσω-

πικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), διοικητικό υπάλληλο στο ΕΚΠΑ κι ανάμεσα στους 268 που δεν απογράφηκαν, πρόκειται για ενέργεια που αντίκειται ξεκάθαρα στο Σύνταγμα, καθώς «δεν μιλάμε για υπηρεσιακό παράπτωμα». Στην πραγματικότητα, «ποινικοποιείται το φρόνημα», ενώ απώτερος στόχος ήταν «η διάσπαση του κινήματος. Την αναχαιτίσαμε και συνεχίζουμε». Η απεργία θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, παρά τις ισχυρές πιέσεις. «Αφήνουμε πίσω μας την τροπολογία και θα υπερασπιστούμε τους εργαζομένους και τα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση είχε επενδύσει στον κοινωνικό αυτοματισμό, πιστεύοντας ότι οι φοιτητές κι οι γονείς θα στραφούν εναντίον μας. Όμως τους καλέσαμε να κουβεντιάσουμε, τους εξηγήσαμε την

Σε αργία οι 268, «κολλάει» και πάλι η διαθεσιμότητα Παρ’ ότι απέσπασε τις δηλώσεις 1.700 διοικητικών υπαλλήλων, η κυβέρνηση απέχει πολύ ακόμα απ’ την εφαρμογή της διαθεσιμότητας. Κι αυτό γιατί, πρώτον, οι δηλώσεις ήταν ελλιπείς, καθώς οι διοικητικοί δεν είχαν πρόσβαση στους υπηρεσιακούς τους φακέλους, δεύτερον, επειδή θα χρειαστούν πολλές ημέρες για να πραγματοποιηθεί έλεγχος ούτως ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και, τρίτον, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την απόσυρση του μέτρου. Οι 268 διοικητικοί που δεν υπέβαλαν τα στοιχεία τους τίθενται σε αργία και αφαιρούνται από τον αριθμό - στόχο του Αρβανιτόπουλου, που προβλέπει τη μείωση του δυναμικού των Ιδρυμάτων κατά 1.349 εργαζόμενους. «Ένας λόγος παραπάνω για να συνεχίσουμε», όπως επισημαίνουν ομοσπονδία κι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο πλευρό τους κι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για να μην περάσει ένα ακόμα πακέτο παράλογων αποφάσεων επί εποχής Μνημονίου.

κατάσταση και ξέρουν πώς το πρόβλημα δεν το δημιουργεί η κινητοποίησή μας, αλλά η κυβερνητική πολιτική».

«Έκπτωτος» ο γραμματέας του συλλόγου εργαζομένων ΕΚΠΑ Απογοητευτική, αλλά κι αναμενόμενη, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η στάση του πρόεδρου της ΟΔΠΤΕ, Φραγκίσκου Βορτελίνου, του γραμματέα του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Σακάτου κι άλλων συνδικαλιστών που την κρίσιμη στιγμή «έκαναν πίσω και θυμήθηκαν τον ρόλο τους, που είναι η διευκόλυνση της κυβερνητικής πολιτικής». Την άποψη αυτή συμμερίζονται τόσο η Αν. Γιάμαλη όσο και ο Λ. Τσάμπρας, ενώ ο Ζ. Τριγάζης ανέφερε πως η γενική συνέλευση του συλλόγου εργαζομένων στο ΕΚΠΑ «κήρυξε έκπτωτο από τη θέση του και καταδίκασε πολιτικά τον κ. Σακάτο». Η «Α» ήρθε σ’ επικοινωνία με τον κ. Βορτελίνο, ο οποίος χαρακτήρισε ως κακόβουλα τα σχόλια για «αλλαγή γραμμής από την ηγεσία», ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν μπορεί αυτή να επέμβει, όταν η συλλογική ευθύνη γίνεται ατομική κι ο καθένας καλείται να πάρει μία απόφαση, διαψεύδοντας ότι ασκήθηκαν πιέσεις στους υπαλλήλους να συμβαδίσουν με τις κυβερνητικές αποφάσεις. «Η ποινικοποίηση της απεργίας είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί τώρα», πρόσθεσε και τόνισε ότι καταδικάζει την τροπολογία Αρβανιτόπουλου, ενώ διεμήνυσε παράταση των κινητοποιήσεων, αναφέροντας ακόμα ότι «η εκπαιδευτική λειτουργία δεν παρακωλύεται από τους διοικητικούς», καθώς οι εγγραφές, ανεξάρτητα με τα μαθήματα μπορούν γίνουν κι αργότερα.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

19

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παιχνίδια με τις προσλήψεις Εν μέσω χιλιάδων απολύσεων στο Δημόσιο ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ

Παιχνίδια με τις προσλήψεις, εν μέσω χιλιάδων απολύσεων που προγραμματίζονται στο Δημόσιο, κάνει η κυβέρνηση, με το αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να βαφτίζει τις προσλήψεις αυτές «μέσο ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού». Την ίδια στιγμή που χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι στέλνονται στον Καιάδα της διαθεσιμότητας και των απολύσεων, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την πρόσληψη 7.000 με 8.000 υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα για το 2013 και ακόμη περισσότερων το 2014. Στο εύλογο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν αντλεί τους αναγκαίους υπαλλήλους από τις δεξαμενές της κινητικότητας -ρόλο που αποδίδει, άλλωστε, με τυμπανοκρουσίες η ηγεσία του ΥΔΜΗΔ στο «εργαλείο της κινητικότητας»- ο αρμόδιος υπουργός απάντησε ότι «πρέπει να προσλάβουμε ανθρώπους με υψηλά προσόντα, που δεν μπορούμε να βρούμε μέσα από τη διαδικασία του προγράμματος της κινητικότητας»... Μάλιστα, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, το ΥΔΜΗΔ εξέδωσε ανακοίνωση με τους δύο κανόνες με τους οποίους θα γίνουν οι προσλήψεις στο Δημόσιο. Πρόκειται για τον γνωστό κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις», το οποίο θα οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 την πε-

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο Σταύρος Αβδούλος, με την ακούραστη προσφορά του στο περιοδικό «ΕΑΜ - Αντίσταση», του οποίου ήταν ιδρυτής, μας έκανε γνωστά άγνωστα γεγονότα και πρόσωπα αγωνιστών σε πόλεις και βουνά, που δεν γνωρίζαμε, κι έτσι, με τον πιο υπεύθυνο αλλά και γλαφυρό τρόπο, έγινε κτήμα δικό μας, αλλά και των παιδιών μας, η αληθινή ιστορία της ΕΑΜικής αντίστασης, που είχε σκόπιμα αποσιωπηθεί. Στη μνήμη του η Ολυμπία Στεργίου προσφέρει στην «Αυγή», της οποίας ο Σταύρος ήταν πάντα αναγνώστης, 100 ευρώ. Στη μνήμη του αγωνιστή και φίλου Σταύρου Αβδούλου προσφέρω στην εφημερίδα «Αυγή» 100 ευρώ. ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

νταετία 2011-2015. Ο έτερος κανόνας, ο οποίος είχε περιληφθεί στη μνημονιακή συμφωνία για τις 15.000 απολύσεις, αφορά σε «μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση» από τις τελευταίες, με το ΥΔΜΗΔ να τονίζει ότι «δεν σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο». Χαρακτηριστικό της παραπάνω αντίληψης παράδειγμα συνιστά η δημιουργία -μέσω της συγχώνευσης δύο υφιστάμενων υπηρεσιών του υπ. Ανάπτυξης- της Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, στην οποία προβλέπεται η πρόσληψη τουλάχιστον «80 νέων στελεχών που θα προέρχονται από την αγορά», τη στιγμή που το υφιστάμενο προσωπικό θα τεθεί υπό αξιολόγηση και μόνο εφόσον κριθεί κατάλληλο θα προστεθεί στο προσωπικό του νέου φορέα! Οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης διατυπώνονται μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας εν αναμονή της έγκρισης, από την πλευρά της τρόικας του πλάνου με τις δεξαμενές για τις 4.000 απολύσεις και τις 12.500 διαθεσιμότητες έως το τέλος του έτους. Μάλιστα, το ΥΔΜΗΔ έχει προχωρήσει ήδη στην κατάρτιση «Σχέδιου Β», βάζοντας επιπρόσθετα στο στόχαστρο των συγχωνεύσεων / καταργήσεων 129 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αριθμός των 4.000 απολύσεων.

ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

560 χλμ. αξιοπρέπειας ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ

«Αυτό που ζήσαμε ήταν συγκλονιστικό, δεν περιγράφεται. Ίσως όταν γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη και ανατρέξουμε πίσω στις στιγμές, αντιληφθούμε το μεγαλείο της διαμαρτυρίας μας...». Τα λόγια της Μαρίας Λίνα, σχολική φύλακα από τη συμπρωτεύουσα, που μαζί με 11 συναδέλφους της διένυσαν σχεδόν 600 χιλιόμετρα με τα πόδια, φτάνοντας έξω από τη Βουλή, αντικατοπτρίζουν τις ανεπανάληπτες στιγμές που έζησαν επί 24 μέρες στον δρόμο οι απολυμένοι σχολικοί φύλακες. Η πεζοπορία ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου από τη Θεσσαλονίκη ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο μέτρο της διαθεσιμότητας που οδήγησε 2.234 σχολικούς φύλακες στην ανεργία και στο κοινωνικό περιθώριο. Δεν έμειναν όμως μόνο εκεί οι 12 μαραθωνοδρόμοι, αλλά είχαν και έναν απώτερο σκοπό. «Θέλαμε να ενώσουμε όλους τους αδικημένους εργαζόμενους, στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, που βιώνουν στο πετσί τους αυτήν την καταστροφική λαίλαπα», αναφέρει στην «Α» της Κυριακής η κ. Λίνα. Και τα κατάφεραν. «Άνθρωποι απλοί από κάθε πόλη και χωριό έρχονταν και συμπορεύονταν μαζί μας, δίνοντάς μας ηθική και υλική βοήθεια. Φορείς και σωματεία μάς διέθεταν κοινωνικά κτήρια και γυμναστήρια για να κοιμηθούμε το βράδυ. Οι πάντες βρέθηκαν στο πλευρό μας, ήταν κάτι το μοναδικό», προσθέτει. Αφού ξεπέρασαν τα εμπόδια που υπήρχαν στον δρόμο τους, από τις καιρικές συνθήκες, τους μικροτραυματισμούς, έως την προκλητική -όπως

σημειώνουν- παρουσία της αστυνομίας... στην εθνικό οδό, έφτασαν το βράδυ της Δευτέρας στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και έγιναν μία γροθιά με τους εργαζομένους της, που εδώ και πάνω από 4 μήνες δίνουν τον δικό τους αγώνα. Επόμενος προορισμός, η Βουλή και τα Προπύλαια. Αυτή τη φορά όμως είχαν στο πλευρό τους εκατοντάδες αλληλέγγυους. Καθηγητές σε διαθεσιμότητα, απολυμένες καθαρίστριες από το υπουργείο Οικονομικών, εργαζόμενοι στους δήμους και πλήθος απλών πολιτών, έγιναν μία γροθιά και πραγματοποίησαν από κοινού πορεία από το Ραδιομέγαρο προς τη Βουλή. Μπορεί τα πόδια να βάραιναν στα τελευταία χιλιόμετρα, ωστόσο οι ηρωικοί σχολικοί φύλακες ήταν αποφασισμένοι. «Η οργή, η αγανάκτηση, και η αδικία που ζήσαμε με την κατάργηση του θεσμού του σχολικού φύλακα μας έδιναν

δύναμη. Δύναμη για να διεκδικήσουμε τη δουλειά μας και την αξιοπρέπειά μας», σημειώνει η Μαρία Λίνα. Όταν προσέγγισαν τη Βουλή, επικράτησε το αδιαχώρητο. Υψωμένες γροθιές, θερμά χειροκροτήματα, αγκαλιές, φιλιά και λουλούδια συνέθεταν το σκηνικό της υποδοχής από χιλιάδες εργαζόμενους. Οι σχολικοί φύλακες, αφού συνομίλησαν με τον κόσμο, επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας και συναντήθηκαν με εκπροσώπους των κομμάτων, ζητώντας τα αυτονόητα. Να επιστρέψουν στη δουλειά τους και να συνεχίσουν να επιτελούν το κοινωνικό έργο που επιτελούσαν τα τελευταία 12 χρόνια. «Ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη, θα μαζέψουμε τα σπασμένα και θα προχωρήσουμε άμεσα σε νέες δράσεις», υπογραμμίζει η κ. Λίνα, δίνοντας το αγωνιστικό σύνθημα.


20

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΛΗ ΖΩΤΟΥ

Ποιος θυμάται ότι λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στις 17 Σεπτεμβρίου, τον γύρο του Διαδικτύου είχε κάνει η φωτογραφία του Δημήτρη Μεσσήνη από το Associated Press που απεικόνιζε ένα κοριτσάκι Ρομά, πιθανότατα της ίδιας ηλικίας με τη μικρή ξανθιά Μαρία, να προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματο καθισμένο στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου παίζοντας ακορντεόν και μια καταστηματάρχης της περιοχής, με το περιοδικό ανά χείρας να το κλωτσά; Το κοριτσάκι ήταν καταμελάχρινο, θύμιζε Ρομά, δεν ήταν ξανθό με «άρια» χαρακτηριστικά για να σοκαριστούν οι νοικοκυραίοι ή να αναρωτηθούν τι κάνει στον δρόμο, από ποια αγκαλιά το αρπάξαν. Αλλά, αλήθεια, όντως θα αναρωτιούνταν; Η ζωή και το ρεπορτάζ αποδεικνύουν το αντίθετο. Κάθε μέρα στο δρόμο προσπερνάμε όλο και περισσότερα παιδιά που κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Παιδιά που έχει «απαγάγει» η φτώχεια. Και αυτή η άτιμη δεν είναι τόσο ρατσίστρια, όπως έχει αποδειχθεί ακόμα πιο έντονα τον τελευταίο καιρό, καθώς «αρπάζει» όλο και περισσότερους, όλων των χρωμάτων, εθνικοτήτων ή ηλικιών.

«Αγωγή βίαιης προσαρμογής» για τα παιδιά Στους δρόμους της χώρας υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός ανηλίκων που ζει υπό άθλιες συνθήκες, βιώνοντας μεγάλες ανισότητες και έξω από κάθε πλαίσιο κοινωνικής προστασίας, μας εξηγεί η Κατερίνα Πούτου από τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, που από το 1992 προσπαθεί να βοηθήσει και να

Το παιδικό πρόσωπο του αποκλεισμού Καμία αγωνία για τα παιδιά που «απήγαγε» η φτώχεια; στεγάσει νέους και παιδιά, παραμελημένα, αποκλεισμένα από δικαιώματα και προστασία. Ο ίδιος πληθυσμός πέφτει προοδευτικά θύμα κράτησης και εγκλεισμού από τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες ζει. «Φαίνεται να ποινικοποιείται πια η φτώχεια των ανηλίκων», τονίζει στην «Αυγή» της Κυριακής. Ο πληθυσμός αυτός, όπως μας αναλύει, αποτελείται από παιδιά Ελλήνων, και γενικότερα Βαλκάνιων Ρομά, παιδιά μεταναστών αλλά και προσφυγόπουλα που έχουν καταφέρει να φτάσουν μόνα τους μακριά από τις φλόγες πολέμων και διώξεων. Μόνα και ιδανικά θύματα του κάθε είδους κυκλώματος. Θυμίζουμε το 14χρονο Αφγανόπουλο, που το βρήκαν ακροδεξιοί να περιφέρεται μόνο στους δρόμους της Αθήνας, του χάραξαν το πρόσωπο με

σπασμένο μπουκάλι και κατάφερε να βρει βοήθεια στους Γιατρούς του Κόσμου, που στη συνέχεια «κυνήγησαν» την επανένωσή του με την οικογένειά του. Όπως επισημαίνει στην «Αυγή» της Κυριακής η κ. Πούτου, στις κοινωνικές υπηρεσίες της ΑΡΣΙΣ αλλά και στη συζήτηση στα δίκτυα των κοινωνικών οργανώσεων για την παιδική προστασία πολλαπλασιάζονται συνεχώς και καθημερινά τα αιτήματα από ελληνικές οικογένειες που σταδιακά αδυνατούν να προσφέρουν ακόμα και τα βασικά στα παιδιά τους, όπως τροφή, ένδυση, στέγη. Πριν από τέσσερα χρόνια, αναφέρει, περίπου 450.000 παιδιά Ελλήνων ζούσαν στον «βαθύ πυρήνα της φτώχειας», ενώ τώρα ο πληθυσμός αυτός έχει φτάσει τουλάχιστον τις 600.000. Παιδιά που ζουν σε σπί-

τια χωρίς ρεύμα νερό. Ο αριθμός όμως αυτός, δεν είναι η συνολική εικόνα του δράματος. Η φτώχεια των Ρομά ή των μεταναστών ή η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων - αιτούντων άσυλο αποτελούν σκοτεινό σημείο στην έρευνα για τη φτώχεια, όπως διευκρινίζει. Αναλύοντας δε τα στοιχεία που υπάρχουν γύρω από την καλπάζουσα φτώχεια, σημειώνει πως έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με «αγωγή βίαιης προσαρμογής» των οικογενειών και των παιδιών μακριά από βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα όπως η υγεία.

«Εσείς νομίζετε ότι δεν αγαπάμε τα παιδιά μας και δεν τα στέλνουμε σχολείο;» Εξετάζοντας μια πλευρά του αποκλεισμού των παιδιών του... δρόμου

όπως πολλές φορές τα λέμε φτάσαμε στη ΜΚΟ PRAKSIS, που σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ πραγματοποιούν το πρόγραμμα «Mobile School» στη Θεσσαλονίκη που στόχο έχει όπως μας εξηγεί η Στεφανία Πανταζή από την ΡRAKSIS να βοηθήσει αρχικά την αυτοπεποίθηση των παιδιών, στην πλειονότητα Ρομά, και στη συνέχεια να μάθουν γραφή, ανάγνωση, αριθμητική και μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων κανόνες συμπεριφοράς, υγιεινής, τα δικαιώματά τους. Είναι δύσκολο για τα παιδιά αυτά να παραμείνουν στο σχολείο, όπως σημειώνει η Στ. Πανταζή, που μας αναλύει πόσο εύκολα ένα παιδί Ρομά μπορεί να περιθωριοποιηθεί όταν, μη έχοντας βοήθεια για τα μαθήματα από την οικογένεια, θα βρεθεί απευθείας ένα βήμα πίσω από όλους τους συμμαθητές του. Οι δάσκαλοι που δεν είναι μόνιμοι, ώστε να καταφέρουν να φτιάξουν το κατάλληλο περιβάλλον για να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά μπορεί να μην έχουν καν τσάντα ή τετράδιο, είναι κάποιοι από τους αρνητικούς παράγοντες. Την αδυναμία την πολιτείας να εξασφαλίσει για τα παιδιά Ρομά ισότιμη πρόσβαση σε παιδεία, υγεία ή στέγαση στηλιτεύει και ο Συνήγορος του Πολίτη. Όπως μας μεταφέρει χαρακτηριστικά η Στ. Πανταζή, μια μητέρα Ρομά της είπε: «Νομίζετε ότι δεν αγαπάμε τα παιδιά μας και δεν τα πάμε σχολείο; Όταν το βλέπω να μου γυρνά μέσα στα κλάματα κάθε μέρα, τι να κάνω; Πρέπει να το προστατέψω».

Στο στόχαστρο τώρα και η αλληλεγγύη ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΛΗ ΖΩΤΟΥ

Επικαλούμενοι μια καταγγελία -χωρίς να διευκρινίζεται από τη ΓΑΔΑ αν μιλάμε για επώνυμη ή ανώνυμη- η Δίωξη Ναρκωτικών ο εισαγγελέας και υπάλληλοι του ΕΟΦ πέρασαν την Πέμπτη το πρωί το κατώφλι του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού και τα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στο κέντρο της Αθήνας, φορέων δηλαδή που προσπαθούν να περιθάλψουν κάποιους από τους εκατομμύρια ανασφάλιστους που έχουν αποκλειστεί από το σύστημα υγείας. Τι

Η ΕΛ.ΑΣ. ψάχνει «ψυχοφάρμακα» και παρανομίες στα κοινωνικά φαρμακεία! έλεγε η καταγγελία; Ότι στους συγκεκριμένους χώρους «υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ψυχοφαρμάκων που διακινούνται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις». Φυσικά κανένας από τους ελέγχους δεν απέδωσε «ευρήματα» πέραν της διαπίστωσης του σημαντικού κοινωνικού έργου και των δύο ιατρείων. Στους δε Γιατρούς του Κό-

σμου (ΓτΚ), όπως τονίζει μιλώντας στην «Α» ο Νικήτας Κανάκης, πριν από μόλις ένα μήνα είχε γίνει έλεγχος από την Περιφέρεια και διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του φαρμακείου ήταν καθ’ όλα σωστή και νόμιμη. «Προφανώς έχουμε αρχίσει να ενοχλούμε με την πίεση που ασκούμε στο υπουργείο Υγείας για την πε-

ρίθαλψη των ανασφάλιστων συμπολιτών μας», επεσήμανε στην «Α» ο Γιώργος Βήχας από το Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού , ενώ ο Ν. Κανάκης, με τη σειρά του, χαρακτήρισε τον έλεγχο «παράξενο για ένα ιατρείο με 15 χρόνια λειτουργίας, που δέχεται ανθρώπους εκτός συστήματος υγείας». «Έχουμε ψυχιατρικά φάρμακα, αλλά ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται από την ελληνική πολιτεία, όπως διαπιστώθηκε άλλωστε και από τον έλεγχο.» Ανάλογα φάρμακα δεν διαθέτει το Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού.

Σε ανακοίνωσή τους οι ΓτΚ δηλώνουν πως «επιφυλάσσονται να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε να αποκαλυφθούν οι όποιοι συκοφάντες», καθώς και «ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν δωρεάν ιατρική φροντίδα, χωρίς καμία απολύτως διάκριση... όπου υπάρχουν άνθρωποι». Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Βήχας ήταν ένας από τους πολίτες που «στρίμωξαν» με τις ερωτήσεις του τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη συνέντευξή του την περασμένη Δευτέρα στην εκπομπή του.


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο ίδρυμα «Μητέρα» υποβάλλονται κάθε χρόνο 500 αιτήσεις και τα παιδιά προς υιοθεσία είναι γύρω στα 50. Πέρυσι σε ίδρυμα της Θεσσαλονίκης κατατέθηκαν 60 αιτήσεις υιοθεσίας και μόλις οκτώ παιδιά βρήκαν μία νέα οικογένεια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ

Η Μ. είναι ένα κορίτσι 16 ετών που το παρελθόν της δεν θα το μάθει ποτέ. Η ζωή της αγοράστηκε μια νύχτα σε ένα εγκαταλελειμμένο νταμάρι στα Τουρκοβούνια. Στα σκοτεινά άλλαξαν χέρια ένα βρέφος και εκατό χιλιάδες δραχμές. Κανείς δεν ρώτησε ονόματα, κανείς δεν ζήτησε υπογραφές, μονάχα κάποια μισόλογα για μια μάνα από τη Βουλγαρία που δεν μπορούσε να αναθρέψει το νεογέννητο. Ένα ζευγάρι έφυγε εκείνο το βράδυ με το πολυπόθητο παιδί στην αγκαλιά. «Πρώτα περάσαμε τη δοκιμασία των εξωσωματικών χωρίς κανένα αποτέλεσμα, στη συνέχεια βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το μαρτύριο της αναμονής σε κάποια ιδρύματα, τα χρόνια περνούσαν κι εμείς είχαμε ανάγκη από ένα παιδί» θυμούνται οι θετοί γονείς της Μ. «Ένας γιατρός και ένας δικηγόρος ανέλαβαν τότε να μας δώσουν αυτό που είχαμε ανάγκη» συνεχίζει το ζευγάρι, που αναγκάστηκε όπως και πολλά άλλα άτεκνα ζευγάρια να «αγοράσει» ένα παιδί. «Δεν ξέρουμε και ούτε μας ενδιέφερε να μάθουμε ποιος πήρε τα χρήματα και αν κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος της ανάγκης μας» συνεχίζουν την εξομολόγησή τους και συμπληρώνουν πως «έστω και με αυτό τον τρόπο σήμερα μεγαλώνουμε ένα ευτυχισμένο παιδί».

650 υιοθεσίες τον χρόνο Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Συνηγόρου του Παιδιού», κάθε χρόνο στην Ελλάδα πραγματοποιούνται 650 υιοθεσίες, εκ των οποίων σχεδόν το 90% είναι ιδιωτικές -πραγματοποιούνται, δηλαδή, κατόπιν απευθείας συμφωνίας μεταξύ των βιολογικών και των υποψήφιων θετών γονιών. Την ώρα, μάλιστα, που οι αγοραπωλησίες βρεφών «ανθούν», περίπου 200 παιδιά που βρίσκονται μέσα στα ιδρύματα είναι καταδικασμένα να περιμένουν από μερικούς μήνες έως και τρία χρόνια προκειμένου να δοθούν προς υιοθεσία σε μία οικογένεια. Ο Μ. και η Χ. περίμεναν χρόνια, με την αίτησή τους να αραχνιάζει στις λίστες αναμονής ενός ιδρύματος. «Καταλήξαμε να πάρουμε το παιδί όταν αυτό ήταν πλέον 5 ετών» λέει το ζευγάρι και περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για την ένταξη του υιοθετημένου παιδιού στο οικογενειακό περιβάλλον. «Εφιάλτες, φοβίες, ανασφάλειες και πολλές φορές ακόμα και βίαιες συμπεριφορές ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας από ένα παιδί που είχε βιώσει τη ζωή του

21

Οι αγοραπωλησίες παιδιών και ο «Γολγοθάς» μιας υιοθεσίας ορφανοτροφείου» εξηγούν και αναρωτιούνται «γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια;».

Γραφειοκρατικό σύστημα Δέσμια ενός δαιδαλώδους γραφειοκρατικού συστήματος και ενός χρονοβόρου νομοθετικού πλαισίου (Ν. 2447/96), περισσότερα από εκατοντάδες παιδιά, ορφανά, εγκαταλελειμμένα ή προερχόμενα από δυσλειτουργικές οικογένειες, παραμένουν για μήνες, ακόμη και χρόνια, εγκλωβισμένα στα ιδρύματα της χώρας. Τα κενά και οι καθυστερήσεις του συστήματος -αλλά και οι συχνές προτιμήσεις των υποψήφιων γονέων για μικρά και υγιή παιδιά με συγκεκριμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά- αφήνουν άφθονο χώρο για τη δράση κυκλωμάτων που εμπορεύονται βρέφη. Ένα εμπόριο που ανθεί, έχει τους δικούς του κανόνες και φυσικά τον απαραίτητο τιμοκατάλογο. Η αν-

Την ώρα που οι αγοραπωλησίες βρεφών «ανθούν», περίπου 200 παιδιά που βρίσκονται μέσα στα ιδρύματα είναι καταδικασμένα να περιμένουν από μερικούς μήνες έως και τρία χρόνια προκειμένου να δοθούν προς υιοθεσία σε μια οικογένεια

«ΤΑΡΙΦΑ» 15.000-25.000 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

και εισαγωγή εγκύων γυναικών από γειτονική χώρα που τροφοδοτεί την βιομηχανία των «ιδιωτικών υιοθεσιών» εκμεταλλευόμενη την ανάγκη χιλιάδων ζευγαριών. ‘Έως σήμερα στα περισσότερα ληξιαρχεία η διαδικασία δήλωσης του παιδιού μπορεί να γίνει με δύο μάρτυρες. Εκεί στηρίζονται τα κυκλώματα και παρουσιάζοντας δύο ψευδομάρτυρες ανοίγουν τους δρόμους της πώλησης. Με την αποκάλυψη της υπόθεσης της Μαρίας στα Φάρσαλα ήρθε στην επιφάνεια το μεγάλο κενό νόμου που υπάρχει και επιτρέπει την εύκολη «νομιμοποίηση» ενός αγορασμένου παιδιού.

Πλημμέλημα η αγοραπωλησία Η αγοραπωλησία βρέφους σήμερα θεωρείται πλημμέλημα και τιμωρείται με μικρές ποινές. Όσο δε αφορά το παιδί, σε περίπτωση εφαρμογής του θρώπινη ζωή, από τα σπάργανά της ακόμη, κοστολογείται στις 15.000 25.000 ευρώ, διαφορετικές τιμές για αγόρια και κορίτσια, ακριβότερα τα «Ελληνόπουλα» από τα βρέφη Βουλγαρίας για παράδειγμα. Να είναι, άραγε, τυχαίο το γεγονός ότι στο 80% των περιπτώσεων οι βιολογικοί γονείς ζουν στη Βουλγαρία; Δεν είναι, δηλαδή, Βούλγαροι που μένουν εδώ, αλλά γυναίκες που έρχονται στην Ελλάδα για να γεννήσουν και μετά επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Όπως φυσικά δεν είναι διόλου τυχαίο ότι μέχρι σήμερα τα περισσότερα κυκλώματα αγοραπωλησίας βρεφών έχουν εντοπισθεί στη Βόρειο Ελλάδα με μητέρες στη συντριπτική πλειοψηφία από την Βουλγαρία. Οι αρχές κάνουν λόγο για διασυνοριακές διασυνδέσεις, πολυεθνικά κυκλώματα

«Δεν ξέρουμε και ούτε μας ενδιέφερε να μάθουμε ποιος πήρε τα χρήματα και αν κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος της ανάγκης μας» συνεχίζουν την εξομολόγησή τους και συμπληρώνουν πως «έστω και με αυτό τον τρόπο σήμερα μεγαλώνουμε ένα ευτυχισμένο παιδί»

νόμου, αυτό στέλνεται στο Κέντρο Βρεφών, μπορεί να μείνει 3 ή 4 χρόνια στο ίδρυμα ώσπου να τελειώσουν τα δικαστήρια που ορίζουν ότι χάνει την επιμέλεια ο γονέας που μετείχε στην αγοραπωλησία... Έτσι το παιδί τιμωρείται για δεύτερη φορά στη ζωή του. Βασικά αιτήματα του «Συνηγόρου του Παιδιού», των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο τομέα των υιοθεσιών, είναι η αναθεώρηση του Ν. 447/96, ο οποίος είναι ανεπαρκής, η κατάργηση των ιδιωτικών υιοθεσιών και η επίσπευση των διαδικασιών για τις υιοθεσίες μέσω ιδρυμάτων. Βεβαίως ένα καίριο ερώτημα που υπάρχει είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούν τα ιδρύματα για την υιοθεσία. Η γραφειοκρατία ταλαιπωρεί πολλούς πολίτες που απευθύνονται με αιτήσεις σε αυτά. Στο ίδρυμα «Μητέρα» υποβάλλονται κάθε χρόνο 500 αιτήσεις και τα παιδιά προς υιοθεσία είναι γύρω στα 50.

Απλοποίηση της υιοθεσίας Τα ζευγάρια που περιμένουν εδώ και χρόνια την απλοποίηση των διαδικασιών υιοθεσίας παραμένουν μεταξύ σφύρας και άκμονος. Δεν μπορούν να γλιτώσουν από τη γραφειοκρατική ταλαιπωρία και βλέπουν τις υποθέσεις τους σε εκκρεμότητα, να καθυστερούν και η αναμονή τους να παρατείνει την αγωνία καθιστώντας τους ευάλωτους στην λύση της αγοράς ενός παιδιού. Είναι χαρακτηριστικό πως πέρυσι σε ίδρυμα της Θεσσαλονίκης κατατέθηκαν 60 αιτήσεις υιοθεσίας και μόλις οκτώ παιδιά βρήκαν νέα οικογένεια. «Όχι, δεν μετανιώσαμε ούτε μια στιγμή γι’ αυτό που κάναμε εκείνη τη νύχτα» λένε οι γονείς της Μ. «Πέρυσι το καλοκαίρι τής αποκαλύψαμε πως είμαστε θετοί και όχι βιολογικοί της γονείς, της είπαμε πως την υιοθετήσαμε από ίδρυμα, ντρεπόμασταν να της πούμε έτσι ψυχρά πως την αγοράσαμε, μα σίγουρα δεν ντρεπόμαστε για την αγάπη που της προσφέραμε».


22 Αδιαφορία για τις περιοχές του Δικτύου Νatura 2000 Mόλις πριν από λίγες ημέρες υπογράφτηκε η ανάθεση των μελετών, από τις οποίες θα προκύψουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τη σύνταξη της τρίτης εξαετούς αναφοράς, υποχρέωση που απορρέει από την Οδηγία 92/43 περί οικοτόπων. Αναφορά για την κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, την οποία το ΥΠΕΚΑ όφειλε να έχει καταθέσει από τον Ιούνιο. Η σχετική ανακοίνωση (15 Οκτωβρίου) έλεγε: «Υπογράφηκαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Μανιάτη, οι τροποποιημένες αποφάσεις κατακύρωσης των διαγωνισμών, του έργου της ‘Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα’, με οκτώ διακριτά υποέργα που αφορούν: α) Είδη χλωρίδας, β) είδη αμφιβίων - ερπετών, γ) είδη θηλαστικών, δ) είδη ιχθυοπανίδας, στ) είδη ασπόνδυλων, ζ) θαλάσσια είδη, η) τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, θ) τον «Οριζόντιο τεχνικό και επιστημονικό συντονισμό των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 13,9 εκατ. ευρώ.

Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

OIKOΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ L.Stayrogianni@avgi.gr

ɀȵɇɃȺȵɆɀȰɁɇȸɇɈȸɁɅɆɃȸȳɃɉɀȵɁȸɍɆɃɁȻȰ ɇȵɇɍȵɇȸɀȵɅȰȿȰȻɃɈȵɆȰ 35

Ʌɸʏʌɹʄɲɿʉ

70 21

Ɍʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉ

16 16

Ⱦʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʊ

4 16

ȸʄɸʃʏʌɿʃɳʃɲʄʉʌɿʔɹʌ / ɲɸʌʊɽɸʌʅɲ / ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʍʊʅʋɸʎ / ɽɸʌʅɲʆʏɿʃɳʍʙʅɲʏɲʅɸɻʄɸʃʏʌɿʍʅʊ

Ɉɺɳʃɿ / ɇʊʅʋɲ (ʅɸʇʑʄɲɼʋɹʄɸʏ)

Ɉʀʋʉʏɲ / ȴɸʆʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɲʆɽɹʌʅɲʆʍɻ

www.publicissue.gr

6 9 2 3

Ɉʉʖɸɿʅʙʆɲʋʉʐʅɲʎ ʋɹʌɲʍɸ Ʌɲʄɲɿʊʏɸʌɲ

1 2013016 / ȴɿɳɶʌɲʅʅɲ 6

ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ

Πέρυσι μας «έπνιξαν», φέτος μας... ευαισθητοποιούν Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, με σκοπό να στηρίξουν την Ελλάδα ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αφορούν τη σύνταξη και την υποβολή της εξαετούς Εθνικής Έκθεσης. Αυτό που αποκρύπτεται είναι το πρωτοφανές: Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση κατακύρωσης των διαγωνισμών τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις κατακύρωσης στις αρχές του χρόνου, καθώς ζητήθηκε έκπτωση πάνω... στην έκπτωση που είχαν δώσει οι μελετητές με πρόσχημα «την παρούσα οικονομική κατάσταση και τη μείωση των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων». Το έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη από τον Ιούνιο του 2001, με προϋπολογισμό 11,7 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω μελέτες θα προτείνουν και τους στόχους διατήρησης (απαιτούνται τουλάχιστον 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας - Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, άλλη μια υποχρέωση βάσει της Οδηγίας 92/43. Ήδη η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε. από τον περασμένο Απρίλιο διερευνά τη συμμόρφωση της Ελλάδας, «προεόρτια» για την εκκίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΥΠΕΚΑ, από τον περασμένο Οκτώβριο, είχε απαντήσει, προφανώς ψευδώς, ότι «οι εθνικοί στόχοι διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, καθώς και τοπικοί στόχοι ανά Ειδική Ζώνη Διατήρησης ή ομάδες ΕΖΔ θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση ύστερα από την ολοκλήρωση της φάσης Γ της μελέτης με τίτλο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος», το οποίο... ανατέθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2013.

Σε άλλες εποχές θα μπορούσε να εκληφθεί και ως μαύρο χιούμορ η ενέργεια του ΥΠΕΚΑ να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ που αφορά «εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την προστασία από το φαινόμενο της αιθαλομίχλης στα αστικά κέντρα της χώρας». Φαινόμενο που γιγαντώθηκε πέρυσι, εξαιτίας της βίαιης αλλαγής του τρόπου θέρμανσης μετά την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με αυτόν του πετρελαίου κίνησης, άρα μιλάμε για το νέφος του Μνημονίου. Πανάκριβο πετρέλαιο, σε περίοδο κατάρρευσης εισοδημάτων. Παρά το γεγονός ότι ούτε για φέτος μειώθηκε ο ειδικός φόρος, το ΥΠΕΚΑ, στην προκήρυξη με ημερομηνία 17.10, περιγράφει κυνικά ότι το κύριο συστατικό της αιθαλομίχλης, τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, απειλούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Όπως αναγράφεται επί λέξει: «Κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής περιόδου 2012-13, το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) κατέγραψε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε έντονη οσμή καμένου ξύλου στον περιβάλλοντα αέρα και σημαντική μείωση της ορατότητας. Τα φαινόμενα αυτά παρατηρήθηκαν σχεδόν σε όλη την επι-

κράτεια τουλάχιστον σε τρεις χρονικές περιόδους και είχαν διάρκεια 2-3 ημερών το καθένα. Τα ασυνήθιστα υψηλά αυτά επίπεδα εκτιμάται ότι προήλθαν από τη σημαντική συνεισφορά στις εκπομπές σωματιδίων από τη χρήση στερεών βιοκαυσίμων για οικιακή θέρμανση, κυρίως σε ανοικτές εστίες καύσης, όπως τζάκια και σόμπες, και δευτερευόντως σε λέβητες βιομάζας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει κατώφλι ασφαλείας για την υγεία όσον αφορά τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Ακόμη και σε μικρές συγκεντρώσεις θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία επειδή εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και έχουν βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία. Συγκεκριμένα προκαλούν κρίσεις άσθματος, λοιμώξεις του αναπνευστικού και επιδείνωση της κατάστασης σε άτομα με καρδιακή ή αναπνευστική νόσο. Οι πλέον ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού είναι παιδιά και ηλικιωμένοι».

Ένα στα δύο νοικοκυριά πέρυσι εγκατέλειψε το πετρέλαιο για θέρμανση Τη βίαιη ανατροπή στον τρόπο θέρμανσης, αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών, πιστοποιεί και έρευνα της Public Issue (διεξήχθη την περίοδο

18-27 Ιουνίου 2013 σε δείγμα 1.000 ατόμων) για λογαριασμό του WWF Ελλάς, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 2011 το 70% των νοικοκυριών χρησιμοποιούσε πετρέλαιο ως βασική πηγή θέρμανσης, ενώ τον χειμώνα του 2012 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 35%. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 50% τα νοικοκυριά που χρησιμοποίησαν πετρέλαιο θέρμανσης. Η έρευνα φωτίζει τους τρόπους θέρμανσης που επέλεξαν πέρυσι οι πολίτες: 35% πετρέλαιο, 21% φυσικό αέριο, 16% κλιματιστικό, 16% σώματα με ηλεκτρισμό και 9% τζάκια και ξυλόσομπες. Το WWF Ελλάς εντοπίζει και αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντικά δύο ευρήματα. Παλαιότερα μόλις το 4% των πολιτών χρησιμοποιούσε το κλιματιστικό ως βασικό μέσο θέρμανσης, ενώ πέρυσι το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 16%. Τις προηγούμενες χρονιές μόλις το 2% των σπιτιών έκαιγε ξύλα σε τζάκι ή/και ξυλόσομπα, ενώ τον περασμένο χειμώνα το ποσοστό αυτό σχεδόν πενταπλασιάστηκε, έφτασε στο 9%. Η έρευνα δείχνει και το εξής τραγικό: το ποσοστό των πολιτών που δεν χρησιμοποίησε κανένα θερμαντικό μέσο πέρυσι ανέβηκε στο 3%, από 1% που ήταν παλαιότερα...


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

43

ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΤΡΙΚΚΑ

Πρώτα παρακολούθησαν τους ίδιους τους Αμερικανούς. Μετά τους Βραζιλιάνους και τους Γάλλους. Όταν παρακολούθησαν και εμένα, δεν υπήρχε πια κανείς που να μην είχε πια εξοικειωθεί με την ιδέα... Το ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο η αμερικανική NSA αφουγκράζεται τις σκέψεις ολόκληρου του πλανήτη ήλθε και πάλι στην επιφάνεια την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή ένα δημοσίευμα της Le Monde. H γαλλική εφημερίδα συνοψίζει τη νέα υπόθεση κατασκοπείας ως μια «εισβολή τεράστιας έκτασης στον ιδιωτικό χώρο των Γάλλων υπηκόων και στα μυστικά των περισσότερων κρατικών εταιρειών». Το δημοσίευμα, που βασίζεται σε νέες αποκαλύψεις του πρώην αναλυτή της NSA, Έντουαρντ Σνόουντεν, παρουσιάζει τη μέθοδο παρακολούθησης που ακολούθησε η αμερικανική υπηρεσία προκειμένου να υποκλέψει 70 εκατομμύρια ηλεκτρονικές επικοινωνίες. «Όταν καλεί κανείς έναν τηλεφωνικό αριθμό στη Γαλλία, ενεργοποιείται ένα σήμα που δίνει την εντολή για την ηχογράφηση της κλήσης. Το δίκτυο παρακολούθησης συλλέγει επίσης μηνύματα SMS και ερευνά το περιεχόμενό τους χρησιμοποιώντας λέξεις - κλειδιά» αναφέρει. Για την αμερικανική κυβέρνηση οι κατηγορίες είναι αβάσιμες. Με αφοπλιστική λογική ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ Τζέιμς Κλάπερ διαβεβαίωσε πρόσφατα το αμερικανικό Κογκρέσο ότι δεν μπορεί κανείς να μιλά για παρακολούθηση. Γιατί; Μα επειδή η συλλογή εκατομμυρίων πληροφοριών -από τηλεφωνικές κλήσεις έως τα ηλεκτρονικά μηνύματα- στις βάσεις δεδομένων της NSA δεν συνιστά παρακολούθηση όσο τα στοιχεία απλώς συλλέγονται από υπολογιστές χωρίς να εξεταστούν από ανθρώπινο μάτι. Η NSA πήγε τη συγκεκριμένη συλλογιστική ένα βήμα παραπέρα. Σε συνέντευξή του στην New York Times o διευθυντής της Κιθ Αλεξάντερ υποστήριξε ότι αθώοι δεν είναι μόνο οι κοριοί - υπολογιστές, αλλά και η εξέταση των στοιχείων από αναλυτές, αφού, όπως διαβεβαίωσε, η NSA, «υπόκειται σε κανόνες που αποτρέπουν την αυθαίρετη πρόσβαση σε δεδομένα, εκτός αν υπάρχει επαρκής και αξιόπιστη δικαιολόγηση, όπως οι επικοινωνίες με τρομοκράτες στο εξωτερικό». Ανεξάρτητα από το πόσο πειστικές βρίσκει κανείς τις δικαιολογίες αυτές, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται πια δημοσίως την ύπαρξη μιας αχανούς βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει στοιχεία ακόμη και από την πιο μακρινή γωνιά του ψηφιακού σύμπαντος. Τα θεμέλια για ένα πανοπτικό σύστημα που θα μπορούσε να πνίξει εν τη γενέσει ό-

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ NSA

Η παρακολούθηση είναι ασφάλεια

χι μόνο κάθε λογής «τρομοκρατική ενέργεια», αλλά και κάθε αντίθετη φωνή, έχουν ήδη τεθεί. Άλλωστε η δυνατότητα και μόνο της παρακολούθησης αλλοιώνει τη συμπεριφορά, όπως γνωρίζουν πολύ καλά και οι ήρωες του Όργουελ στο «1984». Δεν είναι βέβαιοι ότι παρακολουθούνται, γνωρίζουν όμως ότι ο Μεγάλος Αδελφός μπορεί, αν θελήσει, να ακούσει την κάθε τους κουβέντα.

Το Ίντερνετ προσφέρει σήμερα αυτή τη δυνατότητα δίνοντας στους χρήστες του μόνο την ψευδαίσθηση της ανωνυμίας. Το καλοκαίρι του 2006 η αμερικανική εταιρεία Αmerica Online έδωσε στη δημοσιότητα έναν κατάλογο που περιείχε μισό εκατομμύριο έρευνες και ερωτήσεις που έκαναν μέλη της στο διαδίκτυο. Στόχος της κίνησης ήταν να διευκολύνει τη μελλοντική έρευνα για τη βελτίωση των μηχανών ανα-

ζήτησης. Προκειμένου να προστατέψει την ανωνυμία των μελών, η εταιρεία διέγραψε κάθε προσωπικό στοιχείο βάζοντας στη θέση του έναν αριθμό για κάθε μέλος. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι της New York Times χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες μέχρι να βρουν το πρόσωπο που κρυβόταν πίσω από έναν από τους αριθμούς αυτούς. «Θεέ μου» αναφώνησε αυτή όταν οι δημοσιογράφοι της παρουσίασαν το α-

Ποιοι είναι οι τρομοκράτες; «Μόνο οι τρομοκράτες έχουν λόγους να ανησυχούν» επαναλαμβάνουν μονότονα οι αμερικανικές αρχές κάθε φορά που το παγκόσμιο δίκτυο παρακολουθήσεων της NSA έρχεται με κάποιον τρόπο στην επιφάνεια. Η δικαιολογία ενδεχομένως να πείθει ορισμένους Αμερικανούς και ίσως να έπειθε ακόμη περισσότερους αν η έννοια της τρομοκρατίας δεν γινόταν όλο και πιο «ευρύχωρη» τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη μαζική διεύρυνση του όρου έγινε το 2002, όταν ο νόμος Patriot καταχώρισε ως τρομοκρατικές δραστηριότητες τις περισσότερες μορφές διαμαρτυρίας και πολιτικής ανυπακοής. Εκατοντάδες διαδηλωτές στις ΗΠΑ βρέθηκαν από τότε κατηγορούμενοι με βάση την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Το πιο ακραίο ίσως παράδειγμα είναι τα τρία μέλη του φιλειρηνικού κινήματος, ανάμεσά τους και μια 82χρονη μοναχή, που το 2012 συνελήφθησαν όταν στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης κατά των πυρηνικών όπλων εισήλθαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αρχικά κατηγορήθηκαν μόνο για «παράνομη πρόσβαση», ωστόσο στη συνέχεια οι αρχές τους φόρτωσαν μια σειρά τρομοκρατικές κατηγορίες για τις οποί-

ες καταδικάστηκαν με αποτέλεσμα να παραμένουν μέχρι σήμερα στη φυλακή. Η «διάχυση» της τρομοκρατίας πέρασε σταδιακά από το ομοσπονδιακό στο τοπικό επίπεδο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα έναν κυβερνητικό αξιωματούχο στην πολιτεία του Τενεσί ο οποίος έφτασε στο σημείο να υποστηρίζει ότι... οι «αβάσιμες καταγγελίες» για την ποιότητα του νερού θα έπρεπε να χαρακτηριστούν τρομοκρατικές πράξεις. Το σχόλιο αφορούσε τους «τρομοκράτες» κατοίκους της κομητείας Μάουρι που διαμαρτύρονταν ότι αρρώσταιναν πίνοντας το νερό του τοπικού δικτύου. Οι μοναδικοί που εξαιρούνται σταθερά από την κατηγορία τις τρομοκρατίας είναι οι δράστες μαζικών δολοφονιών σε δημόσιους χώρους. Για όσους από αυτούς συλλαμβάνονται ζωντανοί, οι αμερικανικές αρχές φροντίζουν να αποκόψουν κάθε πολιτική διάσταση του εγκλήματος κάνοντας λόγο για «ψυχοπαθείς» και «διαταραγμένες προσωπικότητες». Τα πράγματα αλλάζουν φυσικά αν οι δράστες τυγχάνει να είναι μουσουλμάνοι, όπως οι υπεύθυνοι για το σχετικά πρόσφατο μακελειό στη Βοστώνη... Μ.Τ.

ναλυτικό μητρώο των ερευνών της. «Εδώ μέσα είναι όλη μου η ζωή». Στην εποχή της πληροφορικής είμαστε τα ηλεκτρονικά ίχνη που αφήνουμε πίσω μας, σημειώνει ο Αμερικανός συγγραφέας Τζορτζ Ντάισον, ο οποίος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του έργου του στη μελέτη του Διαδικτύου. Αποκαλύπτουμε τους εαυτούς μας -τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τις γνωριμίες, τις σκέψεις και τις προθέσεις μας- μέσα από αυτό που ψάχνουμε και μέσα από τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνούμε. Ο Ντάισον υποστηρίζει μάλιστα ότι η αποκρυπτογράφηση των ανθρώπινων σκέψεων από μια πανίσχυρη και καλά προστατευμένη μυστική υπηρεσία όπως η NSA μπορεί τελικά να οδηγήσει ακόμη και στον έλεγχό τους. Κάποιοι βέβαια ζουν ήδη πολύ πιο έντονα τις επιπτώσεις της παρακολούθησης. Η αμερικανική εφημερίδα Washington Post αποκάλυψε πριν από λίγες μέρες ότι το κατασκοπευτικό δίκτυο της NSA παίζει ζωτικό ρόλο στις «στοχευμένες» δολοφονίες που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια η CIA στο Πακιστάν. Στόχος των επιχειρήσεων είναι μέλη των τοπικών Ταλιμπάν και τον ρόλο του εκτελεστή αναλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), το βασικότερο ίσως όπλο των ΗΠΑ στον ακήρυκτο πόλεμο του Πακιστάν. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η NSA έχει απλώσει μια «ομπρέλα παρακολούθησης» πάνω από εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα της χώρας. Εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και πολλοί άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ειδικών επιχειρήσεων. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων μπορεί να μην γίνει γνωστός ποτέ. Δεν είναι οι μοναδικές παράπλευρες απώλειες. Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ αποκάλυψε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που ζει κάτω από την ομπρέλα της NSA πάσχει από μετατραυματικό στρες εξαιτίας των καθημερινών πτήσεων των drones πάνω από τα κεφάλια τους και των εκρήξεων από τους πυραύλους που ρίχνουν, όχι πάντα τόσο στοχευμένα, οι φονικές μηχανές.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

44

ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΛΙΑ

Σε θέση μάχης η Αριστερά εν όψει των δημοτικών εκλογών ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ

«Για τις δημοτικές εκλογές, θέλουμε να κάνουμε να υποχωρήσουν η Δεξιά και η ακροδεξιά που υποστηρίζουν όλο και περισσότερη λιτότητα. Στο Παρίσι με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο και στη Μασσαλία με ένα ψηφοδέλτιο συσπείρωσης, προχωράμε με τον ίδιο τρόπο: κάνοντας να υποχωρήσει παντού η λιτότητα, δίνοντας περισσότερη ε-

διαμερισματικός γραμματέας , Ιγκόρ Ζαμικιέι, παρατήρησε ότι για τους κομμουνιστές στο Παρίσι ήταν «μια δύσκολη επιλογή». Πράγματι, η διαφορά σε απολύτους αριθμούς δεν ήταν μεγάλη: 670 ψήφοι υπέρ του κοινού ψηφοδελτίου ΣΚ- ΚΚΓ έναντι 500 υπέρ των αυτόνομων συνδυασμών του Αριστερού Μετώπου. «Το 2008 οι κομμουνιστές εξελέγησαν με ενωτικό συνδυασμό. Αυτό δεν μας εμπόδισε να παλέψουμε κατά της λιτότητας και μερικές φορές να ψηφίζουμε διαφορετικά από το Σοσιαλιστικό κόμμα», παρατήρησε ο επικεφαλής των κομμουνιστών δημοτικών συμβούλων στο Παρίσι, Ιάν Μπροσά, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή αυτή διασφαλίζει την ανεξαρτησία των κομμουνιστών. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΚΓ

της εβδομάδας

Συνεργασία από τον α΄ γύρο με τους σοσιαλιστές στο Παρίσι αποφάσισε το ΚΚΓ μετά από εσωκομματικό δημοψήφισμα

ξουσία στους πολίτες». Ο Πιέρ Λωράν, εθνικός γραμματέας του ΚΚΓ, έδωσε με τον τρόπο αυτό το στίγμα της πολιτικής του κόμματος ενόψει των δημοτικών εκλογών του ερχόμενου Μαρτίου, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία τους και το γεγονός ότι διεξάγονται μέσα σε ένα άκρως ανησυχητικό πολιτικό περιβάλλον. Από την περασμένη εβδομάδα, το ΚΚΓ καθώς και οι εταίροι του στο Αριστερό Μέτωπο, έχουν θέσει στο επίκεντρο των συζητήσεών τους τη στρατηγική εν όψει των δημοτικών εκλογών της άνοιξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περίπτωση του Παρισιού για την οποία τα μέλη του ΚΚΓ των οργανώσεων της πρωτεύουσας, μετείχαν σε εσωκομματικό δημοψήφισμα προκειμένου να επιλέξουν ή να απορρίψουν τη συνεργασία σε κοινό ψηφοδέλτιο υπό τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό. Μετά από μια διαδικασία που κράτησε τέσσερις ημέρες, την περασμένη Κυριακή γίνονταν γνωστά τα αποτελέσματα. Το 57% επέλεξε τη συνεργασία από τον πρώτο γύρο με το Σοσιαλιστικό κόμμα - μια επιλογή που βρίσκεται σε λογική συνέχεια με την πολιτική συνεργασίας του 2001 και του 2008. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ήλθε να επικυρώσει εκείνο, σε επίπεδο διαμερισματικού συμβουλίου, δέκα ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με το οποίο οι επικεφαλής της ομοσπονδίας είχαν δώσει το «πράσινο φως» στη στρατηγική αυτή με 67%. Ο

«Οι δεσμεύσεις σημαδεύονται από τη σφραγίδα των προτάσεών μας», τόνισε ο Πιέρ Λωράν, σχετικά με τις κοινές προτάσεις των Ινταλγκό -Μπροσά, δηλαδή τη στρατηγική και προγραμματική συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων. Όπως, για παράδειγμα, ο στόχος του 30% κοινωνικών κατοικιών ως το 2030 ή τα δωρεάν κυβικά μέτρα νερού υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αποτελούν αυτοτελή σημεία του προγράμματος του ΚΚΓ για το Παρίσι. Οι τέσσερις άξονες της συμφωνίας περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων, όπως δημιουργία τουλάχιστον 5.000 νέων βρεφονηπιακών σταθμών, τη λειτουργία αγορών τροφίμων χωρίς μεσάζοντες, και τη δημιουργία παρατηρητηρίου κακοποίησης γυναικών. Η επικύρωση από τη βάση του ΚΚΓ στο Παρίσι της εκλογικής συνεργασίας από τον α’ γύρο, με το Σοσιαλιστικό κόμμα, δρομολόγησε εξελίξεις σε σχέση με τους εταίρους του στο Αριστερό Μέτωπο - κυρίως σε ό,τι αφορά το Αριστερό κόμμα του Ζαν Λικ Μελανσόν. Ο υποψήφιος του Μετώπου στις προεδρικές εκλογές του 2012 είχε ταχθεί εξαρχής υπέρ της αυτόνομης καθόδου. Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της εσωκομματικής διαδικασίας του ΚΚΓ, ο Μελανσόν, αφού έκανε λόγο για αίσθηση προδοσίας σε μια στιγμή κατά την οποία «η διεύρυνση» της συσπείρωσης προς τους οικολόγους, την οποία προωθεί παίρνει σάρκα και οστά εκτός Παρισιού, υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται για μια περίπτωση που θα καταστρέψει τα πάντα αλλά είναι μια θλιβερή περίπτωση γιατί συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας». Από την πλευρά του, ο Π. Λωράν τόνισε ότι «θα χρειαστούμε το Αριστερό Μέτωπο στο Παρίσι και αλλού τους ερχόμενους μήνες και χρόνια». Πάντως σε πολλές πόλεις και κοινότητες, το ΚΚΓ και το Αριστερό κόμμα του Μελανσόν θα κατεβάσουν κοινούς συνδυασμούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι κομμουνιστές θα συμμαχήσουν με τους σοσιαλιστές. Πλούσιος προβληματισμός, έντονη, δημόσια συζήτηση ενόψει των δημοτικών εκλογών, το ζητούμενο ωστόσο για τις δυνάμεις της Αριστεράς παραμένει το ίδιο: «να δοθεί ξανά η εξουσία στους πολίτες», όπως τόνισε και η Ανίκ Λε Γκοφ, δημοτική σύμβουλος του ΚΚΓ και του Αριστερού Μετώπου στην πόλη Σαρλά.

Φολκλ

ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΜΠΑΛΗ

Για μερικά χρόνια ήταν περίπου ξεχασμένοι. Ή έστω έξω από το κάδρο των περισσότερων ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ήταν σχεδόν αποδεκτοί ως μια μεγάλη μειονότητα, που έως ένα βαθμό διατηρούσε τις αδιανόητες για τους υπόλοιπουςνομαδικές της συνήθειες. Κάποια στιγμή, μετά τον συγκλονιστικό «Καιρό των Τσιγγάνων» του Κουστουρίτσα, θεωρήθηκαν έως και συμπαθητικοί. Για μερικά χρόνια η Ευρώπη έμοιαζε συμφιλιωμένη με τα δέκα εκατομμύρια των Ρομά της. Μέχρι που η Γαλλία αποφάσισε να απελάσει πίσω στο Κόσοβο τη δεκαπεντάχρονη Ρομά, Λεονάρντα. Μέχρι που βρέθηκε η μικρή ξανθιά «Μαρία» σε μια οικογένεια Ρομά στα Φάρσαλα. Κυρίως, όμως, μέχρι που η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση -κι από την επόμενη Πρωτοχρονιά οι πολίτες τους θα έχουν το ίδιο δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης εντός της Ε.Ε., με όλους τους άλλους... Αίφνης, όλες οι προκαταλήψεις ενάντια στους Ρομά -»γύφτοι τα φτιάξαν τα καρφιά» τραγουδούσε ο Χατζής- ξύπνησαν και πάλι στις δυτικές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Στις ανατολικές -κυρίως στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία- είχαν ξυπνήσει από καιρό, ενίοτε αποκτώντας διαστάσεις διωγμού. Ευτυχώς, κόντρα στις προκαταλήψεις, ξύπνησαν και κάποια ανακλαστικά αλληλεγγύης. Των νεαρών συμμαθητών της Λεονάρντα.

Οι μαθητές, η Λεονάρντα και η γαλλική πολιτική Πόσο τραυματική μπορεί να είναι μια σχολική εκδρομή εάν δεν έχει προκύψει κάποιο δυστύχημα; Για τους μαθητές πάνω στο λεωφορείο που πλησίαζε στις 9 Οκτωβρίου τα ελβετικά σύνορα η σκηνή ήταν δραματική: Γάλλοι αστυνομικοί σταμάτησαν το πούλμαν, κατέβασαν με το ζόρι μια 15χρονη μαθήτρια μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συμμαθητών της και την πήραν για απέλαση, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες -και τις κατάρες- της δασκάλας. Το ίδιο

βράδυ η Λεονάρντα Ντιμπράνι βρέθηκε στη Μιτροβίτσα στο Κόσοβο, «πακέτο» μαζί με την οικογένειά της. Απελάθηκε σε μια ξένη γι’ αυτή χώρα, της οποίας δεν μιλά καν τη γλώσσα. Ίσως, εάν η απέλαση δεν γινόταν μ’ αυτόν τον βάρβαρο τρόπο, η απουσία της Λεονάρντα να περνούσε απαρατήρητη. Ωστόσο, αυτό το ντου της αστυνομίας είχε ως αποτέλεσμα να βγουν χιλιάδες μαθητές στους δρόμους της Γαλλίας, να κλείσουν με οδοφράγματα τις εισόδους των σχολείων τους, να απαιτήσουν από τησοσιαλιστική- κυβέρνηση να φέρει τη Λεονάρντα πίσω. Στην κεντρική διαδήλωση που οργάνωσαν οι μαθητές στο Παρίσι, όταν προσπάθησαν να φτάσουν μπροστά στο υπουργείο Εσωτερικών ανεμίζοντας σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -πόσο καιρό έχει να το δει κανείς αυτό στους γαλλικούς δρόμους;- η αστυνομία τους διέλυσε με δακρυγόνα. Τα παιδιά δεν πτοήθηκαν, οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν για μέρες, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της χώρας Φρανσουά Ολάντ να αναγκαστεί να προτείνει στη Λεονάρντα να επιστρέψει στη Γαλλία, αλλά χωρίς την οικογένειά της. Όμως αυτό το νεανικό κομμάτι της Γαλλίας, που ανάγκασε τον Ολάντ σε υποχώρηση, είναι αναπάντεχα μειοψηφικό στη χώρα που έχει για σημαία της το «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη». Η συντριπτική πλειονότητα των Γάλλων όχι απλώς ανέχεται την πολιτική των απελάσεων του Ολάντ -ίδια ακριβώς με αυτή του προκατόχου του Νικολά Σαρκοζίαλλά την επικροτεί. Στην τελευταία δημοσκόπηση του ινστιτούτου ερευνών BVA το 93% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι οι Ρομά δεν μπορούν να ενταχθούν στη γαλλική κοινωνία και το 77% έκανε ένα βήμα παραπάνω ζητώντας να συνεχιστεί με αυστηρότητα η πολιτική των απελάσεων. Μάλιστα ο πιο δημοφιλής πολιτικός της γαλλικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι ο υπουργός Εσωτερικών Μανουέλ Βαλ, αυτός που πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε να δηλώσει ότι αμφισβητεί τη διάθεση των Ρομά να ενταχθούν στη γαλλική κοινωνία -κι ότι πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες από τις οποίες ήρθαν. Να σημειωθεί ότι στη Γαλλία ζουν περίπου 310.000 Ρομά -εγκατεστημένοι εδώ και γενιές- ενώ τα τελευταία χρόνια φτάνει ένας αδιευκρίνιστος αριθμός Ρομά κυρίως από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

45

ΚΟΣΜΟΣ

ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

όρ, ρατσισμός και προκατάληψη Οι Τσιγγάνοι, το κρύο και ο φόβος της ερχόμενης Πρωτοχρονιάς Το Ντούισμπουργκ είναι μια από τις νεόπτωχες πόλεις της Γερμανίας, καταμεσής στην κοιλάδα του Ρουρ, εκεί όπου έβγαινε το κάρβουνο, εκεί όπου κάποτε άκμαζε η βαριά βιομηχανία, εκεί όπου ο μεγαλύτερος εργοδότης ήταν η χαλυβουργία Κρουπ. Εδώ και χρόνια το Ρουρ έχασε το τρένο της υψηλής τεχνολογίας, οι πόλεις του είναι στα όρια της χρεωκοπίας, γειτονιές ολόκληρες έχουν αδειάσει. Το Ντούισμπουργκ είναι μια εργατούπολη με μακρά εμπειρία στους μετανάστες, ήδη από τον 19ο αιώνα, από τότε που έφταναν οι Πολωνοί ανθρακωρύχοι, μέχρι και σήμερα που τα σχολεία του είναι γεμάτα από τα παιδιά ή τα εγγόνια των Ελλήνων, Ιταλών, Ισπανών και Τούρκων γκασταρμπάιτερ. Και είναι μια πόλη ανεκτική, που την κυβερνάνε οι Σοσιαλδημοκράτες σε αγαστή συνεργασία με τους Πράσινους και την Αριστερά. Αλλά είναι και μια πόλη που έχει φτάσει στα όριά της, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ηγεσίας της να διαχειριστεί το νέο πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει όνομα και λέγεται Ράινχαουζεν. Μια υποβαθμισμένη γειτονιά στην άκρη της πόλης, με παρατημένες εργατικές κατοικίες, που κατοικούνται από έναν αδιευκρίνιστο αριθμό Ρομά, κυρίως από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Σε επτά με οκτώ χιλιάδες υπολογίζονται αυτοί οι νέοι κάτοικοι του Ράινχαουζεν. Τον χειμώνα έρχονται περισσότεροι, αλλά με το που φτιάχνει ο καιρός φεύγουν και πάλι. «Οι Ρομά φεύγουν από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία επειδή τους κυνηγάνε -κι ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγκατασταθούν όπου θέλουν. Αλλά από τη Σερβία και τη Βοσνία φεύγουν για να γλιτώσουν το κρύο στους καταυλισμούς τους. Ξέρουν καλά ότι δεν έχουν καμία ελπίδα να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους για άσυλο, αλλά ταυτόχρονα έχουν μάθει ότι η πόλη του Ντούισμπουργκ δεν κάνει απελάσεις τον χειμώνα για ανθρωπιστικούς λόγους» εξηγεί ο δήμαρχος της πόλης Σόρεν Λινκ. Οι εργατικές κατοικίες είναι ένα απέραντο σκουπιδιαριό, από παντού κρέμονται καλώδια για παράνομες συνδέσεις με τις κολώνες της ΔΕΗ, η έννοια των -ιερών για τους Γερμανούς- ωρών κοινής ησυχίας είναι άγνωστη. Οι παλιοί κάτοικοι του Ράινχαουζεν, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αλλάξουν γειτονιά, αρχίζουν να χάνουν την υπομονή τους. «Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ασφα-

βολικοί. «Αρκεί να μην στοιβαχτούν όλοι στο Ράινχαουζεν» ελπίζουν οι δημοτικές αρχές του Ντούισμπουργκ.

«Η Ευρώπη μας πρόδωσε»

λείς στον τόπο τους και γι’ αυτό ήρθαν εδώ, αλλά τώρα δεν νιώθουμε εμείς άνετα στον δικό μας» λένε. Ο δήμος του Ντούισμπουργκ ζητά από την κυβέρνηση του Βερολίνου να μοιράσει τους Ρομά σε πολλές πόλεις, να απασφαλίσει την «ωρολογιακή βόμβα» του Ράινχαουζεν: «Μερικές χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας των 80 εκατομμυρίων είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά μαζεμένοι σε μια γειτονιά, χωρίς δυνατότητα εργασίας, είναι καταδικασμένοι να γκετοποιηθούν. Ήδη τα ποσοστά της εγκληματικότητας -κλοπές και πορνείαέχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ η γειτονιά αρχίζει να γίνεται στόχος ακροδεξιών ομάδων, οπότε χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες δυνάμεις για α-

στυνόμευση» δηλώνει ο αστυνομικός διοικητής του Ντούισμπουργκ. Και η διευθύντρια του σχολείου της περιοχής είναι απελπισμένη: «Στην αρχή της χρονιάς δεν ξέρω πόσα παιδιά θα έχω στις τάξεις και, ακόμη χειρότερα, κάπου στη μέση της χρονιάς τα μισά εξαφανίζονται. Αλλά, εάν δε μείνουν στο σχολείο, δεν θα έχουν καμία ελπίδα να κάνουν κάτι στη ζωή τους, να βρουν μια δουλειά» λέει. Για την ώρα οι περισσότεροι Ρομά που μένουν στο Ράινχαουζεν, καθώς δεν έχουν άδεια εργασίας, ζουν από τα κοινωνικά επιδόματα τέκνων. Από 184 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά κι από 215 από το τρίτο. Τα χρήματα αυτά τα δικαιούται κάθε πολίτης της Ε.Ε. που μένει μόνιμα στη Γερμανία

«Οι περισσότεροι από τους Ρομά μετανάστες δουλεύουν σκληρά και γι’ αυτό είναι αόρατοι. Τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν μόνο στους λίγους παραβατικούς, που ταιριάζουν με τα στερεότυπα»

και είναι περισσότερα από τον κατώτατο μισθό στη Βουλγαρία. Ωστόσο πολλοί από τους νέους Ρομά μετανάστες περιμένουν να έρθει η Πρωτοχρονιά για να μπορέσουν να δουλέψουν νόμιμα. Άλλωστε οι στατιστικές δείχνουν, ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ρομά που έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία δουλεύει σκληρά για πολύ λίγα χρήματα και συχνά μένει σε ετοιμόρροπα σπίτια, πληρώνοντας φουσκωμένα νοίκια. Συνεπώς οι φόβοι ότι θα πλημμυρίσει η χώρα Ρομά από την 1η Ιανουαρίου του 2014, οπότε αίρονται οι περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, θεωρούνται υπερ-

Στη Βουλγαρία ζουν σχεδόν ένα εκατομμύριο Ρομά, συνήθως σε άθλιες συνθήκες. Με μια εξαίρεση. Τη μικρή πόλη Λομ στα βορειοδυτικά της χώρας, στη νότια όχθη του Δούναβη. Από τους 35.000 κατοίκους της οι μισοί είναι Ρομά και οι περισσότεροι ενταγμένοι. Έχουν τους δικούς τους δημοτικούς συμβούλους, το 48% των παιδιών τους τελειώνει το λύκειο, πολλά πάνε στο πανεπιστήμιο. «Θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές τέτοιες ιστορίες επιτυχίας», υποστηρίζει ο Ράντοστιν Μάνοφ, επικεφαλής της Ρομά οργάνωσης «Διαφορετικοί και ίδιοι», αλλά «αντ’ αυτού βρισκόμαστε πάλι αντιμέτωποι με τα παλιά στερεότυπα». Η αλήθεια είναι ότι η Ε.Ε. διαθέτει κονδύλια για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ρομά στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τα περισσότερα από αυτά όμως μένουν αδιάθετα. Κάποιοι στις Βρυξέλλες, μάλιστα, ψιθυρίζουν ότι Σόφια και Βουκουρέστι δεν καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες να τα απορροφήσουν προτιμούν να ωθήσουν τους Ρομά στη μετανάστευση. Πάντως, από το ένα εκατομμύριο των Βούλγαρων Ρομά, μόλις το ένα δέκατο έχει μεταναστεύσει στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία και τη Γαλλία και δευτερευόντως στη Γερμανία. «Οι αντιδράσεις στις δυτικές πρωτεύουσες είναι υστερικές, δεν πρόκειται για μαζική μετανάστευση» λέει ο Μάνοφ. Για τον κορυφαίο διανοούμενο των Βούλγαρων Ρομά, τον Ρουμιάν Ρουσίνοφ, η Ευρώπη έχει προδώσει τη φυλή του: «Πριν γίνει η Βουλγαρία μέλος της Ε.Ε. το 2007, οι δυτικές κυβερνήσεις πίεζαν τη δική μας να μας φέρεται ανθρώπινα» λέει. Αλλά μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. και την έναρξη της μετανάστευσης «ο Σαρκοζί μας φέρθηκε σαν βρωμερούς Τσιγγάνους κι άναψε το πράσινο φως στους δικούς μας πολιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης να μας φέρονται ανάλογα» προσθέτει. «Οι περισσότεροι από τους Ρομά μετανάστες δουλεύουν σκληρά και γι’ αυτό είναι αόρατοι. Τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν μόνο στους λίγους παραβατικούς, που ταιριάζουν με τα στερεότυπα». Ο Ρουσίνοφ τα έλεγε όλα αυτά στο Στρασβούργο έξι μήνες πριν σκάσει στα Φάρσαλα η υπόθεση της μικρής Μαρίας. Τώρα θα είχε περισσότερα να πει.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

46

ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκός Νότος SOS! Μια συζήτηση με τον Ζοάου Σοάρες, στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Πορτογαλίας, και την Κριστίνα ντε Πιέτρο, γερουσιαστή του ιταλικού Κινήματος των Πέντε Αστέρων, για τον συντονισμό των δυνάμεων του Νότου απέναντι στον κυρίαρχο Βορρά ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ*

Είναι παραδεκτό ότι στα χρόνια της κρίσης το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, με αιχμή το τραπεζικό, έδρασε συντονισμένα και σε πολλές περιπτώσεις αιφνιδιαστικά ή και εκβιαστικά, στο πλαίσιο ενός ιδιότυπου «κεραυνοβόλου πολέμου», ενός οικονομικού Blitzkrieg. Στην αντίπερα όχθη των θυμάτων αυτής της πολιτικής, κυρίως στον ευρωπαϊκό Νότο, ο συντονισμός δεν υπήρξε αντίστοιχος και ο αιφνιδιασμός είχε ως αποτέλεσμα, πολλές φορές, τον κατακερματισμό. Στην ίδια τη Γερμανία ήταν ο σοσιαλδημοκράτης Σρέντερ με την Ατζέντα 2000 που πρωτοπόρησε σε νεοφιλελεύθερης χροιάς μέτρα, τα οποία οι κυρίαρχοι κύκλοι θεώρησαν ότι θωράκισαν τη Γερμανία απέναντι στην επερχόμενη κρίση και τα οποία ήρθε η Μέρκελ να συνεχίσει με αυθεντικό τρόπο. Επιχειρώ να συζητήσω το θέμα της αντίδρασης του ευρωπαϊκού Νότου με τον Ζοάου Σοάρες, διακεκριμένο παράγοντα του πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, γιο του Μάριο Σοάρες, παλαιού πρωθυπουργού και Προέδρου της χώρας. Γόνος κι αυτός, αλλά που φαίνεται να διαθέτει μια δική του προσωπικότητα, την οποία συνοδεύουν καλές συστάσεις καθαρότητας θέσεων, συνδυασμένης με μια μετριοπάθεια στην έκφρασή τους. Στην αρχή εκφράζει μεγάλη χαρά που συζητάει με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ (η φήμη του οποίου προηγείται των προσώπων που την εκφράζουν...). Του ζητάω να μου κάνει μια αποτίμηση της παρουσίας της τρόικας στην Πορτογαλία. Μου θυμίζει ότι δανεικά ζήτησαν οι ίδιοι οι Πορτογάλοι και ότι ο ίδιος δεν είναι υπέρ του να αγνοήσει κανείς την υποχρέωσή του να αποπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Σπεύδει, ωστόσο, να σημειώσει τις επιπτώσεις του Μνημονίου σε μισθωτούς και συ-

νταξιούχους και να υπενθυμίσει ότι από την πλευρά των δανειστών ασκείται εκβιασμός, που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πλευρά των δανειζομένων. Πριν του θέσω το ερώτημα πώς πρέπει να γίνει αυτό, μου διευκρινίζει ότι ο ίδιος δεν είναι γενικώς κατά της αγοράς και αρχίζει να κάνει μια ανάλυση περί προσφοράς και ζήτησης όταν μια οικογένεια θέλει να αγοράσει πατάτες. Αλλά, λέει, αυτό που συνέβη με την κρίση και τους σπεκουλαδόρους ήταν κάτι άλλο, δεν ήταν αγορά. Η Ελλάδα, συνεχίζει ο Ζοάου, ήταν μια Lehman Brothers. Παρεμβαίνω λέγοντας ότι η Ελλάδα υπήρξε το πειραματόζωο, δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πειράματος δεν θα εφαρμοστούν στους άλλους, και επανέρχομαι στο θέμα του συντονισμού του Νότου. Συμφωνεί λέγοντας ότι χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία πρέπει να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρατήρησή μου ότι η Γαλλία κέρδισε χρήματα από την κρίση, απαντά ότι και η Γερμανία κερδίζει χρήματα, αλλά και χάνει ταυτόχρονα. Δεν είναι μονοσήμαντα τα πράγματα, αποφαίνεται. Στην ερώτηση σε ποια πολιτική βάση πρέπει να γίνει ο συντονισμός και τι λέει εκείνος για τη συνεργασία με τα κόμματα της Αριστεράς, η απάντησή του αρχίζει να παίρνει μια κατηγορηματικότητα που με ξαφνιάζει δυσάρεστα: «Ποια Αριστερά;» μου λέει. Η κομμουνιστική; «Η σοσιαλιστική; Η ριζοσπαστική; Πάντα διασπασμένη ήταν. Το ίδιο συνέβη και τη δεκαετία του 1930, όταν ο Στάλιν υποχρέωσε τον Ερνστ Τέλμαν...» κ.λπ., κ.λπ. Στο σημείο αυτό, μου πετάει κάτι που έκανα πως δεν το κατάλαβα προκειμένου να συνεχιστεί η κουβέντα ήρεμα: «Πολιτικοί είμαστε, δεν είμαστε ιεραπόστολοι!». Ο ίδιος, πάντως, λέει ότι δεν κατηγοριοποιεί τόσο αυστηρά τους ανθρώπους, ψάχνει δυνατότητες συ-

O Γιώργος Βαρεμένος με το στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Πορτογαλίας, Ζοάου Σοάρες

Η γερουσιαστής του ιταλικού Κινήματος των Πέντε Αστέρων, Κριστίνα ντε Πιέτρο

νεργασίας παντού. Ακόμη και σ’ αυτούς που θρησκεύονται, δηλώνει, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να οικοδομήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Ως προς τη βάση, δε, μιας συντονισμένης αντίδρασης, αναφέρεται στην ανάγκη να είχαν από χρόνια φορολογηθεί οι χρηματιστηριακές συναλλαγές. Θα είχαμε εξασφαλίσει τόσους πόρους από αυτή τη φορολογία, λέει, και τονίζει ότι πρέπει να απαγορευτούν οι offshore εταιρείες. Πόσες έχετε στην Ελλάδα; ρωτάει. Τώρα έπεσες σε φλέβα, σκέφτομαι και του απαντώ: «Χιλιάδες!». Με την έκφρασή του είναι σαν να δηλώνει ικανοποιημένος: «Είδες που σου τα λέω...». Ζητάει, επίσης, κανόνες για τον έλεγχο της δράσης των σπεκουλαδόρων και μου υπενθυμίζει ότι στην ίδια τη Γερμανία απαγορεύονται τα Credit Default Swaps, με τα οποία μπορείς να ποντάρεις στη χρεωκοπία ή μη μιας χώρας. Στο σημείο αυτό η συζήτηση λαμβάνει τέλος, διότι, εκτός των άλλων, ο

Σ’ αυτόν τον ευρωπαϊκό Νότο, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να αποτελεί μια πιλοτική δύναμη, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Χρειάζεται να ξέρεις σε ποιο ακριβώς τοπίο βαδίζεις...

Ζοάου Σοάρες δηλώνει ότι πρέπει να πάρει επειγόντως μια συγκεκριμένη καραμέλα καθώς τους τελευταίους μήνες έχει κόψει το τσιγάρο και δεν έχει άλλο τρόπο να διασκεδάσει την έλλειψή του. Αυτός πάει για την καραμέλα κι εγώ, ψάχνοντας, βρίσκω την Ιταλίδα γερουσιαστή Κριστίνα ντε Πιέτρο, του Κινήματος των Πέντε Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο. Πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών η ίδια, εκφράζει με το πρώτο την αγωνία της για τον συντονισμό των ανθρώπων του Νότου που δέχονται τις καταιγιστικές ριπές της λιτότητας. «Μόλις έπεσες πάνω σε άνθρωπο που έχει την ίδια αγωνία, της λέω και γελάμε». Δεν ξέρω αν ήταν τόσο ευγενικό από μέρους μου, αλλά της είπα ότι το Κίνημα των Πέντε Αστέρων δεν έχει ένα συγκεκριμένο στίγμα και δείχνει μια πολυφωνία παρόμοια με εκείνη που προηγήθηκε του κατακλυσμού του Νώε. «Εμείς», απαντά η Κριστίνα από τη Γένοβα, «είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Έχουμε αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, οικολόγους, απ’ όλα». Με ρωτάει αν γνωρίζω τον συνάδελφο από τη Μάλτα για τη φέρω σε επαφή, πάντα για το ζήτημα που μας καίει. «Δεν τον ξέρω, από ποιο κόμμα είναι;» ρωτάω. «Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει», λέει. «Ψάχνω να βρω συναδέλφους να ανταλλάξω ιδέες», μου λέει και συμφωνούμε να τα ξαναπούμε. Και καταλαβαίνω ότι χρειάζομαι χρόνο για να συνειδητοποιήσω ποια ακριβώς είναι η ευρύτερη πολιτική γεωγραφία στον πολύπαθο ευρωπαϊκό Νότο, που πρέπει να βρει μια κοινή απάντηση απέναντι στον κυρίαρχο Βορρά. Σ’ αυτόν τον Νότο, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να αποτελεί μια πιλοτική δύναμη, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Χρειάζεται να ξέρεις σε ποιο ακριβώς τοπίο βαδίζεις... ΥΓ.: Όλα τα παραπάνω συνέβησαν στο Μαυροβούνιο, στο περιθώριο της φθινοπωρινής συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ.

* Ο Γιώργος Βαρεμένος είναι βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

47

ΚΟΣΜΟΣ Διαδηλωτές σε Λισσαβώνα, Ρώμη, Μαδρίτη, Δουβλίνο φωνάζουν στις κυβερνήσεις της λιτότητας: Παραιτηθείτε!

ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η Πορτογαλία των κινημάτων, που εκφράζονται μέσα από τη συλλογικότητα «Γαμήστε την τρόικα», διαδήλωσε χθες στις πλατείες της χώρας την αντίθεσή της στη λιτότητα, ενώ το μεγαλύτερο πορτογαλικό συνδικάτο, CGTP, θα πραγματοποιήσει νέα μεγάλη διαδήλωση την 1η Νοεμβρίου στη Λισσαβώνα εναντίον του προϋπολογισμού των περικοπών. Στην Ιταλία, οι τρεις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες, Cgil, Cisl και Uil, ανακοίνωσαν 4ωρες γενικές απεργίες σε τοπι-

κό επίπεδο έως τις 15 Νοεμβρίου, για να προειδοποιήσουν την κυβέρνηση Λέτα ότι δεν θα δεχθούν προϋπολογισμό που δεν θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ισπανοί και Ιρλανδοί βρέθηκαν κι αυτοί στους δρόμους με το σύνθημα που ενώνει τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τις στρατιές των ανέργων και των μεταναστών στην Ευρώπη των «Γουρουνιών»: «Τέλος στη λιτότητα - Ανατροπή εδώ και τώρα».

Τα «Γουρούνια» στους δρόμους Ιταλία: Κοινωνικοί αγώνες και «ενίσχυση» Λέτα εν μέσω διάσπασης της Δεξιάς Το πολιτικό και κοινωνικό θερμόμετρο ανεβαίνει στη μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως έδειξε η μεγάλη ειρηνική διαδήλωση της ιταλικής κοινωνικής Αριστεράς και το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας αναγκάστηκαν να βγουν από τον λήθαργό τους και να ανακοινώσουν 4ωρες γενικές απεργίες σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχής απεργία που είχαν κηρύξει τα αυτόνομα συνδικάτα των Επιτροπών Βάσης COBAS και Usb και η μεγάλη συμμετοχή στη διαδήλωση στη Ρώμη ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση της κινηματικής Αριστεράς να ασκήσει μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική πίεση στην κυβέρνηση Λέτα. Το γεγονός όμως ότι στο πολιτικό επίπεδο μεγάλο τμήμα της συνεχίζει να έχει ως συνομιλητή της την Αριστερά Οικολογία, Ελευθερία του Βέντολα ή, ακόμη χειρότερα, το Δημοκρατικό Κόμμα περιορίζει τη δημιουργία κοινού ριζοσπαστικού ψηφοδελτίου στις ευρωεκλογές. Ο Βέντολα επαναλαμβάνει διαρκώς ότι θα συμμετάσχει στη σοσιαλιστική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατών Μετάλλου Fiom

Cgil Λαντίνι και ο Ροντοτά φαίνεται ότι συνεχίζουν να έχουν το Δημοκρατικό Κόμμα ως προνομιακό συνομιλητή τους. Την Τετάρτη πάντως οι διαδηλωτές μάζεψαν τις σκηνές τους και αποχώρησαν από πλατεία της Ρώμης που είχαν καταλάβει το Σάββατο ζητώντας συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών Λούπι για να του θέσουν το καυτό θέμα των εξώσεων και των κατασχέσεων, ένα σχέδιο κοινωνικής κατοικίας και τη διακοπή των μεγάλων και άχρηστων δημόσιων έργων. Οι απαντήσεις του Λούπι δεν ικανοποίησαν τους ακτιβιστές για τα προβλήματα στέγης, αλλά αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πλατεία ενόψει της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Φλωρεντία την 1η Νοεμβρίου από τα κινήματα για να χαράξουν την τακτική τους. Η κυβέρνηση Λέτα παρουσίασε προϋπολογισμό «σταθερότητας», που «δεν προβλέπει περικοπές για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης», τόνισε ο Ιταλός πρωθυπουργός. Ακολουθώντας προφανώς το παράδειγμα του Μόντι, που διαμέσου της φορολογικής πίεσης τσάκισε τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ο νέος προϋπολογισμός της ιταλικής κυβέρνησης βάζει χέρι στην τσέπη των Ιταλών μειώνοντας το εισόδημά τους τουλάχιστον κατά 300 ευρώ το έτος.

Η de facto διάσπαση του πόλου του Μπερλουσκόνι και του Μόντι δημιουργεί μια παγιωμένη πλειοψηφία στήριξης της κυβέρνησης Λέτα, που σχεδιάζει να προχωρήσει και σε συνταγματικές (αντι)μεταρρυθμίσεις, δηλαδή μια πραγματική «αντεπανάσταση» μέσα στη μεγαλύτερη μεταπολεμική οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει την χώρα.

«Πορτογαλική άνοιξη» εναντίον λιτότητας και Πάσος Κοέλιο Στην Πορτογαλία, η CGTP κέρδισε την πρόκληση εναντίον της καταστολής, καταφέρνοντας να μεταφέρει ειρηνικά δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές με πούλμαν από τη μια μεριά της Λισσαβώνας στην άλλη, σπάζοντας την κυβερνητική απαγόρευση και διασφαλίζοντας το καθολικό δικαίωμα της μαζικής διαμαρτυρίας. Η κυβέρνηση του Πάσος Κοέλιο προχωρά σε νέα τσουνάμι λιτότητας, από τις περικοπές στις συντάξεις κατά 10% και των δημοσίων υπαλλήλων κατά 12% έως και την κατάργηση 47 δικαστηρίων και την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στο 66ο από το 65ο έτος της ηλικίας. Το Μπλόκο της Αριστεράς και το ΚΚ της Πορτογαλίας εξετάζουν την περίπτωση νέας προσφυγής στο Συνταγματικό Δικαστήριο εναντίον της περικοπής των συντάξεων, ενώ η CGTP προσανατολίζεται στη διοργάνωση γενικής απεργίας, πιθανώς σε συνεργασία με τα ισπανικά συνδικάτα, ενόψει της εβδομάδας δράσης των ευρωπαϊκών συνδικάτων από τις 17 έως τις 24 Νοεμβρίου, στα πρότυπα της καθολικής απεργίας στην Ιβηρική το 2012. Η κυβέρνηση του Πάσος Κοέλιο, μετά τη σκληρή ήττα και την απώλεια σχεδόν 750.00 ψήφων στις δημοτικές εκλογές της 29ης Σεπτεμβρίου, έχει βρει απέναντί της το σύνολο της πορτογαλικής κοινωνίας, αφού σχεδιάζει να απολύσει το 2% των δημοσίων υπαλλήλων το 2014, από τους 575.000 που απασχολούνται σήμερα, ενώ ο αριθμός τους έχει μειωθεί κατά 173.000 από το 2005.

«Πράσινη Παλίρροια» για την Παιδεία: «Παραιτηθείτε!» Στην Ισπανία, σχολεία και πανεπιστήμια βρίσκονται σε κατάσταση διαρκών κινητοποιήσεων, γιατί η (αντι)μεταρρύθμιση του υπουργού Παιδείας Βερτ διαλύει στην κυριολεξία τη δημόσια Παιδεία. Περίπου 700.000 μαθητές έχασαν τα βοηθήματα για την αγορά των σχολικών βιβλίων ή για τα σχολικά γεύματα, ενώ μόνο στη Μαδρίτη 3.500 φοιτητές δεν κατάφεραν να πληρώσουν τα νέα αυξημένα δίδακτρα και χάνουν το ακαδημαϊκό έτος. Η τριήμερη αποχή από τα μαθήματα, οι απεργίες των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και οι κινητοποιήσεις των γονέων διήρκεσαν ένα τριήμερο και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, οδηγώντας στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Η Πλατφόρμα για τη Δημόσια Παιδεία, στην οποία συμμετέχουν συνδικάτα και συλλογικότητες του τομέα της εκπαίδευσης, συγκέντρωσε και κατέθεσε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές απαιτώντας από τον Ραχόι να παγώσει την (αντι)μεταρρύθμιση του Βερτ και να προχωρήσει στην άμεση... απόλυσή του! Την ίδια στιγμή, ο Ραχόι έχει διαμορφώσει ένα success story επιστροφής σε ανάπτυξη 0,1% για το τρίτο τρίμηνο, ενώ η ανεπίσημη ανεργία έχει ξεπεράσει προ πολλού το 30% και τα δημόσια ελλείμματα και το χρέος έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενη πρόβλεψη, δημιουργώντας τριβές με την Κομισιόν. Στο Δουβλίνο, τους πανηγυρισμούς για το success story της επιστροφής της χώρας στις αγορές στα τέλη του έτους σταμάτησαν οι διαμαρτυρίες των συνταξιούχων εναντίον του προγράμματος λιτότητας των 2,5 δισ. συρώ για το επόμενο έτος. Στην «ήσυχη» Ιρλανδία, από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας από τα συνδικάτα, που οδήγησαν σε τρεις συλλήψεις, ενώ οι αποδοχές των εργαζομένων έχουν μειωθεί συνολικά κατά 20% κατά μέσο όρο και το όριο συνταξιοδότησης έχει εκτιναχθεί στο 68ο έτος της ηλικίας.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

48

ΚΟΣΜΟΣ Θα μπορούσαν ποτέ οι συγκρούσεις και η αστάθεια της Μέσης Ανατολής, όπου «λιμνάζουν» τα μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα του πλανήτη σε μορφή υδρογονανθράκων, να μεταφερθούν σταδιακά στο μέλλον σε άλλο σημείο της υδρογείου; Και το «σενάριο» της νοτιοανατολικής Μεσογείου, που εξελίσσεται σήμερα σε μια απρόβλεπτη διελκυστίνδα εθνικών ανταγωνισμών με μήλο της έριδας τα αποθέματα υδρογονανθράκων κάτω από τον θαλάσσιο βυθό, θα μπορούσε να «παιχτεί» και σε άλλες περιοχές του κόσμου που διαθέτουν ανάλογα «προτερήματα»; Μπορεί οι πιο κατάλληλοι να δώσουν απαντήσεις σ’ όλα αυτά να είναι οι «μελλοντολόγοι» και οι χαρτορίχτρες. Ωστόσο, είναι τα ερωτήματα που ουσιαστικά προαναγγέλλουν τις μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις του μέλλοντος. Όταν το κέντρο βάρους του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, και κατ’ επέκταση οι στρατηγικές ισορροπίες του κόσμου, θα έχουν μετακινηθεί ολοκληρωτικά από τη Δύση στην Ασία.

ΑΟΖ, «οικόπεδα» και κανονιοφόροι Τι θα γίνει σε 20-30 χρόνια από σήμερα, όταν η παγκόσμια «δίψα» για πετρέλαιο φτάσει στο ζενίθ της; Με ποιους ενεργειακούς πόρους οι σημερινές αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας θα διατηρηθούν στην ανάπτυξη; Και με ποιο κόστος από πλευράς ενεργειακής κατανάλωσης; Ώς το 2020, η Κίνα θα εισάγει 9,2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Η μεγαλύτερη ποσότητα αυτού του πετρελαίου θα διέρχεται από εξαιρετικά ασταθείς και «απρόβλεπτες» περιοχές του κόσμου, όπως τα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο. Είναι φανερό πως, υπ’ αυτές τις συνθήκες και με τη ζήτηση να αυξάνεται σταθερά, τα εγγύς αποθέματα υδρογονανθράκων αποκτούν αυτόματα ζωτική σημασία για τη μηχανή της κινεζικής οικονομίας. Η Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου υπάρχουν αυτά τα αποθέματα, διαθέτει όλα εκείνα τα «τυπικά» γνωρίσματα ενός γεωγραφικού χώρου όπου το αμφιλεγόμενο ή αδιευκρίνιστο στάτους κυριαρχικών δικαιωμάτων βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τους πλούσιους ενεργειακούς πόρους που «φιλοξενεί». Τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων γύρω απ’ τη σκληρή κόντρα της Κίνας με την Ιαπωνία για τη διεκδίκηση των διαφιλονικούμενων βραχονησίδων Σενκάκου προϊδεάζουν για ένα μέλλον όπου θερμά επεισόδια, ρήξεις και συγκρούσεις θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Μια εποχή με νέες ισορροπίες, που θα διαμορφωθούν καθο-

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ n.kyriakidis@avgi.gr

Πόλεμοι για το πετρέλαιο Νο 2

Θερμά επεισόδια

Από τη Μέση Ανατολή στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας ριστικά από την κινεζική στρατιωτική επιρροή στην Ασία. Από την άλλη, η υπόσχεση ενός νέου πετρελαϊκού Ελ Ντοράντο σε ένα παρθένο περιβάλλον ανοίγει την όρεξη του παγκόσμιου κερδοσκοπικού κεφαλαίου που, ως γνωστόν, μισεί την αδράνεια και γι’ αυτό έχει αρχίσει ήδη να καταστρώνει σχέδια για το μέλλον...

Μαύρο χρυσάφι Οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων κάτω από τον βυθό της Θάλασσας της Νότιας Κίνας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά η μια απ’ την άλλη, ωστόσο ένα πράγμα είναι βέβαιο. Τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή είναι τεράστια. Έρευνα του τμήματος επενδύσεων της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse επικαλείται εκτιμήσεις του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας, σύμφωνα με τις οποίες η περιοχή διαθέτει κοιτάσματα 11 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και σχεδόν 5,4 τρισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Όμως, για το κινεζικό υπουργείο Γαιών και Φυσικών Πόρων, οι εκτιμήσεις αυτές είναι υπερβολικά συντηρητικές. Οι Κινέζοι προσδιορίζουν τα κοιτάσματα πετρελαίου μεταξύ 169 και 220 δισ. βαρελιών και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε 16 τρισ. κυβικά μέτρα. Όποιος κι αν είναι ακριβώς ο όγκος των αποθεμάτων, η τεράστια αυτή, ανεκμετάλλευτη μέχρι στιγμής, ενεργειακή πηγή υδρογονανθράκων υπόσχεται άλλη μια έκρηξη οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή, εφόσον αρχίσει η εμπορική εκμετάλλευσή της. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά...

Τα πιο πλούσια απ’ αυτά τα κοιτάσματα εντοπίζονται βόρεια και νότια των νησιωτικών συμπλεγμάτων Παρασέλ και Σπράτλι, σε μια περιοχή για τα κυριαρχικά δικαιώματα της οποίας ερίζουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, πέντε χώρες: Κίνα, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Μαλαισία και Μπρουνέι. Ειδικά η διεκδίκηση της κυριαρχίας των νησιών Σπράτλι, ενός συμπλέγματος με περισσότερες από 750 ακατοίκητες κοραλλιογενείς νήσους, νησίδες, ατόλες και υφάλους, συνολικής έκτασης μόλις 4 τετραγωνικών χιλιομέτρων, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής πλέον και αρκετά περίπλοκης πολυμερούς διένεξης, οι απαρχές της οποίας ανάγονται στο 1968, όταν ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά πετρέλαιο στην περιοχή. Οι Κινέζοι εκτιμούν ότι ο βυθός της θάλασσας γύρω από τα Σπράτλι «κρύβει» 17,7 δισεκατομμύρια τόνους πετρελαίου και φυσικού αερίου, που, σε σύγκριση με τα 13 δισ. του Κουβέιτ, τοποθετούν τα κοιτάσματα αυτά στην 4η θέση των παγκόσμιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Από τον εντοπισμό των πρώτων κοιτασμάτων, το 1968, οι χώρες της περιοχής άρχισαν να δείχνουν το «ενδιαφέρον» τους. Πρώτες μάλιστα οι Φιλιππίνες έθεσαν ξεκάθαρα θέμα εδαφικών διεκδικήσεων επί του νησιωτικού συμπλέγματος, στέλνοντας στρατιωτικές δυνάμεις τους να αναπτυχθούν σε τρία νησιά. Το 1973, το Βιετνάμ έστειλε, με τη σειρά του, στρατιώτες του σε πέντε νησιά των Σπράτλι. Το 1988, Κίνα και Βιετνάμ έφτασαν στα πρόθυρα γενικευμένου πολέμου -αναβιώνοντας για άλλη μια φορά τη μεταξύ τους ιστορική αντιπαλότητα- διεκδικώντας την κυριαρχία του υφάλου Τζόνσον στο σύμπλεγμα των Σπράτλι. Κινεζικές κανονιοφόροι βομβάρδισαν και βύθισαν βιετναμέζικα αποβατικά σκάφη, σκοτώνοντας 64 Βιετναμέζους στρατιώτες, σε ένα

από τα χειρότερα θερμά επεισόδια που σημειώθηκαν ποτέ στην περιοχή.

Ντοκουμέντα Σήμερα στρατιωτικές δυνάμεις από την Κίνα, την Ταϊβάν, το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες και την Μαλαισία, σταθμεύουν στην περιοχή, διασκορπισμένες σε περίπου 45 νησιά του συμπλέγματος. Η Κίνα ισχυρίζεται ότι έχει χάρτες και ιστορικά ντοκουμέντα από την εποχή ακόμα της Δυναστείας των Χαν, τον 2ο π.Χ. αιώνα, που κατά τους ισχυρισμούς της, αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της στα νησιά. Σημειωτέον ότι η περιοχή νότια του συμπλέγματος εκτιμάται ότι διαθέτει τα πιο πλούσια και εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Το Μπρουνέι, από την πλευρά του, διεκδικεί μια ΑΟΖ στα νοτιοανατολικά των Σπράτλι, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί για την ώρα σημαντική απειλή για τους Κινέζους. Από το 1992, Κινέζοι και Βιετναμέζοι έχουν αναθέσει σε αμερικανικές εταιρείες συμβόλαια πετρελαϊκών εξερευνήσεων σε αλληλοκαλυπτόμενες περιοχές, οδηγώντας τις μεταξύ τους σχέσεις σε μακρόχρονη περίοδο τριβών και αντιπαράθεσης. Πέρυσι, η εθνική εταιρεία πετρελαίων της Κίνας, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), προσπάθησε να πουλήσει τα δικαιώματα πετρελαϊκής εξερεύνησης σε ξένες εταιρείες για εννέα «οικόπεδά» της στο αρχιπέλαγος των Σπράτλι, μερικά από το οποία βρίσκονται εντός της ΑΟΖ που έχει οριοθετήσει μονομερώς το Βιετνάμ. Η κίνηση προκάλεσε την οργή του Ανόι και, για κάποιον άγνωστο λόγο, και την αποχή των πετρελαϊκών εταιρειών από τον «πλειστηριασμό», αφού δεν κατέθεσαν ούτε μια προσφορά στους Κινέζους... Θεωρητικά η διένεξη θα μπορούσε να επιλυθεί από διεθνή όργανα, όπως το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, ωστόσο η συντριπτική πλειοψη-

φία των αναλυτών πιστεύει ότι κάτι τέτοιο είναι «ανέφικτο». Άλλωστε, η συνεχής στρατιωτική ισχυροποίηση της Κίνας στην περιοχή, δημιουργεί τη δική της δυναμική...

Και αμερικανικό «εθνικό συμφέρον»... Τον Αύγουστο του 2012, η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα διακηρύσσοντας ότι οι πρόσφατες ενέργειες της Κίνας να διεκδικήσει μονομερώς τον έλεγχο αμφισβητούμενων περιοχών στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας «είναι αντίθετες με τις συμφωνημένες αρχές για την επίλυση των εδαφικών διενέξεων, εμποδίζοντας την ειρηνική επίλυσή τους». Είναι χαρακτηριστικό πως, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Ουάσιγκτον για τις εδαφικές διενέξεις της Κίνας με τους γείτονές της στο αρχιπέλαγος των Σπράτλι, οι Αμερικανοί έκαναν λόγο για «εθνικό συμφέρον» των ΗΠΑ που διακυβεύεται στην περιοχή. «Οι ΗΠΑ έχουν εθνικό συμφέρον για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του εμπορίου στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας», ανέφερε σε σχετική δήλωσή του στις 3 Αυγούστου 2012 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Πάτρικ Βεντρέλ. Οι Αμερικανοί παίζουν βέβαια το παιχνίδι τους, διεκδικώντας μερίδιο από την «πίτα» μέσω των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών που έχουν αναλάβει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα την πετρελαϊκή εξερεύνηση της Θάλασσας της Νότιας Κίνας. Προσπαθώντας παράλληλα να αντισταθμίσουν την αύξηση της στρατιωτικής επιρροής του Πεκίνου στη νοτιοανατολική Ασία, δεν διστάζουν σήμερα να ενισχύσουν τους στρατιωτικούς δεσμούς τους ακόμα και με τον άλλοτε άσπονδο εχθρό τους, το Βιετνάμ...


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΑ&ΤΕΧΝΕΣ

49

28 του Οχτώβρη 1940 ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

Κατά τη συνήθειά μου να σηκώνομαι νωρίς, είχα βγει χαράματα στην αβλή. Ήρεμα άνοιγε τα μάτια της η μέρα και κανένα απαίσιο σημάδι δεν προμήναγε τη θύελλα που ερχότανε. Τα μάγουλα της αβγούλας ροδίνιζαν ανάμεσα από τα σκορπισμένα σύννεφα που βόσκανε τον ουρανό. Τα κοκόρια λαλούσανε κλαγγόφωνα, το μούγκρισμα του πρώτου τραμ είχε δονήσει τον αέρα της γειτονιάς, κ’ η τονάτη παιδιάτικη φωνή πρόσφερνε «ζεστά κουλούρια» στον έρημον δρόμο, όταν άξαφνα ένας ήχος, φοβερός κι αναπάντεχος συντάραξε την ήρεμη ροή της ζωής. Ούρλιαξε η σειρήνα. Ούρλιασμα δυνατό, τραβηχτό, επίμονο, ανεβοκατέβαινε όλη τη σκάλα της φρίκης. Στο πρώτο ούρλιασμα έμπαινε δεύτερο, τρίτο, από άλλες σειρήνες, κοντινές και μακρινές, γινότανε ούρλιασμα κανόνας, ούρλιασμα φούγκα, στρίγγλικη μουσική, η μουσική πού έμελλε για χρόνια να γδέρνει τα αφτιά των κατοίκων της πολιτείας και να τους κόβει το αίμα. Γιόμιζε η στρίγγλικη βουή τα ουράνια, σαν για να ξεσηκώσει τους πεθαμένους της γης. Οι ζωντανοί πετάχτηκαν αλαφιασμένοι απ’ τα κρεβάτια τους. Κλείσαμε πόρτες και παράθυρα να εμποδίσουμε έξω τη σατανική συναυλία που μας τριβέλιζε το μυαλό κι ανοίξαμε το στόμα του διαλαλητή. Αυτός σφυρίζει κλέφτικα κι η εγγαστρίμυθη φωνή του λέει: «Προσοχή, προσοχή...», σύσταση ολότελα περιττή για εκείνη ίσα-ίσα τη στιγμή, που όλη μας η ύπαρξη είχε γίνει χίλια τεντωμένα αφτιά. Έτσι ακούσαμε τη γνωστή μελοδραματικήν ιστορία για το μεγάλο «Όχι», πού αν και ήτανε τόσο μεγάλο, ωστόσο ξεστομίστηκε μ’ ευκολία. Έτσι μάθαμε κείνο που με φόβο και τρόμο περιμέναμε από καιρό, πως μπαίναμε κι εμείς η Ελλάδα στον πόλεμο. Δυο αμέσως συναισθήματα κούνησαν τα αίματά μας. Το ένα φρικιαστικό από τη θέα του πολέμου. Το άλλο φλογερό, σαν λίβας, που φύσηξε από την ολάνοιχτη πόρτα της ελπίδας για λευτεριά. Τον ξέραμε τον πόλεμο. Όχι από τις εφημερίδες. Τον είχαμε γνωρίσει καλά ζώντας τον από το Δώδεκα κι εδώθε, όλα αυτά τα δίσεχτα χρόνια, όλους τους οργισμένους μήνες, σε Μακεδονικούς κάμπους και Ηπειρωτικά βουνά, σε Θρακιώτικα ακρογιάλια και σε μεγαλοπολιτείες της Ευρώπης, σε λαγκαδιές νεκροσπαρμένες, σε ποτάμια αιματοβαμμένα, σε χωριά να τα τρώνε οι πυρκαγιές, σε πολιτείες να τις χαλάνε οι μπόμπες, σε έφοδες με τη λόγχη, σε τάφρους μάχης, σε κάστρα αντίστασης, σε

στρατόπεδα αιχμαλωσίας, σε γιορτάδες νίκης. Είχαμε γνωρίσει, είχαμε νιώσει με όλες τις αισθήσεις μας, με τον βρασμό του αιμάτου και το ανατρίχιασμα του τομαριού μας, με τα χτυποκάρδια από την πάλη και τους πόνους από τις λαβωματιές, και τους όλμους και τα φλογοβόλα, τ’ άσφυξιογόνα και τα τανκς, και τα υποβρύχια και τ’ αερόπλανα και τις τορπίλες και τις ρουκέτες... Είχαμε ιδεί μωροζώντανους ξεκαφκάλωτους, να ζυμώνουν με τα ίδια τους τα δάχτυλα τα χυμένα μυαλά τους, ξεκοιλιασμένους να τρέχουν σκούζοντας, κρατώντας με τις χούφτες τους τα χυμένα άντερά τους, είχαμε ιδεί άλλους να ξερνάνε τα πλεμόνια τους. Γνωρίζαμε τις μαυροφορεμένες χήρες και τα παραπονεμένα ορφανά, τους ζητιάνους ανάπηρους και τους νεόπλουτους μαυραγορίτες και εμπόρους των πολέμων. Όλα τα γνωρίζαμε κι απ’ όσα γνωρίζαμε η φαντασία μας έπλαθε τα όσα φοβερότερα έμελλε να γίνουν. Κι όμως. Τη θανατίλα του Άρη του χαλαστή την εσκέπασε η ζωηρή ελπίδα του αγώνα για λευτεριά. Το σύνθημα όλης της ζωής μας ήταν αισιόδοξο σάλπισμα: «Απάνω του! Ένας είναι ο εχτρός. Απάνω του. Και πάλι και πάλι και πάντα: Απάνω του. Εμπρός στον αγώνα»! Με τον αγωνιστικό ρυθμό συνταιριαγμένο το βήμα, βγήκαμε στην πόλη. Όλη η Αθήνα έδειχνε συνεπαρμένη απ’ το ίδιο σύνθημα. Ο λαός δεν εδίστασε ούτε μια στιγμή για να πάρει την απόφασή του και να φωνάξει παρών. Τα σπίτια σήκωσον σημαίες. Οι κεντρικοί δρόμοι κι οι πλατείες πλημμύρισαν από κόσμο ζωηρόν, που τρέχανε, ο καθένας να παρουσιαστεί στη θέση του, και παρατώντας δουλειές και συνήθειες, φίλους και δικούς, ν’ αρματωθεί και να ξεκινήσει, έκαστος εφ’ ω ετάχθη. Οι ζωηρότεροι κι ανεβάσταγοι κι ανεύθυνοι είχανε κάμει κιόλας τα δικά τους. Είχανε σπάσει τα Ιταλικά μαγαζιά. Συναπαντιέμαι μ’ έναν θεατρίνο γνωστόν μου. Ήταν έξαλλος: «Τους κάναμε σμπαράλια!». Τόνε μάλωσα για να τόνε συνεφέρω, λέγοντάς του πώς είναι αλλού ο πόλεμος. Παρακάτω βρέθηκα μύτη με μύτη μ’ έναν άλλον γνωστόν μου, χρηματιστή: «Τώρα, μου λέει, άλλος γίνεται πλούσιος, άλλος χάνεται». Τράβηξε τον δρόμο του, τον δρόμο του που θα τον έκανε πλούσιο (όπως και τον έκαμε).

Μη έχοντας, εγώ απόμαχος πια, θέση στις γραμμές των αρμάτων, αλλά και μη μπορώντας να μείνω έξω απ’ τον αγώνα, αποφάσισα κι έβαλα μπρος να οργανώσω ένα από τα δυο: Είτε έναν θίασο για το μέτωπο, είτε μια εφημερίδα για τα μετόπισθεν. Έδωσα κιόλα για δημοσίεψη πρόσκληση να παρουσιαστούνε, όσοι θεατρίνοι δεν είχανε στρατιωτικήν υποχρέωση, στο θέατρο Κυβέλης για να συγκροτήσουμε θίασο για το μέτωπο. Όλη την ημέρα ο πυρετός της Αθήνας ανέβαινε. Επίστρατοι φεύγαν. Αρματωμένοι στρατιώτες γιόμισαν τους δρόμους. Τραγούδια πολεμικά αντηχούσανε στις ταβέρνες και τα διασκεδαστικά κέντρα, θρήνοι αποχωρισμού ξεπετιόντουσαν απ’ τα σπίτια. Τα πιο τρελά νέα κυκλοφορούσαν. Μα πάνω απ’ όλα κυριαρχούσε η αισιόδοξη ορμή του λαού, που όχι μόνον δεν έδειχνε δείλιασμα από τον φοβερόν αγώνα που έμπαινε η Ελλάδα, παρά αντίθετα πεποίθηση στην νίκη... Όλοι ειρωνευόντουσαν τους Ιταλούς. Το βράδυ αργά γυρίζοντας στο σπίτι μου συνάντησα έναν πού κουβάλαγε ένα τσουβάλι καφέ στο σπίτι του. Ήταν ο πρώτος μαυραγορίτης. Δε με θυμάται πια. Είναι σήμερα μέγας και πολύς. Πολλούς έκανε μεγάλους και τρανούς και τούτος ο πόλεμος. Κι ο φασισμός, φασισμός. Αλλά τι, εμείς ένα έχουμε σύνθημα: και τώρα όπως και τότε και πάντα: Απάνω του!

* «Ελεύθερα Γράμματα», αρ. 24-25, 26 Οκτωβρίου 1945.


50

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ

Πολεμώντ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ*

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΜΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*

Η ιστορική περίοδος του ‘40 με τις πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις αδιαμφισβήτητα δημιούργησε θρύλους γύρω από τη ζωή και τις πράξεις μεμονωμένων ανθρώπων και ομάδων. Από τι όμως συνίσταται ένας θρύλος; Η δημιουργία θρύλων είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο ή ομάδα ξεπερνά το φάσμα των θνητών και γίνεται μέρος ενός συμβόλου και μιας ανώτερης ιδέας. Χαρακτηριστικά θρύλων είναι η σύνδεση του ατόμου ή ομάδας με μια ιστορική περίοδο καθώς και με μια ανώτερη ιδέα. Αυτή η ανώτερη ιδέα, με την οποία ο λαός ταυτίζεται, είναι πολύ συχνά και ο λόγος που ο ήρωας ή η ηρωίδα καταλήγει σε οδυνηρό θάνατο ή περνάει από σκληρό βασανισμό. Συνήθως ο ήρωας / ηρωίδα υπερβαίνει τον μέσο άνθρωπο σε ψυχικά χαρίσματα και η πραγματική του / της ζωή, ίσως να την ονομάζαμε «θνητή», του ανθρώπου ή της κοινωνικής ομάδας παύει να έχει σημασία και η έμφαση δίνεται στις ηρωικές πράξεις του/της. Τέτοιο παράδειγμα της εν λόγω εποχής είναι ο Άρης Βελουχιώτης, που, παρ’ όλη την αμφιλεγόμενη παρουσία του, αποτελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα της δημιουργίας θρύλου. Το ίδιο του το όνομα «Άρης» (Θεός του πολέμου) είναι μια δημιουργία, αφού το πραγματικό του ήταν Αθανάσιος Κλάρας. Τα χαρακτηριστικά του ίδιου αλλά και της ζωής του που του δίνουν θρυλική υπόσταση είναι η επιμονή του στον αγώνα, οι στρατιωτικές του ικανότητες, η αυτοθυσία του στο όνομα αυτού του αγώνα καθώς και ο τρόπος που έληξε η ζωή του. Ο τραγικός και ασαφής θάνατος καθώς και η βεβήλωση και μαζική σκύλευση του πτώματός του είναι στοιχεία που ισχυροποιούν την άποψη ότι όντως ο Βελουχιώτης έγινε, εν τέλει, μια θρυλική προσωπικότητα. Είτε σκοτώθηκε είτε αυτοκτόνησε, ο θάνατος του είναι τυπικός χαρακτήρων που αποκτούν θρυλική και ηρωική υπόσταση. Η άγνωστη κατάληξη του πτώματος ισχυροποιεί το αίσθημα ότι πλέον δεν ανήκει στο ανθρώπινο φάσμα αλλά έχει μεταπηδήσει, στις συνειδήσεις μας, από το θνητό φάσμα, στο συμβολικό και αιώνιο της μνήμης. Άλλωστε, σε αντάρτικα και ρεμπέτικα τραγούδια όπως «του Καπετάν Άρη», «Σαν ατσάλινο

Ο όρος «τραγούδια του ‘40» ταυτίζεται συνήθως με το όνομα της Σοφίας Βέμπο, της δημοφιλέστερης ερμηνεύτριας του ελαφρού τραγουδιού της εποχής. Ίσως το ελαφρό τραγούδι να είναι κάπως ξεχασμένο σήμερα, σε σύγκριση με το ρεμπέτικο, ωστόσο κάθε Οκτώβριο παίρνει τη ρεβάνς μέσα από τη φωνή της «Τραγουδίστριας της Νίκης» και τα ελαφρά πολεμικά τραγούδια επισκιάζουν τα αντίστοιχα ρεμπέτικα. Μπορεί αυτό να οφείλεται στην προσωπικότητα της Βέμπο ή σε διάφορες άλλες καλλιτεχνικές ή πολιτικές συγκυρίες, αξίζει ωστόσο να θυμηθούμε και τα μεν και τα δε.

Σάτιρα και ταγκό

H δημιουργία θρύλων στην Ελλάδα του ’40 τείχος» και «Ένας λεβέντης έσβησε» ο Βελουχιώτης εξυμνείται και η μαχητικότητά του τονίζεται, ενώ δεν δίνεται έμφαση σε μια ρεαλιστική περιγραφή, αλλά στη θρυλική εκδοχή του χαρακτήρα του. Ένα δεύτερο παράδειγμα δημιουργίας θρύλου είναι η πράξη αφαίρεσης της γερμανικής πολεμικής σημαίας του Γ’ Ράιχ από τον Μανώλη Γλέζο και τον Απόστολο Σάντα τη νύχτα της 30ής Μαΐου 1941. Η πράξη αυτή συνδέθηκε με την αντίσταση του λαού ενάντια στον ναζισμό και εξύψωσε τον Γλέζο και τον Σάντα στο επίπεδο της ανώτερης ιδέας του δικαίου και την αντίσταση ενάντια στους κατακτητές. Ο Μεταξάς αποτελεί μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση δημιουργίας θρύλου. Είναι εντυπωσιακά παράδοξο ότι στην Ιστορία, αν και ήταν και είναι γνωστός για τις πολιτικές του δράσεις και την επαχθή δικτατορία του, ήταν εν τέλει το «ΟΧΙ» του που, βοηθούσης και της επίσης εκδοχής ανάγνωσης της ιστορίας, έχει χαραχθεί βαθύτατα στη μνήμη των ανθρώπων. Χαρακτηριστικό, επίσης, παράδειγμα δη-

μιουργίας θρύλου αποτελούν και οι 200 της Καισαριανής -Έλληνες αγωνιστές που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της περιοχής την 1η Μαΐου του 1944- καθώς και ο λαός της Κρήτης, που ξεσηκώθηκε αυθόρμητα κατά των εισβολέων στα τέλη Μαΐου του 1941. Η προηγούμενη ζωή και στις δύο περιπτώσεις έπαψε να έχει σημασία και το μόνο που προείχε ήταν και είναι η εξύμνηση της ηρωικής τους πράξης μέσω τραγουδιών, ποιημάτων και της ιστορικής μνήμης. Οι χαμένες με τραγικό και ηρωικό τρόπο ζωές τους και η αυτοθυσία τους αποτέλεσε παράδειγμα εξύψωσης των πράξεων λαϊκών ανθρώπων σε θρύλο που έμεινε ζωντανή μέσω της μνήμης αλλά και μέσω του λαϊκού τραγουδιού, όπως στην περίπτωση του «Σαββατόβραδο της Καισαριανής». Οι λόγοι δημιουργίας των προαναφερθέντων θρύλων προέρχονται από την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπινου ασυνείδητου να δημιουργήσει μύθους και θρύλους για την εξήγηση περιστατικών που, λόγω της φύσης τους, δημιουργούν δυσβάστακτα και επίπονα συναισθήματα, δύσκολα να καταπολεμηθούν. Οι θρύλοι και οι μύθοι διευκολύνουν την αντιμετώπιση τους. Αυτή η υποσυνείδητη δημιουργία είναι αποτέλεσμα του συλλογικού ασυνείδητου της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία, εκείνη την περίοδο, είχε ανάγκη να ηρωοποιήσει ανθρώπους για να λάβει θάρρος και κουράγιο για αυτά που είχαν περάσει και για αυτά που έπονταν. Όπως κάθε εποχή και κοινωνία δημιουργεί τους δικούς της ήρωες, έτσι και η Ελλάδα του ‘40, στην ανάγκη της να κατασκευάσει μια νέα ταυτότητα, δημιούργησε τους παραπάνω και άλλους ως το μέσο για να δώσει νόημα σε έναν παράλογο κόσμο (Rollo May), αλλά και για να ανακατασκευάσει το παρελθόν, το παρόν και να δώσει ελπίδα για το μέλλον.

* Η Νικολέμμα - Πολυξένη Δημητρίου είναι λαογράφος

Τα περισσότερα ελαφρά πολεμικά τραγούδια ξεπήδησαν μέσα από τις πολεμικές επιθεωρήσεις που κατέκλυσαν τις αθηναϊκές σκηνές στη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου: άλλοτε αποτελούσαν μέρος ενός νούμερου και εκτελούνταν από τους / τις ηθοποιούς και άλλοτε ήταν «αυτόνομες» ρομάντζες που ερμήνευαν δημοφιλείς τραγουδίστριες. Και στις δυο περιπτώσεις οι στίχοι ήταν συνήθως γραμμένοι πάνω σε ήδη γνωστές μελωδίες και προπαγάνδιζαν, όπως και τα έργα από τα οποία προέρχονταν, το θεματικό τρίπτυχο «Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια». Με βάση τη θεματολογία τους, τα ελαφρά πολεμικά τραγούδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα σατιρικά και τα ερωτικά. Τα σατιρικά είναι συχνά παρωδίες δημοτικοφανών τραγουδιών: το «Πλέκει η Βάσω το προικιό της» γίνεται «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», το «Στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός» γίνεται «Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός». «Η κοπέλα η Μαριγώ» μεταμορφώνεται σε «λεβέντη Ιταλό» που «μια δουλειά σωστή δεν κάνει». Υπήρξαν και δημοφιλείς παρωδίες ιταλικών τραγουδιών. Το πασίγνωστο «Κορόιδο Μουσολίνι» ήταν η ιταλική «Reginella Campagnola», που παρωδήθηκε από τον Γ. Οικονομίδη. Ενώ το «Πω πω, τι έπαθε ο Μουσολίνι» ήταν αρχικά αγγλική παρωδία του ιταλικού «Evviva la torre de Pisa» με θέμα την ήττα των Ιταλών στην Αλβανία («What a surprise for the Duce, he can’t put it over the Greeks») και τραγουδήθηκε τελικά από τη Βέμπο και στα ελληνικά και στα αγγλικά.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

51

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ

ας σε ρυθμούς χασάπικου και ταγκό Τα ερωτικά τραγούδια έχουν ως βασικό θέμα την αναχώρηση του φαντάρου για το μέτωπο και τη συγκινητική στάση της Ελληνίδας που δεν ζηλεύει τη νέα αγαπημένη του καλού της, την πατρίδα: «Μας χωρίζει ο πόλεμος» τραγουδάει ο πολεμιστής (ένα όμορφο ταγκό των Μ. Σουγιούλ - Κ. Κοφινιώτη, από τις ελάχιστες καινούργιες συνθέσεις αυτής της κατηγορίας) και «Αγωνία πια δεν έχω όπως πρώτα στην καρδιά / είμαι γνήσια Ελληνίδα που αγαπά τη λευτεριά» απαντά η αγαπημένη του (παρωδία προπολεμικού ταγκό των Μ. Πορτοκάλλη - Αιμ. Σαββίδη). Έναν μοναδικό συνδυασμό των δυο κατηγοριών επιτυγχάνει ο Αττίκ, που παρωδεί ο ίδιος τα ερωτικά του τραγούδια για να σατιρίσει τους Ιταλούς που οπισθοχωρούν. Το «Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιόλες / μαραμένα και τα γιασεμιά» γίνεται: «Μαραμένα τυριά γκοργκοντζόλες μας αφήσαν για κληρονομιά. / Το κακό είναι που μούχλιασαν όλες και μυρίζουν φασιστική βρομιά...». Ελάχιστα ελαφρά τραγούδια αντιπροσωπεύουν τη μητέρα του στρατιώτη. Πασίγνωστο είναι το «Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά» των Σουγιούλ - Τραϊφόρου, παρωδία της δημοφιλέστατης «Ζεχρά». Επίσης το δημοφιλές προπολεμικό ταγκό «Μοναξιά, φτάνεις κάποτε μοιραία / μοναξιά, είσαι η πιο σκληρή παρέα» των Εντουάρντο Μπιάνκο - Αλέκου Σακελλάριου μετατρέπεται από τον Τραϊφόρο σε προσευχή της μητέρας: «Παναγιά, στη γιγάντια τούτη πάλη / Παναγιά, έλα βόηθα μας και πάλι».

Αν και στα πολεμικά ρεμπέτικα σπανίζουν οι αναφορές στην αγαπημένη, ο ρεμπέτης υπόσχεται στη μητέρα του ότι θα γυρίσει νικητής από το μέτωπο με τη βοήθεια του Θεού «Κι αν δεν γυρίσω, μάνα μου, μην κλάψεις, μην πονέσεις / τη νίκη να ‘χεις για χαρά και μη μαυροφορέσεις» («Ψηλά στης Πίνδου τα βουνά», Μπαγιαντέρας).

Η Ολυμπία Παπαδούκα, στην πλατεία Τρικάλων: Στο καμιόνισκηνή, τραγουδάει μαντινάδες που γράφει ο Γιάννης Ρίτσος

Σάτιρα και χασάπικο Στο «αντίπαλο» στρατόπεδο του ρεμπέτικου τραγουδιού, οι σατιρικές παρωδίες είναι εξίσου συχνές. «Ο Αντώνης ο βαρκάρης ο σερέτης» των Σπ. Περιστέρη - Μ. Μάτσα γίνεται «Ο Μπενίτο κάποια νύχτα ζαλισμένος». Το «Καραντουζένι» του Βαμβακάρη, που είχε απαγορευτεί προπολεμικά από τη μεταξική λογοκρισία, επανέρχεται θριαμβευτικά με τον τίτλο «Γεια σας, φανταράκια μας». Οι ρεμπέτες απευθύνονται συχνότερα ευθέως στον Μουσολίνι: «Μουσολίνι, άλλαξε γνώμη, έλα πια στα συγκαλά σου / γιατί έφτασε η ώρα να τινάξεις τα μυαλά σου» (παρωδία του «Γρουσούζη» του Βαμβακάρη). Όπως και οι δημιουργοί του ελαφρού, κάνουν αναφορές στην απελευθέρωση των Δωδεκανήσων («Την Αλβανία ξέγραψε, φίλε Μπενίτο, τώρα / και για τα δώδεκα νησιά ήρθ’ η στερνή σου ώρα» -ο Μάτσας παρωδεί τη «Μαρία Μανταλένα» του Περιστέρη), στη βοήθεια των συμμάχων («Σαν πολέμαγες με τους Αβησσυνέζους, δεν ήξερες από Έλληνες ούτε και από Εγγλέζους», παρωδία του τραγουδιού «Το κορίτσι με τα ράσα» του Δ. Περδικόπουλου) και σατιρίζουν τις γαστρονομικές προτιμήσεις των εχθρών («Το κόλπο σου δεν έπιασε, Φρατέλο, στην Ελλάδα / σπαγγέτο ‘μεις δεν είμαστε, ούτε μακαρονάδα», Γ. Παπασιδέρης). Οι ρεμπέτες, ωστόσο, είναι μάλλον πιο ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν λέξεις που θα αποφεύγονταν στα ελαφρά τραγούδια: «Μας φέρθηκες μπαμπέσικα, μα τώρα τα πληρώνεις. / Τι στραπάτσο και τι νίλα σου κατάφερε η αρβύλα» (Γ. Παπασιδέρης). Αν και στα πολεμικά ρεμπέτικα σπανίζουν οι αναφορές στην αγαπημένη, ο ρεμπέτης υπόσχεται στη μητέρα του ότι θα γυρίσει νικητής από το μέτωπο με τη βοήθεια του Θεού («Στης

Αλβανίας τα βουνά» των Φωτίδα - Χατζηχρήστου) και την παρακαλά: «Κι αν δεν γυρίσω, μάνα μου, μην κλάψεις, μην πονέσεις / τη νίκη να ‘χεις για χαρά και μη μαυροφορέσεις» («Ψηλά στης Πίνδου τα βουνά», Μπαγιαντέρας).

Ερμηνευτές και ερμηνεύτριες και ενστάσεις Τα ρεμπέτικα πολεμικά τραγούδια ηχογραφήθηκαν κυρίως από άντρες: Μπαγιαντέρας, Στελλάκης Περπινιάδης, Μάρκος Βαμβακάρης, Απόστολος Χατζηχρήστος, Δημήτρης Περδικόπουλος, Γιάννης Παπαϊωάννου, Γιώργος Παπασιδέρης, Μανώλης Χιώτης ενώ οι Νταίζη Σταυροπούλου και Ιωάννα Γεωργακοπούλου ακούγονται σε ελάχιστα τραγούδια μαζί με αντρικές φωνές. Αντίθετα, τα ελαφρά πολεμικά τραγούδια τραγουδήθηκαν κυρίως από γυναίκες (ακόμα κι όταν παρουσίαζαν την πλευρά του στρατιώτη): εκτός από τη Βέμπο, κυκλοφόρησαν δίσκοι με τις Δανάη Στρατηγοπούλου, Κάκια Μένδρη, Κούλα Νικολαΐδου και Ρένα Βλαχοπούλου (στο θέατρο διακρίθηκαν στο ρεπερ-

τόριο αυτό και οι Ρίτα Δημητρίου, Πάολα, Σωτηρία Ιατρίδου), ενώ οι μόνες αντρικές φωνές που ακούγονται σε δίσκους με ελαφρά πολεμικά τραγούδια είναι των Νίκου Γούναρη και Άλκη Παγώνη. Οι στίχοι των τραγουδιών δημοσιεύονται σε περιοδικά (τα ρεμπέτικα συνήθως στις τελευταίες σελίδες) που φτάνουν σε όλη την Ελλάδα, όπως και οι δίσκοι. Κάποια ελαφρά τραγούδια κυκλοφορούν σε δεύτερες εκτελέσεις από διαφορετικές εταιρείες, που αποσκοπούν προφανώς, πέρα από την εμψύχωση του κοινού, και στο κέρδος. Η συνεχής παραγωγή πολεμικών τραγουδιών φέρνει κάποια στιγμή κόπωση: η θεματολογία εξαντλείται και η έμπνευση των στιχουργών μοιάζει να στερεύει. Η Δανάη Στρατηγοπούλου δεν διστάζει να χαρακτηρίσει την υπερπαραγωγή αυτή πατριδοκαπηλική και αρνείται να τραγουδήσει άλλο πολεμικό τραγούδι πέρα από το «Άντε στο καλό κι η Παναγιά μαζί σου, / άντε στο καλό κι η σκέψη μου δική σου» θεωρώντας πως μετά από αυτό δεν απομένει να ειπωθεί τίποτε άλλο.

Μας ενώνει ο πόλεμος; Σε γράμμα του από το μέτωπο στο περιοδικό Το ελληνικό τραγούδι τον Μάρτιο του 1941, ο συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού Μηνάς Πορτοκάλλης γράφει: «Τις νότες, το πιάνο και το ακορντεόν τα αντικατέστησα προσωρινά με το Μάνλιχερ, τη λόγχη και τα φυσίγγια... [Α]ντί να συλλαμβάνω μελωδίες τραγουδιών, συλλαμβάνω... κουστωδίες δειλών Ιταλών». Τον ίδιο μήνα κυκλοφόρησε το τραγούδι του ρεμπέτη Στέλιου Κερομύτη: «Καιρός πια το μπουζούκι μου στο πλάι να τ’ αφήσω / να πάρω το ντουφέκι μου να πα’ να πολεμήσω. / Θα αφήσω πια την πένα μου, θα πιάσω τη σκανδάλη / να δείξω την αντρεία μου καθώς και τόσοι άλλοι». Σε ρυθμούς χασάπικου ή ταγκό, με μπουζούκι ή με πιάνο, τα δυο «αντίπαλα» μουσικά στρατόπεδα ήταν μάλλον ένα.

* Ο Απόστολος Πούλιος είναι ερευνητής του μουσικού θεάτρου


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

52

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ

Με βία Μάλιστα: 28 Οκτωβρίου του 1940. Ολόκληρα 73 χρόνια πριν. Το καθολικό πριν ενός λαού που επιστράτευσε και την τελευταία ικμάδα του καθημαγμένου ήθους του για να προβιβαστεί στο ύψος των καθηκόντων του. Για να ανελκύσει τη συλλογική περηφάνια από τα τάρταρα του δικτατορικού (και όλων των προηγούμενων) τρόμου, να τη βαπτίσει στο αρμονικό χάος όλων των συμπερασμάτων της έμφρονης ελευθερίας και να της δώσει το όνομα του εμπόλεμου αίματος, δηλαδή του βίαιου συμπεράσματος απέναντι στον επελαύνοντα φασισμό. Οπωσδήποτε ήταν μια βίαιη αντίδραση απέναντι στη βία του εισβολέα. Συνεπώς εμείς σήμερα, αν πράγματι θέλουμε να τιμήσουμε την επέτειο, θα πρέπει (τουλάχιστον σύμφωνα με τον υπουργό της Ν.Δ., Μιχελάκη) να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις και να καταδικάσουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. Με ένα ναι ή ένα όχι. Μα θα μου πεις ότι το «όχι» το είπε ο Μεταξάς, ιδεολογικός προπάτορας της σημερινής Ν.Δ. Δεν έχει σημασία. Άλλωστε την τιμή της χώρας, για την ακρίβεια την τιμή της ελευθερίας, δεν την έσωσαν τα μεταξικά υποκείμενα μέσα στον στρατό και μέσα στην περιώνυμη -με τη σύγχρονη πολιτική ονοματοδοσία της ορθότητας- «κεντρική πολιτική σκηνή» εκείνης της εποχής. Εκείνα τα υποκείμενα (τα ιστορικά υποκείμενα εννοείται) ήθε-

λαν απλώς να ρίξουν μερικούς πυροβολισμούς (και εν συνεννοήσει με τον εισβολέα) «διά την τιμή των όπλων» (ποιος ξέρει και πόσο είχε αγοραστεί τότε το κάθε «όπλον» για να είναι τόσο ανίκανο ώστε να υπερασπιστεί την πατρίδα) και πέραν τούτου ουδέν. Πλην όμως ο ελληνικός λαός, κύριε Μιχελάκη, ήταν βίαιος. Και πιο βίαιο απ’ όλα ήταν το απίστευτο 28ο Σύνταγμα, που το έστειλαν στην πρώτη γραμμή τα γαλακτομπούρεκα της εθνικοφροσύνης για να γίνει κρέας. Επί τούτου. Για να ξεβρομίσει ο -εθνικός- τόπος των ήδη προσκυνημένων. Ένα Σύνταγμα φτιαγμένο από κομμουνιστές, κατάδικους, εξόριστους, γύφτους (κι ας αφήσουμε κατά μέρος τις ρεβεράντζες της πολιτικής ορθότητας) και άλλα «κατακάθια». Πλην όμως αυτά τα «κατακάθια» έγραψαν μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας επίσης. Θα προκαλούσα εδώ τον Δένδια, τον υπουργό που με προστατεύει από τη βία, να συγκρίνει την ιστορία της «αγαθής» του οικογένειας (πολλαπλώς ευεργετημένης από δικτατορικά και άλλα χειρότερα καθεστώτα) με τη βίαιη ιστορία αυτού του παρακατιανού 28ου Συντάγματος και να μας πει: Καταδικάζει τη δειλία απ’ όπου κι αν προέρχεται; Καταδικάζει την υποταγή απ’ όπου κι αν προέρχεται; Καταδικάζει τον Γοργοπόταμο απ’ όπου κι αν προέρχεται; Καταδικάζει τους λουφαγμένους και τους

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ kostaskanavuris @hotmail.com

Τι κάνουμε τώρα που η βία αποκτάει το πραγματικό της νόημα, εκείνο της σολωμικής όψης που μετράει τη γη; Εγώ λέω να πάμε με τον Σολωμό. Να πάμε μ’ αυτόν που ανεβαίνει αντίθετα τον ποταμό, μαζί και τον ουρανό. Εγώ λέω να βιαστούμε απ’ όπου κι αν προερχόμαστε. Και να συντάξουμε ένα καινούργιο 28ο Σύνταγμα της ελληνικής πατρίδας

μαυραγορίτες απ’ όπου κι αν προέρχονται; Καταδικάζει τη βία της Ηλέκτρας Αποστόλου, του Διογένη Κομνηνού, του Παύλου Φύσσα απ’ όπου κι αν προέρχεται; Αλλά δεν βαριέσαι. Τι να καταδικάσουν τα κόπρανα. Τι να καταδικάσουν οι Μπαλτάκοι και οι Μουρούτηδες και οι Λαζαρίδηδες και οι Κρανιδιώτηδες... Τι να καταδικάσουν τα προσκοπάκια σ’ αυτή την ταινία τρόμου που πληρώνουμε όχι για να τη δούμε, αλλά για να τη ζήσουμε, και που λέγονται Βενιζέλος κι άλλος Βενιζέλος κι άλλος Βενιζέλος και άλλος Βενιζέλος, ανάλογα με τη στιγμή, σε μια προσπάθεια αισχρή να υπάρχει μόνο στιγμή, μόνο κέρμα και καθόλου χρόνος. Αυτό λέγεται προδοσία, αλλά είναι άλλης φιλοσοφικής κατηγορίας, δεν έχει επετείους, έχει μονάχα Βενιζέλους. Και Σαμαράδες. Και ανθρώπους που ποτέ, μα ποτέ, από γενιά σε γενιά δεν σήκωσαν κεφάλια. Υποταγμένα οντάρια, ανδράρια και γύναια. Ήσυχοι άνθρωποι. Μια θηριώδης λεγεώνα ήσυχων ανθρώπων που καταδικάζει τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. Που είναι έτοιμη να αποθεώσει τον Ρήγα Φεραίο του «Θούριου» και ταυτοχρόνως να καταδικάσει τον Ρήγα της «Χάρτας», που λέει ότι είναι δικαίωμα του ανθρώπου να εξεγείρεται όταν «θλίπτεται αφορήτως». Δηλαδή, όταν πιέζεται έως ασφυξίας. Και τι κάνει τότε αυτός ο άνθρωπος; Καταφεύγει στη βία. Στη βιασύ-

ΔΙΑ-ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΣ

nikoskourmoulis@gmail.com

Culture kiosque Με έδρα το Παρίσι, το πλούσιο (από πλευράς ύλης) αυτό online περιοδικόοδηγός μας μεταφέρει το τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της τέχνης και των ιδεών. Ένα περιοδικό που προωθεί την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Συνεργάζεται με κορυφαίους αρθρογράφους και πολιτιστικούς συντάκτες μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων όπως: Time, BBC, The Financial Times, Le Monde και πολλές άλλες. Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει ό,τι αξίζει να παρακολουθήσει κανείς,

νη. Δηλαδή τρέχει με λόγο και πράξη ώστε να μετρήσει πιο γρήγορα από τον αντίπαλό του (που κι αυτός βιάζεται, χρησιμοποιεί βία) το έδαφος και την ύλη της ύπαρξής του. «Ο καθείς και τα όπλα του» λέει ο Ελύτης. Μάλλον κρατάει ίσες αποστάσεις από τη βία «απ’ όπου κι αν προέρχεται». Και τότε σου έρχεται κατάμουτρα ο Σολωμός με την «κόψη του σπαθιού την τρομερή». Τώρα; Τι κάνουμε που κραυγάζουν οι ναζί στις πυρφόρες τελετές τους και λίγο πριν ο πάνδημος λαός στις γαμικές λαοσυνάξεις του ποδοσφαίρου και του ντοπαρισμένου δισκοβόλου του Μύρωνα. Τι κάνουμε τώρα που η βία αποκτάει το πραγματικό της νόημα, εκείνο της σολωμικής όψης που μετράει τη γη; Εγώ λέω να πάμε με τον Σολωμό. Να πάμε μ’ αυτόν που ανεβαίνει αντίθετα τον ποταμό, μαζί και τον ουρανό. Εγώ λέω να βιαστούμε απ’ όπου κι αν προερχόμαστε. Και να συντάξουμε ένα καινούργιο 28ο Σύνταγμα της ελληνικής πατρίδας. Δηλαδή να γνωριστούμε με την «όψη που με βία μετράει τη γη». Να μην φοβηθούμε. Πράγμα που σημαίνει να πούμε. Με το στόμα ανοιχτό από την έκπληξη. Με το χέρι σαν όπλο από την προθυμία. Με την ψυχή να μαζεύει τα αποκαΐδια κάθε προηγούμενης πυρκαγιάς. Και με το μυαλό ωραία κουρασμένο ανάμεσα στον Ηράκλειτο και τον Νίτσε. Με βία. Μόνο με βία.

Hi-Fructose σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκεται. Τούτο το φθινόπωρο, στη νορμανδική πόλη Ρουέν της Γαλλίας, στο πλαίσιο του «Ιμπρεσιονιστικού φεστιβάλ» που ιδρύθηκε το 2010 από τον Λοράντ Φαμπιούς, εκτίθενται για πρώτη φορά συγκεντρωμένα, πάνω από 100 διάσημα έργα Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων (π.χ. Μονέ, Σερά, Καγιεμπότ, Τζόνκιντ και άλλοι), με θέμα το νερό. Εν συνεχεία και με αφορμή τα κινηματογραφικά άπαντα του Μάριο Λάντζα από την «Τurner Classic Movies», επιχειρείται ένα παιχνιδιάρικο αφιέρωμα στα μουσικά μονοπάτια του «σούπερ Μάριο». Το αφιέρωμα «δένει» με εκτεταμένες παράλληλες αναφορές σε αστέρες του Χόλυγουντ που δεν ξεκίνησαν ως ηθοποιοί: Έστερ Ουίλιαμς, Τζόνι Βαϊσμίλερ, Κάρμεν Μιράντα και πλήθος άλλων. Το περιοδικό κάνει πολύ καλά και μας υπενθυμίζει ότι αυτή την εποχή η «ΜΟΜΑ» φιλοξενεί μια εκτενή ρετροσπεκτίβα στον φωτογράφο που μεταμόρφωσε το πορτραίτο σε οπτικό μυθιστόρημα: στον κύριο Μπιλ Μπραντ. Ένα ενημερωμένο κιόσκι, που δεν υπολείπεται αναλυτικής ματιάς ούτε παριστάνει το έξυπνο.

Frieze Ήταν ένα από τα ιδρυτικά περιοδικά (μαζί με το «The Face») που γέννησαν και επέκτειναν την «γκραντζ» κουλτούρα, πίσω στις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Οι συντάκτες του περιοδικού μεγάλωσαν και μαζί τους γιγαντώθηκε και η εμβέλεια του περιοδικού, ενώ η ύλη έχει γίνει ακόμη πιο φευγάτη. Ένας σπάνιος συνδυασμός ωριμότητας και ρίσκου. Στο τρέχον τεύχος, με εμφανή τα ίχνη του ρομαντισμού πάνω του, εξετάζεται εν πρώτοις η πορεία και το έργο της μεγάλης συνθέτριας Μέρεντιθ Μονκ. Παρακάτω υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα σε δυο πολυπολιτισμικές πόλεις όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε: το Μαρόκο και το Γιοχάνενσμπουργκ. Ενώ επανέρχεται στα εικαστικά, με το πορτραίτο του Γερμανού μετρ του ντιζάιν, Μαξ Χέτζλερ. Το κλου της έκδοσης είναι η μακροσκελής συνομιλία του σκηνοθέτη Νίκολας Ρεφκ με τον Ντέιβιντ Μπάουϊ. Μια σύμπλευση γιγάντων.

H «υψηλή φρουκτόζη» κάνει το μυαλό να πεταρίζει και το βλέμμα να σκέφτεται. Ο ιστότοπος που θα λάτρευαν οι καλλιτέχνες του φωβ, αφού συστήνει και προτείνει τον κόσμο του χρώματος. Κατασκευές, καμβάδες, περφόρμανς, από νέους αποκλειστικά δημιουργούς, που δίνουν τροφή στην αγνή φαντασία. Ο Τομά Σαρασένιο κατάγεται από την Αργεντινή. Η τελευταία του εγκατάσταση ονομάζεται «Poetic Cosmos» και είναι μια έκρηξη χρωμάτων. Μεγάλης κλίμακας επιφάνειες, οι οποίες ντύνονται με τόσο έντονα χρώματα που κόβουν την ανάσα. Στον αντίποδα, οι ανθρακί μονοχρωματικοί πίνακες του Ιάπωνα Χιροσίγκε Φουκουχάρα αναδύουν ένα πρωτόγονο μυστήριο. Ενώ η ανερχόμενη Μέγκαν Χόουλαντ εξετάζει το εφήμερο της ομορφιάς, μέσα από τους καμβάδες της, που ξυπνούν μνήμες από τα σονέτα του Σαίξπηρ. Ένας ιστότοπος που δεν σταματάς να χαζεύεις.


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

53

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ:

Επιστρέφω στον κύκλο της συστηματικής συγγραφής

νησυχεί;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ

Είναι από τους ελάχιστους γραφιάδες που δεν βαρυγκομούν όταν τους ζητήσεις να κόψουν ένα κείμενό τους. «Άσκηση γραφής» αποφαίνεται ορθά κοφτά, και σε ελάχιστο χρόνο το αποτέλεσμα της «κοπτοραπτικής» του αποδεικνύεται εφάμιλλο, αν όχι καλύτερο, της πρώτης γραφής. Κάθε Σάββατο από τις σελίδες της «Αυγής» με τα «Πολυ-πολιτισμικά» του σκαλίζει το πολιτικό μεδούλι του πολιτισμού αναδεικνύοντας μια γραφή ασκημένη σε πιο δύσκολα πεδία. Παλιά καραβάνα στο θέατρο ο Πάνος Σκουρολιάκος. Ηθοποιός με περγαμηνές και σπάνιο ήθος, σκηνοθέτης και δάσκαλος, επιτυχημένος καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΗΠΕΘΕ Λαμίας, με την πρόσφατη κυκλοφορία της συλλογής διηγημάτων «Ξύλινα, χάλκινα, πνευστά» από τις Εκδόσεις του Αυγούστου αποδεικνύεται και πεζογράφος αξιώσεων. Από τη θητεία του στην μπάντα της Νέας Σμύρνης, στα χρόνια τα μαθητικά, προέκυψε ο τίτλος της συγκεντρωτικής αυτής έκδοσης που περιλαμβάνει τις δύο πρώτες συλλογές διηγημάτων του, την «Αγκούσα» και την «Άδεια Πλατεία». Γραμμένες την περίοδο της νεότητας, έρχονται με αναλλοίωτη τη

νεανική τους φρεσκάδα να «κουμπώσουν» στην εποχή μας, αφού οι ιστορίες του ιχνογραφούν έναν «θίασο αγνώστων στην αρχή μεταξύ τους, αλλά που τους ενώνει το μεγάλο φορτίο της μοναξιάς και της κοινής λύπης», όπως λέει γι’ αυτές ο ποιητής Γιώργος Μαρκόπουλος. Ήταν τότε στα χρόνια της μαθητείας στην μπάντα της Νέας Σμύρνης, πάνω - κάτω, που γνώρισε και μια άλλη σπουδαία κυρία. Έκτοτε δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Η Αριστερά και η τέχνη στην περίπτωση του είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. «Πώς θα απευθυνθείς μέσα από μία παράσταση ή μέσα από ένα βιβλίο στους συνανθρώπους, συμπολίτες, στο κοινό, όπως θέλει ας το πει ο καθένας, αν δεν έχεις απόλυτη συναίσθηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει αυτός στον οποίο απευθύνεσαι, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, των ονείρων και επιθυμιών του» λέει και όλα αυτά τα χρόνια επιμένει να αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο της τέχνης. Μέσα από το θέατρο, με τα γραπτά του, από τους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα αυτά μας μιλάει σήμερα ο Πάνος Σκουρολιάκος.

Επιστροφή στη συγγραφή ή επανεκκίνηση είναι τα «Ξύλινα, Χάλκινα, Πνευστά»;

θεί να πηγαίνει θέατρο, να ακουμπάει στην τέχνη;

Επιστρέφω στον κύκλο της συστηματικής συγγραφής απ’ όπου είχα αποχωρήσει το 1985. Αυτά τα διηγήματα είναι γραμμένα σε πολύ νεαρή ηλικία, και είχαν τότε δημοσιευτεί στη «Λέξη», το «Τραμ», τα «Γράμματα και Τέχνες» και άλλα περιοδικά. Η δουλειά μου στην πεζογραφία βάδιζε παράλληλα με την παρουσία μου στο θέατρο. Όταν άρχισαν να μεγαλώνουν οι θεατρικές μου υποχρεώσεις, έπρεπε να διαλέξω τι από τα δύο θα κάνω. Η ισχυρή ανάγκη μου ήταν να κάνω θέατρο και η λογοτεχνική μου δραστηριότητα απλώς ανεστάλη. Εικοσιτόσα χρόνια μετά ήρθε η ώρα να ξαναρχίσω και θα ‘θελα η νέα εσοδεία να μην είναι απλώς συνέχεια της παλιάς, αλλά ένα βήμα μπροστά και διαφορετικά απ’ αυτά που έχω κάνει έως τώρα. Προς το παρόν υπάρχουν σημειώσεις και σκέψεις. Σαν άνθρωπος του θεάτρου όμως έχω την ανάγκη να ανακαλύψω την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία θα κινηθούν τα νέα πράγματα. Θα είναι πάλι ποιητικές ιστορίες; Το πιθανότερο είναι ένα είδος που μ’ ενδιαφέρει και μου α-

Έχω την ανάγκη να ανακαλύψω την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία θα κινηθούν τα πράγματα

ρέσει γιατί δεν επιβάλλει τετελεσμένα στον αναγνώστη, αλλά τον καλεί να κάνει το δικό του ταξίδι μέσα από τα κείμενα. Ηθοποιός, συγγραφέας, αρθρογράφος και παράλληλα ενεργά δρων στην πολιτική σκηνή... Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά μεταξύ τους. Πώς θα απευθυνθείς μέσα από μία παράσταση ή μέσα από ένα βιβλίο στους συνανθρώπους, συμπολίτες, στο κοινό, όπως θέλει ας το πει ο καθένας, αν δεν έχεις απόλυτη συναίσθηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει αυτός στον οποίο απευθύνεσαι, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, των ονείρων και επιθυμιών του. Τώρα, με τις δυσκολίες που περνάμε, το κοινό εξακολου-

Όταν ήμουν νέος ηθοποιός, μαθαίναμε από τους ηλικιωμένους ομότεχνους της εποχής ότι τα θέατρα κατά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής ήταν κατάμεστα. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να αντιληφθώ. Το βιώνω τώρα που στην εποχή της κρίσης το κοινό θέλει να ακουμπήσει κάτι ζωντανό, αληθινό και ουσιαστικό όπως είναι το θέατρο και να ταξιδέψει μαζί του όχι για να ξεχαστεί, αλλά για να επιχειρήσει ένα ταξίδι αυτογνωσίας και να οργανώσει τις δικές του διεξόδους. Τα καλά πράγματα φαίνονται περισσότερο τώρα και εξ αιτίας της κατάρρευσης ενός συστήματος λάιφ στάιλ που προέβαλλε πολιτιστικά προϊόντα με ένα περιτύλιγμα άσχετο από την ουσία της τέχνης. Ακόμα οι δυσκολίες έχουν δημιουργήσει νέες ομάδες, έχουν εμπνεύσει και τους παλιότερους για νέες δράσεις με καινούργια πολιτισμικά εργαλεία σε χώρους, επιλογές ρεπερτορίων, τρόπους επικοινωνίας κ.λπ. Οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι συναισθάνονται τον ρόλο τους αυτή την κρίσιμη περίοδο; Άλλοι ναι, άλλοι όχι, άλλοι λίγο, άλλοι περισσότερο. Θα πρέ-

πει όμως να αναρωτηθούμε αν δίνεται η δυνατότητα από τα κυρίαρχα μέσα στους καλλιτέχνες που θέλουν να μιλήσουν ώστε να το κάνουν. Εγώ σέβομαι και τους συστημικούς διανοούμενους γιατί είτε από άποψη είτε από ανάγκη επιβίωσης έχουν διαλέξει να στολίζουν με φθηνά καθρεφτάκια το απαίσιο πρόσωπο της κρίσης που μας έχει επιβληθεί. Εγώ, συμμετέχοντας στην απεργία των ηθοποιών του περασμένου Μαρτίου, απεργούσα για τους συναδέλφους που εργάζονται με τον βασικό μισθό. Δεν με αφορούσε άμεσα δηλαδή, αντίθετα αφορούσε συναδέλφους μου στον θίασο οι οποίοι δεν απήργησαν. Αποπέμφθηκα από τον θίασο και το ΣΕΗ με άφησε ακάλυπτο. Ο αντιμνημονιακός βουλευτής Χαϊκάλης, που ήταν απεργοσπάστης, συνεχίζει τον αγώνα του για το καλό του ελληνικού λαού. Τελικά αυτός ο κορσές του αντιμνημονίου μάλλον είναι πολύ φαρδύς, χωράει τους πάντες. Μέχρι και τη Χρυσή Αυγή χώρεσε. Εδώ πρέπει ο καθένας να πάρεις τις ευθύνες του, και τα πολιτικά κόμματα και, κυρίως, οι πολίτες. Μια βουβαμάρα απλώνεται και στον κόσμο. Σας α-

Νομίζω ότι ο κόσμος είναι φοβισμένος. Κανείς δεν βγαίνει να πει ευθέως στην κοινωνία «απαγορεύομεν και διατάσσομεν», το υποβάλλουν όμως καθημερινά με ενέργειες όπως το κλείσιμο της ΕΡΤ ετσιθελικά και χωρίς πρόγραμμα, η καθημερινή εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και η στοχοποίηση της Αριστεράς ως μίας ημιπαράνομης κατάστασης στην οποία στοχοποιείται οποιοσδήποτε την υποστηρίξει. Κι όταν λέω Αριστερά, εννοώ Αριστερά κι όχι κάποια κομμάτια που συγκυβέρνησαν με τον τέως αρχηγό της νεολαίας του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Με τη σύλληψη του αρχηγού, βουλευτών και μελών της Χρυσής Αυγής, με τη γνωστοποίηση στον πολύ κόσμο της εγκληματικής δράσης της, θεωρείτε ότι ξεμπερδέψαμε με τον νεοναζισμό; Όχι βέβαια. Όπως δεν ξεμπερδέψαμε με την κακή διαχείριση του εθνικού μας πλούτου επειδή καταδικάστηκε ο κ. Τσοχατζόπουλος. Θεωρώ ότι στο κράτος υπάρχει ένα πανίσχυρο υπόστρωμα που δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα και τα αναπαράγει. Είναι δυνάμεις που αγωνίζονται να μην αλλάξει τίποτα σ’ αυτή τη χώρα, να μην αποκαλυφθεί τίποτα και διαβεβαιώνουν τον λαό πως αυτοί που του πήραν το κεφάλι θα το ξανακολλήσουν ως διά μαγείας και γι’ αυτό πρέπει να τους εμπιστεύεται και να κάνει υπομονή. Με τον διωγμό που υφίσταται στις μέρες μας η εκπαίδευση, γενική και καλλιτεχνική, πώς μπορούμε να ξεμπερδέψουμε; Έχουν αποφασίσει ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει να παράγεται τίποτα. Μπορούμε να φέρουμε μήλα από τη Χιλή, ρούχα από την Κίνα, μηχανήματα από τη Γερμανία. Θέλουν να φέρνουμε και επιστήμονες και καλλιτέχνες από την αλλοδαπή. Δεν χρειάζεται λοιπόν τα σχολειά και τα πανεπιστήμια να παράγουν εγγράμματους Έλληνες. Αυτό δεν θα αλλάξει αν δεν αλλάξει ο συνολικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη στη χώρα μας. Μια ανάπτυξη που δεν θα είναι συνώνυμο της εκποίησης του εθνικού πλούτου, αλλά ενός νέου σχεδίου που έχουμε ανάγκη και που μόνο πολιτικές δυνάμεις με όραμα και πλήρη συναίσθηση του ρόλου τους μπορούν να εκπονήσουν. Είμαι σίγουρος πως αυτοί που μας κυβέρνησαν μέχρι τώρα ούτε όραμα ούτε συναίσθηση του ρόλου τους διαθέτουν.


54

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ

«Μόνες περγαμηνές μας, τρεις λέξεις: Μακρόνησος, Γυάρος και Λέρος» ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΩΤΤΗ*

Ο ποιητής είναι πάντοτε ο δημιουργός ενός Σύμπαντος, ενός Κόσμου. Των δικών του. Η έμπνευση τον οδηγεί στα βάθη τους. «Do I dare / Disturb the universe?» αναρωτιέται και ρωτά ο Τ.Σ. Έλιοτ. Από την απάντηση εξαρτώνται πολλά. Τολμώ; Και πόσο; Όσο έχω και κατέχω, αφού ό,τι έχει ο καθείς, βγάζει στην επιφάνεια. Ο Χάρης Βλαβιανός έχει ενστάσεις περί ενός τμήματος της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου, τις οποίες περιφέρει από το 2009. Εσχάτως, τις παρουσίασε διανθισμένες με άσχετες γνώμες τρίτων στο τεύχος Σεπτεμβρίου της έκδοσης The Athens Review of books, υπό τον τίτλο «Σκέψεις σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης / Ρίτσος: ασυμβίβαστος ποιητής ή δειλός κομφορμιστής;». Οι «σκέψεις σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης» προϋποθέτουν κάτι νέο, που εσωτερικά σού ασκεί αφόρητη πίεση. Αλλά, την εξέφρασε χρησιμοποιώντας τα ίδια πάνωκάτω επιχειρήματα, στην ουσία το εξής ένα: «Παρ’ όλο που αφιέρωσε ποιήματά του στον Στάλιν και το αιμοσταγές Κόμμα του, συνεχίζει και σήμερα να διαβάζεται σαν να μη συνέβη απολύτως τίποτα.» Δίνω μια ακόμη «βοήθεια». Αλλού γράφει:

«Ο Πάουντ επομένως έχασε (ευτυχώς) στην πολιτική, αλλά κέρδισε στην ποίηση, κι αυτό που εκείνος ονόμασε ‘αποτυχία’ δεν είναι παρά νίκη πάνω στις δυνάμεις εκείνες που απειλούν διαρκώς την εύθραυστη επικράτεια της ζωής. Ο Ρίτσος, από την άλλη, δεν θεώρησε αναγκαίο να προβεί σε παρόμοια ομολογία. Απολάμβανε ώς το τέλος τις κομματικές δάφνες, ήσυχος ότι το (κομμουνιστικό) μέλλον θα είναι στο πλευρό του.» (Προσοχή: ο Πάουντ, πολύ μεγάλος ποιητής στ’ αλήθεια, είχε συνταχθεί με τον φασισμό. Πώς εξομοιώνεται η περίπτωσή του με του κομμουνιστή Ρίτσου; Ανιστόρητο τουλάχιστον και οπωσδήποτε απαράδεκτο.) Επιπλέον, το αντιθετικό δίδυμο «Πάουντ»- «Ρίτσος» χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με όσα διαδραματίζονται εδώ και καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, («καταδίκη» φασισμού- κομμουνισμού). Όπως θα έκανε κάθε καλός συστημικός διανοούμενος, ο Βλαβιανός έντυσε, απλώς, με παραδείγματα το ιδεολόγημα. Η δημοσίευση του κειμένου του -όλως τυχαίως...- συμπίπτει απολύτως με την εμφατικά επαναλαμβανόμενη, καταδικαστέα κι επικίνδυνη θεωρία των «δύο άκρων». Για όποιον είχε αμφιβολίες. Η κομματική ένταξη του Ρίτσου, κάποια από τα ποιήματα που έγραψε για πρόσωπα όπως ο Στάλιν (τρομακτική προσωπικότητα, κατά

τη γνώμη μου) οδηγούν ώστε το «επαναστατικό» έργο του ποιητή να… τι; Να καταδικαστεί; Να κριτικαριστεί-μηδενιστεί; Να σταλεί στο πυρ το εξώτερον; Να μη διαβάζεται; Ποια ποινή και για ποιο ακριβώς «αμάρτημα» θα πρέπει να «φορτωθεί» ο Ρίτσος 23 χρόνια μετά τον θάνατό του, χρόνια κατά τα οποία ο ποιητής συνεχίζει να διαβάζεται; Ο κατά Λειβαδίτη «Δίκαιος Χρόνος» ίσως ψιθυρίζει κάτι… Στο άρθρο του Βλαβιανού παρατίθενται αποφθέγματα, γεγονότα ζωής, στίχοι, ιδίως κάποιων μεγάλων ποιητών αντίθετων με τη σοβιετική εξουσία, σαν τον Παστερνάκ και την Αχμάτοβα, που διώχθηκαν απηνώς για τα «πιστεύω» τους. Η μανιχαϊστική εξέταση δεδομένων του Ρίτσου, σε αντιπαράθεση με τα δικά τους δίνει συμπεράσματα ανάλογα με αυτά που θα έβγαζε ο Ριζοσπάστης από την ανάποδη, εφόσον θα έγραφε για τα ίδια πρόσωπα. Δυσάρεστο, οπωσδήποτε… Ας σοβαρευτούμε: Ο Γιάννης Ρίτσος ουδέποτε επιχείρησε να κερδίσει από την ιδεολογία του. Δεν προσήλθε στην Αριστερά με νεανική ελαφράδα. Συντάχθηκε με το κομμουνιστικό κίνημα στην εξαιρετικά δύσκολη δεκαετία του ‘30. Διώχθηκε για τις ιδέες του, φυλακίστηκε, εξορίστηκε στη Λήμνο, στη Μακρόνησο, στον Αη Στράτη, στη Λέρο, στη Γυάρο, έζησε σε κατ’ οίκον πε-

«Δεν ζω εν αντεπιθέσει, ζω εν θέσει» Γιάννης Ρίτσος

ριορισμό στη Σάμο, πέρασε από τμήματα μεταγωγών, πολεμήθηκε κι εκείνος και η ποίησή του. Πολλά έργα του χάθηκαν ή καταστράφηκαν από φόβο εκείνων στους οποίους τα είχε εμπιστευτεί κατά τη διάρκεια περιόδων πολιτικής ανωμαλίας. Τα βιβλία του απαγορεύθηκαν. Οι δικτάτορες έβαλαν τα τανκς τους μπροστά από τους στίχους του για να μη φύγουν στο εξωτερικό. «Πέταξαν» όμως πάνω από τις κάνες των όπλων και έδωσαν τον δικό τους τόνο στον αγώνα κατά της τυραννίας. Δεν υποχώρησε ποτέ. Κομφορμιστής; Δειλός; Ε, όχι! Η δήλωση του Οδυσσέα Ελύτη για τον θάνατο του Ρίτσου ήταν χαρακτηριστική: «Εκτιμούσα βαθύτατα και την ποίηση και τον άνθρωπο. Η αφοσίωσή του στην ποίηση και στα ιδανικά που πίστεψε αποτελούν ένα μοναδικό και αξιοθαύμαστο παράδειγμα» Ριζοσπάστης, 13/11/1990, σελ 19. Όταν ένας Ελύτης λέει αυτά, οι άλλοι μπορούν να λένε ότι θέλουν. ΥΓ1. Ο Χ.Β. σημειώνει: «Αν ισχύουν όσα μου έχει εκμυστηρευθεί στενή του φίλη, ο Ρίτσος συνήθιζε να παίρνει τον Ριζοσπάστη και να διαβάζει τις αποφάσεις των διαφόρων Κεντρικών Επιτροπών σαν φρέσκα, υπέροχα πορνογραφήματα, αντικαθιστώντας ονόματα, ιδιότητες κ.λπ. με διάφορα όργανα της ανθρώπινης ανατομίας! Στον δημόσιο χώρο όμως ήταν ως γνωστόν δειλός. Δεν τολμούσε ν’ αμφισβητήσει δημοσίως τις αποφάσεις του ΚΚΕ ακόμα κι όταν ιδιωτικά τις χλεύαζε. Είχε, όπως είπαμε, τους λόγους του».

Ας σοβαρευτούμε: Ο Γιάννης Ρίτσος ουδέποτε επιχείρησε να κερδίσει από την ιδεολογία του. Δεν προσήλθε στην Αριστερά με νεανική ελαφράδα. Συντάχθηκε με το κομμουνιστικό κίνημα στην εξαιρετικά δύσκολη δεκαετία του ’30

Οι «προστατευόμενοι μάρτυρες» είναι εσχάτως της μόδας και δεν ξενίζουν οι ανώνυμοι φίλοι με τα σκαμπρόζικα κουτσομπολιά. Όμως, σε επόμενη παράθεση του ευφάνταστου ανεκδότου, ας ληφθούν υπόψη τα πραγματολογικά στοιχεία. Μέχρι τον θάνατο του ποιητή, και πολύ μετά, η Κεντρική Επιτροπή για λόγους περιφρούρησης δεν δημοσίευε ονόματα και ιδιότητες των μελών της. Γενικώς, δεν δημοσίευε καθόλου ονόματα και ιδιότητες. ΥΓ2. Επειδή ο Χ.Β. είναι μετρ στα παραθέματα, («Indeed», Hamlet, Act Ι, scene 2), παρακαλώ θερμά να πει από ποιο γραπτό του Ρίτσου προέρχεται το: τα «σοβιετικά τανκς χόρευαν βαλς στην Πράγα», (εισαγωγικά δικά του) διότι όσο κι αν διορθώνω τη συκοφαντία, αυτή δυστυχώς, επιπλέει.

* Η Αγγελική Κώττη είναι δημοσιογράφος, βιογράφος του Γιάννη Ρίτσου


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

55

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ στυνομική βία, την οργή των διαδηλωτών στα βίντεο κλιπ των Jay-Z, Kanye West και M.I.A. και αποτύπωσε τον σύγχρονο ρατσισμό στην πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους Notre jour viendra («Θα έρθει η μέρα και για εμάς»). Ο τολμηρός σκηνοθέτης Romain Gavras συζητά απόψε για όλα αυτά με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (Συγγρού 107), στις 7.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Difunta Correa

Ground and Floor «Μετά τη Φουκουσίμα, τι;» αναρωτιέται ο ριζοσπαστικός Ιάπωνας συγγραφέας, σκηνοθέτης και εικαστικός Toshiki Okada, που επιστρέφει στην Ελλάδα με την ομάδα του Chelfitsch και το μουσικό συγκρότημα Sangatsu, για να παρουσιάσουν την επαναστατική αλληγορία Ground and Floor, που μιλά για την άρνηση της ιαπωνικής κοινωνίας να διαχειριστεί το συλλογικό τραύμα που άφησε η τραγωδία της Φουκουσίμα. Με υπόγειο χιούμορ και οργισμένη μελαγχολία, σε αυτό το «μουσικό θέατρο με φαντάσματα» μιλά για την αρχέγονη Μητέρα-Γη και για τη λήθη των ουρανοξυστών, για τη μυθική Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου και την τελματωμένη Ιαπωνία του καπιταλιστικού παρόντος. Όπως και στο παραδοσιακό χοροθέατρο Νο, όπου οι νεκροί και οι ζωντανοί μοιράζονται τη σκηνή, εδώ μια νεκρή πεθερά στοιχειώνει την έγκυο νύφη της. Η γη τρέμει και οι ήρωες του έργου, ζωντανοί και νεκροί, γραπώνονται με άγρια απελπισία ο ένας απ’ τον άλλο. Από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (Συγγρού 107), στις 9.00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Σας αρέσει ο Μπραμς; Με ένα ρεσιτάλ πιάνου του Τίτου Γουβέλη, αφιερωμένο στον Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897), στο οποίο ο διεθνούς φήμης πιανίστας θα ερμηνεύσει τις 4 Μπαλάντες, έργο 10 και τη Σονάτα αρ. 3 σε φα ελάσσονα, έργο 5, ολοκληρώνεται ο κύκλος κλασικής μουσικής στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Beton 7 (Πύδνας 7), στις 9.00 μ.μ.

βολα, στο Art Bar Poems & Crimes (Αγ. Ειρήνης 17), στις 8.30 μ.μ.

Romain Gavras Αποτυπώνει στα έργα του με τρόπο ιδιαίτερα ρεαλιστικό τη σύγχυση και τη βία που επικρατεί στα σύγχρονα αστικά κέντρα, καθώς και τη σχέση του πολίτη με την εξουσία. Έβαλε τις συμμορίες του Παρισιού, την α-

Η νεοσύστατη θεατρική ομάδα Difunta Correa, που ίδρυσαν οι ηθοποιοί Νίκος Καμόντος και Ρηνιώ Κυριαζή με τον δραματουργό Νίκο Φλέσσα και τους ερμηνευτές Άρη Αρμαγανίδη, Αγγελική Παπαθεμελή, Βάσια Χρήστου, προσκεκλημένοι στο «Εργαστήρι του δημιουργού», μιλούν για συνεργασία, πρόβες, συλλογική δημιουργία, για το Δόγμα του Σοκ της Naomi Klein ως πηγή έμπνευσης, για την αναζήτηση μιας γλώσσας ικανής να αντικατοπτρίζει τη βαρβαρότητα της σύγχρονής μας ιστορίας, που οδήγησαν στην παράσταση Βρόμικες λέξεις στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων (Κύπρου 91α και Σικίνου 35α, Κυψέλη), στις 9.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

Artwork and Ephemera Η σειρά έργων της εικαστικού Έλενας Ακύλα Artwork and Ephemera ξεκίνησε μέσα στη ροή των γεγονότων της παγκόσμιας κρίσης. Η εμπειρία των κοινωνικών συγκρούσεων επηρέασε τη συνολική αντίληψη για τη ζωή και πάνω σε αυτή τη μετατόπιση, την επαναδιατύπωση της αλληλουχίας νοημάτων, συμβάντων, γεγονότων, εικόνων μέσα από τον καταλύτη της εμπειρίας, στηρίζονται τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση η οποία εγκαινιάζεται στην γκαλερί Pro-art/Μ.Λεγάκη (Καλλιδρομίου 30), στις 6.00 μ.μ.

Χαμόγελο της Τζοκόντας Μια γυναίκα μόνη, που περπατά με «απελπισμένη αδιαφορία» μέσα στο πλήθος στη Νέα Υόρκη, στάθηκε η αφορμή για τη σύνθεση του εμβληματικού Χαμόγελου της Τζοκόντας από τον Μάνο Χατζιδάκι το 1964. Συνδυάζοντας τις ερμηνείες της σε όργανα εποχής με τα μαγευτικά χρώματα της μουσικής του Μάνου Χατζιδάκι σε σύγχρονα όργανα, η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Πέτρου, παρουσιάζει αυτό το έργο που γράφτηκε «με ένα συγκερασμό απελπισίας και αναμνήσεων», σε διάλογο με τρία Κοντσέρτα για έγχορδα και το Κοντσέρτο για δυο μαντολίνα του Antonio Vivaldi, με την Όλια Λαζαρίδου στον ρόλο της «μοναχικής γυναίκας της Νέας Υόρκης», μέσα από τα κείμενα του ίδιου του Χατζιδάκι, το Σάββατο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Β. Σοφίας και Κόκκαλη), στις 8.30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μικρασία Διάλεξη με θέμα «Ιστοριογραφικοί στοχασμοί για την παρουσία του ελληνικού κράτους στη Μικρά Ασία 1919-1922. Ο ρόλος του υπάτου αρμοστή Αριστείδη Στεργιάδη» θα δώσει ο Γάλλος ιστορικός Herve Georgelin, συγγραφέας του βιβλίου Σμύρνη: Από τον κοσμοπολιτισμό έως τους εθνικισμούς (Κέδρος 2007), στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Σύγχρονης Ιστορίας που διοργανώνεται στη Βιβλιοθήκη Δήμου Κηφισιάς (Έπαυλη Δροσίνη, Αγ. Θεοδώρων και Κυριακού), στις 6.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

Μουσείο Ακρόπολης Με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή στις παρουσιάσεις για ενήλικες με θέμα «Οι άλλοι θεοί της Ακρόπολης» και τα εργαστήρια για παιδιά με θέμα «Μύθοι σε εικόνες» που πραγματοποιούνται από τους αρχαιολόγους - φροντιστές του τιμά την ημέρα της εθνικής εορτής το Μουσείο της Ακρόπολης (Δ. Αρεοπαγίτου), από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ agenda.avgi@gmail.com

ΤΡΙΤΗ

Έμπορος της Βενετίας

Χαμένη άνοιξη Στην πιο σκληρή περίοδος της μεταπολεμικής Ελλάδας (τέλη δεκαετίας του ‘50, δεκαετία ‘60) επικεντρώνεται σειρά συζητήσεων γύρω από τον πολιτισμό και τις εκφάνσεις του, στην πολιτική, στην οικονομία, την τέχνη, την καθημερινότητα, με πρώτους καλεσμένους τον Μάνο Ελευθερίου και τον Νότη Μαυρουδή, που μιλούν για την άνοιξη της ελληνικής μουσικής, τους μεγάλους συνθέτες, την κοινωνική αποδοχή και καταξίωση του ρεμπέτικου, το λαϊκό τραγούδι και τους τραγουδιστές - είδωλα αλλά και σύμ-

Γιάννης Ρίτσος Αποσπάσματα από τους κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου Επιτάφιος, Ρωμιοσύνη και Τα δεκαοκτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, έργα που έχουν ταυτισθεί με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, καθώς πέτυχαν σε κρίσιμες στιγμές να εκφράσουν τη λαϊκή συνείδηση και έχουν χαράξει ανεξίτηλα τις σελίδες της σύγχρονης μουσικής μας ιστορίας, θα παρουσιάσει η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» (Γιάννης Μπελώνης, πιάνο, Γιάννης Ματσούκας, μπουζούκι, Ξενοφών Συμβουλίδης, μπαγλαμάς, πνευστά, Σταύρος Καβαλιεράτος, κοντραμπάσο, Στέφανος Θεοδωράκης-Παπαγγελίδης, κρουστά), με ερμηνευτές τους Λάκη Χαλκιά και Βασίλη Λέκκα, από την Παρασκευή έως και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, στο βιβλιοπωλείο Ιανός (Σταδίου 24), στις 9.30 μ.μ.

Είκοσι πέντε χρόνια συμπληρώνουν τα Αντιτετράδια της εκπαίδευσης και με την ευκαιρία αυτή καλούν τους φίλους τους να παρακολουθήσουν όλοι μαζί, με μειωμένο εισιτήριο, ένα από τα πιο γνωστά έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, τον Έμπορο της Βενετίας, που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του Σπύρου Ευαγγελάτου, με τους Νικήτα Τσακίρογλου, Μαρία Σκουλά, Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Μάξιμο Μουμούρη, Παντελή Δεντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου και Θανάση Κουρλαμπά, στο Θέατρο Ακροπόλ (Ιπποκράτους 9-11), στις 6.00 μ.μ.


56 Παρακαλούνται οι αναγνώστες να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές από τα παρακάτω τηλέφωνα

Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΑΒΟΡΑ Ιπποκράτους 180, Νεάπολη, 2106423271-2106462253, Gloria 18:20, 20:30, 22:30 ΑΒΑΝΑ Κηφισίας 234 και Λυκούργου 3, 2106756546, Το παρελθόν 17:45, 20:20, 22:45 ΑΕΛΛΩ CINEMAX 5+1 CYTA Πατησίων 140, 2108259975 - 2108215327, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr Αίθουσα 1 Δον Ζουάν 18:15, 20:15 Prisoners 22:15 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 16:15 3D Αίθουσα 2 Οσα φέρνει ο χρόνος 19:45 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:40 Επικίνδυνη οικογένεια 22:00 Αίθουσα 3 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 18:00 Captain Phillips 20:00, 22:45 Αίθουσα 4 Captain Phillips 18:40, 21:20 ΑΘΗΝΑΙΟΝ Βασιλίσσης Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 2107782122-2112112222, www.athinaioncinemas.com Αίθουσα 1 Captain Phillips 18:00, 20:30, 23:00 Αίθουσα 2 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:00 3D Ο αφρός των ημερών 20:10, 22:20 ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάννου Μεταξά, Γλυφάδα, 2108983238-2112112222, www.athinaioncinemas.com Αίθουσα 1 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 18:30 Captain Phillips 20:30, 23:00 Αίθουσα 2 Οσα φέρνει ο χρόνος 20:10, 22:30 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:00 Αίθουσα 3 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 17:30 Captain Phillips 19:30, 22:00 Αίθουσα 4 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 16:50 3D Δον Ζουάν 19:00, 20:50, 22:40 ΑΙΓΛΗ Λεωφόρος Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 2106841010 Αίθουσα 1 Captain Phillips 18:00, 20:30, 22:50 Αίθουσα 2 Οσα φέρνει ο χρόνος 22:50 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:00 3D Ο αφρός των ημερών 19:00, 21:00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Πατησίων 77-79, σταθμός ΗΣΑΠ «Βικτώρια», 2108219298 Θλιμμένη Τζάσμιν 19:00 Μια στάση πριν το τέλος 21:00, 22:40 Τούρμπο (μεταγλ.) 17:20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ NEW STAR ART CINEMA Κρέμου 141, Καλλιθέα, 2109512624 -2109512604 Αίθουσα 1 Το απαγορευμένο ποδήλατο 18:45 Επικίνδυνη οικογένεια 20:30 Ραλφ, η επόμενη πίστα (μεταγλ.) 17:00 Το τέλειο χτύπημα 22:45 Αίθουσα 2 Το Τελευταίο Μετρό 18:30 Θαύμα στο Μιλάνο 17:00 Χαραγμένες ζωές 20:45 Revanche 23:00 ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 Αγωνιστών στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, 21058134702105813450 Αίθουσα 1 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 17:00 Captain Phillips 19:00, 21:30 Αίθουσα 2 ART CINEMA Gloria 20:40 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:10, 19:00 Captain Phillips 22:40 ΑΣΤΥ Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925, Οικογενειακή υπόθεση 18:00, 20:20, 22:40 ΑΤΛΑΝΤΙΣ 3D DIGITAL Λεωφόρος Βουλιαγμένης 245, Πλατεία Καλογήρων, Δάφνη, 2109711511 Αίθουσα 1 Μείνε δίπλα μου 18:10, 20:15, 22:20 Αίθουσα 2 Prisoners 21:45 Μια στάση πριν το τέλος 18:00, 20:00 ΑΤΤΑΛΟΣ Κοτιαιου & Ελευθερίου Βενιζέλου Νέα Σμύρνη, 2109331280 Το απαγορευμένο ποδήλατο 18:30, 20:30, 22:30 ΒΑΡΚΙΖΑ Θάσου 22, 2108973926 Αίθουσα 1 3D Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:20 3D Captain Phillips 20:10, 22:30 Αίθουσα 2 Εγώ, ο Απαισιότατος 2

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΑΜΑΤΑ (μεταγλ.) 18:20 3D Οσα φέρνει ο χρόνος 20:10, 22:30 CAPITOL 3D CINEMA Ιουλιανού 3335 & Γ’ Σεπτεμβρίου 74-78, Capitol Mall (Σταθμός Βικτώρια), 2108210038, www.facebook.com/CineCapitol, Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 16:00 3D Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:00 3D Captain Phillips 20:00, 22:20 CINERAMA DIGITAL CINEMA Αγίας Κυριακής 30, Παλαιό Φάληρο, 2109403593-2109403595,, Captain Phillips 17:45, 20:15, 22:45 VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL Ανδρέα Παπανδρέου 35 (παράπλευρος Αττική οδού) θέση ψαλίδι, Μαρούσι, Τηλ.14 848 (Γραμμή παραπόνων 214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1 Το κάλεσμα 20:30, 22:50 Αίθουσα 2 Prisoners 22:30 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 18:10 3D, 20:20 3D Αίθουσα 3 Riddick 16:00, 18:30, 21:00, 23:30 Αίθουσα 4 Prisoners 20:30, 23:30 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 16:10, 18:20 Αίθουσα 5 - Cinema Europa, Heineken Επικίνδυνη οικογένεια 21:20, 23:40 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:00, 19:10 Αίθουσα 6 - Cinema Europa Ο τελευταίος εξορκισμός 2 20:40, 22:40 Prisoners 17:10 Αίθουσα 7 max screen - Cosmote Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 17:00, 19:20 Captain Phillips 21:40, 00:30 Αίθουσα 8 - Lays Μείνε δίπλα μου 20:10, 22:10, 00:10 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 15:50 3D, 18:00 3D Αίθουσα 9 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 15:20, 17:30 Οσα φέρνει ο χρόνος 19:40, 22:00, 00:20 Αίθουσα 10 Δον Ζουάν 17:10, 19:10, 21:10, 23:10 Αίθουσα 11 2 Guns 22:50 Βρέχει κεφτέδες 2 (με υπότ.) 18:30, 20:40 Αίθουσα 12 Captain Phillips 16:40, 19:30, 22:20 Αίθουσα 13 - Gold Class Δον Ζουάν 21:10, 23:10 Αίθουσα 14 - Gold Class Surround , Captain Phillips 19:30, 22:20 VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI Υμηττού 110 & Χρεμωνίδου, Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι, 210 7566240 14 848 (Γραμμή παραπόνων 214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 18:00, 20:00 Επικίνδυνη οικογένεια 22:00, 00:20 Αίθουσα 2 Αεροπλάνα (μεταγλ.) 18:00, 20:00 Επικίνδυνο κύκλωμα 22:10, 00:30 Αίθουσα 3 - Cosmote Οσα φέρνει ο χρόνος 20:15, 22:45 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:15 Αίθουσα 4 Prisoners 21:00, 00:10 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 19:00 3D Αίθουσα 5 Captain Phillips 18:45, 21:30, 00:15 VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO Παλαιά Λεωφόρος Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτινη 3 Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, Τηλ.14 848 (Γραμμή παραπόνων 214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1 Δον Ζουάν 19:00, 21:20, 23:40 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:00 3D Αίθουσα 2 Το κάλεσμα 20:40, 23:00 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:40 Αίθουσα 3 Riddick 19:20, 21:50, 00:20 Αίθουσα 4 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 18:00, 20:00 Επικίνδυνη οικογένεια 22:00, 00:20 Αίθουσα 5 Οσα φέρνει ο χρόνος 19:00, 21:30, 00:00 Αίθουσα 6 Prisoners 18:00, 21:00, 00:00 Αίθουσα 7-VMAX, Cosmote Captain Phillips 18:40, 21:10, 23:40 Αίθουσα 8- Gold Class Captain Phillips 18:30, 21:00, 23:30 Αίθουσα 9 - Gold Class Δον Ζουάν 20:10, 22:30 VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος, 210 6104100 - 14 848 (Γραμμή παραπόνων 214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 19:30 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 15:30 3D, 17:30 3D Captain Phillips 21:40, 00:20 Αίθουσα 2 - Cosmote Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 16:20, 18:30 Prisoners 20:40, 23:40 Αίθουσα 3 Riddick 21:00, 23:30 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.)

15:00, 17:00, 19:00 Αίθουσα 4 Οσα φέρνει ο χρόνος 21:20, 00:00 Captain Phillips 18:40 Στρουμφάκια 2 (μεταγλ.) 16:30 Αίθουσα 5 Το κάλεσμα 22:20 Επικίνδυνη οικογένεια 20:00 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 16:00, 18:00 VILLAGE SHOPPING AND MORE Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 210 4215100 - 14 848 (Γραμμή παραπόνων 214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1 Comfort Captain Phillips 21:00, 23:45 Αίθουσα 2 - Comfort Δον Ζουάν 22:30, 00:30 Αίθουσα 3 Οικογένεια Μίλερ 18:20, 20:50, 23:20 Αίθουσα 4 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:10 3D Captain Phillips 19:20, 22:10 Αίθουσα 5 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:30 Το κάλεσμα 20:40, 23:00 Αίθουσα 6 Δον Ζουάν 18:30, 20:30, 22:30, 00:30 Αίθουσα 7 Prisoners 22:15 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:00 3D, 20:10 3D Αίθουσα 8 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 19:00 Prisoners 21:15, 00:15 Αίθουσα 9 Captain Phillips 18:15, 21:00, 23:45 Αίθουσα 10 - Cosmote Rush 22:40 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 18:20, 20:30 Αίθουσα 11 Επικίνδυνη οικογένεια 18:50, 21:30, 23:50 Αίθουσα 12 Αεροπλάνα (μεταγλ.) 17:10 Riddick 19:10, 21:40, 00:10 Αίθουσα 13 Στρουμφάκια 2 (μεταγλ.) 17:15 Οσα φέρνει ο χρόνος 19:30, 22:00, 00:30 Αίθουσα 14 Στρουμφάκια 2 (μεταγλ.) 18:00 Prisoners 20:15, 23:15 Αίθουσα 15 Το κάλεσμα 21:50, 00:10 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:30, 19:40 Αίθουσα 16 2 Guns 18:10, 20:45, 23:10 Αίθουσα 17 Τούρμπο (μεταγλ.) 17:30 Ο τελευταίος εξορκισμός 2 19:45, 21:45, 23:45 Αίθουσα 18 Λευκός οίκος: Η πτώση 18:40, 21:20, 00:00 Αίθουσα 19 Επικίνδυνο κύκλωμα 19:20, 21:30, 23:40 Αίθουσα 20 Captain Phillips 20:00, 22:45 ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι, 2107773319-2107700491 Αίθουσα 1 Δον Ζουάν 18:40, 20:40, 22:40 Αίθουσα 2 Το παρελθόν 17:30, 20:00, 22:30 GAZARTE Βουτάδων 34, Γκάζι, 2103452277-2103460347, www.gazarte.gr, Δον Ζουάν 20:30, 22:15 Το παρελθόν 18:00 ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, Γλυφάδα, 2109650318, www.odeon.gr, www: i-ticket.gr Αίθουσα 1 Prisoners 19:00, 22:10 Αίθουσα 2 Θλιμμένη Τζάσμιν 20:10, 22:30 ΔΑΝΑΟΣ Λεωφόρος Κηφισίας 109 & Πανόρμου, Αμπελόκηποι, 2106922655, www.danaoscinema.gr Αίθουσα 1 Gloria 17:00 Prisoners 19:15, 22:15 Αίθουσα 2 Μείνε δίπλα μου 18:30, 20:30, 22:30 ΔΙΑΝΑ Περικλέους 14,Μαρούσι, 2108028587, Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου: Διωγμός και ανταλλαγή πληθυσμών, Τουρκία-Ελλάδα 19221924 18:30 Ο αφρός των ημερών 20:20, 22:20 ΕΛΛΗ Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789, , Luton 16:00 Νέα και όμορφη 18:00, 20:10 Captain Phillips 22:20 ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON Πατριάρχου Ιωακείμ 5 και Ηροδότου, Κολωνάκι, Αθήνα, 2107215944, www.i-ticket.gr, Μείνε δίπλα μου 18:00, 20:15, 22:30 ΖΕΦΥΡΟΣ (ΘΕΡΙΝΟ) Τρώων 36, Θησείο, 2103462677, Stereo Ο λαός προστάζει 20:00, 22:00 ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα, 2103418550 2103418579, info@mcf.gr, mcf.gr, Φιλιά εις τα παιδιά 20:00 ΙΛΙΟΝ DIGITAL CINEMA Τροίας 34 & Πατησίων 113, 21088106026955466939 Frances Ha 22:30 Το παρελθόν 18:00, 20:20 ΙΝΤΕΑΛ Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 2103826720, Το παρελθόν 18:00 Δον Ζουάν 20:20, 22:20 ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX CYTA Λεωφόρος Κηφισίας 245, (Ζηρίνειο), Κηφισιά,

2106233567-2106232808, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr Αίθουσα 1 Prisoners 22:00 Ο αφρός των ημερών 18:00, 20:00 Αίθουσα 2 Μείνε δίπλα μου 19:00, 21:00, 23:00 ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX CLASS CYTA Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο ), Κηφισιά, 2106231601-2106231933, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr, Νέα και όμορφη 20:15, 22:15 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:15 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FILMCENTER Λεωφόρος Συγγρού 106, 2109215305, Gloria 18:30, 20:30, 22:30 ΝΑΝΑ CINEMAX CYTA Λεωφόρος Βουλιαγμένης 179 Δάφνη,(στάση ΜΕΤΡΟ Αγ.Ιωάννης), 2109703158-2109706865, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr Αίθουσα 1 Επικίνδυνη οικογένεια 21:00 Riddick 23:15 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 17:00, 19:00 Αίθουσα 2 Captain Phillips 18:40, 21:20 Αίθουσα 3 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 18:00 Captain Phillips 20:00, 22:45 Αίθουσα 4 Gloria 18:00 3D Οσα φέρνει ο χρόνος 20:15, 22:30 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 16:15 3D Αίθουσα 5 Δον Ζουάν 19:30, 21:30, 23:30 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:30 Αίθουσα 6 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:30 Το κάλεσμα 20:30, 23:00 ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX CYTA Λεωφόρος Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι, 2106469398-2106445221, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr, Το τέλειο χτύπημα 17:30, 22:00 Νέα και όμορφη 20:00 ODEON KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφόρος Κηφισίας .73 & Πουρνάρα (Κόμβος Αττικής οδού), 8011160000 2106786000, www.odeon.gr, www.iticket.gr Αίθουσα 1 Captain Phillips 19:30, 22:20 Αίθουσα 2 Riddick 19:50 Captain Phillips 22:20 Αίθουσα 3 Θλιμμένη Τζάσμιν 20:10 Επικίνδυνη οικογένεια 22:40 Αίθουσα 4 Επικίνδυνο κύκλωμα 20:00, 22:50 Αίθουσα 5 Μια στάση πριν το τέλος 20:50, 23:00 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:50 3D Αίθουσα 6 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 18:10 3D Prisoners 22:30 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (με υπότ.) 20:20 3D Αίθουσα 7 Δον Ζουάν 19:00, 21:10, 23:10 Αίθουσα 8 - Vodafone Μείνε δίπλα μου 21:20, 23:20 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 19:10 Αίθουσα 9 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 18:40 Prisoners 21:30 Αίθουσα 10 Prisoners 20:40 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:50 Αίθουσα 11 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:20 Captain Phillips 20:30, 23:15 Αίθουσα 12 Rush 19:20, 21:50 ODEON ΟΠΕΡΑ Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622683, www.odeon.gr , www.iticket.gr Αίθουσα 1 Prisoners 19:20, 22:30 Αίθουσα 2 Θλιμμένη Τζάσμιν 20:00, 22:15 Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου: Διωγμός και ανταλλαγή πληθυσμών, Τουρκία-Ελλάδα 19221924 18:00 ΟDEON STARCITY Λεωφόρος Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος Κόσμος, 2106786000, www.odeon.gr , www.iticket.gr Αίθουσα 1 Prisoners 19:30, 22:30 Αίθουσα 2 Μια στάση πριν το τέλος 20:50, 22:50 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 18:30 Αίθουσα 3 Δον Ζουάν 18:40, 20:50, 22:50 Αίθουσα 4 Rush 21:50 Αίθουσα 5 Κλειστό Αίθουσα 6 Prisoners 21:30 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:10 3D Αίθουσα 7 - Vodafone Μείνε δίπλα μου 21:00, 23:05 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (με υπότ.) 18:50 3D Αίθουσα 8 Επικίνδυνη οικογένεια 22:10 Riddick 19:40 Αίθουσα 9 Επικίνδυνο κύκλωμα 21:20 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 19:10 Αίθουσα 10 Captain Phillips 20:30, 23:15 ΟΣΚΑΡ DIGITAL Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 2102281563, Captain Phillips 17:50, 20:15, 22:40 ΠΑΛΑΣ Υμηττού 109, Παγκράτι, 2107511868 Αίθουσα 1 Ο μεγάλος

έρωτας (αφιέρωμα στον Pierre Etaix) 18:30, 20:30 Γιο-Γιο (αφιέρωμα στον Pierre Etaix) 22:15 Αίθουσα 2 (Θερινή) Κελί 211 20:00 ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ) Μεσογείων 232 & Βεντούρη, Χολαργός, 2106525122, Δον Ζουάν 18:45, 20:45, 22:45 ΣΟΦΙΑ Ευσταθιάδου 2, Πλατεία Αγίας Τριάδος, Αργυρούπολη, 21099274472109917094, Τα παλιόπαιδα 20:15, 22:30 ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη, 2109313360 Αίθουσα 1 Captain Phillips 17:50, 20:20, 22:50 Αίθουσα 2 Frances Ha 20:30, 22:30 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:15 STER CINEMAS Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ιλιον, 801 801 7837 -210 8092690, www.stercinemas.gr Αίθουσα 1 Prisoners 19:00, 22:00 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:00 3D Αίθουσα 2 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 16:00, 18:10 Riddick 22:10 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 20:10 Αίθουσα 3 Στρουμφάκια 2 (μεταγλ.) 17:50 Prisoners 20:00, 23:00 Αίθουσα 4 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 17:20 Captain Phillips 19:40, 22:30 Αίθουσα 5 Captain Phillips 18:40, 21:30 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 16:40 3D Αίθουσα 6 Riddick 21:10, 23:30 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:10, 19:10 Αίθουσα 7 Το κάλεσμα 21:00, 23:20 Οσα φέρνει ο χρόνος 16:00, 18:30 ΤΙΤΑΝΙΑ CINEMAX Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 5, Αθήνα, 2103811147, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr, Χαραγμένες ζωές 18:00 OST: Original Soundtrack 22:30 Ο λαός προστάζει 20:00 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital Λεωφόρος Ηρακλείου 386, Νέο Ηράκλειο, 2102826873-2102825607, www.triaasteria.gr Αίθουσα 1 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:15 3D Captain Phillips 20:15, 22:40 Αίθουσα 2 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 17:45 Prisoners 19:45, 22:30 ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 21082227022108215469, Το τέλειο χτύπημα 18:00, 22:30 Το απαγορευμένο ποδήλατο 20:30 ΦΟΙΒΟΣ DIGITAL CINEMA Εθνικής Αντιστάσεως 1, στάση ΜΕΤΡΟ Περιστέρι, 2105711105, Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (μεταγλ.) 16:20 Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 18:15 Captain Phillips 20:10, 22:40

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεωφόρος Μαραθώνος 196, 22940-69871, kedmarahon@yahoo.gr, , Επικίνδυνη οικογένεια 21:00 ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 22990-23924, Αεροπλάνα (μεταγλ.) 17:00 Επικίνδυνη οικογένεια 19:00, 21:15 ΜΑΓΙΑ Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 22210-25625, www.odeon.gr, www.iticket.gr, Βρέχει κεφτέδες 2 (μεταγλ.) 17:45 Captain Phillips 19:50, 22:30

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Αγίου Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυδαλλός, 2104960955, Θλιμμένη Τζάσμιν 21:00 Χαραγμένες ζωές 19:00, 22:45 ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Πλατεία Δημαρχείου, 2104225653 Το παρελθόν 17:10 Captain Phillips 19:40, 22:20


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

57

ΣΚΑΚΙ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΣΜΑΣ ΚΕΦΑΛΟΣ kosmaskefalos@gmail.com

Η ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Πρωταθλήτρια από... την πρώτη κίνηση!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ o Πρωταθλητής Κύπρου αναδείχθηκε ο 14χρος Ανδρέας Κελίρης με 8 βαθμούς σε 9 αγώνες (αήττητος με 7 νίκες και 2 ισοπαλίες). Δεύτερος ο Αντώνης Αντωνίου με 7 και τρίτος ο Πάρις Κληρίδης με 6,5 βαθμούς. o Πρωταθλήτρια Αττικής στα παιδιά κάτω των 8 ετών αναδείχθηκε η ΑΕΚ με 4 νίκες και 1 ισοπαλία. Ίδιο σκορ, αλλά χαμηλότερο βαθμό άρσης ισοβαθμίας, είχαν ο ΦΟΝ Ηρακλείου και ο Δίας Πετρούπολης. Στις δύο επόμενες θέσεις, με 4 νίκες και 1 ήττα, το Αιγάλεω και ο Ζήνων Γλυφάδας. o Κυκλοφόρησαν στην ελληνική γλώσσα τα πρώτα βιβλία της ολλανδικής σειράς «Βήμα - Βήμα», σε μετάφραση και επιμέλεια του Γιώργου Βλάσση. Πρόκειται για το εγχειρίδιο των προπονητών (κόστος 12 ευρώ) και το βιβλίο ασκήσεων των μαθητών (5 ευρώ). Τα βιβλία μπορείτε να τα παραγγείλετε από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Αλλοστρόπος» (Χαλκιδικής 77, Θεσσαλονίκη), στο τηλέφωνο 2310-866410 ή να τα προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο Κάισσα (Καλλιδρομίου 8, Αθήνα, τηλ. 2103606488). Την Τρίτη 29.10, στις 7 το απόγευμα θα γίνει παρουσίαση των βιβλίων στο Κάισσα Cafe (Μεσογείων 12, Αμπελόκηποι, τηλ. 211-4110320). Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο τουρνουά μπλιτς με διεθνές ΕΛΟ. o Μηνιαία προπονητικά σεμινάρια από τον Ηλία Κουρκουνάκη στο εντευκτήριο του Σ.O. Παγκρατίου και του ΣΜΑΟ Καισαριανής ( Ζηνοδότου 22, Παγκράτι, τηλ. 210-7564995). Το σεμινάριο του Νοεμβρίου (κάθε Δευτέρα 7-9 μ.μ. από 4 μέχρι και 25.11.13) θα έχει θέμα «Αντίθετα Ροκέ». Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 697-5300614 (Τ. Καραλή) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kourkoun@otenet.gr. o Άρχισε στη Δρέσδη το 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για άτομα με ειδικές ανάγκες (www.worldchessdisabled.com).

Φινάλε σήμερα στη λαμπρή διοργάνωση της Ρόδου, το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ευρώπης. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η ομάδα Cercle d’Echecs de Monte-Carlo του Μονακό είχε εξασφαλίσει πολύ νωρίς τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στις Γυναίκες. Μετά τον 4ο γύρο ήταν μόνη πρώτη, με 4 νίκες από τις οποίες οι 2 επί των μοναδικών ομάδων (της Ρωσικής SHSM Nashe Nasledie και της Αρμενικής Mika Chess Club), οι οποίες θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία της. Η Cercle d’Echecs de Monte-Carlo δεν είχε στη σύνθεσή της σκακίστρια από το Μονακό (!), αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει κάποιες από τις ισχυρότερες στον κόσμο, όπως την Κινέζα παγκόσμια πρωταθλήτρια Χόου Γιφάν, την Ινδή Κόνερου, την Α. Μουζιτσούκ, την Σουηδή Κράμλινγκ και την Γαλλίδα Σκριπτσένκο. Στους άνδρες πιθανότατα ο τίτλος να κριθεί στον τελευταίο γύρο, με κύριες διεκδικήτριες την SOCAR του Αζερμπαϊτζάν (Καρουάνα, Ρατζάμποφ, Τοπάλοφ, Κάμσκι, Μαμεντιάροφ, Βανγκ Χάο, Χίρι) και τις ρωσικές Malachite (Γκριτσούκ, Καριάκιν, Μορόζεβιτς, Σίροφ), Saint-Petersburg (Σβίντλερ, Ντομίνκουεζ, Βιτιούγκοφ) και Ugra (Γιακοβένκο, Λέκο, Ρουμπλέφσκι). Στο ξενοδοχείο Rodos Palace, στην Ιξιά Ρόδου, αγωνίζονται 53 εξαμελείς ομάδες στους άνδρες και 12 τετραμελείς ομάδες στις γυναίκες. Από τους 422 σκακιστές και σκακίστριες οι 257 κατέχουν διεθνή τίτλο (104 GM), ενώ 21 παίκτες έχουν ΕΛΟ πάνω από 2700! Αναλυτική παρουσίαση από τον δικτυακό τόπο: http://www.rhodes2013.org/

Οι ελληνικές ομάδες Η ομάδα της Σκακιστικής Στέγης Περιστερίου, η μοναδική από τις ισχυρές που δεν ενισχύθηκε από παίκτες άλλων χωρών, άρχισε με δύο νίκες, αλλά στη συνέχεια γνώρισε ισάριθμες ήττες (την μία από την πανίσχυρη Αγία Πετρούπολη). Η ομάδα συγκροτήθηκε α-

Η Κινέζα παγκόσμια πρωταθλήτρια Χόου Γιφάν (αριστερά) αντιμετωπίζει στη Ρόδο την Ουκρανή Άννα Ουσένινα, από την οποία πήρε πριν από έναν μήνα τον τίτλο. Νικήτρια ήταν και τώρα η Κινέζα....

πό τους Ι. Παπαϊωάννου, Χρ. Μπανίκα, Στ. Χαλκιά, Αν. Τζερμιαδιανό, Άγγ. Σανδαλάκη, Ι. Σταθόπουλο, Αν. Μιχαηλίδη και Ι. Μπέλο. Με την τοπική ομάδα Σ.Ο. Ρόδου «Ιππότης» αγωνίζονται οι Στ. Καραβάς, Δ. Μενίκος, Σπ. Καραμποΐκης, Δ. Μαυρέας, Στ. Ρούσος, Αθ. Αλεβίζος, Ευ. Μιχελάκης. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ΕΛΟ, η ομάδα της Ρόδου κατατάσσεται στην τελευταία θέση, δείχνει ότι τα περιθώρια διάκρισης είναι στενά, αλλά και ότι οι ερασιτέχνες παίκτες της θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μεγάλων αγώνων! Ζιγκάλκο (2615) - Παπαϊωάννου (2633) [Β90] 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γxδ4 4.Ιxδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 α6 6.Αε3 ε5 7.Ιβ3 Αε7 8.θ3 0-0 9.η4 α5 10.α3 α4 11.Ιγ1 Αε6 12.η5 Ιζδ7 13.θ4 Ιβ6 14.Ι1α2 Ιγ6 15.Ιδ5 Αxδ5 16.εxδ5 Ια5 17.β3 αxβ3 18.γxβ3 ζ5 19.Πγ1 ζ4 20.Αxβ6 Βxβ6 21.β4 ζ3 22.Πθ3 ε4 23.Πη3 Παγ8 24.Πη4 Πγε8 25.Πγ3 θ5 26.ηxθ6 Αζ6 27.Πε3 Αδ4 28.θxη7 Πζ5 29.Βα4 Πζε5 30.Αβ5 Ιγ6 31.δxγ6 Αxε3 32.Ββ3+ δ5 33.ζxε3?? Βxβ5 0-1 Χασκάι (2223) - Σανδαλάκης (2394) [Β01] 1.ε4 δ5 2.εxδ5 Βxδ5 3.δ4 Ιγ6 4.Ιζ3 Αη4 5.Αε2 0-0-0 6.Αε3 ε5 7.Ιxε5 Αxε2 8.Βxε2 Ιxε5 9.δxε5 Βxη2 10.Πζ1 Βε4 11.ζ4 Ιθ6 12.γ3 Αε7 13.Ιδ2 Αθ4+ 14.Ρδ1 Ιζ5 15.Αη1 Βγ6 16.Ργ2 Πδ7 17.Ιβ3 Πθδ8 18.Παγ1? (καλύτερο το 18.Ιγ5, ενώ κρατούσαν κάπως το 18.Ρβ1 και το 18.Παδ1) 18...Βη6 19.Ρβ1 Ιδ4+ 20.ζ5 Ιxε2 21.ζxη6 θxη6 0-1

Σκακιστικές συνθέσεις ανεκτίμητης συλλεκτικής αξίας του Λευκαδίτη Κυριάκου Φραγκούλη (1935 - 1997), όλες αδημοσίευτες, ανακάλυψε ο Παναγιώτης Κονιδάρης και τις έστειλε για ανάρτηση στο... καθ’ ύλην αρμόδιο σάιτ http://kallitexniko-skaki.blogspot.gr/ Απολαύστε μία από αυτές τις Σπουδές. Η θέση (διάγραμμα): Λευκά: Ργ6, Σα6, ζ2, η7 (4). Μαύρα: Ρθ5, Πθ2, Αθ7 (3).

Παίζουν τα λευκά και κάνουν ισοπαλία! Λύση: 1.η8=Β! (αν 1.α7? Αε4+! και σε οποιαδήποτε μετακίνηση του βασιλιά ακολουθεί Πη2 με νίκη των μαύρων) 1...Αxη8 2.α7! Αθ7 3.Ρδ5! Πθ4 (3...Αη8+ 4.Ργ6 Αθ7 5.Ρδ5) 4.ζ4! Πxζ4 5.α8=Β! Αε4+ 6.Ρε5 Αxα8 7.Ρxζ4 ισοπαλία!

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

SU DO KU 1

8

3

9

6

1

8

2

4

7

2

4

8

5

9

7

3

1

6

7

1

6

3

2

4

9

8

5

9

7

3

1

4

2

6

5

8

1

2

4

8

6

5

7

9

3

6

8

5

9

7

3

4

2

1

1

8

9

1

4

3

6

5

7

2

3

3

5

2

7

8

9

1

6

4

2

4

6

7

2

5

1

8

3

9

7

9 5

9

1

4 3

Μέτριας δυσκολίας

6

7

8

9

2

5 6

6 7 1 6

5

4

7

9

8

4

3

3 2

3

1

6

7

2

5

8

7

4

8 9 Η ΛΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΠΕΝΤΟΖΑΛΗ 2) ΑΝΕΛΚΑ, ΑΠ 3) ΤΟΤΗ, ΤΟΥΡ 4) ΡΕΟΜΥΡ, ΚΟ, 5) ΙΛ, ΚΑΜΙΛΟ 6) ΕΝΙΚΟΣ 7) ΡΑΚΙ 8) ΟΥΓ, ΟΟΥΕΝ 9) ΣΝΟΟΥΝΤΕΝ ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 2) ΛΕΟΝΕ, ΥΝ 3) ΝΕΤΟ, ΕΡΓΟ 4) ΤΛΗΜΟΝΑ 5) ΟΚ, ΥΛΙΚΟΥ 6) ΖΑΤΡΙΚΙΟΝ 7) ΜΟ, ΥΤ 8) ΛΑΥΚΑΣ, ΕΕ 9) ΚΟΡΠΗ, ΝΝΑ

5

Η λύση του χθεσινού προβλήματος

Σπουδή Κ. Φραγκούλη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Χορός της Κρήτης (γεν.) 2. α) Διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής στη δύση της καριέρας του β) Τα αρχικά του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ 3. α) Το μικρό του παλιού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ Φυλακούρη (γεν.) β) Πόλη της Γαλλίας 4. α) Γάλλος φυσιοδίφης με ομώνυμη κλίμακα θερμοκρασίας β) Διπλό στη Σανέλ 5. α) Ιταλικό άρθρο β) Το μικρό του Ισπανού νομπελίστα συγγραφέα Θέλα (αντίστρ.) 6. Ένας αριθμός 7. Δυνατό ποτό 8. α) Κομμένη ούγια β) Παλιότερος Βρετανός υπουργός Εξωτερικών 9. Οι αποκαλύψεις του για τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προκάλεσαν διεθνή σάλο ΚΑΘΕΤΑ 1. Ο Τίτος της μεταπολεμικής μας ποίησης 2. α) Ιταλός πολιτικός πρόεδρος της δημοκρατίας (1971-78) (αντίστρ.) β) 450 3. α) Ηγέτης της ανεξάρτητης Αγκόλας β) Το μηχανικό είναι μορφή ενέργειας 4. Ταλαίπωρος αρχαίος (αιτιατ.) 5. α) Αμερικανικό εντάξει β) Αντιπαρατίθεται στον πνευματικό (γεν.) 6. Επιτραπέζιο παιχνίδι (καθ.) 7. α) Λέξη για γαλλομαθείς β) Το κέντρο της μύτης 8. α) Γιώργος... συνθέτης ρεμπέτικων και λαϊκών τραγουδιών β) Όμοια φωνήεντα 9. α) Μάρκα μεταλλικού νερού (αντιστρ.) β) Αρχικά ναυτικού νοσοκομείου (αντιστρ.)


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

58

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ συνοδεύουν φορούν πολύχρωμα μπλουζάκια με αντίστοιχα μηνύματα. Ο πρόεδρος της διοργανώτριας, Γιάννης Μώραλης, ξεκαθάρισε: «Το ποδόσφαιρο λέει όχι στον ρατσισμό και τις κάθε είδους διακρίσεις! Στους δύσκολους καιρούς που διανύει η κοινωνία μας είναι θετικό να προβάλλονται πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη συμφιλίωση και την άμβλυνση των διαφορών, αξιοποιώντας την τεράστια δυναμική που έχει το ποδόσφαιρο στη χώρα μας». Σε συνέδριο που διεξήχθη στο τέλος της εβδομάδας στον Βόλο, παρουσία του προέδρου της ΕΠΟ Γιώργου Σαρρή, τέθηκε πρώτη φορά θέμα για τον ρατσισμό από τον αντιπρόσωπο της FARE στην Ελλάδα και υπεύθυνο της αντιρατσιστικής οργάνωσης «Foul», Αντώνη Δαλούκα, ενώ έγινε και σχετική ενημέρωση. Στις εβδομάδες δράσης υπάρχουν και μεμονωμένες συμμετοχές από ομάδες, όπως η ΑΕΚ, ο Πανσερραϊκός και ο Εθνικός Γαζώρου, οι οποίες βέβαια θα μπορούσαν να ήταν περισσότερες...

ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ ΣΑΡΡΗ

Αντιρατσιστικά μηνύματα σε όλη την Ευρώπη την εβδομάδα που μας πέρασε και στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, με την ΟΥΕΦΑ και τη Σούπερ Λιγκ να στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της FARΕ. Οι καθιερωμένες πλέον εβδομάδες δράσης της FARE (Football Against Racism in Europe), που διαρκούν από 15 μέχρι 30 Οκτωβρίου, έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση του φίλαθλου κοινού και των ανθρώπων στους συλλόγους για τον ρατσισμό, καθώς και την ανάπτυξη ιδεών και στρατηγικών για την καταπολέμησή του. Ο Λιονέλ Μέσι της Μπαρτσελόνα, ο Φρανκ Ριμπερί της Μπάγερν και ο «Ιπτάμενος Ολλανδός» Γιόχαν Κρόιφ αποτελούν κάποια από τα πρόσωπα του ποδοσφαίρου που στηρίζουν (και σε σχετικό «σποτ») την πανευρωπαϊκή αυτή δράση... Την βδομάδα που πέρασε δραστηριοποιήθηκε η ΟΥΕΦΑ και σε όλα τα ματς για το Τσάμπιονς Λιγγκ και το Γιουρόπα Λιγκ υπήρξαν κοινές δράσεις. Οι αρχηγοί των ομάδων φόρεσαν περιβραχιόνια με την ένδειξη «Όχι στον ρατσισμό», αντι-ρατσιστικά μηνύματα προβλήθηκαν παντού και ένα βίντεο σε κάθε στάδιο έστειλε το μήνυμα ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν χωρούν στο ποδόσφαιρο. «Είμαστε όλοι ενωμένοι σ’ αυτή τη μάχη. Ήταν μια ομόφωνη απόφαση στο συνέδριο της ΟΥΕΦΑ. Όλοι μας ενθάρρυναν, όλοι μας χειροκρότησαν» δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΥΕΦΑ. Από τον προηγούμενο Μάιο η Ομοσπονδία αποφάσισε να σκληρύνει τη στάση της κατά του ρατσι-

Τα παιδάκια βγάζουν «κόκκινες κάρτες» στον ρατσισμο. Καιρός να τα ακολουθήσει και όλη η κοινωνία...

ΟΥΕΦΑ - ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Μέρες δράσης κατά του ρατσισμού!

Ολυμπιακός και UNICEF

Ομόφωνη η απόφαση στο συνέδριο της ΟΥΕΦΑ... σμού. Οι ποινές που βλέπουμε φέτος είναι, άλλωστε, ενδεικτικές. Η Λάτσιο, η Λέγκια Βαρσοβίας, ο ΑΠΟΕΛ αποτελούν μερικές ομάδες που έχουν ήδη τιμωρηθεί. Πριν από το ματς του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Χάιφα η ΟΥΕΦΑ ξεκαθάρισε προς τους ανθρώπους της ομάδας της Θεσσαλονίκης ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί κανένα τέτοιο κρού-

σμα. Παράλληλα, οι παρατηρητές ρατσισμού έχουν αυξηθεί. Πρόκειται για τους ανθρώπους που η διεθνής ομοσπονδία στέλνει σε ματς στα οποία θεωρεί ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ρατσιστικής επίθεσης και έχουν το υπόβαθρο και την εμπειρία να εντοπίσουν ακόμα και κωδικοποιημένες μορφές ρατσισμού («αποκρυπτογράφηση»

συνθημάτων, πανό κ.λπ.).

Δράσεις και στην Ελλάδα Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στις εβδομάδες δράσεις της FARE και από τη Σούπερ Λγικ. Στον κόσμο μοιράζονται κόκκινες κάρτες με το σύνθημα «Κόκκινη κάρτα στον ρατσισμό», ενώ οι ποδοσφαιριστές και τα παιδάκια που τους

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την UNICEF με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την ανοσοποίηση παιδιών στα οποία δεν φτάνουν τα σύγχρονα προγράμματα εμβολιασμού. Οι «ερυθρόλευκοι» φέρουν πλέον το λογότυπο της οργάνωσης στη φανέλα και αποσκοπούν στη συγκέντρωση 2 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, κάτι που μπορεί να σώσει μέχρι και 50.000 παιδιά του «Τρίτου Κόσμου»!

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Aρχίζει «δοκιμασία» για τον Παναθηναϊκό... ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Για τον Παναθηναϊκό ήταν δεδομένο ότι η φετινή σεζόν θα έχει σκαμπανεβάσματα, ακριβώς γιατί είναι νέα ομάδα, που δεν πατάει τόσο γερά στα πόδια της. Το «τριφύλλι» αυτή την στιγμή βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Σούπερ Λιγκ, δύο βαθμούς πίσω από την τετράδα των «πλέι οφ», που είναι και ο βασικός του στόχος φέτος. Το κακό μέχρι τώρα για τους «πράσινους» είναι ότι δεν βρίσκουν λύσεις ανασταλτικά, έχουν στιγμιαίες αδράνειες στην αμυντική λειτουργία τους, που τους στοιχίζουν το λιγότερο ένα σε βάρος τους γκολ, ειδικά στην έδρα τους. Ο Καπίνο στη θέση του τερματοφύλακα και ο Μέντεζ ως αμυντικός χαφ απογοητεύουν και εκθέτουν τον Γιάννη Αναστασίου, που επιμένει σ’ αυτούς! Αν προσθέσουμε και τις αργές επιστροφές των κεντρικών αμυντικών, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα... Από σήμερα ξεκινάει για τον Παναθηναϊκό ένα δύσκολο πρόγραμμα με τον Εργοτέλη στο Παγκρήτιο (7.30 μ.μ.), που θα τον αντιμετωπί-

«Πειστικός» ο Ολυμπιακός και εκτός συνόρων...

σει και την Τετάρτη στο ίδιο γήπεδο στη ρεβάνς του 2-1 για το Κύπελλο. Αμέσως μετά υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και μετά αντιμετωπίζει τον Άρη, που «καίγεται» για βαθμούς στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Εργοτέλης παραμένει μετά από 8 αγωνιστικές αήττητος (!) και βρίσκεται στην τετράδα των «πλέι οφ» για την Ευρώπη με 14 βαθμούς. Ο Γιάννης Πετράκης, που έχει περάσει από τους πάγκους πολλών ομάδων προσφέροντας σημαντικό έργο, έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μια ομάδα με δύναμη, αλλά και τεχνική. «Ντέρμπι» και στην Ξάνθη, όπου η γηπεδούχος ομάδα, που αρχίζει να βρίσκει «τα πα-

Η ευρωπαϊκή εικόνα του Ολυμπιακού εδραιώνει τον Μίτσελ στον πάγκο των Πειραιωτών...

τήματα της», αντιμετωπίζει τον πολύ δυνατό Ατρόμητο (3.00 μ.μ.). Στην Τρίπολη ο Αστέρας έχει την ευκαιρία να επιστρέψει, εκτός απροόπτου, στις νίκες με αντίπαλο τον «προβληματικό» φέτος Λεβαδειακός (5.15 μ.μ.).

«Ευρωπαίος» ο Ολυμπιακός... Την Κυριακή διεξάγονται οι αγώνες Ολυμπιακού - ΟΦΗ (7.30 μ.μ.), Άρη - Πλατανιά (3.00 μ.μ.), Πανθρακικός - ΠΑΟΚ (5.15 μ.μ.), Πανιωνίου - Απόλλωνα (5.15 μ.μ.), Βέροιας - ΠΑΣ Γιάννινα (5.15 μ.μ.) και την Δευτέρα η συνάντηση Παναιτωλικού - Καλλονής (7.30 μ.μ.). Ο «Ευρωπαίος» Ολυμπιακός, «πείθει» και ε-

κτός συνόρων. Στην Λισσαβώνα ήταν σαφώς βελτιωμένος σε όλες τις γραμμές, ένα επίπεδο πάνω από την Μπενφίκα και έχασε τη νίκη«μισή» πρόκριση μέσα από τα χέρια του! Σωστές οι επιλογές του Μίτσελ, που δείχνει να κερδίζει το στοίχημα παραμονής του στον Πειραιά. Αδικεί τον ΟΦΗ η βαθμολογική του θέση, αφού έχει καλό έμψυχο δυναμικό. Ο Άρης, «άλλη» ομάδα αυτή που φτιάχνει ο νέος προπονητής, Ζόραν Μιλίνκοβιτς, πάει για τρίτη συνεχόμενη νίκη, μετά τη Νέα Σμύρνη και τη Βέροια, με αντίπαλο τον «χλωμό» φέτος Πλατανιά. Αξιοθαύμαστος ο Πανθρακικός, απειλεί τον ΠΑΟΚ με απώλεια βαθμών! Ο Άκης Μάντζιος, με την αλλαγή του συστήματος σε «3-5-2» και με άριστο αγωνιστικό πλάνο, κατάφερε να συνδυάσει γκολ και θέαμα. Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 22, ΠΑΟΚ 19, Ατρόμητος 14, Εργοτέλης 14, Ξάνθη 13, Πανθρακικός 13, Παναθηναϊκός 11, ΠΑΣ Γιάννινα 10, Αστέρας Τρίπολης 10, Παναιτωλικός 10, Πανιώνιος 9, Καλλονή 9, Λεβαδειακός 8, Άρης 8, Απόλλων Σμύρνης 7, ΟΦΗ 6, Πλατανιάς 5, Βέροια 5.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

59

«ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2014» - «ΜΠΑΡΑΖ»

Αποφύγαμε τα... χειρότερα! TOY KΩΣΤΑ ΜΑΡΟΥΝΤΑ

«Φύγαμε για Βραζιλία» μέσω... Βουκουρεστίου, λοιπόν! Για άλλη μια φορά η κληρωτίδα φέρθηκε με... φροντίδα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, φέρνοντας απέναντί της τη Ρουμανία, μια αντίπαλο όχι εύκολη, αλλά σίγουρα προτιμότερη από τη Γαλλία ή τη Σουηδία. Τα τελευταία χρόνια η αντίπαλος της εθνικής μας στα «μπαράζ» για την πρόκριση στο «Μουντιάλ 2014» δεν έχει καταφέρει κάτι αξιοσημείωτο, απέχοντας παρασάγγας από τα επίπεδα προηγούμενων δεκαετιών. Μια σοβαρή εθνική Ελλάδας μπορεί να πετύχει τον σκοπό της. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υπάρξει πρόβλημα... Από τη Ρουμανία του 57χρονου προπονητή Βίκτορ Πιτούρκα ξεχωρίζει ο επιθετικός Τσιπριάν Μάρικα (Χετάφε), οι μέσοι Ρατ, Μαξίμ, και Τόρζε (με ευρωπαϊκές παραστάσεις), ο αρχηγός Βλάντ Κίρικες (αμυντικός της Τότεναμ), ο επιθετικός Μπόγκνταν Στάνκου και ο τερματοφύλακας Ταταρουτσάνου. Στο δυναμικό της και δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ελλάδα, ο Ντορίν Γκοϊ-

άν του Αστέρα Τρίπολης και ο Κοστίν Λάζαρ του ΠΑΟΚ. Η Ρουμανία συμμετείχε στον 4ο όμιλο της προκριματικής φάσης της ευρωπαϊκής ζώνης, που βάφτηκε στα «οράνιε», καθώς η Ολλανδία πραγματοποίησε «περίπατο». Από εκεί και πέρα έγινε μεγάλη μάχη ανάμεσα στη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ουγγαρία. Τελική νικήτρια η ομάδα του Βίκτορ Πιτούρκα, με τελικό απολογισμό 6 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες (19-12 τα γκολ). Συγκέντρωσε 19 βαθμούς, 9 λιγότερους από την Ολλανδία, 2 περισσότερους από την Ουγγαρία και 3 από την Τουρκία. Στο καθοριστικό παιχνίδι, χάρη σε δύο γκολ του Μάρικα, νίκησε 2-0 στο Βουκουρέστι την Εσθονία και καπάρωσε τη δεύτερη θέση, εκμεταλλευόμενη και την ήττα των Τούρκων (02) από την Ολλανδία στην Κωνσταντινούπολη... Όσο για την προϊστορία, δεν αποτελεί... σύμμαχο της εθνικής μας. Σε επίσημο, μάλιστα, αγώνα δεν τους έχουμε νικήσει ποτέ! Οι Ρουμάνοι στο σύνολο των αναμετρήσεών μας έχουν επικρατήσει 17 φορές, 7 η Ελλάδα, ενώ 8 αγώνες έχουν λήξει ισό-

Ο Κοστίν Λαζάρ θα αντιμετωπίσει πέντε συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ (Κατσουράνη, Σαλπιγγίδη, Τζιώλη, Νίνη και Αθανασιάδη...)

Μια σοβαρή εθνική Ελλάδας μπορεί να πετύχει τον σκοπό της...

παλοι… Υπάρχουν μάλιστα και κάποιες ήττες μας με σκορ «μαμούθ», όπως το 1-8 το 1930 και το 1-6 το 1977! Οι δύο ομάδες έχουν να αναμετρηθούν σε επίσημο αγώνα από το μακρινό 1989, όταν στο πλαίσιο και πάλι της διεκδίκησης της πρόκρισης για ένα «Μουντιάλ» έμειναν στο μηδέν... Στον πρώτο αγώνα η Ρουμανία, που διέθετε ορισμένους παίκτες σπουδαίων ικανοτήτων (Μπουμπέ-

σκου, Ματέουτ, Λουπέσκου, Σαμπάου, Καματάρου, Χάτζι, Ποπέσκου, Μπελοντέντιτσι, Λάκατους…) κυριάρχησε εντός έδρας με 3-0. Η τελευταία αναμέτρηση ήταν το φιλικό στην Αυστρία τον Νοέμβριο του 2011, με τους Ρουμάνους να νικάνε 3-1 και να «σπάνε» αήτττητο 17 αγώνων του Φερνάντο Σάντος... Τα παιχνίδια, πάντως, που έχουν μείνει περισσότερο στις μνήμες είναι οι δύο ισοπαλίες στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του «Μουντιάλ 1970» (2-2 στην Ελλάδα και 11 στη Ρουμανία), όταν η εθνική μας, έχοντας στις τάξεις της μια από τις καλύτερες «φουρνιές» ποδοσφαιριστών όλων των εποχών (Δομάζος, Παπαϊώαννου, Σιδέρης, Κούδας, Οικονομόπουλος, Χάιτας, Δέδες, Καμάρας, Ζαντέρογλου, Ελευθεράκης κ.λπ.), είχε πλησιάσει πολύ στην πρόκριση, αλλά δεν τα κατάφερε... Οι δύο αγώνες θα γίνουν στις 15 και στις 19 Νοεμβρίου, με το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας. Τα άλλα τρία ζευγάρια για τα «μπαράζ» είναι: Πορτογαλία - Σουηδία, Ουκρανία - Γαλλία και Ισλανδία - Κροατία.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ «ΜΟΥΝΤΙΑΛ 1970»

Χαμένη ευκαιρία για μια φανέλα! ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ

Η Ρουμανία έχει συνδεθεί με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της εθνικής μας να προκριθεί στα τελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Μεξικό το 1970. Η κλήρωση δεν ήταν καλή για την Ελλάδα, αφού προκρινόταν μόνο ο πρώτος κάθε ομίλου (τότε η τελική διοργάνωση γινόταν με 16 ομάδες) και μας «έπεσε» η Πορτογαλία του μεγάλου Εουσέμπιο (σημείωσε 317 γκολ σε 301 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπενφίκα), που είχε πάρει την τρίτη θέση στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το 1966 στην Αγγλία... Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα όταν στην πρεμιέρα η Ελβετία μάς νίκησε 1-0 στη Βασιλεία (22 Οκτωβρίου 1968), αλλά -προς γενική έκπληξη- η ήττα αυτή ήταν η μοναδική της «γαλανόλευκης» σ’ εκείνα τα προκριματικά. Eνάμιση μήνα αργότερα, στις 22 Δεκεμβρίου, η εθνική μας πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της έως τότε Ιστορίας της νικώντας με 4-2 (32’ Παπαϊωάννου, 40’ Δέδες, 48’ Τόρες αυτογκόλ, 61’ Σιδέρης - 18’ Αουγκούστο, 64’ Εουσέμπιο) την Πορτογαλία στο κατάμεστο στάδιο Καραϊσκάκη. Στις 16 Απριλίου 1969 ακολουθούσε ο αγώνας κόντρα στην Ρουμανία στο Νέο Φάληρο και μια...

παρεξήγηση αποδείχθηκε «μοιραία»! «Ο φροντιστής της ομάδας δεν άφησε στο δωμάτιο τη φανέλα μου και κατέβηκα στον χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να φοράω το πάνω μέρος της φόρμας. Όταν με είδε ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Νταν Γεωργιάδης, μου είπε να επιστρέψω στο δωμάτιο για να φορέσω τη φανέλα. Του εξήγησα τι είχε συμβεί, αλλά αυτός επέμενε. Κουβέντα στην κουβέντα, μου είπε να φύγω από το ξενοδοχείο. Είπαμε πολλά και τελικά αποχώρησα. Η συνέχεια του επεισοδίου δόθηκε στο γραφείο του γενικού

Γιώργος Σιδέρης (Ολυμπιακός), Μίμης Δομάζος (Παναθηναϊκός) και Μίμης Παπαϊωάννου (ΑΕΚ). Η «χρυσή τριπλέτα» του ελληνικού ποδοσφαίρου στα τέλη της δεκατίας του ’60...

Καλύτερη η εθνική μας, προκρίθηκε η Ρουμανία γραμματέα Αθλητισμού της χούντας, Κωνσταντίνου Ασλανίδη. Στην αρχή φοβήθηκα μη με... σκοτώσει. Τελικά σκοτωθήκαμε στα... λόγια. Μου πήρε πίσω μία άδεια ΠΡΟ-ΠΟ» θυμόταν μετά από χρόνια ο Μίμης Δομάζος, ο καλύτερος παίκτης εκείνης της επο-

χής μαζί με τον Γιώργο Σιδέρη και τον Μίμη Παπαϊωάννου. Ο Ασλανίδης, απ’ τα «πρωτοπαλλήκαρα» της χούντας, που έκανε ουσιαστικά και χρέη... τεχνικού διευθυντή στην εθνική ομάδα, μετά τον αποκλεισμό του Δομάζου είχε πει στους υπόλοιπους παίκτες: «Είναι ανάξιος ο Δομάζος να φορά τη φανέλα της εθνικής! Έχετε υπ’ όψιν σας ότι ουδείς αναντικατάστατος...». Η εθνική μας ήρθε ισόπαλη 2-2 (52’ Σιδέρης, 60’ Δέδες - 55’, 67’ Ντουμιτράκε) με τη Ρουμανία και θα μπορούσε να νικήσει και χωρίς τον

Φάση από τον αγώνα Ρουμανίας - Ελλάδας 1-1. Ο Μίμης Δομάζος είχε σκοράρει με «κεραυνό» από τα 40 μέτρα δείχνοντας πόσο σημαντική ήταν η απουσία του στο πρώτο ματς...

Δομάζο, αφού και τα δύο γκολ που δέχτηκε προήλθαν από τραγικά λάθη (άστοχη έξοδος του Τάκη Οικονομόπουλου στο 1-1, «μπέρδεμα» των αμυντικών για μια κεφαλιά στο 2-2). Όμως η εθνική μας δεν είχε πει την τελευταία της λέξη... Ο Δομάζος επέστρεψε λίγες μέρες μετά (4 Μαΐου) στην εθνική ομάδα, που έφερε ισοπαλία 2-2 στο «Ντας Άντας» του Πόρτο κι έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για νέο θρίαμβο, αφού προηγήθηκε 0-2 (69’ Μποτίνος, 73’ Ελευθεράκης - 80’ Εουσέμπιο, 85’ Περέζ). Στη συνέχεια ο Λάκης Πετρόπουλος πήρε τη θέση του Νταν Γεωργιάδη και η Ελλάδα νίκησε 4-1 στο «Καυταντζόγλειο» και την Ελβετία (32’ Κούδας, 39’ και 49’ Μποτίνος, 42’ Σιδέρης - 77’ Κούντελι), για να παιχτεί η πρόκριση στον τελευταίο αγώνα στο Βουκουρέστι μπροστα σε 63.000 θεατές! Η εθνική μας ήταν καλύτερη, αλλά το ματς ήρθε ισόπαλο 1-1 (37’ Ντερμπόσκι - 50’ Δομάζος) και την πρόκριση πήρε η Ρουμανία. Η τελική βαθμολογία (σε 6 αγώνες): Ρουμανία (7-6) 8, Ελλάδα (139) 7, Ελβετία (5-8) 5, Πορτογαλία (810) 4 (η νίκη τότε μετρούσε 2 βαθμούς).


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

60

ΘΕΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛ.: 210-69.03.000

MEGA

06.00 Τα μυστικά της Εδέμ (Ε) 07.00 MEGA Σαββατοκύριακο (Ε) 10.00 Η ντουλάπα της Χλόης 10.30 Παιδικό πρόγραμμα 13.10 Χάι ροκ (Ε) 14.00 Eιδήσεις 14.50 Η κρυφή ατζέντα του φίλου μου. Κομεντί 16.55 Ειδήσεις 17.00 Όλα για την υγεία μου18.10 Παιδική χαρά (Ε) 19.00 Το κόκκινο δωμάτιο (Ε) 20.00 Ειδήσεις 21.15 Μπουκιά και συχώριο (Ε) 22.30 Μικρός στο μάτι. Κωμωδία 00.30 Ειδήσεις 00.45 Όμηροι του τρόμου. Περιπέτεια 03.00 Το ποντίκι που βρυχάται. Κωμωδία

θινά εγκλήματα. Περιπέτεια

ΤΗΛ.: 212-21.24.000

ΤΗΛ.: 210-48.00.170-4 ΤΗΛ.: 210-68.86.100

ΑΝΤ1

06.50 Στα κύματα του έρωτα (Ε) 07.00 Blind date (Ε) 08.50 Λίφτινγκ (Ε) 09.50 Δεληγιάννειο παρθεναγωγείο (Ε) 11.50 Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) 12.50 TV quiz 13.00 Ειδήσεις 13.30 TV quiz (B’ μέρος) 13.40 Η χορωδία της συμφοράς. Κωμωδία 16.00 Τα καρντάσιανς (Ε) 17.00 O πόλεμος των άστρων (Ε) 18.00 Ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα 18.10 Eργαζόμενη γυναίκα (Ε) 20.00 Ειδήσεις 21.15 Η κάλπικη λίρα. Κοινωνική 23.30 ΟΛΑ τρέλα + (Ε) 01.30 Tης Ελλάδος τα παιδιά (Ε)

ΤΗΛ.: 210-34.21.201-4

STAR

06.45 Παιδικό πρόγραμμα 13.30 Ιγκόρ. Κινούμενα σχέδια 15.15 Τα φιλαράκια (Ε) 16.30 The big bang theory 17.30 Ειδήσεις. Δελτίο στη νοηματική 17.45 Undercovers 18.45 Two and the half men 19.45 Eιδήσεις 20.55 Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 21.10 Yogi bear. Κωμωδία 23.00 Από μακριά και αγαπημένοι. Κωμωδία 01.15 Αλη-

ALPHA

06.00 Μαγκάιβερ 08.00 Άκατα μάκατα με τα Ζουζούνια 10.00 Μες στην καλή χαρά 13.45 Eιδήσεις 14.00 Stars System 16.55 Eιδήσεις. Δελτίο στη Νοηματική 17.00 Αννίτα SOS 19.00 Ειδήσεις 20.00 Νόστιμη γη 21.00 Στην υγειά μας ρε παιδιά 24.00 «360ο» (Ε) 01.15 10η εντολή (Ε) 02.15 Κόκκινος κύκλος (Ε)

ΣΚΑΪ

06.30 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά 10.00 Σαββατοκύριακο με δράση 12.00 Goal χωρίς σύνορα 14.00 Big, bigger, biggest 15.00 Fifth Gear 15.45 Ferrari: στο εργοστάσιο των ονείρων 16.45 Joy (Ε) 18.45 Γλυκές αλχημείες (Ε) 19.45 Common Law 21.00 Eιδήσεις 22.00 Πώς η γη έπλασε τον άνθρωπο 23.00 Game of thrones (E) 00.30 Deadly women 01.30 Μυστήρια της φύσης: Νεκροταφείο ελεφάντων 02.30 Fifth Gear

ΤΗΛ.: 210-37.35.302

BOYΛΗ

18.00 Τα χρόνια της δόξας - Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 18.45 Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 20.15 Θεσσαλονίκη, μέρες απελευθέρωσης 21.00 Αδόλφος Χίτλερ: Ο δρόμος προς την άβυσσο 22.00 Συνάντηση 23.00 Οι εκπομπές που αγάπησα: Η περιπέτεια της σημαίας. Εκπομπή του Φρέντυ Γερμανού από το αρχείο της ΕΡΤ 23.45 Ο τελευταίος πόλεμος. Ντοκιμαντέρ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ ΨΗΦΙΣΜΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας - Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη, πληροφορήθηκε με βαθιά λύπη το θάνατο του ΝΙΚΟΥ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας. Ως πρόεδρός της από το 1975 έως το 2005 και επίτιμος πρόεδρος έως το θάνατό του, συνέβαλε αποφασιστικά στην πνευματική ακτινοβολία της. Το Συμβούλιο αποφάσισε: 1. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του. • Να αφιερώσει στη μνήμη του μια εκδήλωση. • Αντί στεφάνου να γίνει δωρεά στο «Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης». • Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα. Η Πρόεδρος Κ. ΜΙΧΑ

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Χ. ΜΩΡΑΪΤΗ-ΚΑΡΤΑΛΗ

Μνημόσυνο Αρη Ταστάνη 40 ημέρες που έφυγε ο Άρης Ταστάνης για το τελευταίο του ταξίδι στις γειτονιές των καταφρονεμένων και των αλαφροϊσκιωτων. Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013, στις 9.30 το πρωί, στην εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Τερψιθέα Γλυφάδας, θα μαζευτούμε οι συγγενείς και οι φίλοι του, οι συγχωριανοί του, οι γείτονές του, οι σύντροφοι και συναγωνιστές του, οι αναγνώστες του, όλοι αυτοί που τον αγάπησαν και μοιράστηκαν μαζί του τις έννοιες, τις αγωνίες, τα όνειρα, τα ταξίδια και τα ποιήματά του, για να πιούμε ένα καφέ και να θυμηθούμε το όμορφο χαμόγελό του. Και όπως έλεγε και εκείνος στο ποίημα του «Ονειροπόλοι 1999»: Οι φίλοι χάθηκαν, για πάντα μας τονίζουν. Εκείνα τα πικρά τους μάτια μόνο θυμάμαι. Και πού χρόνος να κάνουμε καινούργιους. Όμως εμείς

Σύρος, 21.10.2013 Α.Π.: 209

Κάθε στιγμή θα ξεκινάμε για μακρινά ταξίδια. Μ’ ένα λουλούδι στα μαλλιά κι ένα βιβλίο ανοιγμένο στην πρώτη σελίδα.

Και θ’ αγαπούμε την πραγματικότητά μας, όπως εκείνοι τα πάθη της ασήμαντης παρουσίας τους. Φτάνει να μείνουμε πάντα ονειροπόλοι...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης, στη Σαντορίνη. Απαιτούμενα προσόντα: • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης : 1. Ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος, 2. Κοινωνιολογίας, 3. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 4. Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης (Π.Ε./ Τ.Ε.) με άδεια άσκησης επαγγέλματος • Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα. • Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. • Γνώση χρήσης Η/Υ • Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής Επιθυμητά προσόντα: 1) Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις. 2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις. 3) Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή την Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 4) Επιστημονικές δημοσιεύσεις. Επισημάνσεις: Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όποια ειδικότητα αυτό απαιτείται. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν: Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης

Επαγγελματικής ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν: 1. Βιογραφικό σημείωμα. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης. 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης. 4. Αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της. 5. Πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ. 6. Άδεια άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται (επικυρωμένο αντίγραφο). 7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής: • Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. • Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής. • Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ταχυδρομικώς, από τις 24 Οκτωβρίου 2013 έως τις 20 Νοεμβρίου 2013. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» Καποδιστρίου 22 Ερμούπολη Σύρου Τ.Κ. 841 00 Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22810 85149 Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του Κέντρου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

61

MEDIA ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Παραγωγοί οπτικοακουστικών στα όρια νευρικής κρίσης

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΣ ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ

Στα όρια των αντοχών της έχει φτάσει η ελληνική οπτικοακουστική παραγωγή μετά από πέντε χρόνια ύφεσης της οικονομίας και τρία χρόνια ραγδαίας μείωσης της ζήτησης ελληνικού προγράμματος (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ) από ιδιωτικά και δημόσια κανάλια. Αυτό όμως που δίνει τη χαριστική βολή στους ανεξάρτητους παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων και όλη την αλυσίδα διαφορετικών ειδικοτήτων εργαζομένων, από σεναριογράφους και σκηνοθέτες μέχρι τεχνικούς, μουσικούς, ηθοποιούς κ.ά., ήταν το λουκέτο στην ΕΡΤ: όχι μόνο διέκοψε μαχαίρι ακόμα και τις λιγοστές εξωτερικές ή μεικτές παραγωγές, αλλά άφησε στον αέρα συμβόλαια με παραγωγούς, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας έναν ολόκληρο κλάδο στην απόγνωση. Το λουκέτο στην ΕΡΤ, σύμφωνα με υπολογισμούς, άφησε χρέη σε εταιρείες παραγωγής -που με τη σειρά τους χρωστούν σε εργαζόμενουςποσό που υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ από την παραγωγή έργων που «έμειναν στη μέση» ή ολοκληρώθηκαν, χωρίς να έχουν πληρωθεί ή τουλάχιστον χωρίς να έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους. Έτσι διαμορφώνονται διάφορες κατηγορίες οφειλών, για παραγωγές που βρίσκονταν σε εξέλιξη, άλλες από τις οποίες προβλήθηκαν και άλλες εν μέρει. Ορισμένες παραγωγές είχαν έγκριση του Δ.Σ. της ΕΡΤ, χωρίς όμως υπογραφή συμβολαίου. Άλλες με

Χρέη εκατομμυρίων χρεώνονται στον προϋπολογισμό συμβόλαια και με έτοιμα, μονταρισμένα επεισόδια. Άλλες με επεισόδια που είχαν προβληθεί πριν από τις 11 Ιουνίου, χωρίς όμως να έχουν εξοφληθεί, και άλλες με υπόλοιπο εγκεκριμένων επεισοδίων που δεν μεταδόθηκαν ποτέ. Πολλοί παραγωγοί έχουν κόψει τα αναγκαία παραστατικά, χωρίς όμως να έχουν αποζημιωθεί, με αποτέλεσμα να οφείλουν ΦΠΑ, φόρους, εργοδοτικές εισφορές κ.ά. επιβαρύνσεις για τιμολόγια που ποτέ δεν εξοφλήθηκαν. Τα χρέη της ΕΡΤ -πλέον επιβαρύνουν τη διαχείριση του υπ. Οικονομικών, δηλαδή απευθείας τον κρατικό προϋπολογισμό- στα μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, για 11 παραγωγές, ξεπερνούν τα 910.000 ευρώ. Στις παραγωγές περιλαμβάνονται ντοκιμαντέρ που πρόβαλε η ΕΡΤ όπως: «Εποχές και Συγγραφείς», «Δεν είσαι μόνος», «Οπτική γωνία - Viewpoint», «Balkan Express» κ.ά. Τα χρέη στα μέλη του Σωματείου Ελλήνων Σκηνοθετών - Παραγωγών Κινηματογράφου και της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ για 30 παραγωγές ταινιών, ντοκιμαντέρ και υποθέσεις πνευματικών δικαιω-

EχουΜΜΕ και λέΜΜΕ Τελικά, μας ψεκάζουν ή μας παρακολουθούν; Συστηματικές μαζικές τηλεφωνικές υποκλοπές 11 εφημερίδων, πρακτορείων ειδήσεων και ηλεκτρονικών μέσων πραγματοποιούσε η κυβέρνηση για μήνες, όπως αποκαλύπτεται από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τις Σκουριές: «Ελευθεροτυπία», «Ρόιτερς», «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων», «Το Ποντίκι», «Καθημερινή», «Δημοκρατία», ΑΝΤ-1, ΕΡΤ3, ΕΡΑ Κομοτηνής, «Ράδιο Καβάλα», «Στούντιο Α». Αν δεν βρισκόμασταν σε κράτος «εκτάκτου ανάγκης», θα είχε δημιουργηθεί μείζων πολιτική κρίση... Μνημονιακοί κοριοί; Να τοποθετηθεί άμεσα, καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, εντοπίζοντας θέμα ελευθεροτυπίας και δημοκρατίας. «Το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, οι συνομιλίες των δημοσιογράφων και τα δημοσιεύματά τους δεν μπορούν να θεωρούνται στοιχεία ‘εγκληματικών δραστηριοτήτων’» σημειώνει η ΕΣΗ-

μάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται εγκριθέντα κονδύλια για ελληνικές ταινίες από το 1,5% του τζίρου της ΕΡΤ που βάσει νόμου πρέπει να τροφοδοτούν τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και ντοκιμαντέρ και πνευματικά δικαιώματα δημιουργών, όπως σκηνοθετών και σεναριογράφων. Για παράδειγμα δεν έχει καταβληθεί από το 1,5% η χρηματοδότηση της ταινίας «Άλπεις» του Γ. Λάνθιμου, παρά την έγκριση από τις 27 Δεκεμβρίου 2011 από τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο, χωρίς σαφή αιτιολογία. Ακόμα χειρότερα: έμεινε στη μέση η χρηματοδότηση της ταινίας «Τέλος μετά» του Στράτου Τζίτζη, θεωρημένη και υπογεγραμμένη από τη

ΕΑ, ενώ η ΠΟΕΣΥ υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η δημιουργία φοβικού κλίματος προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις στη Χαλκιδική. «Μήπως είναι... μνημονιακή υποχρέωση η τοποθέτηση κοριών στα ΜΜΕ;» ρωτάει η ΠΟΕΣΥ. Εκτός ΣΚΑΪ, μετά από τέσσερα χρόνια, ο μέχρι πρότινος ισχυρός άνδρας και διευθύνων σύμβουλος Χρ. Παναγόπουλος. Προηγουμένως είχε τη θέση του προέδρου της ΕΡΤ Α.Ε., την περίοδο της «χρυσής εποχής» των υψηλών συμβολαίων και των μπόνους, που ερευνώνται ακόμη από τη Δικαιοσύνη. Η θητεία του στον ΣΚΑΪ σφραγίστηκε από τη μετεγγραφή παρουσιαστών της ΕΡΤ, όπως των Λυριντζή / Οικονόμου και της Πόπης Τσαπανίδου, και το «χτίσιμο» της πρωινής ζώνης του καναλιού. Η θέση του Χρ. Παναγόπουλου στον όμιλο του ΣΚΑΪ άρχισε να αμφισβητείται έντονα μετά την έλευση του Σταμάτη Μαλέλη, γενικού διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον περασμένο Ιούλιο. Επενδύσεις Έντεκα θέσεις δημοσιογράφων - ανταποκριτών εξωτερικού προκηρύσσει ο ει-

νομική υπηρεσία της ΕΡΤ από τον Μάρτιο του 2013 και με προγραμματισμό να ξεκινήσουν τα γυρίσματα τον περασμένο Ιούλιο. Την ίδια τύχη είχαν και άλλες ταινίες και ντοκιμαντέρ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ιστορικής σειράς «Χούντα είναι. Θα περάσει;» του Φώτου Λαμπρινού, για την οποία οφείλονται ακόμα 6 επεισόδια από τα 13- παρότι έχει ολοκληρωθεί από τον Φεβρουάριο του 2012. Παρά την οφειλή, η σειρά έχει παίξει τρεις επαναλήψεις: από τη Δορυφορική και την ΕΤ-1. Στα ποσά αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα χρέη στα μέλη της τρίτης ένωσης, του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστι-

δικός διαχειριστής, υπεύθυνος για τη ΔΤ Γκίκας Μάναλης, με σύμβαση εργασίας 2 μηνών, για Ν. Υόρκη, Μόσχα, Κωνσταντινούπολη, Τίρανα, Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, Ρώμη, Μαδρίτη -από μία θέση- και για Βρυξέλλες προκηρύσσονται δύο θέσεις. Τρία - Μηδέν Τρίτο σερί νίκης του Νίκου Χατζηνικολάου (μερίδιο 25%-28%), απέναντι στον Γιάννη Πρετεντέρη, που βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία (20%, 15%, 14%). Ήδη το επιτελείο του Γ. Πρετεντέρη αναζητεί τρόπους να ανεβάσει τα ποσοστά τηλεθέασης -όχι πάντα επιτυχημένους, όπως φάνηκε την περασμένη Δευτέρα με τη σπασμωδική κίνηση να βάλει σε πολιτικό πάνελ το θέμα της μικρής Μαρίας. Η απουσία εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ έχει κοστίσει στην εκπομπή, που επιχειρεί να μπαλώσει την έλλειψη αντιπαράθεσης με καλεσμένους από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον ευρύτερο χώρο της ριζοσπαστικής σοσιαλδημοκρατίας. Οι παρεμβάσεις από τον Γ. Κατρούγκαλο και τη Δέσποινα Κουτσούμπα ήταν ό,τι πιο ενδιαφέρον, όχι όμως αρκετές για να σηκώσουν ολόκληρη την εκπομπή.

κών Έργων. Οι τρεις ενώσεις έχουν προσφύγει από τον Αύγουστο στο υπ. Πολιτισμού, στο υπ. Οικονομικών, στον ειδικό διαχειριστή Γκ. Μάναλη. Απομένει ο Συνήγορος του Πολίτη. Παρότι σταγόνα στον ωκεανό, ανάσα σωτηρίας δίνουν σε τέσσερις παραγωγούς αποφάσεις του ειδικού διαχειριστή «παράδοσης επεισοδίων εκτελεστών παραγωγής» για υπόλοιπα επεισόδια παραγωγών, που δεν παραδόθηκαν και δεν προβλήθηκαν, παρότι είχαν εγκριθεί από την ΕΡΤ. Η κίνηση, αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας από τη Βουλή, δημιουργεί ελπίδες ότι θα προωθηθούν και οι υπόλοιπες παραγωγές. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν: o Για την εταιρεία Νίκος Πανουτσόπουλος η παράδοση 8 επεισοδίων της σειράς επιμορφωτικών εκπομπών Fotonet, που είχε εγκριθεί από 12 Ιουλίου 2012 και ο εκτελεστής παραγωγής δεν πρόλαβε να παραδώσει. o Για την εταιρεία Pausil Ypon Films - Μενέλαος Καραμαγγιώλης, η παράδοση 12 επεισοδίων της σειράς ντοκιμαντέρ «Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους», που είχε εγκριθεί από 21 Δεκεμβρίου 2012. o Για την εταιρεία Τάσος Ψαράς την παράδοση 4 επεισοδίων της σειράς «Εποχές και συγγραφείς», που είχε εγκριθεί από τις 16 Ιανουαρίου 2013. o Ανατίθεται στη Δ. Τόλη εκτέλεση παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ διάρκειας 28 λεπτών στο πλαίσιο της σειράς City Folk 2013.

Πού ζούμε; Προφυλακιστέος και για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας του 43χρονου επιχειρηματία Αθηναγόρα Ανδρεαδάκη με έκρηξη χειροβομβίδας τον Ιούνιο του 2012 κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο ήδη προσωρινά κρατούμενος επιχειρηματίας για την υπόθεση της Proton Bank, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης. Έχει περάσει με συμμετοχές από πολλά ΜΜΕ, όπως: Flash, Espresso, Athens News, Πήγασος κ.ο.κ. Μπίζνες Αναπάντητα παρέμειναν τα ερωτήματα στη Βουλή για τις αποφάσεις του υπ. Παιδείας να αναθέσει σε τρεις εφημερίδες να εκτυπώσουν βιβλία. Σύμφωνα με τις αποφάσεις η εταιρεία «Πήγασος» έλαβε 664.000 ευρώ για το βιβλίο «Υπέροχη Ελλάδα», η εταιρεία «Πρώτο Θέμα» 156.000 ευρώ έναντι για την «Πάππισα Ιωάννα» και η «Real News» 128.000 ευρώ έναντι για το βιβλίο «60 μορφές στο φως». Όπως φαίνεται, είναι όλα αναγκαία για τις σχολικές βιβλιοθήκες. Α.Γ.Ν.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

62 «Ώς τον Ιούνιο θα είναι κόλαση. Θα παιχτούν και θα κριθούν όλα με τους δανειστές μας». Γ. Στουρνάρας. (Αυτός έχει σύνδεση Wind;)

ΡΗΣΕΙΣ&

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Ε.Ε.: «Εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ να μειωθούν περαιτέρω οι μισθοί και οι συντάξεις». Τα παράπονά του ο Σαμαράς στη σύνοδο κορυφής.

ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΕΩΣ & ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΕΚΕΡΕΩΣ

Σαν μεθαύριο ο Ιωάννης Μεταξάς είπε ΟΧΙ στη βία απ’ όπου κι αν προερχόταν Φέτος τουλάχιστον θα έχει ενδιαφέρον η παρέλαση: Και νά, τώρα περνάνε τα υπερσύγχρονα τανκς μας, που καίνε αμόλυβδη 110 οκτανίων και συνθετικές βαλβολίνες της Μότορ Όιλ για καλύτερη απόδοση του κινητήρα ακόμα και υπό σφοδρό εχθρικό πυρ. Έχουμε τόσους άνεργους όσους και λαθρομετανάστες, κραύγασε ο Σαμαράς, συνερχόμενος από το αντιφασιστικό σοκ των δύο προηγούμενων εβδομάδων. Έρχονται οι άτιμοι και καταλαμβάνουν όλες τις οργανικές θέσεις Αιγύπτιων ψαράδων και αναγκάζονται οι πτυχιούχοι μας να μεταναστεύσουν. Σπουδάζει ο άλλος πέντε χρόνια ελπίζοντας να βρει μια θέση στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας να φτιάξει τη ζωή του, και πάει εκεί και βρίσκει όλο αραπάδες. Και όχι τίποτα άλλο, πάνε χαμένες και όλες αυτές οι χιλιάδες θέσεις εργασίας που δημιουργήσαμε τρία χρόνια με το Μνημόνιο. Κάνουμε εμείς θυσίες για να καρπώνονται τα οφέλη της ανάπτυξης οι αλλόθρησκοι. Βέβαια αυτή η δήλωση Σαμαρά πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με μια παλιότερη, που έλεγε ότι τα λαθρομεταναστάκια καταλαμβάνουν τις θέσεις των παιδιών μας στους παιδικούς σταθμούς. Και μάλιστα τα νόμιμα λαθρομεταναστάκια, που είναι και τα πιο ύπουλα. Έγινε μια συστηματική προσπάθεια να τα μαζέψουν και να τα δώσουνε στον Παναγιώταρο να τα φάει, αλλά κόλλησε στη γραφειοκρατία. Είναι κρίμα πάντως μια χώρα με τέτοιον πρωθυπουργό να έχει τον Μιχαλολιάκο στη φυλακή. Αλλά φταίνε και οι φασίστες που πήρανε τα μυαλά τους αέρα. Τόσον καιρό που μαχαιρώ-

νανε μαύρους, τους είχε ενοχλήσει κανείς; Δεν πρόκειται να δεχτεί νέα οριζόντια μέτρα η κυβέρνηση. Μπορεί να μας τα πάρει μια χαρά και με τα οριζόντια μέτρα που ισχύουν ήδη. Αν χρειαστούν νέα μέτρα, θα είναι στοχευμένα ή διαρθρωτικά. Οπότε μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Οριζόντιο μέτρο είναι να πληρώνεις επειδή έχεις κεφάλι. Στοχευμένο μέτρο είναι να πληρώνεις επειδή μένεις σε σπίτι. Διαρθρωτικό μέτρο είναι να πληρώνεις επειδή είσαι άνεργος. Προφανώς ήταν απαίτηση των περιοίκων να παταχθεί το Κοινωνικό Ιατρείο στο Ελληνικό. Όλο κάτι άρρωστοι μαζεύονταν. Εδώ είδαμε και πάθαμε να κλείσουμε τα νοσοκομεία. Είχανε κρεμάσει και πανό: «Αν σας αρέσουν οι Γιατροί του Κόσμου, να τους πάρετε σπίτια σας». Μέχρι και σύριγγες βρήκανε μέσα. Θεός φυλάξοι. Η αλήθεια είναι ότι τα κοινωνικά ιατρεία και τα κοινωνικά φαρμακεία είναι μια απαράδεκτη μορφή βίας. Και τα κοινωνικά παντοπωλεία επίσης, που συσπειρώνουν και τους πιο σκληρούς. Είναι πιο επικίνδυνοι ακόμα και από τους Ρομά, που διακινούν ξανθά αγγελούδια χωρίς νόμιμα παραστατικά. Αν διακινούσαν πετρέλαιο, θα τους πουλάγαμε και τον ΟΠΑΠ. Έκανε ντου η αστυνομία στην ΑΣΟΕΕ. Μάλλον κυνηγάγανε λαθροδιοικητικούς υπαλλήλους. Κάτι πρέπει να γίνει και με τους αραπάδες όμως που μας τρώνε τις θέσεις στο NBA.

ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ

Σισμανoγλείου Έπαινος Οι ρόδες έσβηναν τους κραδασμούς από το δάπεδο. Ξαπλωμένος στο φορείο και παραδόξως ευδιάθετος μετά την αφύπνιση, κοίταζα τις κορφές των δέντρων από τα τεράστια παράθυρα διασχίζοντας πλατιούς διαδρόμους. Η επέμβαση είχε πάει καλά! Όταν μπήκα στο Σισμανόγλειο είχα όλες τις συνηθισμένες προκαταλήψεις για τα Δημόσια Νοσοκομεία... που άρχισαν να διαλύονται μόλις έκανα την εισαγωγή. Προσηνείς και έτοιμοι να εξυπηρετήσουν οι διοικητικοί, ευγενείς νοσηλευτές και τεχνικοί, βιαστικοί αλλά αποτελεσματικοί γιατροί. Το τελευταίο οχυρό των προκαταλήψεών μου έπεσε όταν διαπίστωσα πως όταν πίεζα το κουδούνι για τις νοσοκόμες ανταποκρίνονταν αμέσως, είτε τα μεσάνυχτα είτε τα ξημερώματα. Όλα τέλεια λοιπόν; Εντάξει, τέλειοι είναι οι άγγελοι, όχι οι άνθρωποι. Η γρα-

φειοκρατία αισθητή, γιατροί μου έλεγαν -με κάποια υπερβολή- ότι η μισή δουλειά τους ήταν να συμπληρώνουν χαρτιά! Ωστόσο ο γραφειοκρατικός φόρτος δεν εμπόδιζε την αποτελεσματική θεραπευτική δουλειά τους. Η υποχρηματοδότηση του νοσοκομείου εμφανής. Μπροστά στα μάτια μου διαπίστωσα την αγωνία για την εξασφάλιση κάποιων -όχι και τόσο συνηθισμένων, είναι αλήθεια- υλικών για το χειρουργείο. ΕΟΠΥΥ και ασφαλιστικά Ταμεία χρωστούν στο Σισμανόγλειο περισσότερα από 75 εκατομμύρια, λένε οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου, που διαβεβαιώνουν ότι η μείωση της χρηματοδότησης στην Υγεία φθάνει το 20%. Η απουσία του κράτους αναπληρώνεται από τη σχεδόν ηρωική προσφορά όλων των εργαζόμενων, με ελάχιστες αμοιβές και επιπλέον τις απειλές της μνημονιακής κυβέρνησης. Θυμάστε το αξέ-

Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους ναζί Εκδήλωση αφιερωμένη στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους ναζί τον Οκτώβριο του 1944 διοργανώνει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου Θεσσαλονίκης η δημοτική κίνηση Ανοικτή Πόλη. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι: Στράτος Δαρδανός καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονία, Ευάγγελος Χεκίμογλου έφορος Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης και Σπύρος Κουζινόπουλος δημοσιογράφος. Θα γίνει προβολή ντοκιμαντέρ και θα παρουσιαστούν φωτογραφικά και ηχητικά ντοκουμέντα με μαρτυρίες αγωνιστών του αντιφασιστικού αγώνα.

χαστο του Αδώνιδος αν σας απολύαμε: θα βλέπατε «τι εστί βερύκοκο»; Την ίδια ώρα, ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιωτικά συμφέροντα προσπαθούν να αρπάξουν με νύχια και με δόντια τον «Έλληνα ασθενή». Πάμφθηνες κάρτες υγείας, προσφορές και άλλα μπόνους για να εθιστούν οι πολίτες στην πολυτελή αλλά ιατρικά κατώτερη ιδιωτική υγεία καθώς εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν πια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χαρακτηριστικά, όταν ανανέωσα την ασφάλιση στο «παπάκι», μου πήρα δωρεάν τσεκ άπ και μεγάλες εκπτώσεις! Στη δική μου ικανοποίηση από το αγγειοχειρουργικό του Σισμανόγλειου, ο φίλος και συνάδελφος Γ. Βότσης μου είπε να προσθέσω και τη δική του από τα τμήματα λιθοτριψίας και μελέτης Ύπνου. ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΜΠΙΛΑΣ

Διαρθρωτική αλλαγή! Πάνω από 160.000 εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, περιμένουν να βγουν στη σύνταξη τουλάχιστον δύο χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση. Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ έχουν μειωθεί κατά 5.015 άτομα από το 2009 μέχρι σήμερα, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην ομαλή διεκπεραίωση τόσο των συντάξεων όσο και στους ελέγχους των επιχειρήσεων που εισφοροδιαφεύγουν. Σε κάθε υπάλληλο του Ιδρύματος αναλογούν σήμερα περίπου 1.500 φάκελοι αιτούντων την πενιχρή πετσοκομμένη σύνταξη, επιπέδου μαμάς Στουρνάρα. Ερωτώ, ειδικά τους κεντροαριστερούς εκσυγχρονιστές: Είναι αυτό διαρθρωτική αλλαγή; Έχουν κουράγιο να πάνε στην οδό Νικηφόρου, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις, και να αντέξουν έστω και για μισή ώρα αυτό που θα δουν και αυτά που θα ακούσουν; ΌΔ.Χ. ποιος ή όποια έχει τα κότσια, ας τολμήσει.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

63

ΡΗΣΕΙΣ&ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

«Αυτή την περίοδο τον ρόλο του καλού έχει αναλάβει το ΔΝΤ και αυτόν του κακού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το παιχνίδι των μεταξύ τους διαφωνιών είναι προσυνεννοημένο, όταν επίκειται επίσκεψη της τρόικας στη χώρα μας». Παναγιώτης Ρουμελιώτης, πρώην υπουργός και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ. (Μήπως γνωρίζετε, κύριε, ποιος έχει αναλάβει τον ρόλο του ψεύτη;)

Δεν πεταλώνουμε πράσινα άλογα...

«Κοιτίδα αντίστασης» Το νέο βιβλίο των Χρήστου Λάσκου και Ευκλείδη Τσακαλώτου «Κοιτίδα Αντίστασης: Ελλάδα, Ευρωζώνη και η παγκόσμια οικονομική κρίση», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Pluto Press, θα παρουσιαστεί στο ελληνικό κοινό, την επόμενη Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, στο βιβλιοπωλείο Public, στην πλατεία Συντάγματος. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Νίκος Βούτσης, γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Γεράσιμος Μοσχονάς, καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Νίκος Θεοχαράκης, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μετά τον Ερντογάν, τι; Το βιβλίο των Σταύρου Λυγερού και Κώστα Μελά «Μετά τον Ερντογάν, τι;» παρουσιάζεται την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 19.00 στον πολυχώρο της Μουσικής Βιβλιοθήκης στο Μέγαρο Μουσικής. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γεράσιμος Αρσένης, τ. υπουργός, ο πρέσβης Κώστας Ζαχαράκης και ο στρατηγός ε.α. Φράγκος Φραγκούλης. Τη συζήτηση θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Οι αντιδράσεις για τη συνέντευξη Πεταλωτή στην «Αυγή» της προηγούμενης Κυριακής, την οποία πήρε ο Νίκος Λιονάκης, αλλά ο γνωστός δαίμων εξαφάνισε το όνομά του, αν και υπερβολικές ως προς την πρόθεση και τους στόχους της εφημερίδας, δείχνουν ένα υπαρκτό πρόβλημα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην εκλογική του βάση. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει επ’ ουδενί να ακούσει για πασοκοποίηση της παράταξης. Κι αυτό είναι πολύ θετικό ως κλίμα, αφού, σε αντίθετη περίπτωση, θα ανέκυπτε πρόβλημα αξιοπιστίας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μην συγχέουμε όμως τη συνέντευξη ενός στελέχους από τα 800, που υπέγραψαν κείμενο κριτικής για τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, με θεωρίες συνωμοσίας στις οποίες εμπλέκεται -υποτίθεται- η «Αυγή». Δημοσιογραφικό ήταν το ενδιαφέρον της εφημερίδας και αυτό βεβαίως κρίνεται. Μακριά από μας κάθε αντίληψη περί απόλυτης αλήθειας ή πλυντηρίου. Δεν πεταλώνουμε πράσινα άλογα. Ενημερώνουμε χωρίς παρωπίδες και εμμονές. Το πρόβλημα πασοκοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αμελητέο, ούτε όμως και κυρίαρχο. Η ηγεσία και η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν να είναι σε εγρήγορση και να παίρνουν όλες εκείνες τις πολιτικές, προγραμματικές, αλλά και στρατηγικές κρίσιμες αποφάσεις, που να αποτρέψουν κάθε ενδεχόμενο διολίσθησης της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Το DNA της ιστορικής Αριστεράς είναι διαφορετικό από αυτό του ΠΑ-

Κριτική για τον τρόπο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή και την τελευταία απόφαση της Κ.Ε., διατύπωσε ο Μανώλης Γλέζος. Μεταξύ άλλων έγραψε: «Κύκλοι σύντροφοι; Έτσι μάθαμε να λειτουργούμε; ‘Η έτσι μαθαίνουμε να αντιγράφουμε; Και τότε σε τι ακριβώς διαφέρουμε; Ο ΣΥΡΙΖΑ τάραξε τα νερά από τη στιγμή της γέννησής του

νητική σταθερότητα».

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΪΚΟΥ

Η πλατεία του Άγιου Παντελεήμονα γεμάτη τώρα με χαρούμενα παιδάκια.

Να δεις που ο πρωθυπουργός μας θα τους τα τρίψει στα μούτρα τα Μνημόνια.

Από τις σοβαρότερες υπογραφές της διακήρυξης.

Ομορφιές…

Μέχρι που μπορεί να επιστρέψει στα Ζάππεια.

Και μόνο γι’ αυτό άξιζε τον κόπο.

Ζάππειο 1-2-3, ξέρεις τώρα.

Και να τις γεμίσουν με χρώμα απωθώντας το φαιό της ρατσιστικής κακομοιριάς. Πώς μας απειλούσε ο Σαμαράς ότι θα ανακαταλάβει τις πόλεις από τους μετανάστες;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

Το «μαντρί» και η παρεξήγηση

Ε, λοιπόν, καμία σχέση. Το ακριβώς αντίστροφο για ν’ ακριβολογούμε.

Άντε λοιπόν να ανακαταλάβουν τα παιδιά τις πλατείες και τις παιδικές χαρές.

ΣΟΚ και αποτελεί ανάχωμα. Ωστόσο αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να αποτραπεί μια αρνητική τάση που υφέρπει. Ούτε να την υποτιμούμε πρέπει ούτε όμως και να την υπερτιμούμε. Ο κόσμος, περισσότερο αυτός που ψήφιζε και θεωρεί ότι προδόθηκε από το ΠΑΣΟΚ, έχει αρνητική άποψη για τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επειδή τη συνδέει με τη διαφθορά, τη διαπλοκή, την αλαζονεία της εξουσίας και τελικά την εκδήλωση της ίδιας της οικονομικής κρίσης. Δεν έχουν καθόλου άδικο οι πολίτες, που υποστηρίζουν την άποψη αυτή, αν και πολλές φορές μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Αριστερά, όμως, δεν σημαίνει αγκύλωση ή ακινησία. Αριστερά σημαίνει κίνηση και εξέλιξη τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνία. Αυτή η διαλεκτική πρέπει να διαπερνά τις στρατηγικές, τις προγραμματικές, θα έλεγα και τις ηθικές, επιλογές της. Μην εθελοτυφλούμε, ο νόμος του Μουρ, ο νόμος της αέναης και ταχύτατης τεχνολογικής αλλαγής, αφορά και την πολιτική της Αριστεράς, αν θέλει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων και δεν αρκείται σε «ιερά» κειμένα. Η αλλαγή των συσχετισμών είναι κομβική επιλογή της ιστορικής Αριστεράς, η οποία δεν πρέπει να ολισθαίνει στην αλαζονεία της δύναμης, για την οποία άλλωστε κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ. Η ακινησία δεν ταιριάζει στη διαλεκτική της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αν θέλει να γίνει ηγεμονική δύναμη για να τα αλλάξει όλα.

Στο τέλος μπορεί και να καταγγείλει την τρόικα και τις παραφυάδες αυτής. Ε, άμα βλέπεις ώς και το Mega να μεταμορφώνεται σε αντιμνημονιακό, όλα να τα περιμένεις. «Η κίνηση των 58 είναι πιο κοντά στη συντηρητική παράταξη παρά στην Αριστερά... ...και τούτο επειδή προέχει τώρα η κυβερ-

Τάδε έφη ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος.

Για όποιον δεν κατάλαβε με την πρώτη. Αν και σαν να ξεφούσκωσε κιόλας η ιστορία, δεν σας φαίνεται; Φυσικό κι αναμενόμενο, θα μου πεις. Και θα με βρεις απολύτως σύμφωνο. Και μιας και τόφερε η κουβέντα, τον Βενιζέλο επιμένουν να τον περιλαμβάνουν στην πρόσκληση; Μαζί με τα υποβρύχια; Τώρα για την κωλοτούμπα της Ν.Δ. σχετικά με τις ευθύνες του Βενιζέλου για

φέρνοντας μια νέα πρωτόγνωρη αντίληψη για το πώς πρέπει να προσεγγίζει η Αριστερά και ο πολίτης την πολιτική. Αυτή η αντίληψη έδωσε ελπίδα σε πολίτες που πριν λίγα χρόνια δεν σκεφτόντουσαν ποτέ ότι θα στηρίξουν τις ελπίδες τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Με το να αφομοιώνουμε συνήθειες και πρακτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στην άκρη

τα υποβρύχια, μην το ψάχνεις. Κράτα με να σε κρατώ ν’ ανεβούμε στο βουνό, κατά πώς λέει ο σοφός λαός μας. Για την κόλαση που μας περιμένει ώς τον Ιούνιο, τα μάθατε. Αν όχι, ζητήστε από τον Στουρνάρα να το επαναλάβει. Το στοίχημα δηλαδή από ‘δώ και πέρα είναι να καταφέρουμε να τη βγάλουμε ώς το καλοκαίρι. Για τον Στουρνάρα καθ’ εαυτόν αν θα τη βγάλει ώς τότε μην παίρνετε όρκο. Για το υπουργείο του μιλάμε, φυσικά. Για τον Μπαλτάκο πάλι τι έχεις να πεις;

του γκρεμού απλά τους διαψεύδουμε...». Απαντώντας στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σημείωναν πάντως ότι «πρόκειται για παρεξήγηση». Άλλωστε, συνέχιζαν, «σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έθεσε θέμα κομματικής πειθαρχίας ούτε ζήτησε εξηγήσεις για τη στάση του Μ. Γλέζου». Ν. ΠΑΠ.

Τον εκ δεξιών (των εκ πολύ δεξιών) του Σαμαρά, ξέρεις.

λύνουν κάτι διεθνείς οίκοι.

Που κατήγγειλε το Μνημόνιο ως μελανή σελίδα του τόπου.

Να δεις λοιπόν που μάλλον βρέθηκε.

Και την κυβέρνησή του εννοείται, μαζί πάνε αυτά. Εξαιρετικά συγκινητική όντως η ιστορία της μικρής Μαρίας. Πολύ φοβάμαι όμως ότι, αν αντί για ξανθή ήτανε μελαχρινή, μάλλον θα πέρναγε στο ντούκου. Αν μάλιστα ήτανε πιο μελαχρινή από μελαχρινή, ούτε μονόστηλο. Και μια ερώτηση κρίσεως. Με τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, εκείνα που είχαν αναλάβει να τα ξεδια-

Βρέθηκε τελικά άκρη;

Εξ ου και το άπλετον σκότος. Κατά 40%, μας λένε, μειώθηκε το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών στην τριετία. Εντάξει, ας πούμε πως είναι έτσι, πως μόνο κατά 40% χαρατσωθήκαμε. Για κείνους όμως που έχασαν το 100% δεν θα γίνει κουβέντα; Για κείνους λέω, τους πάρα πολλούς, που χάσανε τα πάντα. Αλλά, θα μου πεις, έτσι είναι οι στατιστικές. Μέσους όρους ψάχνουνε, όχι ψυχές...


Η ΑΥΓΗ

Yσ τ ε ρ ό γ ρ α φ a

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Του ΤΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ

Δυο ριζοσπαστισμοί

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η χώρα στη «φωλιά του κούκου» H ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ κρίση είναι αναμφισβήτητη και δεν υπάρχουν πολιτικά περιθώρια για να λυθεί με επανάληψη του «μοντέλου Παπαδήμου»: από την παρούσα Βουλή με άλλον πρωθυπουργό. Δεκατέσσερις μόλις μήνες μετά τη «νωπή εντολή» στον κ. Σαμαρά και τρία «success story», είναι πλέον φανερό ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. και της βενιζελικής τσόντας της δεν μπορεί να κυβερνήσει. Απλώς επιζεί μέρα με τη μέρα και πλέον από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Ίσως ο πρωθυπουργός σε κανένα μήνα προχωρήσει σε κάποιον ανασχηματισμό, βάλει στην κυβέρνηση ένα-δύο νέα ονόματα για να κατευνάσει το κλίμα αμφισβήτησής του (τα μαχαίρια βγήκαν πάλι στη Ν.Δ.), αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει το κλίμα. Ομελέτα χωρίς αβγά δεν γίνεται. Και τα αυγά που έχει στη διάθεσή του ο κ. Σαμαράς είναι σχεδόν όλα κλούβια. Αν όμως η Δεξιά δεν μπορεί να φτιάξει ομελέτα, το ΠΑΣΟΚ το μόνο που έχει να προσφέρει είναι στραπατσάδα χωρίς (καν κλούβια) αυγά. Προσπαθεί να κρυφτεί σε διάφορες

κινήσεις ορφανών του εκσυγχρονισμού (με συνθέσεις Γ’ Εθνικής Κατηγορίας), μπας και καταφέρει να κατέβει στις επόμενες εκλογές χωρίς την κομματική ταμπέλα και διασωθεί. Απέλπιδες προσπάθειες, απελπισμένων μετασοσιαλιστών χωρίς ιδανικά, χωρίς πρόταση, χωρίς ιδεολογική ταυτότητα. Ή μάλλον με ταυτότητα a la carte, ανάλογα με τη συγκυρία. Ένα γραφείο rent-agovernment. Ένα γραφείο παροχής υπηρεσιών στα συμφέροντα και τις δουλειές των ισχυρών κέντρων εξουσίας. Το μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα καταρρέει. Ο θίασος της συγκυβέρνησης βρίσκεται υπό διάλυση. Οι παραστάσεις που δίνουν οι ηθοποιοί του (όπως η προγραμματική συμφωνία Σαμαρά - Βενιζέλου και οι κόκκινες γραμμές απέναντι στην τρόικα) θυμίζουν σκηνές από τη «Φωλιά του κούκου». Τα συμπτώματα πολιτικής σχιζοφρένειας κυριαρχούν. Αλήθεια, αν σας πουν όχι, τι θα κάνετε; Θα φύγετε από το ευρώ; Και γίνονται θανάσιμα επικίνδυνα για τη χώρα. Κάθε διαιώνιση αυτής της κατάστα-

σης θα διέλυε εντελώς τις αδύναμες κοινωνικές δομές και τις πενιχρές παραγωγικές υποδομές. Θα έκανε την καταστροφή μη αναστρέψιμη. Αλλά Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ αυτό είναι, δεν μπορείς να περιμένεις κάτι άλλο από αυτά τα κόμματα. Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι το μπαλάκι της σωτηρίας της χώρας από την βιβλική καταστροφή βρίσκεται στα χέρια της Αριστεράς: «Από τα αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας ώς την Αριστερά της Αριστεράς». Της ρεφορμιστικής, της επαναστατικής, της θεσμικής, της κινηματικής και λοιπών άλλων καταλήξεων. Αλλά κυρίως βρίσκεται στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αναγκάσθηκε να ωριμάσει βίαια, μπορεί να χρειάζεται έναν εύλογο χρόνο για να αποκτήσει κοινό βηματισμό και λειτουργίες. Μπορεί να χρειαζόμαστε λίγο ακόμη χρόνο για να γνωριστούμε, αλλά στην πολιτική ο χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου είναι περιορισμένος· αν τον ξεπεράσεις, αντί να ωριμάσεις, σαπίζεις και αποσυντίθεσαι.

Y

ΥΠΑΡΧΟΥΝ, νομίζω, δυο εκδοχές για το τι σημαίνει αριστερός ριζοσπαστισμός στην Ελλάδα του 2013. Δεν ταυτίζονται με πολιτικές τάσεις ούτε καν με αποκλίνουσες πλατφόρμες οικονομικής και «νομισματικής» πολιτικής. Πιστεύω ότι αυτό που πραγματικά τις χωρίζει μεταξύ τους είναι το πώς συνομιλούν με όσους και όσες δεν θέλουν -για διαφόρους λόγους- να είναι ριζοσπάστες και αριστεροί. Η πρώτη εκδοχή αντιλαμβάνεται τον ριζοσπαστισμό ως διαλογικό ρήγμα, ως πρόσκρουση συμπαγών σωμάτων (ιδεών και συνθημάτων) σε μια διαρκή μάχη αμοιβαίας εξουθένωσης. Η δεύτερη εκδοχή κατανοεί ότι σε μια κοινωνία κερματισμένων συμφερόντων και αντιλήψεων για το συνιστά καλό και κακό, πρέπει να συνομιλείς: όχι μόνο να ακούς τι λένε και οι «άλλοι», αλλά κυρίως να είσαι έτοιμος να διορθώσεις το βλέμμα σου, τη μέθοδο, τη γλώσσα σου. Ο πρώτος ριζοσπαστισμός ξεκινάει, δίχως ποτέ να το ομολογεί, από την απόλυτη προτεραιότητα της ταυτότητάς του. Σε κάθε στιγμή και με κάθε ευκαιρία θέλει να επιδεικνύει τη διαφορά του, το χάσμα που τον χωρίζει από τον εκάστοτε αντίπαλο. Και αν κάποια φορά ο αντίπαλος πει κι ένα καλό λόγο, τότε αναρωτιέται «τι κακό έχει κάνει». Ο άλλος ριζοσπαστισμός ενδιαφέρεται περισσότερο να πείσει και όχι να στομώσει ή να αποστομώσει. Αυτό που τον νοιάζει είναι να μειωθεί πραγματικά το ποσοστό της κοινωνικής οδύνης, να τιθασευτούν οι νέες μορφές καταδυνάστευσης του φτωχού ανθρώπου, των αδύναμων. Δεν αντιμάχεται τους πλούσιους, αλλά τις αντικοινωνικές διαρθρώσεις ισχύος που παράγουν ανισότητες και κοινωνικά ρήγματα. Ο πρώτος ριζοσπαστισμός σπεύδει να πιπιλίσει τη φράση πως όλα είναι πολιτικά και με αυτό εννοεί ότι, σε τελευταία ανάλυση, τα «βασικά ζητήματα» έχουν ήδη απαντηθεί. Αυτή του ωστόσο η στάση τον φτωχαίνει πολιτισμικά μετατρέποντάς τον σε καρικατούρα στράτευσης σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι, αν δεν έχουν αρπαχτεί από τις ακροδεξιές αποφάνσεις, θέτουν επίμονα ερωτήματα. Και βάζουν δύσκολα ερωτήματα ακόμη κι αν έχουν μεγάλη ανάγκη να πιστέψουν και να ταχθούν κάπου. Ο άλλος ριζοσπαστισμός θεωρεί ότι η αμφιβολία δεν είναι αμάρτημα, αλλά πλούτος και εγγύηση ελευθερίας. Δεν διαιρεί τον κοινωνικό κόσμο σε δυο ημισφαίρια αγαθότητας και μοχθηρότητας, αλλά διατηρεί σταθερό το μέτωπο κατά της βαναυσότητας και των διαφορετικών της ενσαρκώσεων. Με άλλα λόγια, τούτος ο άλλος ριζοσπαστισμός δεν είναι το αντίθετο της μετριοπάθειας, αλλά το παράδοξο συμπλήρωμά της, η υψωμένη φωνή της. Ο πρώτος ριζοσπαστισμός λατρεύει τα τελεσίγραφα και τη μέθη των μεγάλων λέξεων που υποτίθεται ότι ξεδιαλύνουν τη θολούρα και χρησιμεύουν στον πόλεμο σαν άλλα εγχειρίδια ενός Κλαούσεβιτς. Ο άλλος ριζοσπαστισμός θα ήθελε μονάχα περισσότερη διαύγεια και ευθυκρισία στις επιλογές σύγκρουσης, αλλά και στις επιλογές συναίνεσης. Δεν αντέχει, με άλλα λόγια, τις πόζες του ριζοσπαστισμού. Όλα αυτά δεν γράφονται, πρέπει να πω, σαν παράταιρα εμβόλιμα σε μια πολιτική στήλη. Γράφονται γιατί πιστεύω ότι η αποφασιστική επιλογή ανάμεσα σε αυτά τα δύο ήθη ριζοσπαστισμού κρίνει και το πολιτισμικό αποτύπωμα της Αριστεράς σε αυτή τη συγκυρία των μεγάλων κλονισμών. Παράλληλα φυσικά με τις απαντήσεις στα επίδικα της κρίσης, στην οικονομική πολιτική, στα προβλήματα των συμμαχιών. Όταν μιλώ για πολιτισμικό αποτύπωμα, δεν έχω κατά νου τα λεγόμενα πολιτιστικά θέματα ή την «πολιτιστική ατζέντα» ενός αριστερού κόμματος . Το πολιτισμικό αποτύπωμα αυτό δεν έχει να κάνει με τις θεατρικές παραστάσεις που κρίνονται αρκούντως «ανατρεπτικές», τους τραγουδοποιούς που καταχωρίζονται ως προοδευτικοί και πολύ ευαίσθητοι, τους συγγραφείς που δηλώνουν αντιστασιακοί και εθνικά υπερήφανοι που είναι πια τέτοιοι μεγάλοι αντικομφορμιστές. Αυτά τα τελευταία μάλλον αφαιρούν παρά προσθέτουν κάτι, ας πούμε όμως ότι αυτό είναι ζήτημα προσωπικού γούστου. Το πολιτισμικό αποτύπωμα της Αριστεράς δοκιμάζεται περισσότερο στις γενικότερες στάσεις που ενθαρρύνει κανείς, στις πνευματικές παραδόσεις τις οποίες ενεργοποιεί, στις κριτικές συνομιλίες που επιδιώκει. Και όλα αυτά μαζί φτιάχνουν τελικά μια ηθική του διαλόγου: μια ηθική του διαλόγου απολύτως απαραίτητη αν δίνει κανείς σημασία στη συζήτηση για ένα καλύτερο κοινωνικό και παραγωγικό πρότυπο.

Y

«Αυτό το κείμενο είναι πιο κοντά προς τη συντηρητική παράταξη παρά προς τον ΣΥΡΙΖΑ» αναγνώρισε με ειλικρίνεια ο καθηγητής Αλιβιζάτος, μιλώντας για την κεντροαριστερή(;) πρωτοβουλία των 58. Εντάξει, οι οργανικοί διανοούμενοι έκαναν την επιλογή τους. Είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει κανείς από την κακή του φήμη, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης. Όμως, βρε παιδιά, μην ευτελίζετε τη Ν.Δ, ονομάζοντάς την «συντηρητική παράταξη». «Ευρωπαϊκή παράταξη» την λέει ο Πάγκαλος, δεν το έχετε αντιληφθεί; ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

43 9 771109 015103

11839  

Αυγή της Κυριακής, 26.10.2013