Page 1

actueel

1-9

cultuur

12-13

sport

14-15

service

16-19

> Dick Berlijn blikt terug op Uruzgan Pagina 6&7

>Scholierenfilms uit 1959-1973 op HML Pagina 8

> Camille Claudel herleeft in het Gemeentemuseum Pagina 13

weekend 31 mei en 1 juni 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

17

vrijdag 17 april 2009 > jaargang 3 > nummer 101> € 1,40

Ze is een moederonderwijs met een Missie.te Barbara Flamand (33) uit Erwetegem Aanbod internationaal schraal

ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

‘Niet elk kind van een expat is academicus’ BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

Expats pleiten voor een flexibeler onderwijssysteem voor hun kinderen. Bovendien willen ze meer mogelijkheden voor leerlingen die niet op vwo-niveau kunnen leren. De International Parents Student Support Group (IPSSG) vindt het aanbod in Den Haag op dit gebied nog te schraal. Volgens Heidi Kühn-Jedicke, voorzitter van deze groep, is het Haagse onderwijsaanbod te veel gericht op de ‘bollebozen’ onder de expatkinderen.

waardering krijgt dan opleidingen met een echte wereldwijde erkenning. De IPSSG heeft het vorig jaar reeds aangekaart bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en The Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (Nuffic), maar tot nu toe is er weinig ondernomen om het onderwijssysteem expat-vriendelijker te maken.

Wachtlijsten

Een ander probleem dat speelt, zijn de wachtlijsten. Expats zijn niet altijd verzekerd van een plek op de school van hun keuze. Als onderwijs niet gegarandeerd kan worden, verliest Den Haag een groot pluspunt om te wonen. In totaal heeft de regio Den Haag een tiental richten opnog expats. door Miranda Fieret lone we canscholen do so die Enzich ik voel het me denken: little, together we ‘Het zal toch dát ze-is De expatgemeenschap in niet Den zijn, Haag can dois so de much’. ker?!’. het ziekenhuis kregen grootste van In Nederland. Op dit moHet Nederlandse onderwijssysteem schijn van kans we diezelfde dag de expatriates resultaten: ment wonen er ruim 40.000 volledig ingedeeld in ‘hokjes’. Geen Als een dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, de regio Den Haag. Internationale kind het op de havo niet redt,schap zijn er kan in missen maar perfect te behandelen, levestigen Den op mbo-niveau genoeg scholenwanneer te vin- je organisaties op be- venslang danzich wel.graag Mariain kreeg Haag. Er meteen zijn nietook alleen dure ‘private den om een vak te leren. Kühn-Jedicke zoek gaat bij Barbara Flamand. een baxter aangeschitteren pront maar legd. Het ernstig. Had ze nog schools’ ookwas ‘Dutch International pleit ervoor om dit Deze ook woorden meer toegannaast de bel, in felle, blauwe let- een paar wekenscholen zo rondgelopen, Schools’. Deze laatste krijgen kelijk te maken voor expat-kinderen. ters. «Onze huisspreuk», knikt en dan waseen ze in een internationacoma gesukzijn soort “Expat-kinderen hebben wel veel van subsidie Barbara. «Daar staat mijn gezin afdeling van reguliere Nederlandse de wereld gezien, maar zijn niet voor enhet dat willen wij ookle uitdrascholen. altijd kleine professoren. elkeentje kind krijg gen. InNiet je dooie je bij- Het verschil tussen deze scholen niet kan aardig oplopen. Bij de Amerivan een expat is een academicus. Je Zeker na niets voor mekaar. als het op een dag eens goed canfout School betaalt men bijvoorbeeld hebt ook bijvoorbeeld politiemannen loopt. Wantwel dat vergeten 16.000 per jaar per leerling terwijl dat of loodgieters nodig. Er zijn mo- € velen: dat het vannaar de enehet dag opbij dede an-Dutch International School aangelijkheden om onder meer dere soms lelijk kan keren.» Mondriaan College te gaan. Maar het zienlijk lager ligt. Dit is gunstig voor onderwijssysteem van expats zit heel expats die de kosten voor de school Verwarrend niet vergoed krijgen van hun werkgeanders in elkaar danBarbara: het Nederlandse «Op 14 oktober 2006 keld. Het was erg verwerden moeilijk”. we gevloerd: Maria bleek ver. “Er heersen nog teallemaal veel vooroordeen dat maakt een overstap warrend vindt en emotioneel. ‘Een aanThe diabetes te lijden. Acht len jaar over expats”, Heidi Kühn-JeMaarten Knoester van Internatioziekte voor het leven’, hadden de lang was ze sameneen supergezonde dicke. “Mensen denken dat alle expats nal School of The Hague is een bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat rijk zijn, maar hoeft helemaal niet werking gestart met begripdat ‘levenslang’ vatte ze niet dàt.het Een Mondriaan week voor de diagnose te zijn.enWe komen overal vandaan College. “Er is een mogelijkheid op zo vaak wil ze nog altijd niet vatten. De moest Maria om abnormaal enurineook in dag onze gemeenschap heerst een niveau vier in het mbo met en eenhadden Engelsdaarvoor was ze nog zoals alle plassen we een kinderen geweest en nu binnengebracht. banale andere Tegenwoordig zijn het talig programma te staal starten. Kinderen Eencultuuromslag. was ze plots Dat maakte dacht vooral ik. Een mensen met anders. knowhow en uitkunnen kiezen voorblaasontsteking, een business-operg verdrietig en opstandig. paar hospitality uren voor ik de ging haar eenlopende achtergronden”. leiding, communicatie, enuitslag halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» Kinderen met leerproblemen of juist toerisme. Mondriaanverne is de enige injong de meisje waar ik een zag hoogbegaafden regio die hiervoor opzitten mbo-niveau moTeneurzijn in het huidige indat zich aan het inspuiten middelbare gelijkheden biedt”. De wasEngelstalige met insuline.tak Omdatternationale ik ver- «De naaste omgevingonderwijsreageerde ben, herken ik die een langbeetje niet zo overstuur als ik. Intesysteem ‘vergeten’, “Op de van het instituut ispleegaspirante nog kleinschalig dingen. Toen ik dat meisje bezig International gendeel. Uit deSchools’ meeste reacties ‘Dutch zou er en zit in het Bezuidenhout. Knoester: ik intuïtief Maria.gedaan klonk worden dezelfde relativerende tevoor kinderen “Het is uiteraard nietzag, eendacht volledig aan- aanmeer bod van alle opleidingen. Ook al is de met speciale behoeften. Bovendien expatgemeenschap fors, we kunnen blijkt het moeilijk te zijn voor scholen niet het gehele aanbod aan hen spie- om aan de behoeftes van alle individuele kinderen in de praktijk tegemoet te gelen”. Het internationale onderwijs kent geen komen. Wisselen in het onderwijssybasisschool en middelbare school en steem voor expats is lastig”. voorziet in onderwijs aan kinderen van Expatkinderen wisselen gemiddeld 4 tot 18 jaar. Schooljaar 1 tot en met 7 om de vier jaar van land, waardoor het is de basis, 8 tot en met 13 is vergelijk- gewenst is om in het onderwijs een zo baar met de havo en expat-leerlingen stabiel mogelijke situatie te creëren. die er aan toe zijn, eindigen met het “Kinderen moeten al steeds afscheid ‘International Baccalaureate’ ter voor- nemen en nieuwe vrienden maken. bereiding op de universiteit. IPSSG wil Een verandering van school, die voorgraag een officiële erkenning van het komen had kunnen worden door goede ‘International Baccalaureate-Middle voorlichting en begeleiding, kan daarYears Programme’ (IB-MYP). Er zijn om veel impact hebben”. in de Randstad enkele varianten voor Knoester voorziet een snelle verandeEngelstalig middelbaar beroepsonder- ring in het aanbod voor kinderen met wijs, maar het is wel zoeken voor de ‘special needs’. De Haagse Schoolverexpat. Kühn-Jedicke: “Haagse scholen eniging biedt al ondersteuning voor moeten zich internationaler oriënteren. expatkinderen met dyslexie, autisme of Soms willen ze zelfs liever geen ‘native ADHD. Wij willen dat volgend jaar ook invoeren op The International School english speaking’-leerlingen”. De weging van het IB-MYP diploma of The Hague. In de toekomst willen is lastig voor MBO scholen omdat het we dit ook doorvoeren op onze mideen schooldiploma is dat een andere delbare school”.

A

neur: dat het uiteraard geen prettige ziekte is, maar dat daar tegenwoordig toch vanalles aan te doen is. ‘Beetje uitkijken met snoep en zo, elke dag trouw insuline prikken en hup - alles onder controle.’ Uit dit soort reacties leerde ik dat diabetes - en vooral de impact van deze ziekte op het leven van kinderen- heel zwaar onderschat wordt. Suikerziekte is

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster

inderdaad goed te behandelen, maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gewordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieeens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met haar pomp mij niet, mama?’. soort voor Dictee dat op voorhand allemaal schrap5.000 euro ‘Een geest van studie’ tijdenszen heten voorlezen van hetDat Multicultureel dat vervangen. deze week Voor voor deamper twaalfde keer iszou ik al zo’n pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten in allemoet Haagse Dit keer eendat recordaantal deelnemers: 1600 leerlingen uit groep 8 van 47 ingrijpende gebeurtenis. Kindeals moeder: je kan nietmet zeggen met afgenomen veel beperkingen lei- bibliotheken. maken.» basisscholen mee. Bekende Hagenaars demoeten wethouders Frits Huffnagel Rabin ren de spuiten ook zo en het beter wordt. Je kan niet zeg- als den,Haagse is niet makkelijk voordeden vol- eraan Sinds hetBaldewsingh, hele ‘Hippo-idee’ in Lex Schoenmaker (ADOnog Den Haag) Pierre Heijnen PvdA)zelf lazen hetplaatdictee voor. De schrijver van het vroeg mogelijk leren gen daten het ooit over gaat.(Tweede Je kan Kamerlid wassenen, maar uiteraard Barbara’s hoofd heeft postgevat, sen. Daarvoor veel ziekenalleen zeggen dat jeraadslid het samen veel Multicultureel moeilijker voor kinderen. is ze gedreven op zoek naar Dictee is dit jaar Lobke Zandstra, voor de PvdA. Doordoen het gebruik van multiculturele woorden een tintje beroepgegeven. op een armzazalaan dragen.» Leerof je een kindmulticultureel maar eens datonderwerp het met haar sponsors. Leterme, wordt de tekst altijd een huizen bijzonder Het Dictee is een Yves initiatief van Hermaarde één koekje uitBibliotheek het pak magDen Haag. In 1998 werd in de Bibliotheek Spoorwijk voor het eerst een man De Croo, Bruno Tuybens, Openbare Multicultureel Dictee halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, gehouden. De deelnemer half boekenen die inspuiten met insuline. Dat het opmet de minste fouten is de winnaar van deze schrijfwedstrijd en ontvangt Marijn Demei Valck: iedereen cadeaubonnen ter waarde mee kwam de winnaar een verjaardagsfeestje nooit ofte van € 150 voor zijn of haar groep. Vorig jaar deden er 1100 leerlingeniets of en wat is, krijgt te maken basisschool Baanbreker in Laakkwartier. >Foto: Eveline van Egdom nooitvan twee glazen colaDe mag drinmet Barbara Flamand. Ook een ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de voortdurend alert zijn. Bovenbus. dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontonder leiding als Amsterdammer die drie door Jan van der Ven zettendmissie graagstaat dat dit project Psychologe slaagt. van Mijn voormalig doortastendheid minister jaar geleden onverwacht werpt ook af. Actrice «Maria is eenSander tijdje naar een wordt psy- bijna zeker van vruchten Binnenlandse Zaken ‘wethouder van feesten en Wethouder Dekker lige spons waarop de kinderen Martine diabetespartijen’ van Maria Jonckheere en voetbalchologe gegaan.van Ze moest dat so- de«De Hans Dijkstal. In septemwerdheeft in Den Haag. de lijsttrekker de VVD voor raadsverwieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter ber, moet duidelijk worden kiezingen van volgend jaar maart. Dekker Deze week is tijdens de alken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipof Sander Dekker definitief gemene voor ledenvergadering was vier jaarervoor geleden al nummer één genomen derbreking haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje zorgt datook ze zich de lijsttrekker wordt. In node voorlopige groslijstdelvan op langer de lijst elke van dag de VVD. voorzitter van de opvang. om hun prikangst te overwin- wil meewerken medische Omdat Maria door de knuffel niet moetDe inspuinog te klein isde omVVD alles tevastgesteld. kunnen nen, in eende kinderten. Eeninpsychologe vember wordt rest van Dezete leren omgaan met hun te introduceren VVD Den Haag,onderzoekt drs. Floris Wijsenbeek, ziekte, om troost te vinden en om boekje.de weten, ben ik redelijk bezeten Delijst Bel bekend wordt ook dan of de hetkandidatuur kind mentaal klaar is tegenover enerewordt lijst bevat alleeninde namen heeft van Dekker agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch formatie al een erg mooi bevoor dragen van zo’n“Ik pomp, het verkiezingsprogramma van debeginnen liberalentediehun zich dezehet krant bevestigd. vermoed dat hijen kennis gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben vastgesteld. Indien Dekker opnieuw de lijsttrekker wordt”, aldus Wij- hebben opgegeven als kanook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter in september benoemd tot man didaat voor de raadsfractie. Het hoofdbesenbeek. Naast Dekker hebben zich ook de het Hippo-project te eerste kunnen patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om wordt de Haagse VVD, moet hij het tijdens de stuur kan later nog nieuwe kandidaten toewethouders Peter Smit en beFrits Huffnagel rum.be, waar lotgenoten met meover de zelfredzaamheid geworden. Nijlpaard in hetvan Engels kaar in contactvoegen. komen en ervarinschikt om zelfals de canule te plaathippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de campagne vooral opnemen tegen de PVV, “Dat gebeurt is wanneer bijvoorbeeld aangemeld mogelijke lijsttrekker. Hun sen in het lichaam. Maria bleek er Smit wordt geconstateerd wordt dat zich te weinig vrou- die eerder heeft laten weten mee te wilkans daarop is echter gering. alleszins klaar voor, maar bleef gezien als vertegenwoordiger van de traditi- wen hebben gemeld”, aldus Wijsenbeek. De len doen aan de raadsverkiezingen in Den toch ook nog een tijdje verder onele vleugel van de liberalen en Huffnagel volgende stap is dat de selectiecommissie Haag. De PVV heeft nog geen kandidaat naar de psychologe gaan. Ze had de kandidaten gaat beoordelen. Deze com- naar voren geschoven. kanbegeleiding zich moeilijk losmaken die nodig omdat van ze zijn imago

Recordaantal bij Multicultureel Dictee

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over Sander Dekkergaat. kandidaat-lijsttrekker Je kan alleen zeggen datvoor VVD je het samen zal dragen


2

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Stadsmens

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

door Joke Korving

Oranjekoorts stijgt

Spelenderwijs leren over natuur en taal

Haar streven is bovendien kinderen dichter bij de natuur te brengen. “Hoe zit bijvoorbeeld een bloembol in elkaar? Ik laat ze ook kennismaken met geuren en leg uit hoe dieren verzorgd moeten worden of vertel hoe je een plekje in de tuin kunt maken voor egels”. En: “Nu is het voorjaar; alles Babette Bakker geeft kinderworkshops in Tuincengroeit en bloeit. Kinderen zonder tuin maken dat trum Ockenburgh en begeleidt peuters met taalachniet mee. Daarom laat ik ze zelf bollen planten die terstand in het Laakkwartier. Of zij nu op het zand ze mee naar huis nemen”. Zelfs bij kleintjes van of op het veen aan het werk is, ze geeft zich voor tweeënhalf blijkt dat aan te slaan, heeft ze ervaren. honderd procent. Want geen twijfel mogelijk: uit alles blijkt dat Babette dol is op kinderen. De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale“Ze hebben eerst een bolletje van crêpepapier geZe praat in een haast niet te stuiten woordenstroom. landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met nietsmaakt en krijgen een echte krokusbol in een bloemOf het tempo iets langzamer kan, vragen we enigs- lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de tri-pot mee. Ik heb ze laten zien dat een plantje begint zins wanhopig. Babette reageert schaterlachend. “Ik Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het suc-als een bolletje en heb verteld dat als je het water ben heel druk en aanwezig”, bekent ze ruiterlijk. “In het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld eengeeft, de krokusbol gaat groeien. Thuis kunnen ze een sollicitatiebrief kun je dat zo mooi omschrijven oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop jezien hoe dat gebeurt. Ze beleven het langer dan op als passievol, energiek en enthousiast”. ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkopdat ene moment hier en kunnen nagenieten”. Voor de workshops in Ockenburgh, in 2008 uitge- ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klaproepen tot tuincentrum van het jaar, hoefde ze niet etalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies een brullendeKnutsels leeuw», zegt zaakvoerder GerardBabette Bakker zorgt ook dat kinderen knutte solliciteren. Babette, moeder van drie zoons van pop naast wat kanten lingerie ook den Herder, terwijl aan de kassasels maken waarvan zij lang plezier hebben. negen, zes en drie jaar, was daar vorig jaar tijdens nog een oranje boa of das om het enkele dametjes zo’n shirt kopen.Afgelopen Pasen bijvoorbeeld waren dat paaseen studie caissière. In de lente van 2008 begon lijf. «We hebben zelfs oranje vi«De voorbije week vlogen ze dekippen. “Terwijl je bezig bent, kun je allerlei zij, op verzoek, met het organiseren van knut- brators», zegt één van de verdeur uit, iedereen neemt ze mee.» leuke dingen over de kip vertellen. Zo heb ik selbijeenkomsten voor kinderen van tweeënhalf koopsters. «Een gewone, één om jaar. De inloopmiddagen werden zo’n succes dat de G-spot te stimuleren en dan van liefhebbers gehoord dat kippen heel slimme Toeteren de parkeerplaats van Ockenburgh de drukte niet nog drie ‘vibrerende kogels’ in de dieren zijn, die verschillende talen tegen elkaar van de Nederlandse klaar voor de strijd zijnspreken. Ze uiten verschillende klanken en homeer aan kon. In plaats daarvan geeft zij nu work- kleuren Babette Bakker geeft kinderworkshops in tuincentrum Ockenburgh. > Foto:Helemaal Creative Images de cafés. In Café Santé hangt hetren bijvoorbeeld de geluiden van de moederkip shops, waarvoor vanaf drie weken van te voren vlag.» Even later haalt het meisje voetballetjes boplafond vol met oranje alpenhomaakt deze oranje toeters. intwee Laak.kleine De peuterspeelzaal richt zich op kinderen niseren’. “De ballenbak kan worden ingeschreven. De groepen bestaan uit nog de eierschil heen”. verdween, want die gaf ons doorJupiler ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt,Intussen wordt overwogen om ook verjaarsfeestmaximaal acht kinderen, met (groot)ouders erbij van tweeënhalf tot vier jaar. Voor de kleintjes is een eigenlijk meer zorgen dan plezier omdat er geen conkaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas taalstimuleringsprogramma opgezet. Dit gebeurde trole was. Maar er moest wel iets anders voor kinde- jes in Ockenburgh te vieren en kunnen tijdens uit maximaal Een pop in tien. verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje Elke vakantie probeert Babette twee dagen work- door de welzijnsorganisatie Stichting Maatschap- ren komen. Toen de inloopmiddagen uit de hand lie- vakanties workshops worden ingehuurd. Meer een seksgen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met pelijke Ondersteuning Omgeving en Individu shops te plannen. In de week van 4 tot en met 10 bekkenspieren. pen,of zijn het de workshops geworden”. genieten Daarvanvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ een voetchen. «Weet je datDie deze gemaaktnieuwe ideeën zijn in ontwikkeling. Babette Bakoranje boa (MOOI) in opdracht van de gemeente Den Haag. mei geeft zij er een aantal, op 9 mei bijvoorbeeld een intussen bekendheid. Afgelopen voorjaarsvakantie beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aanker: “We willen dat kinderen toch vooral buiten en dito ik met werk, wordt een workshop voor vaders en kinderen ge- Babette: “In het groepje waarmeezit gaf«Betrekkelijk zij er twee. hebben daarom plannen een speurdezitten verkoop? Rode Duivels op het EK, hebben zezijn enDe oranjegekte is duidelijk bigvoor business. Tijdens hoedje. Dit met het oog op moederdag. elf verschillende nationaliteiten. De woordenschat houden. Babette probeert zoveel mogelijk materialentetesponsoge- tocht. de Dezomer bedoeling is dat hierwerden een rugzak opLeeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders van het WKzij 2006 er bij onze kinderen, vier dagdelen komen, Babette Bakker (34) studeerde reclame en presenta- van de bruiken waarmee kinderen thuis niet Kan aan best, de slag het park ingaan om teextra zien tv-toestellen wat er groeitveren nog wordt komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? maarhalen, noorderburen Wie toch ietsdie minder op- moet 125.000 aangepast entrivergroot, tie technieken aan het vakcollege NiMeto in Utrecht. spelenderwijs zullen zoek, gaan. hé. “Kinderen moeten lekker kunnen en daarna een workshop bij 175.000 ons krijgen. De in dezodat ploegzijis in een beetje daarom zullen wij vies er niet minderbloeit kocht. gewonden naar de Nu zouden dat er liefst worden. kansen hebben. onswinnen, Na de geboorte van haar derde kind stopte zij met het basisonderwijs worden”, zegt waar het mij vooral om kinderen zijn dan volop bezig geweest en nemen Pas als zeBij gaan wordt Ne-ze, “maar hard mee toeteren.» bune wilmeer trekken, basis voor hun toekomst gelegd”.weer te klein werken, maar verleende wel hand- en spandiensten wordt eenkan gaat het eindresultaat. heel voor ook nog mee naar huis. Er is al een paar eniskleurt het Op deDat kersisop de belangrijk taart, het typische terecht bij de lo- derland Deresultaten elektronicaketens zien de Nederlanders dus op de school van haar oudste zoon. Vorig jaar pakte het zelfbeeld en hetoranje zelfvertrouwen vanwel kinderen. er zitten nog wat haken gebak, is het nog evenkeer proef kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maargedraaid, al te graagmaar winnen. Want naast de verkoop zij een nieuwe studie op. Ze volgde de opleiding Vies Ook als een jongenwachten. of meisje niet zo handig is, telt aan. We zijn er over aan het tapinstallaties, nadenken”. Winkelketen Blokker «Vanaf volgende weeken ogen van televisies gaan ook de kleine Sociaal Pedagogisch Werk (SPW3), slaagde met Directeur André Kester van Ockenburgh het eindresultaat. Opverkopen een workshop ik dat een vroeg haar schaart zich alvast we destuur oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken de verkoopster in heeft”. de Hema.Voor meer spelconsoles om wedstrijden na te spelen als prachtcijfers en is nu voorschoolse peuterleidster vorig jaar of zij ‘iets leuks voor kinderen een kind dit in de gaten kon orga- beetje bij, zonder dat zegt informatie: www.tuincentrumockenburgh.nl achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal Advertenties ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur Wereldklanken in april in Theater De Regentes! van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer WO. 22 APRIL / 20.30 UUR op een paar honderd Alvaro Paños Segao euro meer. Het moet allemaal zo groot Rijzende flamencoster mogelijk zijn.»

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

DO. 23 APRIL / 20.30 UUR

Gevoelig

Concert Roberto Corrêa & Siba

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een stuART FACTORY die van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de suGalerie HAAGS permarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. p o r t r a i t s - i l l u s t r a t In i ohet n sverleden - d e was s i galnduidelijk te merken dat g a l l e r y - a r t w o r k s h o pconsumenten s - a r t c lvan a swinkel s e s wisselen om boodw w w . m a r c e l lschappen o s . n lte doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.» SINCE 1985®

Braziliaanse country & western muziek VR. 24 APRIL / 20.30 UUR

Black Feather Rising

Opera door Stichting Octopus ZA. 25 APRIL / 20.30 UUR

Memoria met Maria de Fátima Fado

GET INSPIRED

theater De Regentes 070-3637798 www.deregentes.nl Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers TFJ[PFO

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stem15% op de gehele menkorting van de voorverkiezingen in Mi- collectie chigan en Florida alsnog van Ligne Roset inmeegeteld de maand April! worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand.

Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om vervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de pargoede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar om die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte van de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario model: Malhoun met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht inwww.steitnerenbloos.nl de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) molenstraat 39 tel: 070-3605170 info@steitnerenbloos.nl ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Aantal meldingen ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

homodiscriminatie neemt flink toe

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere Het aantal meldingen en klachten over lig voelen in de regio Haaglanden. Er is sprake vande eenzorg afnemende homodiscriminatie is het afgelopen jaarhaalt project. Inspiratie en drive ze uit voortolerantie haar dochtertje Mafors gestegen in de regio Haaglanden. jegens homoseksuelen”. riade(10). Hetdie meisje kreeg tweeDejaar geleden suikerziekte en dat zette meeste incidenten deden zich voor Uit jaarcijfers het Bureau Discriminatiezaken deze week publiceerde, in het centrum van Den Haag. Maar het gezinsleven op zijn kop. een ramp. ook was uit Rijswijk, Delft enIedereen Zoetermeeronderschat blijkt dat in 2008 de klachten over dis- «Het criminatie op basis van seksuele geaard- kwamen meldingen. Mede naar aande impact diabetes. Daarom ben in actie geschoten. vanikdeze signalen is het Bureau Ik wil iets heid met ruim van een derde toenamen. In leiding Discriminatiezaken, in samenwerking 2007 kwamen er twintig meldingen bindoen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En nen en vorig jaar waren dat er plotse- met de politie Haaglanden, COC Haaglanden en de gemeente Den Haag, eind ling “Die toename is echt opvallend,bel dit32. moét lukken. Desnoods ik zelf aan bij prinses Mathilde.» heel lang heeft het aantal meldingen 2008 een project gestart, dat is gericht BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER op de intensivering van de aanpak van rond de vijftien geschommeld”, aldus Gert-Jan Ankoné, directeur van het Bu- homodiscriminatie. “We hopen dat het aantal meldingen van homodiscriminareau Discriminatiezaken. Het Bureau Discriminatiezaken ver- tie daardoor snel weer daalt”. Het totaal aantal klachten dat in 2008 moedt dat deze stijging wordt veroorzaakt doordat een aantal gevallen van is geregistreerd door Bureau Discrimigeweld tegen homoseksuelen in 2008 natiezaken Haaglanden, is overigens de media haalde. “Daardoor is het on- licht afgenomen. Dit wordt voornamederwerp nadrukkelijk onder de aan- lijk veroorzaakt door een daling van het aantal klachten over rassendiscridacht van het publiek gebracht. Dat kan van invloed zijn op minatie. Het Bureau Discriminatiehet meldgedrag. Het is dus niet gezegd zaken veronderstelt dat het politiekdat het aantal daadwerkelijke gevallen maatschappelijke klimaat, waarin met van geweld tegen homo’s ook toenam”, de nodige heftigheid wordt gesproken aldus Ankoné. Daarnaast heeft een ver- over integratie, van invloed is geweest beterde registratie mogelijk bijgedragen op het meldgedrag van sommige bevolaan de stijging van het aantal klachten kingsgroepen. Over het algemeen is er sprake van een over homodiscriminatie. De meeste klachten gaan over geweld aanzienlijke onderrapportage. Daarom tegen homoseksuelen op straat of in de start het bureau de campagne ‘Verschileigen buurt of wijk. Als voorbeeld van lende gezichten, gelijke behandeling’. een melding wordt in het jaarverslag Deze campagne begint in Den Haag en een postbode genoemd die zijn werk op roept inwoners van de regio Haaglanstraat niet meer kon uitoefenen omdat den op om zich uit te spreken voor het hij steeds door een groep Marokkaanse recht op gelijke behandeling voor iederjongens werd lastiggevallen. “Je kunt een en discriminatie in voorkomende wel stellen dat homo’s zich minder vei- gevallen te melden.  

Toename meldingen huiselijk geweld Het aantal meldingen van huiselijk geweld in de regio Den Haag is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Adviesen Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). Volgens het ASHG waren er vorig jaar 25% meer meldingen van huiselijk geweld ten opzichte van het jaar ervoor. Diverse partijen zetten hun handtekening onder twee convenanten, die regelen dat de hulpverlening aan gezinnen, die met huiselijk geweld te maken hebben, beter op elkaar wordt afgestemd. De convenanten worden ondertekend door de regiogemeenten, hulpverlenings- én justitiële partners in de Haagse regio, in totaal zijn 23 instanties betrokken bij deze aanpak.

Segbroek zonder Museumpas

Op 1 april zouden alle bewoners van Segbroek een pasje krijgen dat een half jaar toegang biedt tot het Gemeentemuseum. Toch is een aantal bewoners dit cadeautje misgelopen. Iedereen die de pas niet samen met de Posthoorn heeft ontvangen, kan deze bij de winkeliers in de buurt alsnog krijgen. Ook in het museum zelf worden de passen uitgedeeld. Wel moet er een document met het adres worden meegenomen. In totaal zijn er al 29.000 pasjes verspreid.

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

17

3

Benefietweekend Panorama Mesdag

De klimboom in de torteltuin. > Foto: PR

Torteltuin voor Annie M.G. Schmidtschool

Panorama Mesdag is aan de grenzen van zijn mogelijkheden. In 1881 schilderden Hendrik Willem Mesdag en zijn team het wereldberoemde panorama. De nazaten van het echtpaar Mesdag die Panorama Mes­dag sinds 1910 beheren, doen hun uiterste best om het prachtige werk van hun voorvader in ere te houden. Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die door de wet worden gesteld en aan de eisen van de bezoekers moet het oudste panorama ter wereld dat op zijn oorspronkelijke plaats staat, uitbreiden. Alle noodzakelijke veranderingen kunnen alleen worden gerealiseerd met de hulp van spon­soren. Zonder hun steun zijn dergelijke forse investeringen voor deze cultuurhistorische familievennootschap niet haalbaar en is het niet uitgesloten dat Panorama Mesdag na ruim 125 jaar zijn deuren moet sluiten. Ondenkbaar, een enorm verlies voor cultureel Nederland en bovendien slecht voor het toerisme van Den Haag. Daarom organiseren de nazaten van de neven en nichten van H.W. Mesdag en Sientje van Houten op 2 en 3 mei een benefietweekend in Panorama Mesdag, voor Panorama Mesdag. Het doel van dit weekend is geld in te zamelen voor de instandhouding van het Panorama.

Kinderen van de Annie M.G. Schmidtschool kunnen vanaf deze week de boom geen pretlone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard daar te-Sander Dekker (VVD, onderwijs) plantte samen met de kinderen little, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar in.dat Wethouder aan te 4 een grote klimboom op het schoolplein. Ook wordt het schoolcan do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles van groep 3 en uitkijken met Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje plein omgevormd tot een ‘torteltuin’. “Dat is natuurlijk een knipoog naar het snoep en zo, elke dag trouw dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, Het tekort zal niet worden boek ‘Plukinsuvan de Petteflat’ van Annie M.G. Schmidt. In dat boek moet een wilde Bureau Jeugdzorg Haaglanden heeft daarvoor. prikken en hup - alles onder kan missen te behandelen, le- line weggewerkt door mensen te ontslaan. tuin wijken voor de aanleg van een parkeergarage. Wij doen het andersom. We een tekort schap van 1,4 miljoen euro.maar Het perfect Uit dit willen soort de reacties op be- ervenslang dan wel. werkMaria bij kreeg Bureau controle.’ Jeugdzorg natuur juist meer ruimte geven op ons schoolplein. De tuin en de boom tekort is wanneer ontstaan jedoordat vo- “Het leerde ik dat diabetes - en van vooral zoek gaat veel bij Barbara ook eendeskundig baxter aangeen gekwalificeerd moeten het schoolplein een echte groene speel- en leerplek maken, zowel rig jaar minderFlamand. vraag was meteen naar vraagt de impact van deze ziekte het Deze woorden schitteren pront legd. Hetpersoneel, was ernstig. Had ze nog dat goed ingewerkt is. Die voor de op leerlingen als voor de kinderen uit de buurt”, vertelt Rubi Hendriks, jeugdhulp dan in de jaren daarvoor. leven van en kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe paarmensen weken zo rondgelopen, hebben we keihard nodig directeur van de Annie M.G. Schmidtschool. In 2006 en 2007 groeide deletvraageen naar onderschat wordt.Het Suikerziekte is wordt veel groener, er worden vlinderstruiken geplant en er ters. «Onze huisspreuk», dan wasgaan ze in we eendus coma gesukzeker niet ontslaan. Saschoolplein jeugdzorg in de regio knikt Haaglanden Barbara. «Daar staat mijn gezin komen nestkasten en insectenhotels. “Zodat we onze leerlingen op ons eigen steeds met twintig procent. Vorig jaar men met het stadsgewest Haaglanvoor en dat willen wij ook uitdraschoolplein biologie- en natuuronderwijs kunnen geven”, aldus Hendriks. Ook was dat maar tien procent. “Doordat den zullen we dit financiële probleem gen. In je dooie eentje krijg je bijwordt er een moestuintje op het schoolplein aangelegd. “Daar gaan we met de vraag naar jeugdzorg is achterge- moeten oplossen. We zijn dit jaar gena niets voor mekaar. Zeker niet de kinderen groenten en kruiden verbouwen. Met regenwater dat we in tonbleven erdag enkele producten start met een sluitende begroting en als het open een eensnieuwe goed fout we letten er streng op dat de kosten nen opvangen, zullen we de plantjes begieten. En als de groenten geoogst kunniet volledig zijn gefinancierd, is het loopt. Want dat vergeten velen: nen worden, gaan we zelf soep koken”. Het is volgens Hendriks belangrijk dat tekort vorig jaar dag ontstaan”, aldus Ve- en baten beter in balans blijven”. dat het van de ene op de anstadskinderen spelenderwijs meer gevoel krijgen voor het belang van groen in ronic Peijnenburg, woordvoerder van PvdA Raadslid Saskia Mulder is niet dere soms lelijk kan keren.» de stad. “Lang niet alle kinderen krijgen dat van huis uit mee, daarom besteden Bureau Jeugdzorg Haaglanden. Er gerust op die goede afloop. “Wij wilwij er aandacht aan”.Barbara De gemeente Den met Haagdochtertje en de Stichting Elementree onder-jonge Vlaamse werken bij Bureau Jeugdzorg Haag- len weten hoe het precies zit. Niet alDe politie gaat criminaliteit en overlast op de Verwarrend Flamand Maria. Zowat 3.000 kinderen hebben leen lijkt er een tekort te zijn op de steunen scholen die meer aandacht aan natuur in hun lessen willen geven. Veeldiabetespatiëntjes landen «Op ongeveer 650 medewerkers. stranden en boulevards deze zomer keihard De Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken zelfstandig. Barbara: 14 oktober 2006 er is inderdaad ook sprake leerlingen hebben inmiddels het lesprogramma Ode aan de boom gevolgd, dat Op basis van deze verwachte groei Hetjaarrekening, aanpakken. Dat staat in het rapport ‘Plan van goed te behandelen, was allemaalmaar erg verwerden we gevloerd: Maria bleek keld. waardoor vertrouwd maakt met vragen het groenzit. in de planten van klimbomen is het budget voor 2008 van Bureau aanpaktonen kuststrook 2009’ suikergehalte in haar bloed met zoveel Zestad. kan Hethet maar erwaarkomt veel kinderen meer bij kijken warrendvan en onderbesteding emotioneel. ‘Een aan diabetes te lijden. Acht jaar waarScheveningen de insuline hetvan schijnlijk bepaalde op Wanneer schoolpleinen, aanleggen van Greencourts en hetopveranderen van schoolJeugdzorg door stadsgepolitiesnelst Haaglanden. name kleineDat crimipeil te houden, moest ze in het soms heel gefrustreerd zijn. Boos je het ziekte voor het leven’, haddenprestatieafspraken de dan men vermoedt. lang was ze Haaglanden een supergezonde wordtMet opgenomen. voor het afgelopen jaar niet zijn ge- gediagnosticeerd pleinen in torteltuinen, zijn nieuwe initiatieven. west geweest Haaglanden vastgesteld € 37 gezegd naliteit,gaat alcoholmisbruik, geluidsoverlast, ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insulineals volwassene tegen Maria. Dat bloem en dan plots - baf- opdokters het vlugst via de buik, gevatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook dàt. Een week de diagnose volgd door armen en benen en en haald”. miljoen. Dat voor is minder dan de begrip jaren ‘levenslang’ gewelddadige intimidatie, wildplassen moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan hanggedrag van jongeren worden extraiehard de der kindje plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken omaangepakt. dat hetsprake ziekenhuis Hoewel er in geen is van een en de geeft staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te metentoename, diagnose moetdeze verwerken, de politie vormen van blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n cadeau teextra doen. Met overlast en hippo criminaliteit toch prioriteit. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro al zo’n Met name de omgeving vanzou hetik Zwarte Pad, eennauw kind is dat een En dat is ook het lastige ook pen. Aanvaarden dat je eenweek leven halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» duizendhet hippo’s laten de gemeente samen met ongelooflijk de cor- de Strandweg, Adriaankunnen Maasplein en het Vanaf deze is de vragen. Haagse Pand Brigade ingrijpende gebeurtenis. Kindemoeder: je kan niet zeggen datDe controles met veel beperkingen lei- als verne waar ik een jong meisje zag maken.» poraties. worden uitgevoerd Deltaplein krijgen tot en met oktober extra actief inmoet drie Haagse krachtwijken: Transren moeten de spuiten ook zo het beter wordt. Je kan niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten Teneur Sinds hele ‘Hippo-idee’ in vanhet de politie. vaal, Stationsbuurt/Rivierenbuurt en Schil- door een team van inspecteurs uit de ver- aandacht vroeg mogelijk zelf datBrigade het ooitricht over gaat. Je kangemeentelijke uiteraard was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar schillende diensten. Deleren teamsplaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, derswijk. De nog Haagsegen Pand sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar alleen zeggen dat je het samen voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijkerzich worden samengesteld naar behoefte. Bij de onder meer op overbewoning, hennepAdvertentie huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» Wat is de rol als ontwerper in een steeds der waarbinnen, natuurwetten en ontwerper kwekerijen en uitkeringsfraude. Door deze controles in de krachtwijken zal de nadruk zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, veranderende wereld? Kan creativiteit in samenwerken in een spel waarin curves en zaken aan te pakken, wil de gemeente de worden gelegd op het sociale aspect. Als de halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, Haagse Pand Brigade in een pand sociale Het prowijken leefbaarder tijden van recessie de oplossing bieden om lijnen op natuurlijke wijze ontstaan. inspuiten met insuline. Dat het op en veiliger maken. Marijn De Valck: iedereen die Wethouder Norder: de markt weer gezond te maken? De Neder- duct is het resultaat van dit proces. een verjaardagsfeestje nooit ofte “Overbewoning, hen- misstanden constateert, wordt dit gemeld iets of wat is, krijgt te maken nepteelt, verloedering van panden en ille- en wordt de juiste hulpverlening ingeschalandse trendwachter Anne Marie Comman- In het werk van Eva Malschaert nooitlopen tweede glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een meubel galedegelijk praktijken zorgen voor veel overlast in keld. Bijvoorbeeld psychologische hulp, deur en ontwerper Martí Guixé voorspellen ruimtelijke lagen van kleding, ken. Mariaen kan wel leven brief voor prins Filip en prinses door- kind, een maar wijk. De goedwillende bewoners heb- verslavingszorg of Centra voor Jeugd en de toekomst van design tijdens het multi- architectuur naadloos in elkaar alsover, een ander je moet Mathilde ging deze week op de afgesproken alert ben er simpelweg disciplinaire platform ‘Design Why?’, dat dat zij deze lagen niet volgensvoortdurend zijn. Boven- last van en vertrekken. Gezin. Op die manier bereikt de gemeente bus. Dit soort problemen volgende week plaatsvindt in Milaan. Stu- functies als een rok, stoel of kamer dienbenadert, moet iedereen uit de omge- komt vaak voor in toch bewoners die op dit moment nog niet be«Ik val iedereen lastig, ja», lacht kend zijn met de hulp en ondersteuning die het menselijk al op kwetsbare wijken”. denten Meubelontwerpen en Textiel van de maar als een verlengstuk vanving van het kind de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te De Haagse Pand Brigade richt zich op de de gemeente biedt. Al eerder zijn in Den Koninklijke Academie in Den Haag denken lichaam en zijn beweging. zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontTextielontwerpster Celine de Kok vindt problemen die door de bewoners naar vo- Haag drie wijken door een voorloper van aldaar over dezelfde vragen diep na. zettend graag dat dit project Psychologe belang- ren zijn gebracht. Overbewoning, illegale de Haagse Pand Brigade gecontroleerd (ReTijdens de programmaonderdelen ‘KABK handmatig en ambachtelijk werken slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria isbeeleen tijdje naar een psykamerverhuur en hennepkwekerijen wor- gentesse-Valkenboskwartier, Rustenburg/ Presents’ en ‘In the Spotlight’ tonen zij in Mi- rijk. Zij bedenkt concepten, verzamelt spons de deze kinderen Martine Jonckheere en voetbal«De diabetes van Maria heeft en lige gegaan. Ze moest dat soOostbroek Laak). Alle waarop panden in een eigen le- den opgespoord en aangepakt. Ook bedrijlaan hun ‘eigengereide’ producten aan jour- den en teksten die vervolgenschologe hundeinjecties kunnen inoefenen. maar ook mijn leven ler Bjorn De Wilde willen meter wieso doen kans wilde mawijkenflink zijn onder loep genomen. Eerst dizet zijals ze ven en horeca wordenhaar, gecontroleerd, onder nalisten, producenten, ontwerpers en overige ven gaan leiden. Als textielontwerpster Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipheb loopbaanonken op een insulinepompje. Dat veranderd. gitaal door koppeling van bestanden van de andere op brandveiligheid. TenslotteIkcontrogeïnteresseerden. Daarbij draait alles om het vraagtekens bij de huidige consumptiemaatmij en eenwaar veelnodig beterdoor hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel genomen voor haar leek pompje zorgt ervoor ze zich verschillende diensten zo’n grote leert dedat Haagse Pandderbreking Brigade of bewoners denken buiten de geijkte kaders. Studenten schappij: ‘De Westerse wereld kent del om hun prikangst overwin- wil meewerken door de knuffel opvang. Maria niet langer elke zijn dagingeschreven moet inspui-in demedische middel van huisbezoeken. Sinds eindte2005 technologie Gemeentelijke BasisOmdat van KABK leveren met hun ontwerpen een welvaart, luxe en geavanceerde nen, teruim leren omgaan met hun te introduceren in een kindernog te klein is om alles te kunnen ten. Een psychologe onderzoekt zijn op die manier 19.000 controles terug te Administratie en wordt uitkeringsfraude eigenzinnige bijdrage aan het vak en aan de dat mensen weer behoefte krijgen ziekte,“We om troost ben ik redelijk in- Norder: mentaal klaar is weten, uitgevoerd. hebbenteinvinden andereen om boekje. De Bel wordt ook ereHiervoor is een integraal team bezeten samenleving. Dat kan al door middel van keren naar een zekere basis’. dan of het kindopgespoord. agressie te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi beformatie en kennis beginnen voor het dragenopgericht van zo’nuit pomp, wijken inteDenhun Haag gezienop datkwijt de Haagse werk verder verschillende gemeentelijke simpele ingrepen. Zo blaast meubelontwer- Jolien Hanemaaijer wil met haar de ziekte. Ik ben gin, nee?» want ogenblikdat word je vergaren Pand BrigadePeter(s) bijdraagt en aanmeter een betere met vanaf materi-dat diensten samenwerkt met over de politie, per Nic Roex bestaande gebruiksvoorwer- gaan dan alleen het ontwerpen ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetespen nieuw leven in. In zijn laatste collectie alen. Hanemaaijer wil een beleving creëren: brandweer, belastingdienst en Eneco. Door buurt. De overlast vermindert, de wijk ziet patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen liet Roex geen enkel materiaal verloren gaan een wereld waar je in kan stappen. Haar deze integrale aanpak kunnen uiteenlopen- er beter uit en bewoners voelen zich veiliger. over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels Dat is de reden om ook in de krachtwijken en maakte ondermeer van een motorkap een wilde, kleurrijke collectie ‘While we fly over de problemen effectief worden aangepakt. schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de the love filled sea’ is een reisverslag, TotMaria de zomer van bank. sen indansend het lichaam. bleek er 2010 worden alle 27.804 volop in te zetten op deze aanpak. Hiermee adressen in Transvaal, Schilderswijk en Sta- wordt een vruchtbare bodem gelegd voor Sajoscha Talirz pakt het anders aan. In zijn langs de zee onder de sterrenhemel. alleszins klaar voor, maar bleef tionsbuurt/Rivierenbuurt gecontroleerd. verdere investeringen in de krachtwijken”. collectie ‘Flow’ zoekt Talirz naar methodes toch ook nog een tijdje verder De verwachting is dat er ruim 13.000 adres- In 2010 wordt gestart met controle in Den waarin hij als ontwerper kan terugtreden. Meer werk van studenten in Milaannaar op: www. de psychologe gaan. Ze had bezocht zullen Hij ontwerpt niet het product, maar het ka- designwhy.nl die begeleidingsen nodig omdat ze worden. Hierbij werkt Haag Zuid-West.

Jeugdzorg Haaglanden in financiële problemen

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Studenten presenteren eigen design in Milaan

Aanpak van misdaad in Scheveningen

‘Brigade’ gaat de verloedering te lijf

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


4

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Stadsgroen

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK door Wendy Hendriksen

Oranjekoorts stijgt

De ontdekking van een verborgen tuin Een mailbericht: ‘ik verras je met een plek … die echt is, een plaatje maar geen schilderij…’ Er staat een vergeten boom in een verborgen tuin in hartje Den Haag. Bijzonder, want welke plek is er vandaag de dag dankzij Google Earth nu nog verborgen? Stap je dan ook niet het liefst onmiddellijk op je fiets als er zo’n berichtje binnenkomt? ‘Als je er bent, ga dan door het kleine poortje aan de achterkant van ons gebouw...’. Die staat al open. Voor mij? De fiets Eenpoortdeur pop in een tegen seks- een lantaarnpaal en na de poortdeur gaat shopeen met volgt vrij lange omsloten oude steeg. Nog een oranje boa ditmaal. In een binnenstadse stilte deur. Gesloten en dito aarzel ik eerst even eer op de kleine bel te drukhoedje. ken. De blik op een verrassend lange tuin en een heel enthousiaste Karel Bodegom boeien onmiddellijk. Kijk eens links, en rechts, en o, en wist je dat, en zie je dat... De woning die bij deze tuin hoort, dateert oorspronkelijk uit 1630 en sinds 1931 is hier Bas van Pelt, de bekende ontwerpwinkel voor binnenhuisarchitectuur gevestigd. De vergeten boom die achter in deze tuin staat,

stamt zo ongeveer uit de tijd dat het Spui gedempt werd, dat er in de Korte Houtstraat druk in textiel werd gehandeld en dat de laatste rit met de paardentram werd gereden. En uit de tijd dat tuinen nog bestonden uit een plaatsje met een rozenstruik, waslijnen, een eenvoudig grindpad en het gemak ofwel de retirade. Door wie deze oude boom is geplant weten we niet. Eenwedstrijd verdwaalde heeft in de oorlog zijn Party Max. De absolute hit is daar De eerste vanbom de Nederstam doen splijten. Zijntegen takkenItazijn niet vakeenaltijd oranje leeuwenpak. «199 euro landers is pas op 9 juni kundig gesnoeid Het onlangs vergraven kost het, maar je valt wel op in de lië. Maar in hetgeweest. Nederlandse van de grond voor fundering van het aanpatribune», zegt zaakvoerder Eric Hulst is het alsof we de al middenin lende Toneel hevige ver«Maar we hebben nog het EK Nationale zitten. Aan cafés zorgde hangenvoorBuysse. zakkingen. oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, Na de fikse van dit aanpalende geballen, in deverbouwing etalages primeert bouw er kleurtje. voor deze ook datisene Enverborgen zelfs in de tuin een geheel nieuw ontwerp gemaakt,kreeg met kennis van verhouetalage van de seksshop de pop naastkleurwat kanten lingerie ook en met gevoel dingen, en materiaalgebruik nog boa of das om het vooreen deoranje historie. Golfplaten wanden, subtiele lijf. «We hebben zelfs oranje viverlichting, een zebrapadbestrating, een verrukbrators», zegt een éénmini-Keukenhof van de ver- met groenten kelijke haard, koopsters. gewone, éénzitplekken. om en kruiden«Een en flink wat fijne de te stimuleren en dan van de verbouDeG-spot stille oude boom is koning nog drieDe ‘vibrerende in deheen ontworpen. wing. tuin is omkogels’ de boom kleuren van de enNederlandse Hij is deskundig vakkundig gesnoeid. Steekt vlag.» Even later haalt prominent uit het dakhet vanmeisje een schuur, die zorgnog twee kleine voetballetjes bovuldig om zijn stam heen is gebouwd. Het regenven die met een touwtje aan el-wortels gevoerd water wordt ingenieus naar de kaar verbonden zijn. «Net geleen zelfs van de allerkleinste zonnestraaltjes wordt verd. Ze dienen om ‘in te brendubbel genoten door de reflectie in de stalen gegen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, linvelbekleding. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voetbekkenspieren. De beter boomorgasme.» is nu aan het ontwaken balveldje uit zijn wineen als hoofddeksel.» Hoe het terslaap. Vanuit de hoge naastgelegen foyerde kun zit met verkoop? «Betrekkelijk je diep in de takken kijken. Het eerste teken van de grote stormloop Leeuwenpak goed, maar groen Wie is wel in iets de buurt. Verborgen, netnog als komen. de Het vertrouwen toch minder op- moet tuin. gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. Op 2 mei presenteer Het Beste Buitenboek en winnen, wordt NePas als ze gaan bune wilik trekken, vertel ik u wat als lezerweer van te klein en kleurt het kantuingeheimen. terecht bij de U lo-bentderland deze column van harte welkom omland 16.00massaal uur in oranje.» kale ‘feestwinkel’ Buddenbrooks op het Noordeinde om dit te vie- Blokker Winkelketen ren en het glas te heffen! schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederwww.wendyhendriksen.nl landse elf-

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Advertentie

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand. Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding vervroegden. Maar nu Clinton haar goede score in beide staten broodnodig heeft, beweegt ze hemel en aarde om die straf te laten herroepen. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 van de 313 afgevaardigden in beide staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

tiem argument kunnen gebruiken om onbesliste ‘superdelegates’ — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Foto Reuters


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

17

5

Verdere concentratie van ministeries in centrum Beruchte paddo’s blijven verboden

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Haagse shophouder Boekee is verbaasd ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes De huisvesting van de ministeries leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barin het centrum van Den Haag bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere wordt verder geconcentreerd. De project.jaren Inspiratie drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Makomende zullen deen beleidsria (10). kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette kernen vanHet acht meisje departementen in viergezinsleven gebouwen worden onderhet op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat gebracht. De ministerraad heeft de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets hiertoe besloten op voorstel van doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En minister Ter Horst van Binnenlandse dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» Zaken en Koninkrijksrelaties.

door Dominique Snip

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

door Hans Schmit

Van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Laan van Nieuw Oost-Indië wordt de

De gezamenlijke huisvesting van de depar- beleidskern samengevoegd met die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. > Foto C&R tementen is mogelijk omdat de rijksoverheid kleiner wordt. Zonder verdere concen- van LNV komen in de andere twee carrés. ves en de nieuwbouw van Sjoerd Soeters. tratie zouden de komende jaren ongeveer De ministeries krijgen elk een eigen ingang: Tevens wordt onderzocht of het onder6.000 werkplekken in het Haagse centrum LNV aan de Bezuidenhoutseweg en EZ aan brengen van onderdelen van Defensie (nu gevestigd aan het Plein) in het gebouw van onbezet blijven. De gezamenlijke huisves- de Theresiastraat. ting van ministeries leidt niet alleen tot een In de loop van 2014 zullen de beleidskernen Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutefficiënter ruimtegebruik, maar is ook een van de ministeries van VROM en van Ver- seweg meerwaarde oplevert. Indien dit het stimulans voor intensievere onderlinge sa- keer en Waterstaat het huidige VROM-ge- geval is, zullen nog drie kerndepartemenmenwerking. bouw aan de Rijnstraat tegenover het Cen- ten alleen zijn gehuisvest: Algemene Zaken De ministeries die een pand gaan delen, heb- traal Station betrekken. Het gebouw wordt aan het Binnenhof, Financiën aan het Korte ben daarom een zekere verwantschap. Eerder vanaf 2011 duurzaam gerenoveerd. Omdat Voorhout en Onderwijs, Cultuur en Wetenal was besloten dat de ministeries van Bin- de Rijksgebouwendienst en de VROM-in- schap aan de Rijnstraat. nenlandse Zaken en Justitie in de nieuwbouw specties niet terugkeren naar de Rijnstraat De gezamenlijke huisvesting van acht van aan de Turfmarkt in het Wijnhavenkwartier, en op afstand van het kerndepartement de dertien ministeries levert op termijn een op de plaats van de gesloopte Zwarte Ma- worden geplaatst, ontstaan aan de Rijnstraat besparing op van circa veertig miljoen euro donna, worden gehuisvest. Op die plek ver- ongeveer 1500 lege werkplekken. Hoewel per jaar. De besparingen zitten onder meer rijzen twee torens van 140 meter hoogte voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat op in de logistieke en facilitaire sfeer. Verder de ministeries plus de woontoren De Kroon. de nieuwe locatie bij het CS duurder uit is, is een aantal renovaties niet meer nodig, De torens voor de ministeries moeten in 2012 heeft het toch ingestemd met de verhuizing waardoor eenmalig ongeveer 90 miljoen in gebruik worden genomen. vanwege het voordeel dat het rijk heeft bij euro aan kosten kan worden vermeden. Het Voorts is ook al eerder besloten dat het mi- deze operatie. Het ministerie van Verkeer nieuwe huisvestingsbeleid dat beleidsambnisterie van Economische Zaken (nu Bezui- en Waterstaat zal financieel worden gecom- tenaren dichter bij elkaar en bij het Binnenhof brengt, is onderdeel van de vernieuwing denhoutseweg) in 2011 verhuist naar het penseerd. van de rijksdienst die in het coalitieakkoord tegenover gelegen ministerie van Landvan hetgeen kabinet-Balkenende IV is vastgebouw, Natuur en we Voedselkwaliteit Defensie pretlone can do so (LNV). En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard tigehet ziekte is, maar daar wordt telittle, dat together ‘Het zal Tenslotte toch dátzalniet zijn, ze- van legd. dat In totaal 630 miljoen euro beHet LNV-gebouw, wordt we gerenoveerd de beleidskern minisgenwoordig toch vanalles te do so much’. ker?!’. hetvan ziekenhuis kregen zuinigd op aan het rijksapparaat. Dat betekent en dat aan decan Theresiastraat een nieuwe gla- Interie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doen is. ‘Beetjedatuitkijken met schijn vanbestaat kans uit we diezelfde de met resultaten: er ongeveer 12.800 functies vervallen. Er zen vleugel Geen heeft gekregen, drie (SZW)dag samen die van Volksgezondheid, snoep en zo, elkezal dag trouw insudat carrés je deze booddiabetes type 1. Ongeneeslijk, echter ook nog sprake kunnen zijn van aaneengesloten waarvan er één ter Welzijn en Sport (VWS) worden gehuisvest line prikken alles onder bij het gevangenispersokan missen Zaken. maar perfect teParnassusplein behandelen, in le-De Resident groei,- bijvoorbeeld beschikking schap komt van Economische aan het waaren hup Uit dit soort wanneer op be- venslangnudan wel. Maria neel en dereacties Belastingdienst. De bewindslieden en jebeleidsambtenaren VWS zetelt in de kreeg toren vancontrole.’ Michael Grazoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het Advertentie naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de andere soms lelijk kan keren.»

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Verwarrend Barbara: «Op 14 oktober 2006 werden we gevloerd: Maria bleek aan diabetes te lijden. Acht jaar lang was ze een supergezonde bloem geweest en dan plots - bafdàt. Een week voor de diagnose moest Maria abnormaal vaak plassen en hadden we een urinestaal binnengebracht. Een banale blaasontsteking, dacht ik. Een paar uren voor ik de uitslag ging halen, bezocht ik toevallig een taverne waar ik een jong meisje zag zitten dat zich aan het inspuiten was met insuline. Omdat ik verpleegaspirante ben, herken ik die dingen. Toen ik dat meisje bezig zag, dacht ik intuïtief aan Maria.

inderdaad goed te behandelen, maar er komt veel meer bij kijken dan men vermoedt. Wanneer je als volwassene gediagnosticeerd wordt met diabetes, heb je al geproefd van het leven: je hebt al eens doorgefeest, je hebt al wijn gedronken en lekker zwaar getafeld. Een kind met diabetes mag dat op voorhand allemaal schrappen. Aanvaarden dat je een leven met veel beperkingen moet leiTeneur den, is niet makkelijk voor vol«De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag halen. Dat het zich elke dag moet inspuiten met insuline. Dat het op een verjaardagsfeestje nooit ofte LITERATUUR ONTMOET THEATER nooit twee glazen cola mag drinken. Maria kan wel degelijk leven als een ander kind, maar je moet voortdurend alert zijn. Bovendien moet iedereen uit de omgeving van het kind op de hoogte te VRIJDAG 24 APRIL – AANVANG 20.30 UUR zijn én meewerken.» RESERVERINGEN: TEL. 070-365 72 85 OF VIA WWW.BRANOUL.NL

met

keld. Het was allemaal erg verwarrend en emotioneel. ‘Een ziekte voor het leven’, hadden de dokters gezegd tegen Maria. Dat begrip ‘levenslang’ vatte ze niet en wil ze nog altijd niet vatten. De dag daarvoor was ze nog zoals alle andere kinderen geweest en nu was ze plots anders. Dat maakte haar erg verdrietig en opstandig. Nog altijd.»

Arthur Japin

In 1987 ontdekte Arthur Japin het historische, maar tot dan toe onbekende verhaal van twee Afrikaanse prinsjes die in het 19-eeuwse Nederland als Hollanders werden opgevoed. Hij stopte met acteren en begon te schrijven. Na 10 jaar onderzoek in Afrika, Weimar en Indonesië publiceerde hij dit historische noodlotsdrama in romanvorm als De zwarte met het witte hart.

L I T E R A I R T H E AT E R B R A N O U L

Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde afgelopen dinsdag dat minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) niet onrechtmatig handelde toen hij het paddoverbod in december vorig jaar invoerde. Met deze uitspraak heeft het hof onder meer de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops (VLOS) in het ongelijk gesteld. De teelt en de verkoop van verse hallucinerende paddestoelen blijft verboden. Het hof geeft de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops en een groot aantal gedupeerde smartshophouders geen gelijk. Toen minister Klink het verbod aankondigde en vervolgens invoerde, zetten zij de hakken in het zand. Zij spanden een kort geding aan tegen de Staat om het paddoverbod terug te draaien. Zij zijn van mening dat het verbod onrechtmatig is ingevoerd. De minister vindt dat paddo’s schadelijk zijn voor de gezondheid. Een aantal ernstige incidenten vormen volgens hem het onomstotelijk bewijs dat het gebruik van paddo’s tot gevaarlijk gedrag kan leiden. In sommige gevallen heeft het gebruik ervan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg gehad. Vooral toeristen waren bij de incidenten betrokken. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zag in november 2008 daarom geen redenen het verbod tegen te houden. Het Gerechtshof heeft nu in hoger beroep bepaald dat deze beslissing juist is. Rinco Boekee, eigenaar van de enige smartshop in Den Haag ‘Euphoria’, is zeer verbaasd over de uitspraak. “Ik had gehoopt dat er recht gesproken zou worden. Dat is niet gebeurd”. Volgens hem is het verbod ingevoerd zonder de paddo’s vooraf aan een wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen. Boekee: “Het is niet aan mij om te bepalen of paddo’s schadelijk zijn voor de gezondheid, maar het is nooit wetenschappelijk bewezen

of paddo’s inderdaad slecht zijn”. Rinco Boekee vindt dat het verbod op onjuiste en verkeerde gronden is ingevoerd. Bovendien wordt zijn inziens bij incidenten te gemakkelijk met een beschuldigende vinger naar hallucinerende paddestoelen gewezen. “Bij incidenten is aangetoond dat naast het verbruik van paddo’s ook overmatig alcohol- en drugsverbruik in het spel waren”, aldus Boekee.

Schadevergoeding

Naast de eis van smartshophouders het paddoverbod terug te draaien, zijn ze van mening recht te hebben op een schadevergoeding. Zij zeggen door het verbod omzetverlies te hebben geleden. Het hof heeft echter ook deze eis verworpen. Rinco Boekee: “Ik heb verlies geboekt, wat heel vervelend is. Maar wat ik nog vervelender vind, is dat ik mensen moet wegsturen die paddo’s willen kopen”. Boekee vreest dat paddogebruikers in handen zullen vallen van drugsdealers die niet over de juiste informatie beschikken, hetgeen desastreuze gevolgen kan hebben. “Wij beschikken wel over die informatie om aan paddogebruikers mee te geven. Ik vind dat de rechtbank daar onvoldoende rekening mee heeft gehouden”. David Rietveld, gemeenteraadslid van GroenLinks, is eveneens verbaasd over de uitspraak. “Ik vond toentertijd de introductie van het verbod onzorgvuldig. Ik had verwacht dat de rechter daar wat over zou zeggen. Ik vind het jammer dat de rechter anders heeft geoordeeld”, aldus David Rietveld. De Vereniging Landelijk Overleg Smartshops was dinsdag niet bereikbaar voor een reactie. Het is nog onduidelijk of verdere stappen ondernomen zullen worden. Eén daarvan zou kunnen zijn een bodemprocedure tegen de Staat te beginnen om alsnog een schadevergoeding voor smartshophouders te verwerven.

Straatwijs Cabaretier en schrijver Marcel Verreck

Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben na een lang6verblijf in de hoofdstad diabetes en dat aantalkeerde groeit nog. Vanaf jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster

terug naar zijn geboortestad Den Haag.

het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het met zoveel vragen zit. Ze kande wagen Achter met zijn zoontje soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat herontdekt hij de stad. ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gedig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan iemoet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’noudsher hippo cadeau doen. Met hier van door hettehitsige volk haar pomp vervangen. Voor zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor amper 5.000 euroinzou ik al werd zo’n De Vechtstraat... geknokt worden? Elders de stad vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend ik op een avondhippo’s staande kunnen gehoudenlaten door gebeurtenis. Kindeals moeder: je kan niet zeggen datik bijingrijpende maken.» een groep sportieve jongeren. Of ik wist ...had mijn weten nog nooit betreren moeten de het spuiten ook waar zo de het beter wordt. Je kan niet Sinds het helewas? ‘Hippo-idee’ in karateschool Ik kon diverse den.zegMaar al dwalend vanaf Holland vroeg leren gen dat het ooit over gaat.Spoor Je kan Barbara’s hoofdZij heeft postgevat, sportscholen noemen. zochten die in zijn we aan mogelijk gene zijde zelf van de Plet-plaatsen. Daarvoor doen veel ziekenalleen zeggen dat je het terijkade samen terechtgekomen. is ze gedreven opzo’n zoek naar Zelden van toepasseHier moet er- de Beukstraat. huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Hermet haar zal dragen.» gens vriend N. wonen. In de Vechtstraat. lijke locatie gehoord. man De Croo, Bruno Tuybens, Maar waar die is? Ginds glanst de legen- We meanderen dieper de Rivierenbuurt Rani De Coninck, Marc De Bel, van Schenkviaduct en de stille darische Haringkoning in het aprillicht. in. Weg Marijn De Valck: iedereen die de Geleenstraat is het aanDaar zie je de verkeersschermutselingen hitte van iets of wat is, krijgt tehier maken dwalen. VeelFlamand. van Neerlands van het Rijswijkseplein en het uitpuffen genaam met Barbara Ook stroeen voorbij, maar deen Vecht blijft der prostituanten. De Pletterijkade, nog men komen brief voor prins Filip prinses De ging blik deze wordt getrokken steeds een straat vol autobedrijven. De onvindbaar. Mathilde week op de prachtige nieuwbouw nabij de dealer van één van de vele automobielen door de bus. Hier lastig, is de oudhaagse (na elkaar, niet tegelijkertijd) van mijn va- Boomsluiterskade. «Ik val iedereen ja», lacht van ‘het zand’ in ook ere hersteld, der zat er ook. Pletterij – basisoefening in villabouw Barbara. «Ik heb dan niets te in de vorm vangewoon heuse grachtende snelcursus haags. En met een onver- maar dan verliezen. Ik wil zo ontDe namiddagzon, miezer mijdelijke verwijzing naar het beneden- panden. zettend graag dat die ditdeproject Psychologe gejaagd, saust de verse gordelse: andere pletterijwerkzaamheden landinwaarts slaagt.heeft Mijn doortastendheid ook bouwkruimels vruchten af. Actrice «Maria een tijdje naar een psyDe laatste moeten die iets verderop worden verricht. In de daken.werpt De roman Een is schitterend gebrek uit 2003 gaat over de kinderen heeft lige Martine Jonckheere en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van MariaGeleenstraat. nog weggeveegd worden, maar hier is Ja, spons hier in waarop de Rivierenbuurt de eerste grote liefde van Casanova Lucia, injecties kunnen inoefenen. maar ook mijn leven flink de hun Bjorn Deweer Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde ma-methaar, Uilebomen een trotsmakend vloeien sappen rijkelijk, maar laat ik aan deler knuffel Ik heb loopbaanonhipken van op een een meisje 14.insulinepompje. Een schitterend Dat gebrekveranderd. werd stukje en Denpeter Haagworden ontstaan.van Hetmijn Hillebrant daar verderEen overleuke, zwijgen,aangepaste want er is een een veel hulpmidhaar po. Jeugdschrijver De Bel zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor Jacobsplein, de Christoffel Marc Plantijnstraat, kind bij. Inleek onzemij queeste naarbeter de Vechtin 2004 pompje bekroond met de Libris Literatuurprijs. del om hunwe prikangst te overwinMaria wil meewerken de knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdatstraat Vlackstraat, door ga er eens kijken! manoeuvreren Daniël in zijn de Adriaan Japin was van hetonderzoekt Boekenweekgeschenk nen,met te leren omgaan met hun nog te klein is om alles te kunnen te is introduceren in in een kinderten.schrijver Een psychologe Nee, het goed verdwalen deze buurt, wandelwagen een hier ongebruiziekte, om troost te vinden en om De via BelLamgroen wordt ook of wereld. het kindArthur mentaal klaar is weten, ben 2006, Dedan grote Japin publiceerde in ik redelijk bezeten die wijboekje. opgetogen en ereAmkelijkinstevige pas over het roodverlichte te kunnen.» te hun agressie peter.verlaten. Toch al een ergVechtstraat? mooi behet dragen van zo’n waarvoor pomp, formatie munitiehof En de voetgangersgebied. Het op is kwijt gedeeltelijk 2008 devoor bestseller De overgave, hij de en kennis beginnen Ik ben nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. opgebroken: kaart zie ik dat we hem toch be‘álles leg hier zou de Op degin, NS Publieksprijs kreeg. een Arthur Japin spreekt in Peter(s) en open’ meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar diabetesvolksmond kunnen vuilbekken. Toch is lopen hebben: het kuise verlengde van zetvoor. me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Zeover bekijkt ook of heten kind Theaterpatïent. Branoul zijn werk draagt er ruimte zat om allerhande geveltjes te de Geleenstraat. Binnenkort komen we over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels bestuderen. (Knipoog.) Want het is heel langs, jongen! schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de geen lelijke wijk, die Rivierenbuurt met sen in het lichaam. Maria bleek er – M A L I E S T R A AT 1 2 – D E N H A A G zijn typische Haagse portiekwoningen. Marcel Verreck alleszins klaar voor, maar bleef Maar waar is nou die Vechtstraat? Op Eerdere afleveringen van STRAATWIJS zijn na te toch ook nog een tijdje verder zich ook al zo’n dubbelzinnige naam: zou lezen op www.marcelverreck.nl naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


6

Interview

16 ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Dick Berlijn: weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

‘Vergeleken met Uruzgan leven we

Oranjekoorts stijgt

Op 17 april 2008 nam Dick Berlijn (59) afscheid als Commandant der Strijdkrachten. De eerste maanden na zijn afzwaaien gunde hij zichzelf de tijd om te wennen aan het gewone burgerleven door onder meer in zijn Een pop in een sekseentje naar de Spaanse shop met oranje boa bedevaartplaats en dito hoedje. Santiago de Compostella te fietsen. Een jaar na dato vertelt Dick Berlijn over zijn laatste jaren als hoogste baas van het Nederlandse leger, die vooral werden beheerst door de ‘missie Uruzgan’. Dat er tijdens zijn ‘bewind’ vijftien Nederlandse soldaten in Afghanistan sneuvelden, ervaart hij nog altijd als een groot drama. ‘’Toch is het van cruciaal belang dat we daar ons werk kunnen afmaken’’.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke door André Buurman Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website “De volgende ochtend na www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Jupiler maakt deze oranje toeters.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.

Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden roddel over hun eerbaarheid kuisheid erger üpdated zijn, dacht iken nog en kroopenweer mijntot afzwaainog:thuis. overspel.onder de wol. Maar van slapen kwam en ging in alle vroegte de telefoon Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk DatDe zijnanbeknopt nieuwe Directonietsdemeer. Eenrichtlijnen uur later van ginghet weer de Het was vijf uur en lag nog in bed. indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse telefoon. Het was de plaatsvervangend dere kant van de lijn vertelde dat er een ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten commandant kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet van de Nederlandse Strijdongeval(VLACORO), in Uruzgan had plaatsgevonden. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeDit soort telefoontjes waren voor mij niet krachten, Freek Meulman. Die zei dat Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze genieuw, maar wennen deed het in de pe- één van die twee omgekomen militairen dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdediriode dat ik commandant van de Strijd- de eerste luitenant Dennis van Uhm was, krachten was nooit. Dus antwoordde ik de zoon van Peter. Wat er op dat moment dat men nu bij mijn opvolger, Peter van door me heenging, dat is met geen pen Uhm, moest zijn. De lijst met telefoon- te beschrijven. Wie verzint zo’n bizar scenummers zal waarschijnlijk nog niet ge- nario? Ik heb me daarna aangekleed en

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand. Michigan en Florida werden uitgeslotenhet omdat ze hungegaan voorverkiezingsdaben naar ministerie en heb er die bewuste patrouille de zoon van de tum tegen de zin vanwe de partijleiding tiemCommandant argument kunnen gebruiken om der Strijdkrachten Peter gecondoleerd. Zoals allemaal nieuwe vervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ de paparhebben kunnen zien, heeft hij later zelf de zat. Zelfs een commandant van—een in beide staten broodnotijnotabelen mogen trouille weet somsdie nietvrij precies wiekiezen waar pers te goede woordscore gestaan. De wijze waarop heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze heb in augustus stemmen naar zit. En dan ik het nog niet eens—over hij zijn dig verhaal voor de media deed, daar om die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. kan ik alleen maar de diepste bewonde- de omstandigheden daar. Je rijdt vanAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte ring voor hebben. Je hebt het tenslotte wege de enorme droogte daar vaak in van de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten een stond, grote nevel van mist en stof en ziet over jestaten eigen kind daten is gesneuveld. Al 67. binnen Obama slechts is het zeer onwaarschijnlijk dat soms nauwelijks een hand voor ogen. snel ging het verhaal de ronde dat de TaDaardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario De Taliban wilde bermbom één liban bewust Dennis als doelwit hadden met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En met iedereen mogelijk comproof twee militairen uitschakelen. the gekozen. Maar dat is je in reinste onzin.van HetObaopnieuw dicht de buurt mis schiet voor Clinton tekort.‘In (GVV) blind’ zoals ik het altijd maar noem. Ja, is onmogelijk dat de Taliban wist ma’s totaalscore komen en dat dat in als ulFoto Reuters


Interview weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

MAMA VAN DIABETESPATIĂ‹NTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Vilan

in een paradijs’

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiĂŤntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. ÂŤHet‘Vijftien was eenkeer ramp. Iedereen onderschat zijn hele Ĺ“uvre was toegekend. Met soldaat Mark Schouwink was het andere de impact van diabetes. Daaromstond ben ikik inoog actiein geschoten. Ikvoor wil iets de routebeschrijving van Sweerman, geoog slachtoffer’’. kregen vanEn het Nederlands Genootschap doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. van Sint Jacob en mijn credentiaal op met mensen, die ‘’In de drieĂŤnhalf jaar dat ik Commanzak, die ik op alle rustplaatsen naar mijn dant der Strijdkrachten was, kwamenbel ik zelf aan bij prinses Mathilde.Âť dit moĂŠt lukken. Desnoods

een kind hadden verloren. Hun verdriet is met geen pen te beschrijven’

vijftien jongens om het leven. Elke keer BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER als een bericht met een dergelijke inhoud je bereikt, krimp je een beetje ineen van binnen. Je weet van de risico’s en de gevaren, toch komt het elke keer weer aan als een mokerslag. Op het moment dat een dergelijke boodschap binnenkomt, worden de medewerkers van de MMD, de Maatschappelijke Dienst Defensie, gealarmeerd. Het is een team van specialisten, dat onder andere is gericht op de zorg en ondersteuning van de nabestaanden van de slachtoffers. Deze MMD is van onschatbare waarde gebleken. Hun de plaatselijke bevolking te intimideren. snelle reageren dient ook te voorkomen Dus zal je je op gezette tijden moeten dat familie via de media moet vernemen kunnen verdedigen en indien nodig de dat hun kind slachtoffer is geworden. Het vijand uitschakelen. Zij die roepen dat is zaak dat de media pas worden geïnfor- het allemaal zinloos is om nog enige enermeerd nadat de nabestaanden zijn inge- gie in het land te steken, weten niet waar licht. Het is natuurlijk elke keer weer een ze over praten. Ook in de politiek hoor moeilijke opgaaf om de ouders van een je soms dit soort geluiden. Dat dit buitengewoon slecht is voor het moreel van de jongens daar, dat behoeft geen uitleg. Nu weggaan uit Uruzgan betekent dat de Taliban in geen tijd weer de macht krijgt over de dorpen en stammen en zijn we weer terug bij af. Dan pas kan je zeggen dat je missie weinig zinvol was’’.

eindbestemming moest laten afstempelen, ben ik op pad gegaan. De fietstocht heeft me goed gedaan. Niet zozeer om religieuze redenen, maar je wordt door het sfeertje onderweg en daar in Santiago de Compostella er wel door geraakt. Heel bijzonder’’.

IK VAL IEDEREEN LASTIG

17

7

Sparen Bericht van de Airmiles organisatie. Dat ik zowat miljonaire was door alle gespaarde miles en wat ik daarmee dacht te gaan doen? Had ik al de winkels bezocht met prachtige aanbiedingen? Of wilde ik eens heerlijk doorsparen, want dan wisten ze ook waar ik zijn moest. Als ik snel was, tenminste. Ik keek ervan op. Die Airmileskaart overhandig ik uit gewoonte, en dat heeft me nu 25.845 miles opgeleverd. Tot dusver heb ik er niets mee gedaan. Eens boekte ik voordelig een vliegreis naar Kopenhagen, maar omdat ik ruzie kreeg met de man die daar woonde, bleef ik liever thuis. Daarna spaarde ik weer door, waarvoor, dat weet ik niet. Inmiddels spaar ik ook de kleine kartonnen zegeltjes die op de theepakjes bleken te zitten. Tien punten per pakje, en de punten bewaar ik in een glazen potje dat in het keukenkastje staat. Zo kan ik altijd zien hoeveel punten ik al heb. Ook op de jampotten zitten spaarzegels, ontdekte ik kort geleden. Ze zijn onderdeel van het etiket dus ze gaan er moeilijk af. Niet met een mes. Niet door weken in warm water, want bij het af-friemelen scheurt het etiket, dwars door het spaarzegel heen. Verder bezit ik ook Rentepunten, die heeft voorheen-de-Postbank op een dag aan me ge-

schonken. Ze hebben er een winkel waar je die punten kunt besteden, wat ik nooit doe. In mijn keukenlade liggen nog wat Albert Heijn spaarzegels, te weinig om in te leveren en te veel om weg te gooien. Reed ik in een auto, dan deed ik vast mee aan andere spaarsystemen. Maar ik heb alleen een fiets. En de fietsenmaker houdt zijn leven eenvoudig, wat het mijne ten goede komt. Mijn spaarvarken (dat was ik bijna vergeten) is bestemd voor een regenachtige dag, maar al regent het nog zo hard, dan denk ik aan zwaar onweer en laat het varkentje leven. Waarom spaar ik? Ja, omdat ik Nederlandse ben. Wij schijnen het spaarzuchtigste volk ter wereld te zijn. Maar waarom? Met welk doel? Hier blijf ik het antwoord schuldig. Misschien is het alleen dat vreemde genoegen om stil te kunnen potten. Hier tien zegels, daar vijf, rentepunten, dat is toch weer een mooi cijfer, en wat zou ik allemaal met die Airmiles kunnen doen, als ik wilde. Maar dan heb ik ze niet meer. Sparen is hebben, maar wie niets doet met het bezit, die heeft eigenlijk niets. Dat is nou sparen.

‘’Het is nu precies een jaar geleden dat ik afscheid nam van Defensie. Vooral in het begin heb ik een beetje moeten wennen aan het feit dat ik me wat vrijer kon bewegen. Als CDS zou ik niet in vol ornaat ergens op een terrasje gaan zitten. Ik werd in alles perfect ondersteund. Veel, zo niet alles werd voor me geregeld. Auto met chauffeur, adjudant, secretaresses, alles en iedereen stond altijd voor de CDS klaar. Nu geniet ik er van om ’s morgens mijn krantje te kopen. Maar, het klinkt raar, toch heb ik het nu soms drukker dan ooit. Je wordt door zoveel instanties benaderd om of in een bestuur, of commissie te gaan zitten. Zo maak ik nu deel uit van de raad van toezicht van de Stichting Nationale Park de Hoge Vilan van de Loo Veluwe en ben ik voorzitter van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Toen ik voor het laatste werd gevraagd, had ik geen idee waar die club Advertentie ‘’Inhet de me afgelopen jaren ben neur: ik misschien dat het uiteraard geen pretlone we can do so En ik voel nog denken: ziekte is, maar daar Inmiddels telittle, together we ‘Het zal wel tochtwintig dĂĄt niet ze- tige geweest. voor dat diende. wel. Het maakt keerzijn, in Afghanistan genwoordig vanalles te zeer succesvol en op can do so much’. ker?!’. InRegeren het ziekenhuis kregen zich al heelaan lang, vanuit een ivoren toren is nooittoch doenzijn is.daar ‘Beetjeveel uitkijken met voor het meer onderGeen schijn van kans we diezelfde daggeweest. de resultaten: fronten sterk mijn stijl De militairen snoepEn en dus zo, elkenemend dag trouw insu-van Nederland. Alleen dat je deze bood- diabetesmet type Ongeneeslijk, maken een1.opdracht heen gestuurd. prikken alles onderniet meer van deze tijd. schap kan missen maar perfect behandelen, le- Alline vind-ik de naam was ikteer ook regelmatig. was het al-en hup controle.’ Uit dit reacties wanneer je op be- venslangleen danom wel. kreeg Eensoort beetje stoffig. En dat moet anders. meMaria te kunnen verplaatsen in de leerde ik dat diabetes - en zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen jongens ook een daar, baxter Daar wil ikvooral me sterk voor maken’’ dieaangevaak onder extreme de impactDe van deze ziekte op het Deze woorden schitteren pront legd. Hetomstandigheden was ernstig. Had ze nog opereren. moeten van kinderen- heel zwaar naast de bel, in felle, blauwe let- een paarconfrontatie weken zo rondgelopen, met een land leven als Afghanionderschat wordt. Suikerziekte is ters. ÂŤOnze huisspreukÂť, knikt dan wasstan, ze inwaar een echt coma gesuk- niks helemaal is, stemt je Barbara. ÂŤDaar staat mijn gezin tot nadenken. Het gros van de bevolking voor en dat willen wij ook uitdrawww.molewijk.nl is analfabeet, maar de koran kunnen ze gen. In je dooie eentje krijg je bijvan achter naar voren opdreunen, corna niets voor mekaar. Zeker niet ruptie is er de normaalste zaak van de als het op een dag eens goed fout wereld, voorzieningen als elektriciteit loopt. Want dat vergeten velen: kenden de meeste stammen en dorpen omgekomen dat het van de soldaat ene dagdeze op deonheilstijding ante brengen. Nakan hetkeren.Âť aanzeggen door de nog niet toen we daar kwamen. En over dere soms lelijk MDD spreek ik – meestal een dag later – een enige vorm van infrastructuur maar de familie zelf. Vijftien keer stond ik oog te zwijgen. Gelukkig is er al het nodige Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben in oog met mensen, die een2006 kind hadden verbeterd. Maar dat gaat niet zonder slag diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiĂŤntjes zelfstandig. De Coster Barbara: ÂŤOp 14 oktober Raamstraat 59 stoot. De Taliban zal je met alle midverloren. verdriet is met geen pen te Hetofwas inderdaad goed te behandelen, keld. allemaal erg verwerden weHun gevloerd: Maria bleek dwarsbomen. ‘Een Proberen door beschrijven. kind verliezen, is het delen het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het Ze Haag kan Centrum maar erangst komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Den en emotioneel. aan diabetes Een te lijden. Acht jaardatwarrend te zaaien onder de bevolking ergste wat als supergezonde ouder kan overkomen. op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat Boos menhun vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. ziekte voor het leven’, hadden de dandaar, lang was zejeeen Geopend: verlorentegen gebied weerDat te heroveren’’. Dan werd ik en niet zelden begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, genog8.30 noals volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ookdag. dokters gezegd Maria. bloem geweest dan plots -door baf- emoties - 17.30 uur spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en vraagt begrip dĂ t. Een week voor de diagnose overmand. Ook omdat ik zelf vader van ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?,Zaterdag 10.00 - 16.00 uur wil zeRelativeren nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan iemoest Mariaben. abnormaal vaak twee zonen Die link kan je nueneendoorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis ze nog zoalsterug alle ineens plassen en hadden we een urine- dag daarvoor maal niet uitschakelen’’. ‘’Alswas je dan weer Nederland www.buth.nl en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, en nu staal binnengebracht. Een banale andere kinderen bent, besefgeweest je elke keer weer gedronken opnieuw hoe Tel: 070 363 om74 de75 drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met nen ze mensen met kanker genefeld. Een kind met diabetes mag was ze plots anders. Dat maakte blaasontsteking, dacht ik. Een fantastisch het hier eigenlijk in dit land Vertrouwen datover op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n haar verdrietigis.enWe opstandig. paar uren ik deonder uitslag zeuren vaak alles, ‘’Toen wevoor destijds deging vlag van deerg geregeld vragen. En dat lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten Aanvaarden dat je een leven Berlijn Nog altijd.Âť halen, ik toevallig een tazeker nu er sprake is van eenpen. crisis. Als je ISAF bezocht (International Security Assistance Dick Lodewijk wordt op is 18ook hetTram: 3dat - 6 - 4 - 2ingrijpende gebeurtenis. Kindeals moeder: je kan niet zeggen metgekeken, veel beperkingen verne waar ik een meisje zag maken.Âť Force, red.) aan jong de voorbereidingen op een keer in Uruzgan hebt rond maartmoet 1950 leiin Amsterdam geboren Halte: Grote Markt Teneur ren moeten de spuiten ook zo het beter wordt. Je kan niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in de missie in Uruzgan begonnen, besef- dan leer je wel relativeren. Het is niet als zoon van Dick Berlijn senior, dat bij hetde ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, wassenen, uiteraard nog genwas was insuline. Omdat ÂŤDe naaste omgeving reageerde mijn intentie om belerend over te komen,maar die ten met we als Defensie maarikalverte goed aan generaal-majoor Koalleen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar veelleven moeilijker voor kinderen. pleegaspirante herken ikdaar die zouden lang nietmaar zo overstuur als ik. Intevergeleken met Uruzgan we welke gevarenben, de militairen ninklijke Luchtmacht. Nazeggen het behahuizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.Âť worden blootgesteld. Het betekent dat hier in een paradijs. We beseffen dat allen van het HBS-A diploma wil hij zag, dacht ik intuĂŻtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar ĂŠĂŠn koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, de mannen die daar naar worden uitge- leen niet altijd’’. aanvankelijk de burgerluchtvaart halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, zonden op alles voorbereid moeten zijn. in, maar hetopwordt uiteindelijk de inspuiten met insuline. Dat het Marijn De Valck: iedereen die streep Vooral dient men de omgangsvormen ‘’Op het moment dat ik besloot Koninklijke Militaire Academie in eeneen verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken bijtwee defenvan de bevolking daar te begrijpen. De te zetten onder mijn loopbaan In 1975 nooit glazen Breda. cola mag drin-rondt hij zijn militaire met Barbara Flamand. Ook een mijn leven Pathanen, zij maken een groot deel van sie, ben ik gaan nadenken hoe ken. Maria kan welvliegopleiding degelijk leven af en wordt hij vliebrief voor prins Filip en prinses zou moeten de Afghaanse populatie uit, houden er na veertig jaar krijgsmacht erals vanjede NF-5, F-104 Starfighter een ander kind,ger maar moet Mathilde ging deze week op de doen, dat alertenzijn. naast de strenge islamitische wetten een gaan zien. Helemaal niets meer uiteindelijk voortdurend Boven- de F16. Berlijn is op bus. wildemoet op een eigen stelsel van ongeschreven regels op ligt ook niet in mijn aard. Ik dien 11uit juni 1977 als Starfighter-piloot iedereen de omgeÂŤIk val iedereen lastig, jaÂť, lacht be-kind op na. Dat wordt de pasthunwali genoemd. of andere manier wel maatschappelijk betrokken bijte de beĂŤindiging van de ving van het de hoogte Barbara. ÂŤIk heb dan ook niets te meĂŠn weer erDaarbij is bijvoorbeeld ‘afspraak is af- trokken blijven. Maar voor ikzijn treinkaping bij de Punt. De carrière meewerken.Âť verliezen. Ik wil gewoon zo ontspraak’ heilig. Met die pasthunwali moet gens in zou vastbijten, wilde ik eerst een van Dick Berlijn komt vanaf 1993 in zettend dit project WILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4 2597 GSgraag DENdat HAAG Psychologe mijn hoofd je als buitenlander uiterst zorgvuldig om- tijdje met mezelf aan de gang, een stroomversnelling: commandant slaagt. Mijn doortastendheid TEL 070 328 12 62 WWW.ELITEMODE.NL GRATIS PARKEREN werpt ook vruchten af. Actrice is een tijdjevan naar psyte dramatigaan. Schend je de pasthunwali, dan kun leegmaken. Niet om de boelÂŤMaria heteen F-16 detachement dat in 1993 ÂŤDe diabetes van chologe gegaan. Zedeelneemt moest dataan so-de vredesoperaties als Comje het verder wel vergeten. Het is zaak seren, maar de ruim drie jaren in Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalhaar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter doen wilde ma-JoegoslaviĂŤ, hebben welals ze kans om het vertrouwen van de dorpelingen mandant der Strijdkrachtenwieso het voormalig BevelhebG EVANGENPOORTLEZINGEN Prominente sprekers overworden actuele juridische onderwerpen Een leuke, aangepaste knuffel heb loopbaanonen peter van mijn hipopaleen Dat veranderd. stond eeninsulinepompje. en stammen te winnen. Het Nederlands veel energie gevreten. Het ken ber der Luchtstrijdkrachten in Ik 2000, in het Haags Historisch Museum derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich leger opereert in Uruzgan onder de naam tijdje op mijn verlanglijstje, een fietstocht Chef Defensiestaf in 2004, tot hij op opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel niet langer elke dag inspuiSantivan ‘Task Force Uruzgan’. Primaire doel- naar het Spaanse bedevaartsoord 5 moet september 2005 medische wordt bevorderd nogStrijdkrachten te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderpsychologe mijnEen vrouw, stelling was en is nog steeds de wederop- ago de Compostella. Zonderten. tot onderzoekt Commandant der ikover redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereof het kind mentaal klaarhij is hetweten, eigen gang bouw van het land, na jarenlange oorlog of vrienden. Ik wilde mijndan (CDS), waar bevel ben krijgt formatie en kennis voor het dragen van zo’n pomp, en onderdrukking door de Taliban. Dat je gaan en met niemand rekening houden. de gehele krijgsmacht. Op 17 april beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.Âť peter. Toch al een erg mooi bede ziekte. Ik ben gin, nee?Âť want vanaf je vergaren wildedat ogenblik dat niet alleen lukt met een waterpomp- Als ik een dag honderd kilometer van hetword afgelopen jaar draagtover hij het Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetestang en ander gereedschap, dat lijkt me fietsen, dan deed ik dat. En dat het Sancommando over aan zijn opvolger, patĂŻent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- ÂŤHet is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen duidelijk. De Taliban is er op zijn zachtst tiago de Compostella werd, was voor mij zondag 19 april 2009 | 12.00 uur Peter van Uhm. over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels gezegd niet zo erg van gediend dat een niet meer dan een logische keuze. CleDick Berlijn woont sinds tien jaar in Van fraudeur tot crimineel schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarinis hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de schitterende vreemde mogendheid daar de bevolking mens Sweerman heeft een sen Haag, iser gehuwd en heeft twee in het lichaam.Den Maria bleek door Rens Rozekrans (forensisch accountant KPMG F&I) Santiago ondersteunt om straks op eigen benen fietsgids naar het pelgrimsoord zonen vanbleef respectievelijk 26 en 29 alleszins klaar voor, maar te kunnen staan. Alle middelen wor- de Compostella gemaakt. Het die verder overigens geen carrières kotochwas ookvoor nog eenjaar, tijdje Haags Historisch Museum - Korte Vijverberg 7, Den Haag de Fietsvaden door de Taliban aangegrepen om je mij dan ook een hele eer hem zen in deZekrijgsmacht. Reserveren kaarten: 070 - 364 69 40 of info@haagshistorischmuseum.nl naar de psychologe gaan. had die hem daar zo snel mogelijk weg te krijgen of kantie Trofee te mogen uitreiken, die begeleiding nodig omdat ze

‘Je weet van de risico’s en de gevaren, toch komt het elke keer weer als een mokerslag’

A

die Met 5.000 euro kan ik al ‘Zij zo’n roepen dat het duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderenallemaal hun zinloos is om nog enige prikangst kunnen overwinnen

energie in het land te steken, weten niet waar ze over praten’

Design kasten en deuren

Poliform

BOEKENK ASTEN

AlsLPNOBBSPOTWPPS moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat EFMBBUTUFUSFOET de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Verwevenheid bovenwereld onderwereld


8

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

ÉÉN EK-MATCH EN NEDERLAND WORDT GEK Scholierenfilms op hetWINNEN Haags Montessori Lyceum 1959-1973

In wijde rokjes twisten op Chubby Checker Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de triHulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het suchet EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkop ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klapetalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies een brullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerard nog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan de kassa lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele zo’n shirt kopen. 1964, filmles. 1973,dametjes Het gat van Scheveningen brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze de koopsters. gewone, ééninom literaire tekst in beelden kon overzetten”. deur uit, iedereen neemt ze mee.» met grote van het examen de tijd bijna heeft volgenieuwkomer op school «Een eenzaam en alleen (visnetten uiteraard in overvloed) door Bert Jansma de G-spot en dan Grappig is dat je in die filmpjes inderdaad letters een heel flesje cola als bedankje in het maakt en zij nog geen letter op papier heeft. z’n schoolbank zit en inte destimuleren pauze rondloopt. nog drie opeens ‘vibrerende kogels’ in de camera-instellingen ziet die aan Eisenstein Toeteren feestje met het mooiste vooruitzicht gesteld, en de schoolkrant (Ha- Het laatste filmpje dat op het HML gemaakt Haagse scholieren die anno 1959 een eerste Tot hij op een van dede Nederlandse klaar strijd‘De zijnBokkenrij- werd heet ‘Het gat van Scheveningen’ (1973) en vervolgens populaire bink of aan Fritz Lang herinneren en dat in al Helemaal mel) werd nog voor druk de gelezen. speelfilmpje maken. Ongebruikelijk in die meisje danstkleuren vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt het werkweek en dan heeft de protestcultuur al een beetje dagen. Het duurt maar negen minuten en wordt. De NCRV maakte destijds een pro- die HML-filmpjes de dialoog een onderge- ders’ (1962) is het verslag van een nog twee kleine vol met oranje naar alpenhoJupilertoegeslagen. maakt dezeWant oranjeScheveningen toeters. het maken van voetballetjes die film en Wil-bo- schikte rol speelt. Crama: “Die hele digitali- plafond dreigt van een klas leerlingen Limburg. Merzeven seconden, was nog zonder geluid, wel gramma over ven die met in een aan «Wie tien biertjes steenkolenmijn bestelt, vertelt hettouwtje boekje dat de el- sering is een kapitaal project en daar mag je rens. gelgroeve, pottenbakker, en neergehaald te worden anno 1984. Een toegefilmd volgens een echt scenario en op het lem van Spronsen kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas semi-professionele formaat van de 16mm dvd begeleidt hoe de bakker hem indertijd het Instituut voor Beeld en Geluid dankbaar klooster. Wat waren we toch keurig in die komstvisioen dat deels en anders bewaarEen pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje film.een De sekstitel: ‘Premièrestemming’. Het film- verbaasd vroeg ‘of hij dat was, gisteren op de voor zijn. Dat allereerste filmpje heeft nog dagen. Alleen veroorloven de makers zich heid zou worden, want je ziet er het Kurhaus gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met nu, 45 jaar later,Daarvan zijn kinderen wel «Weet een opmerking wanneer de aardewerk- nog in de volle breedte van zijn glorie. “Laat geluid, maarHolland’ we hebben een zachte chen. pje probeert de spanning vast te leggen rond buis’. En hoe bekkenspieren. krijg je geen ten met ‘Miss of er een voetje dat deze gemaakt oranje boa vragen ‘Was jij dat echt?’. fabriek van De Sphinx in beeld komt: “Nu Scheveningen niet verzuipen”, protesteren ruis onder gezet anders denkt iedereen dat de schoolopvoering van een toneelstuk. De weer argwanend een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan en dito de leerlingen. Er is al big ietsbusiness. van veranderende eenDuivels beeld van eenEK, bekende fabriek, maar makers: leerlingen van het Haags Montessori Nico Crama, destijds werkzaam bij de Ne- zijnzit tv met of computer stuk is«Betrekkelijk als hij het draait. Rode de verkoop? op het hebben ze De oranjegekte is duidelijk Tijdens hoedje. Film (NOF) vond dat Maar tijden, een 2006 lichte werden ongehoorzaamheid. die heeft niet bijgedragen in de kosten van Lyceum (HML). Het allereerste resultaat van derlandse Onderwijs op de ‘De nieuweling’ is de muziek beslist Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop de Nederlanders te sponsode zomer vanvan het WK er bij onze leerde schrijven,op- vanmoet Maar het125.000 blijft netjes op het HML. deLandverraad? film, dus de naam wij hier niet”. de lessen in film die cineast Nico Crama des- als je op school opstellen een leerling van toen, Bram Vermeu- ren. nog komen. Het vertrouwen Kannoemen best, maar Wie toch iets minder noorderburen extra tv-toestellen verspeelde,naar filmde ei-tri- len,innog Er wordt in keurige rokjes getwist kocht. op tijds op hun school gaf. Tussen 1959 en 1973 muziekles kreeg en toneel nietisaan Hoop delang ploeg een‘Neerlands beetje zoek, hé.toe, daarom zullen wij erwijde niet minder gewonden Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. de diePas Chubby Checker op een dansfeestje, een E-mail adres voor inlichtingen: zijn er acht van die filmpjes ontstaan en ze genlijk niet mocht ontbreken. er een eerste pianocompositie als eigen, ze gaan winnen, wordt Ne- bij hard mee toeteren.» bune “Niet wil om trekken, zei hij bij in een heeft angstvisioenen wanneer de klok zijn nu gerestaureerd door het Instituut voor knikkers, maar om het spel”, Dat weer was krakkemikkig opgenomen leerlingenfilms.hml@live.nl derland te klein en kleurt het Opmeisje de kers op de taart, het typische kan terecht de lo- schreef. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus Hij had op land Beeld en Geluid in het kader van een conser- krantenartikel uit 1960 over een massaal simpel bandrecordertje. Dus het oranje gebak, is het wel nog even oranje.» kaledat idee. ‘feestwinkel’ maar al te graag winnen. Want naast de verkoop veringsproject van oud filmmateriaal. Ze zijn met leerlingen van het HML een soort proef- heeft ook nogal wat moeite gekost dat ge- wachten. «Vanaf volgende week Winkelketen Blokker van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, op dvd gezet, met daarbij een fragment van werk op film gemaakt over een onderwerp luidschaart recht te trekken”. zich alvast verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken spelconsoles om wedstrijden na te spelen als Avro’s jongeren programma Rooster (1963) uit de lessen chemie (‘Zwavelzuur’), was Uit Crama’s archief – dat eens bij het Film- zegt de verkoopster in de Hema. achter Neder-– komen de scena- «Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar over het fenomeen en een NCRV-program- daarbij in gesprek geraakt met de rector van museum zal het belanden landse elf-voorschijn, een door dan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, ma ‘The making of’ van een jaar later. Plus de school, Jan Koning, die in Amerika had riootjes van toen te dan kom je de volgende weken voor de non-food als bonus Nico Crama’s eigen gevoelige film gezien dat film een rol zou kunnen spelen in Rupert van der Linden (later zelf animaop een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. over de middelbare schooltijd, ‘De mooiste het schoolleven. Die gesprekken resulteerden tiefilmer) nagetekende beeldsequentie uit Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal tijd’. Op 21 april wordt de dvd gepresenteerd in Crama’s filmlessen in het ‘keuze-uur’ van David Lean’s ‘Great Expectations’ aan de ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote de school. Waarin hij ‘beeldtaal’ onderwees, hand waarvan Crama les gaf. En zelfs een in het Haags Montessori Lyceum. plasma- en lcd-televisies doen het dan “Die filmpjes komen deels uit mijn eigen ar- aan de hand van films als Eisenstein’s ‘Po- onkostenspecificatie van de ‘Filmwerkgroep goed», zegt Henk Kok, directeur chief, en een ander deel werd teruggevonden temkin’en Truffaut’s ‘Quatre cents coups’. Haags Montessori Lyceum’. Met daarop van de Raad Nederlandse op het HML”, vertelt Crama. “Twee leerlinkosten voor een (aanplak)baard en telefoon Detailhandel. «Mensen kijgen van toen hebben het verzamelen, opzoe- Krakkemikkig (ƒ 3,45), sigaretten (95 cent). Met bij die post ken nu even niet meer ken van data en het begeleiden van de digita- Crama, die later naam zou maken in het de specificatie ‘gebruikt bij opnamen, rook’, op een paar honderd lisering op zich genomen, zonder hen had ik kader van de korte, kunstzinnige film en om toch vooral te benadrukken dat er niet euro meer. Het moet het echt niet getrokken”, zegt de producent als zeer belangrijk producent van de Ne- voor de lol gerookt werd, maar wel degelijk allemaal zo groot en filmer, zelf inmiddels ‘ín ruste’. Het leuke derlandse animatiefilm: “We maakten die met artistieke bedoelingen. Zelfs een pakje mogelijk zijn.» is dat één van hen, Joleen den Dulk, na haar filmpjes aan het eind van het schooljaar, in Kleenex voor de schmink figureert erop. eindexamen voor Crama als ‘scriptgirl’ ging de tijd van de lerarenvergaderingen. Er wer- De acht HML-filmpjes zelf geven een prachGevoelig werken bij zijn ‘De mooiste tijd’, en de ander, den scenario-ideeën uitgeschreven, het beste tig tijdsbeeld. Er werd hoogbeschaafd NeDe supermarktkeWillem van Spronsen, hoofdrolspeler was in werd gekozen, en dan was het zaak om derlands gesproken, in ‘Onze school’(1960) tens doen ook gretig het filmpje ‘De nieuweling’(1963) waarin een duidelijk te maken hoe je een min of meer werd voor versierhulp voor het schoolfeest 1959, Premièrestemming. mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet Advertentie 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgeslodoor Sanderijn Schuur ten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden al duidelijk te merken dat ginnen was nieuwe Veronica-uitzendinconsumenten vandit winkel om angst boodgen vanaf schip.wisselen De eerdere schappen te doen als blijkt dat hun winkel voor onvoldoende animo voor niets de Het is 2 april 1973. Nederland wordt geteis(CSG) extra biedt.» demonstratie blijkt volslagen ongeterd door een zware orkaan. Op veel plaatsen Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers grond. Uiteindelijk zijn er op 18 april in het land is de schade enorm. De Haagse in Den Haag tienduizenden mensen Courant kopt een dag later: ‘Orkaan laat chaop de been om Veronica te steunen. os achter’. Dat geldt zeker voor het strand Toevallig is het deze dag springtij en Scheveningen, want daar ligt behalve AANKONDIGING OPENBAARvan ONDERZOEK kan de Norderney weer vlot getrokhet puin van vele verwoeste strandpaviljoens ken worden. een groot, zwart schip. Het is de Norderney, Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk Ruim een jaar later valt voor Verohet zendschip van Radio Veronica. Het geDe Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastvaarte is passingen door de storm van zijn anker geslatij staat vandaag voor een zware be- nica helaas definitief het doek. Op gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aan van gen en de golven aan land gezet op nog slissing. Ze moet bepalen of de stem- 31 augustus 1974 klinken de laatde stedenbouwkundige voorschriften voor in delen vandoor de gemeenten geen honderd meter van deIn Pier. De bemanMaldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen in Mi- ste woorden die Rob Out vanaf het Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over ningnemen is eerder reddingsboot de Bernard chigan en Florida alsnog meegeteld zendschip spreekt: “Bij het afscheid de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over door het plan Kaartverkoop Leer boord gehaald.Aanleiding Een spannende worden. Een positief antwoord zou nemen van Veronica, sterft ook een zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 junivan tot en metvan 21 augustus Haags Uitburo | Hofweg | Hillary Clinton (foto) een laatste wa- beetje de democratie in Nederland. Directoraat onderneming, moetvoor van Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 2008. Elke burger kan aan dat1onderzoek deelnemen. Het plan ligtwant tijdensde bemanning tel. 0900 8282 999 (0,40pm) terkansje geven om de strijd tegen die periode op–de volgende plaatsen ter inzage: het ene op het andere schip springen en doorDat spijt mij… voor Nederland”. Na • in Vanaf het gemeentehuis vandeMaldegem en Eeklo; dat de schepen door de huizenhoge 19.30 uur aan kerk Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit twee coupletten van het Wilhelmus, golven • bijwww.bachensembles.nl de afdeling Ruimtelijke Planning van het soms Departement waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. is Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed wordt het stil op frequentie 538 memetersRuimtelijke van hoogte verschillen dat Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en ter middengolf. erg gewaagd. Uiteindelijk lukt het gelukkig Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. Michigan en Florida werden uitgeslo- Momenteel ligt de Norderney in de iedereen veilig in de Bernardvrouwen van Leermogen te lan- niet alleen reizen, want dat kan leiden U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsda- haven van Antwerpen te wachten op den. De kapitein van de reddingsboot durfthun>Foto: Jaap Herschel www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. tum tegen de zin van de partijleiding een tiem argument kunnen nieuwe bestemming engebruiken deze lijkt om het echter niet aan om metnog: zulkoverspel. noodweer Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — Nede parde haven binnen te varen. Pas op 3 april om 10 uur ’s komen en men is druk bezig met de voorbereidingen nu eindelijk gevonden te zijn. In radiominnend indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken devan gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodnotijnotabelen diedatvrij mogen kiezen derland gonst het van de berichten het schip door een vreedzame demonstratie die op 18 april in ochtends stappen de doodvermoeide medewerkers in ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — Scheveningen wal. Gelukkig blijkt de Norderney Den Haag moet plaatsvinden. Nu de Norderney niet Stichting Nationaal Popmuseum naar Scheveningennaar naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO),aan Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. volledig intact. Er moet echter wel gewacht worden op meer in zee ligt, mag er niet uitgezonden worden. Men gehaald zal worden, waar het tegenover het toekomAlbert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte vreest daardoor niet genoeg mensen op de been te krij- stige museum in de haven aan de Dr. Lelykade een het juiste moment om hem weer in zee te krijgen. dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten ligplaats moet67. krijgen. Deze gebeurtenis komt voor de Veronicamedewerkers gen voor de demonstratie. staten binnen en Obama slechts stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de MV Mizou Amigo op een erg slecht moment. Na 13 jaar dreigt er door Gelukkig biedt een ander zendschip,Daardoor de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario april be- Haags Gemeentearchief de nieuwe anti-zeezenderwet een uitzendverbod te van Radio Caroline, de helpende hand. 125 jaar! www.gemeentearchief.nl metOp nog12drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk compro-

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

TerugBlik

Foto’s uit het Haags Gemeentearchief

Veronica

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

Abonneren op

Den Haag Centraal? www.denhaagcentraal.net

opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

mis schiet voor Clinton tekort. (GVV)

Foto Reuters


Opinie

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Afscheid van de spreiding der rijksdiensten ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT door Dick Toet

17

9

Bobbels en knobbels Een bobbel of een knobbel is bijna synoniem voor het hebben van kanker. En kanker hebben maakt de mens bang. Kanker hebben is een streep door de toekomst, kanker hebben is een ellendig ziekbed. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Veel minder bang zijn we bijvoorbeeld na een hartinfarct of bij een ernstige longaandoening. Meestal kijkt een mens dan nog optimistisch naar de toekomst.

Ze idee is een moeder een Missie. Flamand (33) uit Erwetegem Het ontstond al eind met jaren vijftig, maar in deBarbara jaren zeventig kwam het pas echt in zwang. Spreiding ontwierp eenwerd unieke die jonge diabetespatiëntjes van de rijksdiensten geziennijlpaardknuffel als dé mogelijkheid ook andere delen van het land te laten profiteren van leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barde werkgelegenheid bij de overheid, die immers traditiegetrouw meer vastigheid danop diezoek in meer bara bezeten het landbood om, naar sponsors voor haar bijzondere aan de conjunctuur onderhevige branches. Minister van Economische Zaken Joop Uyl had metze zijnuit de zorg voor haar dochtertje Maproject. Inspiratie enden drive haalt Gelukkig is ieder bobbeltje of knobbeltje nog succesvolle project om de sluiting van de Limburgse ria (10). Het meisje tweevan jaar geen kanker. Dagelijks zit er wel iemand aan mijn mijnen te compenseren doorkreeg de vestiging eengeleden suikerziekte en dat zette bureau met de vraag of dit bobbeltje nu echt geen groot chemisch industrieel complex (De Staatsmijnen, het gezinsleven zijn kop.toch «Het kwaad kan. DSM) aangetoond dat deop maatschappij wel was een een ramp. Iedereen onderschat Zo ook van de week. Een meisje van 14 had een beetje maakbaar was. En plotseling stonden onder dekabinet impact diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets pijnlijke bobbel in haar nek. het Den van Uyl vele neuzen in dezelfde richting. In het verleden had zij ook een bobbel gehad in Ondanks scherpe, maar veelaldie weggehoonde kritiek levenslang hebben gekregen. En doen voor kinderen net als Maria haar hals. Dit bleek een goedaardige aangeboren verhuisden de PTT naar het noorden, het ABP naar afwijking van haar schildklier te zijn. Hieraan is ze Limburg en stonden nog vele andere rijksdiensten en aan bij prinses Mathilde.» dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf toen geopereerd. Ik herinner me nog goed, dat ik zelfs complete departementen op de nominatie om BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER veel met haar ( Marokkaanse) ouders heb moeten naar de provincie te verhuizen. Zo raakte in de napraten om ze ervan te overtuigen dat het goedsleep van deze beweging het enorme ministerie van aardig was. onderwijs verzeild in Zoetermeer. Echt heilzaam heeft die spreiding uiteindelijk niet geSamen met haar moeder, die minder goed Nederwerkt. Talloze ambtenaren en hun gezinnen werden lands spreekt en haar zus als tolk kwam ze bij mij voor onoplosbare dilemma’s geplaatst, de top van de op het spreekuur. Na mijn uitleg dat deze bobbel diensten speelde het spel harteloos mee en bleef kaneen pijnlijke klier was als reactie op wondjes op toor houden in de Randstad. Ik ga er prat op in die tijd haar hoofd, zag ik dat er een last van hen afviel. veelvuldig te hebben geschreven over de vele kwaZe hadden zich duidelijk zorgen gemaakt. Met een lijke kanten van deze operatie. Er werden miljoenen lotionnetje voor haar hoofd en het verhaal dat de aan besteed en de uitkomst bleef vooral ongewis. Ik klier zou verdwijnen als haar hoofdhuid beter was, was toen parlementair redacteur voor een groep Braverlieten ze opgelucht mijn spreekkamer. bantse kranten en mijn toenmalige hoofdredacteuren vonden mij wel erg negatief over deze meeslepende Wanneer is een bobbel nu goed- of kwaadaardig? beweging, die wellicht ook voor Noord-Brabant nog In het Spuikwartier ontstaat straks een ware concentratie van ministeries. > Foto: C&R Hier is niet een allesomvattend antwoord op te wel wat in petto zou kunnen hebben. Maar ik hield geven. Meestal is het zo, dat een bobbel goedaarvol dat goed bestuur vooral gediend is met zo kort weerstand. Het ego van minister Eurlings van Ver- uit hun ivoren toren af te dalen en hun heilige huisjes keer en Waterstaat hield het langst stand. Merkwaar- op te geven, wie dan wel? dig is als deze glad en rond aanvoelt en los ligt van mogelijke lijnen. de onderlaag. Denk bijvoorbeeld aan vetbulten De pendule, die in de politiek met bijna wetmatige dig dat juist een jonge minister, die in zijn partij door Maar de kwestie is weerbarstig. Er zijn intussen dedie verspreid op het lichaam voor kunnen komen. precisie pleegt heen en weer te gaan, is intussen weer velen wordt gezien als troonopvolger van premier partementen teruggekeerd in de moederschoot, maar Kleine bobbeltjes, die ontstaan zijn onder de okbij de korte lijnen aanbeland. Burgemeester Van Aart- Balkenende, zo sterk verzet pleegt tegen een maat- het heeft lang geduurd. Betere samenwerking tussen sel en in de schaamstreek na het scheren, zijn alsen liet in een interview in Den Haag Centraal weten regel uit het verleden, waarbij provincialisme het departementen is een volgende stap. Als de Haagse lemaal kleine geïrriteerde haarzakjes en dus goedzijn wethouders weer zo dicht mogelijk bij elkaar te won van doelmatigheid. Bovendien levert de concen- burgemeester erin slaagt zijn wethouders op één aardig. Het gaat te ver om alle soorten bobbels en willen hebben. Op één gang, liet hij weten, want zelfs tratie van ministeries een fikse kostenbesparing op. gang te krijgen en de ‘revolutie van Schinkelshoek’ knobbels te bespreken. als je per lift even naar je collega-bestuurder moet, “Overleg is straks een kwestie van in een lift stappen wordt afgerond, mag dat een groot bestuurlijk succes werkt dat remmend. Benieuwd of de burgemeester in plaats van met de tram naar Scheveningen gaan”, worden genoemd. En dan is voorgoed afscheid genoGa gewoon bij iedere bobbel of knobbel die U niet er in slaagt zijn wethouders van hun eigen etage af te vatte Schinkelshoek zijn inmiddels door het kabinet men van die ellendige ‘spreiding der rijksdiensten’. vertrouwt naar de huisarts. krijgen. Ook op departementaal niveau is de trend- overgenomen initiatief kernachtig en simpel samen. Hij heeft gelijk,neur: vooral politiek nu een- Dick Toet is eindredacteur van Den Haag Centraal en voormalig Niets is zo vervelend om nachten lang slecht te slabreuk ingezet. Schinkelsdatook hetomdat uiteraard geen pretloneHet weHaagse can doKamerlid so En Jan ik voel het me nog denken: ziekteisis, maar dat daarvan te- het adjunct-hoofdredacteur van de Haagsche Courant. Deze column little,beijverd together we ‘Het zal toch ze- eentige maalzijn, vooral kwestie van symboliek, pen door gepieker en gepeins over een bobbeltje. hoek heeft zich om departementen weer dát bij niet toch vanalles aan tezijn verschijnt ook op de website www.haagsecolumnisten.nl can doAanvankelijk so much’. stuitte ker?!’. ziekenhuis goedekregen voorbeeldgenwoordig geven. Als politici al niet bereid Zeker als blijkt dat het bobbeltje goedaardig is en elkaar te brengen. hij In op het heftige Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met uw nachtrust dus voor niets verstoord is. dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insuschap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar onderschat wordt. Suikerziekte ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- dan mogelijkheden welke huisarts dan ook, om deisdoor komt, krijgt niet een bondig briefje voor de huisarts mee, Barbara. «Daar staat mijn gezin uw columniste aangehaalde kwalen van mannen te diag- maar een uitvoerig en gemotiveerd verslag. En al onze pavoor en dat willen wij ook uitdraIn mijn hoedanigheid als medisch en algemeen directeur nosticeren en behandelen. Alleen al het feit dat het collega tiënten, op een hoge uitzondering na zijn (zeer) tevreden gen. In je dooie eentje krijg je bijvan Andros Mannenklinieken Nederland wil ik reageren Bolsius niet duidelijk is waarom een aantal onderzoeken over onze diensten. Dit is gemakkelijk af te leiden uit het na niets voor mekaar. Zeker niet ophet de op in uw als eenweekblad dag eensverschenen goed fout kritische column met (o.a. een ‘hartfilmpje’) bij de mannenklinieken worden tevredenheidsonderzoek zoals dit ook onze webpagina is negatieve ondertoon over instellingen en activitei- uitgevoerd, is hier een bewijs van. Hieruit blijkt immers gepubliceerd. loopt. Want dat vergetenonze velen: tenhet vanvan de voor u schrijvende Emilie Bolsius. Zij dat bij haar (en bij de doorsnee huisarts) de relatie tussen Uiteraard moet voor een consult bij Andros worden bedat de ene dag op de huisarts anschrijft zonder dat de mannenkliniek mannenkwalen en cardiovasculaire risico’s en hiermee de taald en de kosten worden ook door alle ziektekostenverdere soms lelijkenige kanonderbouwing keren.» een commerciële inrichting is, die diensten verleent die rechtvaardiging voor het maken van o.a. een hartfilmpje, zekeraars vergoed. Dit is in elk geval altijd goedkoper dan de vele miljoenen die nodeloos Maria. door deZowat huisartsen door elke huisarts kunnen worden verleend. Mijn meer niet of onvoldoende bekend is. Bij de Andros Mannenkli- Barbara Verwarrend Flamandeuro’s met dochtertje 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben voor de behandeling vangroeit onvoldoende of niet6goed dan 30 jaar ervaring als uroloog heeft mij allang duidelijk nieken worden jaarlijks meer dan 5.000 mannen preventief diabetes EmilieDe Bolsius Coster en dat aantal nog. Vanaf jaargediprikken diabetespatiëntjes zelfstandig. Barbara: «Op 14 oktober 2006 en urogenitaal onderzocht geholpen. Door- agnosticeerde mannenkwalen worden voorgeschreven. gemaakt dat deze mening opbleek een al dan nietHet bewuste of urologisch Huisarts inderdaad goed teenbehandelen, keld. was allemaal erg verwerden we gevloerd: Maria niet te vragen spreken over desuikergehalte niet bijtijds gedi-in haar bloed tonen waar de insuline het gaans worden door ons gegeven adviezen op prijsmetOm opzettelijke het zoveel zit. de Zekosten kan van er komt veel meer bijzeer kijken ‘Een de maar aan diabeteszelfoverschatting te lijden. Achtberust. jaar warrend en emotioneel. agnosticeerde mannenzijn. met Boos prostaatkanker! Dehouden, ziektekosgesteld door zij met Op de eerste zijn de Andros Mannenklinieken geen op peil te moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat heel gefrustreerd dan men huisartsen, vermoedt.omdat Wanneer je ditsoms ziekte voor het leven’, hadden dede betrokken lang was ze plaats een supergezonde kunnen hierover advies de Dat eventueel behandeling zelf kun-ook.tenverzekeraars commerciële privéklinieken begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, ge‘Heb ik die pomp ook nog no- meepraten. als noodzakelijke volwassene gediagnosticeerd dokters behandelgezegd tegen Maria. bloem geweest en dan plotsmaar - baf-zelfstandige wordt Bolsius met diabetes, je alcliënt ge- uitdig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en begrip ‘levenslang’ ze niet Collega dàt. Eenwaarin week de voor de diagnose nen begeleiden. pikt één heb Andros centra hoogste kwaliteit voor preventieve en vatte proefden van hetisleven: jeook hebt al éénze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieen wil ze nog altijd niet De mannen moest Maria abnormaal vaak ditvatten. grote aantal deze toevallig nog vroegdiagnostische urologische en urogenitale diagnosProf. dr. F.M.J. Debruyne je hebt al wijn dag daarvoor was– ze nog alle eens plassen en hadden een urinevan zoals haar patiënten. Ditdoorgefeest, is uiteraard helemaal niet repre-moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis tiek wordt betracht.we Daarnaast beschikken de urologen en algemeen directeur in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, lekker zwaar getaandere kinderen enInnu staal banale sentatief. haar gedronken commentaaren doet zij overigens ook nogmeeMedisch of zijbinnengebracht. nu in een Andros Een vestiging of in de intramurale zorg geweest om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met nen ze mensen met kanker genefeld. Een kind met diabetes mag was ze plots anders. Dat maakte blaasontsteking, dacht ik. Een Andros Mannenklinieken Nederland werken – over veel meer kennis, kunde en ook onderzoek- de waarheid geweld aan, want haar patiënt die bij Andros paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar ik een jong meisje zag den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten Teneur was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een Deze week is er weer een vergadering van debrief gemeenteraadscommissie Steken. Maria kan wel degelijk leven voor prins Filip en prinses delijke Ontwikkeling (SRO) Hierin komt de Mathilde uitbreidingging van deze de bejaardenals een ander kind, maar je moet week op de huizen in park Arendsdorp weer aan de orde.bus. voortdurend alert zijn. BovenHet prachtige oude landgoed wordt hierdoor «Ik aangetast. En het enige dien moet iedereen uit de omgeval iedereen lastig,belang ja», lacht dat hiermee gediend, is een financieel belang Barbara. van de ontwikkelaars. Veelniets be- te ving van het kind op de hoogte te «Ik heb dan ook woners van de tehuizen zijn ook tegen deze verliezen. plannen. Eerder de buurtzoalontzijn én meewerken.» Ik wilisgewoon uitgelopen bij een informatiebijeenkomst in juni vorig jaar. zettend graag dat dit project Psychologe Vervolgens zijn er minstens 300 reacties gestuurd. reacties eerst slaagt.Nadat Mijndiedoortastendheid ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psymin of meer weggemoffeld waren,wordt er werpt nu vervolgens nauwelijks iets lige spons de kinderen Jonckheere enwordt voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft mee gedaan. Er iswaarop een enorme weerstand uitMartine de buurt, maar verzet injecties kunnen inoefenen. De steeds Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink murwhun gemaakt doordat de informatie van ler dhr.Bjorn Norder maar met Een leuke,boven aangepaste knuffel peter worden van mijn ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanonstukjes en beetjes tafel komt, en je je eren echt in moet verdiepen wil jehipmij een veel beterknopen. hulpmidJeugdschrijver De Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar er eenleek touw aan vast kunnen Er zijnpo. bovendien plannen Marc voor een del om prikangst te overwinwil meewerken de knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria wijziging vanhun het bestemmingsplan voor dit gebied waarbij de door bestemming nen, te leren omgaan hun te introduceren in een kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen ‘maatschappelijke doelen’ ruimmet gedefinieerd kan worden, hetgeen in prinziekte, troost te vinden en om van boekje. De Bel ook dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten incipe een deurom openzet voor allerlei vormen bebouwing. En wordt dàt terwijl deereop kwijt te kunnen.» te hun agressie peter. Toch al een erg mooi voor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen gemeenteraad nog maar enkele jaren geleden bepaalde dat dit landgoed tot begin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben de ecologische hoofdstructuur Peter(s) en meter van de stad behoort. ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Dit is het zoveelste krankzinnige plan middenin het Haagse groen. Den patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Haag heeft zelfs een wethouder ter promotie van de stad en knaagt aan de over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels andere kant aan haar eigen fundamenten door haar landgoederen vol te wilschikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de len bouwen. We kunnen de meest gekke dingen verwachten,wie weet missen in het lichaam. Maria bleek er schien plant wethouder Norder nog een woontoren op het schelpenpad van alleszins klaar voor, maar bleef het Voorhout. Mooie promotie ! toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had E. Kleikamp die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

* Uw mening

Medisch

Mannenkliniek

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

* CarTeun

* Uw mening

© Teun Berserik

Als moeder is dat het Park Arendsdorp lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


10

16

Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Jonge Haagse pianist Mengjie Han:

‘Prinses Christina Concours geeft me echt een stimulans’ Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Feestmuzi

Oranjekoorts stijgt door Miranda Fieret

ondanks dat ik het Conservatorium in Amsterdam doe”. Vanaf zijn zesde Pianist Mengjie Han (19 jaar) staat jaar kreeg hij zijn eerste pianolessen. zondag op het podium van het Lucent “Eerst ging het niet altijd van harte Danstheater. Daar moet hij in tien mi- hoor”, geeft hij toe. “Als andere kinnuten het publiek en de jury overtui- deren na schooltijd buiten speelden, ik studeren. Maar na een paar van Max. zijn De muzikale Het tal.moest absolutetalenten. hit is daar De eerste wedstrijd van de Neder- genParty Ze brachten zelfs een speciale jaar zag ik piano niet meer Idols,leeuwenpak. X-Factor of«199 Holland’s een oranje euro ‘oranje-catalogus’ landers is pas op 9 juni tegen Ita-is geen uit spelen met niets alsfeestmateriaal ‘studeren’ maar eentrihobby en talent, Prinses Christina het,maar maar het je valt wel op in de dan lië. Maar in het Nederlandse gotkost voorals in de kreeg ik woonkamer. er echt plezier in”. Han is en zes andere tribune»,waar zegt Han zaakvoerder Eric bune Hulst is het alsof we al middenin Concours of de Het sucnaast de middelbare school vooral te meedoen. “Hetnog valt cesnummer Buysse. aan «Maar we hebben het EK zitten. Aan cafés hangen finalisten is ongetwijfeld een vinden op de4,99 afdeling van mee oranje met deattributen zenuwen”, laat brul-shirt. goedkopere ook, oranje wimpels en opblaasvoet- gelukkig Voor euro Jong koopTalent je Koninklijk Conservatorium. ballen, in de etalages primeertHan weten. “Het is een klein wereldje eenhet oranje T-shirt met leeuwenkop Daar fijne kneepjes van Marook dat ene kleurtje. En zelfs in de dus naast het concours is het vooral en leerde een flaphij diede je omhoog kan klaplies van Gent. “Maar na negen jaar les etalage van de seksshop kreeg de een feest en een soort reünie”. pen. «Precies een brullende pop naast wat kanten lingerie ook Hij is de enige Hagenaar die is door- leeuw», zaakvoerder GerardIk wilde warenzegt we toe aan iets nieuws. nog een oranje boa of das om het gedrongen tot de finale. Zondag den Herder, aan devan kassa heel graagterwijl les krijgen de pianist lijf. «We hebben zelfs oranje vi- speelt Mengjie Han Debussy’s Etude enkele dametjes zo’n shirt kopen. Jan Wijn. Hij heeft zoveel ervaring en brators», zegt één van de ver- en een lied van Schubert, waarvan «Dehoudt voorbije week ze de zoveel vanvlogen muziek. Ook Markoopsters. «Een gewone, één om Frans Liszt de transcriptie voor piano deur iedereen neemt mee.» liesuit, heeft nog les vanze hem gekregen”. de G-spot te stimuleren en dan heeft gemaakt. “Het stuk van Schu- Nu zit Han in het eerste jaar van het nog drie ‘vibrerende kogels’ in de bert is verdomde moeilijk. Toch wilde Toeteren Conservatorium in Amsterdam. kleuren van de Nederlandse ik het graag tijdens dit concours bren- Helemaal klaar voor de strijd zijn vlag.» Even later haalt het meisje gen. Het is gebaseerd op een tekst van de Sociaal cafés. In Café Santé hangt het nog twee kleine voetballetjes bo- Goethe en daar heb ik me ook flink in plafond met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. Zijn vol concurrenten op het Prinses ven die met een touwtje aan el- verdiept”. Han heeft het stuk gespeeld rens. «Wie tien biertjes bestelt, Christina Concours kent hij allemaal. kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas tijdens zogenaamde try-outs en op de “Maar ik zie het niet echt als concurEen pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje Dag van de Genomineerden, vooraf- rentie. Pianisten zijn best sociaal. Ik een seksgen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met aan‘Miss de finale van het voetPrinses chen. vind het ook belangrijk om te weten bekkenspieren. Daarvan krijg je gaand ten met Holland’ of een «Weet je dat deze gemaakt oranje boa Christina Concours. “Een juryrapwat ze van mijn werk vinden. een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Je colen dito port niet gekregen, maar Rode lega’s zijnopdehetzwaarste critici”. Aan zitheb metik denog verkoop? «Betrekkelijk Duivels EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. je merkt snel de genoeg de sfeer in beslist de nationale finale tevan het Prinses Leeuwenpak goed, al maar groteaan stormloop de Nederlanders sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze zaal en applaus de jury of ren. Christina Concours doen acht munoghet komen. Hetvan vertrouwen Landverraad? Kan best, maar Wie toch iets minder op- de moet noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verde indruk ziektalenten vaner12 totminder en met 19 jaar in de ploeg is een zijn”. beetje zoek, hé. daarom zullen wij niet gewonden naar de tri- ze onder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. mee. juryberaad kan het pumeeTijdens toeteren.» bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard luisteren naarhet een pianoduo van derland weer te klein en kleurt het Opbliek de kers op de taart, typische kan terecht bij de lo- Stimulans De elektronicaketens zien de Nederlanders dus tweegebak, oud-prijswinnaars door alsoranje.» deze geven Han de oranje land massaal is het wel nogbegeleid even kale ‘feestwinkel’ Concoursen maar al te graag winnen. Want naast de verkoop het Jeugd Orkest Nederland. mogelijkheid om te laten zien dat hij wachten. Winkelketen Blokker «Vanaf volgende week Op het van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, programma werk van Poulenc. op schaart hoog niveau piano kan spelen. verkopen zich alvast we destaat oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs uitgesproken verkoopster in middag de Hema. om wedstrijden na te spelen als Aandehet eind van de maakt spelconsoles de “Het ook geeft je echt een stimulans, je zegt hetnaar Nedereen bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar jury bij bekend wie er in de prijzen zijn werktachter ergens toe”. De jonge pia- «Zelfs elf- geboren en ver- dan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, gevallen. nist werdlandse in Shanghai dan kom je de volgende weken voor de non-food huisde in 1992 met zijn ouders naar op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Nederland. “We waren eigenlijk ex- Nationale finale Prinses Christina Concours. ZonOpvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal pats, maar ik voelde me zo thuis hier dag 19 april, Lucent Danstheater. Aanvang: 14.00 ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote in Den Haag. Ik woon er nog steeds, uur. Voor meer informatie: www.ldt.nl Mengjie Han vertoont zijn pianokunsten op het Prinses Christina Concours. > Foto: PR Anna van Hannover, geschilderd door Johann Heinri plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot door Aad van der Ven mogelijk zijn.»

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Drukke tijd voor Eline van Esch

De liefde voor muz voelbaar bij Sabrin

Een tournee met het Chamber Orchestra of Gevoelig Europe onder leiding van Bernard Haitink is De supermarktkenet achter de rug. Een paar dagen later met tens doen ook gretig haar eigen orkest, het RO, een Matthäusmee aan de oranjeren. “Ik speelde voor deAlbert lol inHeijn de band Passion. En volgende week zelf het middelEen sprankelende Sabrina Starke koorts. liet en werkte daarnaast fulltime als jonpunt van een kamermuziekprogramma in 24 miljoen Welpies — weet zich als een doorgewinterde gerenwerker pluchen in Rotterdam. Ik nam—de de Nieuwe Kerk. Eline van Esch, solofluitiste mini-leeuwtjes drastische stap om die helemaal voorzulmuvan het Residentie Orkest, hoeft zich niet te artieste over het podium te bewemaken ze in winkels len uitdelen. Volgens een stuziek te gaan. Gelukkig stonden mijn vervelen. gen. Vol soul en met eigen liedjes van marktonderzoeksbuvriend endiemijn ouders achter me”. Over de tournee: “Spelen onder Haitink was reaubleek Gfk kan de EK-gekte de suUiteindelijk deze stap onvermijgeweldig. Hij beheerst alles en tegelijk heb je vertelt ze haar verhaal. Dit jaar permarkten liefstvoor 45 miljoen eurowerd opdelijk. “De passie muziek het gevoel dat je helemaal vrij bent. Hij heeft heeft ze haar debuutalbum ‘Yelbrengen. meedoen, is dan ookmeer uitgeslogroter Niet en groter, ik kon niet zonondanks zijn autoriteit iets kwetsbaars, ook al keert zich tegen als jeook er niet der”, lacht ze.zelfs “Maar je je moet over door zijn leeftijd natuurlijk. Dat maakt dat je low Brick Road’ uitgebracht. Over ten. «Het aan meedoet» zegt Joop Hollanadenken, van Gfk. «Dezoals Neheel andere dingen extra je best doet. Je wilt hem niet teleurstelliefde, sterk zijn en de lange weg derlandse consumentkant. is daarGeld zeer gevoelig voor.isde zakelijke blijft een len. De Matthäus-Passion was op een andere In het verleden was al duidelijk te merken dat sue. Je moet toch voor jezelf kunnen manier bijzonder boeiend, vooral door de die ze heeft afgelegd om haar doel consumenten zorgen”.van winkel wisselen om booddirigent Richard Egarr, die heel eigen ideeën te bereiken. Op donderdag 23 aprilschappen te doenbeschikt als blijkt dat winkel niets Gelukkig de hun jonge zangeres heeft. En het programma van volgende week (CSG) extra biedt.» over genoeg talent om een plekje in wordt voor mij heel spannend, ook omdat ik zingt ze in de Dr Anton Philipszaal. Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers het hart van velen te veroveren. In het zelf heb samengesteld en ik het monde2006 won ze al de Talent Night, waarling zal toelichten”. Eline van Esch. > Foto: Creative Images na ze in het Apollo Theater in New Eline van Esch was 25 toen ze tot het Residendoor Miranda Fieret York stond. In datzelfde jaar werd ze tie Orkest toetrad. Ze stapte, zegtOPENBAAR ze, in een het. Toen wist ik al dat ik professioneel flui- Amsterdams Peil bijvoorbeeld, dat veel onAANKONDIGING ONDERZOEK warm bad, want als tweede fluitiste kwam tiste wilde worden. Nee, geen solofluitiste in bekende muziek uitvoert. Onlangs maakte Eenmaal van het podium af, lijkt Sa- tweede bij de Grote Prijs van Nederzij afwisselend naast haar dierbare leraar een groot symfonieorkest. Daar had ik nog zij een cd met werken van de 20ste-eeuwse brina Starke niet op de souldiva in de land in de categorie singer-songwriter Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk Koos uitvoeringsplan Verheul en haar studievriend Jacques geen benul van. Bovendien, solo spelen… Franse componist André Jolivet. spotlights. Ze is petit, heeft een eigen-par-en begin 2007 was zij één van de zanDe Amerikaanse Democratische ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastDe ontdekkingstocht gaat verder. Kort ge- wijs petje Zoon gesteld. te zitten.Dat Naplan twee jaar stapte op Lieveren niet. was in die op en vlechten het haar. tij staat vandaag voorin een zware be- geressen op de cd ‘The Mighty 8’ van stelt een aantalZoon herbestemmingen aanIk passingen vantijd een heel verleleden kocht zij een traverso, een in de Ba- Ze praat en werd in zijn plaats solofluitiste. “Ik was meisje”. niet direct honderduit, slissing. Ze moet bepalen of maar de stem-het Nationaal Popinstituut. “Ik heb de zij stedenbouwkundige voorschriften voor ingen delen van de gemeenten rok gebruikte “Ik ontstaan zou toch wel toen de enige vrouw onder de aanvoerders Na 22 jaar ervaring als prominentIn lidTurkije van hetis opnieuw eerst Sterallures Maldegem en Eeklo. vanaandachtig. de voorverkiezingen in Mi- ook het geluk gehad om zoveel leuke grotedwarsfluit. ongerustheid over luistertmen eens graag in een goed barokorkest willen zijn nergens van deDeblazers. het begin lieten je dat beslissing Residentie Orkest zij de ergste bekennen. Daar heeft mensen te ontmoeten. Ik leer bijvoorchigan te en Florida alsnog meegeteld deschroom stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. VlaamseIn Regering zal pas eenze definitieve nemen over heeft het plan spelen”, zegt zij. Maar dezer dagen isvan alles wel merken. We zullen dat meisje weggeblazen. Zij kan zich Aanleiding bovendien zijn tijd voor. Zepositief heeft een contract Een antwoord zou beeld veel van mijn band. Ik zie ze nieuwe verregaande richtlijnen het ze geenworden. na een openbaar onderzoek dat eens loopt een van 23 wel juni tot en met 21 augustus Clinton Blue (foto)Note een laatste Directoraat voor Religieuze een staatsinstelling. bij het Hillary gericht op hetZaken, kamermuziekprogramma, beetje 2008. opvoeden, in die ging het. Je deelnemen. geen prettiger voorstellen prestigieuze Label,wa- gemiddeld drie keer per week en ze Elke burger kangeest aan dat onderzoek Het plan werkomgeving ligt tijdens terkansje gevenland om de die periode opbest de volgende plaatsen jezelf ter inzage: kunt dan maar het zoveel mogelijk dan de houtblazerssectie van het RO, die zij dat zij met enkele andere musici uit het Re- toert door het hele enstrijd heefttegen af- zijn stuk voor stuk getalenteerd. De • Dat in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama gebruik deodorant parfum buitenshuis is uit gelopen sidentie Orkest of uitvoert. Volksmuziek is het blijven. heb ik dan ook maar gedaan. Het als ‘één grote familie’ beschouwt.Het Toch is er van maand eente winnen. Edison Maar Award lat moet je hoog leggen, aan een show • bijgoed de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijtnieuwkomer’. ze in het zand. denweken boze. Vrouwelijke moeten thema. Zo islichaamsvormen Margriet van Reisen solistegoed in gekregen werk je eigenlijk constant. Iedereen is vanzelf gekomen”. ‘best veel stress’, zegt zij. Een paar voor ‘Beste Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld et worden. Flirtenvan is Luciano een vorm vanDe overspel ‘Folksongs’ Berio. zangeresen Toch is ze niet helemaal ‘nieuw’ in de legt zijn ideeën op tafel”. geleden de grote solo in Ravel’s ‘Daphnis Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen niet alleen want dat kan leiden muziekwereld. MichiganDe en Florida werden introduceert ookreizen, een Servische componiste Chloé’ bijvoorbeeld. “Je bouwt zoiets langmogen 29-jarige dameuitgeslois al Benoordenhout U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel en kuisheid en erger van jongs ten omdat hun voorverkiezingsdadiehun zij ineerbaarheid Belgrado leerde kennen, Mirjana lang- over af aan ze met muziek bezig. Zij noemt zichzelf een ‘Haags meisje’. Ge- van tevoren op, de spanning neemt Emoties www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om voor dat Zivkovic. In combinatie met Stravinsky en boren in het Benoordenhout, Zandvliet als zaam toe. En dan komt het wel eens Haar eerste album, ‘Yellow Brick Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parmiddelbare school en spelen in Hofstads je op het laatste moment denkt: was ik nu Goebaidoelina levert dat een avontuurlijk Reggae Road’ is een album vol soul geworindienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen die moderne Turkenop. de“Ik gordijnen Turkse scoreeerst in beide staten broodnovrij voor mogen kiezen programma hoop datindejagen. mensen er Sabrinagoede ergens Maar speel raat, je eenmaal Jeugdorkest, waar zoon achter de ofmaar dentijnotabelen waarin de die liefde muziek speelde in een reggaeontvangst bewijsnu bijhaar de gemeente in kwestie verstuur hemanders. aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar en heb je het gevoelKoning dat het goed gaat, dan voor open staan”, zegt Eline van Esch. pauken zit. Eline vanvoor Esch twee Ordening band. “Dat was erg leuk”, vertelt ze. bijna voelbaar is. Door de manier naar deWanneer Vlaamse Commissie Ruimtelijke (VLACORO), onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. maal per jaarII-een maakt soloflui- bestaat er niets mooiers”. “Het was mijn eerste ervaring met waarop ze emoties in haar stem laat Albert laan tournee 19 bus 13, 1210als Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte tiste met het Europees Kamerorkest ontmoet Haar deeltijdbaan bij het Residentie Orkest Kamermuziekprogramma Residentie Orkest. muziek, maar al snel wilde ik verder. doorklinken, raakt haar publiek keer dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten zij concertmeester Marieke Blankestijn, met stelt haar in staat het gezinsleven niet te laten Werken van Stravinsky, Zivkovic, Goebaidoelina op keer. bijonwaarschijnlijk het titelnummer Reggaestaten was niet meer enigeslechts mu- 67. binnen en de Obama stond,“Vooral is het zeer dat wie zij in hetzelfde befaamde Haagse jeugd- versloffen – zij is getrouwd met galeriehou- en Berio. Eline van Esch (fluit), met medewerking merk ik dat. Er zijn altijd wel mensen zieksoort waar ik me op wilde richDaardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario orkest zat. Een mooie tijd, vindt zij. “Ik was der Coen van den Oever, heeft drie kinde- van Margriet van Reisen (mezzosopraan) en muin het publiekEn die ik mogelijk zie huilen. Het ten. Ermet is zoveel moois te ontdekken”. nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. ieder comprodaar één van de acht fluitisten. En dan alle ren – en biedt voldoende ruimte om kamer- sici van het Residentie Orkest. Woensdag 22 april, Vier jaar is misschien ook Clinton herkenbaar. geleden maakte eenObaopnieuw dicht in deSabrina buurt van mis schiet voor tekort.Ieder(GVV) acht dezelfde partij spelen. Geweldig was muziek te spelen. In het ensemble Nieuw 20.15 uur, Nieuwe Kerk. een heeft z’n ups en downs. IkFoto heb er beslissing haar leven zou verandema’sdie totaalscore komen en dat als ulReuters

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

17

11

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

ziek voor de beste leerling door Aad van der Ven

Parnassus wordt gevierd naar aanlei-

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ding van het huwelijk van de Griekse Lesgeven vond Georg Friedrich Hän- koning Peleus met de zeenimf Thetis. ontwierp een unieke nijlpaardknuffel jonge diabetespatiëntjes del eigenlijkdie zonde van zijn tijd. Maar Die twee komen er zelf er niet in voor, de gevierde componist maakte graag maar worden wel bejubeld door tal leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds paar weken spit Bar-goden en halfgoden, tervan muzen, een uitzondering vooreen ‘Anne, de bloem wijl ook de lotgevallen van Apollo en onder naar de prinsessen’. Zo voor noemde hij bijzondere bara bezeten het land om, op zoek sponsors haar zijn favoriete leerlinge in een gesprek Orfeo de revue passeren. met ze de uit Groningse organist Wilproject. Inspiratie en drive haalt de zorg voorJacob haar dochtertje Mahelm Lustig, die hij in 1734 in Londen Huwelijksvoltrekking ria (10). Het meisje kreeg tweeontmoette. jaar geleden suikerziekte en dat Men zette gaat er vanuit dat tijdens de preAnne was de dochter van de Engelse mière in Londen, bijgewoond door het gezinsleven op zijn kop. «Het was een II. ramp. Iedereen koning George Händel, in die tijdonderschat talrijke belangrijke gasten, ook andere de meest succesvolle componist van composities werden uitgevoerd. Voor de impact van diabetes. Daarom benkende ik in het actie geschoten. wil iets Conservatorium een reLonden, tweetal van vroe- Ikhet Koninklijk ger. De Engelse koning was namelijk, den om doen voor kinderen die net alsvoordat Mariahijlevenslang hebben gekregen.een Enaantal aankomende comin Londen op de troon ponisten te vragen enkele bijdragen keurvorst van Hannover te leveren, die in combinatie met dedit moét lukken. Desnoods belplaatsnam, ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

De Eetrubriek van Coos Versteeg

Cap Ouest

Sinds kort heb ik een nieuwe eetvriendin. Mijn echtgenote kan al dat restaurantbezoek niet bijbenen en al lang geleden ben ik wat buitenechtelijke dinerrelaties aangegaan. Maar was ik tot nu toe gewend aan dames die zich gewillig lieten leiden naar ‘t etatoen Händel daar hofkapelmeester len uit ‘Parnasso in Festa’ in de Grote blissement dat ik uitkoos, van deze disgenote krijg ik daags tevoBARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER was. Anna, zoals zij buiten Engeland Kerk ten gehore worden gebracht. ren e-mails met de vraag waar we heen gaan en volgen meteen heette, was toen nog een klein meisje. Ook die nieuwe stukken zijn geschreenkele suggesties. Dit keer stond er vis op ‘t verlanglijst, waarbij Of Händel haar toen al heeft lesgege- ven voor de historische instrumenten meteen De Dagvisser en Cap Ouest werden genoemd. Ik meldde ven weten we niet. Eenmaal in Londen die hier voor de muziek van Händel betweterig dat die twee zaken van dezelfde eigenaar zijn en liet werd hij in elk geval aangesteld als worden gebruikt. Het wordt een scèhaar kiezen. Ik had kunnen weten dat het ’t duurste zou worden: hofmuziekleraar. nische uitvoering met in het middelCap Ouest. Het is een mooie, smaakvol ingerichte zaak met een Toen zijn muzikaal begaafde leerlinge punt Anna van Hannover, hier uitgeadembenemd zicht op de haven. Cap Ouest is ook een bedrijf met Anne in 1734 in het huwelijk zou tre- beeld door Victoria Osborn. In een als ambitie, maar ik was in mijn Pollepeltijd bij de Haagsche Courant den met de Nederlander Willem Karel het ware rituele handeling bereidt de niet kapot van de keuken. Tijd voor een hernieuwde kennismaHendrik Friso van Oranje, de latere prinses zich voor op de huwelijksvolking zullen we dus maar zeggen. stadhouder Willem IV, was het duide- trekking, waarbij zij zich hult in de Ofschoon ik onder de Italiaanse familienaam van mijn gaste heb lijk wie de bruiloftsmuziek diende te voor haar ranke gestalte gemaakte, gereserveerd en ik uiterlijk moeiteloos voor een componeren. Händel schreef een om- schitterende bruidsjurk. willekeurige Don uit Puglia door kan gaan, word vangrijke serenade, getiteld ‘Parnasso De echtelijke staat zou Anna weinig ik direct door de eigenaresse en haar dochter herin Festa’, die op de avond voor het hu- geluk brengen. De prinses liet een half kend. Dat zal gezien mijn eerdere beoordeling welijk in het Haymarket Theatre werd jaar later Engeland achter zich om in dus wel een lichte spanning geven. Maar daar uitgevoerd. Bovendien componeerde Friesland te gaan wonen, waar Wilvalt niets van te merken. De bediening is vlot hij voor de ceremonie in de Queen’s lem stadhouder was. In 1747 werd hij en attent en de amuses vliegen ons om de oren. Chapel op de volgende dag het korte stadhouder van de gehele Republiek Dit restaurant zit nog helemaal in de trend van koorwerk ‘This is the Day wich the der Nederlanden, een functie waarin pré-dit en pré-dat alvorens je eigenlijke bestelLord hath made’. De afdeling oude hij degenen die hun hoop op hem geling wordt geserveerd. Dat heeft aan de ene kant muziek van het Koninklijk Conser- vestigd hadden danig teleurstelde. De iets vriendelijks, maar het wordt wel wat veel vatorium brengt in het kader van het macht van de gehate regenten kon hij van het goede. Ik drink vooraf een glaasje witte Händel-jaar, 250 jaar na het overlijden niet breken. Al een jaar na zijn aantrehuiswijn (€ 3,75) en bestel alvast voor bij het eten van de componist, beide werken ten den ontstond het zogenoemde ‘belaseen Italiaanse rosé Montepulciano d’Abruzzo gehore. tingoproer’. Na Willems dood in 1751 ‘Solàrea’ (€ 31,-). We hebben ook water besteld Voor ‘Parnasso in Festa’, oftewel ‘Feest stond Anna er alleen voor. Acht jaar en dat komt uit zo’n apparaat waarmee chique op de Parnassus’, maakte Händel ge- later overleed zij in Den Haag aan turestaurants tegenwoordig hun eigen mineraalbruik muziek neur: uit zijn voor berculose. water maken dat het uiteraard geen pretlone we can do so En ik voel hetvan me vrij nogveel denken: tige ziekte little, together we ‘Het zal Venetië toch dát niet zijn, ze- opera gecomponeerde ‘Agrip-is, maar dat daar te(€ 5 ,- een liter). genwoordig vanalles aan en te‘This is the Day wich the can do so much’. ker?!’. Inpina’, het ziekenhuis kregenin Londen die nog nooit wastoch Het Menu Cap ‘Parnasso in Festa’ is. ‘BeetjeLord uitkijken Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: opgevoerd. Hij slaagde erdoen in binnen hath made’met van Händel. Solisten, koor en BEOORDELING Ouest (4 gangen, snoep zo, elkebarokorkest dag trouw insudat je deze bood- diabeteskorte type tijd 1. Ongeneeslijk, een aantrekkelijke enen zoetSterke punten € 44,50) spreekt van het Koninklijk Conservatorium prikken alles onder schap kan missen maar perfect te behandelen, gevooisde partituur leaf te line leveren. De en hup + prachtige locatie mij wel aan, te onder-leiding van Peter van Heyghen. Uit dit soort reacties wanneer je op be- venslangopdan Maria kreeg controle.’ de wel. Griekse mythologie gebaseerde + mooie menukaart beginnen met twee bereidingen Vrijdag 24 april, 20.15 uur, Grote Kerk. leerde dat diabetes - en vooral zoek gaat bij> Barbara Flamand. ook een baxterhet aangebeschrijft feest dat op deikberg van biologische zalm: de één gewww.handeljaar2009.nl ich Wilhelm Tischbein. Foto: Fries Museum meteen tekst Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het Minpunten marineerd met krabsalade, brionaast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar - duur che en kwartelei met kappertjes ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is en mierikswortel en de ander Barbara. «Daar staat mijn gezin gebakken met pastinaak, courvoor en dat willen wij ook uitdragette en mosterd. Ik ben redelijk gen. In je dooie eentje krijg je bijin mijn element. Mijn tafelgenote na niets voor mekaar. Zeker niet geniet van gebakken Schotse lanals het op een dag eens goed fout goustines met risotto van gerookloopt. Want dat vergeten velen: te paling, gemarineerde venkel en dat het van de ene dag op de anvinaigrette van sherry (€ 17,50) en dere soms lelijk kan keren.» is ook niet ontevreden. Zij heeft haar 3.000 entree om een Vlaamse glas Char- kinderen hebben Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. bij Zowat jonge gevraagddiabetespatiëntjes en als ik zie dat diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf donnay 6 jaar prikken zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 een Californische Beringer Stone geen moeite mee om mijn ervaringen keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, werden we gevloerd: Maria bleek cellars wordt geschonken, daarin te bezingen. gevoelens die CATEGORIE het suikergehalte in haar bloed bestel en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan aan diabetes te lijden. De Acht jaar warrend tonen waar de insuline het deze voor mezelf ik tijdens had, kan ik voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil Vis teik houden, moest ze inook het (€ 6,-). ziekte lang was ze het een schrijven supergezonde snelst wordt opgenomen. Dat Toch liever een insulinewat vettere wijn gelukkig vasthouden en steeds keer per dag dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier bloem geweest en dan plots - baf- oproegaat het vlugst via de buik, gespuiten toegediend begrip dàt. EenYellow week voor diagnose bij de zalm. krijgen. Ook volgd door armen en benen en pen”. BrickdeRoad gaat over de ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt Voorgerechten moet nogwel vijfprima keer per en wil moest Maria abnormaal vaak om Ik droom ervan aan ierosézegaat bij mijnbips. geroosterde tarbot metom pata negra weg die Sabrina heeft afgelegd te ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vanaf €vandaag 12,50 De vinger prikken om de kasasperges daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar plassen endoen hadden weze eenhet urineder kindje en datcrème in hetvan ziekenhuis ham, paksoy en Westlandse asperges. kunnen wat liefst dag doet: bloedheeft te meten en de diagnose kun- glucose in staal binnengebracht. Eenziet banale moet van verwerken, Dehaar overzijde als tussengerecht een onderdeel het Nova muziek maken. Zelf ze deandere weg kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘WaaromHoofdgerechten de drie dagen zelf de canulete weten was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker geneblaasontsteking, dacht ik. zo’n hippo cadeau te doen. Met Scotia Kreeft-voorgerecht, de bisque met sereh en gefridie ze heeft afgelegd als Een een profesvanaf €om 22,50 pompknoflook vervangen. VoorMijnamper haarikerg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haartuurde paar uren voor ik“Als de uitslag ging ben 5.000 zou inmiddels ik al zo’n (€ 10,50). eetpartner en ikeuro proeven sionalisering. persoon een kindongegeneerd is dat een ongelooflijk pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige altijd.» halen, bezochtdezelfde ik toevallig ta-paarNog hippo’s kunnen kan laten van elkaars bord,duizend vork en lepel en zodoende ik nog precies alseen een jaar Nagerechten gebeurtenis. Kindemet veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat verne waarmaar ik eenals jong meisjeben zagik zeker maken.» dat de bisque goddelijk is. Over mijn tussengerecht ook geleden, artiest vanaf €ingrijpende 10,50 melden Teneur ook den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten zitten dat zichIkaan inspuiten Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in niets de danspuiten lof, zij het datzo alle nodeloze toevoegingen van crème, veranderd. leerhet heel veel. De songs zelfen leren plaatkan was met ik insuline. Omdat ik verBarbara’s hoofdGebraden heeft postgevat, naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je mousseline schuim me beginnen te storen. lamsrug schrijf bijvoorbeeld met mijn«De basAlle creditvroeg cards mogelijk doen veel ziekenpleegaspirante ben, herken ik diealles! isvan ze uien gedreven op zoek naar langIkniet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor met artisjokkenpuree, compote en gezouten citroen ligt sist, Robert Pronk. Hij weet huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» leer zoveel over de muzikale invulADRES er op mijn bord en aan de overzijde gebraden kabeljauwrug met zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, ling. Nu ben ik alweer aan het schrijSchokkerweg 37, gemarineerde coquilles, mousseline van aardappel, wilde spinahalen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, Ik heb wel door die dat ven voor mijn internationale album. Scheveningen zie en saus van kreeft (€ 22,50). inspuiten met insuline. Dat het op Marijn Deinmiddels Valck: iedereen deze avond financieel een forse bres gaat slaan, dus genieten we Ik ben via Blue Note, het Amerikaanse Telefoon een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken Dat isBarbara trouwens niet moeilijk. label waar ik bij zit, naar Los Angeles 070 3060935 er maar met volle teugen van. met nooit twee glazen cola mag drinFlamand. Ook een Alleen het dessert valt een beetje tegen. Vier smakeloze en New York geweest. Dat zijn toch de ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip enLambada prinses Zwitserse room,opbasitwee plekken waar het in de muziek GEOPEND aardbeien, waarvan zelfs de entourage als een ander kind, maar je moet Mathildevan ging deze week de kan maken. Het koffiedessert met gebeurt. Ook aan de optredens blijven Ma. t/m vrij. licum en Romanoffsaus niets bus. voortdurend alert zijn. Bovenis daarentegen prima. Natuurwe als band schaven. Zo blijft het cre12 –14 uur en gekarameliseerde ananas (€ 10,50) dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht espresso«Ik of cappuccino, atief gezien altijd een uitdaging. En 17.30 – 21.30 uur. lijk is koffie hier geen gewoneBarbara. ving van het kind op de hoogte te heb dan ookmaar nietseen te kletskoppen, chocolade zo dit is nog maar het begin, ik ben nog Zat.& zo. koffieservies met bitterkoekjes,verliezen. zijn én meewerken.» Ik wil gewoonen zoga onter meteen weer in en lang niet op m’n max”. 17.30 –21.30 uur maar door (€ 6,50 p.p). Dat hakt zettend graag dat ditzodoende project Psychologe tweetjes €Mijn 172,75doortastendheid af. Dat is stevig en (keuken). tikken we uiteindelijk met z’n slaagt. werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psywe hebben eigenlijk niets overdrevens gedaan. Geen wonder dat Sabrina Starke, donderdag 23 april. Aanvang: lige spons waarop de kinderen Jonckheere en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeftINTERNET in deze crisistijd veel mensenMartine deze prijsklasse mijden. Er waren 20.15 uur. Dr Anton Philipszaal. Losse kaarten: hun injecties kunnen maar ook mijn leven flink ler Bjorn De Wilde doen alservaringen ze kans wilde madie avond ook inoefenen. niet meer dan twaalf, dertien gasten.willen meter www. capouest.nl € 25,00, € 22,50 (65+, uitpas), € 10,00 (Jongeren Sabrina heeft er geen moeitewieso mee om haar in het leven haar, te bezingen. ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hip< 27 jr). > Foto: Edo Plasschaert pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Advertentie ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderdan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook erevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi beIk ben gin, nee?» want vanaf dat ogenblik je vergaren over de ziekte. Sotoword Madoera, teriyaki van kip roergebakken haricot verts Bij inlevering ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter hartig soepje sate babi pedis komkommer zoetzuur van bon: te kunnen patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-projectdeze of Loempiabesemarang kroepoek metmeknoflooksaus een glas wijn rum.be, waar garnalen lotgenoten met over de zelfredzaamheid geworden. Nijlpaard in het Engels en ervarinschikt om zelf de canule te plaatis hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, dèndèng van rundvlees van het huis! *** kaar in contact komen ***de sen in het lichaam. Maria bleek er lychee ijs goelee van eieren alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had 170 1e etage, 070-365 76 08 - Toko en Afhalen, Goudenregenplein 4, 070-360 84 44 Party&Catering, 070-364 78 74 Sarinah Specialiteiten Rest., Goudenregenplein 4, 070-360 15 85 - Rijsttafel Buffet Rest., Goudenregenstraat die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Dit restaurant zit nog helemaal in de trend van pré-dit en prédat alvorens je eigenlijke bestelling wordt geserveerd.

8

5.000 euro kan ik al zo’n ziek is Metduizend hippo’s laten maken diabeteskinderen hun na Starkewaarop prikangst kunnen overwinnen

1/2

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

0 27,5

pwww.sarinah.nl

enu m r e Zom .p.


12

16

Cultuur

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

ÉÉN EK-MATCH WINNEN Kleurrijke productie van ‘Granida’EN NEDERLAND WORDT GEK

Er zit muziek in P.C. Hooft Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. CHRIS SNICK door Aad van Geen der Venhandelszaak die geen oranje attri-

Dafilo toont daarbij zoveel dapperheid dat de Perzische koning hem zonder aarzelen tot zijn schoonzoon en opvolger benoemt.

Oranjekoorts stijgt

Een ‘opera’ van Pieter Corneliszoon Hooft? Toen ‘Granida’ ontstond was het genre net in Italië uitgevonden (Caccini, Peri). Maar de Stichting Ipermestra zet op de affiches het woord opera niet voor niets tussen aanhalingstekens. Want in de productie die nu door het land reist, wordt minstens zoveel gesproken als gezongen. Bovendien zijn de melodieën – van uiteenlopende herkomst - bij elkaar gesprokkeld. Veel is ‘hypothetisch’ en ‘ naar alle waarschijnlijkheid’ in deze vrijmoedige reconstructie van het ooit zo populaire, maar al lang vergeten herdersspel uit 1605. Dat is echter geen reden om de waarde van deze productie te betwisten. Op deze manier, door losjes gebruik te maken van bestaande liedjes, kwamen toneelvoorstellingen destijds eveneens tot stand. Zit er meer muziek in het zeventiende-eeuwse toneelrepertoire dan we altijd gedacht hebben? Inderdaad is het uitgangspunt bij deze ‘Granida’, met de operazangeres Tania Kross in de titelrol, dat de muziek bij Hooft een veel belangrijkere rol speelde dan algemeen wordt aangenomen. Uit de teksten van in in die periode geschreven Een pop toneelstukken een seks- valt dat niet altijd op te shopMaar met er zijn andere aanwijzinmaken. boabewaard gebleven rekegen.oranje Talrijke en dito ningen bijvoorbeeld, die laten zien dat hoedje. bij de meeste voorstellingen nogal wat zangers en instrumentalisten betrokken waren.

Aangenaam

Het zijn Tania Kross (mezzosopraan) in de titelrol en Jeroen de Vaal (tenor) als Dafilo, die deze vrolijke, kleurrijke productie voor een belangrijk deel dragen. Waarbij gezegd kan worden dat Kross weliswaar de beste stem in dit gezelschap heeft, maar dat zij met haar De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale opera-achtige legato toch een beetje uit landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets de toon valt. Jeroen de Vaal zingt aanlië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de trigenaam zonder meer. Hij toonde tijHulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het sucdens de eerste voorstellingen lenigheid het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een en koelbloedigheid door, na een lelijke oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je val tijdens de generale, met een arm in ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkop het gips zich toch als vrolijke herder ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klaplosjes over het toneel te bewegen. etalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies een brullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerard Onder de andere vocalisten valt de tenog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan de kassa nor Marcel Beekman op in de travestielijf. «We hebben zelfs oranje vienkele dametjes zo’n shirt kopen. rol van zorgzame maar wantrouwende brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze de voedster, een personage dat eigenlijk in koopsters. «Een gewone, één om deur uit, iedereen neemt ze mee.» geen vroeg-barokke opera mag ontbrede G-spot te stimuleren en dan ken. Onvergetelijk is het elegante drafToeteren nog drie ‘vibrerende kogels’ in de je met wapperende rok dat Beekman kleuren van de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijn in deze productie demonstreert. Carol vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt het Linssen vervult de spreekrol van de nog twee kleine voetballetjes boplafond vol met oranje alpenhoJupilerkoning. maakt deze Welkeoranje acteurtoeters. kan dat beter dan ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, hij. Ook over het aandeel van de zeven kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas musici met vihuela, viola da gamba, verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje blokfluit en ander authentiek materieel gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te laonder leiding van Mike Fentross valt bekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt geen kwaad woord te zeggen. Scène uit ‘Granida’ met Tania Kross in de titelrol en Jeroen de Vaal als de herder Dafilo. > Foto: Marco Borggreve een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Specialisten zullenbigdiscussiëren over zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk business. Tijdens zoiets als WK historische waarheidsgehet de eenvoudige herdersbestaan gespeeld talrijke schilders beslist kelijk stuk zeventiende-eeuws mu- werd Leeuwenpak goed, maar deengrote stormloop Nederlanders te sponso- prijst de zomer van het 2006 werden er bij onze trouwheid. Maar de tv-toestellen vroeg-zeventienenLandverraad? dat vergelijkt onoprechtpakkend onderwerp schonk. Want ren. ziektheater heeftWie gemaakt. nog komen. Het vertrouwen Kanmet best,demaar toch ietsOndanks minder op- eenmoet noorderburen 125.000 extra vertheaterkunst, die heid van hetwijleven aan het hof. Het in deismode: prinsessen die, daarom de niet geringe omvang springlevend de ploeg een beetje zoek, hé. zullen er niet minder gewonden naar de tri- hetinwas kocht.de-eeuwse Nu zouden dat er liefst 175.000zoals worden. komt ook goed uit dat ze de vro- bloeit in de soepele poëzie van de grote niets doen in hunNeluxu- hard en boeiend ook doorbune de vindingrijkPas als door ze gaan winnen, wordt meedan toeteren.» wil trekken, verveeld Pieter Corneliszoon is hiermee herder ontmoet. omgeving, zochten dom van regisseur Wim Trompert en lo- euze Research derland weer teontspanning klein en kleurt het Oplijke de kers op de Dafilo taart, het typischeDie ziet kan terecht bij de De elektronicaketens zien deHooft, Nederlanders dus wel een stuk dichterbij gekomen. bij degebak, aanblik vanwel Granida de lichamehet massaal platteland, waar zij het liefst oranje Fentross (muzi- op land De musicoloog Louis Peter Grijp meent het aandeel van Mikekale oranje.» is het nog even ‘feestwinkel’ maar al te graag winnen. Want naast de verkoop lijke liefde plotseling wijken de televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, schapen Blokker en koeien vertoefden wachten. na uitvoerige research te weten welke kale leiding), Eric Goossens (decor), tussen Winkelketen «Vanaf volgende weekvoor van hogere we geestelijke (belangrijk te langzich natuurlijk melodieën Hooft in ‘Granida’ heeft Mirjam Pater (kostuums) en Uri Rapa- (nietschaart Stichting Ipermestra met op ‘Granida’ van P.en C.zelfs Hooft. alvast en bij voorkeur verkopen de oranjeaffectie tompoes», frituurpannen, radio’s voor het werk ook uitgesproken de verkoopster Hema. spelconsoles om wedstrijden naleiding: te spelen literair thema in in diedetijd). Alvorens omringd door eveneens eenvoudig zegt gebruikt. Daaraan danken we een port (licht). Regie: Wim Trompert. Muzikale Mike als Fenachter het Neder«Zelfs eenzich bakje koffie kun je hij wel zoete tross. broodjes over de toonbank. Neem daar haar bij voor te winnen moet hofdames). productie die van dit al lang geleden Geen wonder dat ‘Granida’ vier eeu- geklede Donderdag 23 april, 20.15 uur, Koninklijke elfsupporteren.» nog eens de vele merchandising afrekenen met een lastige concurrent. is een Perzische prinses, die dan afgeschreven herdersspel een aantrek- wen geleden voor uitverkochte zalen Granida landse Schouwburg. www.granida.infoen prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer bewerken. Je kunt je natuurlijk afvraop een paar honderd gen wat de meerwaarde is van zo’n euro meer. Het moet bewerking. In dit geval is dat simpel: allemaal zo groot het werk wordt nu weer gespeeld. Bomogelijk zijn.» vendien, al hebben wij saxofonisten een groot repertoire, een echt goed Gevoelig stuk erbij is natuurlijk fantastisch.” De supermarktkeZo erg is het niet. Detens invloeden in degretig door Bert Jansma Toen de bewerking voltooid was, is doen ook ‘Haagse jazz’ zijn inmiddels talrijk, Bornkamp bij de diverse orkesten mee aan de oranjegaan lobbyen. Want zo werkt dat in en dat heeft mogelijk te maken Het leek even stil rond de stichting De koorts. Albertmet Heijn liet de praktijk. Zo krijg je een nieuw stuk 24 miljoen Welpies — wordende Nieuwe Slag. En natuurlijk was de reden het steeds internationaler uitgevoerd. “Er is bij de orkesten wel mini-leeuwtjes karakter van depluchen jazz hier. Een recent — ‘money money money’. Maar gelukkig vraag naar de saxofoon als solo-instrumaken diecdzevan in winkels zulvoorbeeld: ik kreeg een de kreeg ik een mailtje van Nieuwe Slag’s len uitdelen. Volgens een stument, maar als ze niet weten dat je er nieuwe formatie Azure met de mooie Willem Minderhout met de tekst ‘We die van marktonderzoeksbuvoor voelt, word je ook niet gevraagd. titel ‘Whenreau sheGfk smiles’. EenEK-gekte ‘Haagse de suleven nog. Of wéér. En we komen met kan de Net als bij andere blaasinstrumenten, formatie’, maar alleen bassist Erik euro opdrie prachtige concerten’. Het eerste permarkten liefst 45 miljoen de hobo of klarinet, is de vraag niet Heijnsdijk is van hier. Pianist Pierreis zaterdag 18 april in Loos (Constant brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgeslovanzelfsprekend. Violisten, pianisten keertBlanchard, zich zelfsgitarist tegen je als je er niet François Rogier Rebecqueplein 20). Onder de titel ten. «Het en cellisten hebben het wat dat bezegten Joop Holla van Gfk. «De NeScheenmann drummer Antonio Royal Flush organiseert de stichting aan meedoet» treft een stuk gemakkelijker. Maar dan derlandse consument is daar zeertijdens gevoelig praat je ook over een uitgebreid reperPisano ontmoetten elkaar hunvoor. een ‘grote straat’ met ensembles uit de In het verleden was al duidelijk te merken dat toire van grote componisten met grote Haagse studie en bleven. Ze zijn 17 Nederlandse geïmproviseerde muziek consumenten van winkel wisselen om boodwerken. Als saxofonist moet je af en aprilte tedoen horenals inblijkt muziekcafé Pater,niets die elk een dialoog aangaan met het schappen dat hunDe winkel toe met nieuwe ideeën komen, want presenteren hun cd officieel op The (CSG) Royal Improvisers Orchestra (RIO). Datextra biedt.» voor de of zoveelste keer het concert van Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers Hague Jazz (22 mei) en zijn de dag heeft z’n wortels op het Koninklijk Glazoenov spelen.… Daar scoort een daarna te gast in De Regentenkamer. Conservatorium waar de Braziliaan orkest echt niet meer mee. Mijn doBlanchard schreef veel van de Yedo Gibson muzikanten van zeer cent, Ed Bogaard, speelde het met de composities en laat zich, naar eigen verschillende pluimage samenbracht. Nederlandse orkesten in de jaren zeAANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK zeggen, onveranderlijk door de liefde Zowel wat nationaliteit als wat muzikale ventig, aan het begin van de saxofooninspireren. Kan slechter. Zijn muziek is achtergrond betreft. Want ze komen cultuur in Nederland. Glazoenov was Arno Bornkamp. > Foto Frank van Rossum/WFA Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk hier toen nieuw.” een combinatie van jazz, kamermuziek, uit diverse studierichtingen: klassiek, De Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vasttin (1890-1974), de van Zwitserse compo- Na afloop van het concert aanstaande door gesteld. DoronDat Nagan jazz,tij barok, en sonologie. staatcompositie vandaag voor een zware be- pop, latin en funk. Ergens tussen aards plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen dievan vanaf 1946 tot aan zijn dood in zaterdag wacht de bezoeker een kleine slissing. moet bepalen of de stem-en dromerig, met flink wat romantisch de stedenbouwkundige voorschriften voor innist delen de gemeenten Het RIO vormtZe het voorprogramma verrassing. de foyer kan men on“De ster van endeEeklo. avond op een sax- Nederland woonde. Maldegem men van voorverkiezingen In Turkije is opnieuw groteInongerustheid ontstaan over en speelt metde solisten uit de hoofd- in Mi- gevoel. Nog zo’n voorbeeld van der het scheiding genot vantussen een drankje en de Het was de over weduwe Ma-vervagende feest”, saxofonist Arno Born- beslissing chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan Kerk en Staat. Degniffelt Vlaamse Regering zal pas een definitieve nemen het planvan Martin, ‘internationale’ Nederlandse jazz is het act. Op 18 april is dat het kwartet van klanken een jazzcombo nogvan wat oud, die Bornkamp kamp,na“dat komt inderdaad niet vaak worden. Een positief antwoord zou Aanleiding zijn nieuwevan verregaande richtlijnen het een openbaar onderzoek dat loopt van 23 ria juni Martin, tot en met94 21jaar augustus European Union Quartet van saxofonist saxofonist Tobias Delius. Met Tristan Hillary Clinton (foto) een laatste waReligieuze Zaken, een staatsinstelling. nagenieten. “Ja, inderdaad, het is wel kennis Het lietplan maken met het Directoraat werk. De voor voor op deze Het deelnemen. 2008. Elkeuitgebreide burger kan aanmanier”. dat onderzoek ligt tijdens Honsinger (cello), Joe Williamson (bas) terkansje geven om de strijd tegen Iman Spaargaren. Hij en de Britse bassist die periode op de(RO) volgende plaatsen ter inzage: saxofonist was meteen verkocht. “Het de bedoeling dat ik ook hier aan meeResidentie Orkest heeft speciaal Gavin Barras vonden elkaar tijdens en Han Bennink (drums). MuziekMaar met • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit voor Bornkamp en zijn saxen groots is een heel virtuoos, prachtig gekleurd doe, want ze weten dat ik vroeger jazz • bij de afdeling Planning is van het Departement hun studie in Rotterdam. Er kwam een grotewaarschijnlijk ruimte voor vrije en bijtimprovisatie ze in het zand. moeten goed speelde. Iklichaamsvormen ga het weer proberen, en werk, en ik Ruimtelijke hoorde meteenden eenboze. so- Vrouwelijke uitgepakt. Onder deRuimtelijke titel Sax Appeal Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Flirten is een vorm van overspel Slowaakse drummer bij en een Duitse interactie, waarbij weinig vastligt en dan waarschijnlijk op tenor, want daten Bornkamp niet alleen de solist in drie praansax in de hobopartij.” verhuld worden. Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen nietinstrument alleen reizen, want dat kan leiden Michiganvan enalles Florida werden uitgeslois het waarop ik vroeger Dat is niet zo verwonderlijk, want Marstukken op drie verschillende saxen gitarist. Zij zijn te horen in de strandtent er onderweg kan gebeuren. U kunt het plan ook downloaden van de website roddel over hun eerbaarheid en erger omdat ze hunnoemde voorverkiezingsdajazz speelde, dat ziteninkuisheid mijn systeem. saxofoon. – sopraan, alt en tenor in werken van tin had veel affiniteit met de tot De Fuut op zondag 19 april. Op het Een ten Engelse journalist het een www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om voor Ik wilde ooit jazzsaxofonist worden. Martin, Debussy en Bernstein – maar Zo schreef hij in 1938 een ballade grote podium van de Philipszaal staat muzikale versie van het absurdisme Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk zijn beknopt de nieuwe van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parIk was gek oprichtlijnen tenorsaxofonisten Stan en piano, is er indienen ‘s middag een voorprogramma saxofoon, strijkers, pauken Dat april zangeresdie Sabrina Starke (van van goede Beckettscore met slapstick. Muziek die je op 23 tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse in beide staten broodnotijnotabelen vrij mogen kiezen bewerkte hij een tromboneballade Getz en Dexter Gordon.” Het is anders voor ontvangst jonge saxofonisten en andere be- ofen bewijs bij de gemeente in kwestie verstuur hem aangetekend de Blue Note cd ‘Yellow Brick Road’) en in bopstad Den Haag niet vaak hoort. columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar voor tenorsaxofoon. Ook gebruikte hij maar niet slechter gelopen. Arno Bornlangstellenden metCommissie workshops en een Ordening naar de Vlaamse voor Ruimtelijke (VLACORO), Koning Svenzich Hammond Soul, geleid door de Saxonist Yuristraf Honing zei vorige week onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die te laten herroepen. toe te trekken. lezingAlbert door Bornkamp metBrussel. demon- saxofoons in diverse orkestwerken, kamp is misschien wel de Stan Getz II-laan 19 bus 13, 1210 velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geClinton haar zin haalt Maar omdat Obama in Figee. het gestrafte Haagse hammondspeler Sven Met in deAls Regentenkamer nog:krijgt, ‘Ik had altijdze 178 van de klassíeke saxofoon geworden. symfonieën en in zijn celloconcert. stratie op historische saxofoons. dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan dat de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten saxofonist Tom Beek en trompettist Rik het idee je in Den Haag alleen “De Trois Danses worden helaas heel staten binnen Obama slechts 67. is soul het zeer Mol.stond, Funk en dus. onwaarschijnlijk Géén bop. En – dat bebop mocht spelen.en Anders werd je Aanleiding voor dit festijn is de we- weinig gespeeld; niet veel hoboïsten Residentie Orkest met Arno Bornkamp saxofoons. Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario nee goedkeurt. hoor – géénEn pekieder en veren. met met pek nog en veren de stad uitgejaagd’.te gaan reldpremière van de onlangs voor so- lijken geïnteresseerd. De weduwe ging Werken van Berlioz, Martin, Bernstein, Debussy drie voorverkiezingen mogelijk compropraansax bewerkte Trois Danses voor dan ook meteen akkoord met mijn en Gershwin. Anton Philipszaal, Zaterdag 18 april opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) hobo, harp en strijkers van Frank Mar- voorstel het voor sopraansaxofoon te 20.15 uur. Vanaf 13.30 lezing en workshops. ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Jazz

Feest voor saxofoons

Geen pek en veren

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Cultuur weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

17

13

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Camille Claudel komt tot leven in Gemeentemuseum ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT door Floor de Booys

oplossing”. De Camille die Mingele heb besloten dat ik me er niets van aan in de voorstelling neerzet, is minder trek en mijn eigen weg volg”. Dat is Ze loopt meteen naar het masker dat zoetsappig dan de manier waarop voor Camille een stuk lastiger. Nadat Zeberoemde is een moeder met eenAuMissie. Barbara Flamand (33)jaar uit Erwetegem Isabelle Adjani haar ruim twintig hun liefde eindigt, omdat Rodin kiest de Franse beeldhouwer gust Rodin maakte van zijn leerlinge geleden op het witte doek vertolkte. voor een andere vrouw, gaat het met ontwierp unieke nijlpaardknuffel die jongegeen diabetespatiëntjes bepaald lieverdje, Camille bergafwaarts. Ze gaat kapot en grote liefdeeen Camille Claudel. “Ach, “Ze was ook aan het verlies van haar grote liefde en daar is ze”, zegt Marike Mingelen ver- eerder een feeks”. leert hoe ze zichzelf moeten aanspit het Bargebrek aan erkenning. In toetederd. De Haagse actrice neemt het inspuiten. Sinds een paar weken nemende mate lijdt ze aan een paranogipsen afgietsel nauwkeurig in zich Geliefde bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere op. “Het voelt alsof ik oog in oog met Van alle kunstenaarsliefdes die op de ïde psychose waardoor vrienden zich van haar afkeren, haar sta. Alsof ze hier écht tentoonstelling zien voor zijn, ishaar het verproject. Inspiratie enaanwezig drive haalt ze uit de tezorg dochtertje Ma- ze minder werkt en is”. haal van Camille Claudel ( 1864 – 1943) veel van haar late werken vernietigt. riakans (10). kreeg die tweemisschien jaar geleden suikerziekte en dat zette De is Het grootmeisje dat het publiek wel het meest aangrijpend. sensatie ook heeft, als ze eerst de Camille is bijzonder begaafd, als klein Inrichting het gezinsleven opKunst! zijn kop. een ramp. tentoonstelling ‘Liefde! Pas- «Het kindwas al boetseert ze deIedereen mensen omonderschat Een week na de dood van haar vader, sie! Kunstenaarsechtparen’ in het zich heen in klei. Haar vader herkent de enige die haar nog steunde, wordt de impact van bezoekt diabetes. actie wil iets Gemeentemuseum en Daarom aan- haarben talentik enin zorgt dat geschoten. ze les krijgt. In IkCamille Claudel op aanraden van haar sluitend in de aula van het museum 1881 verhuist de familie Claudel naar familie opgenomen in een psychiatridoen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En de voorstelling ‘Camille Claudel, een Parijs en gaat Camille naar de Acadé- sche inrichting. Hier slijt zij de laatste schreeuw omlukken. vrijheid’ Desnoods ziet. “Ik denkbel mie Colorossi. Vrouwen worden op dertig jaar van haar leven en sterft zij dit moét ik zelf aan bij prinses Mathilde.» dat die combinatie heel goed gaat dat moment nog niet toegelaten tot de een eenzame dood. De voorstelling BARBARAzegt VUYLSTEKE JOHAN VAN werken”, Marike EN Mingelen, die BEVER Académie des Beaux-Arts. Haar werk speelt zich af in de inrichting. “Camille de titelrol speelt. valt op en wordt vergeleken met dat is dan al een verwarde, oudere vrouw van de 24 jaar oudere beroemde beeld- die haar leven aan zich voorbij ziet De voorstelling over het bewogen houwer August Rodin. Maar de twee trekken. Ze praat hardop, tegen zichleven van Camille Claudel is van de hebben elkaar nog nooit ontmoet. Dat zelf of tegen de geesten uit haar verleHaagse toneelgroep De Nieuwe Me- gebeurt kort daarna in 1882, Claudel den? Dat laten we in het midden”. Eén tropool. Artistiek leider Jaap Postma is dan net achttien jaar en Rodin be- van de geesten is haar broer Paul, de tekende voor de regie en Manon Bar- gin veertig. Al snel wordt zij Rodins enige die haar af en toe kwam opzoethels schreef de tekst. Anderhalf jaar leerlinge, model en geliefde. Ze zullen ken. De rol van Paul Claudel wordt geleden ging de voorstelling in pre- vijftien jaar samen blijven. Een peri- gespeeld door Burt Rutteman. “Camière in museum Beelden aan Zee. ode die gekenmerkt wordt door grote mille had met Paul een ingewikkelde “En we hebben ’m ook een paar keer passie en creativiteit. Camille heeft relatie. Als kleine kinderen waren zij bij mensen thuis gespeeld. Toen we misschien wel een groter talent dan twee handen op één buik. Hij was een hoorden dat er werk van Claudel en Rodin, maar heeft moeite om uit zijn grote bewonderaar van haar werk. Rodin naar het Gemeentemuseum zou schaduw te treden. Een thema dat Ma- Maar hij was ook degene die haar liet komen in verband met deze tentoon- rike Mingelen raakt. “Het was in die opsluiten in het gesticht”, vertelt Mastelling, wisten we dat we die kans tijd in de kunstwereld eigenlijk on- rike Mingelen. In zijn dagboek schrijft met beide handen moesten aangrij- mogelijk voor vrouwen om zich zelf- Paul dat hij zijn katholieke plicht heeft pen”, vertelt Marike Mingelen. Het standig te vestigen. Dat ze een groot gedaan en dat het niet aan vrouwen is is even geleden dat ze de voorstelling beeldhouwster was, werd pas na haar om geniaal te zijn. Met haar moeder speelde. “Ik ben de laatste tijd met veel dood erkend. En ook haar invloed op en zus heeft Camille altijd een slecht andere producties bezig geweest. Ik het werk dat aan Rodin wordt toege- contact gehad. “Ze waren haar liever moet de Camille in mezelf weer naar schreven, is waarschijnlijk veel groter kwijt dan rijk omdat ze in hun ogen de boven halen. Het zijn heftige emoties geweest dan aanvankelijk werd ge- familie te schande heeft gemaakt”. waaruit ik haar moet opbouwen. Woe- dacht. In onze tijd had ze haar talent Zelfs als Camille na een paar jaar gede, verdriet, liefde en passie. Het helpt beter kunnen ontwikkelen”, denkt nezen wordt verklaard en de inrichom tussen haar werk rond te lopen”. Marike Mingelen. Maar aan de andere ting mag verlaten, weigert haar famiBij een foto van Claudel blijft ze staan. kant is het voor vrouwen in de kunst- lie daarvoor toestemming te geven. “Zie je de lone krachtwe diecan ze do uitstraalt? wereld nognog steeds niet altijd gemakkeZe schrijft brieven, maar neur: dat het uiteraard geenaangrijpende pretso En En ik voel het me denken: daar te- niet te overtuigen. Ze together we ‘Het toch“Mijn dát niet ze- tige ziekte die stuurse,little, een tikje verwilderde blikzal lijk. manzijn, (parlementair journa-is, maar weetdat haar broer genwoordig vanallesinaan te eenzaam en verbitcanZedo sobezeten much’.vanker?!’. hetFerry ziekenhuis kregen in haar ogen? was haar Inlist Mingelen – redactie) is vaaktoch overlijdt 1943, doen is. uitkijken Geen schijndaarvoor van kans wijken. we diezelfde dag de resultaten: werk en alles moest met zijn hoofd op de televisie. En ‘Beetje ik terd. Paul ismet niet aanwezig op haar snoep enniet zo, elkeuitvaart dag trouw datvreselijk je dezedestructief bood- diabetes typedat 1. ik Ongeneeslijk, Ze kon ook zijn. merk door mijn achternaam en insulaat haar ook niet bijzetten line prikken hup - alles onder Ook niet als hij enschapveel kanvan missen maar perfect Ze heeft helaas haar beelden altijdte alsbehandelen, een serieuzeleactrice wordt be- en in het familiegraf. controle.’ Uit dit soort wanneer op bevenslang dan wel. Maria kapot gesmeten. In je onze tijd zou ze naderd, maar tochkreeg vaak als ‘de vrouw kele jarenreacties na haar dood een brief krijgt ik dat diabetes vooral zoek gaat bij Barbara ook een baxter een aangede diagnose manischFlamand. depressief meteen heb- van’. Er wordt beetje leerde badinerend waarin- en hem verzocht wordt te bepalen de ‘Ach impact van deze hetoverblijfselen van zijn Deze pront medicalegd. Hetover was ernstig. ze nog ben woorden gekregen schitteren en met de juiste gedaanHad in de zin van gut, wat ziekte er metopde leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe leteen paar weken zo rondgelopen, tie een prima leven hebben gehad. In dat vrouwtje moet ook zo nodig een zus moet gebeuren. Pauls kinderen onderschat Suikerziekte is in de nalatenschap ters. huisspreuk», kniktde enige dan washobby’. ze in een gesukhaar«Onze tijd was het gekkenhuis Datcoma is soms best lastig, maar ikwordt. treffen deze brief Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de andere soms lelijk kan keren.»

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Verwarrend

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Marike Mingelen speelt het bewogen leven van Camille Claudel. > Foto: Pan Sok

van hun vader aan en wisten niet eens dat ze een tante hadden. Postuum hebben zij een gedenkteken laten plaatsen bij het familiegraf. Deze zomer gaat Marike Mingelen met haar zoon naar het Musée Rodin in Parijs. “Dan gaan we zeker ook naar de afdeling waar het werk van Camille Claudel te zien is. Na haar dood heeft ze toch nog de erkenning gekregen

waar ze tijdens haar leven zo vurig naar verlangde. Volkomen terecht”. De voorstelling ‘Camille Claudel, een schreeuw om vrijheid’ is in de aula van het Gemeentemuseum te zien op: 18, 19, 25, 26 april en 9, 17, 30, 31 mei. Tijd: van 16.00 tot 17.00 uur. Prijs: € 25, inclusief toegang tot de tentoonstelling. Kaartverkoop via webwinkel: shop.gemeentemuseum. nl of aan de kassa.

Lenteklanken op Conservatorium

Springfestival in teken van grote ensembles

Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster

Barbara: «Op 14 oktober 2006 werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gedàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan iedag in haar vinger prikken om onder de der danKevin ook Kromhout plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp kindjevan dat in het ziekenhuis leiding componist Wouter door en de staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten Snoei moet endiagnose het concert vanverwerken, een giga bade drie dagen zelf blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker zo’n hippo cadeau te doen. Met rokorkest. Ter ere van het ‘Händeljaar Viergenedagen. om Vijftig premières. Is de ditcanule voor haar pomp vervangen. Dat soort Valeria paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’.mogelijk? 5.000 euro zou ik van al zo’n 2009’ amper staan twee composities HänGorokhovskaya van Voor een Conservatorium kind is dat een ongelooflijk datnot je een leven vragen. En dat is ook het Nog halen, toevallig eenhaar ta- prijs duizend die hippo’s kunnen laten hij speciaal schreef hetlastige Koninklijk ant- del centraal Hannybezocht van denikBrand neemt in altijd.» ontvangst. > Foto: Piet Gispen pen. Aanvaarden ‘I am a wolf’ ingrijpende met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen verne waar ik een jong meisje zag voor maken.» het huwelijk van Prinses Anna woordtdat volmondig ‘ja!’. gebeurtenis. Als u verrastKindemoeten de spuiten ook zo Hannover nietworden zeg- ren den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kanwil zitten dat zich aan het inspuiten Teneur Sinds het hele ‘Hippo-idee’ Prins in en Stadhouder en geïnteresseerd bent in van mogelijk zelfkunt lerenuplaatJe kan vroeg was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Barbara’s hoofd heeft postgevat, Willem van Oranje (Willem IV). Gorokopwindende, nieuwe muziek Daarvoor doen veel ziekenpleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het is ze “Studenten gedreven op zoek werken naar hovskaya: hebben hetsamen beste uwsen. agenda vrijhouden van huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» een bont geheel op. De inrichters hebben Hanny van den Brand met een grote te- 21 tot en met 24 april. Het Koninklijk van deze wereldberoemde componist door Egbert van Faassen zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, hun best gedaan, maar het kan niet an- kening van een wolf, getiteld ‘I am not a Conservatorium van Den Haag staat bewerkt en bijgewerkt. Ze hebben een halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, gemaakt. dringen om die dagen in het teken van het Spring- eigentijdse wolf’. Dat het op Het schilderkundig genootschap Pulchri ders dan dat de kunstwerkeninspuiten met insuline. Marijn versie De Valck: iedereenFantasdie tisch om te horen”. brutale festival. In deze week worden de muHanny van den Brand is vorig jaar in kent vele begunstigers. Zo kocht rond de de aandacht, waarbij de meest een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken Het festival is een Flamand. kans voorOok studenten krijgen Utrecht afgestudeerd als docente beel- zikale grenzen flink opgerekt. vorige eeuwwisseling de welgestelde zee- charmeurs vaak de overhand nooit tweeop glazen cola mag drinmet Barbara een laten zien watFilip ze en in prinses huis hebtypes. dende kunst.leven Blijkens haar myspace-web- Grote ensembles staan dit jaar centraal om tebrief schilder Hendrik Willem Mesdag het mo- de meer verlegen , maar serieuze ken. Maria kan wel degelijk voor prins werken er een heel een sa- kind, plekmaar heeftjeze een bijzondere belangstel- tijdens het Springfestival. Organisator ben. “Studenten numentale pand aan het Lange Voorhout Ten onrechte ongetwijfeld, maar als een ander moet Mathilde ging deze week op de ling zijn. voor dieren, om de vereniging, waar hij voorzitter lon (zo genoemd naar de oorspronkelijke voortdurend alert Boven-die ze behalve getekend Valeria Gorokhovskaya van het Con- jaar naar bus.toe. Het is goed voor de ontmuzikaal als lacht sociaal. in ook uit ruimtelijk laat zien en dan in een servatorium: “We wilden flink uitpak- wikkeling, van was, aan expositieruimte te helpen. jaarlijkse schilderijententoonstelling dien moet iedereen de omge«Ik valzowel iedereen lastig, ja», helpen bijvoorbeeld mee het van niethet an-kind ken en veel instrumenten gebruiken. Studenten soort vervreemdende omgeving. Anderen stichtten een fonds, waaruit le- Parijs, een spektakel waarbijving op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te in de techniek zijn stagemanasalon. De uitverkoren tekening is groot en toont Gitaren, basgitaren, orgels, piano’s, de bar, den met een geldbedrag kunnen worden ders was ) is nu eenmaal eenzijn én meewerken.» verliezen. Ik wilofgewoon zo ontvoeden we de beloond. Zo is er een Van Ommeren-de De vijfkoppige jury heeft binnen die een fijn met pastel getekende wolf die te- noem het maar op. Het was een droom ger. Zo zettend graag datstudenten dit projectook Psychologe op.Mijn Het is een leerproces”. een nog- rugkijkt naar de kijker. Onder het verder van ons om dit te doen”. Dit jaar is het een beetje Voogtprijs, die in het najaar wordt uitge- overdaad aan beelden toch met slaagt. doortastendheid werpt ook vruchten Actrice teis een tijdje eenblad psy- papier staat de tekst ‘I thema van het festival ‘To you’. “To Het Springfestival is eenaf. jaarlijks nominaties wit naar gelaten reikt . Bij de jaarlijkse voorjaarssalon, die al consistente voorkeur drie«Maria lige spons waarop tot de kinderen diabetes van Maria Martine Jonckheere entraditie voetbal-van chologe gegaan.am Ze moest dat sofestijn met een schreeuYou heeft is ondertussen uitgegroeid een rugkerend not a wolf. I am«De an antropomorphic zaterdag opende, is de Jacob Hartogprijs kunnen doen. Niet de grootste hunerg injecties inoefenen. flink Heel Wilde willen meter wieso doen kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven ruim ler 40 Bjorn jaar. De Gedurende vier dagen wers, de stille werkers evenmin, maarals ze klassieker. mooi kunnen gewoon”. ter waarde van € 2.500 te behalen. projection’. EenRoyaal leuke, onder aangepaste knuffel Ik heb en peterpresenteren worden vande mijn hipken op een insulinepompje. en avonden studenten bijstonden Het Ensemble leiding Jacob Hartog was voor de oorlog ‘socië- zij die er net even iets anders De gedachte Dat is, dat veranderd. het kunstwerk nietloopbaanonmij een veel beter hulpmidderbreking genomen po. Jeugdschrijver zorgt ervoor datafbeeldt, ze zich maar hun eigen werken in de Marc vormDe vanBel congenomineervan haar Jurjen leek Hempel voert het stuk teitslid’ van Pulchri en hield later vanuit kregen extra aandacht. Het pompje een dier een menselijke vi- voor om hun prikangst overwinmedische opvang. wilworkshops meewerkenen door de knuffelEen nietjury langer elke dag moet certen, lezingen. vond ‘To Maria You’ uit.delComponist Peter te Schat New York contact. Volgens het jaarver- de werk oogt vlot, jong en de sie op dat inspuidier. Dat een gedachte in tekstOmdat nen,inte1972: leren omgaan nog te klein is om alles te kunnen introduceren een kinderEen zien psychologe onderzoekt breedtespectrum komt in aan bod: kamerkunnen schreef het stuk “Het is een met so- hun slag van de vereniging over 1951 had hij kennelijk dat je wèl moest ten. aan een werk van beeldende kunst wordt omschreef troost tehet vinden weten, redelijk in- ziekte,Hij boekje. De Bel wordt eredan ofhoefde het kind toegevoegd mentaal klaar is we muziek, stukken voor grootook ensemble, ciaal muziekstuk. stuken om ‘zo vele bewijzen van zijn vriendschap wat het voorstelt. Schilderkunst en dat daar ben niet ik raar van bezeten hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, voor het genootschap en zijn belangstel- het niet te zijn. opkijken, bewijst de brede acceptatie van om zijn woede uit te drukken over de live elektronica, video, performances over ziekte. Ik van ben de politie van Amsterdam. en muziektheater. gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word kunst, je vergaren “Bezoekers kunactie ling voor de sociale positie van de kunde conceptuele die veertig jaardegePeter(s) en meter ook begonnen was. met een blog en gitaren ook zichtbaar leden een raar, diabetesDie pakte af van straatmuzi- nen zien wat jonge componisten bezig stenaar in het algemeen gegeven’, dat hij Wolf moeilijk en revolutionair patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen tot erelid werd benoemd. De door hem De keuze viel op een reusachtige strip op Hanny van den Brand lijkt mij niet zo’n kanten. Zijn gloeiend hete noten, de houdt en boeit. Alleen dat al is een reover de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels ingestelde prijs wordt vanaf 1952 uitge- doek , ‘Lachen met Lachmed’, die werd kunstenares die de wereld zal schokken, scherpe tekst en de vitaliteit van deze den om te komen”. schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de reikt. maar haarbleek prijswinnende tekening is in compositie zijn rebels en hebben nog bekroond door krullerig houtsnijwerk. sen in het lichaam. Maria er Niet alle leden van Pulchri hebben werk Maar het won niet de Jacob alleszins alle opzichten goed gemaakt. Ze was “su- steeds niet aan actualiteit ingeboet!” Hartog-prijs. De concerten vinden plaats op het Koninklijk klaar voor, maar bleef ingezonden. Maar 187 deden dat wel. Een tweede nominatie kreeg perblij” met, geloof ik, alleen al het boeket Andere hoogtepunten zijn het optre- Conservatorium, in Korzo5Hoog en in de Grote Mary toch ookGenog een tijdje verder Met een maximum aan één werk per in- radts met een uit autobanden dat bij hetZe geldbedrag kwam en het feit den van het Utrechtse Rosa ensemble, Kerk in Den Haag. De volledige agenda is te gemaakte, naar de psychologe gaan. had de lancering van een nieuwe groep vinden op www.springfestival.nu. zender, hoe klein of groot ook, levert dat gestileerde bloem. De winnares zij inomdat de schijnwerpers werd gezet. werd dat die begeleiding nodig ze

Jacob Hartogprijs voor Hanny van den Brand

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


14

16

Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

Nieuwe pitchers voorzien honkbal van extra elan

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Marc

Oranjekoorts stijgt EHL

Twee jaar geleden ging de eerste editie al die flitsen en verschillende cameraposivan de EHL (European Hockey League) van ties er bepaald niet rustiger op. Soms moet je koesteren wat je hebt. start. Zeg maar de Champions League van het Dat het hockey buiten al deze technischehockey. Een jaar lang strijden de beste ploe- en regelveranderingen ook nog gewoon gen van Europa om de hoogste eer. Het hockey blijft, bleek wel toen de ploegen De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Zespektakel brachten zelfsuit een speciale mondt in een finaleweekend voor de halve finales bekend werden. Rotlanders is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets in (hoe kan het anders) Nederland. Afgelo- terdam, Bloemendaal, Leuven en Hamlië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de triweek werden de achtsteen kwartfi- burg plaatsen zich voor de halve finale. Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bunepen of de woonkamer. Het suchet EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld nales gespeeld in Hamburg. een Het weer was Het speelschema had eerder bepaald dat oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je de twee Nederlandse ploegen niet tegen goed en het hockey aantrekkelijk. ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkop Deflap EHLdie wordt ook gebruikt om regelveran- elkaar zouden uitkomen. Daar werd echook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een je omhoog kan klapetalage van de seksshop kreeg de pen. deringen «Precies een Ditbrullende te testen. alles in een niet afla- ter, door de EHL, op tweede Paasdag een pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerard tende poging om aan hockey te stokje voor gestoken. De mogelijkheid dat nog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl deaantrekkelijker kassa maken. Veel camera’s, coaches met micro- twee Nederlandse ploegen elkaar zouden lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele dametjes zo’n shirt kopen. brators», zegt de ver«De voorbije week vlogen ze de De nieuwe aanwinst Aeden McQueary zorgt voor een positief gevoel. >één Foto:van Creative Images foontjes, videoscheidsrechters zijn ingredi- treffen in de finale werd onwenselijk gekoopsters. «Een gewone, één om deur uit, iedereen neemt ze mee.» ënten om het spel net die push te geven acht. Het schema werd daarom aangepast stimuleren zegt Voogd.de “AlG-spot denk iktedat we verledenen jaardan wist al dat het Hollandse honkbal goed is. Vorig seizoen ontliep SV ADO Toeteren nog drie ‘vibrerende kogels’ in de om het echt grote publiek aan te spreken. en Bloemendaal en Rotterdam treffen elhet diepste punt van het dal hebben gehad. Ik heb altijd gezegd, na mijn professionele ternauwernood degradatie uit de van de Nederlandse Helemaal klaar lukt voor strijd We zitten inkleuren een opbouwfase en willen weer carrière ga ik naar Italië of Nederland”. Vooralsnog datdeniet echt.zijn De kijkcijfers kaar nu wél in de halve finale. Dat heeft vlag.» Het Eventeam laterheeft haalt het meisje Vorig jaar speelde hij bij verschillende Mi- de cafés. In Café Santé hangt het een goede Hoofdklasse. Het eerste competitie- omhoog kijken”. waren niet florissant, hetgeen zich ook wel weinig met topsport te maken, waar het kleine voetballetjes Jupiler maakt deze oranje toeters. balans van nog jongetwee en oude spelers, en spelersbo- nor League clubs van de organisatie van de plafond vol met oranje alpenhoweekeinde van het nieuwe seizoen ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes laat verklaren door de bestelt, uitzendtijden. De juist wenselijk is als de beste ploegen elmet ervaring op niveau die debuteren in de Pittsburg Pirates. “Ik zat de laatste maanden kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgtNederlander er ééntje», gaat vertelt metcafébaas Pasen liever naar kaar in de finale treffen. Het heeft ook wel Hoofdklasse, aldus de eveneens op dit ni- in Arizona. Daarvoor zat ik vier maanden in bracht geen geluk. Twee keer Een ook pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje veau debuterende Voogd. Een plaats bij de Californië en twee maanden in North-Caroeen sekseen woonboulevard of attractiepark dan iets aandoenlijks. Ten koste van alles progen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te laverloren de Haagse honkballers shop met play-offs zou uiteraard mooiDaarvan zijn, maarkrijg dat je lina.ten Bijmet de Minor League clubs ben je veel chen. «Weet je dat deze gemaakt bekkenspieren. ‘Miss Holland’ of een voetberen te voorkomen dat de EHL lijkt op een dat er naar hockey wordt gekeken. boa DOOR Neptunus, is niet reëel, stelt hij. orgasme.» “Ik denk dat we met onderweg; je hebt geen vast contract”. vanoranje het sterke een beter balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Zoals gezegd worden er in de EHL veel veredeld Nederlands kampioenschap. Als en dito plaats vijf of zes ook tevreden zijn”. Hoewel hij bij ADO en het Britse team als zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens methoedje. 0-4 en 10-1. Toch ziet nieuwe ADO haalde ruim tien nieuwe spelers om werper wordt opgesteld, wasstormloop hij in de Ver- beslist Leeuwenpak met van dezehet kunstgrepen de toekomst van nieuwe regels uitgeprobeerd. goed, maar de grote de Nederlanders te sponso-De laatste de zomer WK 2006 werden er bij onze bereiken, waaronder deop- enigde Staten actief alsHet catcher. Het zijn de ren. Landverraad? Kan best, maar coach Leo Voogd licht aan het einde deze doelstelling teWie moet nog komen. vertrouwen toch iets minder noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verde EHL moet worden veiliggesteld, moevondst is de regel dat je een vrije slag naar pitchers McQueary, Brits international, entri- ‘twee posities vanbeetje het veld’, vindt in beste de ploeg is een zoek, hé.Mc- daarom zullen wij er niet minder gewonden naar de kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. van de tunnel, mede dankzij de jezelftoeteren.» mag passen. Ze hebben er een mooie ten we vrezen voor haar bestaansrecht. Dat de Amerikaan Tyler Levin, die inwil de AustraAl ze is hij blij dat hij naarwordt de werpheuPas als gaan winnen, Ne- hard mee bune trekken, Queary. lische competitie werd uitgeroepen totbij Most verhuist,weer zodattehijklein niet en meer de hele het door de direct betrokkenen wordt gekomst van enkele nieuwe pitchers. voorhet bedacht, maar die ben kleurt hettijd Op deEngelse kers opnaam de taart, typische kan terecht de lo- velderland De elektronicaketens zien de Nederlanders dus Valuable Player. McQueary ze op omver gelopen en verkeerde slagen oranje landwordt massaal oranje.» is het wel nogo.i.d.). even Het komt kale vonden ‘feestwinkel’ maar al te graag winnen. Want de verkoop accepteerd, geeft ook wel naast te denken. ik gebak, even vergeten (selfpass aanraden van de bondscoach van het Britse hoeft te blokkeren.Blokker door Eppo Ford Winkelketen wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, Hoe dan ook. Op 30 meiop gaat verder. de snelheid het tompoes», spel ten goede, dus team Stephan Rapaglia, en oud-ADO speler schaart zich alvast verkopen we de van oranje frituurpannen, radio’s voor hethet werk en zelfs niet. Op zich niets mis mee, maar ook uitgesproken zegtwaarom de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als Het is een mooie zomeravond, de velden en Brits international Alex Smith, waarbij ze Gastvrijheid het Nederbakje kun je zoeteMarc broodjes over de toonbank. Neem daar van SV ADO naast de Dedemsvaartweg zijn de vraag hadden neergelegd of ze een pit- Sindsachter eind maart is McQueary in Neder- «Zelfs debij EHLeen moet niet koffie verworden tot een onDelissen elf- dat hij tot eind sep- dan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, drukbezet. Softbaldames en senioren slaan cher wisten die ‘voldoende inningen kan land, het islandse de bedoeling gebreidelde probeertuin voor allerlei geEx-hockeyer en advocaat, dan kom je de volgende weken voor de non-food hun ballen. De nieuwe aanwinst Aeden opknappen’ en doordeweeks de jeugd kan tember blijft. De club heeft een appartement op eenwww.delissenmartens.nl extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. dachtespinsels. Ook wordt het beeld met McQueary geeft training aan de junioren. trainen. Omdat elke club maar één speler geregeld op loopafstand van ADO, waar hij Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal Hij staat op de werpheuvel en daagt zijn onder contract mag hebben van buiten de vrijwel dagelijks te vinden is. De gastvrijietsje meer mag zijn. «Vooral de grote pupillen uit zijn worpen te raken. Nadat de Europese Unie, zijn spelers met een Euro- heid van de club heeft hem verrast, zegt plasma- en lcd-televisies doen het dan oefening is afgerond, leert hij ze hoe je een pees paspoort gewild. hij. En er is geen sprake van een cultuurgoed», zegt Henk Kok, directeur honk moet stelen. Een handvol toeschoushock, al hoopt de in Florida opgegroeide van de Raad Nederlandse wers kijkt toe en bespreekt de salarissen van Strijd McQueary dat de zomerse temperaturen Detailhandel. «Mensen kijde Amerikaanse topspelers uit de Major De sinds zijn zevende in de VS wonende Brit nog wel een stap omhoog maken. Sportief ken nu even niet meer League. In de kleedkamer maken de spelers Aeden McQueary (24) voldeed aan het pro- gezien verwacht hij dat het team mee kan SV Erasmus kan terugkijken op een wel heel de mindere waren. Zondag spelen we de op een paar honderd van het hoofdteam zich klaar voor de trai- fiel. Hij ging graag op het aanbod van ADO draaien in de Hoofdklasse. “We hebben rendabele week. De promovendus won twee resterende zeventig minuten tegen een ploeg euro meer. Het moet ning. Buiten kijkt de boomlange coach Leo in, vertelt hij nadat hij zijn training met de goede pitchers en een goede defensie. De degradatieduels op rij en heeft lijfsbehoud in die absoluut behoort tot de sterkste onze allemaal zo uit groot Voogd vooruit op het nieuwe seizoen. De jeugd heeft afgerond. “Ik heb met het Britste aanval is sterker dan vorig jaar. We hebben de Derde Klasse Zondag weer volledig in eigen competitie. Wij zitten momenteel in de ‘winmogelijk zijn.» eerste competitiewedstrijden tegen Neptu- team veel in Europa gespeeld. Na de World betere spelers. Ik denk dat we veel wedstrij- hand. Erasmus is bovendien de enige van de ning mood’. Ik ben heel benieuwd hoe dat nus staan voor de deur. Hij is nog onwetend Baseball Classic en de twee gewonnen wed- den met 1 of 2 punten verschil zullen win- kandidaten die hier aanspraak op mag maken gaat uitpakken”. Gevoelig van de komende nederlagen. strijden tegen de Dominicaanse republiek nen. Maar we moeten elke wedstrijd strijd volgens aanvaller Robin Koers (30), die in het De supermarktke“We zitten nog steeds is een tussenseizoen”, kent iedere honkbalfan Holland. Maar ik leveren, willen we meedoen”. verleden voor ADO Den Haag voetbalde. Daarna volgen duelstens met Duindorp doen ook(thuis) gretig op “Niet zozeer op basis van de laatste twee en DWO (uit). Erasmus meestaat aanmomenteel de oranjeer misschien in? wedstrijden, we spelen al heel het seizoen goed de tiende plaats, zitkoorts. Albertmeer Heijn liet voetbal. Ik kan me eigenlijk geen wedstrijden “Het verschil met nummer negen Duindorp 24 miljoen Welpies —is herinneren dat we zijn weggespeeld. We heb- zes punten en lijkt onoverbrugbaar. Als je— reapluchen mini-leeuwtjes ben nu twee echte degradatieduels achter de listisch bent, is de tiendedie plaats het hoogst maken ze indus winkels zullen moet uitdelen. Volgens sturug en daarin waren we beide keren duidelijk haalbare, of het wel heel raar een lopen”. die van marktonderzoeksbusterker dan de tegenstander. In het duel met Gfk kan de suRAVA kwamen we met tien man te staan en Dan speeltreau Erasmus dusde welEK-gekte promotie-degrapermarkten liefst 45 miljoen euro opverwachtte niemand dat wij nog zouden win- datiewedstrijden. Niet is dan nen. Maar iedereen deed er juist een schepje brengen. “Ja, maar hetmeedoen, belangrijkste isook dat uitgeslowe directe ten. «Het keert zich zelfs tegen je als je erzomer niet oefenmeester dit tot ieders tevredenheid. In Heini Otto om zich heen. Zij vormden bovenop en we wonnen met 1-2. Tegen ODB Hoewel de voortekenen voor ADO degradatie ontlopen. Ik heb afgelopen aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. Nezijn eerste twee maanden toonden NEC en een ijzersterke ploeg die in de strijd om ging het afgelopen maandag wat makkelijker de overstap gemaakt van VUC naar«De Erasmus. Den Haag zo gunstig leken, ging het Sparta al belangstelling, maar de geboren de KNVB- beker diverse Eredivisionisten en pakte ik ook nog eens twee doelpunten mee. derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. De ploeg was toen net gepromoveerd, dan is verleden duidelijk dat Leidenaar heeft besloten ook de aankomen- het nakijken gaf. In zijn eerste seizoen zou Ik sta nu op een totaal van acht goals”. In het het al een was hele al prestatie alste je merken je het seizoen zaterdagavond in een uitverkocht consumenten winkel wisselen de twee seizoenen aan te blijven als eindver- Groenendijk de helft van alle wedstrijden erna kuntvan handhaven. Daar gaanom we booddus ook stadion volledig mis. Vier minuten alsspannend blijkt datgenoeg hun winkel niets antwoordelijke op de bank van de Tricolores. in de Eerste Divisie spelen. Zondag het restant van de gestaakte wed- schappen voorte endoen dat zal worden. Wij (CSG) extra biedt.» Eerder had hij al de amateurs van Katwijk strijd tegen BMT. staan op achttien punten, ODB op zeventien en voor het einde trok Sparta het duel Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers onder zijn hoede en werkte hij als assistent Contact “Daar waren we destijds niet blij mee. De RAVA op zestien. In de voorlaatste speelronde naar zich toe, waardoor de ploeg bij Sparta en Ajax. Als voetballer kwam hij Later was de Leidenaar met het verwoes- scheidsrechter moest na twintig minuten spelen zij nog tegen elkaar. Een gelijkspel zou uit voor laatstgenoemde clubs, maar zijn tende schot een vaste kracht in de forma- geblesseerd afhaken, terwijl wij zeker niet voor ons het beste resultaat zijn”. van André Wetzel een onzeker slot doorbraak op profniveau heeft Groenendijk tie die in het seizoen 1985-1986 ongeslaAANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK van de competitie tegemoet gaat. aan de komende tegenstander te danken. gen kampioen werd in de Eerste Divisie. De linkermiddenvelder was zeventien jaar Na twee jaar vertrok de middenvelder Ook komende week staan er interessante sportevenementen Zondagmiddag gaat ADO op bezoek Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk toen hij van het Leidse UVS overkwam naar naar Roda JC en bracht zijn loopbaan hem op de agenda.parDen Haag Centraal maakte voor u een kleine De Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan ‘Zoneoude voor windturbines - Eeklo’ voorlopig vastin Tilburg , waar een bekende Maldegem de residentie. Na vier van weken bij de beloftes bij Ajax, Manchester City, Sparta en FC Watbevalt er allemaal te doen, zien en beleven? tij staat vandaag voorselectie. een zware gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen ADO toenmalig coach Cor van Utrecht. Sinds zijn vertrek is Groenendijk sindsdefebruari de sceptervoorschriften zwaait. voor invan slissing. Ze moet bepalen of de stemstedenbouwkundige delen vanhaalde de gemeenten der Hart hem bij het eerste elftal.In InTurkije een oe-is opnieuw ADO Den Haag echter altijdontstaan blijven volMaldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen in Migrote ongerustheid over fenwedstrijd laten zienvervagende gen. Nogscheiding steeds heeft hij contact met ver- ADO – Pioniers. honkballers vanmeegeteld ADO zijn Dick van der Toorn echter nog steeds mogelijk chigan>De en Florida alsnog de stilaan tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemenmocht over hetGroenendijk plan hij en kon en21inaugustus het eerste competitieduel schillende mensen die werkzaam door na Remco Benschop van start metantwoord een nederlaag worden. Eengegaan positief zou om degradatie te ontlopen. Winst op HBS is Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnenzijn vanbij het de competitie een openbaar onderzoek dat loopt van 23 wat juni tot met Hillary Clinton (foto) een laatste Directoraat Religieuze een staatsinstelling. startte hij in tijdens de basiself van FC Den voor de club en een Zaken, aantal malen per jaar is hij tegen Neptunus en gaan dit weekend op zoekwa- dus meer dan welkom. Zondag 19 april, 14.00, 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Hetdirect plan ligt terkansje geven om de strijd tegen Het Kleine Loo. die periode op de volgende plaatsen inzage: Haag, dat destijds op sterven na dood was. op de Haagse tribunes te vinden. Nu staat naar herstel Na afloop van het debacle tegen Ajaxterzei tegen de Konica Minolta Pioniers. • in het gemeentehuis en Eeklo; te winnen. Maar gebruik deodorant of parfum buitenshuis is uit ZondagBarack De club had de tribunebrand netHet achter de van hij als hoofdtrainer van Willem II wellicht Fons Groenendijk dat dit van de Maldegem langste mid19 april,Obama 14.00, Leen Volkerijkstadion, • bijdie dehijafdeling Planning van het Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. moeten goed Dedemsvaartweg/Steenwijklaan. rug,Departement was gedegradeerd uit de Eredivisie en Vrouwelijke op het puntlichaamsvormen om ADO Den Haag de genadag was ooit opRuimtelijke een voetbalveld had HCKZ – Rotterdam. >Door de laatste winst op Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is eenDevorm van overspel zordeklap te geven. Hagenaars hebbenen doorgebracht. Na 45 minuten keek Willem verkeerde bovendien in grote financiële SCHC hebben de dames van HCKZ nog steeds Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen alleen reizen, want dat kan leiden SVV Scheveningen Michigan–en werden uitgeslomet eenmogen nog niet wedstrijden tegen Feyenoord (thuis), II al tegen een 5-0 achterstand aan en in de gen. FC Den Haag begon in 1982-83 TerFlorida Leede. >Scheveningen uitzicht op de vierde plaats in de Hoofdklasse U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel eerbaarheid erger kan terugkijken ten omdat ze hun voorverkiezingsdaspelers over sc hun Heerenveen (uit) en enkuisheid Vitesse en (thuis) tweede helft liepen de Amsterdammers zelfs geheel nieuwe selectie. Veel oudere op een heerlijk paasweekend. Hockey. Die geeft recht op deelname aan de www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om – voor de boeg en kunnen zich een nieuwe De groenhemden uit naar 7-0. Een niet heel merkwaardige op- – als Lex Schoenmaker en Aad Mansveld pakten zesvan punten uit twee play-offs. De dames staan momenteel op de Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parnederlaag absoluut niet veroorloven. De duels, terwijl de directe concurrenten punten zesde plaats en ontvangen zondag de nummer merking dus van Groenendijk, die als hoofd- waren gestopt. indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen jagen.haven Turkse lieten liggen. goede beide broodnovrij mogen oude hem generatie maakte zo plaats voor Tricolores lijken al wel in in veilige trainerontvangst van Willem Eenscore veiligeinplek in destaten Hoofdklasse achttijnotabelen uit Rotterdam.die Zondag 19 april, kiezen 12.45, bewijsIIbijtot deafgelopen gemeente zondag in kwestie ofDe verstuur aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar nieuw talent, waaronder – het verschil met de degradatiezone be- A ligt binnen handbereik, maar vereist een Klatteweg. geen bijzonder grote nederlagen te verduren naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning vier jongens uit onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Leiden. Marco van Alphen, Ron de Roode, draagt zeven punten – maar niettemin nieuwe zege op Ter Leede. Zaterdag 18 april, kreeg.Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Sinds Andries Jonker halverwege februari Joop Lankhaar en Groenendijk stonden eist Groenendijk dat zijn mannen elke 14.30, Sportpark Houtrust, Laan van Poot. SV Erasmus – BMT.> Het duel uit de Derde dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten voorstelde om in het belang van de club een samen bekend als de ‘de bende van vier’. wedstrijd ‘de pollen uit de grond lopen’. Klasse C datis eerder werd gestaakt vanwege staten binnen en Obama slechts 67. stond, het zeer onwaarschijnlijk dat stap terug te doen, ging assistent Groenen- Een jaar later kwam René Stam daar nog De Tilburgers zullen dat zondagmiddag VUC – HBS. >Zaterdag verloor Zondaghoofdklasser het geblesseerd uitvallen van de arbiter, wordt Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario dijk voor het eerst aan de slag als hoofdtrai- bij en werd het de ‘bende van vijf’. Dat anders moeten doen dan in het duel met VUC metmet 1-0 van en maandag gingente degaan aanstaande zondag De tussenstand nogADO’20 drie voorverkiezingen goedkeurt. Enuitgespeeld. ieder mogelijk comproner van een club in het betaalde voetbal. On- vijftal speelde zich al vrij snel in de basis Ajax, want tijdens dat ‘Paas-fiasco’ was Voorburgers ook al onderuit FCbuurt Omniworld is 0-0, met nog voor zeventig minuten te spelen. opnieuw dicht inbijde van Obamis schiet Clinton tekort. (GVV) danks zijn geringe ervaring doet de 44-jarige en had ervaren jongens als Martin Jol en daar weinig van terug te zien. (3-1). Hetma’s is voor de ploeg vankomen ad interim Zondag 19 april, 14.00, Erasmusweg.Foto Reuters totaalscore en trainer dat als ul-

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Kapitale zeges voor Erasmus

Krijgt ADO de genadeklap van oud-speler Fons Groenendijk?

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

Tip 5


Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Peter Hodes bezoekt project MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) van het Rode Kruis ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Op zijn fietstocht dwars door Afrika Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG Halverwege maart brak voor Peter Hodes, een 60-jarige Hagenaar, een belangrijk moment aan. Na drie maanden zwoegen door Egypte, Soedan, Ethiopië en Kenia ging hij in Tanzania over de helft van de 11.777 te fietsen kilometers in de Tour d’Afrique. Met de verschrikkingen is het echter nog niet gedaan.

Tanzania, vakantieland of levensgevaarlijk? In Noord-Kenia ondervindt Peter weer aan den lijve wat slechte onverharde bergwegen betekenen voor een Hollandse fietser zonder bergverzet. Na kilometers lang zwoegen komt hij ’s avonds uitgeput in het kamp aan, inmiddat het uiteraard geen pretdo so En ik voel breken het me nog delslone 14 we kilo can lichter. Betere tijden aan denken: in Arushaneur: (Tanzania) als hij een little, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar teaantal heeft en zijnInomgeving op zijn gemakgenwoordig in zich optoch kanvanalles nemen.aan te can rustdagen do so much’. ker?!’. het ziekenhuis kregen doen is. ‘Beetje uitkijken met Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: Dan is Tanzania een land waarheen hij wel met zijn partner op vakantie wil dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insuom schap de Kilimanjaro te beklimmen, optesafari te gaan te en bezoeken. line prikken hup - alles onder kan missen maar perfect behandelen, le-of Zanzibar controle.’ Uit dit soort reacties wanneer je op bevenslang dan wel. Maria kreeg Als hij zich echter weer met de fiets moet verplaatsen, blijkt ook Tanzania zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral een land waar fipront etsen levensgevaarlijk kanHad zijn.zeDoor regenval zijnziekte de op het de impact van deze Deze woorden schitteren legd. Het was ernstig. nog hevige naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar onverharde wegen in modderpoelen veranderd waardoor grote wordt. gatenSuikerziekte en onderschat is ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesukBarbara.kuilen «Daar staat mijn gezin niet te zien zijn. Een Amerikaan moet de Tour verlaten na een val in voor en dat willen wij ook uitdrametkrijg eenje slagaderlijke bloeding en gecompliceerde elleboogfractuur gen. In jezo’n dooiegat eentje bijna niets voor mekaar.Peter Zeker weet niet gelukkig ongeschonden Malawi te bereiken. tot gevolg.

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n als het op een dag eens goed fout duizend hippo’s laten maken loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag opklamboes de anPeter deelt uit in Malawi waarop diabeteskinderen hun dere soms lelijk kan keren.» Tijdens zijn rustdag in Lilongwe (Malawi) is Peter in de gelegenheid om een prikangst kunnen overwinnen Verwarrend malariaproject van het Rode Kruis te bezoeken. De stichting Malaria No

Barbara: «Op 14 oktober 2006 inderdaadRode goed te behandelen, allemaal werden we gevloerd: Maria bleek More! Nederland steuntkeld. daarHet eenwas project vanerg hetverNederlandse Kruis aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken district Dowa samenwerkt het Malawi Kruis. Peter wordtWanneer je men vermoedt. ziekte voormet het leven’, haddenRode de dan lang wasdat ze in een supergezonde als volwassene dokters gezegd tegen Maria. Dat bloem geweest en dan plots bafopgehaald door Gloria Kunyenga van het Malawi Rode Kruis en Ad gediagnosticeerd Beljaars dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al gevan het Nederlandse Rode Kruis. Zij brengen hem naar het dorp Sichisichi moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al eens doorgefeest, je hebt daarvoor was ze nog zoals alle toneel plassen en hadden we een bevolking urine- dag waar de lokale hem verwelkomt met dans, en gedichten dieal wijn staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar getaover malaria Peterwas zietzeen hoort er welke activiteiten feld.het EenMalawi kind metRode diabetes mag plots anders. Dat maakte blaasontsteking, dachtgaan. ik. Een dat op voorhand allemaal haar erg verdrietig en opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging Kruis onderneemt om de ziekte te voorkomen. Na eenpen. rondleiding door een schrapAanvaarden dat je een leven halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» veel beperkingen moet leiapotheek enmeisje een kraamafdeling deelt Peter buiten aanmet de bevolking klamboes verne waar ik een jong zag den, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten Teneur en bedankt de bewoners voor hun warme onthaal. wassenen, maar uiteraard nog was metuit insuline. Omdat hij ik ver«De naaste omgeving reageerde pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. dingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het Deikklamboes bieden bewoners bescherming de dodelijke ziekte één koekje uit het pak mag zag, dacht intuïtief aan Maria. deklonk dezelfde relativerendetegen te- maar halen. Dat het zich elke dag moet malaria. Peter weet dat en heeft aan zijn fietstocht een sponsoractie gekoppeld inspuiten met insuline. Dat het op voor Malaria No More! Nederland met het streven €11.777 op te halen, €1 nooit per ofte een verjaardagsfeestje nooit twee glazen cola mag kilometer. Al voor €10 kan de stichting ervoor zorgen dat een levensreddende drinken. Maria kan wel degelijk leven klamboe op de juiste plek gebracht wordt en de lokale als gemeenschap vooreen ander kind, maar je moet voortdurend alert zijn. Bovengelicht wordt over malaria. Draag uw steentje bij en maak nú een donatie over. dien moet iedereen uit de omgeving van het kind op de hoogte te zijn én meewerken.»

25 april Wereld Malaria Dag Op 25 april a.s. is het Wereld Malaria Dag. Dan voegt Psychologe Peter’s zoon, Jan «Maria is een tijdje naar een psyHodes, zich bij zijn vader om samen de laatste etappechologe te fietsen, vanZe moest dat sogegaan. wieso doen als kans wilde maWindhoek naar Kaapstad. Op diezelfde dag kunt ú in Den Haag bijzede ken op een insulinepompje. Dat informatiestand op de Afrikadag de medewerkers van pompje Malariazorgt No More! ervoor dat ze zich niet langer elke dag moet inspuiNederland persoonlijk ontmoeten zoals de nieuwe directeur Arjan Erkel. ten. Een psychologe onderzoekt Voor een donatie aan Malaria No More! Nederland: Rekeningnummer 56.10.25.312 o.v.v. Peter Hodes of on-line via www.malarianomore.nl

dan of het kind mentaal klaar is voor het dragen van zo’n pomp, want vanaf dat ogenblik word je ook zichtbaar een diabetespatïent. Ze bekijkt ook of het kind over de zelfredzaamheid beschikt om zelf de canule te plaatsen in het lichaam. Maria bleek er alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

17

15

DeWedstrijden Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 januari

ZATERDAG HOOFDKLASSE A Zaterdag 18 april, 14.30 uur Scheveningen – Ter Leede Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rijnsburgse Boys Capelle Barendrecht Ter Leede ASWH Quick Boys Katwijk FC Lisse Noordwijk DOTO Excelsior M. Scheveningen ARC Heerjansdam

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

55 46 45 39 38 35 32 31 24 22 20 19 17 15

ZATERDAG 2E KLASSE C

ZATERDAG 3E KLASSE A

Stand

Stand

Zaterdag 18 april, 14.30 uur DUNO – Valken’68 MVV’27 – Haaglandia SVC’08 - Naaldwijk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DUNO DSO MVV’27 LYRA Zevenhoven RCL Gravenzandse vv Valken’68 SVC’08 Nootdorp Haaglandia Naaldwijk

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Zaterdag 18 april, 14.30 uur Forum Sport – Oegstgeest LSVV’70 – SEV RAS – Roodenburg Semper Altius - Kagia

44 40 38 37 29 27 26 22 22 19 18 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Forum Sport Roodenburg GHC Oegstgeest RAS Semper Altius LSVV’70 DSVP SEV Kagia DWO Honselersdijk

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

50 35 31 28 27 27 26 25 22 22 21 20

ZATERDAG 3E KLASSE C

ZONDAG HOOFDKLASSE A

ZONDAG EERSTE KLASSE B

Stand

Stand

Stand

Zaterdag 18 april, 14.30 uur Geen programma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monster PPSC Victoria’04 KMD Zuiderpark Zwervers IJVV Die Haghe Schiebroek’94 Lombardijen VVK DVO’32 PGS/Vogel

20 20 19 20 19 19 20 19 20 20 20 20

Zondag 19 april, 14.00 uur VUC – HBS AFC – Haaglandia (14.30 uur)

43 43 35 35 34 28 27 20 19 18 17 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Argon Westlandia Haaglandia Hilversum VVSB AFC Hollandia ADO’20 HBS Omniworld Elinkwijk VUC DWV Turkiyemspor

20 20 20 20 21 19 20 21 21 21 20 19 20 0

39 39 36 34 32 31 29 29 25 24 20 19 10 0

Zondag 19 april, 14.00 uur Feyenoord AV – TONEGIDO RKAVV - Leonidas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Neptunus Feyenoord AV TONEGIDO DHC SJC Nieuwenhoorn JHR RKAVV Leonidas DCV Woerden Boshuizen

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

42 42 36 36 34 28 24 23 20 19 14 12

Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben ZONDAG TWEEDE KLASSEnog. C VanafZONDAG DERDE KLASSE A ZONDAG DERDEDe KLASSE Coster C diabetes en dat aantal groeit 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. Zondag 19 april, 14.00 uur Zondag 19 april, 14.00 uur Zondag 19 april, 14.00 uur in –haar bloed tonen waarErasmus met zoveel vragen de insuline Vredenburch Kickers’69 – BMT het UVS zit. - HVVZe kan het suikergehalte soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, geStand Stand Stand vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen dig als ik oma ben, mama?, en benen en ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ievinger prikken om moet die ook 48dag in dat in het ziekenhuis 1 haar Teylingen 20 de46 der1 kindje Wateringse Veld 20 39 1 insulinepomp Alphense Boys dan20 glucose in haar bloed te meten en mee in2 mijnQuick kist?’. ‘Waarom kunde diagnose moet verwerken, 2 Vredenburch 19 34 2 GONA 20 39 20 44 dagen zelf de canule nen ze3 mensen cadeau te doen. 3 drie Lisse 20 34 zo’n3 hippo Verburch 20 Met36 HVV met kanker gene19 36om de voor haar pomp vervangen. Voor zen en4 mij niet, mama?’. Dat soort amper 5.000 euro zou ik al 4 Voorschoten’97 19 31 4 HS Texas DZS 20 zo’n35 GDA 20 35 vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten 5 Blauw Zwart 20 31 5 BMT 19 30 5 VELO 20 32 als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» 6 Kickers’69 19 30 6 DWO 20 28 6 Wilhelmus 20 27 het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in 7 mogelijk Foreholte 20 29 Barbara’s 7 Laakkwartier 20 27 7 hetADO Haag Je20 zelf leren plaatgen dat ooitDen over gaat. kan 27vroeg hoofd heeft postgevat, 8 SJZ 20 26 8 Den Hoorn 8 HMSH 20 21 alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek20 naar26 9 een DOSR 20 25 sponsors. 9 Duindorp 9 zal UVS 19 19huizen beroep op een armzamet haar dragen.» Yves Leterme,20 Her-24 10 Alphen 19 23 man 10 DeErasmus 19 18 10 VCS 20 18 Croo, Bruno Tuybens, 11 ESTO 20 15 Rani 11 DeODB 20 Bel,17 11 UDO 20 18 Coninck, Marc De 12 Alkmania 20 06 Marijn 12 De RAVAValck: Houtwijk 20 die16 12 RKDEO 20 11 iedereen iets of wat is, krijgt te maken met Barbara Flamand. Ook een brief voor prins Filip en prinses Mathilde ging deze week op de bus. «Ik val iedereen lastig, ja», lacht Barbara. «Ik heb dan ook niets te verliezen. Ik wil gewoon zo ontFUTSAL (eredivisie) HOCKEY dames HONKBAL (hoofdklasse) zettend graag dat dit project Vrijdag 17 april (hoofdklasse) Zaterdag 18 april, 14.00 uur slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook– ADO vruchten af. Actrice Totelos – Multicult, 21.00 uur Pioniers Zondag 19 april, 14.45 uur lige spons waarop «De diabetes Maria voetbalFC Rijswijk –van CFE/VDL Groepheeft 2, 21.30 uur ZondagJonckheere 19 april, 14.00en uur Amsterdam – HDM de kinderen Martine kunnen inoefenen. ler Bjorn haar, maar ook mijn leven flink hun injecties De Wilde willen meter ADO - Pioniers HGC – Kampong leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipveranderd. Ik heb loopbaanon- Een Klein Zwitserland – Rotterdam HANDBAL dames een veel beter hulpmid- po.SOFTBAL derbreking genomen voor haar leek mij Jeugdschrijver Marc De Bel Woensdag 22 april (eredivisie playoffs) (hoofdklasse) hun prikangst te overwin- wilZaterdag medische opvang. Omdat Maria del om meewerken door HDM – Laren Zaterdag 18 april, 19.00 uur 18 april, 14.00de enknuffel 15.45 uur te leren met hun te introduceren nog te Hellas klein-is om alles te kunnen nen, Hurley – Kleinomgaan Zwitserland SEW Centrals – Storks in een kinderweten,Zondag ben ik19 redelijk bezeten De- EHS Bel wordt ook ereapril, 13.30 uur in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. Kokolishi hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi beKwiek – Wings HOCKEY heren (hoofdklasse) vergaren over de ziekte. Ik ben gin,WATERPOLO nee?» Zondag 19 april, 14.45 uur (hoofdklasse) en meter ook begonnen met een blog en Peter(s) Den Bosch – Klein Zwitserland HANDBAL heren Zaterdag 18 april, 20.15 uur zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen (eredivisie playoffs) SCHC - HGC HZZian – Polar Bears rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels Zaterdag 18 april, 21.00 uur kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Hellas - Volendam


16

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

ÉÉN EK-MATCH EN NEDERLAND WORDT GEK * Theater / muziek WINNEN / evenementen Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot 13.30 Theater in de Steeg: ‘Acoustic Alley’. € 15,-. www.theaterindesteeg.nl 10.00 Loosduinse Hoofdplein: ‘Braderie’ . Gratis. het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match win14.00 Koninklijke Schouwburg: ‘Romeo en Ju10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. over dejeugd grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» lia’ het Nationale Toneel. € 16,- t/m 24,€ 14,50; 10,50. www.madurodam.nl UITpas 14,50 t/m 22,50. www.ks.nl 19.00 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Disney’s high broken. Geen handelszaak CHRIS SNICK 14.00 Lucent Danstheater: ‘Nationale finale school musical’ . Gebaseerd op de gelijkna- die geen oranje attrivrijdag 17 april

15.00 Koninklijk Conservatorium: ‘Springfestival’. Gedurende vijf dagen en avonden presenteren de studenten hun eigen werken in de vorm van concerten, workshops en lezingen. Elektronica, performances, groot ensemblewerk, video en muziektheater. Gratis. www.koncon.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Roberto 1’. Een zwart reisverhaal van een jonge crimineel die fout op fout begaat. Het gaat over een leven waarin je best doen kan leiden tot een catastrofe en waarin je wereldberoemd wordt tegen wil en dank. € 13,- UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Een cowboy met zijn handen hoog juicht waarschijnlijk niet’ RO Theater. Het fenomeen euforie staat centraal. Met minimale middelen en weinig woorden onderzoekt Batelaan waarom het zo lastig is ongegeneerd te juichen in gezelschap. € 15,- UITpas 13,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater PePijn: ‘Bobby Rootveld - De Da Vinci Mode’. In De Da Vinci Mode worden muziek, actualiteit, humor en ontroering tot een geheel gesmeed. € 12,- UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl 22.00 Bar restaurant Pavlov: ‘Live Jazz in Pavlov’. Gratis. www.pavlov-denhaag.nl

Oranjekoorts stijgt

Prinses Christina Concours’. In korte optredens van circa 10 minuten laten de finalisten hun favoriete muziek horen. € 15,50 t/m 17,50. www.ldt.nl 14.00 Theater De Regentes: ‘Een klein avontuur’ Villa Impro. Bedenk zelf je eigen avontuur en speel mee. € 6,-; jeugd 4,-. www.deregentes.nl 14.00 Theater de Tobbe: ‘Patatje oorlog’ Het paard dat vliegt. Spannende en waarachtige voorstelling over doodsangst, geweten, moed en rechtvaardigheid. Over helden en lafaards, vrienden en vijanden, De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale winnen en verliezen en over kinderen in landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets verzet. € 6,-; jeugd lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor5,-.inwww.detobbe.nl de tri14.00 Forum Theater: ‘Ciske de Rat - de Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of World de woonkamer. Het sucmusical’ 29,- t/m 69,-. www.worldforum.nl het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is. €ongetwijfeld een 15.00 Aloysius ‘Wolf & deje geitenfamioranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor College: 4,99 euro koop lie’T-shirt Musicalgroep Fantasia. Bewerking op ballen, in de etalages primeert een oranje met leeuwenkop hetdie bekende verhaalkan van Wolf en de zeven ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap je omhoog klapgeitjes gespeeld kinderen in de leefetalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies een door brullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», tijd zegt zaakvoerder Gerard van 4 tot 16 jaar. € 10,-. www.fantasianog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan de kassa theatermakers.nl lijf.22«We zelfs vizo’n shirt kopen. 15.00 dametjes Dolfijn Bowling en Eventscenter Den Yamato is op aprilhebben te zien in het oranje Lucent Danstheater. > Foto: Lucienne van der Mijle enkele brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen dewww.haagHaag: ‘Haagse Jazz Club’.ze € 7,-. koopsters. «Een€ gewone, iedereen neemt ze mee.» onopgesmukt, rauw, maar met veel ge- deur uit,sejazzclub.nl woensdag 22 april land wordt verscheept. 9,50 UITpaséén 8,50;om te stimuleren en dan voel voor humor op papier zette. € 15,- 15.00 Literair Theater Branoul: ‘Stoere broer’. jeugdde 7,-. G-spot www.koomanspoppentheater.nl 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. Toeteren nogCollege: drie ‘vibrerende kogels’ in de UITpas 13,50. www.theateraanhetspui.nl De broer van Niels vindt in het bos een 15.00 Aloysius € 14,50; jeugd 10,50. www.madurodam.nl ‘Wolf & de geitenfamilie’ kleuren vanBewerking de Nederlandse klaar voor zijnspringt een 12.30 Nieuwe Kerk: ‘Lunchconcert Prijswin20.30 Theater Camuz: ‘Proeftijd’ De Wereld- Helemaal groot rood boek.de Uitstrijd het boek Musicalgroep Fantasia. op het belater hetgeitjes meisje In Café Santé het band. De zes multi-instrumentalisten ma- de cafés.kikker en zo beginthangt een spannend avonnaars Prinses Christina Concours’ [Recital] kendevlag.» verhaalEven van Wolf enhaalt de zeven nogdoor twee kleine voetballetjes vol Fantasierijke met oranjeenalpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. ken grappig muziekcabaret en brengen plafond tuur. muzikale kindervoorGratis. www.christinaconcours.nl gespeeld kinderen in de leeftijd van 4 totboven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, alle mondiale muziekstijlen bij elkaar. € 14,stelling naar een verhaal van Wim Hof12.45 Podium Vocale: ‘Duo Umami - Schumann, 16 jaar. € 10,-. www.fantasia-theatermakers.nl kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas UITpas 12,50. www.camuz.nl man. € 15,- UITpas 13,50. www.branoul.nl Debussy en Enesco’. Gratis. www.podium15.00 Theater De Regentes: ‘De Japanse nachverd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje 20.30 Theater de Tobbe: ‘Leon van der Zanden 16.00 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Disney’s vocale.nl tegaal’ Cartouche. Bewerking van het gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te laCola’. Hier moet staan dat de voorstelling high school musical’. € 39,- UITpas 37,50. 12.45 Waalse kerk: ‘Lunchconcert door studensprookje ‘De keizer en de nachtegaal’ van bekkenspieren. Daarvan krijg je ten- met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt diep ingaat op de boze tijdgeest, ten Koninklijk Conservatorium’. Gratis. Hans een Christian Andersen, geïnspireerd op beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoemaar het te- zijn doorwww.rijswijkseschouwburg.nl Jupiler. Bij gebrek aan extreem grappig is. € 13,- UIT- Rode 16.00 Herberg ‘Sunday Jazz’ 14.30 Kooman’s Poppentheater: ‘De Parapluvohet Japanse kabuki-theater. € 11,50 UITzit gelijkertijd met de verkoop? «Betrekkelijk Duivels op Vlietzigt: het EK, hebben ze . Wouter De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens pas 11,50. (sax) quartet,te Leo Bouwmeester (pigel’het . Vrolijke voorstelling overer parapluvogel pas 10,-; jeugd 7,50. www.deregentes.nl Leeuwenpak goed, maarwww.detobbe.nl de grote stormloop beslist deKiers Nederlanders sponsode zomer van WK 2006 werden bij onze ano), Hans Ruigrok (bas)maar en Dolf Helge Sumba die naar de haven van een zonnig 15.00 World ForumWie Theater: Rat - deop- 20.30 Theater PePijn: ‘Rop - Wereldgo- ren. Landverraad? moet nog komen. HetJanze vertrouwen Kan best, toch‘Ciske ietsde minder noorderburen 125.000 extra tv-toestellen ver-eiGratis. land wordt verscheept. € 9,50 UITpas 8,50; musical’. € 29,- t/mgewonden 69,-. www.worldforum.nl zer/Wereldwijf’ . Voor je hetzoek, weet hé. ben je daarom (drums). ploeg is een beetje zullen wij erwww.herbergvlietzigt.nl niet minder naar de tri- in de kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. 16.00 jeugd 7,-. www.koomanspoppentheater.nl 16.00 Theater Pierrot: ‘Love me just bit fout ofwinnen, een looser.wordt Hoe handhaaft Pasout, alsoud, ze gaan Ne- hard meeRegentenkamer: toeteren.» ‘Literair Café’. Tatiana Rabune wila little trekken, dier de acteur Boris van den 14.00 Theater Pierrot: ‘DeNederlanders toverbloem Romanial’ more’ Laaks Kindertheater. Leuke enbij vrolijRop zich in deze wereld? 12,- UITpas weer te klein en€ kleurt het11,-. Op de kers oppresenteert de taart, het typische kan terecht de lo- derland De elektronicaketens zien de dus Wijngaard metwel ‘De legende van Tijl UilenTheater Lumière. Bewerking vanverkoop een volkske musical die u mee terugneemt naar de www.theater-pepijn.nl land massaal oranje.» oranje gebak, is het nog even kale ‘feestwinkel’ maar al te graag winnen. Want naast de . € 7,50. www.regentenkamer.nl uit de Mallorca. 7,-. www.theaterjaren ‘80. www.theaterpierrot.nl 20.00 Theater Pierrot: ‘Love me just a little bit wachten.spiegel’ Winkelketen Blokker «Vanaf volgende week van televisiessprookje gaan ook kleine€tapinstallaties, 17.00 Bethelkerk: ‘YMCAtompoes», Gospel Choir’. www. pierrot.nl 18.00 Regentenkamer: ‘Jazzconcert’. Jorg Kaaij more’ Laaks Leuke en vrolij- verkopen schaart zichKindertheater. alvast we de oranje frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als 15.00 Koninklijk Conservatorium: ‘Springfes(alt-, tenor- en sopraan sax), Rembrandt ke musical die u mee terugneemt naar de zegt debethelkerkscheveningen.nl achter het Neder«Zelfs een bakje koffie kun je Fuut’. Vrije zoete broodjes de toonbank. Neem daar 17.00 bij tival’over . Gedurende vijf dagen en avonden Frerichs (piano), Guus Bakker (bas) en Pasjaren ‘80. www.theaterpierrot.nl Strandtent de Fuut: ‘Jazz in De landse merchandising en prullaria presenteren de studenten hun eigenbij, wercal Vermeer (drums). Gratis. www.regen20.00 World Forum elfTheater: ‘Ciske de Rat - de dan supporteren.» hand voor saxofonist Iman Spaargaren en nog Eu- eens de vele dan kom je deken volgende weken voor de non-food in de vorm van concerten, workshops tenkamer.nl musical’. € 29,- t/m 69,-. www.worldforum.nl ropean Union Quartet. Gratis. www.defuut.nl op een extraen omzet van 70 tot 80 miljoen euro. lezingen. Elektronica, performances, 19.00 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Disney’s 21.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. 18.00 Bar restaurant Pavlov: ‘Live Jazz in PavOpvallend isgroot dat het tijdens het EK ook allemaal ensemblewerk, video en muziekhigh school musical’. € 39,- UITpas 37,50. DaisyBelle. Gratis. www.depaap.nl lov’. Jazzconcert met Dan Nicholas, John«Vooral de grote theater.mag Gratis.zijn. www.koncon.nl www.rijswijkseschouwburg.nl 23.00 Café de Pater: ‘Reggae sessie met Zapny Daly, Anthony Davis with special guest. ietsje meer plasmaenDe lcd-televisies doen het dan 15.00 Theater Regentes: ‘Binnenpret’ . Het 20.15 Appeltheater: ‘Louterbloemen’ Toneelpostar’. Gratis. www.patermuziek.nl Gratis. www.pavlov-denhaag.nl goed», zegt Henk Kok, directeur verschil tussen binnen en buiten. Ken je groep De Appel. € 22,50 UITpas 21,-. www. 19.00 World Forum Theater: ‘Ciske de Rat - de van Buiten de Raad Nederlandse die dagen? regent het, vriendjes toneelgroepdeappel.nl musical’. € 29,- t/m 69,-. www.worldforum.nl zondag 19 april Detailhandel. «Mensen kijweg en niks te doen? Ken je die mensen? 20.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Residentie Orkest 10.00 Darling Market: ‘Neuzelbeurs’. Gratis. 20.15 Nieuwe Kerk: ‘Schönberg Kwartet - Reger ken nu even niet meer Die maar doorpraten en je snapt er niks o.l.v. Etienne Siebens - Berlioz, Martin, en Bruckner’. € 23,50 UITpas 21,-. www. www.neuzelbeurs.nl op een paar honderd van? € 11,50 UITpas 10,-; jeugd 7,50. www. Bernstein, Debussy en Gershwin’. Inleiding schoenbergquartet.nl 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. euro meer. Het moet deregentes.nl om 19.15 uur. € 15,- t/m 30,- UITpas 12,50 € 14,50; jeugd 10,50. www.madurodam.nl allemaal zo groot 20.15 Appeltheater: ‘Louterbloemen’ t/m 27,50. www.philipszaal.nl 10.30 Maranathakerk: ‘Bach-cantatedienst’. Uit- maandag 20 april mogelijk zijn.» Toneelgroep De Appel. Voorstelling over men20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Romeo en Jugevoerd wordt ‘Hirte Israël, höre? (BWV 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. sen op zoek naarGevoelig geluk in de chaos van lia’ het Nationale Toneel. € 16,- t/m 24,104) door kamerkoor Magister Cantat, so€ 14,50; jeugd 10,50. www.madurodam.nl het alledaagse. € 22,50 UITpas 21,-. www. UITpas 14,50 t/m 22,50. www.ks.nl listen en orkest. Gratis. www.maranatha19.30 Nutshuis: ‘Test’. Experimenteerpodium en De supermarktketoneelgroepdeappel.nl 20.30 Korzo5HOOG: ‘Club Brooomm!’ Brooomm! kerkdenhaag.nl studium generale door compostiestudentens doen ook gretig 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Flames of the € 15,- UITpas 13,50 / 27,50 (incl. diner + ex- 11.00 Dr Anton Philipszaal: ‘Symfonieorkest Koten van het Koninklijk Conservatorium. mee aan de oranjedance’ The Irish Stepdance Company, The tra programma). www.korzo.nl ninkllijk Conservatorium olv Martin SiegGratis. www.nutshuis.nl koorts. Albert Heijn liet American Tap24 Company, Show- &— Mo20.00 Lucent Danstheater: ‘Fidelio’ Nationale hart - Dvorák’. De winnaar van het Natio- 20.00 Fortis Circustheater: ‘Re-Play - Lost in miljoenThe Welpies dern Company, Soulfire. Mix van dans,— koReisopera, Noord Nederlands Orkest. Leonaal Vioolconcours speelt het concert van music’. Rotterdamse popgroep met wepluchen mini-leeuwtjes medie enmaken verbluffende Snellezultaps nore vermomt zich om haar man, vrijheidszijn/haar keuze. € 5,-. www.philipszaal.nl reldberoemde uptempo stukken afgewisdie zemoed. in winkels uitdelen. een stuvan delen Ierse dansers,Volgens de Amerikaanse tap strijder Florestan, op te sporen. Zij ver- 11.00 Grote Kerk: ‘De Sieradenbeurs’.€ 6,50/65+ seld met de mooiste ballads en muzikaal die van marktonderzoeksbuvan Broadway, heftige ritmes, briljante jazzmoedt dat hij in de gevangenis is beland. 5,- (incl. paranormaalbeurs). www.sieradenkomische intermezzo’s. € 16,75 t/m 22,75. reau Gfken kan EK-gekte deUITpas suen streetdans livede percussie. € 38,Zij verneemt dat haar man door de corrupbeurs.nl www.fortiscircustheater.nl permarkten liefst 45 miljoen euro op36,50. www.rijswijkseschouwburg.nl te gouverneur Pizarro in een kerker is op- 12.00 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Disney’s 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘De versie Claus’ Niet meedoen, is dan ook- uitgeslo20.15 Lucent gesloten. En dat liquidatie dreigt. Gratis inhigh school musical’. € 39,- UITpas 37,50. Het Toneelhuis. Een poging tot het komen brengen. Danstheater: ‘Matsuri Fiesta’ Yamazich slagwerk zelfs tegen je als je niet leiding om 19.00 uur. € 38,- t/m 43,- UITpas www.rijswijkseschouwburg.nl van een groepsportret, samengesteld ten. uit «Het keert to. Japans met klanken alser geluiden Joopmaar Holla van Gfk. «De Ne35,50 t/m 40,50. www.ldt.nl 12.15 Haags Historisch Museum: ‘Gevangenmeer dan vijftig jaar gesprekken met aan de meedoet» uit zegt de natuur, véél ritmischer. € 24,t/m derlandse consument is daar gevoelig voor. 20.30 Paard van Troje: ‘Paulusma’. Jelle Paulusmeester. € 13,- t/m 21,- UITpas 11,50 t/m 28,- UITpas 21,50 t/mzeer 25,50. www.ldt.nl poort lezing’. Prominente sprekers houden In het 20.15 verleden was Beelden al duidelijk te merken ma is een geval apart. De voormalig Daryll19,50. www.ks.nl een lezing rondom actuele juridische onderMuseum aan Zee: ‘The art of dat swimconsumenten vanPlaygroup. winkel wisselen Ann-gitarist is een muzikant in hart en niewerpen. Door de heer R. Rozekrans RA KPMG ming’ Solo over om langeboodafstand schappen tezwemmen, doen als blijkt dat hun winkel niets ren, misschien zo erg dat hij muzikaal soms Forensic Services, Integrity & Investigations. dinsdag 21 april beroemd zijn, verhalen vertelzaterdag 18 april (CSG) extra biedt.» niet eens te volgen is. € 10,-. www.paard.nl € 10,-. www.haagshistorischmuseum.nl len en tijd. Mercedes Gleitze was een sport10.00 Darling Market: ‘Neuzelbeurs’ . Tot 17.00 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in MaduroStraks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers 20.30 Theater aan het Spui: ‘Roberto 1’. Een 12.00 Houtrustkerk: ‘Orgelconcert Edward de vrouw die veelvuldig zwom, records brak en uur. Gratis. www.neuzelbeurs.nl dam’. Tot 18.00 uur.€ 14,50; jeugd 10,50. zwart reisverhaal van een jonge crimivestigde, vaak veel eerder dan haar manne10.00 Loosduinse Hoofdplein: ‘Braderie’. www.madurodam.nl Geest’. Organist van de Sint-Baafs te Gent. neel die fout op fout begaat. Het gaat over lijke collega’s. € 18,50 UITpas 17,- (inclusief 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in MaduroWerk van Gabriël Verschraegen, Jacob Bijster 12.45 Koninklijk Conservatorium: ‘Lunchconeen leven waarin je best doen kan leiden entree museum). www.beeldenaanzee.nl dam’. Tot 18.00 uur.€ 14,50; jeugd 10,50. cert door studenten Koninklijk Conservaen Flor Peeters. Gratis. www.houtrustkerk.nl tot een catastrofe en waarin je wereldbe- 12.00 Regentenkamer: ‘Wereldmuziek’. Ensemble www.madurodam.nl torium’. Gratis. www.koncon.nl 20.15 Nieuwe Kerk: ‘Ensemble Residentie Orkest roemd wordt tegen wil en dank. € 13,- UIT12.00 Grote Kerk: ‘De Sieradenbeurs’. Tevens work12.30 Theater de Tobbe: ‘Rotterdams ConservatoDe Hemelbestormer en klankmagiër Ignas - Ravel’. € 22,- UITpas 19,50. www.residentieOp 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk pas 11,50. www.theateraanhetspui.nl te Wiel. Tjitze Vogel (bas) en Rembrandt Freorkest.nl shops. Tot 17.30.00 uur.€ 6,50/65+ 5,- (incl. rium - Lunchconcert’. € Democratische 3,-. www.detobbe.nlparDe Amerikaanse uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vast20.30 en Theater aan hetvan Spui: ‘John Buijsman richs (piano). € 7,50. www.regentenkamer.nl paranormaalbeurs). www.sieradenbeurs.nl 13.30 Museon: . Een virtuele tij staat‘Projectie-lezing’ vandaag voor een zwareRebe- 20.15 Paleiskerk: ‘De liedkunst van Clara Schugesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen aanpassingen is geinspireerd door Char- 13.30 Draf- en Renbaan Duindigt: ‘Draverijsidentiewandeling (deel 1); van of ‘t Goude mann-Wieck’. € 12,50. 14.30 de Kooman’s Poppentheater: ‘De Parapluvoslissing. Ze moet bepalen de stemstedenbouwkundige voorschriften voor in delenBUK’ van. Buijsman de gemeenten les Bukowksi, de schrijver dieIn deTurkije ervarin-is opnieuw Hooft Buitenhof. Lezing met projectie gel’. Vrolijkeenvoorstelling over parapluvogel en grote en rennen’ . €7,-/65+ 5,-/t/m 17 jr gratis. Maldegem Eeklo. mentot van de voorverkiezingen in Mi- 20.30 Theater aan het Spui: ‘Roberto 1’. Een zwart ongerustheid ontstaan over van over het gewone eerstvervagende door Joopen Josée. € 4,50.alsnog www.museon.nl Sumba die naar de haven ei- beslissinggen www.renbaanduindigt.nl reisverhaal van een jonge crimineel die fout chigan Florida meegeteld de het stilaan scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal van pas een een zonnig definitieve nemen het plan leven voor mige film. Eigentijdse musical over Troy, sterspeler van het basketbalteam, en Gabriëlla, een verlegen studiebol. € 39,- UITpas 37,50. www.rijswijkseschouwburg.nl 20.15 Appeltheater: ‘Louterbloemen’ Toneelgroep De Appel.Voorstelling over mensen op zoek naar geluk in de chaos van het alledaagse. € 22,50 UITpas 21,-. www.toneelgroepdeappel.nl 20.00 Haags Pop Centrum: ‘HPC’s Muziekcafé’. Drugsmokkel (punkrock) en QueenBee (poppunk). Gratis. www.haagspopcentrum.nl 20.15 Koninklijk Conservatorium: ‘Symfonieorkest Koninkllijk Conservatorium olv Martin Sieghart - Dvorák’. De winnaar van het Nationaal Vioolconcours speelt het concert van zijn/haar keuze. Gratis. www.koncon.nl 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Romeo en Julia’ het Nationale Toneel. Romeo en Julia, misschien wel Shakespeares populairste stuk, is nog altijd een verpletterende ervaring. De liefde en dood van de twee jonge geliefden uit Verona laten je immers niet koud. € 16,t/m 24,- UITpas 14,50 t/m 22,50. www.ks.nl 20.30 Korzo5HOOG: ‘Club Brooomm!’ Brooomm! Twee avonden muziek en dans die de verbeelding prikkelen. € 15,- UITpas 13,50. www.korzo.nl 20.00 Regentenkamer: ‘Muziek van de Balkan’. Ensemble Sintiromarus. € 7,50. www.regentenkamer.nl 20.00 ‘t Syndicaat: Een pop in ‘Miss Colour verkiezing’. Er zijn een seks-in vele kleuren en culturen. Samen mensen shop metze een fantastische regenboog! vormen oranje boadie open staat voor travestieten, Verkiezing entransgenderisten dito en transseksuelen (transhoedje. genders) van alle culturele achtergronden. www.syndicaat-denhaag.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Roberto 1’. Een zwart reisverhaal van een jonge crimineel die fout op fout begaat. Het gaat over een leven waarin je best doen kan leiden tot een catastrofe en waarin je wereldberoemd wordt tegen wil en dank. € 13,- UITpas 11,50. www. theateraanhetspui.nl 20.30 Theater Camuz: ‘Theatersport’ De Tegenpartij. Theatersportverenigingen uit het hele land gaan de theaterstrijd aan met de Tegenpartij. € 7,-. www.camuz.nl 20.15 Theater Diligentia: ‘Dubbelprogramma: Rachid Larouz en Ellen Dikker’. Rachid Larouz met het programma ‘I believe I can fly’ en Ellen Dikker met het programma ‘Toendra’. € 13,- UITpas 11,50. www.theater-diligentia.nl 20.30 Theater PePijn: ‘Raoul Bakker - Put your money where your mouth is’. Over een reclamejongen, die al lang weet waar het ons Nederlanders aan ontbreekt: het lef om iets te doen met onze talenten. Over de welvaart en wat dat ons allemaal heeft gebracht. € 13,- UITpas 12,-. www.theater-pepijn.nl 20.00 Theater Pierrot: ‘Paul Millns’. Singer-songwriter. € 10,-. www.theaterpierrot.nl 20.00 World Forum Theater: ‘Ciske de Rat - de musical’. € 29,- t/m 69,-. www.worldforum.nl 21.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. Kickuh Peeruh. Gratis. www.depaap.nl 21.00 Theater de Tobbe: ‘Gijs en Sjoerd Dijkhuizen kwartet’. € 10,- UITpas 8,50. www.detobbe.nl 22.00 Sir Winston Club: ‘80’s & 90’s Dance Night’. € 7,50. www.sirwinstonclub.nl 22.00 SuperMarkt: ‘Dansen in de SuperMarkt’. Gratis. 23.00 Café de Pater: ‘Azure’. Aansluitend jazzsessie. Gratis. www.patermuziek.nl 23.00 De Zwarte Ruiter: ‘Jean Paul Rena & Terrawheel’. Blues. Gratis. www.zwarteruiter.nl

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de10,strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: Churchillplein 070-3066228 Nieuwe Schoolstr. 21-23, 0900-4104104 Frankenstraat 66, 070-3559305 Koorenhuis, • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis Zeeheldentheater, Theater Pierrot,is uit Korzo Theater, Prinsegracht 27, 070-3422722 • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke bijt ze342, in 070-3991000 het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten4, goed Trompstraat Ferrandweg 070-3933348 waarschijnlijk Binckhorstlaan 36, 070-3637540 Musicon, Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden.Branoul, Flirten is een vorm van overspel en Theater in de Steeg, Literairtheater Soestdijksekade 345, 070-3686800 THEATERS Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan165a, leiden Florida werden uitgesloWesteinde 070-3648408 Michigan en Maliestraat 12, 070-3657285 Muziekcafé De Paap, Appeltheater/Appelstudio, MUZIEKCENTRA U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel hun eerbaarheid enhet erger ten omdatASTA, ze hun Theater aan Spui, Lucent over Danstheater, Spui, 070-8800333en kuisheid Papestraat 32, 070-3652002 Duinstraat 6-8, 070-3502200, Spuivoorverkiezingsda27, 070-3461096 www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegenCafé de restaurant zin van de partijleiding tiemMuziekcafé argument gebruiken om Spui 187, 070-3465272 Rijswijkse Schouwburg, De kunnen Pater, Fortis Circustheater, Greve, Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parTheater Rest. Toussaint Spectacle, Gen. Spoorln. 10, Rijswijk, 070-3360336 Achterom 8, 070-3450852 Circusstraat 4, 070-4167600 Torenstraat 138, 070-3603919 indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen Toussaintkade in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen 21, 070-3609324 Stella Theater, Paard van Troje, Concordia Theater & Zalen, Haagse Jazz Club/BowlingWorld ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voorPrinsegracht ze in augustus stemmen — naar Theater de Tobbe, Burg. Feithplein 96, Kerkstraat 11, 070-3307070 12, 070-3601838 Hoge Zand 42, 070-3022680 Zuiderpark, (ingang Melis Stokelaan), Mr. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Voorburg, 070-3864880 Theater Camuz, Podium Vocale, Diligentia, P. Droogl. Fortuijnweg 79, Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Theater Zeebelt, De Constant Damlaan 44, Leidschendam, Laan v. Meerdervoort 32, 070-3451423 Lange Voorhout 5, 0900-4104104 070-4020777 dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Rebequeplein 20a, 070-3656546 070-3875314 Regentenkamer, Dr. Anton Philipszaal, Spui, 070-8800333 Haags Pop Centrum, staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Theater Zwembad De Regentes,Daardoor Burg. Theater Merlijn, Lange Beestenmarkt, 070-3658612 Koninklijke Schouwburg, Hovylaan 12, 070-4400086 zou de vroegere first lady de partij Clintons 106, droomscenario Weimarstraat 63, 070-3656515 met nog drie Bilderdijkstraat 33, 070-3450996 ‘t Syndicaat, Korte Voorhout 3, 0900-3456789 Lokaal Vredebreuk, voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproWorld Forum Convention Center, Theater Pepijn, Nieuwe Molstraat 10, 070-3600053 Kooman’s Poppentheater, Papestraat 38, 070-3656046 opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus

Advertentie 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens

* Adressen

Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) * Exposities ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT op fout begaat. Het gaat over een leven waarin je best doen kan leiden tot een catastrofe en waarin je wereldberoemd wordt tegen wil en dank. € 13,- UITpas 11,50. www. theateraanhetspui.nl Theater Diligentia: ‘Micha Wertheim voor de grap’. € 13,- UITpas 11,50. www.theaterdiligentia.nl Theater PePijn: ‘Rita Zipora - Haast!’. € 7,50 UITpas 6,50. www.theater-pepijn.nl Café Hoppers: ‘Jazzvocalistensessie’. Jazzjamsessie met zangeres Dasha Skorokhodova begeleid door een trio o.l.v. pianist Miguel Rodriguez. Gratis. www.myspace.com/jazzydasha Café de Pater: ‘Pater sessie’. Gratis. www. patermuziek.nl

De Affiche Galerij Het Souterrain (Station Spui), 070 3537006, ma t/m zo 06-24 uur T/m 1 juni: Posing as a prophet. Dichtregels, landschappen, kleurvlakken verwerkt in affiches, een project van kunstenaarsduo Marie-Jeanne de Rooy en Hans Lichteringen.

GEM Stadhouderslaan 43, 070 3381133, di t/m zo 12-18 uur. UITpas geldig T/m 21 juni: India Contemporary. Hedendaagse Indiase kunst met werk van o.a. Riyas Komu, Jitish Kallat en Sudarshan Shetty.

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes 20.15 leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit BarGemeentemuseum Den Haag Stadhouderslaan 41, 070 3381111, 20.30 Galerie Andrea bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere di t/m zo 11-17 uur. UITpas geldig Columbusstraat 2, 070 3633825, T/m 1 november: Glinsterend Glas. 1500 Jaar Euro21.00 di t/mze vr 17-21, za 9-17 uur voor haar dochtertje project. Inspiratie en drive haalt uit de zorg MaVan 18 april t/m 30 mei: Tuubi. Maarten van Leeuwen pese glaskunst. ria (10). Het meisje kreeg twee(schilderijen). jaar geleden suikerziekte en dat T/m 1 zette november: Glas(s) - Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 1969-2009. De rijke geschiedenis het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat van de glasafdeling met hedendaagse ontwerpen. Galerie Ariana 23.00 13 september: XXste eeuw. Opstelling van Vondelstraat 20, 070 3923613, de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. IkT/m wil iets moderne en hedendaagse kunst over twee verdiewo t/m za 11-17, 1e en laatste zo v.d. maand pingen in hetEn museum. 14-17 uur en op afspraak donderdag 23 april doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. T/m 18 april: Danielle Loisel en Herman van der T/m 10 mei: Christian Schad (1894-1982). OverSchilderijen, fotografie en stenen zichtstentoonstelling. T/m 1 juni: € 14,50; jeugd 10,50. www.madurodam.nl dit moét lukken. Desnoods belMade. ik zelf aan litho’s, bij prinses Mathilde.»

Liefhertje en De Grote Witte Reus Stationsweg 55, 070 3886585, di t/m vr 10-19 (do tot 21 uur), za 10-17 uur T/m 25 april: Marleen Sleeuwits & Marsel Loermans. Fotografie. Livingstone Gallery Anna Paulownastraat 70 A/B, 070 3609428, wo t/m za 12-17 uur en laatste zo v.d. maand T/m 31 mei: Sol LeWitt/John van ‘t Slot/Christian Hack. Etsen en lino’s, schilderijen en beelden. Louis Couperus Museum Javastraat 17, 070 3640653, do t/m zo 12-17 uur T/m 22 mei: De wereld van Louis Couperus. Hommage aan Frédéric Bastet. Hommage aan de pas overleden biograaf van Couperus, onder andere met een legaat uit diens bibliotheek en een aantal stukken uit de eigen collectie van het museum.

17

17

Quartair Toussaintkade 55, 070 3562004, do t/m zo 13-17 uur T/m 20 april: The Living Swamp. Jonge kunstenaars uit Londen (Paul Westcombe, Vasilis Chamam, Nicole Mollet, Duncan Ward en Abbi Torrance). Galerie Ramakers Toussaintkade 51, 070 3634308, wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur T/m 26 april: Christiaan Zwanikken en Brecht. Kinetische objecten en tekeningen. Regentenkamer Lange Beestenmarkt 106-108, 070 3658612, wo t/m zo 12-17, za 12-21 uur T/m 10 mei: Diverse kunstenaars. Marleen van Staalduinen. schilderijen. Helmi Heerkens, ruimtelijk werk, fotografie. Inge Arling, lichtobjecten. Wiek Visser, mobielen. Pien Scholten, sieraden. Rob van Kleef en Piet Osefius, fotografie.

10.00 Plein Den Haag: ‘Antiek-, Curiosa- en Boe- beelden. Van 22 april t/m 23 mei: Edith Bons/Ria Liefde! Kunst! Passie! Kunstenaarsechtparen. Werk BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER MalieBeeld Pastoor. Edith Bons (collage, thema voedsel/eten) van beroemde kunstenaarsparen. kenmarkt’ . Gratis. www.denhaag.com Bezuidenhoutseweg 12, 070 3490250, Galerie Rehorst 12.30 Christus Triumfatorkerk: ‘Lunchconcert en Ria Pastoor (keramiek). ma t/m vr 9-17 uur Haags Historisch Museum Regentesselaan 10, 070 3632500, door studenten Koninklijk Conservatorium’. T/m 29 mei: Grasduinen. Werk van Marjolijn ManKorte Vijverberg 7, 070 3646940, do t/m za 12-17, eerste en laatste zo Atrium Den Haag Gratis. www.christustriumfatorkerk.nl dersloot. di t/m vr 10-17, za & zo 12-17 uur. 13-17 uur en op afspraak 12.45 Koninklijk Conservatorium: ‘Lunchconcert’. Spui 70, 070 3533629, ma t/m vr 07-19, do tot UITpas geldig T/m 12 april: Bob Nieuwenhuysen. Schilderijen. 21.30, za 9.30-17 uur Gratis. www.koncon.nl Mauritshuis 15.00 Koninklijk Conservatorium: ‘Springfes- T/m 25 april: Danubiart. De rivier ‘Danube’ verdeelt T/m 23 augustus: Oh Oh Den Haag. Unieke collecKorte Vijverberg 8, 070 3023456, tie 16e, 17e en 18e eeuwse stadsgezichten van o.a. SEA LIFE Scheveningen tival’. Gedurende vijf dagen en avonden en verbindt Slowakije en Hongarije op geogradi t/m za 10-17, zo 11-17 uur Jan van Goyen en de Haagse schildersfamilie La Strandweg (Boulevard) 13, 070 3542100, presenteren de studenten hun eigen wer- fisch, historisch en cultureel vlak. Vierentwintig geT/m 31 mei: Groeten uit Bentheim, Jacob van Ruis- ma t/m zo 10-19 uur Fargue. T/m 31 december: ken in de vorm van concerten, workshops renommeerde kunstenaars uit deze streek exposedael. De fascinatie van deze schilder voor kasteel T/m 31 december: Strandgevoel. Maak een stranden lezingen. Elektronica, performances, ren hun werk. T/m 1 mei: Kites for Kids. Een zwerm Allemaal naar het stemlokaal. Twee eeuwen poliBentheim staat centraal. tiek en democratie. T/m 31 augustus: wandeling langs diverse kusten en ontmoet de begroot ensemblewerk, video en muziek- van 150 grote vliegers - in aantal vrijwel gelijk aan Schatten van de Gouden Eeuw. Topstukken uit de woners van de branding (o.a. krabbetjes, garnalen, het aantal nationaliteiten in Den Haag - siert gedutheater. Gratis. www.koncon.nl vaderlandse geschiedenis. Topstukken van de va- Museon zeesterren, zee-egels, zeeanemonen en schelpen). 19.30 Bibliotheek Bomenbuurt: ‘Auteurslezing rende drie weken het Atrium. Stadhouderslaan 37, 070 3381338, derlandse geschiedenis. T/m 19 april: De Haagse Geert Kimpen’. De in Nederland wonende di t/m zo 11-17 uur. UITpas geldig Kinderatlas: editie Transvaal Seasons Galleries Belg Geert Kimpen verruilde zijn hectische Museum Beelden aan Zee T/m 31 december: De Poolzaal, overleven tussen Kinderen brengen hun wijk in kaart. Toussaintkade 70, 070 3454881, bestaan als theatermaker voor de rust van Harteveltstraat 1, 070 3585857, ijs en smeltwater. De tentoonstelling biedt inzicht wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur de schrijftafel. Hij verwierf grote bekend- di t/m zo 11-17 uur in de veranderingen die zowel natuur als cultuur Van 26 april t/m 24 mei: Marijke Gemessy. Recente heid met zijn boek De Kabbalist. € 5,-. www. Sprookjesbeelden aan zee. Permanente sculptuur- Haagse Kunstkring in het polaire gebied doormaken en gaan doorma- werken. Denneweg 64, 070 3647585, expositie van Tom Otterness aan de boulevard. bibliotheekdenhaag.nl ken. T/m 13 november: De eerste kustbewoners: 19.30 Korzo5HOOG: ‘Voorjaarsontwaken 2009’. T/m 3 mei: Tony Cragg. Installaties. T/m 21 juni: di t/m za 12-17, zo 13-17 uur T/m 21 april: BaZtille Ateleries Zoetermeer. Diverse ontdek het geheim onder een vinexwijk. VINEX Stroom Den Haag Een jaarlijks terugkerend programma waar- Foto’s van Vincent Mentzel. Foto’s. locatie Ypenburg was gedurende een aantal eeu- Hogewal 1-9, 070 3658985, kunstenaars, diverse technieken. in de jongste generatie choreografen aan wen het woongebied van de prehistorisch mens. wo t/m zo 12-17 uur het publiek wordt voorgesteld. € 12,50. Centrale Bibliotheek T/m 31 mei: Ontdek de geheimen van de diepzee. Van 19 april t/m 14 juni: Observatorium. OverHeden (locatie Denneweg) Spui 68, 070 3534455, ma 12-20, www.korzo.nl Ontdek interactief hoe ontdekkingsreizigers van zichtstentoonstelling. Denneweg 14, 070 3465337, 20.15 Appeltheater: ‘Louterbloemen’ Toneel- di t/m vr 10-20, za 11-17 en zo 12-17 uur de diepzee tegenwoordig afdalen voor een expegroep De Appel. Voorstelling over mensen T/m 27 april: Een absolute mus. Tentoonstelling wo t/m za en eerste zondag van de maand ditie naar de donkere diepten. Thomaskerk op zoek naar geluk in de chaos van het al- samengesteld door Peter Müller n.a.v. het boeken- 12-17 uur T/m 25 april: Pieter Dirkx. Petits cris de joie. InstalAbcoudestraat 2, 070 3293656, weekthema T/m 29 april: Digitale ledaagse. € 22,50 21,-.so www.toneelneur: datfotohet uiteraard geen pretlone we UITpas can do En ik voel het meTjielp nogTjielp. denken: tige ziekte is, maar datschetsboeken. daar telittle, together we ‘Het zal club toch dát niet zijn, ze-vormen Galerie Noordeinde latie van T/m 18 april: De lijdende mens. Beelden en schildeCouvée. Foto’s van ronde groepdeappel.nl can do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te Noordeinde 117, 070 3606868, rijen van Henny van Hartingsveldt, Marijke Snoek, 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Paul Haenen uitkijken met Geen schijn- Rechtstreeks van kans sprankewe diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje wo t/m za 12-17.30, zo 13-17 uur El Hema Foke Stribos en Willem Zijlstra. Bibliotheek Loosduinen & Margreet Dolman en zo, elkePrinsestraat dag trouw53, insudeze booddiabetesLoosduinse type 1. Hoofdstraat Ongeneeslijk, 070 3923760, 555, 070snoep 3910099, lend!’. €dat 19,- je UITpas 17,50. www.rijswijkseVan 19 april t/m 17 mei: Edvard Koinberg. Fotografie. prikken en do hup - alles onderza 11-18, zo 12-18 uur schap kan missen maar perfect te behandelen, le- doline 11-21, vr 11-19, De Verdieping van Nederland ma 10-20, di 14-18, wo 10-18, 10-18, schouwburg.nl reacties wanneer je op‘Sven be-Hammond venslangvrdan kreeg controle.’ Uit dit T/msoort 30 april: El Hema Den Haag. Tentoonstelling Galerie Nouvelles Images Prins Willem Alexanderhof 5, 070 3140911, 10-20wel. en zaMaria 10-16 uur 20.00 Dr Anton Philipszaal: leerde ik dat diabetes - en lijkt vooral zoek gaat Barbara Flamand. meteen T/m ook1 een baxter aangedie helemaal op de HEMA, met één verschil: er Westeinde 22, 070 3461998, ma & zo 12-17, di 09-20, wo t/m za 09-17 uur mei: Mark Glotzbach. Schilderijen. Soul bij en Sabrina Starke’ . www.philipszaal.nl opalleen het Arabisch-geïnspireerde pro- di t/m za 11-17 uur Deze schitteren pront liggenziekte enkel en T/m 16 augustus: Nederland op eigen benen. Het 20.15 woorden Koninklijke Schouwburg: ‘Granidalegd. - P.C.Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze leven van kinderenzwaar tot aan de Halal-rookworst T/m 6 mei: Lucebert/Auke de Vries/Martin McMur- bestand van 1609. naast de bel,LainSfera felle, blauweDaifilo let- is een paarRk weken zo rondgelopen, ductenheel in de schappen, spiritueel centrum De Boskant Hooft’ Armoniosa. herder, onderschat wordt. ters. «Onze knikt danZewasFluwelen ze in een coma45,gesuktoe.Suikerziekte Het thema Badis& Bed. Begindatum nog niet Burgwal 070 3614180, Granidahuisspreuk», prinses; hij is aards, zij spiritueel. ray. Lucebert, ‘Het handschrift van Lucebert’, werken Barbara. «Daar staat mijn gezin definitief check website. raken op slag verliefd. Daifilo doet zijn best di t/m za 12-16 uur op papier. Auke de Vries, beelden. Bovenzaal: Martin Galerie West voor en dat willen wij ook uitdraGroenewegje 136, 070 3925359, zich tot hoveling te ontwikkelen en Grani- T/m 12 april: Greetje van den Akker. Werk op paMcMurray (US), schilderijen en werken op papier. gen. In je dooie eentje krijg je bijKoninklijke Bibliotheek wo t/m za 13-18 uur en op afspraak. da is bereid haar leven als herderin te slij- pier, doek en hout met veel gouden tinten. na niets voor mekaar. Zeker niet T/m 25 april: Adrianne Olthaar/Keiko Sato. Film ten. € 16,- t/m 26,- UITpas 14,50 t/m 24,50. T/m 29 mei: Bep van der Zijden. Schilderijen van Prins Willem-Alexanderhof 5, 070 3140911, Pulchri Studio als het op een dag eens goed fout T/m 3 mei: Kaarten voor de Kamer. Selectie bijzonvan gedateerde interieurs van restauratiewagens theologe Bep van der Zijden. www.ks.nl Lange Voorhout 15, 070 3461735, loopt. Want dat vergeten velen: dere bijlagen uit de parlementaire stukken van de di t/m zo 11-17 uur en installatie. 20.15 dat hetMuseum van de Beelden ene dagaan opZee: de‘The an-art of swimafgelopen twee eeuwen. Deze kaarten, tekeninT/m 3 mei: Voorjaarssalon. Divers werk van Pulchriming’ Playgroup. Solo over lange afstand Christus Triumfatorkerk dere soms lelijk kan keren.» gen en tabellen bevatten een schat aan historische leden, met uitereiking Jacob Hartog Prijs. Museum Rijswijk zwemmen, beroemd zijn, verhalen vertel- Laan van Nieuw Oost Indie 143, 070 3837655, informatie. Herenstraatkinderen 67, 070 3903617, len en tijd. Mercedes Gleitze was een sport- ma t/m vr 12-14 uur Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse hebben di t/m vr en zo 14-17, za 11-17 uur vrouw die14 veelvuldig zwom, records brak en T/m 24 april: Onvervulbaar verlangen. Installatie De Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. Barbara: «Op oktober 2006 (25, 31 dec en 1 jan gesloten) Paulallemaal Combrink over verstrijken van de tijd. vaak veelMaria eerder dan haar mannelijinderdaad goed te behandelen, keld. Hetvan was erghet verwerdenvestigde, we gevloerd: bleek T/m 10tonen mei: J.C.Awaar Goedhart. ke collega’s. € 18,50 UITpas (inclusief enwarrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed aan diabetes te lijden. Acht 17,jaar deSchilderijen. insuline het Museum voor Communicatie treeze museum). www.beeldenaanzee.nl ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat lang was een supergezonde Zeestraattegen 82, 070Maria. 3307500, 20.00 geweest Regentenkamer: Buurt- gezegd Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gebloem en dan‘Regentenkamer plots - baf- -dokters vatte ze12-17 niet uur.wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en dàt. Een week voor de met diagnose di t/m vr 10-17, za & zo concert’ . Concerten muzikantenbegrip uit de ‘levenslang’ en wil zeUITpas nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan iemoest wijk Maria abnormaal vaak geldig het Oude Centrum. Twee bekvechtenje hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis dagsadaarvoor was ze nog zoals allevan eens plassende enbroers hadden een urineT/m 31 december: Het Rijk Heen doorgefeest, en Weer. Dickwe en Harry van Teylingen, en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, nu gedronken staal binnengebracht. Knetterend geweest spannendeenontdekkingstocht door men met de oude Een gitaarbanale Tom. Luisterandere alvast kinderen feld. Toenland, Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met ze plots anders. Dat maakte blaasontsteking, dacht ik. Een was zes wonderlijke landen (Anderland, op www.tom-dick-harry-soul-jazz.com. € 5,-. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n verdrietig en opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg Huisland, Digiland, Droomland en Vreemdland), www.regentenkamer.nl pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten altijd.» halen, ik toevallig een ta- Nog op zoek naar contact. T/m 1 januari: Alles werkt! 20.30 bezocht Theater aan het Spui: ‘Roberto 1’. Een met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar een jongvan meisje zag crimineel Contact in de jaren ‘50 en ‘60. zwartikreisverhaal een jonge Teneur is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zichopaan inspuiten van beeldtaal. die fout fouthet begaat. € 13,- UITpas 11,50. T/m 31 mei: Eye Opener - de krachtden, wassenen, was met insuline. Omdat ik ver«De naaste omgeving reageerde De tentoonstelling laat zien hoe grafisch ontwer-maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, www.theateraanhetspui.nl veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte20.30 Theater De Regentes: ‘Robert Correa’. pers wereldwijd communiceren met een taal die huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» Maak kennis met de muziek uit de binnen- we allemaal (vaak onbewust) kennen: beeldtaal. zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, landen van Brazilië, muziek die een variant T/m 31 december: Briefgeheimen. Selectie van halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, is van de Amerikaanse country and wes- honderden kaarten waarop Nederlanders en Vlainspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die T/m 30 tern. Roberto is een meester in het spelen mingen hun geheim anoniem opbiechten. een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken de deur met op de caipira, een kleine tiensnarige gitaar. augustus: Ding Dong: 60 jaar langs nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een kinderpostzegels. Een vrolijke en nostalgische € 16,- UITpas 14,50. www.deregentes.nl ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses langs kind, maar je moet 20.15 Theater Diligentia: ‘Comedy Café Amster- tentoonstelling voor iedereen die de alsdeuren een ander Mathilde ging deze week op de dam’. € 14,- UITpas 12,50. www.theater-dili- ging om kinderpostzegels te verkopen! voortdurend alert zijn. Bovenbus. gentia.nl dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht 20.30 Theater PePijn: ‘Kristel Zweers - Ruig’. Ze Galerie De Fietsenstalling ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te kan grof zijn, zonder ordinair te worden. Anthonie Duyckstraat 183, 070 3500107, zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontEn hard zijn, zonder te choqueren. € 12,- tijdens exposities op za en zo 13-17 uur zettend graag dat dit project Psychologe en op afspraak UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een toe deed. Ver- tijdje naar een psy20.15 Waalse kerk: ‘Musica Baltica’ Residentie Ka- T/m 19 april: De dia die er niet meer chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalcollages merkoor. Koormuziek uit de Baltische staten. borgen ruimtes in tekeningen, maquettes, wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter en installaties van Alet Kortenoeven. € 16,- UITpas 14,-. www.bachensembles ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hip21.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. Jack pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel Daniels presents: Ready to Sing. Gratis. Fotomuseum Den Haag niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Stadhouderslaan 43, 070 3381144, www.depaap.nl ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderdi t/m zo 12-18 uur. UITpas geldig dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereT/m 19 april: Zorgeloos, maar niet onverschillig. voor van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi beGroot overzicht waarbij de werken van het Man dragen Ray gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben worden gerelateerd aan de objecten en afbeeldinPeter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesgen waaraan hij zijn inspiratie ontleende. patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Dit is een selectie van Den Haag Marketing, voor de over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels Galerie 91 volledige agenda en het toeristische en recreatieve schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de Anna Paulownastraat 91, 070 3627457, aanbod, kijk op: www.denhaag.com. sen in het lichaam. Maria bleek er ma t/m zo 13-18 uur Voor cultureel aanbod, kaartverkoop en Last Minute alleszins klaar voor, maar bleef Van 19 april t/m 4 juni: Cécile Donato Tickets kijk op: www.uitburo.nl. tochSoupama. ook nog een tijdje verder Schilderijen, olie en inkt op doek, keramiek. Tips voor de agenda kunt u mailen naar Arja ‘Kitesgaan. for Kids’ is een expositie met 150 grote vliegers – in aantal vrijwel gelijk aan het aantal nationaliteiten in Den Haag – en is te naar de psychologe Ze had Kalhorn: info@denhaag.com in het Atrium. die begeleidingzien nodig omdat ze Zie ook pagina 20.

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Brongegevens Agenda


18

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

ÉÉN WINNEN EN NEDERLAND WORDT COLOFON GEK * Het EK-MATCH was even afzien aan de kust Den Haag Centraal B.V.

Advertentieverkoop: Jesper Smorenberg e-mail: smorenberg@denhaagcentraal.net mobiel: 06 44862442

Korte Poten 9,tot 2511 EB Den Haag aan te treffen, er potmoment zitten we gemiddeld zo’n al op een lageroranje plan aangekomen, Nog één week en danweer begint hetterwijl EKhetVoetbal. Maar buten verkoopt. Van leeuwenpakken T: 070-3644040 / F: 070-3633570 dicht zit bij een januaritemperatuur. vier graden boven de gangbare temmaar zakken niet tot beneden de het oranjelegioen isEen nukleine al klaar Net Weoranje vibrators in de seksshop. winmoeite voor om evende hetstrijd. peratuurnorm. zijn dan ook hard langjarige gemiddelden. Normaal«Eén match Hoofdredacteur: Coos Versteeg weerbericht te volgen zou je zeggen. op weg om de recordmaand april is nog altijd 12-13 graden overdag Coördinatie redactie: Miranda Fieret over de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan2007 uitgenen...Toen enwerd de gekte echt.»beCoördinatie cultuur: Floor de Booys Voorbije woensdagmiddag werd het te gaan benaderen. voor half begint april. Het weekeinde Coördinatie sport: Martin van Zaanen voor de derde keer deze grasmaand het op 15 april bijna 29 graden in de looft best redelijk te gaan uitpakken broken. Geen handelszaak die geen oranje attriEindredactie: Dick Toet, Wouter Storm (corrector) CHRIS SNICK zeer warm. Een zwoele oostenwind stad en zo warm was het nog nooit in Den Haag, met voor de zondag

Begin deze week kwam het KNMI met het bericht dat we de warmste Pasen van de laatste 25 jaar hebben gehad. Ja ja, in Den Haag niets van dat alles en hier was het afzien met de winterjas aan. Vooral Tweede Paasdag viel vies tegen op het Scheveningse strand. Bibberen geblazen was het in de zeemist met slechts 7 graden in de vooravond. Het blijft eigenlijk onbegrijpelijk dat er zich toch nog hele groepen mensen richting kust bewegen, in de hoop daar lekker

Marije Teppema e-mail: teppema@denhaagcentraal.net mobiel: 06 50591595

Oranjekoorts stijgt

Vrijdag

Min.10º Max. 13º Zon 20% Neerslag 90% Wind NNW. 3-4

Zaterdag

Min. 8º Max. 14º Zon 40% Neerslag 40% Wind NNW. 3-4

Een pop in een seksshop met oranje boa © Marcello’s en ditoArt Factory hoedje.

* Kruiswoordpuzzel

zo vroeg in het seizoen. Op donderdag en vooral deze vrijdag is het veel minder florissant weer met grote kans op regen, of een paar losse buien. Goed voor de tuin zullen we maar zeggen. De temperaturen zijn

Zondag

Min. 7º Max. De eerste wedstrijd van de14º NederZon 60% Italanders is pas op 9 juni tegen Neerslag 25% lië. Maar in het Nederlandse Wind NNW. 3-4 Hulst is het alsof we al middenin

het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

waarschijnlijk de beste papieren. Hoewel een addertje onder het gras in de vorm van kleine depressiekerntjes in de buurt van Nederland heel misschien nog even wat roet in het eten kan gooien.

Maandag Min. 8º

Max. Party Max. De absolute hit13º is daar Zon«199 55% euro een oranje leeuwenpak. Neerslag 20% kost het, maar je valt wel op in de Wind NW.Eric 3-4 tribune», zegt zaakvoerder Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Zie voor een compleet overzicht: www.denhaagcentraal.net

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

* Sudoku 6

2

7

8

3

5

Oplossingen vorig nummer Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

8

5

1

8

6

6

2

1

4

7

1

De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig

7

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

1

4 6

de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden.

6

2

Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Abonnementsprijzen : Kwartaal € 16,95 / Halfjaar € 33,95 /Jaar € 57,95

Overig

6

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

Klantenservice Den Haag Centraal Voor opgave abonnementen, verhuizingen en bezorging: Servicenummer: 070 – 7504442 (ma t/m vr: 09.00 – 17.00 u), of per e-mail: abonnementen@denhaagcentraal.net. Voor opzeggingen (uitsluitend schriftelijk, uiterlijk 4 weken voor einde abonnementsperiode).

* Spoedgevallen

4

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo.

Correspondentie: Advertentie advertentie@denhaagcentraal.net Redactie redactie@denhaagcentraal.net Algemeen info@denhaagcentraal.net

een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «DeAlarmcentrale: voorbije week Informatie dienstdoende apotheken 112 vlogen ze de deur uit, iedereen neemt mee.» Tel. 070 345 10 00 Politie Haaglanden: 0900ze 8844 SMASH (Stichting Mobiele Artsen Service Tandartsendienst: avond- en weekenddienst Toeteren (alleen spoedgevallen): (070) 311 03 05. Haaglanden) Helemaal klaar de strijd zijn SMASH is een voor samenwerkingsverband van de alle cafés. In CaféinSanté hangtLeidschendam, het huisartsen Den Haag, plafond met oranje alpenhoJupilerStichting maakt deze oranje toeters. Rijswijk,vol Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Dierenambulance Den Haag rens. «Wie tienspoedeisende biertjes bestelt, SMASH regelt huisartsenhulp Tel. 070 - 328 28 28 (dag en nacht bereikbaar) krijgt er ééntje», vertelt cafébaas buiten kantoortijden. Iedere dag tussen 17.00 Website: www.dierenambulancedenhaag.nl Kees Jansen. Waarop hij eentje uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens; gedu- Dierenartsen weekenddienst vastneemt en hardop begint te larende het hele weekend en op alle erkende Spoedgevallen nacht en weekend chen. «Weet je dat deze gemaakt feestdagen. Tel. 070 346 96 69 aan Tel. 0900 - 222 6 333 en 0900 - 2222 456 zijn door Jupiler. Bij gebrek Website: www.smashaaglanden.nl Website: www.dierenartsenkring-denhaag.nl Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens

9

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Advertentiebeheer: Sylvia Siebenhaar e-mail: siebenhaar@denhaagcentraal.net

Algemene Zaken: Marianne ten Have Medewerkers: Remco Benschop, Peter Breedveld, André Buurman, Sjoerd van Faassen, Eppo Ford, Jos de Gruiter, Bert Jansma, Elske Koopman, Eric Korsten, Joke Korving, Alexander Münninghoff, Doron Nagan, Irene de Pous, Anneke Ruys, Hans Schmit, Annerieke Simeone, Rob Soetenhorst, Jill Stolk, Alexandra Sweers, Bert Tielemans, Roos van Put , Aad van der Ven, Jan van der Ven, Adrie van der Wel, Renate van der Zee Columnisten: Marc Delissen, Kees Jansma, Vilan van de Loo, Marcella Mesker, Paul Poley, Marcel Verreck Rubrieken: Teun Berserik (cartoon), Emilie Bolsius (medisch), Hugo Dirksmeier (onderwijs), Wendy Hendriksen (tuin), Bas Martens (juridisch), Marnix van Rij (financieel), Henk Savelberg (culinair) tal. Ze brachten zelfs speciale Illustraties: Marcello’s Arteen Factory ‘oranje-catalogus’ metGrafischeZaken niets Vormgeving: Annekeuit de Zwaan, Jurriaan Brobbel, Pan triChen, Creative dan Fotografie: feestmateriaal voorC&R, in de Eveline van Egdom, Anna Green, Willy Jolly, buneImages, of de woonkamer. Het sucMylène Siegers, Otto Snoek en fotopersbureau’s Holcesnummer een landse Hoogteisenongetwijfeld WFA brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je Uitgever/directeur: Robert Conijn

weerman Marc Putto

voerde voorzomerse lucht aan met maximale temperaturen tot royaal boven de 20 graden in de Hofstedelijke agglomeratie. Inmiddels is het warmteoverschot alweer imponerend deze aprilmaand en op dit

3

9

5

7

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. worden. Een positief antwoord zou Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. terkansje geven om de strijd tegen Advertentie Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgeslotot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdanog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodnocolumnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

tiem argument kunnen gebruiken om onbesliste ‘superdelegates’ — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Foto Reuters


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

17

19

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

HenkSavelberg

Asperges 2

In het Filmhuis gaat de film ‘Birdwatchers’ in première. Ondanks bedreigingen en intimidaties van de landeigenaars, besluit Nadio, BARBARAvan VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER zijn kamp op te slaan op het land van een aantal blanken. Daar blijven ze om stamhoofd een Guarani-Kaiowástam in Brazilië, de grond op te eisen waar ze recht op hebben, koste wat het kost. Twee werelden staan tegenover elkaar, zonder elkaar uit het oog te verliezen. Als er een liefdesrelatie opbloeit tussen de dochter van een rijke landeigenaar en Osvaldo, een jonge sjamaanleerling, bereikt de vijandigheid van de blanken een hoogtepunt. Een confrontatie lijkt onvermijdelijk. >Bron: Filmhuis

IK VAL IEDEREEN LASTIG

* Bioscopen Pathé Buitenhof

Away From Her di 13:30, ma ook om 15:30 Beverly Hills Chihuahua (NL) wo 13:20 15:30 Buddenbrooks vr/za/zo/ma/wo 20:40 do ook om 20:50 di ook om 18:30 Che: Part 1 do/vr/za/zo/ma/di 12:20 Che: Part 2 do/vr/za/zo/ma/di 15:10 Duchess, The do/vr/za/zo/ma/wo 18:10 do/vr/ma ook om 12:00 14:30 di ook om 13:30 16:10 zo ook om 10:35 Fast & Furious do/vr/za/zo/ma/wo lone 17:10 we 19:40 can 22:10 do so little, di ook om 12:30 18:20 together we Gran Torino can do so much’. Geen vr/za/zo/ma/wo 18:40schijn van kans je deze booddo/vr/ma ook dat om 13:10 schap kan missen do ook om 18:50 wanneer je op bedi ook om 15:00 18:00 zoek gaat bij Barbara Flamand. zo ook om 11:10 Deze woorden pront He’s Just Not Thatschitteren Into You naast de bel, in felle, blauwe letdo/zo/ma/wo 13:30 16:30 ters. «Onze ook huisspreuk», knikt do/ma/di/wo om 20:00 Barbara. «Daar staat mijn gezin vr/za/di ook om 12:10 15:00 voor en dat willen wij ook uitdravr/za ook om 18:00 21:00 gen. In je dooie eentje krijg je bijzo ook om 10:40 19:30 na niets voor mekaar. Zeker niet Iron Maiden: Flight 666 als het op een dag eens goed fout di 21:00 loopt. Want dat vergeten velen: Limo dat het van de ene dag op de anza/zo/wo 15:45 dere soms13:30 lelijk kan keren.» zo ook om 10:40 Monsters vs. Aliens (NL) Verwarrend zo/wo 12:50 15:00 Barbara: «Op 14 oktober 2006 za ook om 14:50 Maria bleek werden we12:40 gevloerd: zo ook om 10:20te lijden. Acht jaar aan diabetes Reader, The lang was ze een supergezonde dagelijks 19:00 en dan plots - bafbloem geweest dàt. Een week voor do/vr/za/zo/ma/wo ookde omdiagnose 21:50 moest Maria ook abnormaal do/vr/za/zo/wo om 16:00 vaak plassen hadden we een urineza/zo/woen ook om 13:10 staal Een banale do/vrbinnengebracht. ook om 13:00 blaasontsteking, dacht ik. Een di ook om 21:40 paar uren ma ook omvoor 12:50 ik de uitslag ging halen, bezocht ik toevallig een taSlumdog Millionaire verne waar ik een jong meisje zag vr/za/zo/ma/wo 21:20 zitten dat zich aan do/vr/ma ook om 15:50het inspuiten was met Omdat ik verdo ook ominsuline. 21:30 pleegaspirante ben, herken ik die di ook om 17:30 21:50 dingen. Toen ik dat meisje bezig Sneak Preview zag, dacht ik intuïtief aan Maria. di 20:45 The Boat That Rocked do/zo/ma/di/wo 14:00 17:00 do/ma/di/wo ook om 20:30 vr/za ook om 12:30 15:30 18:30 21:30 zo ook om 20:00

A

do/ma/di ook om 13:10 15:50 vr/za ook om 23:50 Asperges met beurre blanc, tomaat en bieslook vr/za ook om 17:40 20:10 22:50 Hondenhotel (NL) voorgerecht voor 4 personen: Limo za/zo 12:40 >20 witte asperges AA1 vr/za 11:50 14:00 Igor (NL) >10 trostomaten zo/wo ook om 11:40 13:50 wo 12:40 14:40 16:50 >bosje bieslook Mijn Vader is een Detective Inkheart vr/za/zo 13:30 dagelijks 13:40 16:00 voor de botersaus: za/zo ook om 11:30 Knowing >100 ml. gastric, zie recept van 12 februari 2009 vr ook om 15:30 dagelijks 18:40 21:00 (raadpleeg www.denhaagcentraal.net ) wo ook om 11:55 15:50 do/vr/ma/di ook om 13:40 16:10 >105 ml. dragonazijn Monsters vs. Aliens (NL) vr/za ook om 23:40 >150 gram koude boter in blokjes vr/za 13:30 15:40 Limo zo/wo ook om 12:20 14:30 16:30 za/zo/wo 12:10 14:20 16:30 Asperges: za ook om 11:20 Mijn Vader is een Detective Kook de asperges volgens recept van 9 april 2009. Monsters vs. Aliens (OV) za/zo/wo 12:50 14:50 dagelijks 14:30 16:40 18:50 Monsters vs. Aliens (NL) Tomaat: do/vr/za/zo/di/wo ook om 12:10 za/zo/wo 12:20 14:30 16:40 Snijd de tomaten bij de steelaanzet kruislings in en dompel ze My Bloody Valentine 3D Monsters vs. Aliens (OV) in kokend water tot de velletjes bij de inkruising omkrullen, dagelijks 19:00 dagelijks 19:00 dompel ze meteen in ijskoud water, laat ze uitlekken en Ramadan Mabrouk do/vr/ma/di ook om 14:40 16:50 pel de tomaten (pliceren). Snijd de tomaten in vieren za 16:10 geen pretza/zo/wo ook nog om 17:00 (erg grote exemplaren in achten), snijd het harde stukEn ik voel het me denken: neur: dat het uiteraard ‘Het zal Reader, toch dát zo ookdat om daar 15:40 teThe niet zijn, ze- tige ziekte is, maar je bij de steelaanzet weg en snijd de tomaten in kleine vanalles aan te ker?!’. Indagelijks het ziekenhuis kregen genwoordig toch Sneak Preview 21:10 blokjes (brunoise). Snipper de bieslook fijn en meng uitkijken met we diezelfde dag resultaten: doen is. ‘Beetjedi 21:00 vr/za ook omde 00:10 bieslook en tomatenbrunoise. dag trouw diabetesSneak typePreview 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elkeThe Boat ThatinsuRocked - alles maar perfect dagelijks 16:00onder 21:20 di 21:30te behandelen, le- line prikken en hup Beurre Blanc: soortook reacties venslangThe dan wel. do/ma/di om 13:00 Boat ThatMaria Rockedkreeg controle.’ Uit dit Breng de gastric en dragonazijn samen tegen de kook aan. Klop er - en vooral meteen dagelijks ook een21:20 baxter aange- leerde ik dat diabetes The International met een garde één voor één de klontjes koude boter door tot de saus de impact van deze ziekte op15:40 het legd. Hetdo/vr/za/zo/ma/di was ernstig. Had do/vr/za/ma/di ookze omnog 15:30 18:20 mooi gebonden is, breng op smaak met peper en zout en houd de leven van kinderenheel zwaar een paarza/zo weken do/zo/ma/di/wo ook om 18:40 21:20 ook zo omrondgelopen, 12:30 saus warm. Suikerziekte dan was vr/za ze in vr/za ook om 19:40 is 22:20 ookeen om coma 00:20 gesuk- onderschat wordt. The Unborn wo ook om 18:40 Afwerking en presentatie: vr/za 22:45 The International Neem de asperges uit het water en laat ze even uitlekken op een Uninvited, The dagelijks 18:50 21:30 servet. Verdeel ze naast elkaar over de goed voorverwarmde borden do/zo/ma/di/wo 15:20 19:50 do/vr/ma/di ook om 13:30 16:20 en lepel er wat beurre blanc over. Verdeel het tomatenmengsel over do/zo/ma/wo ook om 21:50 vr/za ook om 00:10 de asperges en lepel nog wat saus om het gerecht, serveer meteen. za/zo ook om 11:00 The Unborn vr/za ook om 18:40 20:50 23:05 dagelijks 18:30 Watchmen vr/za ook om 23:30 dagelijks 21:00 Uninvited, The Advertentie Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben dagelijks 21:40 diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster informatie: www.pathe.nl/spuimarkt ook omerg 13:20 te meer behandelen, keld. Hetdo/vr/ma/di was allemaal ver- inderdaad goedVoor tel.meer 0900-1458 (35cpm) met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het ook om 15:30 ‘Een maar er komt veel bij kijken warrenddo/ma/di en emotioneel. za/zo ook om 15:00 ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat wo ook om 19:30Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd Filmhuis Den Haag ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gedokters gezegd tegen heb Loridan-Ivens je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, Marceline ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieleven: hebt alParis/Joris en wil ze Voor nog altijd niet vatten. De proefd van het La meer informatie: www.pathe.nl/scheveningen seine ajerencontré Ivens hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis dag daarvoor was ze (35cpm) nog zoals alle eens doorgefeest, tel. 0900-1458 woje 19:30 mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, zwaarmet getaandere kinderen geweest en nu gedronken en lekker Een gesprek Mme Loridan-Ivens diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met (Franstalig) Pathé Spuimarkt allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n haar erg 17 verdrietig Again en opstandig. dat op voorhand20:00 vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten pen. AanvaardenLadat je een leven Nog altijd.» petite prairie aux bouleaux vr 16:00 wo 21:30 moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» Beverly Hills Chihuahua (NL) met veel beperkingen Teneurza/zo 15:30 het beterAvond wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in den, is niet makkelijk volCultuur &voor Cinema - Marokkaanse wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, «De naaste omgeving di 19:30 wo ook om 12:10 reageerde 14:15 16:20 alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar voor kinderen. Bechis lang nietBride zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijkerBirdwatchers/Marco Wars huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Hergendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» Dag. 16:45 en 19:00 vr/za/zo/wo 17:40 19:50 22:00 man De Croo, Bruno Tuybens, klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag Crips/ Joost van der Valk & Mags Gavan do/ma/di ook om 12:50 15:10 17:20 19:30 21:40 halen. Dat het zich elke dag moet Marc De Bel, �������������� �������������������� � Rani De Coninck, � Dag. 21:45 Confessions of a Shopaholic

Voor meer informatie: www.pathe.nl/buitenhof tel. 0900-1458 (35cpm)

Pathé Scheveningen

17 Again vr 16:00 Beverly Hills Chihuahua (NL) wo 12:20 14:30 16:40 Bride Wars do/vr/za/zo/ma/wo 20:40 Donkey Punch vr/za 00:00 Dragonball: Evolution do/vr/za/zo/ma/di 19:30 do/ma/di ook om 17:30 za/zo ook om 17:20 Fast & Furious dagelijks 14:30 16:50 19:20 21:50 za/zo/wo ook om 12:10 vr/za ook om 00:20 He’s Just Not That Into You dagelijks 15:20 18:10 20:50 za/zo/wo ook om 12:40

Van de klassieke aspergebereidingen is ‘à la Flamande’, met hardgekookt ei, gesmolten boter en gekookte ham wel de meest bekende. Minder bekend is de bereiding ‘a la Fontenelle’ waarbij de gekookte asperges eerst in gesmolten boter en vervolgens in zachtgekookte eidooier worden gedoopt. ‘Asperges Argenteuil’ is zowel de naam van een aspergeras als een bereiding. In deze voorstad van Parijs wordt al eeuwenlang een bijzonder soort asperge geteeld, gekenmerkt door de extreem dikke witte stengels met paarsgroene punten. Voor de bereiding ‘Argenteuil’ gebruikt men uitsluitend het bovenste deel van de asperges. De koppen worden op 4 cm van de bovenkant afgesneden, gekookt en vervolgens gemengd met roereieren waaraan extra boter en room is toegevoegd. Verder zijn er aspergebereidingen die hun naam ontlenen aan bekende personen zoals koning Leopold van België. Voor zijn favoriete gerecht: ‘Asperges Leopold’ worden de asperges per tien stuks gebundeld en gekookt waarna de bundels worden opgestapeld op een schaal, overgoten met gesmolten boter en bestrooid met peterselie, rondom de stapel asperges worden gehalveerde hardgekookte eieren gelegd. Asperges-boter-eieren is een veel voorkomende combinatie en we kunnen dus rustig stellen dat asperges graag ‘boter op hun hoofd’ hebben. In Frankrijk worden asperges ook vaak koud gegeten met een vinaigrette. Naast de klassieke combinaties vormen vis en schaaldieren, kalfs- en lamsvlees een goede smaakcombinatie met asperges evenals morilles en truffel. Ook voor vegetariërs zijn asperges, door de vele combinatiemogelijkheden met andere vegetarische ingrediënten, een bron van culinaire inspiratie.

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

inspuiten met insuline. Dat het op

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Marijn De Valck: iedereen die

������������ ������������ ��!���"� #$�%#��%��& Synecdoche New York/ Charlie Kaufman dagelijks 18:20 een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken Dag. 21:00; zo óók 14:00 do/vr/za/zo/ma/di ook om 13:20 nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een Stilldegelijk walking/ leven Hirokazu Kore-Eda Dragonball: Evolution ken. Maria kan wel brief voor prins Filip en prinses Dag.maar (beh. wo) 19:00; zo óók 14:30 dagelijks 20:40 als een ander kind, je moet Mathilde ging deze week op de Laila’szijn. birthday/ Rashid Masharawi do/zo/ma/di/wo ook om 14:00 16:30 voortdurend alert Bovenbus. Dag. 19:30; óók 13:00 do/zo/di/wo ook om 11:50 dien moet iedereen uit dezoomge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht Contractpensions djangan loepah!/ Hetty vr/za ook om 12:50 15:10 17:30 ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te Naaijkens za ook om 10:50 zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontDag. 17:00; zo/wo óók 15:00 Fast & Furious zettend graag dat dit project La vie moderne/ R. Depardon do/zo/ma/di/wo 14:30 17:00 19:30Psychologe 22:00 slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje Dag.naar 17:00;een Dagpsy(beh. di/wo óók 21:15 do/zo/di/wo ook om 11:50 chologe Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalSonata vr/za ook om 13:00 15:30 18:00 20:30 23:00 gegaan.Tokyo haar,17:00; maar ook17:15 mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde maDag. 19:30 u. dag. (beh. zo/wo) zo/wo He’s Just Not That Into You veranderd. ken op een insulinepompje. Dat Danny Slumdog Millionaire/ Boyle Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipdo/zo/ma/di/wo 12:40 15:30 derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel dat19:30; ze zich Dag. 17:00 zo óók 12:45 do/zo/ma/wo ook om 18:30 21:30 pompje zorgt ervoor medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel niet langer elke dag inspuiMilk/moet Gus van Sant vr/za ook om 13:30 16:30 19:30 22:30 ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderDag. 21:30 di ook om 18:20 21:40 dan of het kind Ilmentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- �� ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereDivo/ Paolo Sorrentino Igor (NL) voor het dragen van zo’n pomp, Dag. 21:45; zo óók 13: formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi bewo 14:00 over de ziekte. Ik ben gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je +vergaren ��' ((����)�*+��������,�#�"�-.#�����%�/�0/�����/ Amar Kanwar: Trilogy The Torn First Pages Inkheart Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetes1�����������/������%�2�34*5�6�!7���4�/�8����0���8���#�� Dag. 18:00-22:00; zo v.a. 14:00 Doorlopend gratis do/zo/ma/di/wo 13:00 patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen toegang! do/zo/ma/wo ook om 17:30 over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- 999�.#�����%�/�0/�����/����������#���,��:��;���;;��: geworden. Nijlpaard in het Engels Karlsson van het dak vr/za ook om 13:40 schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- <������9���%������ is hippo. Dat klinkt als#$�����/���%��9��!��0���8���#�� ‘hypo’, de Zo/wo 15:00 za ook om 11:10 sen in het lichaam. Maria bleek er =/������:>����;��������<��������5(�������?+('�� De wereld vanbleef Sofie di ook om 17:20 alleszins klaar voor, maar � #�������������#���9��!,��)��<�<�@�/���� � � Zo/wo 15:00 verder zo ook om 10:45 toch ook nog een tijdje Knowing ����9���%����#���9��!�,� ���#�7/�#���%A7���#@0/��B�=�%A�$7���7� naar de psychologe gaan. Ze had meeromdat informatie: do/zo/ma/di/wo 18:40 21:15 die begeleidingVoor nodig zewww.filmhuisdenhaag.nl

��


20

16

Society

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 17 april 2009

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Roos

Renate & de Residentie

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winfoto’s Otto Snoek over de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- Met nen... envan de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Even dat kale plekje van papa verbergen voor de fotograaf.

Istanbul of Den Haag?

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Voordat ik ga vertellen waar ik deze week ben geweest, wil ik even iets met u delen. Want het is lente, en helemaal nog niet zo warm, maar toch zie je al overal mensen in open auto’s rondrijden. Mij stemt dat melancholiek. Ik bedoel, in een cabriolet door Den Haag rijden, dat heeft iets van heel graag willen, maar nooit zullen krijgen. Het is als een Eskimovrouw in een Gevoelig Marlies Dekkers-bikini. Echt heel leuk De supermarktkegeprobeerd en er is waarschijnlijk heel tens doen ook gretig lang voor gespaard, maar de zin van dit mee aan de oranjealles ontgaat je toch. koorts. Albert Heijn liet Maar goed, laten we niet al te lang in 24 miljoen Welpies — sombere gedachten blijven hangen. Wij pluchen mini-leeuwtjes — mochten deze week immers naar de maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een stuopening van een prachtig evenement: die van marktonderzoeksbueen vliegertentoonstelling in het Atrium reau Gfk kan de EK-gekte de suvan het stadhuis. De vliegers waren permarkten liefst 45 miljoen euro opgemaakt door kunstenaars van Pulchri brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloStudio en geïnspireerd op spreuken en ten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet zegswijzen die migrantenvrouwen, inaan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Neburgeraars en kinderen uit de Schildersderlandse consument is daar zeer gevoelig voor. wijk hadden aangeleverd. Nou, daar In het verleden was al duidelijk te merken dat zaten natuurlijk prachtige levenswijsheconsumenten van winkel wisselen om boodden bij, wat dacht je. We hebben er een schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets aantal voor u geselecteerd. (CSG) extra biedt.» Wat te denken van ‘Steeds dezelfde hond Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers in bed verveelt nooit’? Of: ‘Met de hoed in de hand komt men door het ganzenland’? Persoonlijk had ik veel aan: ‘Verberg het hooi; er komt altijd een tijdOPENBAAR dat je het AANKONDIGING ONDERZOEK moet gebruiken’. Maar Roos hield het op: ‘Een hand in vuur is anders dan een Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk hand in water’. Zal ik jou eens even lekker bijkleuren?parDeook Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastZo’n opening met stelt veeleen kunstenaars erbij tij staat vandaag voor een zware begesteld. Dat plan aantal herbestemmingen en aanpassingen van is altijd een gezellige boel. Het betekent Muzikant Hans Steijger (midden, met intellectuele blik) heeft nooit meer dan een slissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten doorgaans er ruim vóór de officiële armzalig pianootje bij zich. Dan is een band met zo’ngrote heel ongerustheid bataljon trommels wel over Maldegemdat en Eeklo. men van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw ontstaan openingshandeling al lekker wordt gebor-beslissing evennemen andere koek. chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve over het plan reldnaeneen datopenbaar de chipsonderzoek meteen op worden. Een positief antwoord zou Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het dat zijn. looptMaar van 23 juni tot en met 21 augustus Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat Religieuze een staatsinstelling. Dulfer! Wat isZaken, ze veranderd, hè!”, als er de voorzitter vantijdens Stichting Atrium, die voor daar hadElke de Stichting tevoren 2008. burger kanAtrium aan datvan onderzoek deelnemen. Het plan ligt terkansje geven om de strijd tegen die periode de volgende ter inzage: wij werkelijk op àlle feestjes in Den Haag gewoon een vrouw met een saxofoon de rekening meeop gehouden. Erplaatsen waren zoveel • in hetmet gemeentehuis Maldegem Eeklo; tegenkomen, nu eindelijk eensHet Barack Obama te winnen. Maar gebruik of parfum buitenshuis is uit trapdeodorant afkomt. Maar het meest houden wij in zijn bio- van mandjes tacochips van neergezet daten zelfs de afdeling Planning van hettoop Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. lichaamsvormen moeten goed van hem om opmerkingen als: “Ik kom te ontmoeten. “Welkom inden mijnboze. eigenVrouwelijke de •inbijgroten getaleRuimtelijke aanwezige PulchrileOrdening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuldwij worden. Flirten een vorm overspel net terug uit is Istanbul, maarvan Den Haag is en kasteel”, riep hij joviaal. Ook werden den ze niet meteen leeg kregen. Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgesloeigenlijk net zo reizen, exotisch”! HetUwas dus een reuze geslaagde middag. voorgesteld aan Pulchri Studio-voorzitter kunt het plan ook downloaden van de website roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdaToch moet er een moment zijn geweest wegkwam Metwww.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. zingende schoolkinderen, een ent- Yke Prins, die maakte dat ze tot tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om ze ‘aloverspel. vaak waarop ik even serieus heb gekeken, housiaste wethouder die even wat kwam nadat ze ons had verteld dat nog: Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parzeggen, gevoelige muzikale intermezzi te naïef’ was geweest tegenover de pers. want kunstenaar Joop Polder kwam bij indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat,vileine die moderne Turken de gordijnen in“Zeg jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen mij staan en vroeg bezorgd: heb jij Stel je voor, alsof wij een stelletje vanontvangst Hans Steijger, een swingende Caribibewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar wel genoeg gedronken?”. Ik vind dat societycolumnisten zijn! sche band en talloze Haagsevoor kunstenaars naar de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. vanAlbert wie II-sommigen, zoals Polder, Verder hadden wij vooral veel plezier met zo’n vraag getuigt van een buitengewone laan 19 bus 13, 1210Joop Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Wil Korrelboom en Frans de Leef, geen- onze Rotterdamse fotograaf, die altijd wel levenswijsheid en diepe medemenselijkdragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten eens een vlieger hadden gemaakt, maar in is voor een filosofisch gesprek en dan heid. Eigenlijk hadden ze die wel op een staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat toch waren komen opdraven. Hulde voor een openingsvraag stelt als “Wat vind jij van de vliegers mogen zetten. Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario nou eigenlijk van tatouages?”. Of plotsezoveel betrokkenheid! met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproHet was ook interessant om Jan de Boo, ling uitroept: ”Kijk daar heb je Candy Renate van der Zee Wel ja, laten we erdicht meteen verjaarspartijtje deschiet hele familie van maken. opnieuw in een de buurt van Oba- met mis voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

dhc-101  
dhc-101