Page 1

ECP heeft vier aandachtsgebieden

Visie en vernieuwing

Vaardigheden

om het gebruik van ICT in de

Wat kunnen nieuwe ICT ontwikkel-

ECP zet zich in om de

samenleving te stimuleren. Binnen

ingen betekenen voor een organ-

digitale vaardigheden van de

en tussen deze aandachtgebieden

isatie, individu of samenleving?

beroepsbevolking te verbeteren

onderneemt ECP actie, vooral daar

ECP geeft betekenis aan ICT door

om zo het innovatievermogen en

waar ECP ziet dat mogelijkheden

(inter)nationale ontwikkelingen te

de arbeidsproductiviteit in

nog onbenut blijven.

volgen en te beïnvloeden.

Nederland te vergroten.

Veiligheid en vertrouwen

Verbinding

ECP zet zich in om burgers,

ECP stimuleert het maken van

overheid en bedrijfsleven meer

afspraken over interoperabiliteit.

bewust te maken van het belang

Met alles wat ECP doet, brengt het

van digitale veiligheid. Daarnaast

een 100% digitale communicatie

richt ECP zich op het stimuleren van

tussen burgers, bedrijven en

publiek-private samenwerking om

overheden dichterbij.

De vier aandachtsgebieden zijn:

digitale veiligheid te verbeteren.

ACTIVITEITEN

ECP onderneemt veel activiteiten.

aan de regels hield, maakt de overheid

toepassingen. Het door ECP

We noemen er een aantal voor u.

nu afspraken met het bedrijfsleven

opgerichte platform Open Data draagt

Zie voor een uitgebreid en actueel

met als doel de betrouwbaarheid te

bij aan het verwezenlijken van de

overzicht www.ecp.nl

borgen van de digitale informatie die in

mogelijkheden die hergebruik van

een organisatie circuleert.

overheidsdata biedt. Het platform

• www.slimmerondernemenin1minuut.nl

Met het project Beter Administreren

staat open voor alle ondernemers

Deze site biedt 18 gratis online-

speelt ECP een faciliterende rol in

die toekomst zien in open data en/of

cursussen van 1 minuut voor

deze omslag van compliance naar

een idee hebben hoe drempels voor

ondernemers met slimme tips over

accountability.

hergebruik te verlagen.

• De toenemende beschikbaarheid

• Jaarcongres ECP. Meer dan

• ICT heeft het overheidstoezicht op de

van open overheidsdata belooft een

60 sprekers en 600 bezoekers uit

administratie van bedrijven aanzienlijk

belangrijke stimulans te worden voor

verschillende werkvelden gaan het

veranderd. In plaats van vooral

de opkomst en groei van nieuwe

gesprek aan over ICT in de

achteraf te controleren of men zich

markten en innovatieve ICT

samenleving: www.jaarcongresecp.nl

internet, social media en ICT.

DEELNEMERS Bedrijven A.E.T. Europe B.V. ABN AMRO Bank Akzo Nobel Almende BV AMS-IX ANWB Media Be Informed BiggerWorks BV Bol.com Boondoggle Amsterdam Capgemini CentERdata CGI (voorheen Logica) CM Considerati Cordemeyer en Slager Advocaten Decos Technology Group Deloitte. Dröge en Van Drimmelen eBay / Marktplaats ECDL Nederland NV eConnect International B.V. ESG BV FOX-IT Forensic IT Experts Futureways Gfk Retail and Technology Benelux B.V. Google Nederland GXS BV Hewlett-Packard Nederland B.V. IBM Nederland BV ICTRecht B.V. ING Nederland Innopay Jesta Digital Jungle Minds Koninklijke DSM NV KPN Leaders Against Routine (voorheen Media Plaza) Mazars McAfee Media Bunker Meines & Partners Metri Microsoft Nederland NV Mobile Interactive Group Netherlands B.V. Mocreate BV Motricity NXP Semiconductors Netherlands BV

One Shoe PBLQ HEC Port of Rotterdam PostNL PricewaterhouseCoopers Accountants NV QuoVadis Trustlink B.V. Rabobank Nederland Reggefiber REIS Informatiegroep BV / 9292OV SanomaDigital Sharewire BV SIDN St. Qiy foundation Symantec Tata Steel TenneT TSO B.V. T-Mobile Netherlands TNO TNS NIPO UPC Nederland Valuewait BV Van Brug Automatisering B.V. Van Doorne Vancis BV Verdonck, Klooster & Associates Vodafone Libertel B.V. VolkersWessels Telecom Zeelandnet b.v. Ziggo BV Intermediaire organisaties AgroConnect Bouwend Nederland CEDAR BV CIO Platform Nederland DDMA Detailhandel Nederland De Consumentenbond Document@work GS1 Nederland KING (Kwaliteits Instituut Ned. Gemeenten) Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie MKB Nederland Nederland ICT Nederlands Uitgeversverbond Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Nederlandse Thuiswinkel Organisatie Nederlandse Vereniging van Banken Netwerk Voor Bedrijfsmatig Archiveren

(NVBA) NGI Platform ICT-Professionals NICTIZ NLkabel NOREA Novay NVPI Stichting BREIN Stichting Dutch Hosting Provider Association Stichting Kennisnet Stichting SIVI Stichting SURF Stichting XBRL Nederland Zorgverzekeraars Nederland Overheden/Publieke sector Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (samenwerkingsverband CWI, SVB en UWV) De Nederlandsche Bank Gemeente Den Haag Gemeente Zoetermeer Kadaster Min. van BZK Min. van Defensie Min. van Economische Zaken Min. van Financiën Min. van Infrastructuur en Milieu Min. van OCW Min. van Veiligheid en Justitie Min. van VWS Politie Nederland (voorheen Regiopolitie Amsterdam-Amstelland) RDW Stichting RINIS Syntens Onderwijsinstellingen HCC Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN) Instituut voor Interactieve Media HvA Kenniscentrum ECABO Nyenrode Business Universiteit TU Delft Universiteit Leiden Universiteit Twente Zuyd Hogeschool Kennispartners Agentschap Telecom Autoriteit Consument & Markt (ACM)

ECP Overgoo 13 Leidschendam Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070 419 0309

www.ecp.nl info@ecp.nl @platform_ecp

ECP Platform voor de InformatieSamenleving

Visie en vernieuwing Veiligheid en vertrouwen Vaardigheden Verbinding

scan de QR-code met uw smartphone

WERKWIJZE


waaROM

EcP

8 BELaNgRijkE REDENEN

DEELNEMER wORDEN?

Als eerste op de hoogte

ECP is een neutraal platform

debat en onderzoek zet ECP het

ICT vergroot de productiviteit,

van bedrijfsleven, overheid en

maatschappelijk en economisch

maakt innovatie van producten

maatschappelijke organisaties en

belang van ICT op de agenda.

en processen mogelijk, vergroot

1

de efficiency en versterkt het

ECP biedt haar deelnemers een hoogwaardig netwerk

en nieuwsbrieven op de hoogte van de projecten, programma’s en events van het platform.

heeft tot doel het gebruik van ICT

Contacten in een hoogwaardig netwerk

4

ECP houdt haar deelnemers door middel van onderzoeksverslagen, papers van expertmeetings, publicaties

in de Nederlandse samenleving te

Met belemmerende factoren die het

concurrentievermogen in bijna

in de top van bedrijfsleven, overheid, wetenschap,

versterken.

benutten van ICT in de samenleving

alle sectoren van de Nederlandse

maatschappelijke organisaties en politiek. Tijdens de

in de weg staan, gaat ECP aan de slag.

economie. ICT maakt nieuwe

verschillende bijeenkomsten die ECP gedurende het jaar

vormen van (samen)werken mogelijk

rond diverse thema’s organiseert, of binnen projecten en

5

Er wordt gezamenlijk nagedacht

Toegang tot deelnemersbijeenkomsten

over een visie op Nederland als

Nederland staat voor de uitdaging

en verbindt mensen, bedrijven,

werkgroepen, doet u waardevolle contacten op. Onder

ECP organiseert een aantal keer per jaar een bijeen-

informatiesamenleving. ECP koppelt

de haperende economie weer

overheden en markten. ECP richt

andere IBM, KPN, Ziggo, Ministerie van Economische

komst speciaal voor haar deelnemers. Op de agenda

hieraan concrete activiteiten

draaiende te krijgen. ICT kan hier

zich op het versterken van de positie

zaken, ABN-AMRO en Microsoft gingen u al voor.

staan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals

en projecten. Door middel van

een belangrijke bijdrage aan leveren.

van ICT in de samenleving.

bijvoorbeeld de toekomst van de gezondheidszorg, nieuwe technologische ontwikkelingen en het belang 2

Kennisvoorsprong

ervan voor economie en maatschappij. U en uw

ECP onderzoekt de maatschappelijke en economische

collega’s ontmoeten hier goed geïnformeerde,

impact van de ontwikkeling van onze informatie-

creatieve, innovatieve en betrokken professionals in

samenleving en signaleert trends. Deel uw kennis

diverse sectoren om ervaringen en kennis te delen.

met medebeslissers en deskundigen uit verschillende sectoren om samen de contouren van nieuwe

Profilering en aandacht in de media

ontwikkelingen te onderscheiden, ruim voordat deze

6

zichtbaar worden.

ECP genereert met haar activiteiten media-aandacht. Mede hierdoor biedt het platform de aangesloten organisaties de mogelijkheid zich te profileren als vernieu-

3

Meedenken, meepraten en meebeslissen

wende en maatschappelijk betrokken organisaties.

RaaD vaN aDviES De Raad van Advies is een high level klankbordgroep die met een strategische blik kijkt naar de omgeving waarin ECP opereert en naar de ontwikkelingen hierin.

E. Blok KPN N.V. (Voorzitter Raad van Bestuur) R.H.L.M. van Boxtel Menzis N.V. (Voorzitter Raad van Bestuur) L.C. Brinkman CDA-fractie Eerste Kamer (Voorzitter) F.K. de Moor Macintosh Retail Group N.V. (Voorzitter Raad van Bestuur)

LiDMaatSchaPPEN

Uw organisatie denkt mee, praat mee en beslist mee

LIDMAATSCHAP

over onderwerpen die van groot belang zijn voor uw

Bedrijven / Instellingen

organisatie, voor uw relatienetwerk én voor de samen-

7

leving. Deelname in debat en inbreng van specifieke

Betrokkenheid bij werkplan

H.J. van Dorenmalen IBM Nederland N.V. (Algemeen Directeur) D.M. van Gorp Nyenrode Business Universiteit (Professor of International Business Strategy) D. Karsten European Broadband Operations Liberty Global (Managing Director) E.H.T.M. Nijpels Thuiswinkel.org (Voorzitter) K.J. Noordzij SuaFortiter B.V. (Managing Director)

CONTRIBUTIE PER JAAR (EXCL. BTW):

> 500 medewerkers

€ 4.400

Deelname betekent ook betrokkenheid bij het werkplan van

200 - 500 medewerkers

€ 3.300

onderwerpen maakt tot op zekere hoogte beïnvloeding

ECP. Tevens kunnen deelnemers onderwerpen en cases

50 - 200 medewerkers

€ 2.200

mogelijk van maatschappelijke ontwikkelingen.

inbrengen voor bijeenkomsten, onderzoeken of projecten.

Tot 50 medewerkers

€ 1.100

Intermediaire instellingen (koepelorganisaties)

8

ECP op uw event

ECP kan een bijdrage leveren aan congressen, work-

T. Rinsema Microsoft West-Europa (Vice-President) F. Sijbesma DSM N.V. (Voorzitter Raad van Bestuur) R.A. Steenvoorden Rabobank Nederland (CIO) B.E.M. Wientjes Vereniging VNO-NCW (Voorzitter) G.H.M.L. van Woerkom ANWB B.V. (Hoofddirecteur) B. Woldring Bencom Group (CEO en Oprichter) A.J.M. van Bellen ECP (Directeur)

> 500 aangesloten organisaties

€ 2.200

Tot 500 aangesloten organisaties

€ 1.100

Overheidsinstellingen

shops en andere evenementen die uw organisatie

Ministeries en uitvoeringsinstellingen

€ 4.400

verzorgt. Denk daarbij aan gastsprekerschap vanuit het

Lagere overheden (gemeentes, etc.)

€ 1.100

platform of hulp bij het zoeken van de juiste expertise in

Onderwijsinstellingen

€ 500

het netwerk van het platform.

Premium lidmaatschap

€ 20.000

Voor meer informatie:

www. EcP. NL

ecp_corporate_brochure  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you