Page 1


Leiding Zangdienst: Zr. A. van Lenten

I shall not be moved Jesus is my Saviour, I shall not be moved; In His Love and favour, I shall not be moved, Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved.

Chorus I shall not be, I shall not be moved, I shall not be, I shall not be moved; Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved (be moved). In my Christ abiding, I shall not be moved; In His Love I'm hiding, I shall not be moved, Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. If I trust Him ever, I shall not be moved; He will fail me never, I shall not be moved, Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. On His Word I'm feeding, I shall not be moved; He's the One that's leading, I shall not be moved, Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved.

Raak mij aan dierb’re Heer Raak mij aan dierb’re Heer, dat ik voel telkens meer, Uw liefd’ en Uw heiligheid. Dat mijn wil stil zich richt, mij U glansrijk verlicht, dierb’re Heer heb Uw weg in mij. Melt my heart make me real, precious Lord let me feel, Thine love and Thine purety. Let my will sweetly bend. Let Thine glory descent. Precious Lord have Thine way in me.

3


Ja, Hij is wonderbaar Ja, Hij is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Ja, Hij is wonderbaar, wonderbaar. Hij verlost, Hij maakt vrij, ja Hij redde ook mij. Ja, Hij is wonderbaar, wonderbaar.

Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus, my Lord wonderful. Eyes not seen, ears not heard, What's recording to Gods Word. Isn't He wonderful, wonderful.

All night, all day Chorus: All night, all day, angels watching over me, my Lord! All night, all day, angels watching over me. Day is dying in the West, angels watching over me, my Lord! Sleep my child and take your rest, angels watching over me. Now I lay me down to sleep,angels watching over me, my Lord! Pray the Lord my soul to keep, angels watching over me. When I die before I wake, angels watching over me, my Lord! I’ll pray the Lord my soul to take, angels watching over me.

Hij houdt mijn hand Hij houdt mijn hand, Jezus houdt mijn hand. Veilig ten hemel leidt mij Zijn stem; Dag aan dag klem ik mij vast aan Hem. Hij houdt mijn hand, Jezus houdt mijn hand. De weg is soms zwaar maar mijn Heiland is daar. Hij houdt mijn hand.

4


Let the Lord have His way Let the Lord have His way in your life every day. There’s no rest, there’s no peace Until the Lord has His way. Place your life in His hands, rest secure in His plans. Let the Lord, let the Lord have His way.

Laat de Here begaan, bied uw leven Hem aan. Daar’s geen rust, daar’s geen vree Als niet de Here gaat vooraan. Leg uw al in Zijn hand: hart en ziel en verstand. Laat de Heer, laat de Heer begaan.

‘k Heb gehoord van een land 'k Heb gehoord van een land aan een ver verwijderd strand. Waar geen moeite meer zijn zal of strijd. Waar geen ziekte nog pijn, zelfs geen tranen zullen zijn. En wij zijn met de Heer voor altijd.

Koor: Hoe zal 't zijn aan dat strand, van dat heerlijke land. Als 'k de engelen en zaal'gen ontmoet. En bij 't eeuwige licht, in de stad door God gesticht, ook Hem zie Die mij kocht met Zijn bloed. Waar de levensbron vloeit en de Boom des Levens groeit. Al wat edel en schoon is gedijt. Waar geen wanklank meer klinkt, alles God ter ere zingt. En wij zijn met de Heer voor altijd. In dat land is een huis, waar de Heer als vrucht van 't kruis. Voor de Zijnen een plaats heeft bereid. Houd mijn ogen gericht, naar dat land vol vreugd en licht. En wij zijn bij de Heer voor altijd.

5


Nooit zal ik vergeten Nooit zal ik vergeten hoe Jezus voor mij stierf, aan het ruwe kruis van Golgotha. Hoe Hij heeft geleden, mij schonk van Zijn genâ, aan het ruwe kruis van Golgotha. Hoe Hij heeft gedragen mijn zonden en straf, mijn banden verbrak en mij vrijheid hergaf.

Koor: Nooit zal ik vergeten hoe Jezus voor mij stierf, aan het ruwe kruis van Golgotha. Nog zie ik Zijn striemen, Zijn wonden, Zijn kroon. 'k weet dit alles leed Hij voor mij. Hij, de Man van smarten, verdiende niet dat loon. Maar Hij droeg dit alles voor mij. Zijn bede was angstig, de beker gevuld. toch dronk Hij haar leeg en betaalde mijn schuld. Nog zie ik Hem strijden in 't kil Gethsémané; daar trad Hij de pers gans alleen. Angst, gericht, ja zweet zelfs als grote dropp'len bloeds. Waarom ging de Heiland daarheen? De arbeid der ziel, waar Jesaja naar wees, het zaad dat Hij zag, na de doodstrijd en vrees. Nooit zal ik vergeten die wond're tere blik die de Heer aan 't kruis zelfs nog had. Hoe aan 't hout Zijn beê klonk: Vergeef hen hunne schuld, hoe Hij voor vergeving daar bad. Nooit zal ik vergeten mijn Heiland, hoe Hij, Zich kromde van pijn en dat alles voor mij.

6


Preek Br. P.Kingma Onderwerp Eindtijd Schriftlezingen Zefรกnja 2:1-5 Zacharia 4:14 Jeremia 5:24 Jeremia 5:23-26 Jeremia 6:13-21


De vreze des Heren is het begin der wijsheid

allen die ze doen, hebben goed verstand Psalm 111:10

Gaat dan heen, onderwijst alle volken in Mijn Naam lerende hen onderhouden alles wat ik u heb geboden.” Matthéüs 28:19 (oorspronkelijke versie) en Paulus zeide tot hen: ,,Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt?” Handelingen 19:2

’En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam, van de . En als Paulus hen de handen had opgelegd, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden.” Handelingen 19:5-6

zangdienst_standaard21-8-05_eindtijd-lv  

On His Word I'm feeding, I shall not be moved; He's the One that's leading, I shall not be moved, Just like a tree that's planted by the wat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you