Page 1

magazine JA AR 4 | maar t 2018 | no.76 | www.avdr.nl

Bestuurder, DGA en een

borgtochtovereenkomst willen sluiten?

Verwijtbaar

inkomensverlies bij de alimentatie-plichtige; afwijking van het stappenplan? Paul de Gier

Ontzegging van de

omgang in het belang van het kind?

Wendy van der Stroom-Willemsen

Partneralimentatie; kan het vaststellen van de behoefte eenvoudiger?

Erfenis

van niet-Nederlandse erflater valt niet in de gemeenschap Carla Smeets


OUT

magazine

with the old

2

Magna Charta | maart 2018


IN

with the new

MAGNA

CH

magazine

MAGNA

CHARTA

we like to welcome you... maart 2018 | Magna Charta

3


COLOFON Uitgave Magna Charta magazine is een uitgave van Academie voor de Rechtspraktijk

Jaargang 4

Citeerwijze: MagnaCM, 2018-76

Redactie: Etienne van Bladel en Sharon Olivier van Genderen

Ontwerp en realisatie: Mark Pollema, Melanie Hament, Eline van Roosmalen,

Met dank aan: Smeets Gijbels

Contactgegevens: Academie voor de Rechtspraktijk Interne cursuslocatie Kasteel Waardenburg G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7 (navigatie: nr 1), 4181 AS WAARDENBURG T: 030-220 10 70 Traditionele cursussen T: 030-303 10 70 Webinar cursussen F: 030-220 53 27 E-mail: info@avdr.nl

Advertenties: Etienne van Bladel

ISBN: 9789462286375 Behoudens door de auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

www.avdr.nl

maart 2018 | Magna Charta

5


A MAYBE NEVER MADE HISTORY Don’t be a maybe!

6

www.avdr.nl Magna Charta | maart 2018


INHOUDSOPGAVE

8 Bestuurder, DGA en een borgtochtovereenkomst willen sluiten?

18 Partneralimentatie; kan het vaststellen van de behoefte eenvoudiger?

28 Ontzegging van de omgang in het belang van het kind?

9 Curriculum vitae Paul de Gier

19 Curriculum vitae Carla Smeets

29 Curriculum vitae Wendy van der Stroom-Willemsen

14 Verwijtbaar inkomensverlies bij de alimentatie-plichtige; afwijking van het stappenplan?

24 Erfenis van niet-Nederlandse erflater valt niet in de gemeenschap.

Paul de Gier

Carla Smeets

Wendy van der Stroom-Willemsen

Carla Smeets

Paul de Gier

maart 2018 | Magna Charta

7


0125

Paul de Gier

BESTUURDER, DGA EN EEN

BORGTOCHTOVEREENKOMST

WILLEN SLUITEN?


0157

Curriculum Vitae

Paul N.M. de Gier is een Nederlandse familierechtadvocaat en mediator van SmeetsGijbels

die ondernemers, DGA’s, topsporters en artiesten in binnen- en buitenland bijstaat in familie-

gerelateerde zaken. Paul bemiddelt, onderhandelt en procedeert in echtscheidings- en daaraan gerelateerde zaken, zoals vermogensverdelingen (huwelijkse voorwaarden), alimentatie en

omgangsregelingen. Paul is een gedreven jurist die er om bekend staat alle mogelijkheden aan te wenden om lastige zaken buiten de rechtszaal om te schikken. Als gelauwerde

familierechtadvocaat levert Paul geregeld een inhoudelijke bijdrage aan diverse media. Paul is in 1992 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft gedurende een

aantal jaar recht gedoceerd aan de HEAO te Breda. Vervolgens is hij in de advocatuur werkzaam geweest bij Haans Beijsens te Bergen op Zoom om zich daarna aan te sluiten bij de vakgroep Private Clients van het gerenommeerde kantoor NautaDutilh. In 2005 heeft Paul mede SmeetsGijbels opgericht.

Paul is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en is

gedurende zes jaar bestuurslid geweest van deze beroepsvereniging. Paul is lid van het College

van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het arrondissement Rotterdam. Daarnaast doceert hij en geeft hij diverse workshops, onder andere voor de Licent Academy

Financial Planners, Elsevier, Kluwer en het NMI. Ook publiceert Paul in de media en in vakbladen voor juristen, ondernemers en accountants en verschijnt hij regelmatig als expert op televisie en radio. Paul wordt geregeld uitgenodigd als dagvoorzitter op familierechtelijke congressen.

H

et niet laten mee tekenen van een borgtochtovereen­ komst door je echtgenoot of geregistreerd partner, kan later veel problemen veroorzaken, zo blijkt uit de uitspraak van de Hoge Raad van 10 november 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2848). In deze procedure is de situatie als volgt. Een echtgenoot (hierna: “de man”) bankierde bij de ABN Amro Bank, maar omdat de grafische industrie niet meer tot de doelgroep van de ABN Amro Bank behoorde, stapte de man naar de Rabobank. De Rabobank heeft een krediet verstrekt van

€ 400.000,- en de man heeft privé € 58.030,- geïnvesteerd. Van dit bedrag was € 358.030,bestemd voor de aflossing van de bestaande financieringen bij de door ABN Amro Bank en €100.000,- als werkkapitaal voor Repro Services. De man heeft een borgtocht voor een bedrag van € 275.000,- afgegeven geldend voor alle huidige en toekomstige verplichtingen van de debiteur. Als zekerheid voor de verplichtingen voortvloeiende uit deze borgtocht is er een hypotheek gevestigd op het privé woonhuis van de man. Op 22 mei 2012 resp. 26 februari 2013 zijn de vennootschappen

van de man in staat van faillisse­ment verklaard. De vrouw heeft vervolgens met een beroep op artikel 1:89 BW de vernietiging ingeroepen van de door de man gestelde borgtochtovereenkomst omdat zij geen toestemming had gegeven voor het aangaan van deze overeenkomst. In de pro­ce­dure vordert de Rabobank (i) verklaring voor recht dat de vrouw geen beroep toekomt op artikel 1:89 BW en/of dat de borgtocht niet is vernietigd en (ii) veroordeling van de man tot betaling van een bedrag van €284.866,48, met rente vanaf 27 juni 2013.

maart 2018 | Magna Charta

9


De vraag is of de man de borgtochtovereenkomst zonder toestemming van zijn echtgenote mocht aangaan. Een aantal rechtshandelingen, opgesomd in artikel 1:88 lid 1 BW, kunnen namelijk slechts met toestemming van de andere echtgenoot worden verricht. Zo ook het sluiten van, zoals in deze procedure, een overeenkomst tot borgtocht ( artikel 1:88 lid 1 sub c). Dit artikel is in de wet opgenomen ter bescherming van echtgenoten tegen bezwaarlijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit rechtshandelingen verricht door de andere echtgenoot.

Het niet laten mee tekenen van een borgtochtovereen­komst door je echtgenoot of geregistreerd partner, kan later veel problemen veroorzaken Artikel 1:88 lid 5 BW maakt echter een uitzondering op dit toestem­mingsvereiste; de toestemming van de andere echtgenoot is niet vereist als de rechtshandeling, in casu de overeenkomst tot borgtocht, wordt verricht door (i) de bestuurder van een N.V. of een B.V., die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen houdt, en (ii) mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap. In haar arrest van 14 april 2000 liet de Hoge Raad zich voor het eerst uit over de toepassing van deze uitzondering van artikel 1:88 lid 5 BW (ECLI:NL:HR:2000:AA5526):

10

Magna Charta | maart 2018

“Klaarblijkelijk is bedoeld dat de toestemming van de andere echtgenoot alleen dan niet is vereist indien de rechtshandeling waarvoor de in art. 1:88 lid 1 onder c bedoelde zekerheid wordt verstrekt zelf behoort tot de rechtshandelingen die in de normale uitoefening van een bedrijf plegen te worden verricht.” De Hoge Raad heeft hiermee gekozen voor een terughoudende toepassing van de uitzondering van artikel 1:88 lid 5 BW, maar erg veel houvast biedt deze uitleg niet. Uit dit arrest blijkt wel dat alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen bij de beoordeling of het aangaan van de rechtshandeling zelf tot de normale bedrijfsuitvoering kan worden gerekend, hetgeen heeft geresulteerd in zeer casuïstische jurisprudentie op dit vlak. In de procedure die leidde tot de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 10 november 2017, is aan het eerste vereiste van artikel 1:88 lid 5 BW voldaan; buiten kijf staat namelijk dat de man enig aandeelhouder en bestuurder is van Holding B.V. Holding B.V. is op haar beurt enig aandeelhouder van Repro Services, waarvan de man bestuurder is. De statuten van beide vennootschappen hebben onder andere als doel het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden aan dochtermaatschappijen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Het geschil in hoger beroep beperkte zich dan ook tot de vraag of is voldaan aan het

tweede vereiste, te weten of de overeenkomst tot borgtocht is geschied ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschappen. De rechtbank had deze vraag bij vonnis van 5 februari 2014 ontkennend beantwoord. Het Gerechtshof was daarentegen van oordeel dat de Rabobank terecht een beroep


doet op artikel 1:88 lid 5 BW, zodat de vrouw geen beroep toekomt op artikel 1:89 BW, en overweegt hiertoe als volgt. Het sluiten van de financierings­ overeenkomst door Holding en Repro Services is geschied ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschappen. Hiertoe overweegt het hof het volgende. Hoewel het niet ging om zeer

goed lopende en winstgevende ondernemingen, kan niet worden geoordeeld dat de ondernemingen in feite niet financierbaar waren. Op grond van de aangeleverde informatie mocht de Rabobank er van uitgaan dat Repro services een succesvolle doorstart achter de rug had of in ieder geval weer op de goede weg was. Bovendien staat voldoende vast dat de herfinanciering van de bestaande

schuld door Rabobank onderdeel was van een meeromvattend plan, waarmee beoogd werd om aan Repro Services de benodigde liquiditeit te verstrekken om haar bedrijfsvoering te kunnen conti­ nueren en de daarbij verwachte groei te kunnen realiseren. Er werden immers niet alleen bestaande schulden afgelost, maar er werd ook een bedrag aan liquiditeiten ten behoeve van

maart 2018 | Magna Charta

11


de voortzetting van de normale bedrijfsvoering ter beschikking gesteld. Tenslotte zijn er geen aanknopingspunten te vinden dat de financiering door Rabobank is verstrekt ter herfinanciering van reeds bestaande, niet of slecht verhaalbare geldschulden van de vennootschappen of met het doel haar eigen zekerheidspositie te verbeteren. De man en vrouw hebben tegen deze uitspraak cassatie ingesteld, welk cassatieberoep door de Hoge Raad is verworpen.

Algemene rechtsregel?

Het Gerechtshof lijkt het antwoord op de vraag of het sluiten van de financieringsovereenkomst tot de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschappen behoort, te vinden in een vergelijking met een arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2005 (ECLI:NL:HR:2005:AT2632), waarop de man en vrouw een beroep hebben gedaan. Dit roept de vraag op of uit dit arrest van 8 juli 2005 een algemene regel valt af te leiden, en daarmee of een algemene regel wenselijk zou zijn.

Na vergelijking met andere uitspraken blijkt dan ook dat het te vroeg is om te spreken van een algemene regel. Artikel 1:88 lid 5 BW is in het leven geroepen om tegemoet te komen aan een in de praktijk ontstane behoefte; het econo­ mische en financiële belang van continuïteit van het bedrijf, maar een algemene regel werkt in de hand dat deze uitzondering op het

12

Magna Charta | maart 2018

toestemmingsvereiste van artikel 1:88 lid 1 BW lichtvaardig van toepassing wordt verklaard. Dit is, ondanks dat een algemene regel de rechtszekerheid dient, gezien de bescherming die met artikel 1:88 BW wordt beoogd niet wenselijk. Door alle omstandigheden van het geval mee te laten wegen, zoals de Hoge Raad in 2000 heeft voorgeschreven, kan er beter voor worden gewaakt dat de beschermingsbepaling van artikel 1:88 BW ondergeschikt raakt aan de uitzondering opgenomen in lid 5 van dit artikel. Na vergelijking met andere uitspraken blijkt dan ook dat het te vroeg is om te spreken van een algemene regel. Nog steeds worden alle omstandigheden van het geval meegewogen bij de beoordeling of de rechtshandeling tot de normale bedrijfsuitoefening kan worden gerekend. De vaste lijn in de jurisprudentie is dat de uitzonderingen op het toestemmingsvereiste in principe nog steeds restrictief worden uitgelegd. Hooguit kan geconcludeerd worden dat er in de loop der jaren ‘gezichtspunten’ zijn ontwikkeld. In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 16 augustus 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:6620) blijft een verwijzing naar het arrest van 8 juli 2005 bijvoorbeeld uit, maar wordt wel op basis van veel dezelfde omstandigheden de uitzondering van artikel 1:88 lid 5 BW van toepassing verklaard. Zo werd in deze uitspraak gekeken naar de statutaire doelomschrijving, waar de extra liquiditeiten aan zouden worden

besteed, of de vennootschap weer op de goede weg was, en of acute discontinuïteit niet te verwachten was. Ook in het arrest van de Hoge Raad van 18 december 2015 werd de acuut dreigende discontinuïteit van de onderneming mee­ gewogen. Uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 17 januari 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:15) blijkt dat niet geconcludeerd kan worden dat een paar ‘vinkjes’ leiden tot toepasselijkheid van artikel 1:88 lid 5.

Hooguit kan geconcludeerd worden dat er in de loop der jaren ‘gezichtspunten’ zijn ontwikkeld. Het is in ieder geval raadzaam, voor zowel de kredietverstrekker als voor de kredietnemer om bij het sluiten van een borgtocht­ overeenkomst vooruit te lopen op de mogelijkheid dat toestemming van de andere echtgenoot vereist is. Dergelijke procedures en daarmee kosten kunnen namelijk eenvoudigweg voorkomen worden door bij het sluiten van de overeenkomst altijd de toestemming van de andere echtgenoot te laten vastleggen. Discussies achteraf of toestemming wel of niet nodig was geweest kunnen dan worden voorkomen.


februari 2018 | Magna Charta

13


VERWIJTBAAR INKOMENSVERLIES

BIJ DE ALIMENTATIE-PLICHTIGE;

AFWIJKING VAN HET STAPPENPLAN?

A

ls er een einde komt aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap houdt de zorgplicht voor de ander niet op. Partneralimentatie kent in Nederland een wettelijke grondslag. Uit artikel 1:157 lid 1 BW volgt dat aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, en deze in redelijkheid ook niet kan verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekomt. De alimentatie hangt af van de (aanvullende) behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimen­tatie­­ plichtige. Als de draagkracht van de alimentatieplichtige afneemt, met andere woorden, als het inkomen van de alimen­tatieplichtige afneemt, is dit de alimentatieplichtige in bepaalde gevallen te verwijten.

onderhoudsplichtige bij de bepaling van de draagkracht in bepaalde gevallen buiten beschouwing gelaten kan worden (HR, 16 februari 1979, NJ 1979, 429) en de rechter uit kan gaan van een fictieve draagkracht wanneer er geen sprake is van verwijtbaar inkomensverlies. Hierbij dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval (HR 19 oktober 1984, NJ 1985, 152).

Verwijtbaar tinkomensverlies

• Allereerst moet de vraag

Bij de bepaling van de draagkracht bij een alimentatieberekening dient rekening te worden gehouden met alle financiële omstandigheden van dat moment. Gewijzigde omstandigheden worden daarbij eveneens betrokken. Uit de jurisprudentie blijkt dat inkomensvermindering van de

14

Magna Charta | maart 2018

Alleen al in 2017 zijn 35 uitspraken gepubliceerd waarin de vraag aan de orde was of er sprake was van verwijtbaar inkomensverlies. In de uitspraak van de Hoge Raad van 23 januari 1998 (NJ 1998, 707) heeft de Hoge Raad een stappen­ plan geformuleerd in geval van inkomensverlies dat door de alimentatieplichtige zelf is teweeggebracht.

worden gesteld of de onderhoudsplichtige redelijkerwijs in staat moet worden geacht opnieuw het oorspronkelijk inkomen te verwerven en of de onder­ houdsgerechtigde dit ook van hem kan vergen. Is dit niet het geval, dan wordt gekeken in hoeverre het geleden inko­ mens­verlies wel of niet voor

herstel vatbaar is. Indien geoordeeld wordt dat inko­ mensverlies voor herstel vatbaar is, zal het inkomens­ verlies in de meeste gevallen niet in de draagkrachtberekening worden meegenomen. Is het inkomensverlies niet voor herstel vatbaar, dan kan de inkomensvermindering tot een wijziging van de partner­ alimentatie leiden. In veel uitspraken wordt het antwoord op de eerste vraag bepaald aan de hand van de mogelijkheden voor de onderhoudsplichtige om terug te keren naar zijn oude baan of om een baan te vinden, waaruit een met de oorspronkelijke situatie vergelijkbaar inkomen kan worden gegenereerd (zie bijvoorbeeld de uitspraak van Gerechtshof ArnhemLeeuwarden, 2 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:761 of de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam, 21 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:495). In verschillende gevallen wordt daarbij meegewogen of sprake is geweest van ontslag (zie bijvoorbeeld de uitspraak van Gerechtshof Den Haag, 13 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2858).


0158 Bovendien blijkt uit de diverse uitspraken gewezen in 2017 dat het de verantwoordelijkheid van de onderhoudsplichtige is om voldoende aannemelijk te maken dat van een niet voor herstel vatbaar inkomensverlies sprake is. Indien dit door de onderhoudsplichtige onvoldoende aannemelijk wordt gemaakt, zal de rechter al snel oordelen dat het inkomensverlies wel voor herstel vatbaar is (zie bijvoorbeeld de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4944).

•D  e tweede vraag die gesteld zal

moeten worden om te bezien of de inkomensvermindering buiten beschouwing gelaten moet worden, is in hoeverre het niet herstelbare inkomensverlies te wijten is aan gedragingen van de onderhoudsplichtige. Getoetst zal moeten worden of de onde­ houds­­plichtige uit hoofde van zijn verhouding tot de onderhouds­ gerechtigde zich met het oog op diens belangen had behoren te onthouden van de gedragingen die tot de inkomensvermindering hebben geleid. Met andere woorden, is er sprake van verwijtbaar inkomensverlies.

Ook bij de vraag over de verwijt­ baarheid is het aan de onder­ houdsplichtige om voldoende aannemelijk te maken dat van verwijtbaarheid geen sprake is (zie bijvoorbeeld de uitspraak van Gerechtshof ArnhemLeeuwarden, 22 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:­­ 2017:5294).

De uitspraak van het hof Den Haag van 1 november 2017

In een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 1 november 2017 (ECLI:NL:­ GHDHA:2017:3210) was de situatie als volgt.

maart 2018 | Magna Charta

15


De ex-echtgenoten hadden een geschil over de hoogte van de partneralimentatie. De vrouw verzocht het Hof de draagkracht van de man op een hoger bedrag vast te stellen dan waarvan de rechtbank was uitgegaan. Als gevolg van de beĂŤindiging van een dienstverband verdiende de man minder dan voorheen. De vrouw stelde dat het inkomensverlies aan het handelen van de man te wijten was. Het Hof was echter van oordeel dat van verwijtbaar inkomensverlies geen sprake was, nu door de man voldoende aannemelijk was gemaakt dat er verschil van inzicht was ontstaan tussen hem en zijn vorige werkgever over de invulling van zijn functie en dat hij al langer op zoek was naar een andere baan. Bovendien merkte het Hof op dat deze situatie ook zou zijn ontstaan als partijen nog gehuwd waren geweest.

Toepassing van de gronden Opvallend in de onderhavige uitspraak is dat het Hof Den Haag niet expliciet stil staat bij de vraag of het geleden inkomensverlies voor herstel vatbaar is, zoals in bijna iedere andere uitspraak wel gebruikelijk is. De man is zelf bij zijn oude werkgever weggegaan, om vervolgens bij een nieuwe werkgever in dienst te treden. Er was dus geen sprake van ontslag. In casu was een verschil van inzicht ontstaan tussen de man en zijn vorige werkgever over de invulling van zijn functie. Dit zou kunnen worden aangemerkt als een onderdeel van de motivering dat het inkomensverlies niet voor herstel vatbaar is. Dit sluit echter niet uit dat de man in staat was een vergelijkbaar

16

Magna Charta | maart 2018

inkomen te genereren bij een andere werkgever. In hoeverre het inkomen van de man met deze overstap is achteruitgegaan is niet te achterhalen uit de tekst van de uitspraak. Het is mogelijk dat het nieuwe inkomen vergelijkbaar is. In lijn met de jurisprudentie lijkt dit onderdeel door het Hof dus onvoldoende gemotiveerd.

Bovendien merkte het Hof op dat deze situatie ook zou zijn ontstaan als partijen nog gehuwd waren geweest. Ook de tweede vraag over de verwijtbaarheid van het inkomensverlies wordt niet expliciet behandeld, zoals in vergelijkbare uitspraken wel gedaan wordt. Het gegeven dat verschil van inzicht was ontstaan tussen de man en de werkgever zou immers ook bij de verwijtbaarheid een rol kunnen spelen. Gezien de omstandigheden zou hieruit de conclusie kunnen worden getrokken dat de man zich in het belang van de onderhoudsgerechtigde niet had hoeven onthouden van het zoeken naar een nieuwe baan, zoals hij heeft gedaan. Het Hof betrekt in het oordeel het gegeven dat deze situatie met een lager inkomen waarschijnlijk ook was ontstaan als partijen nog gehuwd waren geweest. Dit is een benadering die in eerder gewezen uitspraken in 2017 nog niet eerder naar voren is gekomen en dat is misschien ook wel terecht. Of de situatie ook ontstaan zou zijn tijdens het huwelijk, is immers geen duidelijke maatstaf, nu dit altijd betoogd zou

kunnen worden. Bovendien ontstaan sommige situaties ook juist doordat het huwelijk ten einde is gekomen. Het is eveneens onduidelijk op welke wijze het feit dat de man al langer op zoek was naar een andere baan in het oordeel is betrokken. Ook dit onderdeel lijkt in lijn met de jurisprudentie onvoldoende gemotiveerd.

Conclusie

In de jurisprudentie is gedurende vele jaren een min of meer vast stappenschema ontwikkeld om te bepalen of inkomensverlies al dan niet buiten beschouwing gelaten moet worden bij de vaststelling van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Uit de uitspraken gewezen in 2017 blijkt echter ook dat de uiteindelijke invulling van het stappenschema van veel verschillende factoren afhankelijk is. Het Hof komt in deze uitspraak naar mijn mening vrij gemakkelijk tot de conclusie dat van verwijtbaar inkomensverlies geen sprake is. Het stappenschema dat in de jurisprudentie is ontwikkeld, wordt in deze uitspraak niet gevolgd, zodat niet duidelijk is welke omstandigheden uiteindelijk hebben geleid tot dit oordeel en of deze uitspraak in lijn is met eerdere jurisprudentie. In het kader van de rechts­ zekerheid, is het van belang dat duidelijkheid bestaat in welke gevallen en met inachtneming van welke factoren inkomensverlies buiten beschouwing gelaten kan worden, zodat beide partijen niet voor grote verrassingen komen te staan wanneer zich een situatie van inkomensverlies voordoet.


MAGNA CHARTA NEVER FOLLOWS

www.avdr.nl

maart december 2018 2017 | Magna | Charta

17


0125

Carla Smeets

PARTNERALIMENTATIE;

KAN HET VASTSTELLEN VAN DE

BEHOEFTE EENVOUDIGER?


0159

Curriculum Vitae

Carla L.M. Smeets is één van de meest gerenommeerde Nederlandse

familierechtadvocaten en mediators, gespecialiseerd in complexe nationale én internationale scheidings- en erfrechtzaken. Carla bedient hierbij voornamelijk Family Offices en ondernemers. Als trusted advisor van haar cliënten én als

specialist in collaborative divorce neemt Carla Smeets de regiefunctie over en ontwikkelt zij doeltreffende strategieën die geen mogelijkheid onbenut laten om tot een voor beide partijen acceptabele schikking te komen.

Carla heeft in 1986 haar studie voltooid aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Na haar afstuderen heeft Carla zich gespecialiseerd in het personen- en

familierecht. Hiernaast is zij gedurende langere tijd verbonden geweest aan de vakgroep Private Clients van het gerenommeerde kantoor NautaDutilh. Carla is partner en oprichter van SmeetsGijbels.

Carla is lid en oud-bestuurslid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), lid van de International Academy of Family

Lawyers (IAFL), lid van de vereniging van Collaborative Professionals (VvCP), lid van de International Academy of Collaborative Professionals (IACP) en (oud) voorzitter van de Adviescommissie Personen- en Familierecht en

Erfrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij heeft deelgenomen aan diverse wetgevingscommissies. Daarnaast is Carla al vele jaren raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's Hertogenbosch.

M

aandelijks een groot deel van je inkomen afstaan aan je ex-partner; soms voelt dit niet helemaal eerlijk, zeker als de mogelijkheid bestaat dat deze maandelijkse verplichting 12 jaar lang op je blijft rusten. Het huidige partneralimentatierecht houdt immers kort gezegd in dat als de rechter geen beslissing neemt over de duur van de alimentatie, de alimentatiegerechtigde in principe 12 jaar recht heeft op alimentatie.1 1 Dit is slechts anders wanneer het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren. In dat geval eindigt de verplichting tot levensonderhoud automatisch na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk.

De wettelijk grondslag voor partneralimentatie is opgenomen in artikel 1:157 lid 1 BW. Op grond van dit artikel kan de rechter aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, en deze in redelijkheid ook niet kan verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Een vereiste voor partner­ alimentatie is (aanvullende) behoefte. Van behoefte is sprake indien de verzoeker niet met eigen financiële middelen (uit arbeid en/of vermogen) in zijn levensonderhoud kan voorzien en deze in redelijkheid

niet kan verwerven. Het alimentatie­ verzoek kan worden afgewezen indien aan de verzoekende partij een verwijt kan worden gemaakt dat hij/zij niet in de eigen behoefte kan voorzien.2 In de rechtspraak is voor het bepalen van de behoefte de ‘Hofnorm’ of de ‘60%-norm’ ontwikkeld. Deze norm sluit aan bij het netto te besteden gezins­ inkomen3 van partijen voor het uiteengaan, verminderd met het 2 HR 11 juni 1982, NJ 1983, 595-596, m.nt. E.A.A. Luijten; HR 28 februari 1992, NJ 1992, 442; HR 4 februari 1994, NJ 1994, 367; HR 7 oktober 1994, NJ 1995, 61 en HR 25 november 1994, NJ 1995, 300, m.nt. J. de Boer. 3 Het nettogezinsinkomen bestaat uit inkomen uit arbeid, uitkering en/of vermogen minus op dit inkomen drukkende belastingen en netto-uitgaven inkomensvoorzieningen.

maart 2018 | Magna Charta

19


eigen aandeel in de kosten van de kinderen. Dit is het bedrag dat beschikbaar was voor het levensonderhoud van partijen. De behoefte wordt dan gelijk­ gesteld aan 60% van dat aldus berekende netto gezinsinkomen en niet op 50%, omdat het leven duurder is voor een alleenstaande dan voor een samenwonende. Echter, als de omvang van de behoefte tussen partijen in geschil

20

Magna Charta | maart 2018

is, dan wordt deze 60% norm niet toegepast en bepaalt de rechter de behoefte met inachtneming van alle door partijen aangevoerde relevante omstandigheden. “Dit betekent dat de rechter zowel in aanmerking zal moeten nemen wat de inkomsten tijdens de laatste jaren van het huwelijk zijn geweest als een globaal inzicht zal moeten hebben in het uitgavenpatroon in dezelfde

periode om daaruit te kunnen afleiden in welke welstand partijen hebben geleefd. De hoogte en de aard van zowel de inkomsten als de uitgaven geven immers een aanwijzing voor het niveau waarop de onderhoudsgerechtigde na de beĂŤindiging van het huwelijk wat de kosten van levensonderhoud betreft in redelijkheid aanspraak kan maken. Ook (de mogelijkheid


van) vermogensvorming zal in beginsel - afhankelijk van de omstandigheden - bijdragen tot het oordeel dat echtelieden in een bepaalde welstand hebben geleefd. De behoefte zal daarnaast zo veel mogelijk aan de hand van concrete gegevens betreffende de reële of de met een zekere mate van waarschijnlijkheid te verwachten kosten van levens­ onderhoud door de rechter worden bepaald.” 4

onvoldoende ingespannen om elders werk te vinden, terwijl dit naar het oordeel van het hof wel van haar verwacht mocht worden. Het hof was dan ook van oordeel dat de vrouw onvoldoende had onderbouwd dat zij niet voldoende inkomsten heeft dan wel deze in redelijkheid niet kon verwerven en derhalve niet had aangetoond dat zij behoefte had aan een bijdrage van de man in de kosten van haar levensonderhoud.

In de praktijk betekent dit dat de alimentatiegerechtigde aan de hand van een behoeftelijst zijn/ haar behoefte dan inzichtelijk zal moeten maken.

In een andere procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 november 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:9560) verzocht de man om wijziging van de partneralimentatie omdat onder andere sprake was van gewijzigde omstandigheden ten aanzien van de behoeftigheid van de vrouw en zijn draagkracht. Partneralimentatie kan bij latere uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer zij later door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maat­ staven te voldoen (art. 1:401 lid 1 BW). De behoefte wordt dan opnieuw beoordeeld.

De behoefte wordt voor de eerste keer beoordeeld bij de vaststelling van de partneralimentatie. Het uitgangspunt is dat een ieder in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Bij de beoordeling van de behoefte wordt dan ook veel gewicht toegekend aan de mate waarin de alimentatiegerechtigde zich heeft ingespannen dan wel inspant om in de kosten van het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit blijkt uit de volgende uitspraken. In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 november 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:9562) bijvoorbeeld verzocht de vrouw om vaststelling van een partneralimentatie. De (hoogte van de) behoefte van de vrouw stond ter discussie. De vrouw had een vaste dienstbetrekking en werkte 13-13,5 uur per week, maar had zich volgens het hof

Omdat de vrouw had nagelaten inzicht te geven in haar financiële positie, kwam het hof tot het oordeel dat de vrouw niet had aangetoond dat zij (aanvullende) behoefte had aan een bijdrage in de kosten van haar levens­ onderhoud. De verklaring van haar psychotherapeut over haar psychische belastbaarheid werd niet afdoende geacht ter onder­ bouwing van haar stelling dat zij geen verdiencapaciteit had (ECLI:NL:GHARL:2017:9560).

4 H  R 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AM2379, r.o. 3.4 en HR 3 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7050, RFR 2010/121, NJ 2010/473.

In een andere uitspraak waar de partneralimentatie werd herover­

wogen, werd de partneralimentatie op nihil gesteld, omdat de vrouw niet had aangetoond dat zij had voldaan aan de op haar rustende inspanningsverplichting om haar werkzaamheden uit te breiden en aldus in haar eigen levens­ onderhoud te voorzien. Het hof nam daarbij in aanmerking dat de vrouw slechts een zeer beperkt aantal sollicitatiebrieven in het geding had gebracht en een deel daarvan zag op functies waarvoor de vrouw qua opleidingsniveau niet in aanmerking kwam (Gerechtshof ’s-Gravenhage, 24 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1611).

In een andere uitspraak waar de partneralimentatie werd herover­wogen, werd de partneralimentatie op nihil gesteld Echter; ook als het UWV een verklaring heeft afgegeven waaruit blijkt dat de vrouw voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt is, betekent dit niet dat de vrouw achterover kan leunen. Ook in een geval waarin de vrouw in het verleden langere tijd betaalde werkzaamheden had verricht, ook in de periode waarin zij 80-100% arbeidsongeschikt was, oordeelde het hof dat de vrouw niet voldoende inzichtelijk had gemaakt of zij zich wel voldoende had ingespannen haar resterende verdiencapaciteit te gelde te maken. Het hof oordeelde dat de vrouw beschikte over een resterende verdiencapaciteit en redelijkerwijs in staat moest worden geacht deze verdien­ capaciteit ook te gelde te maken.

maart 2018 | Magna Charta

21


De vrouw had namelijk geen stukken overgelegd over haar (toegenomen) klachten en belemmeringen en in het bijzonder niet over de door haar in eerste aanleg gestelde operaties (Gerechtshof ArnhemLeeuwarden, 17 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9206). Uit al deze arresten kan worden afgeleid dat niet lichtvaardig wordt aangenomen dat sprake is van een aanvullende behoefte en een zware stelplicht en bewijslast rust op de alimentatie gerechtigde die aanspraak maakt op een alimentatie. Kennelijk speelt in de rechtspraak de mate waarin beide partners in staat moeten worden geacht zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en de ruime mogelijkheden die op de arbeidsmarkt bestaan voor mannen en vrouwen om door middel van werk aan inkomen te komen, een grote rol. Het partneralimentatierecht stamt uit 1971 en sindsdien is er veel veranderd in onze samenleving; het aantal scheidingen is drastisch toegenomen en de meeste huishoudens bestaan uit tweeverdieners. Initiatiefnemers van het wetsvoorstel ‘Wet her­ ziening partneralimentatie’5 zijn van mening dat het huidige partneralimentatierecht niet meer aansluit bij de maatschappij en betogen dat partneralimentatie ‘eerlijker, simpeler en korter’ zou moeten zijn. Zo vinden de indieners dat de behoefte aan partneralimentatie zou moeten worden bepaald aan de hand van de bij elkaar opgetelde inkomens 5 K  amerstukken II 2014/15, ingediend op 19 juni 2015.

22

Magna Charta | maart 2018

van de echtgenoten en het door ieder van hen te dragen deel in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen, die de leeftijd van eenentwintig jaren niet hebben bereikt, direct voorafgaand aan het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding. Bij algemene maatregel van bestuur zouden dan vervolgens regels moeten worden vastgesteld met betrekking tot de bepaling van die behoefte. Uit de concepttekst van artikel 3 van de Algemene maatregel van bestuur partner­alimentatie blijkt dat de initiatief­nemers aansluiten bij de in de rechtspraak ontwikkelde ‘60%-norm’. Dat is vreemd, nu de Hoge Raad in haar arrest van 3 september 2010 nog oordeelde dat de behoefte aan alimentatie in redelijkheid moet worden bepaald met inachtneming van alle door partijen aangevoerde relevante omstandigheden en dus niet op basis van de 60% norm.6

Het partneralimentatierecht stamt uit 1971 en sindsdien is er veel veranderd in onze samenleving De vraag is dan ook of met deze beoogde wetswijziging en bij­ behorende Algemene Maatregel van Bestuur, de behoefte eenvoudiger en beter kan worden vastgesteld dan thans in de praktijk gebeurt. Het huidige partneralimentatierecht is dermate ruim opgezet dat het al 6 H  R 3 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7050, RFR 2010/121, NJ 2010/473.

de mogelijkheid biedt om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en het tegelijkertijd niet uitsluit dat er maatwerk kan worden geleverd in de vele verschillende huishoudens die in onze samenleving voorkomen. Dat blijkt ook duidelijk uit de hiervoor besproken uitspraken. Ook deze uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 11 oktober 2017 klinkt in ieder geval niet achterhaald: “Alimentatie is een tijdelijk financieel vangnet. Van de onderhoudsgerechtigde mag worden verlangd dat hij/zij zich maximaal inzet om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Dit past ook bij de huidige ontwikkelingen.”7 Het aantonen van behoeftigheid onder het huidige partneralimen­ tatierecht is een arbeidsintensief proces is. De vraag is of een wijziging van de wijze waarop de behoefte van de alimentatie­ gerechtigde moet worden vastgesteld via een wetswijziging dit kan wegnemen en of een wetswijziging bijdraagt aan de kwaliteit van de beoordeling door de rechter van de behoeftig­heid. Naar mijn mening luidt het antwoord op deze vraag negatief: het huidige partneralimentatie­ recht is al flexibel en geeft de rechter voldoende mogelijkheden om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en duidelijk is dat de rechter die mogelijkheden ook gebruikt. Het blijft immers maatwerk. 7 G  erechtshof Den Haag 11 oktober 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3788, r.o. 6.


februari 2018 | Magna Charta

23


ERFENIS VAN NIET-NEDERLANDSE

ERFLATER VALT NIET IN DE GEMEENSCHAP

V

oor huwelijken gesloten in gemeenschap van goederen (de standaard voor 1 januari 2018), volgt uit artikel 1:94 lid 2 BW dat een erfenis in de gemeenschap valt, behalve als de erfenis is verkregen onder uitsluiting. Sinds 1 januari 2018 is dit stelsel afgeschaft en trouwt men standaard in een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan buiten de gemeenschap van goederen. In een procedure die is gevoerd bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 9 november 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:4807) wordt de toepasselijkheid van artikel 1:94 lid 2 BW in twijfel getrokken. Een Russische vrouw is gehuwd met een man van de Afghaanse en Nederlandse nationaliteit. Op het huwelijksvermogensregime is het Nederlandse recht van toepassing en dat betekent dat zij, omdat er geen huwelijksvoorwaarden zijn overeengekomen, in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. De vrouw heeft uit de erfenis van haar Russische moeder een recht van erfpacht op een appartement verkregen. Nu partijen gaat scheiden betwist de

24

Magna Charta | maart 2018

vrouw dat dit vermogensrecht in de te verdelen huwelijks­ gemeenschap valt. De vrouw betoogt dat haar moeder, als Russische erflater, niet wist van het vereiste van een uitsluitingsclausule in een uiterste wilsbeschikking en daarop, anders dan Nederlandse erflaters ook niet bedacht behoefde te zijn omdat naar Russisch recht een erfenis altijd uitsluitend toekomt aan degene die erfgenaam is en niet mede aan diens echtgenoot.

Erfenissen en schenkingen vallen dan buiten de gemeenschap van goederen. De vrouw beroept zich voorts op een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 28 mei 2015 (ECLI:NL:GHDHA:2014:2747). In die procedure was sprake van een soortgelijke situatie; een vrouw had uit de erfenis van haar Russische vader een kwart appartementsrecht en een perceel land verkregen. Het hof overweegt in die procedure dat het bij de uitsluitingsclausule gaat om de wil van de erflater. Niet gebleken is dat de vader bedacht is geweest op de Nederlandse boedelmenging en het belang van een uitsluitingsclausule; de vader is er kennelijk vanuit gegaan dat

het erfdeel van zijn dochter in zijn nalatenschap overeenkomstig het Russische recht enkel aan zijn dochter zou toekomen en niet mede aan haar echtgenoot. Het hof oordeelt dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat het erfdeel dat de vrouw van haar vader heeft gekregen in de gemeenschap valt en op grond daarvan dient een materieelrechtelijke correctie plaats te vinden op de boedelmenging. De goederen die de vrouw heeft verkregen uit de nalatenschap van haar vader zijn dan ook uitgezonderd van de huwelijksgemeenschap van partijen. Ook de Hoge Raad benadert dit vraagstuk vanuit de redelijkheid en billijkheid in zijn arrest van 17 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:276). Anders dan in de procedures voor het Gerechtshof ’s-Gravenhage en voor de Hoge Raad komt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in de uitspraak d.d. 9 november 2017 echter tot het oordeel dat de toepasselijkheid van artikel 1:94 BW in dit geval een schending op Europeesrechtelijk niveau met zich meebrengt. De regeling van de uitsluitingsclausule in artikel 1:94 lid 2 BW valt onder de werkingssfeer van het Europees


0160 verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: “het EVRM”) en dan met name van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dit artikel luidt als volgt: “Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. (…).” Dit

artikel beschermt ook het beschikken over eigendom, en onder beschikken valt ook het recht op erfenissen ten gunste van de eigen kinderen (EHRM 13 juni 1979, appl. no. 6833/74, Marckx/België, par. 63-65.). Vervolgens verbiedt artikel 14 EVRM discriminatie binnen de

werkingssfeer van het EVRM, en ten slotte bepaalt art. 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM dat het genot van enig recht uiteengezet door de wet moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond. Niet alleen ongelijke behandeling van gelijke gevallen, maar ook

maart 2018 | Magna Charta

25


gelijke behandeling van ongelijke gevallen kan een schending opleveren van art. 14 EVRM jo. art. 1 P1, of van art. 1 P12. De volgende omstandigheden neemt het hof in aanmerking. (1) Het Nederlandse stelsel waarin erfrechtelijke verkrijging van rechtswege gemeenschappelijk worden neemt een uitzonderingspositie in, waardoor niet-Nederlandse erflaters er veelal niet op bedacht zullen zijn dat hetgeen hun erfgenamen erven zonder de uitsluitingsclausule, naar Nederlands recht in de huwelijksgemeenschap valt (en bij echtscheiding deel uitmaakt van het te verdelen vermogen). (2) Bovendien kent artikel 1:94 BW geen afwijkende regeling voor het geval dat een buitenlandse erflater niet bedacht is op het vereiste of de noodzaak van een uitsluitingsclausule, omdat naar zijn eigen recht een erfenis altijd uitsluitend toekomt aan degene die erfgenaam is en niet mede aan diens echtgenoot. (3) Daarbij komt dat in Nederlandse testamenten de uitsluitingsclausule vrijwel standaard wordt opgenomen. Dit laatste, naar mag worden aangenomen, na voorlichting van de (Nederlandse) erflaters daarover door de notaris of op initiatief van de Nederlandse erflaters zelf die wél bekend zijn met de uitsluitingsclausule of geacht kunnen worden daarmee bekend te zijn. Buitenlandse erflaters zullen in de regel niet van die informatie profiteren of over die ervaring beschikken. (4) Tenslotte refereert het hof aan het – toen nog – wetsvoorstel beperkte gemeenschap van goederen, dat uitdrukkelijk beoogt

26

Magna Charta | maart 2018

“in een steeds internationaler wordende samenleving” meer aan te sluiten bij de gangbare stelsels. Dit maakt dat de uitsluitingsclausule een faciliteit is die weliswaar – formeel – zonder onderscheid van toepassing is (en in formele zin aan Nederlanders en buitenlanders gelijkelijk ter beschikking staat), maar feitelijk niet, en buitenlandse erflaters bij de uitoefening van hun eigendomsrecht daardoor worden achtergesteld bij Nederlandse erflaters. Het doel van de uitsluitingsclausule, te weten dat de wil van de erflater niet wordt doorkruist door het huwelijksgoederenregime, kan deze feitelijk ongelijke behandeling niet rechtvaardigen, omdat artikel 1:94 BW aan de wil van de buitenlandse erflater juist feitelijk voorbijgaat.

Tenslotte refereert het hof aan het wetsvoorstel beperkte gemeenschap van goederen Het hof oordeelt vervolgens dat het op de weg van de man ligt om feiten en omstandigheden te stellen en bij betwisting te bewijzen die dat beroep in de onderhavige zaak rechtvaardigen, bijvoorbeeld dat de erflater (de moeder van de vrouw) wel wist of behoorde te weten van de uitsluitingsclausule (in een (Nederlandse) uiterste wils­ beschikking), maar ervan heeft afgezien. Bij gebreke hiervan dient art. 1:94 BW waar het een (Nederlandse) uiterste wils­ beschikking als voorwaarde stelt voor uitsluiting, wegens strijd met

art. 14 EVRM jo. art. 1 P1 en met art. 1 P12 buiten toepassing te blijven en valt het recht van erfpacht op het appartement buiten de huwelijksgemeenschap van partijen, zoals de vrouw betoogt.

De Hoge Raad heeft zich namelijk niet uitgesproken over de (on)verenigbaarheid met het EVRM. Het hof staat er ten slotte bij stil dat de Hoge Raad aan de redelijkheid en billijkheid toetst, maar komt tot de conclusie dat uit dit arrest van de Hoge Raad niet volgt dat alleen aan de redelijkheid en billijkheid mag worden getoetst en er geen plaats meer zou zijn voor een toetsing van artikel 1:94 lid 2 BW aan het EVRM. De Hoge Raad heeft zich namelijk niet uitgesproken over de (on)verenigbaarheid met het EVRM. Deze overweging van het hof is goed te volgen en voorkomt dat de wil van de erflater wordt doorkruist.


THE PESSIMIST SEES DIFFICULTY IN EVERY OPPORTUNITY. THE OPTIMIST SEES THE OPPORTUNITY IN EVERY DIFFICULTY.

Margaret Thatcher

maart 2018 | Magna Charta

27


0125

Wendy van der Stroom-Willemsen

ONTZEGGING VAN DE

OMGANG IN HET BELANG VAN HET KIND?


Curriculum Vitae Wendy van der Stroom is een internationaal gerenommeerde Nederlandse familierechtadvocaat en (cross border) mediator van SmeetsGijbels. Zij is gespecialiseerd in complexe scheidingszaken waaronder veel kinderzaken en behandelt geregeld zaken met een internationaal karakter. Zo staat zij veel Nederlanders in het buitenland en in

Nederland woonachtige buitenlanders bij. Wendy wordt door velen als autoriteit beschouwd in cross border mediation en op het gebied van internationale kinderzaken, waaronder ontvoeringszaken. Volgens haar mogen kinderen nooit de pion op het schaakbord worden.

Wendy studeerde in 1990 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en is na een algemene opleiding uitsluitend

werkzaam op het gebied van het personen- en familierecht, eerst bij het kantoor AKD Prinsen van Wijmen; later maakte zij deel uit van de vakgroep Private Clients van het gerenommeerde kantoor NautaDutilh. Zij is als partner en oprichter van het kantoor vanaf het eerste uur verbonden aan het kantoor SmeetsGijbels.

Naast de uitoefening van haar praktijk heeft Wendy meerdere workshops en cursussen gegeven, onder meer op het gebied van huwelijkse voorwaarden en het maken van alimentatieberekeningen. Tevens is zij als docent betrokken

geweest bij de opleiding van beginnende advocaten op het gebied van het familierecht voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Zij is Voorzitter van de Vereniging Internationale Kinderontvoeringsadvocaten in Nederland (DIAL) en lid van Reunite

(UK). Wendy is aangesloten bij de International Academy of Family Lawyers (IAFL) en voormalig lid van de Raad van

Bestuur van het Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag. Voorts is zij actief in verschillende werkgroepen waarin

de belangen van kinderen centraal staan, zoals de Pilot Bijzonder Curator in Ontvoeringszaken en heeft zij de opleiding tot bijzonder curator afgerond.

Zij is bestuurslid van de Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam en als vrijwilliger actief voor de

Voorleesexpres en momenteel president van haar serviceclub. Daarnaast is zij betrokken geweest bij commissies van wetgeving op het gebied van onder andere afstamming en internationale kinderontvoering.

I

Gronden voor ontzegging

eder kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. Dit recht wordt onder andere gewaarborgd in artikel 8 EVRM, artikel 1:377a BW en in het bijzonder voor kinderen eveneens door artikel 9 lid 3 IVRK en artikel 24 lid 3 Handvest van de grondrechten van de EU. Op de staat rust de verplichting om zich zoveel mogelijk in te spannen om het recht op ‘family life’ voor ouders en hun kinderen mogelijk te maken (EHRM, 17 april 2012, zaak 805). Het recht op omgang wordt beschouwd als

0161 een fundamenteel element van de eerbiediging van het familie- en gezinsleven. Slechts wegens gegronde redenen kan een ouder het recht op omgang worden ontzegd (EHRM, 8 juli 1987, NJ 1988/828). In het derde lid van artikel 1:377a BW staan een aantal limitatief opgesomde gronden waarop omgang kan worden ontzegd. Deze gronden zijn: (a) de omgang zou ernstig nadeel opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind of (b) de ouder is kennelijk ongeschikt of moet kennelijk niet in staat worden geacht tot omgang of (c)

het kind van twaalf jaren of ouder heeft bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen de omgang doen blijken of (d) de omgang is anderszins in strijd met zwaarwegende belangen van het kind. Uit deze bewoordingen blijkt dat het recht op omgang met name kan worden beperkt door het belang van het kind, gewaarborgd door artikel 3 IVRK. Om het argument van het belang van het kind niet te pas en te onpas te gebruiken – zoals dit in vechtscheidingen regelmatig voorkomt - wordt dit begrip uitgesplitst in vier specifiekere gronden, waaruit blijkt dat niet te

maart 2018 | Magna Charta

29


makkelijk met de toets mag worden omgegaan. Dit is niet vreemd, want voor de niet met gezag belaste ouder is het recht op omgang in echtscheidingen vaak de enige binding die ze met het kind hebben.

De uitspraak

Gerechtshof ArnhemLeeuwarden, 23 november 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:10351 In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 23 november 2017 stond de ontzegging van de omgangsregeling tussen vader en zoon ter discussie. Tijdens een affectieve relatie tussen vader en moeder was met gebruik van een donor een kind geboren. Het kind was door de vader erkend, maar vader had niet het gezag over het kind verkregen. Na de verbreking van de relatie tussen partijen was in 2012 door de rechtbank een omgangsregeling met vader vastgesteld. Sinds begin 2016 werd aan die omgangsregeling geen uitvoer meer gegeven en de moeder verzocht aan de rechtbank in kort geding de man het recht op omgang te ontzeggen.

Het kind was door de vader erkend, maar vader had niet het gezag over het kind verkregen. De vader en moeder hadden al jaren een buitenproportioneel negatieve houding jegens elkaar en de zoon had daar veel last van. Ondanks de aangeboden hulpverlening was er geen enkel zicht op verbetering.

30

Magna Charta | maart 2018

Voor de zoon -inmiddels 13 jaar oud- was de grens bereikt. Hij had bovendien zelf meerdere malen aangegeven dat hij geen contact meer wenste te hebben met zijn vader. De rechtbank volgt in haar beschikking van 20 december 2016 het advies van de Raad en de omgang tussen de vader en zijn zoon werd ontzegd, op grond van artikel 1:377 lid 3 sub a en sub c. Het Hof bekrachtigde deze beslissing en oordeelde dat de rechtbank in deze zaak terecht had beslist.

Invulling van de gronden

Het Hof onderbouwt de beslissing dat omgang in dit geval geenszins meer in het belang van het kind is met verschillende argumenten, door invulling te geven aan de hiervoor eerder opgesomde ontzeggingsgronden. Uit de beschikking blijkt dat een eerste belangrijke omstandigheid die aan de beslissing van het Hof ten grondslag heeft gelegen, is dat de relatie tussen de ouders onderling ernstig verstoord is. In het rapport van de behandelaar, het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming en in de betogen van de ouders komt dat steeds terug als onderliggend probleem. In bijna alle omgangskwesties die aan de rechtbank worden voorgelegd is sprake van een verstoorde verhouding tussen ouders onderling. Ondanks dat de resultaten binnen weten­ schappelijk pedagogisch onderzoek bevestigen dat (aanhoudend) ouderlijk conflict ernstige schade tot gevolg kan hebben voor de ontwikkeling van kinderen, is het enkele bestaan

van een


verstoorde relatie tussen ouders onvoldoende onderbouwing om toe te komen aan de ontzeggingsgrond zoals neergelegd in artikel 1:377a lid 3 sub a BW, zo blijkt in het algemeen uit de huidige jurisprudentie. Met de erkenning van ‘een verstoorde relatie’ als een grond voor ontzegging zou de positie tussen de ouder met gezag en de ouder zonder gezag nog ongelijker worden, waarbij de ouder met gezag in de meeste gevallen aan het langste eind trekt. Dit brengt bovendien het risico met zich mee dat de kinderen onderdeel van een machtsstrijd worden. Het Hof onderbouwt daarom ook met andere argumenten waarom de omgang juist in dit geval ernstig nadeel zou opleveren voor het kind. In rechtsoverweging 5.5 merkt het Hof op dat het kind gediagnostiseerd is met het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en daarom meer dan gemiddeld behoefte heeft aan een duidelijke voorspelbare

maart 2018 | Magna Charta

31


opvoedingssituatie en sociale situatie. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat ook kindeigen factoren een rol kunnen spelen in de beslissing of de omgang ernstig nadeel oplevert voor de ontwikkeling van het kind. Dit is vanuit de pedagogiek gezien geen onlogische redenatie, aangezien uit onderzoek blijkt dat verschillende kind-eigen factoren in grote mate bepalend zijn voor de ontwikkelingsuitkomst van kinderen. Ook de mate waarin het kind ‘klachten’ laat zien wanneer uitvoering gegeven wordt aan de omgangsregeling weegt mee. In deze zaak wordt zowel door de behandelaar van het kind als door de Raad voor de Kinderbescherming opgemerkt dat het kind een gespannen indruk geeft, wat hem belemmert in zijn dagelijks functioneren.

Ook de mate waarin het kind ‘klachten’ laat zien wanneer uitvoering gegeven wordt aan de omgangsregeling weegt mee. In de periode dat de omgang geschorst was, verdween dit. De conclusie die hieruit volgde was dan ook dat het afdwingen van een omgangsregeling averechts effect zou hebben op het kind en schadelijk is voor zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Aangezien het kind in deze zaak inmiddels 13 jaar oud is en meerdere malen heeft bericht dat hij in geen geval de wens had om contact te hebben met zijn vader,

32

Magna Charta | maart 2018

werd ook dit meegewogen. In hoeverre dit bericht een resultaat is van de mening van één van de ouders, is lastig in te schatten. In echtscheidingen krijgen kinderen vaak te maken met loyaliteits­gevoelens, waardoor de uitspraken van kinderen niet altijd in overeenstemming zijn met hun werkelijke gevoel.

Het Hof bespreekt de opties van het opleggen van een ondertoezichtstelling, een oplossing in de sfeer van mediation of een gedwongen setting van omgang. Een rechter zal dit moeten meewegen. Hierdoor zal een uitgesproken mening van een minderjarige in het licht van alle omstandigheden bezien moeten worden.

Andere opties

Het Hof staat in de uitspraak ook stil bij alternatieve oplossingen dan de heftige oplossing van ontzegging van de omgang. Het Hof bespreekt de opties van het opleggen van een ondertoezichtstelling, een oplossing in de sfeer van mediation of een gedwongen setting van omgang. Echter wordt al snel geconcludeerd dat voor andere oplossingen geen ruimte meer is, nu deze om voorgaande redenen niet in het belang van het kind worden geacht te zijn.

Conclusie

Deze uitspraak van het Hof is een klassiek voorbeeld van een ouderlijk conflict waar het kind de

dupe van is. De maatregel tot het ontzeggen van omgang gaat ver, maar is in sommige uit de hand gelopen geschillen helaas de enige geschikte uitkomst in het belang van het kind. De invulling van het belang van het kind en de specifieke gronden uit artikel 377a lid 3 BW worden per individueel geval getoetst en afgewogen. Losstaande, algemeen benoembare omstandigheden zijn in de meeste gevallen onvoldoende reden voor het Hof om de omgang met de niet met gezag belaste ouder te ontzeggen. Omstandigheden dienen in dit soort zaken altijd in samenhang en in het licht van de andere omstandigheden van het geval meegewogen te worden in het oordeel. De toets voor het ontzeggen van de omgang is zwaar en dient derhalve goed te worden onderbouwd. In de onderhavige zaak speelden de kind-eigen factoren, de mening van het kind en de aantoonbare schadelijke gevolgen voor het kind van de voortdurende conflicten tussen de ouders een belangrijke rol. Gezien de in de beschikking weergegeven feiten, is de conclusie dat de omgang ernstig nadeel voor het kind veroorzaakt goed onderbouwd en in het licht van de samenhang in lijn met de jurisprudentie.


KEEP SEARCHING FOR NEW CHALLENGES

www.avdr.nl

december 2017 |

33


LEERGANG ERFRECHT www.avdr.nl

LEERGANG ERFRECHT • 2018/2019 • START 13 SEPTEMB 34

Magna Charta | maart 2018


MAGNA

CHARTA

BER 2018 • 70 PO PUNTEN • EURO 3.550,00,- EXCL. BTW maart 2018 | Magna Charta

35


C THIS IS MAGNA CHARTA 36

Magna Charta | maart 2018

Smeets Gijbels - MC Magazine  
Smeets Gijbels - MC Magazine