Page 1

AVEDØRE KIRKE MARTS, APRIL, MAJ, 2017, NR. 98


NYT FRA RÅDET VIDSTE DU?

Menighedsrådsmøder er åbne for alle. Der er spørgetid det første kvarter af mødet, hvor formanden besvarer spørgsmål. Sager til behandling skal afleveres til formanden senest onsdag i ugen inden mødet. Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden. Bilag kan ses på kirkekontoret.

KIRKEBLADET Udgives af: Avedøre kirkes menighedsråd. Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre. Tlf. 2116 2507. Fax 3649 6403. Mail: ubb@km.dk Redaktion: Præsterne, Karin Bech, Rikke Strandgaard, Sidsel Svensson. Ansvarshavende: Ida Kongsbak. Redaktionsmøde: Onsdag d. 3. MAJ 2017 kl. 12.00. Næste blad udkommer torsdag d. 24. MAJ 2017. Indlæg til kirkebladet kan lægges i kirkens postkasse mrk. “Kirkebladet” eller sendes som e-mail til: rist@avedoere-kirke.dk. Bliv abonnent på kirkebladet. Ring på tlf. 2116 2776 eller send en e-mail til: rist@avedoere-kirke.dk. Abonnementet er gratis. Tryk: Avedøre kirke. Oplag: 800. På www.avedoere-kirke.dk kan kirkebladet ses i pdf-format. Tak til vores lokale kunstner Bjørn Bursel for tegningen ”Sjagger spiser æbler i Avedøre,” der er brugt på forsiden.

2

Af Michael Munch, formand for menighedsrådet

I skrivende stund ligger der sne ude i kirkens gård, og kæderne fra tagrenderne er som vanligt frosset fast og omgærdet af den klareste is. Man skulle ikke tro det, men for bare to uger siden så jeg de første erantis og vintergækker spire frem fra jorden. Men sneen er kun en midlertidig udfordring for de nye forårsblomster – de skal nok overvinde den med solens hjælp. Ligesom forårsblomsterne spirer, så spirer der også et (næsten) helt nyt menighedsråd i disse dage. Vi har allerede stukket hovederne frem: vi har konstitueret os, og vi er begyndt at afholde de første råds- og udvalgsmøder. Vi er altså godt i gang med arbejdet, og vi ser frem til de mange udfordringer og opgaver, der ligger forude. Endnu ligger der dog en dyne af sne over os; en dyne af manglende viden, som skal gennembrydes i vores første spæde skridt mod himlen. Det siger sig selv, at når et råd har stor udskiftning, så er der et stort arbejde med at opbygge en basisviden blandt rådets medlemmer. Heldigvis er vi i rådet velsignet med dygtige medlemmer med blandet erfaring fra det verdslige liv, ligesom vi også har fire dygtige

præster i rådet, der kender kirken. For at gennembryde dynen havde rådet en Tour de Avedøre Kirke i slutningen af januar. Vi var på rundtur i kirkens forskellige rum og kontorer, hvor kirkens mange skønne medarbejdere stod klar til at fortælle os om dem selv, deres opgaver i kirken, og hvad der kan gøre deres dag særligt god eller dårlig. Det var enormt spændende, og både rådet og medarbejderne havde en dejlig dag, hvor vi lærte meget om hinanden og om kirken. En af de første store udfordringer vi står over for, er ansættelsen af en ny præst, der kan udfylde et snarligt barselsvikariat. Vi har allerede haft stillingsopslag ude og holdt orienteringsmøde med biskoppen, hvor vi har valgt nogle dygtige kandidater. Nu skal vi så i gang med samtaler og prøveprædikener, hvilket vi glæder os meget til. Hvor får man energien til opgaver, der synes store og uoverskuelige? Ligesom solen skinner på forårsblomsterne og hjælper dem gennem sneen, sådan skinner Gud på alle os mennesker og giver os liv og energi til at vokse, selv når sneen ligger tykt. Sammen med Gud og alle jer i kirken kan vi vokse og tage plads i den blomsterhave, som Avedøre Kirke er. Foråret kommer.


PÅSKETID Palmesøndag (9. april) Kl. 10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Af Ida Kongsbak Påskens gudstjenester Det kan være en rigtig god ide at gå til alle påskens gudstjenester, så man på den måde oplever hele påskens dramatiske forløb. Der er ikke den følelse, der ikke er i spil i dette forløb: Jubel, skuffelse, bedrag, sorg, ondskab, og jublende glæde. Man kan i påskens gudstjenester gennemleve alle disse følelser.

Skærtorsdag (13. april) Kl. 11.00: Påskevandring Kl. 17.00: Højmesse ved Inge Lund Kl. 18.00: Fællesspisning efter gudstjenesten Langfredag (14. april) Kl. 10.30: Højmesse ved Inge Lund Påskedag (16. april) Kl. 10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak 2. påskedag (17. april) Kl. 10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Skærtorsdag Skærtorsdag spiste Jesus sit sidste måltid sammen med disciplene. Det var et krisemåltid. Jesus vidste, at det var deres sidste måltid sammen. Én af dem ville forråde ham. Foran Jesus ventede skuffelsen over at blive forrådt af Judas – én af vennerne, tilfangetagelse og den grusomme død! Den nadver, som vi fejrer i hver søndagsgudstjeneste, har sin oprindelse netop i dette sidste måltid. I Avedøre Kirke fejrer vi skærtorsdagsgudstjenesten kl. 17 og der er fællesspisning efter gudstjenesten!

lys! For på denne dag mindes vi, hvordan Jesus blev taget til fange og blev ført fra Herodes til Pilatus! De forhørte ham og udsatte ham for tortur! Han blev kronet med en tornekrone, pisket og spyttet på. Og udmattet som han var, blev han tvunget til selv at slæbe det tunge kors ud til Golgata, hvor han blev korsfæstet. Ved den 6. time, det vil sige kl. 12 om middagen, faldt der mørke over hele jorden og ved 9. time (kl. 3 om eftermiddagen) døde Jesus. Langfredag faldt alt fra hinanden. Disciplene og mange andre mennesker, havde i Jesus erfaret en ny måde at være til på! Hos ham var det ikke den stærkes ret der gjaldt. Tværtimod havde han vist barmhjertighed, venlighed, omsorg over for alle mennesker også dem, som ingen andre regnede for noget som helst! Nu var han død! Den brutale magt havde sejret. Ondskab og mørke kræfter herskede! Disciplene lukkede sig inde, fortvivlede og bange for deres liv! Og dér blev de hele sabbatten!

Langfredag Langfredag er sådan en dyster dag. Flaget vil være på halv ved Kirken, og der er ingen blomster på altret, og måske heller ingen

Påskedag Men på den første dag i ugen – påskedag – var der nogle af de kvinder, der havde fulgt Jesus, der gik til graven for at vise den

Palmesøndag Optakten til påsken er Palmesøndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. Masser af mennesker hyldede ham som en konge. De lagde deres kapper på vejen foran ham og viftede med palmegrene, som tegn på deres hyldest!

døde deres sidste kærlighed! Det ville de gøre ved at smøre den døde med vellugtende olie! Men de blev fortvivlede, for da de kom til graven, var den tom! Var det gravskænding? Havde nogen virkelig stjålet den døde? tænkte de! Men senere mødte de Jesus. Han var opstået fra de døde! De blev så glade! For det viste dem, at døden, mørket, al ondskaben ikke havde magt over Jesus! Alt det han var for dem, var stærkere, smukkere mere livskraftigt end døden og grusomhederne! Påskedag er en festdag i kirken. Det er den største festdag i hele kirkeåret – for det er her, det manifesteres at Jesus virkelig kommer fra Gud, og at Guds magt er stærkere end alt! 2. påskedag 2. påskedag gentager påskedagens budskab sig, at Jesus er opstået fra de døde. Han møder disciplene, og de fyldes af en stor glæde. Grundtvig sætter smukt og enkelt ord på påskens glæde: Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige.

3


MAGTENS MÆND

Af Inge Lund

Dette kirkeblad udkommer i fastetiden og dækker frem til tiden efter påske. Jeg synes, det er to gode perioder i kirkeåret – faste og påske. Fasten, som begynder med fastelavn og går frem til påske, er tænkt som en tid til at reflektere over livet, vores eget liv og vores liv med hinanden. Påsken er fejringen af Guds magt. Denne faste kommer jeg til at reflektere over magt. Hvad bruger vi magt til, og hvad giver Gud os magt til? Verdenssituationen taget i betragtning vil mine refleksioner nok særligt kredse omkring ”magtens mænd” Hvordan er magtens mænd? ”Magtens mænd” kan være så mange slags • Vanvittige magtsyge grænsende til sindssyge • Taktiske dygtige grænsende til snydagtige • Manipolerende grænsende til skræmmende • Kalkulerende grænsende til hensynsløse Magtens mænd higer efter rigdom, anerkendelse og prestige. Man kan nogle gange komme i tvivl om, der bag deres stive ydre overhovedet findes et menneske med et bankende varmt hjerte. Undtagelsen Men i ”klubben” af magtens mænd er også en anden mand, én der endda påstår, at han har

4

Foto: Jesus Kristus, Hagia Sophia, Istanbul

fået givet ”al magten i himlen og på jorden”. Formentlig er der forskel på at have magt i en mindre del i ét af jordens magtcentre og så have al magten både i himlen og på jorden? Ham med al magten er hverken magtsyg, taktisk, manipolerende eller kalkulerende og heller ikke sindssyg, snydagtig, skræmmende eller hensynsløs. Han er fattig, stilfærdig og ydmyg. Altså helt anderledes end magtens andre mænd. Han har fået magten givet, men har han så også magten? Når nu han er så anderledes end de øvrige. JA!

Jesus og magt Han har magten i verden og ikke over verden. Og jeg tror, der er en forskel. Når man har magten over noget, har man kontrol over det, man kan styre det, og man er den, der bestemmer. Jesus, som er den, der har fået givet al magten i himlen og på jorden, har magt på en anden måde. Han vil ikke kontrollere, styre eller bestemme. Han vil, at mennesker skal være frie, og den magt han har fået givet, bruger han til at gøre mennesker frie. Alt det, som binder os mennesker og gør livet svært og tungt, bruger


han sin magt til at bekæmpe. Han hjælper syge, opmuntrer de ensomme, og dem der er udenfor, og opfordrer til at vise hensyn overfor alle. Skuffelse og bekymring over Jesus’ magt For 2000 år siden, da Jesus levede nede i Palæstina, brugte han sin magt til gavn for alle, han mødte og var sammen med. Folk kunne se, han havde magt, de kunne se han havde en helt speciel styrke, og at han havde evner til at blive populær. De ville gerne give ham magt, måske specielt magt til at gøre deres land frit fra romernes besættelse. Men det var ikke alle, der ville overlade magten til ham. De, der allerede havde del i magten, blev bekymrede og lagde planer for at få Jesus myrdet. Magtens mænd er nemlig ikke særligt gode til at dele magten, undtagen hvis det kan styrke eller redde deres egen magt. På grund af magt hyldede nogle folk Jesus og råbte ”Hosianna” (det betyder noget i retning af hurra), da de så ham ride op til

Jerusalem Palmesøndag. Og på grund af magt lagde andre folk planer om at få ham dømt til døden. Alle havde de misforstået, hvad det var for en magt, han havde og ville have - det var magten til at gøre godt ikke magten til at kontrollere, styre og bestemme. Da Jesus blev korsfæstet Langfredag, fik de skuffede afløb for deres vrede og skuffelse, og de bekymrede troede, der var sat en stopper for truslen. Men de skuffede fik i stedet mere end de forestillede sig, og de bekymrede kunne bare fortsætte med at frygte, at nogen skulle tage magten fra dem. For magtens mænd opdager bestandigt nye trusler fra nye sider, sådan er det, når man ønsker at kontrollere, styre og bestemme over andre mennesker.

Påskemorgen er et tegn til alle skuffede om, at Gud er stærkere end døden, mishandlinger og sygdom! Der hvor der opleves svigt og ensomhed – lige der er Gud tilstede, og hans kraft er stærkest. Samtidig er påskemorgen et tegn til alle magtens mænd om at ligegyldigt hvor meget, de forsøger at hæge om deres magt til at kontrollere, styre og bestemme, så kan kærligheden aldrig holdes nede. Ligegyldigt hvad, vil Gud blive ved med at elske os og fylde os med kærlighed. Og den kærlighed vil på et tidspunkt begynde at flyde over. For det er kærligheden, der er Guds magt og Guds kraft! God faste-refleksion og glædelig påske til alle!

Påskemagten Påskemorgen blev Jesus levende igen. Han stod op fra de døde, og viste dermed, at Guds kraft har magt også over døden.

SKÆRTORSDAG 2017 Skærtorsdags påskevandring! Det er en tur for dem, som er lidt seje og kan vandre 10-12 km.! I år vil vi begynde turen ved Brøndby Strand station kl. 11 og gå ud forbi Middelalderlandsbyen og op igennem Avedøre landsby! Undervejs stopper vi op og reflekterer over påsken! Medbring mad og drikke!

Gudstjeneste og spisning Skærtorsdag fejrer vi gudstjeneste i kirken kl. 17 , hvor Avedørekoret medvirker. Efter gudstjenesten serverer Café Hjertetræet et påskemåltid. Det er en god optakt til påsken, at vi spiser sammen, og på denne aften plejer der at blive sunget mange sange fra Højskolesangbogen.

Tilmelding kan ske til Inge Lund eller Ida Kongsbak.

Det koster 75 kr. + drikkevarer. Køb billet hos Nathalie Bianco.

5


NY RÅDSFORMAND Interview med Michael Munch Michael Munch

Af Lars Gustav Lindhardt

Universitetet talte til mig fra kateteret. Avedøre Kirke talte til mig i øjenhøjde. Lars Gustav Lindhardt har besøgt Avedøre Kirkes nye formand Michael Munch. Hvad laver du ved siden af menighedrådsformand? Jeg har studeret teologi - gør det faktisk stadig. Teknisk set er jeg overgået til pastoralseminaret, hvilket er den egentlige præsteuddannelse på 4 mdr, som man kan tage efter teologi, men jeg skriver stadig på specialet, som skal være færdig d. 1. Marts. Så du har lidt travlt i øjeblikket med både at være ny menighedrådsformand og specialeskrivningen? Jah, det kan man godt sige. Der er nok at se til. Men som man siger: Ledige hænder gør Djævelens værk, så det er måske ikke så slemt igen. Haha. Hvad skriver du speciale om? Haha, ja, jeg skriver om noget så spændende som kristen antropologi. Jeg skriver om Romerbrevet kapitel 7, hvor den seneste forskning har rykket sig en del siden dengang, Luther skrev om det. Så jeg kigger på, hvordan Paulus måske oprindeligt har tænkt om

6

sine ord, og hvordan vi som kirke kan bruge hans ord i dag. Det lyder godt nok kompliceret! Så forstår jeg godt, hvorfor du har så travlt. Hvad laver du i din fritid, hvis du da overhovedet har en sådan? Jeg læser gode bøger, ser gode film og går lange ture i naturen. Jeg er også en del af Røde Kors’ fængselsbesøgstjeneste, som beskæftiger sig med afviste asylansøgere, som sidder i fængsel i Vridsløselille - uden at være dømt for noget i øvrigt, og derfor har de brug for nogen at snakke med. Og så går jeg selvfølgelig til gudstjenester - ofte i Avedøre Kirke. Kendte du Avedøre Kirke i forvejen? Ja, det gjorde jeg. Fra januar 2012 til december 2014 var jeg kirketjenervikar. Jeg husker, at jeg gik rundt på Købmagergade i København, da jeg pludselig blev ringet op af en mand, som introducerede sig som pastor Kühle, hvilket var første gang, jeg nogensinde havde hørt no-

gen beskrive sig selv med ordet “pastor”. Det var faktisk lidt intimiderende. Senere lærte jeg jo, at Paul ikke er så farlig igen. Og så tog jeg til Avedøre, hvor jeg mødtes med Greta og Paul, og de stillede mig spørgsmål og den slags. Hvilke spørgsmål stillede de? Jeg kan faktisk kun huske ét: Paul spurgte, hvilken slags kristen, jeg er. Hvad svarede du så til det? Dengang var jeg så ny i studiet, og jeg kommer ikke fra en kristen baggrund, så jeg svarede, at jeg vist var en helt normal, dansk kartoffelkristen. Den dag i dag er jeg faktisk i tvivl om, hvad en kartoffelkristen egentligt er, men jeg tænker, at det nok har noget at gøre med at være kristen på en lidt smagsløs men sund og nærende måde. Jeg kan tilføje, at dér har Avedøre Kirke i høj grad været med til at tilføje sovsen, så at sige. Så din tro er altså blevet påvirket af, at du har arbejdet her i kirken?


Jeg har altid prøvet at finde et kristent sprog til at tale om mine oplevelser. Universitetet gav mig en teoretisk og filosofisk måde at gøre dette, mens jeg i Avedøre Kirke lærte at tale kristendom på en mere sprudlende og levende måde. Med andre ord: Universitetet talte til mig fra katederet, mens Avedøre Kirke talte til mig i øjenhøjde. Så hvis du skulle svare på Pauls spørgsmål i dag, hvad ville du så sige? Altså, kristendommen er jo for mig det lys, som jeg ser verden i. Kristendom er for mig heller ikke nødvendigvis bundet op på de hellige skrifter. Bibelen er en god rettesnor til at holde os på sporet, men min tro er en levende tro, som ikke er låst fast i kapitler og vers. Og sidst, men bestemt ikke mindst: Kristendommen er for mig social. Den udfolder sig i fællesskabet mellem mennesker og i fællesskabet mellem mennesker og Gud. Hvad kunne du så godt tænke dig at udrette som menighedsrådsformand i Avedøre? Jah, øh, det var faktisk ikke planlagt, at jeg skulle være formand, RANDI RYE I PRAKTIK Jeg hedder Randi Rye og skal i forbindelse med pastoralseminaret i praktik her i kirken i uge 10-11 og 20-21. Efter alt for mange år på skolebænken glæder jeg mig i dén grad til at få fingrene i mulden. Min studietid har været lidt af en rejse. Jeg har gået på stort set alle teologiske uddannelser i Danmark, men er både startet og

DANSENS HERRE Jeg dansed i samme nu, som verden blev til, jeg dansed i solens og stjernernes spil, og siden jeg dansede til Betlehem, blandt mennesker jeg fandt mit hjem. Dans da, kom med i dansens leg, kom som I er, kom og dans med mig! Jeg er dansens Herre, og jeg vil vise vej, i mit riges dans skal I følge mig! Jeg dansed for fromme mænd af folkets top, men de sagde nej, da til dansen jeg bød op, så gik jeg til fiskere og jævne mænd, de fulgte mig, og vi dansed igen. Dans da, kom med i dansens leg … Jeg dansed om sabbaten og hjalp en lam, skønt lovlærde sagde, det var synd at hjælpe ham, de dømte og piskede og korsfæsted mig, til Golgatha gik dødens vej. Dans da, kom med i dansens leg … Jeg dansed en fredag ind i mørkets magt, det er strengt nok at danse, når Djævelen slår takt, jeg blev lagt ind i graven, og de troede mig brudt, men livets dans er aldrig slut! Dans da, kom med i dansens leg … De slog mig ihjel men jeg sprang op og bliver ved, for jeg er det liv, som de aldrig kan slå ned. Jeg vil leve i jer, hvis I vil leve i mig, og dansens glæde skaber jeg. Dans da, kom med i dansens leg … Mel: Sydney Carter 1960, Holger Lissner 1974

men det, jeg holder mig for øje, er, at når jeg en dag forlader posten - hvilket sker inden næste valg, fordi jeg nok bliver præst en dag - så efterlader jeg en kirke, hvor menighedsråd og kirke kan fungere rigtigt godt sammen. Derfor er det første, vi har fået lavet, vedtægter og strukturer, som gør det nemt både for de nye menighedsrådsmedlemmer og kirkens personale at bygge videre på. Så jeg ser mig faktisk

som en overgangsfigur mellem det gamle råd, som havde masser af erfaring, og det nye råd, som kommer til med friske øjne. Og her til sidst: Hvad er din yndlingssalme? Helt klart Dansens Herre! Blandt andet fordi den minder mig så meget om Avedøre Kirke. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at den kan fungere ligeså godt nogen andre steder.

sluttet på Københavns Universitet. Ved siden af studiet har jeg desuden haft stor glæde af at arbejde i en boghandel i sammenlagt godt 9 år efterhånden. Det var vist kort og godt mig! Jeg glæder mig meget til at møde jer alle sammen og til at opleve jeres måde at være kirke på.

7


VARM KAFFE OG KAKAO Den 10. Februar afholdt Avedøre Kirke natkirke i Byparken for anden gang Inge og Lars Gustav stillede op i præstekjole, Lene Humle lavede suppe, og de gamle konfirmander Magnus og Jakob sørgede for telte, højtalere, lys og andet praktisk. Bildør igen Natkirken åbnede teltdugen kl. 21 og lukkede igen ved midnatstid. Forbipasserende blev mødt med hyggelig musik, festlige lys, varm kaffe og kakao og en styrkende kop suppe. Til den første natkirke blev der stillet en gammel bildør op, som besøgende kunne skrive en lille bøn på, og den blev også brugt i denne omgang - så alle de gamle bønner kunne beundres og nye kunne føjes til. En kold succes Ligesom sidst må vi fra kirkens

Natkirke i Avedøre

side konstatere, at det var en bragende succes. Det var koldt meget koldt! Men der var flere, der trodsede kulden for at opleve stemningen, og adskillige fandt tilfældigt forbi og var mere end taknemmelige for at få noget

varmt på vejen og en hyggelig snak. Avedøreboerne kan altså godt forvente at støde på natkirken igen, omend forhåbentligt i varmere nætter i fremtiden.

NYT FRA FILMKLUBBEN: GYS OG BRAG I AVEDØRE KIRKE

Ida har givet det ærefulde hverv at arrangere filmklub videre til mig, Lars Gustav, og jeg kommer til at tage udgangspunkt i min egen filmsmag, som primært indbefatter actionfilm, thrillere og horror. Trosbekendelsen Helt konkret vil jeg i løbet af de næste to år forsøge at nå trosbekendelsen igennem: Ét stykke hver sæson. Trosbekendelsen

8

starter som bekendt med, at vi forsager djævelen, og her i foråret vil vi den tredje torsdag i marts, april og maj forsøge at tackle temaet ondskab, som det tager sig ud i senmoderne actionklassikere. Jeg har fundet tre af mine favoritfilm frem: Alien, The Matrix og Mad Max: Fury Road. Udover at være stærkt underholdende (i denne præsts optik i hvert fald), så har hver af

disse film en meget konkret og interessant vinkel på det onde; i Alien er ondskaben det totalt fremmede, som jager os og lever af os, i The Matrix er ondskaben det totalitære system, som holder menneskeheden fanget i en forførende løgn, og i Mad Max er ondskaben det utøjlede menneske, som er reduceret til sine grundlæggende impulser og styret af ønsket om magt og anerkendelse. Oplæg og refleksion Hver aften vil starte med et kort oplæg om filmen i forhold til temaet, og bagefter vil der for de interesserede være tid til lidt refleksion.


MARTS KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

Ons. 1. marts

10.00: Sygruppen, 14.00: Venskabskredsen, 15.00: Børnekor, 17.00: Fyraftensmeditation, 19.00: Avedørekoret

Tor. 2. marts

10.30: Musikalsk legestue, 14.15: Minikonfirmander

Fre. 3. marts

17.00: Minikonfirmandovernatning

Søn. 5. marts

10.30: Højmesse ved Inge Lund

Man. 6. marts

10.00: Boblerne - besøg på Hovedbanegården

Tir. 7. marts

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander, 19.00: Kælderen

Ons. 8. marts

10.00: Sygruppen, 14.15: Konfirmander, 15.00: Børnekoret, 18.00: Cafeforeningens generalforsamling, 19.00: Avedørekoret

Tor. 9. marts

10.30: Musikalsk legestue, 14.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 14.15: Minikonfirmander, 17.00: Litteraturkreds

Søn. 12. marts

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak, 11.30: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Man. 13. marts

08.30: Konfirmanddag, 10.00: Sangforeningen Morgenrøden

Tir. 14. marts

09.15: Tænkepause, 19.00: Menighedsrådsmøde

Ons. 15. marts

10.00: Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00: Børnekoret, 19.00: Avedørekoret

Tor. 16. marts

10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 14.15: Minikonfirmander, 19:00: Filmklub

Søn. 19. marts

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Man. 20. marts

10.00: Boblerne - foredrag om Jesus og James Bond

Tir. 21. marts

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander

Ons. 22. marts

10.00: Sygruppen, 14.15: Konfirmander, 15.00: Børnekoret, 17.00: Gud og Lasagne, 19.00: Avedørekoret, 19.00: Kirkehøjskole i Risbjerg kirke

Tor. 23. marts

10.30: Musikalsk legestue, 14.15: Minikonfirmander

Søn. 26. marts

10.30: Højmesse ved Inge Lund

Man. 27. marts

10.00: Sangforeningen Morgenrøden

Tir. 28. marts

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander, 19.00: Studiekreds

Ons. 29. marts

10.00: Sygruppen, 14.15: Konfirmander, 15.00: Børnekor, 19.00: Avedørekoret 19.00: Kirkehøjskole i Risbjerg kirke

Tor. 30. marts

10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

KENDER DU WWW.SJAELESORG.NU ANONYM SJÆLESORG PÅ NETTET Sjælesorg.nu er et nyt folkekirkeligt projekt, hvor man kan tale (chatte) med en præst på Internettet. Sjælesorg betyder omsorg for sjælen. Det er en gratis fortrolig samtale med en præst. Chatten på sjælesorg.nu er også fortrolig. Både bruger og præst er anonyme. Præsten har naturligvis tavshedspligt, det betyder at chatten bliver mellem jer. Samtalen bliver slettet, når I er færdige. Du behøver ikke være medlem af folkekirken, kristen, eller tro på Gud for at tale med en præst. Man kan naturligvis også altid få en samtale ansigt til ansigt med sin lokale præst.

9


APRIL KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

Søn. 2. april

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. 3. april

10.00: Boblerne - besøg på Vartov

Tir. 4. april

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander, 19.00: Kælderen

Ons. 5. april

10.00: Sygruppen, 14.15: Konfirmander, 14.15: Venskabskredsen, 15.00: Børnekoret, 19.00: Avedørekoret

Tor. 6. april

10.30: Musikalsk legestue, 19.00: Foredrag ved salmedigter Iben Krogsdal

Søn. 9. april

10.30: Højmesse Palmesøndag ved Lars Gustav Lindhardt

Man. 10. april

10.00: Sangforeningen Morgenrøden

Tir. 11. april

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander, 19.00: Menighedsrådsmøde

Ons. 12. april

10.00: Sygruppen, 14.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 14.15: Konfirmander, 19.00: Avedørekoret

Tor. 13. april

11.00: Påskevandring, 17.00: Gudstjeneste Skærtorsdag ved Inge Lund, 18.00: Fællesspisning efter gudstjenesten

Fre. 14. april

10.30: Gudstjeneste Langfredag ved Inge Lund

Søn. 16. april

10.30: Højmesse Påskedag ved Ida Kongsbak

Man. 17. april

10.30: Højmesse 2. påskedag ved Lars Gustav Lindhardt

Tir. 18. april

09.15: Tænkepause, 10.15: Boblerne - besøg ved Det Kongelige Kobberkøkken, 14.15: Konfirmander

Ons. 19. april

10.00: Sygruppen, 14.00: Venskabskredsen, 14.15: Konfirmander, 15.00: Børnekor, 19.00: Avedørekoret

Tor. 20. april

10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 17.00: Litteraturkreds, 19:00: Filmklub

Søn. 23. april

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Man. 24. april

10.00: Sangforeningen Morgenrøden

Tir. 25. april

09.15: Tænkepause, 13.30: Fællessang med Morgenrøden på Dybenkærshave 14.15: Konfirmander, 19.00: Studiekreds

Ons. 26. april

10.00: Sygruppen, 14.15: Konfirmander, 15.00: Børnekor, 17.00: Gud og Lasagne, 19.00: Avedørekoret

Tors. 27. april

10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Søn. 30. april

10.30: Højmesse ved Inge Lund

FÆLLESSANG MED MORGENRØDEN Tirsdag den 25. april synger Sangforeningen Morgenrøden for til fællessang på plejecenteret Dybenskærhave. Alle er meget velkomne til denne smukke og festlige eftermiddag.

10

FLOT KONCERT MED AVEDØRE KORET DEN 21. MAJ Den 21. maj kl. 16.00 er der koncert med Avedøre Korret i Avedøre Kirke. Gratis adgang.


MAJ KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

Man. 1. maj

10.00: Boblerne, foredrag ved Bjarne Lenau Henriksen

Tir. 2. maj

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander, 19.00: Kælderen

Ons. 3. maj

10.00: Sygruppen, 14.00: Venskabskredsen, 14.15: Konfirmander

Tor. 4. maj

10.30: Musikalsk legestue

Fre. 5. maj

18.00: Cafeforeningens forårsfest

Søn. 7. maj

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. 8. maj

10.00: Sangforeningen Morgenrøden

Tir. 9. maj

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander, 19.00: Menighedsrådsmøde

Ons. 10. maj

10.00: Sygruppen, 14.15: Konfirmander, 15.00: Børnekor, 19.00: Avedørekoret

Tor. 11. maj

10.30: Musikalsk legestue, 14.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 19.00: Gudstjeneste på Volden

Fre. 12. maj

11.00, 13.00 og 15.00: Konfirmationer (Store bededag)

Lør. 13. maj

10.30, 12.30 og 14.30: Konfirmationer

Søn. 14. maj

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. 15. maj

10.00: Boblerne - besøg på Assistens kirkegård

Tir. 16. maj

09.15: Tænkepause,

Ons. 17. maj

10.00: Sygruppen, 11.30: Venskabskredsen, 19.00: Avedørekoret

Tor. 18. maj

10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 17.00: Litteraturkreds, 19:00: Filmklub

Søn. 21. maj

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt, 16.00: Koncert med Avedørekoret

Man. 22. maj

10.00: Sangforeningen Morgenrøden

Tir. 23. maj

09.15: Tænkepause

Ons. 24. maj

10.00: Sygruppen, 15.00: Børnekoret, 17.00: Gud og Grill, 19.00: Avedørekoret

Tor. 25. maj

10.30: Højmesse ved Inge Lund (Kristi Himmelfart)

Søn. 28. maj

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. 29. maj

10.00: Boblerne på tur ud i det blå

Tir. 30. maj

09.15: Tænkepause, 19.00: Studiekreds

Ons. 31. maj

10.00: Sygruppen, 15.00: Børnekoret, 19.00: Avedørekoret

GUDSTJENESTE PÅ VOLDEN D. 11. MAJ KL. 19 Traditionen tro holder vi gudstjeneste på Volden aftenen før Store bededag – det er d. 11. maj i år! Det må være 16. gang, at vi fejrer denne gudstjeneste på Volden – og det lykkes hvert år at finde en ny tur at gå! Og aldrig har vi måttet aflyse pga dårligt vejr! Foråret plejer at være smukt på vej med den glæde og håb, som det tænder i os!

Aftenen begynder i Avedøre Kirkes gård kl. 19! Mens kimerne kimer med klokkerne, går vi ud mod Volden. På turen, der helst ikke må vare mere end 60 -70 min., gør vi holdt 3 gange, hvor vi synger og har en refleksion sammen! Turen slutter hjemme i kirkens gård, hvor Avedøre kirkes pigekor synger smukt sammen med alle deltagerne! Derefter serveres varme hveder og kaffe/te i Café Hjertetræet!

11


DET GODE LIV Portræt af Laila Ullmann PORTRÆTSERIE

Af Birgitte Jeppesen

Spændende portræt af Avedøre Kirkes egen Laila Ullmann fra Café Hjertetræet. Vi sidder i cafeen ved det bord, hvor Laila altid holder til. Klokken nærmer sig to, og de sidste gæster er på vej ud. Laila giver sig god tid til at hilse dem hjertelig farvel. En del af personalet har sat sig med et par madder, og der er en god ro over lokalet. Dixie, Lailas hund, som er ny stamgæst i cafeen, ligger under bordet og halvsover. Hun blander sig lidt i samtalen undervejs, til hun får et par klap og igen lægger sig pænt. Laila er vant til, at der er en del aktivitet omkring hende. Hun bor på et nedlagt landbrug i Karlslunde med tre tønder land, der skal passes. Hun har hund, kat, plads til tre heste og en del høns. Når der er madrester i cafeen, tager Laila dem med hjem til hønsene, så der ikke er noget, der går til spilde.

Laila Ullmann

godt lide at se en god film. Jeg har to børnebørn, som hiver mig med i biografen og ser alt muligt. Og så er jeg med i en coktailklub med nogle piger, jeg har kendt i 25 år. Vi var på tøsetur i går, hvor vi først var ude at spise og derefter i biografen; det var ren afslapning. Ellers går aftenerne med mange forskellige ting. Jeg er medlem af lokalrådet, hvor vi har møde i aften, og i morgen har vi selskab i cafeen. En uge går hurtigt. Men jo, jeg slapper af ved at sidde i sofaen og se noget fjernsyn eller læse en god bog. Birgit og Greta sørger for, at jeg altid har gang i en god bog. Lige nu læser jeg Jussi Adlers ”Den grænseløse”.

Hjemmelavede marmelader, pålæg, grøntsager og ligesom alle andres. Hvordan er forholdet til tro i dit barndomshjem? Vi har aldrig rigtig troet på noget i den retning. Vi har været til konfirmationer og barnedåb. På den måde er kirken ikke fremmed for mig. Og nu er den jo en del af min arbejdsplads. Det er en god arbejdsplads. Jeg tænker egentlig ikke så meget på, at det er en kirke. Måske er der lidt mere overskud, men der er også sladder. Men jeg er bevidst om, at cafeen også er en indgang til kirken.

Hvornår har du det bedst med dig selv? Jeg har det bedst, når jeg har noget at rive i. I virkeligheden kan jeg godt lide at være presset. Jeg skubber alting til sidste øjeblik, men når alligevel altid det jeg skal.

Hvordan ser dit skrivebord ud? Rodet, men det er det ikke, der er system i rodet. Der er til gengæld ikke nogen, der skal røre mit skrivebord. Så kan jeg ikke finde ud af det.

Er der en salme, du holder særligt af? ”Dejlig er jorden”, den er så flot. Jeg var i Holmens kirke engang, hvor Etta Cameron sang den så flot. Den kan man synge hele året, både til jul og begravelser, men også til festlige lejligheder.

Hvad gør du, når du skal slappe af? Slappe af, Laila griner, jo, jeg kan

Hvordan ser køleskabet ud? Min mand ville nok ønske, at det ikke var dybere end en flaske.

Er der en bibeltekst, som betyder noget særligt for dig? Det har jeg ikke tænkt over, men

12


FULDMAGT TIL LIV

jeg har et motto: ”Det, der er givet godt ud, kommer godt igen,” og så at ”Man skal behandle andre, som man selv gerne vil behandles”.

SALMEFOREDRAG TORSDAG D. 6. APRIL KL. 19.00 Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag? Hvad længes mennesker efter i dag – hvis de altså længes efter noget?

Hvad har ført dig til Avedøre Kirke? Jeg er uddannet projektleder og arbejdede på en lignende cafe, som også har en samarbejdsaftale med kommunen. Da stillingen i caféen i sin tid blev ledig, fik jeg et hint om at søge den, og det gjorde jeg så og fik den. Jeg har været glad for det siden. Jeg tænker ikke, støn jeg skal på arbejde, men glæder mig. Sådan skal det være. Det betyder i det hele taget meget for mig, at vi har et sted, hvor personalet er glade for at komme. Derfor gør jeg meget ud af, at vi har fælles morgenmad, og at der også er frokost til medarbejderne. Alt det ekstra som gør det til en god arbejdsplads. Især vores skovtur med alt personalet i kirken er noget helt særligt.

Iben Krogsdal fortæller om det moderne menneskes fundamentalt forandrede livsvilkår ud fra en række af sine salmer (fra bl.a. salmesamlingen ”Fuldmagt”, 2013). Hun vil tale om dagligdagens mange former for magt og afmagt - og om, hvordan kristendommen stadig kan være dybt relevant for mennesker i dag. Også selvom Gud er blevet umulig - og mange mennesker slet ikke længere tror.

Hvad er det værste ved Avedøre Kirke? Det værste ved Avedøre kirke er, at der hele tiden er medarbejdere, der forsvinder. Heldigvis er der stadig nogen, vi ser. Ikke fordi de nye ikke er gode nok, det er slet ikke det, men det er trist at de gamle forsvinder. Hvad er det bedste ved Avedøre Kirke? Det er den positive ånd, der er her, og jeg synes, vi er gode til at tage imod nye mennesker og vi er gode til at forny os. Det er også godt at se, at nye falder til og vokser med arbejdet.

Iben har nydigtet alle Luthers salmer i Den Danske Salmebog. De udkom i november 2016 med nye melodier af 21 komponister. I løbet af sit foredrag vil hun også komme ind på, hvordan hun som menneske af en helt anden tid og virkelighed har arbejdet med Luthers salmer. Hvordan kan salmernes middelalderlige, lutherske teologi inspirere os i dag? Hvad kæmpede Luther for og imod i sine salmer, og hvad kæmper vi for og imod i dag? Hvad var der på spil for Luther, og hvad er der på spil for os i dag? Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion. Iben Krogsdal (født 1967) er skønlitterær forfatter. Hun er vokset op på Mors og er oprindeligt uddannet billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi og siden ph.d. i religionsvidenskab. I 2000 debuterede hun som forfatter med novellesamlingen ”Træfpunkter”, og i 2010 debuterede hun som salmedigter med bogen ”Vi som er søgende”. Frem til 2011 var hun, sideløbende med sit forfatterskab, ansat som forsker på religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Hun har forsket i moderne danskeres tro, spiritualitet og livsopfattelser og har i den forbindelse udgivet en række artikler og bøger, blandt andet ”De måske kristne”.

13


BARNEDÅB I AVEDØRE LÆS MERE OM BARNEDÅB HER: WWW.FOLKEKIRKEN.DK/LIVETS-BEGIVENHEDER/DAAB

Nybagte dåbsforældre i Avedøre Kirke fortæller hvorfor de valgte, at få deres barn døbt:

Alberts mor: Sådan begyndte jeg mit liv, der vil jeg også gerne, at mine børn skal begynde deres liv.

Melias mor: ”Jeg synes det er godt, at mit barn er i Guds hænder”,

Alberts barnedåb

Reflektion: Hvad sker der i dåben? Når vi døber, sker der flere ting: På overfladen sker der det, at menigheden får et nyt medlem. Den lille dreng eller pige (eller den voksne mand eller kvinde) bliver medlem af folkekirken, skal betale kirkeskat, når vedkommende bliver 18 og får adgang til konfirmation, bryllup og begravelse. Det er i sig selv en stor ting, for det er stort at blive del af et fællesskab, der er så stort og traditionsfyldt og samtidig så lokalt og personligt, som folkekirken. Barnet i Guds hånd Men under dette sker der noget mere: Når vi døber, lægger vi barnet over i Guds hånd og beder Ham om at passe på det lille liv, som har beriget vores eget. Dér ligger lille Hans eller Louise selvfølgelig allerede, men det gør det ikke mindre vigtigt at sige, for det hjælper os til at huske på noget meget

14

centralt om både det menneske, som døbes, men også alle os andre: Når vi siger, at vi lægger barnet i Guds hænder, så siger vi nemlig, at vores liv ikke tilhører os selv. Selvfølgelig er det os, der skal forvalte vores liv og træffe alle de vigtige beslutninger! Men i sidste ende tilhører livet ikke os. Det tilhører Gud. Det er en trøst og et håb, for de fleste af os erfarer i løbet af livet, at det er svært at løfte vores egen tilværelse. Derfor er det godt at vide, at vores liv ikke ligger i vores små hænder, men i Guds store. Og at vide, at dér bliver vores liv liggende, for der findes ingen kraft på jorden eller i himlen, i livet eller i døden, som kan rive os ud af Guds greb. Derfor er det godt at være døbt, for det er godt at vide, at vi ligger godt og trygt i store hænder. Lars Gustav Lindhardt

Når dit barn skal døbes

I Avedøre Kirke kan der foretages dåb hver søndag kl. 10.30 under højmessen. Desuden er der en dåbsgudstjeneste. den første lørdag i måneden kl. 11. Dåben bestilles i god tid på kirkekontoret. Der sker lettest ved at udfylde blanketten på hjemmesiden: www.avedoere-kirke.dk Kig under ”kirkelige handlinger” og så under ”dåb”. En uges tid inden dåben aftaler præsten en tid med dåbsforældrene om en samtale om dels de praktiske aftaler om dåben og desuden en snak om dåbens betydning. Før dåben skal dåbsforældrene vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Faddernes opgave er at være med til at have omsorg for barnet - især med henblik på at lære hvad det vil sige at være kristen. Nogle faddere går i kirke med barnet, andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger. Det er også muligt at blive døbt som fx teenager eller voksen.


DET ER FOR BØRN Babyer til salmesang i kirken

Hver torsdag formiddag er kirkens våbenhus proppet med barnevogne. Det er fordi, der er musikalsk legestue i kirken. Hvis man lytter efter, kan man høre salmesang blandet med babylyde fra kirkerummet.

Mette, mor til Valdemar: Det er dejligt at synge sammen på en anden måde, end man er vant til. Man hører ordene på en anden måde. Det er hyggeligt at komme sammen med min mødregruppe.

For babyer op til 1 år ”Musikalsk legestue, eller babysalmesang som vi ligeså godt kunne kalde det, er et tilbud for babyer mellem 0 og 1 år,” siger kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard, som sammen med organist Wents Reinbergs står for aktiviteten. ”Der kommer hver uge i gennemsnit 10-12 babyer med deres mødre eller fædre for at give deres barn en god oplevelse, og helt sikkert også sig selv,” smiler Rikke og fortsætter: ”Det er vidunderligt at opleve den særlige intensitet og nærvær mellem barn og forælder, når vi synger sammen i kirken.”

kvarter finder børn og forældre sig til rette omkring et tæppe inde på kirkegulvet, og så er der en god halv time med salmer og børnesange ledsaget af fagter eller enkle rekvisitter. Der synges lige fra I østen stiger solen op til Jeg gik mig over sø og land og altid akkompagneret af kirkens flygel.

Sang og fagter Musikalsk legestue foregår hver gang på samme måde: det første

”Når vi er færdige i kirken, drikker vi kaffe og hyggesnakker i menighedssalen i en times tid. Det med

kaffen er rigtig vigtigt, da der bliver snakket meget forældrene imellem og også knyttet bånd. En af præsterne kigger også altid forbi, så forældrene fx kan få svar på spørgsmål angående dåb eller andet, der har med tro eller kirke at gøre,” siger Rikke. Der er ingen tilmelding til Musikalsk legestue, man møder bare op torsdag kl. 10.30.

GUD OG LASAGNE I AVEDØRE KIRKE Gud og lasagne er en særlig gudstjeneste for kirkens mindste og deres familier. Der er Gud og lasagne den fjerde onsdag i måneden. Først holder vi en kort gudstjeneste inde i kirken. Derefter spiser vi sammen i menighedssalen. Gud og lasagne er en god mulighed for at lære kirken og Bibelens fortællinger godt at kende på en sjov og anderledes måde.

Vi synger, leger og hører bibelhistorie, og alt er tilrettelagt så små børn kan være med, men større søskende, forældre og bedsteforældre – endda oldeforældre kan også have glæde af at være med. Sognepræst Inge Lund står for gudstjenesterne sammen med kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard og organist Karin Bech. Kirkens børnekor medvirker hver gang.

Maden koster 20 kr. pr. voksen, 10 kr. for børn, dog max. 50 kr. pr. familie. Der er Gud og Lasagne: • 22. marts Tema: Påsken • 26. april Tema: At hjælpe hinanden • 24. maj (Gud & grill) Tema: Pinse - Kirkens fødselsdag Hent særskilt program i kirken.

15


KIRKENS GRUPPER MENIGHEDSPLEJEN

Kirkens arbejde med diakonale opgaver. Gaver modtages gerne: I indsamlingsbøssen i våbenhuset og på konto: 0169 8690-296366. Daglig henvendelse til præsterne. Formand: Bente Fussing, 51 31 14 14.

SORGGRUPPEN

Mødes onsdag kl. 14-16 i lige uger i kirken. Kontakt forinden: Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35 Kontaktperson: Bente Holm tlf. 20 33 32 53. mail: benteholm@dbmail.dk

KIMELAUGET

Kimer manuelt med kirkens klokker ved kirkeårets højtider. Kontakt: Karin Andersen, tlf. 60 93 81 58. Nye svende er velkomne.

MAYAJA UDVIKLINGSPROJEKT I TANZANIA

Indsamlinger i samarbejde med Danmission. Lysestumper kan afleveres og omsmeltede lys sælges. Kontakt: Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35.

BOBLERNE

Mødes hver mandag i lige uger i kirken kl. 10-12 eller ved stationen. Skiftevis debat og udflugter med kulturelt indhold. Formand: Kirsten Wichmann, tlf. 36 78 01 72.

SYGRUPPEN FRA HELE VERDEN

Mødes næsten hver onsdag kl. 1013. Kontakt: Karin Bech tlf. 21 42 34 97.

GRUPPEKONTAKT

Alle er velkomne. Her kan du være med til at forme kirkens liv og vækst. Du kan høre om, hvad der foregår og komme med nye idéer. Kontakt: Kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard tlf. 21 16 27 76 eller Josefine Prüser 22 38 70 41.

FRITIDSBUTIKKEN I AVEDØRE

Åben man. 17-20, ons. 13-15.30, tors. 13-16 og fre. 10-14. tlf. 23 24 10 82 Hjemmeside: www.fritidsbutikken.dk, Leder: Niels Pedersen.

16

CAFÉFORENINGEN - HJERTETRÆET

Støtter cafédriften og er for alle, der vil være med til at gøre Café Hjertetræet så god som mulig. Medlemsskab: 130 kr. om året. Formand: Henning Johansen, tlf. 24 24 42 06.

CAFÉSTYRELSEN

Formand: Bo Stuhr Svensson, tlf. 60 19 35 07, mail: bostuhr@gmail.com.

LÆSE-OP-KREDSEN (LOK) Hver søndag læses nogle af gudstjenestens tekster af lægfolk. Kontakt Birthe Klarskov, tlf. 51 72 04 87. mail: bikl@avedoere-kirke.dk.

ENGELSK KONVERSATION Hver 3. torsdag i måneden kl. 1012. Henvendelse til Inger Gosden, tlf. 36 78 81 87.

VENSKABSKREDSEN

Mødes 1. og 3. onsdag i menighedssalen kl. 14-16.30. Nye er altid velkomne! Formand: Erwin Varling, tlf. 53 69 20 06.

KIRKENS FILMKLUB

Viser film den 3. torsdag i marts, april og maj. Kontakt: Lars Gustav Lindhardt, tlf. 21 16 25 76.

SPEJDERE KFUM-SPEJDERNE AVEDØREGRUPPEN

Gruppeleder: Bo Løvgren Larsen, Sandvejen 28, 2665 Vallensbæk Strand, tlf. 22 10 11 22, mail: hwlhwl.dk.

BÆVERLEDERE

Morten Madsen tlf. 29 90 46 22, mail: elskeremil@hotmail.com. Celina Kramer tlf. 60 19 57 89, mail: celinahk@live.dk. Bæverne: 6-8 år, onsdag 17.30-19.

ULVELEDER

Paul Hogg tlf. 23 20 77 94, mail: paulhogg@dbmail.dk Ulvene: 8-11 år, mandag 17.30-19.

TROPSLEDER

Heidi Lydeking, tlf. 40 75 84 13, mail:larsenh30@yahoo.dk. Trop, (11-18 år) torsdag 18.3020.30.

BØRNEKORET

For børn mel. 10-15 år. Øver hver onsdag kl. 15.30-17. Optræder til Gud og Lasagne-gudstjenester. Lille løn gives. Korleder: Organist Karin Bech, tlf. 21 16 28 42, mail: kajo.bygaden@gmail.com.

PIGEKORET

Koret medvirker ved alle højmesser, dåbsgudstjenester og koncerter i kirken. Beskeden løn. Optagelsesprøve. Korleder: Organist Wents Reinbergs, tlf. 21 16 28 62.

AVEDØREKORET

Kor der er åbent for alle. Øver onsdage kl. 19-21. Korleder: Organist Wents Reinbergs. Nye medlemmer er velkomne.

MORGENRØDEN

For alle der har lyst til at synge ugen igang. Mødes mandage i ulige uger kl. 10-12. Korleder: Organist Karin Bech.

LITTERATURKREDSEN

Vi læser og snakker om udvalgte bøger. Mødes torsdage kl. 17-19. Kontakt sognepræst Ida Kongsbak for program. Tlf. 21 16 27 35.

STUDIEKREDSEN

Luthers tekster læses og diskuteres i fællesskab. Åben for alle. Mødes tirsdage kl. 19-21. Kontakt sognepræst Inge Lund, tlf: 21 16 26 55.

KONFIRMANDER

Daglig henvendelse til præsterne. Inge Lund, tlf. 21 16 26 55. mail: ilu@km.dk. Ida Kongsbak tlf. 21 16 17 35, mail: iko@km.dk. Lars Gustav Lindhardt, tlf. 21 16 25 76 mail: lgl@km.dk

MINIKONFIRMANDER For børn, der går i 3. klasse. Kontakt: Rikke Strandgaard, tlf. 21 16 27 76, mail: rist@avedoere-kirke.dk

DRAMAKLUB

For børn mellem 9 og 13 år. Klubben holder pt pause. Dramalærer: Rikke Strandgaard, tlf. 21 16 27 76, mail: rist@avedoere-kirke.dk


KIRKENS GRUPPER BILLEDGALLERI

Henning Johansen

Inger Gosden

Bente Fussing

Karin Andersen

Erwin Varling

Niels Pedersen

Bente Holm

Kirsten Wichmann

Bo Stuhr Svensson

Birthe Klarskov

Morten Madsen

Celina Cramer

Paul Hogg

Bo Løvgren Larsen

Heidi Lydeking

KENDER DU VENSKABSKREDSEN?

Hent en gratis folder i kirken, hvis du vil vide mere om kirkens mange grupper. Eller klik ind på: www.avedoerekirke.dk

FRA FORÅRSPROGRAM I VENSKABSKREDSENS

Venskabskredsen er en hyggelig forening især for pensionister og efterlønsmodtagere. Venskabskredsen afholder sine arrangementer i Avedøre Kirke den første og tredje onsdag i hver måned. Ved møderne, der begynder kl. 14:00 og slutter kl. 16:30 veksler vi mellem forskellige former for underholdning, sang og musik, banko m.m. Men først og fremmest lægger vi vægt på afslappet og hyggeligt samvær. Alle møder begynder med kaffebord og snitter, og det tager vi os god tid til! Man betaler kr. 25,- for kaffe og kage. Ikke-medlemmer er velkomne men betaler 30,- kr. Indmeldelse i Venskabskredsen sker til: Kasserer Kirsten Wichmann, tlf. 36 78 01 72. Kontingent er kr. 200,- årligt. Man kan blive hentet og bragt til foreningens møder i bil, hvis det er nødvendigt. Det koster 25 kr.

1. marts kl. 14.00 Generalforsamling. Børnekoret og Karin Bech underholder, og vi synger sammen. 15. marts kl. 14.00 Sidsel Svensson og Rikke Strandgaard fortæller om munken Franz Assisi. 5. april kl. 14.00 Banko og salg af døde duer. 19. april kl. 14.00 ”Ikke Luther lagkage” Inge Lund fortæller om Martin Luther og kirken. 17


NYT FRA HJERTETRÆET CAFE HJERTETRÆET

ÅBNINGSTIDER Alle hverdage fra kl. 10 - 14. PRISER Dagens ret: 50 kr. Dagens ret, lille: 35 kr.

DAGENS RET ELLER SMØRREBRØD Besøg caféen og spis en lækker frokost i hyggelige omgivelser. Der er hver dag en dagens ret og et udvalg af forskelligt frisktsmurt smørrebrød.

SPAR PENGE KLIPPEKORT TIL 11 GANGE DAGENS RET KUN 500 KR.

CAFÉFORENINGEN INDBYDER GENERALFORSAMLING 8. marts kl. 18.00 • 2 stykker smørrebrød og en øl eller vand. • Kun for medlemmer. • Man kan godt melde sig ind denne aften.

FORÅRSFEST 5. maj kl. 18.00 • Spørg i caféen efter menu. Billetter kan købes i caféen. • 120 kr. for medlemmer. • 150 kr. for ikke-medlemmer.

LÆKKER BRUNCH Cafe Hjertetræet har hver den 1. fredag i måneden en stor brunch som koster 75 kr. På buffeten er der bl.a. dejlige europæiske oste, røget laks, lækre pølser, dejligt røræg og bacon og hjemmebagt brød / tebirkes og wienerbrød!

CAFÉFORENINGEN HJERTETRÆET Caféforeningen er en hyggelig forening, hvor samværet er i højsædet. Som medlem af Caféforeningen har du indflydelse på det kulturelle og underholdningsmæssige program, der sættes for året. Det gøres ved, at du som medlem fortæller bestyrelsen, hvad du kunne tænke dig at se eller høre. Medlemskab af caféforeningen koster 130 kr om året. Henvendelse til Henning Johansen. Som medlem får du en række arrangementer til medlemspris - ikke-medlemmer betaler mere.

18


KONTAKT PERSONALET PRÆSTER

ORGANISTER

INGE LUND

WENTS REINBERGS

IDA KONGSBAK

KARIN BECH

Kirkebogsfører, Avedøregårdsvej 40. Træffes i kirken samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: 21 16 26 55 E-mail: ilu@km.dk

Daglig leder, Ørumvej 23. Træffes i kirken samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: 21 16 27 35 E-mail: iko@km.dk

Mobil: 23 72 27 91 E-mail: were@avedoere-kirke.dk

Tlf. 21 16 28 42 E-mail: kajo.bygaden@gmail.com

Kirkekulturmedarbejder LARS GUSTAV LINDHARDT Kærgårdsvej 25. Træffes i kirken og efter aftale. Fridag mandag. Tlf.: 21 16 25 76 E-mail: lgl@km.dk

RIKKE STRANDGAARD

Træffes i kirken samt efter aftale. Mobil: 21 16 27 76 E-mail: rist@avedoere-kirke.dk

JETTE MORGENSTJERNE BIRGITTE JEPPESEN

Træffes i kirken og efter aftale. Fridag mandag og fredag. Tlf.: 21 16 29 61 E-mail: bj@km.dk På barselsorlov fra 8. marts

CAFÉ HJERTETRÆET LAILA ULLMANN

Caféleder, Træffes normalt i cafeen. Mobil: 21 16 26 03 Caféen: 21 16 25 58 E-mail: laul@avedoere-kirke.dk

ROXANA CHELU

Souschef Mobil: 21 16 25 58 roch@avedoere-kirke.dk Brug for frivillige medhjælpere.

Kirkemedarbejder, Træffes tirsdag og onsdag 9-13. Mobil: 40 84 55 63 E-Mail: Jettemorgenstjerne@hotmail.dk

SIDSEL LETH SVENSSON Kommunikationsmedarbejder. Træffes normalt onsdag og gerne efter aftale. Mobil: 23 34 08 48 E-mail: sidsel@lethsvensson.dk

KIRKETJENERE JACOB HELBO JENSEN

Kirketjener. Træffes normalt i kirken. Mobil: 21 16 26 71 E-mail: jaje@avedoere-kirke.dk

IRENE SKYHØJ Kirketjener, Mobil: 30 30 34 27

HANNE BRENNECKE

Kirketjener Mobil: 21 16 29 52

KIRKENS KONTOR NATHALIE BIANCO

Kordegn, Kordegnekontor åbent mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 13-18 og fredag kl. 10-13. Mobil: 21 16 25 07, E-mail: ubb@km.dk

MENIGHEDSRÅDET MICHAEL MUNCH

Formand Mobil: 23 72 88 86 50 84 39 67 E-mail: munch1337@hotmail.com

19


HAR DU ET PAR TIMER? Vær med når Folkekirkens Nødhjælp holder landsindsamling søndag d. 12. marts! Avedøre Kirke er igen med i landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Der er brug for rigtig mange indsamlere til at samle ind i hele Avedøre sogn – der er 51 ruter som gerne skal dækkes! Folkekirkens Nødhjælp gør et meget respekteret arbejde for at være med til at lindre nøden rundt i verden. Det gør FKN på mange forskellige måder, alt efter hvilket land man arbejder i. Her er gode eksempler på noget af FKN’s flotte arbejde: Fra miner til landbrug ”Min mor og min kone er bekymrede, men jeg synes, det er min pligt,” siger 36-årige Hassan Kossar, der arbejder for Folkekirkens Nødhjælp i Sydsudan. Han er en af dem, der udfører det langsomme og farlige, men livsnødvendige arbejde at rydde miner. Selv mange år efter krig og konflikt er miner og andre krigsrester livsfarlige for mennesker og dyr. Først når minerne er ryddet, kan folk vende hjem, genopbygge deres huse, dyrke jorden og anlægge veje og skoler på sikker jord. ”Jeg bliver stolt og glad, når vi vender tilbage til et ryddet stykke land og ser, at jorden nu bliver brugt til landbrug. Så ved jeg, at jeg har gjort noget godt,” siger

Hassan. I 2015 ryddede Folkekirkens Nødhjælp 1,2 millioner m2 jord for miner i 2015. Nye afgrøder mod sult Etiopien er så hårdt ramt af klimaforandringerne, at mange af de traditionelle afgrøder giver ringere og ringere udbytte på grund af tørke. Jorden udpines, og småbønderne sulter flere måneder om året. I fem år har Folkekirkens Nødhjælp arbejdet på at indføre den latinamerikanske

afgrøde quinoa i Etiopien. Quinoa er meget næringsrig og kan klare både tørke og frost. I 2016 uddelte Folkekirkens Nødhjælp såsæd til de første 316 tørkeramte familier, som nu skal afprøve planten. Hvis forsøget lykkes – hvad alting tyder på – kan quinoa være med til at afhjælpe Etiopiens massive sultproblemer og gøre bønderne langt mere robuste over for de klimaforandringer, der har ramt landet for fuld styrke. Ida Kongsbak

Meld dig som indsamler d. 12. marts hos sognepræst Ida Kongsbak Brug et par timer eller tre søndag d. 12. marts for at være med til at støtte det fine arbejde, som Folkekirkens Nødhjælp gør for de mennesker, der er aller dårligst stillede i verden. Vi mødes i Avedøre Kirke ved gudstjenesten kl. 10.30 eller umiddelbart efter ca. kl. 11.30, hvor ruterne bliver delt ud. Café Hjertetræet serverer en sandwich inden man går ud, og når man kommer hjem efter nogle meningsfulde timer en portion varm suppe eller en kop varm kakao!

Avedøre Kirkeblad marts 2017  

Kirkeblad for Avedøre sogn. Nr. 98 - marts 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you