Page 1


H

et zal u misschien óók wel eens zijn overkomen dat u ergens rustig in een winkel wilde rondkijken en onmiddellijk werd aangesproken met: ,,Kan ik u helpen?” Hoe goed dat ook mag zijn bedoeld, men voelt zich dan toch op de vingers gekeken. De rust, de vrijheid om iets op eigen gemak uit te zoeken is dan weg, want er wordt op u gelet! Andersom kan het ook. Men heeft iets nodig, maar kan het in de winkel nergens vinden. Ook is er niemand van het personeel in de buurt om te kunnen vragen. Twee voorbeelden: ongevraagd hulp aangeboden krijgen, of hulp zoeken en nergens kunnen vinden. Wat veel bedrijven dan ook doen, is het plaatsen van brochures, folders en magazines op hun website om op die manier de mensen de betreffende informatie onder de aandacht te brengen, zonder ze lastig te vallen. De mensen kunnen dan zelf beslissen of ze er iets mee willen doen of niet. Welnu, dat is ook het doel van Evangelie De Weg. Wij willen u niets opdringen, maar wel u een eigen beslissingsmogelijkheid geven. Wij weten niet eens of u wel of niet gelooft. Wel weten wij, dat er vele geloofsovertuigingen zijn, maar welke bevat de WAARHEID? Van de Bijbel (Statenvertaling) kunnen wij u echter wel iets vertellen. In de eerste plaats dat het niet een gemakkelijk Boek is, maar dat we er evenmin omheen kunnen, want het bevat de beslissing van ons léven. De Bijbel geeft heel duidelijk aan, dat: zonder geboorte uit water en Geest niemand het ,,Koninkrijk van God” kan binnengaan hetgeen u kunt vinden in Johannes 3:3-5. Wat dat betekent willen wij u graag proberen uit te leggen. Om in deze wereld te komen moest u ‘geboren’ worden, althans uit de baarmoeder voortkomen. ‘Sterven’ kan ons op elke leeftijd overkomen. Maar voor het zover is, zullen wij een keuze gemaakt moeten hebben. Want als ons lichaam het begeeft, houdt onze geest (onze persoonlijkheid) niet op te bestaan. Om deze persoonlijkheid te redden voor de eeuwigheid, zullen wij ‘opnieuw’ geboren moeten worden uit water en Geest. Eigenlijk is een gewone geboorte óók al een geboorte uit water en geest, want een baby komt uit het (vrucht) water en na de geboorte heeft het ook een geest. Het is echter wel zo, dat een ,,wedergeboorte op oudere leeftijd” anders verloopt dan een gewone geboorte. Bij een gewone geboorte komt een baby zowel uit de moeder als uit het (vrucht) water. Met de nieuwe geboorte (wedergeboorte) gaat het uitsluitend om het water en wat erbij wordt uitgesproken. Heel veel mensen denken dat het dopen gelijk staat aan besprenging. Maar als u goed nadenkt over het woordje doop, zult u er snel achter komen, dat de letterlijke vertaling van doop, onderderdompeling (onder water) betekent. Ook Naäman de Syriër moest zich zeven maal laten onderdompelen om van zijn melaatsheid af te komen. Dit gebeurde niet door een paar druppels water. Besprenging kan dus nooit als doop worden vertaald of worden uitgevoerd.


Kinderbesprenging niet hetzelfde als doop! Als men het heeft over kinderdoop, dan denkt men het te hebben over het dopen van een kind, maar in feite is het niet meer dan besprenging in de vorm van een paar druppels water over het hoofdje van het kind. Kinderbesprenging is ontstaan uit het Katholicisme en heeft beslist geen waarde omdat het geen doop betreft door onderdompeling. Voor een kind heeft zelfs de doop geen waarde omdat het geen besef heeft van zonden, dat begint pas op latere leeftijd wanneer het besef er wel is. Zo’n 2000 jaar geleden werden op Pinksteren mannen en vrouwen gedoopt, maar geen kinderen. En in die periode van 2000 jaar geleden (ruim voordat het Katholicisme in opmars kwam) bestond er helemaal geen besprenging, alleen de doop door onderdompeling. Wij willen u graag behoeden voor deze misleiding die ellendige gevolgen met zich mee kan brengen wanneer u niet op de juiste manier gedoopt bent, hetgeen uw eeuwigheid bij de Here in de weg zal komen te staan. Het is dus van levensbelang om op de juiste manier gedoopt te zijn of te worden en wel door onderdompeling in de Naam van Jezus tot kwijtschelding van zonden, zoals de oorspronkelijk tekst luidt van Matthéüs 28:19: ,,Gaat dan heen, onderwijst al de volken in Mijn Naam, lerende hen onderhouden alles wat Ik u heb geboden”. De apostelen doopten met ‘onderdompeling’ in de Naam van de Here Jezus. Kijkt u zelf wat er in de Bijbel staat (liefst de Statenvertaling). Wij geven hier enkele Schriftgedeelten, zoals: Lukas 24:47, Handelingen 2:38, Hand. 8:16, Hand. 10:48, Hand. 19:5-6, Hand. 22:16, Romeinen 6:3 (Statenvertaling), Galaten 3:27.

Welke betekenis heeft de doop? Heel veel mensen denken dat de ,,doop” een vorm van ‘gehoorzaamheid’ is. En dat is ook onmiskenbaar het geval; maar dat zegt nog niets over de betekenis. Iemand die na een duik in het zwembad weer boven water komt, is óók gedoopt door onderdompeling, maar niet zoals de Bijbel dat leert. Om daarover iets méér te weten, dienen wij Handelingen 2 te lezen en bij voorkeur de Statenvertaling. Daar wordt gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest (Gods Geest) en de rede die Petrus hield, waarin hij aan het eind daarvan een verwijt richtte aan zijn toehoorders, namelijk dat zij de Messias hadden gekruisigd. Met verslagen hart richtten zij zich daarop tot Petrus en de andere apostelen en vroegen: ,,WAT ZULLEN WIJ DOEN, MANNEN BROEDERS?” Let u hierbij op het antwoord: ,,Bekeert u en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus (Heil) Christus (Gezalfde) tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw


kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Here onze God toe zal roepen.” In Handelingen 8:12 lezen we dat ‘mannen’ en ‘vrouwen’ werden gedoopt en in vs.16 dat ze werden gedoopt in de Naam van de Here Jezus, terwijl in 1 Kor. 7:14 staat, dat de ‘kinderen’ worden ‘geheiligd’ door de gelovige ouders (geen nood-

zaak om kinderen te dopen).

Waarom in de Naam van Jezus Christus? Jesaja 61:10)

Joodse namen hadden in de Bijbel meestal een betekenis. Zo betekent Bethel: ,,Huis Gods” en Bethlehem: ,,Broodhuis”. Maar ook de Naam Jezus (hebr.: Jeshua) heeft een betekenis, namelijk: ,,Heil”, terwijl ‘Christus’ of ‘Messias’: Gezalfde betekent. De apostelen doopten de mensen dus eigenlijk in het ,,Gezalfde Heil”. En er werd bij gezegd: Tot ‘vergeving’ der zonden: Rein bevonden worden voor God staat gelijk aan het dragen van een wit kleed, waarvan Jesaja zegt: ,,bekleed met de ‘klederen des Heils” (het kleed van Jeshua, zie ook Galaten 3:27 nw. vert.) Volgens Matthéüs 22:1-13 kunt u daar niet zonder. Na ,,bekering” is deze doop de geboorte uit ,,water”. En om die geboorte compleet te maken is het nodig ook de GEEST te hebben. Een pasgeboren baby zal dat kenbaar maken met ‘schreien’, maar iemand die uit God geboren is, maakt het kenbaar met spreken in andere talen (nieuwe tongen, zie Markus 16:17).

Voor meer informatie kunt u verder kijken op onze website, waar wij alle informatie in E-book formaat laten zien. Mag de Here u bijzonder zegenen

kan_ik_u_helpen_nieuwste  

Ook Naäman de Syriër moest zich zeven maal laten onderdompelen om van zijn melaatsheid af te komen. Dit gebeurde niet door een paar druppels...

kan_ik_u_helpen_nieuwste  

Ook Naäman de Syriër moest zich zeven maal laten onderdompelen om van zijn melaatsheid af te komen. Dit gebeurde niet door een paar druppels...

Advertisement