Page 1

BY

Robert Johansen ,

ME N U N OCH E 18 . 00 - 23. 0 0


GROTTENES HISTORE På begynnelsen av 1500-tallet startet arbeidet med å bygge kirken som står midt i byen i San Miguel De Salinas. Sagnet sier at det var selve erkeengel Miguel som er skaperen bak dette verket. Navnet på landsbyen kom på 1600 tallet etter kirken Miguel og saltsjøen. Sankt Miguel fra Saltsjøen. På den tiden fantes det ingen beboelse i dette området, og den nærmeste bebyggelsen var ved k ysten i områdene rundt det som i dag er Pilar de la Horadada og den lille fiskelandsbyen Torrevieja. På den tiden levde folkene i dette området av Saltsjøen, havet og jordbruk. Spanjolene har tradisjon for å bygge i mur, siden det finnes lite trær egnet til husbygging i denne delen av landet. Terrenget i dette området var også glissent og uten vekst av trær. Materiell for å bygge hus, måtte hentes fra nærliggende landsbyer, og dette var mye jobb og tidkrevende. Men - så fant de ut at bergarten i disse fjellene var ganske myke, så de begynte de for hånd å slå seg innover i massen... I forbindelse med at kirken ble bygget, strømmet folk til området for å høre budskapet. I begynnelsen var det unge menn med sine koner, og etter hvert som familiene økte slo de ut større deler av fjellet til nye alkover. De hadde ingen dører, men brukte forheng for å bevare privatlivet. Familiene kunne bli helt opp i 14 medlemmer i hver grotte. Pipe ble satt opp slik at de kunne fyre opp å lage mat og varme seg. Matbordet var plassert foran grua, slik at de alle satt rundt bordet og delte maten, varmen og praten. Allerede på 1600-tallet laget de de første kanalene til regnvann. I den ene hulen ligger det en brønn som ble hugget ut av de mennene som bodde i hulene rundt om for mange år siden. Kanaler ble laget for å lede regnvann ned i brønnen, og alle naboene hadde tilgang til denne. Det regnet adskillig mer på den tiden enn det gjør i dag. En stor fordel med å bo i en grotte er at temperaturen er jevn hele året. De holder 20 grader sommer som vinter. På det meste var det hele 17 grotter i San Miguel, men i dag er det kun 6 som er beboelige. I restaurantens grotter bodde det familier helt frem til 1986. Grottene ble senere gjort om til restaurant, og åpnet sine forheng for gjestene i år 2000. Vi håper at vi kan få tilby deg den genuine følelsen av samhold og delte matgleder som preger energien i disse grottene. Vi skal gjøre vårt beste for å få deg til å føle deg som en del av vår store familie, og vi håper at du nyter maten og din tid her sammen med oss.

2


GROTTEMENY Vi serverer ekte, smakfulle retter i den samme ånden som det har vært gjort i disse grottene i mange hundre år. Flere ganger om dagen satte alle seg rundt bordene i disse spennende omgivelsene, og der delte de den gode maten og praten med hverandre.

Hjemmelaget alioli og bondebrød Salat fra Murcia med grillet spansk serranoskinke og hvit geitost. Dandert med solsikkefrø, tomater, og dresset opp med honning og lime vinaigrette. Langustiner (Store reker) surret i ildfast form med hvitløk og chili - som de gjorde ved spanskekysten i gamle dager INDIVIDUELLE HOVEDRETTER Skank av frittgående Lam fra nordspania, braisert i ovn på svak varme i over 16 timer. Kraften redusert med rødvin, rosmarin og honning. Servert med god gammeldags potetmos og skogsbær. Saftig andebryst servert rosa fra ovnen, med potetpuré. Appelsin- og ferskensaus. Indrefilet av okse med rødvinsaus Islandsk torskefilét uten skinn og bein, bakt i ovn med hvitløksolje. Servert med potetpuré tilsmakt med muskat og fløte, smørslynget fersk spinat, og hjemmelaget tomatsyltetøy. Norsk fersk laks grillet og lagt på en seng av potetpuré, syltet rødløk, ruccula og rødvinsaus. DESSERT Et utvalg av moderne og tradisjonelle desserter, ment for å dele med hverandre. PRIS PR. PERSON 35,00€

3


FORRETTER Kremet fiskesuppe med grønnsaker 8,95€ Spanske hvitløksreker med chili og brød

8,95€

Hvitvinsdampede blåskjell med chef Robert sin spesialsaus

7,95€

Grillet Serranoskinke fylt med kremig hvit geitost på salat med honning og lime vinagrette, skogsbærsaus

8,95€

Carpaccio av oksefilét med trøffelolje og parmesan ost

9,95€

HOVEDRETTER FISK Islandsk torskerygg med spinat og tomat confit

15,95€

Grillet laks med karamellisert rødløk og rødvinsreduction

14,95€

Hvitvinsdampede blåskjell med chef Robert sin spesialsaus 13,95€ Hvitvinsdampede blåskjell i belgisk stil 13,95€ HOVEDRETTER KJØTT Ytrefillét av hjort fra Navarrafjellene med einebærsaus

24,95€

Indrefilet av okse med bearnaise saus

22,95€

Indrefilet av okse med peppersaus 22,95€ Indrefilet Gorgonzola 22,95€ Indrefilet av okse med rødvinsaus 22,95€ Indrefilet Rossini av okse med gåselever

23,95€

Ferskt andebryst med appelsinsaus og skogsbær

15,95€

Langtidsbraisert lammeskank med potetpuré 16,95€

4


Dessert “Fulle”Rødvinsmarinerte epler. Servért varme, med vaniljeis

6,95€

“Affogato al Café” Vaniljeis, espresso og kaffelikør

5.95€

“White Lady” Vaniljeis og varm sjokolade

5.95€

Hjemmelaget Tiramisu 5,95€ Sorbét med cava 5.95€ Hjemmelaget ostekake 5,95€ Hjemmelaget sjokolade coulant med is 5,95€ Iskremkopp med krem og saus 5,95€ Dagens dessert. Vennligst spør servitøren.

5,95€

Assortert ostetallerken med garnityr 12.95€

TIL BARNA (Under 10 år) Pizza Margarita 5,95€ Pølser med hjemmelaget potetstappe 5,95€ Hamburger med hjemmelaget chips 5,95€ Skinn- og benløs laks med hjemmelaget potetstappe

5,95€

Skinn- og benløs torsk med hjemmelaget potetstappe

5,95€

Kyllingbryst med hjemmelaget potetstappe eller chips

5,95€

Pasta med tomatsaus 5,95€ Kyllingnuggets med hjemmelaget chips 5,95€

5


THE HISTORY OF THE CAVES In the early 1500s started work to build the church, which stands in the town of San Miguel de Salinas. The legend says that there was the archangel Miguel who is the creator of this work. The name of the village came in the 1600s and got it´s name after the church Miguel and the salt lake. Sankt Miguel from the Salt Lake. At that time there was no habitation in this area, and the nearest settlement was on the coast in areas around what today is Pilar de la Horadada and the small fisherman’s village of Torrevieja. The salt lake, the sea, and agriculture were what people made a living from at that time. Spaniards have a tradition of building in brick since there are little trees suitable for building houses in this part of the country. The terrain in this area was also sparse and no growth of trees. Material for building houses had to be obtained from nearby villages, and this was a lot of work and time consuming. But - then they found that rocks in these mountains were pretty soft, so they started digging in the rocks with hammers... Following the news that the church was built, people gathered to the area to hear the message. In the beginning, there were young men with their wives and as families increased, they beat out larger pieces of rock to new alcoves. They had no doors but used a curtain to preserve privacy. The families could be a full 14 members in each cave. A pipe was set up so that they could fire up to cook and warm themselves. The dinner table was placed in front of the heat, so they all sat around the table and shared food, warmth, and conversations. Already in the 1600s, they created the first canals to gather rainwater. In one of the caves, there is a well that was carved out, by the men who lived in caves around for many years ago. Channels were designed to lead the rainwater into the well, and all the neighbors had access to this. It rained a lot more in the past than it does today. A great benefit of staying in a cave is that the temperature is steady throughout the year, since it stays 20 degrees both in summer and in the winter. At its peak, there were 17 caves in San Miguel, but today there are only 6 of which are habitable. In the restaurant’s caves, there lived families until 1986. The caves were later turned into a restaurant and opened its curtain for guests in 2000. We hope that we can get to offer you the genuine sense of unity and shared pleasures of food that characterize the energy in these caves. We will do our best to make you feel like a part of our big family, and we hope that you enjoy the food and your time here with us.

6


CAVE MENU We serve authentic, tasty dishes in the same spirit as it has been done in these caves for centuries. Several times a day the families sat around the tables in these exciting surroundings, where they shared the good food and conversations with each other.

Homemade aioli and farmer’s bread Salad from Murcia with grilled Spanish Serrano ham and goat cheese. Scattered with seeds, tomatoes and dressed up with honey and lime vinaigrette. Langoustines (Prawns) sizzled in a hot pot with garlic and chilies as they did on the Spanish coast in the old days INDIVIDUAL MAIN COURSES Lamb Shank of free-range lamb from the north of Spain, braised in the oven on low heat for over 16 hours. Reduced with red wine, rosemary and honey. Served with good old-fashioned mashed potatoes and wild berries. Juicy Duck Breasts served pink from the oven with potato puree. Comes with orange- and peach sauce. Fillet steak with red wine sauce Icelandic Cod fillet without skin and bones, oven baked with garlic oil. Served with mashed potatoes flavored with nutmeg and cream, fresh spinach and homemade tomato jam. Norwegian fresh salmon grilled and placed on a bed of creamed mash potatoes, pickled red onion, rocket, and red wine sauce. DESSERT A selection of modern and traditional desserts all intended to share with each other. PRICE PR. PERSON 35,00₏

7


STARTERS Creamed fish soup with vegetables 8,95€ Garlic prawns with chili served with bread

8,95€

Steamed mussels with chef Robert´s special sauce, garlic, ginger, chili. 7,95€ Fresh grilled Serrano ham filled with creamy goat cheese on salad with honey lime vinaigrette and fruits from the forest sauce 8,95€ Carpaccio of beef with truffle oil and Parmesan cheese

9,95€

MAIN DISHES FISH Icelandic cod filet on spinach and tomato comfit

15,95€

Norwegian salmon with glazed onion and red wine sauce

14,95€

Steamed mussels with Robert´s special sauce, garlic, ginger, chili

13,95€

Steamed mussels Belgium style 13,95€ MAIN DISHES MEAT Venison from Navarra served with Juniper berry sauce

24,95€

Fillet steak with béarnaise sauce 22,95€ Classic pepper steak with hot pepper sauce

22,95€

Fillet steak with red wine sauce 22,95€

8

Fillet steak Rossini with goose liver and garnish

23,95€

Pink duck breast with orange sauce and fruits from the forest

15,95€

Slow roasted lamb shank and potato puré

16,95€


DESSERT Drunk Apples served hot with ice cream

6.95€

“Affogato al Café”, Ice cream, espresso and coffee liquor

5.95€

“White Lady” Ice cream and hot chocolate

5.95€

Homemade Tiramisu 5.95€ Sorbet with cava 5.95€ Homemade cheesecake 5.95€ Homemade coulant of chocolate and ice cream

5.95€

Ice cream cup with cream and sauce

5.95€

Dessert of the day, please ask your waiter

5.95€

Assorted cheese plate with garnish 12.95€

FOR THE CHILDREN (Under 10 Years) Pizza Margarita 5,95€ Sausages with homemade mashed potato

5,95€

Hamburger with homemade chips 5,95€ Skin and boneless salmon with homemade mashed potato 5.95€ Bone and skinless cod with mashed potato

5,95€

Chicken breast with homemade mashed potato

5,95€

Pasta with tomato 5,95€ Chicken nuggets with homemade chips 5,95€

9


LA HISTORIA DE LAS CUEVAS A principios del año 1500 se comenzó a trabajar en la construcción de la iglesia de San Miguel de Salinas. La leyenda cuenta que el responsable de tal creación fue el mismo arcángel Miguel. El pueblo fue bautizado en el 1600 como San Miguel de Salinas, en honor a la iglesia de San Miguel y a los lagos de sal. En ese momento, no había ninguna vivienda en la zona y la localidad más cercana se encontraba en las zonas costeras, en el área que hoy conocemos como Pilar de la Horada y el pequeño pueblo de pescadores de Torrevieja. Eran tiempos en los que los habitantes de la zona vivían del mar, la agricultura y los lagos de sal. Dada la falta de árboles en la zona, los españoles de antaño construían sus casas con ladrillos y aún hoy se conserva la tradición en esta parte del país. La sequedad del terreno no permitía el crecimiento de los árboles, por ello todo el material de construcción para las casas tenía que ser obtenido de los pueblos cercanos. Algo que suponía mucho tiempo y trabajo. Por suerte, encontraron una solución: Se dieron cuenta de que la roca de las montañas de la zona era bastante blanda y fácil de moldear. Así fue como comenzaron los trabajos de excavación… La gente de la zona se hizo eco de la construcción de la iglesia e hizo que se trasladara a la zona para asistir a misa. Los primeros hombres y sus esposas empezaron a tener hijos. Cuánto más se expandían las familias, más se iba excavando en la roca para crear sus viviendas. En lugar de puertas, utilizaban cortinas para preservar su privacidad. Cada familia podía llegar a tener un total de 14 miembros en cada cueva. Se construyeron chimeneas para cocinar y para calentar el hogar en las frías noches de invierno. La mesa se situaba frente a la chimenea para que la familia pudiera ponerse al día compartir el calor y disfrutar de una buena comida. Ya en el 1600, se crearon los primeros canales de aguas pluviales. En una de las cuevas hay un pozo que fue tallado a mano, hace muchos años, por los hombres que vivían a su alrededor. Los canales fueron parte de un proyecto diseñado para llevar el agua de lluvia al pozo, al que todos los vecinos tenían acceso. Cabe destacar que en esos tiempos llovía mucho más que en la actualidad. Una de las ventajas de alojarse en una Cueva es que la temperatura se mantiene constante todo el año y de manera natural: 20 grados, tanto en verano como invierno. En sus mejores tiempos, había hasta 17 cuevas en San Miguel, pero hoy en día sólo 6 de ellas siguen habitables. En las cuevas en las que se encuentran ahora mismo, vivieron familias hasta 1986. Las cuevas fueron posteriormente convertidas en un restaurante y en el año 2000 se abrieron las puertas a los huéspedes. Esperamos poder ofrecerles el verdadero espiritu de unidad y el placer por una buena comida que caracteriza la energía de estas cuevas. Nos comprometemos a poner todo nuestro esfuerzo para que se sienta parte de nuestra gran familia y le deseamos que disfrute al máximo de nuestros platos y del tiempo con nosotros.

10


MENÚ DE LA CUEVA Servimos platos sabrosos y auténticos, con el mismo espíritu tradicional que se disfrutó durante siglos en estas cuevas. Varias veces al día, se juntaban todos alrededor de las mesa en estos emocionantes entornos, donde compartían y disfrutaban de charlas y buena comida.

ENTRANTES PARA COMPARTIR Alioli casero con pan campesino. Langostinos con ajo y guindilla servidos en cuenco de barro caliente, como se hacía antaño en la costa española. Ensalada de Murcia con lonchas de jamón serrano español, queso de cabra, semillas, tomatitos y aliñada con vinagreta de miel y lima. PLATOS PRINCIPALES INDIVIDUALES Codillo de cordero del norte de España, cocido a fuego lento en nuestro horno durante más de 16 horas en una reducción de vino tinto, romero y miel. Servido con puré de patatas casero y frutas del bosque. Magret de pato al horno, jugoso y poco hecho, servido con puré de patatas casero y bañado en una deliciosa salsa de naranja y melocotón. Solomillo de ternera con salsa de vino. Lomo de bacalao de Islandia, sin piel ni espinas, horneado con aceite de ajo. Servido con puré de patatas casero, espinacas frescas y mermelada de tomate casera. Salmón noruego fresco a la plancha, servido en una cama de puré de patatas casero, cebolla roja en escabeche, rúcula y reducción de vino tinto. POSTRES Una variedad de postres tradicionales y modernos que les harán recordar el placer de compartir con los demás. PRECIO POR PERSONA: 35.00€

11


ENTRANTES Crema de Pescado con verduras 8.95€ Gambas al ajillo 8,95€ Mejillones al vapor con salsa de jengibre, ajo y guindilla

7,95€

Ensalada con Jamón Serrano y queso de cabra a la plancha

8,95€

Carpacho de ternera con aceite de trufa y queso Padano

9,95€

PESCADO Bacalao islandés al horno con espinacas y confitura de tomate

15,95€

Salmón a la plancha con cebolla glaseada y salsa de vino

14,95€

Mejillones al vapor con salsa de jengibre, ajo y guindilla

13,95€

Mejillones al vapor al estilo belga 13,95€ CARNE

12

Lomo de ciervo con setas y salsa de enebro

24,95€

Solomillo de ternera con salsa Bearnaise

22.95€

Solomillo de ternera a la pimienta

22.95€

Solomillo de ternera en salsa de vino

22.95€

Solomillo Rossini, con foie y guarnición

23,95€

Magret de pato con salsa de naranja y frutas del bosque

15,95€

Codillo de cordero asado 16 horas a fuego lento

16,95€


POSTRES Manzanas borrachas en vino tinto, servidas calientes y con helado

6,95€

“Affogato al Café”, helado de vainilla, expreso y licor de café

5,95€

“Dama Blanca”, helado de vainilla con salsa de chocolate caliente

5.95€

Tiramisú casero 5,95€ Sorbete de cava 5,95€ Tarta de queso casera 5,95€ Coulant de chocolate casero con helado

5,95€

Copa de helado con nata y salsa

5.95€

Postre del día, pregunten a su camarero/a

5,95€

Tabla de quesos templada con guarnición

12.95€

PARA LOS NIÑOS (Menores de 10 años) Pizza Margarita 5,95€ Salchichas con puré de patatas casero

5,95€

Hamburguesa con patatas fritas caseras

5,95€

Salmón con puré de patatas casero

5,95€

Bacalao con puré de patatas casero Pechuga de Pollo con puré de patatas casero

5,95€ 5,95€

Pasta con tomate 5,95€ Nuggets de pollo con patatas fritas caseras

5,95€

13


L’HISTOIRE DES GROTTES Au début des années 1500 ont commencé les travaux pour construire l’église se dressant dans la ville de San Miguel de Salinas. La légende dit que l’archange Miguel est le créateur de ces travaux. Le nom du village apparu durant les années 1600et provient de celui de l’église Miguel et du lac salé. Sankt Miguel du Lac Salé. À cette époque, il n’y avait aucune habitation dans cette région, et le peuplement le plus près était sur la côte dans les régions autour de ce qui est aujourd’hui Pilar de la Horadada et le petit village de pêcheurs Torrevieja. Le lac salé, la mer et l’agriculture étaient ce dont quoi les gens vivaient à l’époque. Les Espagnols ont une tradition de construire avec de la brique, puisqu’il y avait peu d’arbres adéquats pour la construction de maisons dans cette partie du pays. Le terrain dans cette région était clairsemé et sans arbres. Le matériel pour la construction de maisons devait être obtenu chez les villages environnants, et cela nécessitait beaucoup de travail et de temps. Mais, ils ont ensuite découvert que la roche dans ces montagnes était assez molle, ils ont alors commencé à creuser dans les rochers avec des marteaux... Apprenant la nouvelle que l’église a été construite, les gens se sont réunis dans la région pour entendre le message. Au début, il y avait des jeunes hommes avec leur femme et avec l’augmentation des familles, ils ont travaillé de plus gros morceaux de rochers pour de nouvelles alcôves. Il n’y avait pas de portes, alors les gens utilisaient des rideaux de préserver leur vie privée. Les familles pouvaient atteindre 14 membres dans chaque grotte. Un tuyau a été mis en place afin qu’ils puissent le chauffer pour cuisiner et se garder au chaud. La table à dîner était placée devant la chaleur, de sorte qu’ils étaient tous assis autour de la table et partageaient la nourriture et la chaleur et discutaient. Déjà dans les années 1600, ils créèrent les premiers canaux pour recueillir l’eau de pluie. Dans l’une des grottes, il y a un puits qui a été taillé par les hommes qui vivaient dans ces grottes depuis plusieurs années. Les canaux étaient conçus pour acheminer l’eau de pluie dans le puits, et tout le voisinage y avait accès. Il pleuvait beaucoup plus dans le passé qu’aujourd’hui. Un grand avantage de vivre dans une grotte est que la température y est constante tout au long de l’année. 20 degrés en été et en hiver. À son apogée, il y avait 17 grottes à San Miguel, mais aujourd’hui il y en a seulement 6 qui sont habitables. Dans les grottes du restaurant y vécurent des familles jusqu’en 1986. Les grottes ont été plus tard transformées en un restaurant, et celui-ci a ouvert son rideau pour accueillir les clients en 2000. Nous espérons que nous pourrons vous offrir le véritable sens de l’unité et partager les plaisirs culinaires qui caractérisent l’énergie de ces grottes. Nous ferons de notre mieux pour que vous vous sentiez comme une partie de notre grande famille, et nous espérons que vous apprécierez la nourriture et votre temps ici avec nous.

14


MENU DE LA GROTTE Nous servons des plats authentiques et savoureux dans le même esprit que celui de ces grottes pendant des siècles. Plusieurs fois par jour, les familles se sont assises autour des tables dans cet environnement excitant, où ils ont partagé la bonne nourriture et discuté entre eux.

Ailloli fait maison et pain du fermier. Soupe au poulet crémeux fait sur le village de poulet avec les meilleurs légumes de Pilar de la Horadada. Salade de Murcie avec jambon espagnol Serrano grillé et fromage de chèvre. Parsemée de graines, de tomates et nappé d’une vinaigrette au miel et au citron vert. Langoustines (Crevettes) grillées dans un plat chaud, avec ail et piment comme ils le faisaient sur la côte espagnole d’antan. PLATS PRINCIPAUX INDIVIDUELS Jarret d’agneau élevé en liberté dans le nord de l’Espagne, braisée au four à basse température pendant plus de 16 heures. Réduction avec vin rouge, romarin et miel. Servi avec la bonne vieille purée de pommes de terre et baies sauvages. Magret de canard cuisson rosée du four avec purée de pommes de terre. Sauce à l’orange et à la pêche. Filet de bœuf avec sauce au vin rouge. Filet de morue islandais sans la peau et les arêtes, cuit au four avec de l’huile d’ail. Servi avec des pommes de terre en purée assaisonnée à la muscade et à la crème, épinards frais et confiture de tomates maison. Saumon norvégien frais grillé et servi sur un lit de pommes de terre crémeuses, oignons rouges marinés, roquette et sauce au vin rouge. DESSERTS Une sélection de desserts traditionnels et modernes, à partager. PRIX PAR PERSONNE 35,00€

15


ENTRÉES Soupe de poisson crémeuse avec légumes. 8.95€ Crevettes pimentées servies avec pain. 8,95€ Moules cuites à la vapeur à la sauce spéciale du chef Robert, ail, gingembre, piment. 7,95€ Jambon Serrano grillé fourré au fromage de chèvre crémeux, accompagné de salade et vinaigrette au miel et à la lime ainsi qu’une sauce aux baies sauvages 8,95€ Carpaccio de bœuf recouvert d’huile de truffe et de parmesan

9,95€

POISSONS Filet de morue islandais sur épinards et tomates confites

15,95€

Saumon norvégien avec des oignons caramélisés et sauce au vin rouge 14,95€ Moules cuites à la vapeur à la sauce du chef Robert à l’ail, au gingembre et au piment 13,95€ Moules cuites à la vapeur à la Belge

13,95€

VIANDES Viande de chevreuil de Navarra servie avec sauce aux baies de genièvre

24,95€

Filet de bœuf avec sauce béarnaise

.

22,95€

Filet de bœuf classique avec sauce au poivre

22.95€

Filet de bœuf avec sauce, vin rouge

22.95€

Filet de bœuf Rossini avec du foie d’oie et sa garniture

23,95€

Magret de canard rosé recouvert d’une sauce à l’orange et fruits sauvages 15,95€ Épaule d’agneau rôtie à feu doux et purée de pommes de terre 16,95€

16


DESSERTS Pommes marinées au vin rouge avec glace à la vanille

6.95€

“Affogato au café” glace à la vanille, expresso et liqueur de café

5,95€

“Dama blanca” glace à la vanille nappée de chocolat fondu

5,95€

Tiramisu fait maison 5,95€ Sorbet avec du Cava 5,95€ Gâteau au fromage fait maison 5,95€ Fondant au chocolat fait maison servi avec de la glace

5,95€

Coupe de glace servie avec crème et coulis

5,95€

Dessert du jour, demande à votre serveur/serveuse

5,95€

Plateau de fromages assortis avec garniture

12.95€

POUR LES ENFANTS (de moins de 10 ans) Pizza Margarita 5,95€ Saucisses avec une purée de pommes de terre faite maison Hamburger avec des croustilles faites maison

5,95€ 5,95€

Saumon sans peau et sans arêtes avec une purée de pommes de terre faite maison 5,95€ Morue sans peau et sans arêtes avec une purée de pommes de terre faite maison 5,95€ Poitrine de poulet avec une purée de pommes de terre faite maison

5,95€

Pâtes à la sauce tomate 5,95€ Nuggets de poulet avec croustilles faites maison

5,95€

17


Die Geschichte der Höhlen Im frühen 16. Jahrhundert begann die Arbeit an der Kirche in San Miguel de Salinas. Der Legende nach ist der Erzengel Miguel ihr Schöpfer. Das Dorf wurde im frühen 17. Jahrhundert nach der Kirche des Heiligen Miguel de Salinas benannt. Zu dieser Zeit gab es in der Gegend keine Wohnstätten. Die nächste Siedlung befand sich an der Küste, wo heute Pilar de la Horadada und das kleine Fischerdorf Torrevieja liegen. Die Bewohner lebten damals vom Salzsee, vom Meer und von der Landwirtschaft. Die Spanier bauen der Tradition nach mit Ziegelsteinen, da es in diesem Teil des Landes kaum Bäume gibt, die für den Hausbau geeignet sind. Zudem war das Gelände in der Gegend karg und es wuchsen keine Bäume. Baumaterial für Häuser musste aus naheliegenden Dörfern beschaffen werden, was mit großem Arbeits- und Zeitaufwand verbunden war. Die Bewohner der Gegend fanden jedoch schnell heraus, dass der Berg aus vergleichsweise weichem Felsen besteht und begannen, mit Hämmern in den Felsen zu graben. Als die Nachricht des Kirchenbaus sich verbreitete, kamen mehr und mehr Menschen in die Gegend, um die Botschaft zu hören. Zu Beginn kamen vor allem junge Männer mit ihren Frauen; als die Familien sich vergrößerten, wurden neue Nischen im Felsen angelegt. Sie hatten keine Türen, sondern benutzten Vorhänge, um ihre Privatsphäre zu bewahren. In jeder Höhle konnten bis zu 14 Familienmitglieder leben. Ein Rohr wurde eingesetzt, damit sie zum Kochen und Heizen Feuer machen konnten. Der Esstisch stand in der Nähe des Feuers und so saßen sie alle am Tisch um Essen, Wärme und Unterhaltungen zu genießen. Bereits im frühen 17. Jahrhundert wurden die ersten Kanäle zur Regenwassersammlung eingerichtet. In einer der Höhlen befindet sich ein Brunnen, den Männer aus nebenliegenden Höhlen vor vielen Jahren herausarbeiteten. Die Kanäle wurden so entworfen, dass sie Regenwasser in den Brunnen umleiteten, der von allen Nachbarn benutzt werden durfte. Früher regnete es hier mehr als heute. Ein großer Vorteil am Leben in den Höhlen ist, dass die Temperatur während des ganzen Jahres stabil ist: Im Sommer wie im Winter sind es etwa 20 Grad. Zu Glanzzeiten gab es 17 Höhlen in San Miguel, von denen heute nur noch 6 bewohnbar sind. Die Höhlen wurden bis 1986 von Familien bewohnt. Später wurden sie in ein Restaurant umgewandelt, was im Jahre 2000 seine Pforten für Gäste öffnete. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein authentisches Gefühl von Einigkeit und gemeinsamen Mahlzeiten gegeben können, das diese Höhlen schon immer ausgemacht hat. Wir werden unser Bestes geben, damit Sie sich wie ein Teil einer großen Familie fühlen können und wir hoffen, dass Sie Ihr Essen und die Zeit mit uns genießen.

18


HÖHLENMENÜ Wir servieren authentische, schmackhafte Gerichte, wie sie in diesen Höhlen schon seit Jahrhunderten zubereitet wurden. Die Familien saßen mehrmals am Tag in dieser spannenden Umgebung um ihre Tische herum, wo sie ihre Mahlzeiten und Unterhaltungen genossen.

Hausgemachtes aioli mit bauernbrot Salat aus Murcia mit gegrilltem spanischem Serrano-Schinken und Ziegenkäse. Bestreut mit Samen, Tomaten und Honig-Limetten-Vinaigrette. Langustinen (Garnelen) mit Knoblauch und Chili, frisch aus der gusseisernen Pfanne, wie sie hier schon vor Jahrhunderten zubereitet wurden. EINZELNE HAUPTGERICHTE Lammkeule von freilaufenden Lämmern aus dem Norden Spaniens, über 16 Stunden lang bei schwacher Hitze im Ofen gedünstet und mit Rotwein, Rosmarin und Honig reduziert. Der Tradition nach mit Kartoffelpüree und Waldbeeren serviert. Saftige Entenbrust frisch aus dem Ofen und mit Kartoffelpüree und Orangen-Pfirsichsoße serviert. Rinderfilet mit Rotweinsoße. Isländisches Dorschfilet, grätenfrei und ohne Haut, im Ofen in Knoblauchöl gebacken. Serviert mit sahnigem Kartoffelpüree mit Muskatnuss, frischem Spinat und hausgemachter Tomatenkonfitüre. Frischer norwegischer Lachs, gegrillt und auf einem Bett aus cremigem Kartoffelpüree serviert. Dazu eingelegte rote Zwiebeln, Rucola und Rotweinsoße. NACHTISCH Eine Auswahl an modernen und traditionellen Nachtischen zum miteinander teilen. PREIS PRO PERSON 35,00€

19


VORSPEISEN Cremige Fischsuppe mit Gemüse 8,95€ Spanische Knoblauch-Chili-Garnelen mit Brot 8,95€ Gedünstete Muscheln in Sahnesoße mit Chili, Ingwer und Knoblauch

7,95€

Ziegenkäse im Schinkenmantel auf Blattsalat

8,95€

Rindercarpaccio mit Trüffelöl und Parmesan

9,95€

FISCH Isländisches Dorschfilet mit Spinat und Tomatenkonfitüre

15,95€

Gegrillter norwegischer Lachs mit glasierten Zwiebeln

14,95€

Gedünstete Muscheln mit Roberts Spezialsoße 13,95€ Gedünstete Muscheln nach belgischer Art

13,95€

FLEISCH Hirschfilet aus Navarra mit Wacholdersoße

24,95€

Klassisches Rinderfilet mit Pfeffersoße 22.95€ Rinderfilet mit Sauce béarnaise 22.95€ Rinderfilet mit Rotweinsoße 22.95€ Tournedos Rossini mit Gänseleber, Rotweinsoße und Beilage 23,95€ Rinderfilet mit Rotweinsoße 17,95€ Entenbrust mit Orangensoße und Waldbeeren

15,95€

Geschmorte Lammkeule mit Kartoffelpüree 16,95€

20


NACHTISCH Äpfel in Rotwein mariniert mit Eis 6,95€ „Affogato al Café”, Eis mit Espresso und Kaffeelikör

5,95€

„White Lady”, Eis mit heißer Schokoladensoße

5,95€

Hausgemachtes Tiramisu 5,95€ Hausgemachter Käsekuchen 5,95€ Schokoladenkuchen mit luftiger Creme 5,95€ Zitronensorbet mit Prosecco 5,95€ Sorbet mit Prosecco 5,95€ Nachtisch des Tages 5,95€ Käseplatte mit Beilagen 12,95€

FÜR DIE KINDER (unter 10 Jahren) Pizza Margarita 5,95€ Würstchen mit Kartoffelpüree 5,95€ Hamburger mit hausgemachten Pommes 5,95€ Lachs mit Kartoffelpüree 5,95€ Dorschfilet mit Kartoffelpüree 5,95€ Hähnchenfilet mit Kartoffelpüree 5,95€ Nudeln mit Tomatensoße 5,95€ Hähnchen-Nuggets und hausgemachten Pommes

5,95€

21


Sparkling Wines // Cava Lar de Plata Brut 13.50€ L`Hereu Reserva Brut Nature 28.00€ (Macabeo, Xarel.lo,Parellada) Ravientos & Blanc De Nit (Rosado ) (Macabeo, Xarel.lo, Parellada,Monastrell) 35.00€ Ravientos & Blanc La Finca 35.00€ (Macabeo, Xarel.lo, Parellada)

Champangne Perrier Joeut Gran Brut 69.00€ (Chardonnay, Pinot Menuier, Pinot noir)

Rosè Wines // Rosados Viña de la Hoja 13.50€ Niño de las Uvas Bullas 18.00€ La Rosa Penedes 24.00€

White wines // Blancos Viña Mocen (Verdejo y Viura)

Rueda

13.50€

Viña Mocen (Sauvignon Blanc)

Rueda

16.50€

Garcia Viadero (Albillo) Valduero

Ribiera del Duero

23.00€

Añil (Macabeo, Chardonnay)

La Mancha

15.00€

F. De Pierola (Tempranillo) Rioja 15.00€ Jacobs Creek (Chardonnay) Australia 19.00€

22


Red Wines // Tintos Rioja Hacienda Lopez de Haro

Crianza (Tempranillo, Garnacha, Graciano)

13.50€

Marques de Concordia

Crianza (Tempranillo)

19.00€

F.De Perola Crianza (Tempranillo) 21.00€

Jumilla Alceño 50 Barricas (Syrah) 24.50€

Toro Piedra Roble/ Oak

(Tinta de Toro, Garnacha)

19.50€

Australia Jacob`s Creek (Shiraz, Cabernet) 19.50€

Ribiera del Duero Traslascuestas (Tinta Fina) Roble 19.50€ Romantica de Bardos Vino de Autor Crianza (Tinto del Pais)

24.00€

Mitica de Bardos Vino de Autor Reserva (Tinto del Pais, Cabernet Sauvignon)

29.00€

Suprema 30 months Vino del Autor 30 Meses (Variedades de Tinto del Pais)

65.00€

Valduero (Tinto Fino) Crianza 39.00€ Valduero Una Cepa (Tinto Fino)

Crianza

59.00€

Valduero (Tinto Fino) Reserva 59.00€ Valduero (Tinto Fino) 6 años

Reserva Premium

115.00€

Valduero (Tinto Fino) Gran Reserva 159.00€

23


24


Om Robert Joahnsen Robert Johansen ble født i Ålesund i 1970, og har allerede fra barnsben av hatt en utpreget interesse for mat og kokkekunst. Karrieren startet med fagbrev som kokk fra Hotell Continental i Oslo i 1994, og har resultert i over 20 års erfaring i hotell og restaurantbransjen både i Norge og Spania. I 2001 flyttet han til Spania, og her har han bygget opp og drevet en rekke restauranter på Costa Blanca. Etter 16 års drift, pensjonerte den siste av de 4 forrige eierene av Las Cuevas seg, og etter å ha blitt forespurt av disse om å fortsette å drive restauranten i samme ånd, var det ikke en vanskelig avgjørelse. Et slikt unikt sted får man ikke tilgang til mer enn én gang i livet, så han tok over Grotterestauranten Las Cuevas i San Miguel De Salinas i Mars 2016. Med hovedvekt på kvalitet, tradisjoner og historie, tilberedes rustikke og tradisjonelle matretter, og de blir servert på samme vis som de har blitt gjort i flere hundre år. Hans respekt for råvarene, og historiske måter å tilberede disse på, gjør at retter som har vært satt til side i mange år - nå blir tatt frem i lyset igjen. Robert og hans team ønsker deg hjertelig velkommen til grottene, og vil gjøre sitt beste for å sørge for at du får en fin opplevelse her sammen med oss.

25


BY

Robert Johansen

Barrio Primero de Mayo 13 San Miguel de Salinas SPAIN Phone ( +34 ) 966 723 432 www.lascuevas.es

Las Cuevas Restaurante Evening Menu - 18.00 - 23.00  
Las Cuevas Restaurante Evening Menu - 18.00 - 23.00  
Advertisement