Issuu on Google+

jaargang 2009: nummer 5

Inhoud 3

CliĂŤntvertegen- woordigers uiten hun mening in het verwantenonderzoek

5

CliĂŤnten, familieleden en begeleiders lopen van Denekamp naar Borne

10 CliĂŤnten van Havezathe Heekeren zoeken zelf naar oplossingen

12 Een zintuigelijke beleving van verhalen bij belevingstheater Zinn van AveleijnSDT

Kars Bosman leert omgaan met agressie


Geknipt voor kwaliteit Colofon Uitgave AveleijnSDT Grotestraat 260, 7622 GW Borne Telefoon: 074 - 255 66 00 E-mail: info@aveleijnsdt.nl Internet: www.aveleijnsdt.nl

Doelgroep Spigul is bedoeld voor medewerkers, vrijwilligers, verwanten en externe relaties van AveleijnSDT. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren of in aangepaste vorm te plaatsen.

Doelstelling Spigul wil een beeld geven van de ontwikkelingen binnen AveleijnSDT en de betrokkenheid van velen gestalte geven.

Vertrouwenspersonen Gerda Zeijlstra (cliënten en verwanten) Telefoon: 06 - 136 97 407 Anneke Kosse (cliënten Dagbesteding) Telefoon: 0541 - 53 11 09 Annelies Schijf Telefoon: 06 - 525 01 589 Siny Oude Nijhuis (medewerkers) Telefoon: 06 - 250 38 696

Klachtencommissie Telefoon: 074 - 255 66 07

(secretariaat)

Centrale Cliëntenraad-verwanten Telefoon: 0546 - 82 84 91

(secretariaat)

Centrale Cliëntenraad-cliënten Johan Ooink op den Dijk Telefoon: 06 - 237 08 992 (voorzitter) De volgende Spigul verschijnt in september

Knip! Een foto is gemaakt. Een moment waarop even goed wordt gekeken naar de organisatie. Dit doen we natuurlijk in een jaarverslag, zoals u dat kort geleden hebt ontvangen. Het jaarverslag is geknipt voor een terugblik op een goed jaar. Geknipt voor kwaliteit, zo zou je het jaarverslagthema kunnen herformuleren. AveleijnSDT is alweer bijna 3 jaar gecertificeerd en in juni van dit jaar is dat certificaat voor drie jaar verlengd. De auditor zag goede en enthousiaste aandacht voor de cliënt en processen die goed zijn geborgd. Complimenten aan iedereen die hier zo hard aan meewerkt. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de juiste procedures. Daarmee werkt de organisatie zorgvuldig en conform wet- en regelgeving. AveleijnSDT is nu toe aan de volgende kwaliteitsslag. Kan het met minder

rompslomp, kan het kleiner, kan het korter? We denken van wel! Als eerste stapje is de POP voor cliënten iets vereenvoudigd en is onder andere de jaarverantwoording vervallen. En er is meer winst te halen. Een werkgroep van verschillende clustermanagers gaat binnenkort alle procedures onder de loep nemen met slechts één doel: weghalen wat geen waarde voor de cliënt toevoegt. Deze kwaliteitsslag kan worden gemaakt dankzij het harde werk dat is gedaan om tot de huidige kwaliteit te komen. U hoort er spoedig meer van. Er wordt geknipt voor kwaliteit. AveleijnSDT is geknipt voor kwaliteit. Harm Frederik Snijder, kwaliteitsadviseur AveleijnSDT


3

verwant gerard grobben vult de enquête in.

De vragenlijst die we hiervoor gebruikten, is ontwikkeld door het NIVEL in overleg met cliëntenorganisaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

AveleijnSDT heeft in maart 2009 het jaarlijkse cliënten-

Voorgaande jaren heeft AveleijnSDT de complete vragenlijst gebruikt. Dit jaar heeft AveleijnSDT een verkorte versie van de vragenlijst samengesteld om cliëntvertegenwoordigers minder te belasten. De vragen die worden gesteld in het onderzoek hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden.

Onderzoek onder cliëntvertegenwoordigers

Het tevredenheidonderzoek is uitgezet onder alle verwanten waarvan de contactgegevens bekend zijn binnen AveleijnSDT en die hebben aangegeven post te willen ontvan-

vertegenwoordigers onderzoek gehouden om te kijken of en op welk vlak de kwaliteit van zorg en ondersteuning kan worden verbeterd.

gen. Dit resulteerde tot het aanschrijven van 1140 verwanten. Van deze groep retourneerde 38,5 % de ingevulde enquête. In het onderzoek zijn vragen opgenomen waarbij men de tevredenheid met een cijfer van 1 tot 10 kon

beoordelen. In de onderstaande tabel staan de gemiddelde cijfers per onderwerp gepresenteerd. In vergelijking met vorig jaar zien we een lichte daling in de waardering van de verwanten. Een opvallende daling in de cijfers is de score op bereikbaarheid: deze is ten opzichte

van 2007 gezakt met 0,4 punt naar een 7,6 in 2008. Een opvallende stijging is de waardering voor de door AveleijnSDT geboden therapie. Dit cijfer steeg ten opzichte van 2007 met 0,3 punt naar een 7,5 in 2008. De overige cijfers zijn ongeveer gelijk gebleven. Het totaaloordeel van de verwanten over AveleijnSDT bedroeg in 2008 een 7,4, ten opzichte van een 7,5 in 2007. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een uitgebreid rapport waarin ook op clusterniveau de gemiddelde cijfers en gegeven verbeterpunten worden weergegeven. Clusterspecifieke verbetermogelijkheden worden hierdoor inzichtelijk. Dit geeft de clustermanagers de gelegenheid de prestaties van hun cluster nog verder te optimaliseren.


Thema Jaarverslag 2008 Klasse, hart, cliënten, medewerkers, verwanten: dit zijn enkele voorbeelden van uitgeknipte woorden en afbeeldingen die op de voor- en achterkant van het jaarverslag van 2008 staan. Deze woorden en afbeeldingen komen onder andere uit de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaren. De collages op de voor- en achterkant erkennen en

herkennen krachten die hebben bijgedragen aan de huidige successen. Het jaarverslag van 2008 draagt dan ook de toepasselijke titel: Geknipt voor goed, beter, beste.

aantal heldere uitgangspunten. Per hoofdstuk is een toepasselijk uitgangspunt geselecteerd. (noem er dan maar enkele voor de bladvulling)

In de hoofdstukken kijken we terug op de goed, beter, beste prestaties van AveleijnSDT. Deze buitengewone prestaties zijn te danken aan een

Elk uitgangspunt is vertaald in een collage. De collages kwamen tot stand door uit allerlei tijdschriften, van automagazines tot roddelbla-

den, afbeeldingen te knippen die een relatie hebben met het desbetreffende uitgangspunt. Deze afbeeldingen rangschikten we tot één geheel en daaruit ontstonden de collages. Het zal per persoon verschillen welke elementen uit de collage meer of minder opvallen. Iedereen ziet voor zichzelf wat goed, beter, beste is.


5

25 kilometer lopen, van Denekamp naar Borne, dat is best een afstand. Cliënten, ouders, familieleden en begeleiders zetten letterlijk hun beste beentje voor bij de sponsorloop, georganiseerd door cluster Denekamp.

‘Bewegen is gezond’ Op zondag 14 juni liepen ongeveer 50 wandelaars de tocht van Denekamp naar Borne. De sponsorloop werd gehouden in het kader van het thema ‘bewegen is gezond’. Bovendien werd er zo geld ingezameld om een sport en speldag in oktober te kunnen bekostigen. Iedereen kon meedoen. Er ging namelijk een grote bezemwagen (bus) mee die de lopers op de voet volgde, zodat men op elk gewenst moment kon in- of uitstappen. Onderweg waren er voldoende pauzeplekken waar familieleden en

begeleiders de wandelaars opwachtten met de nodige versnaperingen. Het weer zat onderweg even tegen, maar de deelnemers lieten zich daardoor niet ontmoedigen. Iedereen bereikte om 16.00 uur moe maar voldaan de eindstreep bij het Witte Huis in Borne. De medewerkers en bezoekers van het bestuurscentrum in Borne ontgaat het niet dat de AveleijnSDT-wandelaars hier met trots zijn aangekomen. Er is een groot spandoek bij de hoofdingang van Het Witte Huis achtergelaten met de tekst: ’Lopen

van Denekamp naar Borne is een ramp, maar niet voor AveleijnSDT Denekamp.’ De terugreis naar Denekamp werd niet meer te voet afgelegd; alle deelnemers konden gezamenlijk met de bus terug. Dat was overigens ook een feestje op zich, met toespraken van enkele cliënten en wat extra rondjes over de rotondes. Wij willen graag iedereen die deze sportieve dag mogelijk heeft gemaakt van harte bedanken. In het bijzonder geldt dat voor de EHBO’er,

de chauffeur van OTC en de mensen die de pauzeplekken bezet hebben. Ook gaat onze dank uit naar diverse sponsoren zoals bakker Kienhuis, de Plus Markt en fruitboerderij Oold Bleank. Zonder hen was deze dag niet mogelijk geweest. Men zegt wel eens dat sport verbroedert en dat gevoel overheerste dan ook na afloop. De sponsorloop was een groot succes en het meest kenmerkend daarvoor was de veelgehoorde reactie na afloop: ‘Doen we dit volgend jaar weer?’ 

(het team van denekamp)


?

Kort nieuws OR

CCR

Wijzigingen privé

OGW

Ga je verhuizen, samenwonen, trouwen of… ? Geef dit ook door aan P&O! Zodat AveleijnSDT jouw gegevens up tot date kan houden.

CAO nieuws De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn volop in overleg over de nieuwe CAO. De verwachting is wel dat de nieuwe CAO pas na de vakantieperiode door de beide organisaties akkoord wordt bevonden.

Geboorte? Gefeliciteerd! Stuur het geboortekaartje van je kind op naar P&O. Dan ontvang je thuis een bos bloemen van AveleijnSDT.

Foto: Marlie Koggel Fotografie

Minimumloon per 1 juli 2009 Het minimumloon gaat per 1 juli 2009 omhoog met 1,26 %. Hierdoor wordt het minimumloon per 1 juli 2009 voor een 23-jarige en ouder e 1398,60.

P&O

v.l.n.r marjo oosterik, hetty getkate, elise van den berg, joris veldmaat, roy nijhuis (scheidend voorzitter) en nieuwe voorzitter leny leushuis.

Klachtencommissie medewerkers Leny Leushuis is de nieuwe onafhankelijke voorzitter van de klachtencommissie medewerkers. Zij wordt bijgestaan door Marjo Oosterik, Elise van den Berg (beiden aangesteld door de OR), Joris Veldmaat en Hetty Getkate (beiden aangesteld door de directie). De klachtencommissie voor medewerkers biedt medewerkers een

luisterend oor en helpt bij het zoeken naar oplossingen bij klachten. Het gaat daarbij vooral om situaties die niet via de gangbare kanalen tot een bevredigende oplossing hebben geleid. De commissie rapporteert één keer per jaar de eventuele binnengekomen klachten en de aanpak van deze klachten aan de directie van AveleijnSDT. Alle medewerkers van AveleijnSDT kunnen in het kwa-

liteitshandboek de informatie over de klachtencommissie inzien. Medewerkers kunnen, wanneer zij gebruik willen maken van de klachtencommissie, schriftelijk een klacht indienen bij: Ambtelijk secretariaat klachtencommissie AveleijnSDT Secretariaatsservice ‘PS’ Boulevard 1945 – 169, 7511 AM Enschede

Oproep

Wegens succes herhaald! De Kerngroep Ouderen organiseert op woensdagavond 23 september voor de tweede keer een informatieavond speciaal voor alle verwanten van de ouder wordende cliënten (50+ en cliënten met het Syndroom van Down 40+). Het zal een actieve avond worden, bestaande uit een aantal workshops. De volgende workshops worden aangeboden: 1 Dagbesteding voor ouderen 2 Dementie en syndroom van down

3 Belevingsgerichte benadering 4 Uitbreiding netwerk; ook als je iets ouder bent Alle aanwezigen krijgen de mogelijkheid om twee workshops te volgen tijdens deze avond. U, als verwant van een ouder wordende cliënt, ontvangt hiervoor nog een officiële uitnodiging met een antwoordformulier waarop u o.a. de keuze van workshops kunt aangeven.

Maar vooralsnog willen wij alle verwanten vragen om 23 september te komen naar de Bussenkamp in Hengelo. De avond begint om 19 uur en eindigt rond 22 uur. Noteer dit alvast in uw agenda! Meer informatie staat in de officiële uitnodiging die u nog van ons ontvangt. Mocht u per ongeluk geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u dit bericht in Spigul als uitnodiging beschouwen.


7

Innovatie op het web

christian brinks en maurits-jan seriese.

AveleijnSDT wil leidend zijn in de branche. Ook waar het gaat om internet- en intranettoepassingen. Om deze ambitie gestalte te geven is Maurits-Jan Seriese (webinno­ vator) in dienst gekomen. In dit artikel vertellen Harm Frederik Snijder (kwaliteitsadviseur) en Maurits-Jan over het hoe en waarom van deze functie. Harm Frederik: ‘De ambitie die we uitspreken is uniek voor de zorgsector. Wij willen cliënten, verwanten en anderen geen tekort doen door niet van de nieuwste internetontwikkelingen gebruik te maken.’

Webinnovatie Wat is webinnovatie eigenlijk precies? Maurits-Jan geeft aan: ‘Innoveren is linksaf slaan waar anderen rechts gaan. Zo heb ik eens bij een website in plaats van een lijst met links zoals je die vaak ziet,

Internet en alles wat daar mee samenhangt wordt steeds belangrijker. Ook voor AveleijnSDT. gebruik gemaakt van scrollen. Door in te scrollen op de woorden, vlogen de links als het ware langs je heen. Dat doorbreekt de vorm die tot nu toe werd gehanteerd.’ Ook voor AveleijnSDT zal Maurits-Jan zoeken naar de nieuwste en beste oplossingen om het internet en intranet te vernieuwen.

Internet Immers: het afgelopen decennium is het gebruik van internet enorm gegroeid. Tien jaar geleden was een website nog een digitale folder, vandaag de dag lijken de mogelijkheden eindeloos. ‘Wij zien hier kansen in om AveleijnSDT beter op de kaart te zetten en op een meer passende manier te presenteren aan cliënten, verwanten, (nieuwe) medewerkers, samenwer-

kingspartners en anderen’, zegt Harm Frederik.

Kwaliteitshandboek Verantwoordingen en evaluaties worden steeds belangrijker in de verstandelijk gehandicaptensector. Dat betekent steeds meer formulieren en protocollen waar gebruik van wordt gemaakt. Al met al veel digitale documenten die terugzoekbaar zijn via het Kwaliteitshandboek. Doordat dit digitale handboek zoveel informatie bevat, is het niet altijd duidelijk waar (de laatste versie van) een document te vinden is. Ook dit kan beter. Maurits-Jan: ‘Ik wil er voor zorgen dat het administratieve werk voor begeleiders zo snel en gemakkelijk mogelijk kan, zodat ze zo veel mogelijk tijd op de groep kunnen besteden. Dat is mijn doel.’

Ideeën En welke innoverende ideeën heeft Maurits-Jan nog meer voor AveleijnSDT? ‘Het lijkt mij mooi om per functiegroep een verschillende vormgeving voor het beeldscherm te maken, zodat iedereen de meest relevante informatie en documenten het meest makkelijk kan vinden. En dat alle gebruikers dan een pop-up krijgen als voor hen relevante, nieuwe informatie is geplaatst. Of dat iedere gebruiker zijn eigen keuzes kan maken in hoe het beeld is ingedeeld…’ Of die ideeën allemaal gerealiseerd zullen worden, dat zal de toekomst uitwijzen. Harm Frederik vult aan: ‘Soms is een simpel idee goed voor een geweldige innovatie, denk aan Hyves of Twitter. We kunnen gebruik maken van dergelijke innovaties van anderen, maar gaan vooral ook op zoek naar eigen innovaties.’ (marjolein vaags)


Woensdag 10 juni stond in het teken van de nationale straats bevorderen van de verkeersveiligheid voor kinderen.

Landelijke Str In verschillende woonplaatsen, wijken en straten in de regio werd deelgenomen. De woensdagmiddagclub van de ambulante dienstverlening van AveleijnSDT nam deel aan de festiviteiten bij buurtvereniging de Nijverheid in Hengelo. Broodjes bakken, schapen hoeden, tekenen, een wand beklimmen, muziek luisteren, dansen op muziek, zelfs dansen op een koord, rondom buurtvereniging de Nijverheid stond het vol met standjes en attracties. Voor het schminken moesten de kinderen wel even geduld opbren-

gen en in de rij wachten. En ook bij het broodjes bakken hoort wachten op je beurt. Scoutingleden die als vrijwilliger deze middag verzorgden begrepen al snel dat enkele kinderen meer begeleiding behoeven dan anderen. ‘Nou en‌dan krijgen ze dat toch?’ Marjan Everlo, hoofd ambulante dienstverlening noemt de inzet van deze vrijwilligers opmerkelijk en onontbeerlijk. Deze straatspeeldag bood elk kind een prachtgelegenheid om met kinderen en ouders uit de buurt samen


9

speeldag. Het landelijke doel achter deze dag is het

raatspeeldag te spelen, te dansen en te ontdekken wat hij of zij allemaal zelf kan. De woensdagmiddagclub bestaat uit 8 kinderen (in de leeftijd van 8 tot 12 jaar) en komt één keer per twee

spelletjes doen en spelen in de speeltuin. We leren ze vooral samen spelen. Ze leren hoe ze vriendjes maken en bovendien krijgen de kinderen de ruimte dat te doen waar

De ambulante dienstverlening van AveleijnSDT biedt naast individuele begeleiding ook groepsbegeleiding.

weken op woensdagmiddag bijeen bij de Nijverheid. ‘Tijdens deze middagen genieten de kinderen van creatief bezig zijn,

ze goed in zijn en te leren wat ze willen leren’, vertellen Yvonne Spekhorst en Gerdien Ardesch, begeleiders van de woensdagmiddagclub.


Achtergrond

?

De cliënten van Groep 2, van verblijfslocatie Havezathe

CCR P&O OR Heeckeren in Goor, leerden oplossingsgericht werken.

‘Nu ben ik vaak trots OGW op mezelf’ Jan-Willem, Esther, Leoniek, Johan, Marcel en Ivo (Ivo is momenteel op vakantie), vormen groep 2 van verblijfslocatie Havezathe Heeckeren van AveleijnSDT. In deze groep heeft zich de afgelopen maanden een bijzondere verandering voorgedaan. Jan-Willem: ‘We komen nu zelf op ideeën.’ Samen vertellen ze dat de begeleiding met ze heeft gepraat over oplossingsgericht werken. De cliënten merkten dat wanneer ze met een probleem naar de begeleiding gingen, de begeleiding hen vroeg hoe zij zélf dachten dat ze het probleem konden oplossen.

bedachten samen dat wanneer Esther met een intercity zou gaan vanaf Hengelo, ze niet over zou hoeven te stappen. ‘Toen ben ik alleen gegaan’, zegt Esther trots. Esther leerde hoe ze zelf een treinkaartje kan kopen via www.steffie.nl. Op deze website worden verschillende zaken uitgelegd, zoals de treinkaartjesautomaat. ‘Daarop heb ik geoefend. Samen met een begeleider ben ik naar het station gegaan, waar ik het in het echt mocht proberen. En het ging in één keer goed!’ Ook Leoniek heeft zelf een oplossing bedacht.

Esther heeft veel voorbeelden waarin ze zelf een oplossing heeft gevonden.

Begeleider Caroline van der Veen moet hard lachen als ze het hoort. ‘Ik ben bang voor het onweer, zegt ‘Als ik onrustig ben, dan ga ik op de Leoniek. Toen sprak ik met mijn neef trampoline springen. Dan gaat de en hij zei dat als het onweerde, ik bozigheid weg. Ook kan ik eerst tot moet snoepen. Want dan hoef ik tien tellen, zodat ik even kan naden- niet aan het onweer te denken en denk ik aan het lekkere snoep.’ Leoken voordat ik iets zeg.’ Esther wilde heel graag alleen met niek probeerde het uit en merkte de trein naar haar zus in Utrecht. dat deze oplossing heel goed Best een onderneming. Eerst ging ze werkt. het samen met Jan-Willem en Marcel Leoniek heeft ook nog iets anders een keer proberen, samen is gemak- helemaal zelf opgelost. De begeleikelijker dan alleen. Maar van Goor ding was al een tijdje op zoek naar naar Utrecht in de stoptrein bete- een vrijwilliger met een hond voor kende wel heel vaak overstappen. Leoniek. De vrijwilliger zou dan Dat vond Esther niet prettig. Ze langskomen om samen met Leoniek

marcel, leoniek en begeleider gerinde haase


11

de hond uit te laten. Mensen polsen, flyeren, niets hielp. Totdat Leoniek vlak bij Havezathe Heeckeren een leuke mevrouw met een leuke hond zag lopen. Ze stapte erop af en vroeg ‘wil jij mijn vrijwilliger worden?’ En het was geregeld! Deze mevrouw, Trudi, heeft een jaar lang één keer per week met Leoniek de hond uitgelaten. Dan is er Marcel. Hij is slechtziend, waardoor hij bij het journaal de presentator en de reportages niet kan zien. Dat vindt hij erg vervelend. Marcel bedacht dat hij een medebewoner kon vragen om hem te vertellen hoe de nieuwslezer er uit ziet, welke kleur haar deze heeft en welke kleren de nieuwslezer aan heeft. Ook kan hij vragen wat er in het filmpje gebeurt. Marcel heeft Inmiddels al drie mensen gevonden die hem deze informatie kunnen en willen geven tijdens het kijken naar het journaal.’

De groep vergadert eens in de zes weken samen. In deze vergadering bespreken zij allerlei dingen. Praktische zaken, maar ook irritaties. Tijdens die vergaderingen zoeken de cliënten samen naar oplossingen. Komen ze er niet uit, dan vragen ze de begeleiding om hulp. Een mooi praktijkvoorbeeld dient zich aan: de groep komt er achter dat een bewoner (die nu op vakantie is) vergeten is om zijn corvee over te dragen. Niet leuk natuurlijk. ‘Hoe kunnen we dit nu oplossen’, vraagt Caroline aan de groep. Marcel vertelt dat hij vanochtend de spullen in de keuken heeft gezet. ‘Maar ja, ik ben er niet altijd. Kunnen we niet afspreken dat iedereen zijn eigen spullen naar de keuken brengt?’ Dat was ook het idee van Esther. De rest van de groep vindt het een prima idee. En zo is binnen een minuut en zonder tussenkomst van de begeleider weer

een probleem opgelost! ‘De groep is mondig geworden’, vertelt Caroline. ‘Ze hebben duidelijk het gevoel dat ze serieus worden genomen.’ ‘Ik ben nu heel vaak trots op mezelf. Over de oplossing die ik heb bedacht.’ Dat is een prachtige uitspraak van

een van de cliënten. Ook heeft de groep nog tips voor andere mensen die ook zelf oplossingen voor problemen willen bedenken. Jan-Willem: ‘Zeg dat je iets niet leuk vindt en maak afspraken.’ Marcel: ‘Praat met elkaar en wordt niet zo snel boos.’ Esther: ‘Denk eerst na, voordat je iets zegt.’


Achtergrond

?

OR

CCR

OGW

P&O


Maud Miedema, spelbegeleider bij kinderdagcentrum Klim Op in Enschede, en Margo Damhuis, spelbegeleider bij kinderdagcentrum Toermalijn in Hengelo, weten uit jarenlange ervaring hoe kinderen en meervoudig gehandicapten reageren op de zintuiglijke beleving van verhalen. 13

ZINN, het belevingstheater van AveleijnSDT ten verhaalde over de maan. Maud vertelt: ‘Maan is verdrietig, er komt een uil voorbij. Wat is er? De maan denkt dat er niets te beleven valt. Uil laat zien dat dit niet waar is… En zo beleven de kinderen samen met maan en uil allerlei avonturen waar wat te voelen, te ruiken, te zien en te horen valt.’ Dit alles gebeurt in een mobiele donkere tent, die kan worden opgebouwd op elke locatie. De tent biedt ruimte aan ongeveer acht cliënten in rolstoel en hun begeleiders.

Bij het congres Vrienden Maken keken zij dan ook met belangstelling naar de voorstelling van het belevingstheater.

Bevestiging ‘We zagen hoe meervoudig gehandicapten reageerden bij dit belevingstheater en dat bevestigde onze eigen ideeën’, vertelt Maud. ‘Mijn collega en ik kregen heel sterk het gevoel dat wij dit ook professioneel zouden kunnen aanpakken. Dat vertelde ik tijdens een vergadering met activiteitencoördinator Karin Emmerink, en toen ging het balletje rollen’, lacht Maud.

Plannen Karin Emmerink pleegde overleg met regiodirecteur Bert Beijen, die direct enthousiast was. Maud en Margo mochten een begroting maken bij hun plan. ‘We zijn er volop ingedoken, we hebben via internet veel informatie opgevraagd, we maakten afspraken met leveranciers en dienden een sluitend plan in. Op 13 mei draaide de eerste voorstelling!’ In de voorstelling wordt geen woord gesproken, maar er valt van alles te beleven. De eerste voorstelling die Maud en Margo maak-

In de natuurrijke bossen van Lattrop komen de strategische ideeen non-stop In 2015 robots aan het bed niets meer doen met arbeidstijdenwet mits geladenwerken de excellerende robots non-stop Bij het informeel leidinggevenden overleg op 24 juni bij de Holtweide te Lattrop, discussieerden leidinggevenden van AveleijnSDT over de strategische visie. Met een kritische blik en een knipoog werden limmericks gemaakt om elkaar te prikkelen en aan het denken te zetten. Een van deze limmericks staat hierboven.

De meeste materialen die gebruikt worden in de voorstelling zijn zelf gemaakt. Ook zochten Maud en Margo zelf de muziek uit en zetten ze de beelden op DVD. Maud en Margo beschikken over een eigen professionele licht- en geluidsinstallatie.

Nieuwe ideeën Maud en Margo spelen met het belevingstheater op woensdagen, maar ook op speciale gelegenheden zoals de kunstdag. ‘We zijn alweer druk denkende over een nieuw verhaal en de eerste ideeën staan al op papier, maar daar verklap ik nog niets over’, lacht Maud.


Ontspannen kun je leren – yoga is sinds november een cursus van Leerwijzer, verzorgd op acht avonden door Anja Weenink. Cliënten hebben zichtbaar baat bij de oefeningen en zijn zelf erg enthousiast.

Respect voor jezelf en elkaar Hanneke de Roon vertelt over haar ervaringen met de cursus ontspanningsyoga ‘Ik ben cliënt bij AveleijnSDT, niet intern, maar extern, ik woon samen met mijn vriend Peter. Vorig jaar, tussen september en december, heb ik bij Anja Weenink yoga gedaan in Enschede bij de Akkerstaf. Ik heb daar veel geleerd van Anja zoals: ademhalingsoefeningen en de rust in mijzelf vinden. We leerden oefeningen als liggen in de houding kaars, je ogen sluiten (met je handen voor je ogen). En dan moet je omschrijven wat je ziet. Dan doe je de ademhalingsoefeningen opnieuw en dan kijk je even naar voren om weer aan het licht te wennen. Ik heb heel veel aan de ademhalingsoefeningen, omdat ik astma heb. Wanneer ik een astma-aanval heb, dan helpen de oefeningen die ik van Anja heb geleerd. Daarvoor wil ik haar nog erg bedanken. Ik raad mensen aan die rust in zich zelf wil vinden en mensen met AHDH of met ademhalingsproblemen naar yoga te gaan om te leren hoe je rust kunt vinden.’ ‘De cursusleidster geeft oefeningen voor zowel lichamelijke als geestelijke ontspanning’, vertelt Anja. Er zijn vijf basisoefeningen, die door

ten met een verhaal. Cliënten geven aan dat heel prettig te vinden, maar het is ook nodig om de oefeningen te kunnen laten inwerken. Alle oefeningen die we doen zijn gebaseerd op echte yogahoudingen (asana’s). De vaak zelfverzonnen verhalen geven een boodschap van respect voor jezelf en voor elkaar mee.

Gabrielle Leushuis vertelt: ‘Ik vond de yoga heel leuk en heb zelf wel eens muziek aangegeven. We deden de oefeningen heel rustig, zo gingen we goed met elkaar om. We kregen aan het eind van de les warme thee om tot rust te komen en wat bij te kletsen.

anja weenink (midden)

herhaling en eenvoud ook thuis geoefend kunnen worden. Het is dan ook de bedoeling dat na deze acht avonden de cliënten zelf thuis verder gaan met de oefeningen. Behalve rust, geven de oefeningen soepelheid in het lichaam. Cliënten merken al snel dat dit een goed gevoel kan geven. Daarnaast doen we ademhalingsoefeningen en concentratieoefeningen. Alles gaat in een leuke en ontspannen spelvorm.’

Roland Roling: ‘Het was leuk bij de yoga. Nieuwe oefeningen geleerd. Ik ga regelmatig op de hometrainer ongeveer een half uur. En oefeningen op mijn appartement. Als ik dit doe word ik daar rustig van. Ik vind het leuk om er na toe te gaan. En ik vind het gezellig. Ze zijn allemaal aardig.’ Aan het eind van de anderhalf uur durende sessie ontspannen de cliën-

Ik zelf doe nog steeds twee maal in de week voor mezelf de oefeningen, deze oefeningen kende ik wel omdat ik deze ook bij het zwemmen (aqua fit) deed.’ ‘Veel cliënten willen graag doorgaan na die acht avonden’, zegt Anja. ‘We zijn de mogelijkheden hiervoor binnen AveleijnSDT aan het bekijken. Na de vakantie zullen er weer nieuwe cursussen starten. Aanmelden kan via intranet. Er kan ook groepsgewijs een aanmelding gedaan worden en dan komt cursusleidster eventueel naar de locatie toe.’


15

trouwen straalt ook af op de cliënten. En hoe je als begeleider de cliënt benadert is het uitgangspunt. Het werk van een begeleider is altijd in beweging, je kunt veel boeken lezen maar uiteindelijk moet je het in de dagelijkse onvoorspelbare praktijk zelf doen, samen met je collega’s.’

Marcel Berendsen, clustermanager bij AveleijnSDT kreeg jaren geleden een training van Tista Soria Domingo. Tista verzorgt al jarenlang trainingen agressie- en conflicthantering bij een groot aantal instellingen in Nederland. De manier waarop Tista deze training aanpakte is hem altijd bij gebleven. Tista woont in Spanje waar hij crisis opvang verzorgt voor kinderen met grote gedragsproblemen. 8 a 9 kinderen die in Nederland alle instanties al hebben gezien en nergens meer terecht kunnen. Van licht verstandelijk gehandicapt tot normaal begaafd, maar allemaal met een agressieprobleem. Met zijn vrouw verleent hij daar 24-uurs zorg. Doelstelling is voor deze kinderen uiteindelijk een goede passende plek in Nederland te vinden. Van de interactie met deze kinderen leert Tista veel, vertelt hij. Hij zal ook niet ter voorbereiding in lectuur duiken en vraagt dat ook niet van zijn cursisten. ‘Wat ik zie bij deze kinderen, zegt zoveel meer over de thema’s die ik bespreek dan boeken kunnen doen.’ De cursisten van het team van Marcel Berendsen hebben inmiddels vier sessies gevolgd. Met kwartaalses-

‘Het thema is angst en agressie: Wat is angst? Hoe beleef jij angst? En welke trucs heb je verzonnen om het te verbloemen?’ Tista.

Omgaan met agressie sies zullen de onderwerpen herhaald en verder verdiept worden. ‘De training start met een ronde waarin iedereen zijn of haar vertrekpunt beschrijft’, vertelt Kars Bosman, begeleider bij lunchroom België en werkproject de Liaan. ‘Je vertrekpunt bepaalt namelijk hoe je als begeleider omgaat met conflictsituaties, mochten deze zich voordoen. Dus weet jij van je collega’s wanneer een ander het over moet nemen? Of nog belangrijker: geef jij zelf aan je collega’s aan wat je vertrekpunt is en wat je wel en niet

aankunt als er conflictsituaties zijn? Dit stukje bewustwording helpt mij om scherp te blijven. Ik werk in een open team en dat wil ik graag zo houden. Dat zorgt voor een ontspannen en prettige werksfeer. Daar wil ik natuurlijk zelf ook mijn steentje aan bijdragen.’ De openheid waar Kars over spreekt weeft zich als een rode draad door de trainingen agressie en conflicthantering. ‘De basis is weten wat je aan elkaar hebt en op elkaar kunnen vertrouwen’, aldus Tista. ‘Dat ver-

In de groep cursisten hangt een ongedwongen, ontspannen sfeer. Tista triggert de cursisten hun vertrekpunt te verwoorden en meer over zichzelf te vertellen, ook als dit niet zo positief is. Kars: ‘Het valt me op dat we een open team hebben. Iedereen vertelt niet alleen wat goed gaat (wat natuurlijk heel belangrijk is) maar ook waar ze juist meer moeite mee hebben, angsten, onzekerheden. Door dit bespreekbaar te maken, kan ik veel leren van de ervaringen van mijn collega’s.’

tista soria domingo.


Redactie Caren Snikkers en Marjolein Vaags Telefoon: 074 - 255 66 08 E-mail: redactie@aveleijnsdt.nl

Redactiecommissie

’t Rugkaatsen

Femke Adolfsen, Heleen Jägers, Micha Klaas, Johan van Praet, Caren Snikkers en Marjolein Vaags

Eindredactie Caren Snikkers en Johan van Praet

Beeldmateriaal Marjo Baas (Haverkort fotografie, voorpagina) Marlie Koggel Fotografie gerda zeijlstra, vertrouwenspersoon voor cliënten van aveleijnsdt.

Vormgeving Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit, Enter

De klacht klopte Enige weken geleden ging ik met een paar vrienden naar een nieuwe café in de binnenstad. Er was veel ophef gemaakt over de verbouwing en de opening van de zaak, dus onze verwachtingen waren hoog gespannen. Alle vier bestelden we een cappuccino. Al na de eerste slok keken we elkaar aan… niet te drinken! Het was wel warme koffie, maar de melkschuimlaag was koud en slap. Toen de ober bij ons tafeltje kwam om te vragen of we nog iets wilde drinken, zei ik vriendelijk doch duidelijk dat deze cappuccino niet te drinken was. ‘Dat klopt’, zei de ober. ‘Onze melk-opklopmachine is kapot en mijn collega moest het toen met de hand doen. Wij dachten al dat het niet zou lukken.’ Geen excuses, geen nieuw kopje koffie. Ons vertrouwen in het café was weg, ondanks de eerlijke reactie van de ober. We hebben afgerekend en zijn vertrokken. Gelukkig ging het hier alleen maar om koffie. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ook bij AveleijnSDT gaan er wel eens iets mis. Ik ga er wel van uit dat de mensen van AveleijnSDT niet bewust iets fout doen.

Druk Graphic Improvements, Hengelo Het is belangrijk dat u als cliënt of verwant kunt zeggen wat er volgens u niet goed gegaan is. De beste oplossing is dan te praten met de persoon die verantwoordelijk is voor de fout. Als dat niet lukt, kunt u ook iemand anders van het team of de clustermanager benaderen. Vindt u dat moeilijk, of heeft u moeite de goede woorden te kiezen, of durft u niet naar iemand toe te stappen, dan kunt u ook contact opnemen met mij, de vertrouwenspersoon. Samen kunnen we dan bespreken hoe de situatie voor u opgelost kan worden. Ik ondersteun u erbij en dien uw belang. Ook als er andere dingen zijn die u dwars zitten en waarover u niet goed kunt praten met de mensen van AveleijnSDT, dan bent u welkom. Alles wat u vertelt blijft tussen ons en we zoeken samen naar de oplossing of het antwoord. Wilt u met mij kennismaken, laat het me dan weten. Ik kom graag een keer langs bij de bewoners en hun verwanten op de locaties. Via de medewerkers of cliëntenraden kunnen we een ontmoeting regelen en dan kan ik u iets meer vertellen over de functie van vertrouwenspersoon voor cliënten van AveleijnSDT.


Spigul 2009 jaargang 5