Page 1


Kinderbesprenging Is dat Bijbels en gelijk aan dopen? en noemt het 'Heilige doop' (bij katholieken: 'heilig doopsel'). Maar hoe men het ook wendt of keert, het is en blijft „besprenging". Een kroontjespen werd vroeger op school IN de inkt 'gedoopt' en niet 'besprengd'. Het verschil tussen 'besprengen' en 'dopen' zal voor ieder duidelijk zijn. De catechismus mag 'besprengen' dan trachten te verdedigen met Ezechiel 36:25, waar staat: „Dan zal Ik rein water op u 'sprengen' en gij zult rein worden', maar dat heeft niets met 'dopen' te maken. Sprengen is en blijft druppelen; dopen daarentegen duidelijk 'onderdompelen.' Bovendien gaat deze tekst over het reinigen van al uw ‘drekgoden’ en daar kan men zuigelingen moeilijk van betichten. Het hele hoofdstuk is een beschrijving betreffende het volk Israël in de eindtijd. Bij het tewater laten van schepen kent men ook een ceremonie die men 'doop' noemt. De handeling blijkt te bestaan uit het tegen de boeg stuk laten slaan van een fles champagne, waardoor de vloeistof het schip ‘besprenkelt’. Een echte ‘doop' zou het schip rechtstreeks naar de bodem van het water laten koersen. Maar dan was het gauw afgelopen met deze traditie. Zo speelt traditie in vele facetten een rol. Luther was aanvankelijk katholiek. Maar door zijn aktie met de 95 stellingen aan de slot1


kapel te Wittenberg, werd hij geëxcommuniceerd. Anders gezegd: uitgestoten en in de ban gedaan. Luther’s protest werd de aanzet tot het protestantisme, maar hij nam wel de 'kinderbesprenging' als erfgoed mee. Het woord 'doopsel' werd veranderd in 'doop' en met het predikaat 'heilig' er aan toegevoegd, kon men de twijfel die het woord 'besprenging' oproept, ruimschoots verdoezelen. Maar de Bijbel spreekt nergens van ‘heilige’ doop en zeker niet voor zuigelingen. Bovendien lezen we in Hand. 8:12 dat alleen mannen en vrouwen werden gedoopt. In de Bijbel gaat er ook nog iets aan de 'doop' vooraf, namelijk BEKERING. Reden genoeg om te beseffen dat een baby daar niet voor in aanmerking komt. Want een baby is zich niet bewust van zonden en dopen heeft pas waarde, wanneer men zich bewust is van zonden en niet eerder. Waar de meeste gelovigen dan ook vaak niet bewust bij stilstaan, is dat de formule die men ontleent aan Matth. 28:19 nooit door de apostelen is gebruikt. De oorspronkelijke tekst is zelfs anders dan die, welke via concilies, in onze Bijbels is afgedrukt en luidt als volgt: „Gaat dan heen, onderwijst al de volken in Mijn Naam, lerende hen onderhouden alles wat Ik u heb geboden". Een dergelijke strekking vinden we ook in Lukas 24:47, toen de Opgestane sprak dat in Zijn Naam gepredikt moest worden 'bekering' en Vergeving van zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Welnu, als u wilt controleren hoe de apostelen de mensen doopten, reiken wij u graag de Bijbelgedeelten aan waar u deze informatie kunt aantreffen, zoals: Hand. 2:38,

Hand. 8:16, Hand. 10:48, Hand. 19:5, Hand. 22:16 en Rom. 6. Om te beginnen met Handelingen 2:38. Dit hoofdstuk gaat over wat er op de dag van Pinksteren gebeurde. Tongen van vuur, spreken in andere talen, mensen (ook buitenlandse) die verwonderd kwamen toestromen en zich zelfs in hun eigen taal 2


hoorden toespreken door mensen waarvan zij het (gezien hun afkomst) niet verwachtten. Verbijsterd over dit alles, stelden zij tenslotte de vraag: „Wat zullen wij doen mannenbroeders? Wat zou u gedaan hebben? Petrus antwoordde: „Bekeert u en een ieder van u worde gedoopt in de NAAM van Jezus Christus, tot vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” Met dit ant-

woord gebruikte Petrus de sleutels die hem, overeenkomstig Matth. 16:19 waren beloofd om het Koninkrijk Gods voor mensen te openen. Drieduizend mensen kwamen voor een voldongen feit te staan toen zij zich lieten dopen. Niemand van hen had extra kleding bij zich. Hun keus was dan ook: Of doorlopen en geen gebruik maken van de geopende deur Of er natte kleren voor over hebben door een onderdompeling in het 'Gezalfde Heil’, Christus (in hebr. Masjiach) betekent namelijk: 'GEZALFDE' en Jezus (in hebr. Jeshua) betekent: 'HEIL'. Door deze handeling werden hun kleren weliswaar nat, maar het leverde hen wel een ander kleed op. Het bekleed worden met de klederen des Heils’, zoals Jesaja 61:10 profeteerde en Galaten 3:27 duidelijk maakt. Zonder dat (bruilofts)kleed kan niemand deel hebben aan het speciale feest waarover wij (hieronder) in Matth. 22:1-14 kunnen lezen. Matth. 22:1 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; 3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. 4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt de genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed; ko 3


komt tot de bruiloft. 5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker en gene tot zijn koopmanschap. 6 En de anderen grepen zijn dienstknechten en deden hen smaadheid aan, en doodden hen. 7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. 8 Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. 9 Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. 10 En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. 11 En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; 12 En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Aan u de keus!

Een keus die bepalend is om wel of niet deel te mogen hebben aan Zijn Koninkrijk. Mag de Here u zegen bij het maken van de juiste keus Voor meer informatie

verwijzen wij u naar onze website.

4

is_kinderbesprenging_bijbels  

Is dat Bijbels en gelijk aan dopen? Om te beginnen met Handelingen 2:38 . Dit hoofdstuk gaat over wat er op de dag van Pinksteren gebeurde....