Page 1

1972

Riskante Profetie Artikel in ,,De Waarheidsvriend� In dit artikel beschrijft ir. J. v.d. Graaf de profetie van ds. Roscam Abbing (voorzitter Hervormde Synode)

Peter Door Ir. J. v/d Graaf (hoofdredacteur) 11-5-1972


Artikel in ,,De Waarheidsvriend� (Ger. Bond van k 11 mei 1972, door Ir. J. v/d Graaf (hoofdred.)

Riskante profetie Een tijd geleden ontving ik de tekst van de openingsrede, die ds. H. 0. Roscam Abbing op 13 september 1934 hield op de jaarlijkse conferentie van Hervormde predikanten. Mij werd verzocht daaraan eens aandacht te besteden, b.v. in de vorm van een artikel. De titel van het openingswoord was 'Opening der tijden'. De inhoud ervan is van dien aard dat ik er graag iets over wil schrijven, temeer daar ds. Roscam Abbing niet de eerste de beste was. Naar men mij uit Arnhem verzekerde trok hij in de vooroorlogse jaren scharen kerkgangers vanwege zijn aansprekende reformatorische prediking. Jaren na zijn overlijden in 1939 bleef zijn naam nog genoemd worden in Arnhem. Hij trok sporen die zo maar niet uit te wissen waren. Een en ander blijkt ook uit genoemde rede die een 'profetisch woord over Nederland' inhield in een zeer geladen taal, kort en krachtig, vlammend en doortrokken van een grote ernst. Dat neemt niet weg dat ik al lezende nogal wat vraagtekens heb geplaatst, waarop ik het slot van dit artikel wat wil toespitsen. Maar eerst laat ik in het kort de inhoud volgen.

Drie stippellijnen Het betoog van ds. Roscam Abbing loopt langs drie 'stippellijnen'. Hij spreekt over de wereld, die een vreselijke nachttijd tegemoet snelt, over de gemeente van Jezus Christus, die straks haar avondtijd krijgt, waarin het licht voor haar wezen zal, en over Nederland, dat door God. voorbestemd zou zijn tot een bijzondere roeping in de ontwikkeling van het Koninkrijk Gods in het laatste der dagen. Wat het eerste punt betreft - de wereld die een vreselijke nachttijd tegemoet snelt, dit schreef Roscam Abbing tegen de achtergrond van het fascisme, dat zich in zijn dagen in Europa breed maakte. Hij bracht het opkomende fascisme in verband met het

beeld uit de droom van Nebukadnezar en wel met de voeten en de tenen, bestaande voor een deel uit ijzer en leem. Met het leem wordt dan volgens hem de volkswil aangeduid en met het ijzer de hardheid van het oude Romeinse staatsgezag waarvan een herstel te wachten staat. Hij zegt dan: 'In verband met o.a. Dan. 7 en Openbaring 13 zal het zich openbaren in een Europese statenbond, aan het hoofd waarvan de Antichrist, de mens der zonde komt te staan, in wiens stelsel en persoon alle antichristelijke stromingen en persoonlijkheden, die er vanaf de apostolische eeuw geweest zijn, zullen culmineren.' Over het tweede punt,' de avondtijd van de gemeente, zegt Roscam Abbing, dat het evangelie eerst gepredikt zal worden tot een getuigenis onder alle volkeren, en dat pas daarna het einde zal zijn. In de wachttijd, die aanbreekt voor de wereld, zal er geen plaats meer zijn voor een openbare, vrije evangelieverkondiging. Dat zal de Antichrist niet toelaten. Vandaar dat de avondtijd van de gemeente niet parallel loopt met de nachttijd van de wereld, maar daaraan vooraf gaat. Maar tegen de tijd dat de gemeente van Christus haar loop voleindigd zal hebben zal er een verhoogde werking zijn van de Heilige Geest waardoor eenheid wordt gewerkt. De kennis wordt dan verhelderd en het geloof verdiept. Vele gedeelten der Heilige Schrift, die nu niet of half worden verstaan, zullen dan volledig begrepen worden. De bijzondere gaven van de Heilige Geest keren dan terug (boetebeweging, gaven der gezondmaking, genezing op het gebed). En dan het laatste punt: De bijzondere roeping voor Nederland. Nederland, zo zegt Roscam Abbing, wordt wel nergens in de Heilige Schrift genoemd, maar dat is geen afdoend argument. 'De Heere is niet gehouden Nederland te noemen. Hij is ook een God, die zich verborgen houdt.' En dan vervolgt hij met de opmerking: 'Volledige opening der Heilige


sch

Schrift wijst dringend onontkoombaar Nederland aan tot een bijzondere roeping.’ Christus zal kerk en staat weer oprichten. Eerst de Hervormde Kerk, naar analogie van de Reformatie, toen ook eerst de kerk tot reformatie werd gebracht. Inmiddels zit de kerkelijke akker nog potdicht. Gods ploegijzer moet er doorheen. Christus moet er doorheen. Hij zal doen naar Zijn Koninklijk Ambt. Christus keert zijn nek tegen Zijn vijanden in Nederland, waarbij slechts tweeërlei gevolg mogelijk is: buigen of breken! Het gelaat van Jezus is half toegekeerd naar Zijn kerk hier te lande, maar geheel afgewend van Zijn vijanden. Zo dringt hij op Nederland aan. Het gevolg zal zijn oprichting van Kerk en Staat alhier. In die weg wordt Nederland tot een geestelijk centrum gemaakt, waaruit geestelijke krachten vloeien en waardoor voorbereid en mogelijk wordt dat de gemeente van Jezus Christus op aarde haar avondtijd krijgt. In de tijd van de Antichrist zal Nederland zo een toevluchtsoord zijn. Tot hiertoe de profetie

Ds. Roscam Abbing was voorzitter van de generale synode van de Hervormde Kerk en zat op het podium tussen twee andere predikanten. Toen hij opstond om naar het spreekgestoelte te lopen, bleek het dat hij mank liep. Eén van genoemde predikanten stootte zijn collega aan en zei: ,,Hij doet mij denken aan Mefiboseth (die ook mank was, 2 Samuël 19:25-29), waarop de ander antwoordde: ,,Ja, maar hij eet van des Konings tafel", waarmee hij aangaf dat de Here hem gebruikte met geestelijk voedsel en dingen had laten zien betreffende bepaalde verborgenheden in de Bijbel.

riskante_profetie  

Artikel in ,,De Waarheidsvriend” 1972 Peter Door Ir. J. v/d Graaf (hoofdredacteur) 11-5-1972 In dit artikel beschrijft ir. J. v.d. Graaf de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you