First Ladies Arbeidsrecht Cobra Chapter Two

Scroll for more

Page 1

oktober 2015 | LIMITED EDITION | €8,95

www.avdr.nl

FIRST LADIES chapter two

ZES VAN DE BESTE NEDERLANDSE VROUWELIJKE ARBEIDSRECHT ADVOCATEN AAN HET WOORD OVER DE WWZ


LEERGANG ARBEIDSRECHT • EDITIE III • START 25 APRIL 2016


ALL THE

KINGS ARE COMING W W W. AV D R . N L

6 LONDON • 68 PO PUNTEN • EURO 3.900,- EXCL. BTW • VAAN


Inhoudsopgave

10 ANITA DE JONG

ATTORNEY AT LAW AT HOGANLOVELLS

46 ELS DE WIND

ATTORNEY AT LAW AT VAN DOORNE ADVOCATEN

86 CAROLINE VAN GENT ATTORNEY AT LAW AT BARENTSKRANS

4

| oktober 2015


22 DIANA DE WOLFF

34 ANITA

ATTORNEY AT LAW AT

VS

STADHOUDERS

DIANA

ADVOCATEN

66 EVA KNIPSCHILD

76 ELS

ATTORNEY AT LAW AT

VS

KENNEDY VAN DER

EVA

LAAN

96 INGE DE LAAT

ATTORNEY AT LAW AT RUTGERS & POSCH

108 CAROLINE VS

INGE

oktober 2015 |

5


M E E R B E L E V I N G , O O K VO O R D E A DVO CAT U U R . Als Brabander moet ik helaas toegeven dat de tekst “Geen woorden, maar daden� mij bijzonder aanspreekt. Dit te meer omdat ik behoorlijk dyslectisch ben en daarom het schrijven graag aan anderen laat, zo ook in dit magazine. Zo min mogelijk tekst van mij is voor u ook het beste. Met dit magazine wil ik laten zien dat een juridisch magazine ook anders kan. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. En dat gecombineerd met een inhoud op hoog niveau. Ik vind dat het resultaat zeer geslaagd is. Veel kijk- en leesplezier. Etienne van Bladel

6

| oktober 2015


They think we do BAD THINGS but we do them very well


HE WON’ T, WON’ T HE? THEN BRING ME MY BOOTS. R I C H A R D

H A R R I S

- Student of Oxford University -

8

| oktober 2015

B A R H A M


THE MAGNA CHAR TA CAMBRIDGE-OXFORD LEC TURES

W W W . A V D R . N L

oktober 2015 |

9


10

| oktober 2015


AN I TA

D E

AT TO R N E Y

JO N G AT

L AW

AT

H O GAN LOVELL S

oktober 2015 |

11


ANITA DE JONG 12

| oktober 2015


G oktober 2015 |

13


U bent reeds een aantal jaren werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Wat is uw grootste succes maar ook uw blunder? Praten over succes en “blunders” is misschien niet des advocaat en in een conservatieve wereld not done, maar het geeft wel een bijzonder goed beeld van de advocaat.

Dan je vraag over blunders. Op kantoor weten ze het antwoord op die vraag wel. Ik wil nog wel eens een mailtje dat aan allen gericht is ook aan allen beantwoorden. Gelukkig nog nooit een onvriendelijke reactie gegeven.

Ik ben bijna 30 jaar geleden begonnen in de ondernemingsrechtpraktijk en heb bijvoorbeeld nog de contracten opgesteld voor de verkoop van supercomputers. Maar mijn praktijk is zich gaandeweg gaan verschuiven naar het arbeidsrecht. Ik moest op een gegeven moment kiezen tussen beide en koos voor het arbeidsrecht. Nooit spijt van gehad. Mede omdat ik me nog steeds bezig houdt met vraagstukken die veelal op het snijvlak van beide rechtsgebieden liggen, zoals de arbeidsrechtelijke gevolgen van overnames en outsourcingtransacties en het ontslag van statutaire bestuurders.

Het is een open deur, maar dat de vergoedingen lager worden. Maar dat voordeel is maar beperkt, omdat ontslag wel moeilijker is geworden.

Een succes bereik je altijd samen met de cliënt. Als een bedrijf gesloten moet worden en er veel medewerkers moeten afvloeien, is het niet gemakkelijk om iedereen van de noodzaak daarvan te overtuigen. Zo’n proces vergt een zorgvuldige voorbereiding en vraagt ook om maatwerk, waardoor budgetten worden ingezet voor de medewerkers die dat ook echt nodig hebben. Het is onder deze omstandigheden mooi als er met de vakorganisaties een redelijk akkoord kan worden bereikt en er met geen enkele werknemer geprocedeerd behoeft te worden.

14

| oktober 2015

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werkgever?

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werknemer? Het aantal opties dat de werknemer heeft om zijn ontslag aan te vechten is toegenomen. Maar een werknemer moet wel over de nodige vasthoudendheid beschikken.

Wat is het grootste nadeel voor de werknemer?

Het feit dat de rechter bij de bepaling van de vergoeding vaak geen rekening kan houden met de omstandigheden van het geval. Vroeger kon de rechter met de c-factor corrigeren. Was het onzeker of er wel een voldoende overtuigende gewichtige reden voor een ontbinding was, dan volgde deze vaak evenzo goed. De werknemer kreeg dan een vergoeding die rekening hield met de haperende grondslag en/of zijn moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Als er nu ontslagen wordt, staat de vergoeding min of meer vast, tenzij er sprake is van ernstige verwijtbaarheid.


Het gaat nu dus veel meer om de voorvraag: Is er wel een redelijke grond voor een ontslag of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Welk voordeel kan de werknemer ondervinden met deze nieuwe wet?

Als zijn functie binnen 6 maanden opnieuw wordt opengesteld, moet de vacature eerst aan de werknemer die is ontslagen worden aangeboden op basis van vergelijkbare arbeidsvoorwaarden. Gebeurt dat niet, dan is bijvoorbeeld een herstel van de dienstbetrekking mogelijk of kan een hogere, additionele, billijke vergoeding aan de werknemer worden toegekend. Natuurlijk kan dat ook nog een hele toer zijn, bijvoorbeeld als er net een andere functie wordt opengesteld en daarover weer discussie ontstaat.

Welk artikel in de WWZ zou u willen veranderen en waarom?

Dat er hoger beroep na een ontbinding mogelijk is. Het EVRM gebiedt dit niet en een werknemer wordt er, gelet op de juridische kosten en de onzekerheid, meestal niet beter van. Natuurlijk is er altijd wel een casus te vinden waarin een hoger beroep alsnog een billijke uitkomst zou bieden. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen van het nu openstellen van hoger beroep tegen elke beschikking.

Welke uitspraak van de Hoge Raad op het terrein van het arbeidsrecht heeft voor uw praktijk de meeste impact gehad en waarom?

Dat is niet moeilijk. Het arrest van de Hoge Raad van 26 oktober 2007, gepubliceerd in JAR 2007, 285. In dit arrest werd geoordeeld dat een bank zich niet als een goed werkgever had gedragen omdat deze zijn werknemers niet adequaat had voorgelicht over hun rechten in geval van een Overgang van Onderneming. De werknemers werden onder druk gezet en hen werd slechts een keuze voorgelegd tussen een ontslag of een overgang naar een nieuwe werkgever, op basis van sterk verslechterde arbeidsvoorwaarden. De Hoge Raad oordeelde dat de werknemers niet adequaat waren voorgelicht, omdat hen informatie over een recht op behoud van arbeidsvoorwaarden na de overgang was onthouden. Ik treed meestal voor werkgevers op, maar in de zaken die ik voor werknemers behartigde, kwam het nogal eens voor dat werknemers moesten kiezen tussen twee kwaden. Ik mocht dan graag dit arrest aanhalen en in het bijzonder de zinsnede dat een goed werkgever “van zijn probleem niet het dilemma van de werkgever mocht maken” en in dit soort situaties – dus ook financieel - verantwoordelijkheid moest nemen.

Wat is de beste verandering volgens u in vergelijking met de oude wet? Dat vorderingen die vroeger in aparte procedures gevorderd moesten worden nu gecombineerd kunnen worden in één procedure.

oktober 2015 |

15


Wat heeft de wetgever nu vergeten te regelen in de nieuwe wet?

Ik ben nog nergens tegenaan gelopen waarvoor geen oplossing te vinden was.

Is de nieuwe wet nu echt een verbetering en waarom? De wet is er, maar veel zaken zullen nog steeds – en misschien nog wel vaker dan in het verleden – door een minnelijke regeling worden beëindigd. En dat is als zodanig niet verkeerd.

Tip or trap voor de werkgever

Evenals voor 1 juli 2015 verwacht ik dat de meeste zaken in der minne geregeld zullen worden. Natuurlijk kan een werknemer met een goede advocaat het de werkgever dan inhoudelijk nog lastiger maken. Maar een werkgever die zijn medewerkers respecteert en constructief met hen communiceert en inderdaad indien nodig zijn financiële verantwoordelijkheid neemt, zal niet eens zoveel verschil merken.

De Magna Carta is het belangrijkste juridisch document ter wereld. Wat betekent deze reeds 800 jaar oude wet voor u?

Dat de machthebber ook aan regels gebonden is. Natuurlijk was er in de tijd van de Magna Carta nog geen overheid zoals nu. Maar hier werd toch de grondslag gelegd voor het beperken van de macht ten gunste van burgers.

16

| oktober 2015


oktober 2015 |

17


IN OMNIBUS PRINCEPS “FIRST IN ALL THINGS”

18

| oktober 2015


oktober 2015 |

19


NEW!

JOURNAAL

JURISPRUDENTIE

HOGE

CIVIEL

MAGNA

RAAD

RECHT

CHARTA

W W W.AVDR.NL


PRESENTED

BY

E K E L M A N S M E I J E R - 17 N OV 2 015 PELS RIJCKEN - 0 8 DEC 2 015 BA RE N T S K R A N S - 12 JA N 2 016 N A U TA D U T I L H - 0 2 F E B 2 0 16

START NA JA AR 2 015 MET GESPREKSLEIDER WOUTER KURPERSHOEK


22

| oktober 2015


D IANA

D E

AT TO R N E Y

WO LFF AT

L AW

S TAD H OU D ERS

AT

ADVO CATEN

oktober 2015 |

23


DIANA DE WO 24

| oktober 2015


LFF oktober 2015 |

25


U bent reeds een aantal jaren werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Wat is uw grootste succes maar ook uw blunder? Praten over succes en “blunders” is misschien niet des advocaat en in een conservatieve wereld not done, maar het geeft wel een bijzonder goed beeld van de advocaat. Mijn grootste succes is natuurlijk dat de Academie voor de Rechtspraktijk mij first lady arbeidsrecht heeft genoemd ☺. Jammer dat er eigenlijk wel veel first ladies arbeidsrecht schijnen te zijn ☹. Mijn grootste blunder is dat ik best wel lang heb gedacht dat gelijk hebben hetzelfde is als gelijk krijgen.

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werkgever? Eén tarief voor ontslagvergoedingen, ongeacht de ontslagroute.

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werknemer?

Als regel kan de werknemer gedurende maximaal twee in plaats van drie jaar op basis van tijdelijke contracten werkzaam zijn. In de publiciteit is dit als sterk negatief voor werknemers geframed, maar dat is echt onzin. Twee jaar onzekerheid is simpelweg te verkiezen boven drie jaar onzekerheid.

26

| oktober 2015

Wat is het grootste nadeel voor de werknemer?

Te snel verval van diverse aanspraken bij ontslag. De termijn van twee maanden, waarbinnen de werknemer een verzoekschrift bij de kantonrechter moet hebben ingediend is ongehoord kort. Daarbij is geen rekening gehouden met de psychologische en (de laatste jaren steeds hoger geworden) financiële drempels die gelden bij de toegang tot de rechter en is de werkgever zonder goede reden in een veel voordeliger positie gekomen, zeker als je weet dat er nu ook tegen alles en nog wat hoger beroep mogelijk is. De werkgever heeft in procedures nu eenmaal de meeste ausdauer en de Wwz draagt zo bij aan ongelijkheid in plaats van ongelijkheidscompensatie.

Welk voordeel kan de werknemer ondervinden met deze nieuwe wet?

Transitievergoeding bij toepassing van de a- en de b-grond, waar de werknemer tot 1 juli jl., zeker bij de b-grond, zelden of nooit een ontslagvergoeding ontving.

Welk artikel in de WWZ zou u willen veranderen en waarom?

art. 7:686a, de bepaling over de vervaltermijnen, die hiervoor.


Welke uitspraak van de Hoge Raad op het terrein van het arbeidsrecht heeft voor uw praktijk de meeste impact gehad en waarom? Moeilijk om één bepaald arrest te noemen, zeker omdat ik het arbeidsrecht in de volle breedte beoefen en zowel werkgevers als werknemers bijsta. Waar de Hoge Raad in het arbeidsrecht niet zelden een “allefeitenenomstandighedenvanhetgeval’-benadering kiest, kun je zeggen dat de Hoge Raad de advocatuur een goede dienst bewijst. Ook de wijze waarop de Hoge Raad in de loop der tijd invulling heeft gegeven aan de betekenis van art. 7:611 BW (goedwerkgever- en werknemerschap), biedt soms ruimte voor verdere rechtsontwikkeling op verschillende deelgebieden van het arbeidsrecht en heeft daarmee een positieve impact op onze praktijk.

Wat is de beste verandering volgens u in vergelijking met de oude wet? Meer duidelijkheid over de hoogte van de ontslagvergoeding en meer uniformiteit in die vergoedingen

Wat heeft de wetgever nu vergeten te regelen in de nieuwe wet?

Het versterken van de positie van de “afhankelijke” zelfstandige zonder personeel.

Is de nieuwe wet nu echt een verbetering en waarom?

Ik geef de Wwz het voordeel van de twijfel. Ik denk dat de positie van werknemers met flexibele arbeidsovereenkomsten iets is verbeterd. Verder vind ik het toe te juichen dat niet meer de ontslagroute bepalend is voor de vraag of de werknemer een ontslagvergoeding tegemoet kan zien (zie hiervoor).

Tip or trap voor de werkgever

Ik zou menen dat van een goed werkgever verwacht mag worden dat deze de werknemer inlicht over de duur van de termijnen en de gevolgen van het niet tijdig indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter (tip), het lijkt mij niet uitgesloten dat de kantonrechter een beroep op verval van rechten passeert als dat niet gebeurt (trap, zie recent artikel Sagel in TRA). Een andere trap is natuurlijk het opzeggen van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer, waaraan nu een transitievergoeding hangt (over de hoogte waarvan ook best het een en ander te bakkeleien valt).

De Magna Carta is het belangrijkste juridisch document ter wereld. Wat betekent deze reeds 800 jaar oude wet voor u.

Eerlijk gezegd vind ik de stelling dat de Magna Charta “het belangrijkste juridische document ter wereld” is nogal pretentieus. Actuele betekenis heeft het stuk niet. Het is wel belangrijk geweest in de ontwikkeling van mensenrechten en het terugdringen van absolute macht, maar nu niet meer dan juridisch erfgoed.

oktober 2015 |

27


28

| oktober 2015


MAGNA CHAR TA F E E L I T...


IN FUTURUM VIDERE “TO SEE INTO THE FUTURE”

30

| oktober 2015


oktober 2015 |

31WE DON’T CARE WHAT THEY THINK ABOUT US, WE DON’T THINK ABOUT THEM AT ALL

www.avdr.nl


34

| oktober 2015


1 ON 1 ONE QUESTION ASKED

A N I TA D E J O N G VS DIANA DE WOLFF

oktober 2015 |

35


A N ITA vs D IAN A

Q: Ik wil Diana de vraag stellen welk beroep zij zou hebben gekozen als ze geen advocaat zou zijn geworden? A: Als ik geen advocaat was geworden zou ik architect hebben willen worden. Om met kleur en materie ruimte te creĂŤren en het oog te bekoren. (Diana)

1 0N 1 36

| oktober 2015

ONE QUESTION ASKED


D IAN A vs A N ITA

Q: Waaraan dienen jouw teamleden te voldoen om een goed arbeidsrechtadvocaat te worden? A: Ik denk dat je in dit vak over de nodige energie moet beschikken en ook hongerig moet zijn naar kennis om steeds uit een zaak te halen wat er in zit. Daar is verder creativiteit voor nodig en menselijk inzicht. Dat laatste zeker ook omdat uiteindelijk toch veel zaken geschikt worden. (Anita)

1 0N 1

ONE QUESTION ASKED oktober 2015 |

37


T H E AV D R

WOLF PA C K

LEERGANG ARBEIDSRECHT • EDITIE III • START 25 APRIL 2016


PROF. MR. R.A.A. DUK MR. M.V. ULRICI MR. J.J.M DE LAAT MR. E. NUNES PROF. DR. A.A.H. VAN HOEK MR. M. GROOT VELD MR. R. VAN ARKEL MR. H.TH. VAN DER MEER PROF. MR. G.C. BOOT MR. P.J. JANSEN MR. M.J.G.M. LAMERS

MR. P. OSKAM MR. E. UNGER MR. DRS. A.B. VAN ELS PROF. DR. K. BOONSTRA MR. C.M. AARTS MR. F.J.P. LOCK PROF. DR. G.J. VONK PROF. MR. DRS. M. HEEMSKERK MR. M.B. DE WITTE-VAN DEN HAAK MR. DR. A. VAN ZANTEN-BARIS MR. R.T. TERPSTRA

6 LONDON • 68 PO PUNTEN • EURO 3.900,- EXCL. BTW • VAAN


KNOWL


WLEDGEEERSTE LEERGANG ARBEIDSRECHT.

SOME OF THE PAR TICIPANTST WEEDE LEERGANG ARBEIDSRECHT.

THE PAR TICIPANTS


46

| oktober 2015


EL S

D E

W I N D

AT TO R N E Y VAN

AT

D OO RN E

L AW

AT

ADVO CATEN

oktober 2015 |

47


ELS DE WIND 48

| oktober 2015


oktober 2015 |

49


U bent reeds een aantal jaren werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Wat is uw grootste succes maar ook u de blunder. Praten over succes en “blunders” is misschien niet des advocaat en in een conservatieve wereld not done, maar het geeft wel een bijzonder goed beeld van de advocaat. Het klinkt misschien blasé maar ik kan mij in de 30 jaar dat ik praktijk voer werkelijk geen blunder herinneren. Ik heb nog navraag gedaan bij collega’s en confrères maar we kwamen niet verder dan bijna te laat op een zitting komen omdat de stad rondom de rechtbank bleek te zijn opgebroken. Niet spannend, dus.

Successen zijn er natuurlijk veel (…).Ik bewaar leuke herinneringen aan de outsourcing door Albert Heijn in 1992 van een deel van “het vlees” aan Hilton Meats. De arbeidsvoorwaarden van de mensen die bij AH “in het vlees” werkten waren onder de paraplu van Ahold zo’n 25% boven het marktniveau uitgegroeid. Dat maakte dat de onderhandelingen moeizaam verliepen omdat het een overgang van onderneming betrof en mijn cliënte Hilton Meats de werknemers die zouden worden overgenomen dezelfde arbeidsvoorwaarden moest garanderen als die ze bij Albert Heijn genoten. Er speelden ook caokwesties. Ik ben toen op een vrijdagavond met de vakbondsman in de kroeg gaan zitten (ik weet nog waar, ik zie ons nog zitten) met het doel dat we er pas uit zouden komen als de deal rond was. Het werd een latertje maar het is gelukt. Mijn Engelse cliënten waren erg blij met het resultaat. De deal kon doorgaan.

50

| oktober 2015

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werkgever?

Het was voor buitenlande cliënten, waarvoor ik veel optreed, niet altijd makkelijk ons “duale ontslagsysteem” te begrijpen en te accepteren. Het nieuwe systeem is makkelijker uit te leggen. Voor bepaalde zaken ga je naar het UWV, voor andere naar de rechter. Er is geen keuze. Aan de andere kant denk ik dat velen de snelle, informele ontbindingsprocedure zonder hoger beroep wel zullen missen. Je betaalde wel wat, maar je kwam eigenlijk altijd wel van de werknemer af. De ‘ontslagvergoeding’ valt nu lager uit. Maar naar verwachting zullen ontslagdossiers waarmee werkgevers naar de rechter moeten vaker “onvoldoende op orde zijn”. Ik ben benieuwd of dit tot gevolg zal hebben dat werkgevers daarom toch weer hogere vergoedingen gaan betalen om er met een onderlinge regeling uit te kunnen komen.

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werknemer?

Men is niet meer afhankelijk van de werkgever wat betreft de procedure waarin men terecht komt. Een voordeel voor werknemers zou moeten zijn dat zij sneller een vaste baan krijgen. Of dit zo zal zijn betwijfel ik echter ten zeerste. Wat betreft de ontslagvergoeding weten werknemers nu beter waaraan zij toe zijn. Maar die valt in de meeste gevallen wel lager uit dan de vergoeding die men tegemoet kon zien op basis van de kantonrechtersformule.


Wat is het grootste nadeel voor de werknemer?

De lagere transitievergoeding dus. Deze wordt pas na twee jaar verschuldigd en wordt heel langzaam opgebouwd. De kans dat je er bij de rechter meer van kan maken is miniem. En dat de proceduretijd bij het UWV of de kantonrechter van de opzegtermijn kan worden afgetrokken. Dit en mijn verwachting dat dat tijdelijke werknemers helemaal niet sneller een vaste baan zullen krijgen maken het best spannend voor werknemers de komende tijd.

Welk voordeel kan de werknemer ondervinden met deze nieuwe wet?

Zoals hiervoor aangegeven zie ik die niet zo.

Welk artikel in de WWZ zou u willen veranderen en waarom?

Ik zou niet zozeer een bepaald artikel willen veranderen. Zoals ik in één van de klankbordgroepen aan het UWV heb laten weten, zou er meer aandacht moeten zijn voor de buitenlandse werkgever. Er is niet gedacht aan beschikbare informatie in het Engels. De termijnen houden geen rekening met communicatie met een cliënt ‘in het buitenland’ en de noodzakelijke vertaling van documenten en informatie. Nederland wil als vestigingsland aantrekkelijk blijven dus ik denk dat we hier wel aan moeten gaan doen.

Welke uitspraak van de Hoge Raad op het terrein van het arbeidsrecht heeft voor uw praktijk de meeste impact gehad en waarom?

Ik kan niet een bepaalde uitspraak bedenken. De ’15 april arresten’ betreffende het ontslag of de ontslagneming van de statutair bestuurder waren belangrijk. Zoals bekend heeft de statutair bestuurder vaak een dubbele rechtsbetrekking: een arbeidsrechtelijke en een vennootschapsrechtelijke. In de 15 april arresten bepaalde de Hoge Raad dat het uitgangspunt is dat een ontslagbesluit van de algemene vergadering het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft. Maar ook de uitspraken van de Hoge Raad (en die van het Europese Hof van Justitie) op het gebied van ‘overgang van onderneming’ - denk bijvoorbeeld aan het Albron-arrest - hadden en hebben een belangrijke impact op mijn praktijk. Het concept ‘overgang van onderneming’ wordt nog steeds door rechtspraak nader ingevuld.

Wat is de beste verandering volgens u in vergelijking met de oude wet?

Dat het BBA is afgeschaft. Helaas verdwijnt hiermee een leuk onderdeel van mijn praktijk, maar het is beter zo.

oktober 2015 |

51


Wat heeft de wetgever nu vergeten te regelen in de nieuwe wet?

Voor buitenlandse werkgevers is de verregaande bescherming van werknemers tijdens ziekte nog steeds een moeizaam punt. Dit heeft geen gunstige invloed op het aantrekken van buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen.

Is de nieuwe wet nu echt een verbetering en waarom?

We zullen moeten afwachten of de WWZ verbeteringen oplevert. Men wilde na zoveel jaren debat nu eindelijk het arbeidsrecht op punten herzien. Dit is gelukt, maar wat mij betreft is het proces te snel gegaan. Er zijn te veel onduidelijkheden waarvan we moeten afwachten wat rechters daarmee gaan doen. Dat maakt de advisering van cliënten er niet makkelijker door. Maar dat levert dan weer een aardige zaken op. Dit is na het Nieuw B.W. in 1992 mijn tweede grote wetswijziging. Ter gelegenheid van de invoering van het Nieuw B.W. hebben we overigens met het Haagse Jonge Balie Cabaret op 21 september 1992 nog een mooi cabaret voor Koningin Beatrix en anderen opgevoerd in de Ridderzaal. Toen zongen we ook teksten als: “De dag komt, Wetboek, de dag Dat ik niet meer in je mag blad’ren Het recht van onze vad’ren Niet meer in je ontwaren mag De dag kwam, Wetboek de dag Dat de Corsicaanse Keizer Met zijn wil en vuist van ijzer Ons verslagen volk van jou voorzag

52

| oktober 2015

De dag komt, Wetboek, de dag Dat na 150 jaren Je geest is uitgevaren En jij niet meer spreken mag Ik sla je nogmaals open, Wetboek ’t Fluweel is haast vergaan Mijn bloed, zweet en wanhopen, en Ach daar mijn eerste traan Nu ‘k je toevouw voor het nieuwe, Wetboek Lijk ik je wellicht ontrouw Maar in mijn zoete dromen, Wetboek Hou ik nog steeds van jou” [Melodie van Boudewijn de Groot: De morgen] Al het nieuwe maakt onzeker. Het is nu ook weer wennen. Maar we hebben met het Nieuw B.W. ook leren leven. Uiteindelijk zullen we met elkaar die WWZ ook wel in de vingers krijgen.

Tip or trap voor de werkgever

Tip: ontwikkel beleid op het gebied van aftrek van transitiekosten van de transitievergoeding. Een andere tip: ook al is een werknemer ziek, dan kun je toch toestemming van het UWV krijgen als je kunt aantonen dat het opzegverbod vier weken na de waarschijnlijke uitspraakdatum niet meer geldt. Je hebt dan wel een arts nodig die vooruit durft te kijken. Een trap: verkijk je niet op dossiers ten aanzien van het functioneren van een werkgever. De boodschap die het kabinet is weliswaar steeds geweest dat ontslag eenvoudiger en goedkoper moet zijn, maar juist als de werkgever van een werknemer af wil omdat deze onvoldoende functioneert, lijkt de lat


oktober 2015 |

53


zeer hoog te liggen. Dossieropbouw was al, maar wordt nog meer van essentieel belang. Verwaarlozing ervan zal ontslag er bepaald niet eenvoudiger en goedkoper op maken.

De Magna Carta is het belangrijkste juridisch document ter wereld. Wat betekent deze reeds 800 jaar oude wet voor u.

Ik moet bekennen: niet veel. Sommigen zien er een vroege Engelse grondwet in, ‘establishing English Liberty’. Maar volgens mij wordt er te veel waarde gehecht aan dit document. Ik verwijs naar het recente artikel van Dominic Selwood in The Telegraph van 8 september jl. Het stipt onder meer aan dat het maar de vraag is of het oorspronkelijke document Magna Carta heette en of het is getekend door de kwaadaardige King John (ook wel ‘John Softsword’, of ‘King without Land’ genoemd omdat hij steeds nederlagen leed). Het zou nooit bedoeld zijn als ‘constitutioneel document’ maar meer als een vredesverdrag. Twee maanden na ‘ondertekening’ vroeg King John de Paus al weer om de Magna Carta nietig te verklaren, wat ook is gebeurd. De Paus noemde het document illegaal, onrechtvaardig, schadelijk en beschamend voor de Engelsen. Oliver Cromwell, de grote 17e-eeuwse Engelse staatsman, kon weinig waardering opbrengen voor de Magna Carta. “I care not for Magna Farta!”, schreeuwde hij de tegen zijn bestuur protesterende en met het document zwaaiende jusristen toe. Zie ook een recent artikel van Jill Lepore in The New Yorker van 20 april jl. die het document beschrijft vanuit Amerikaans perspectief. Er zijn nog wel onderdelen van de Magna Carta terug te vinden in Britse wetgeving, zoals het fundamentele

54

| oktober 2015

principe van de rechtsstaat en het recht op een eerlijk proces. Thomas Jefferson nam wat onderdelen op in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring en in The Bill of Rights, en ook in de Amerikaanse grondwet. Er zijn bepaalde passages uit de Magna Carta opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uit 1950. Nelson Mandela noemde Magna Carta tijdens een speech in 1964, vlak voordat hij naar Robbeneiland werd afgevoerd.


“I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end.� Margaret Thatcher


USPIAM ET PASSIM “EVERYWHERE UNBOUNDED”

56

| oktober 2015


oktober 2015 |

57


58

| oktober 2015


oktober 2015 |

59


NO EQUAL


NO EQUAL


NO LIMITS


NO LIMITS


NO FEAR


NO FEAR www.avdr.nl


66

| oktober 2015


E VA

K N I PS CH I LD

AT TO R N E Y KEN N EDY

AT VAN

L AW D ER

AT L A AN

oktober 2015 |

67


EVA KNIPSCHILD 68

| oktober 2015


D oktober 2015 |

69


U bent reeds een aantal jaren werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Wat is uw grootste succes maar ook uw blunder? Praten over succes en “blunders” is misschien niet des advocaat en in een conservatieve wereld not done, maar het geeft wel een bijzonder goed beeld van de advocaat. Mijn grootste succes is niet per se een gewonnen zaak, maar eerder een dossier waar ik een goed gevoel aan heb overgehouden zoals bijvoorbeeld een fijne samenwerking met een cliënt, een groot internationaal project dat goed is afgerond of een mediation die voor beide partijen tot een mooie oplossing heeft geleid. Uiteraard is het heerlijk als een rechter je gelijk geeft, maar dat kan in arbeidsrechtzaken al het feit zijn dat je ontbinding is toegewezen, ongeacht hoe hoog de vergoeding is, omdat dat is wat de cliënt hoopte. Mijn grootste blunder was een mediation-bijeenkomst die ik als mediator overnam van een collega, maar op een verkeerde dag in mijn agenda stond. Hierdoor was mijn voorbereiding niet optimaal en voelde ik mij gedurende de mediation niet al te overtuigend overkomen. Gelukkig bereikten partijen in die sessie een oplossing.

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werkgever? Hoeveel vragen de WWZ nu ook oproept, ik ben ervan overtuigd dat we over een jaar weten waar we aan toe zijn, dat de arbeidsrechtzaken voorspelbaarder gaan worden. Het voordeel voor werkgevers en werknemers is dan dat ze weten waar ze aan toe zijn, dat ze weten of een dossier

70

| oktober 2015

voldoende is voor een beëindiging, dat de transitievergoeding moet worden betaald maar ook niet meer dan dat. Er zullen nieuwe creatieve vorderingen worden ingediend, zoals schadevergoeding op basis van goed werkgeverschap en discriminatie, maar aangezien dat in Nederland nooit tot hoge vergoedingen heeft geleid, verwacht ik daar niet veel van. Het nadeel voor werknemers is dan ook dat zij minder vergoeding zullen ontvangen bij ontslag. Dat voelt nu oneerlijk – zij vergelijken wat ze nu krijgen met de kantonrechtersformule – maar dat wordt op termijn ook normaler. Dat Minister Asscher zegt dat de WWZ duidelijkheid gaat bieden, geloof ik. Daarbij verwacht ik dat mediation een nog grotere rol kan gaan spelen. Heeft een werkgever onvoldoende dossier voor een beëindiging, dan kan dit goed in mediation worden besproken en opgelost. Dit gaat echter allemaal over ontslagrecht. Procedures over concurrentiebedingen, ziekte en overgang van onderneming zullen blijven bestaan. Ook de positie van de flexwerker is er niet duidelijker op geworden. Met het team Arbeid van Kennedy Van der Laan dat bestaat uit 17 advocaten bespreken we wekelijks de ontwikkelingen rondom de WWZ. Het is leuk om met elkaar van gedachten te wisselen over de beste aanpak en gezamenlijk tot creatieve oplossingen te komen.

Welk artikel in de WWZ zou u willen veranderen en waarom?

De mogelijkheid van hoger beroep. Bij mijn cliënten bestond geen behoefte aan hoger beroep. Hoger beroep van ontslagzaken zal blijven zorgen voor onzekerheid voor de werknemer en de werkgever en kan tot onnodige procedures en daarmee extra


tijd en kosten leiden. Voor de invoering van de WWZ was het feit dat na een ontbindingsbeschikking het dossier kon worden gesloten, voor alle partijen prettig, ook al had je dan ‘verloren’ of ‘gewonnen’ in het licht van de hoogte van de vergoeding. Ook vind ik het onbegrijpelijk dat het niet mogelijk is om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen bij een reorganisatie. Dit werkt misbruik van ziekte in de hand. Tot slot vind ik het voor de praktijk slecht werkbaar dat een rechter niet langer de vergoeding als smeerolie kan gebruiken. Natuurlijk is de ideale situatie dat een werknemer teruggaat naar het werk na een afgewezen ontslagzaak en de samenwerking spontaan weer vruchtbaar is, maar in 9 van de 10 gevallen leidt dit tot een ziekmelding, pesterijen en uiteindelijk alsnog tot een beëindiging die gepaard gaat met een hoop ruzie en extra kosten.

Welke uitspraak van de Hoge Raad op het terrein van het arbeidsrecht heeft voor uw praktijk de meeste impact gehad en waarom? Er zijn voor mijn praktijk diverse Hoge Raad uitspraken van belang. Flexibele arbeid heeft mijn bijzondere interesse en daar blijven Groen/Schoevers en ABN Amro/ Malhi belangrijke uitspraken, die duidelijkheid geven over de positie van de flexkracht. Er zijn veel uitspraken van kantonrechters over flexkrachten en het is moeilijk om daar een rode lijn uit te trekken.

Wat is de beste verandering volgens u in vergelijking met de oude wet?

De beste verandering in vergelijking met de oude wet is duidelijkheid over de bevoegdheid van het UWV en de kantonrechter en de gelijke(re) behandeling van ontslagzaken. In mijn internationale praktijk was het niet uit te leggen dat er een groot verschil bestond in ontslagprocedures en uitkomst.

Wat heeft de wetgever nu vergeten te regelen in de nieuwe wet?

Dit was een goede mogelijkheid om ook andere onderwerpen te wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de loondoorbetaling bij zieke, maar ook zaken verduidelijken zoals de gevolgen van een ziekmelding van een bestuurder na ontvangst van een AvA uitnodiging.

Is de nieuwe wet nu echt een verbetering en waarom? Dat zal moeten blijken, hoewel ik - als gezegd - wel meer duidelijkheid verwacht in het ontslagrecht.

Tip or trap voor de werkgever

Wees voorbereid en laat je goed informeren over de ontwikkelingen rondom de WWZ zodat dossiers ‘WWZ-proof’ worden gemaakt.

De Magna Carta is het belangrijkste juridisch document ter wereld. Wat betekent deze reeds 800 jaar oude wet voor u?

Natuurlijk is Magna Charta een belangrijk document geweest voor waar we nu staan. De advocatuur vereist echter kennis van de meest recente juridische ontwikkelingen en daar hou ik mij dan ook mee bezig.

oktober 2015 |

71


ADJUVAMUS TUENDO “WE ASSIST BY WATCHING”

72

| oktober 2015


oktober 2015 |

73


JOURNAAL ARBEIDSRECHT MET

GESPREKSLEIDER

WOUTER

KURPERSHOEK

STA RT NAJAAR

2015


PRESENTED

BY

BOEKEL 12 N OV 2 015 LEXENCE 19 NOV 2 015 VAN BLADEL 0 3 DEC 2 015 BAKER

&

MCKENZIE 10 DEC 2 015

KLIK

VOOR

HIER

MEER

INFORMATIE

MAGNA

CHARTA

W W W.AVDR.NL


1 ON 1 ONE QUESTION ASKED

ELS DE WIND VS E VA K N I P S C H I L D

76

| oktober 2015


oktober 2015 |

77


ELS vs E VA

Q: Wat zal het effect van de WWZ zijn op de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland? A: Het Nederlandse arbeidsrecht kan voor de WWZ geen reden zijn geweest voor een onderneming om zich hier te vestigen. Het onduidelijke ontslagrecht en de lange periode van doorbetaling van loon bij ziekte schrikken buitenlandse ondernemers goed af. De WWZ geeft meer duidelijkheid over ontslag en vergoedingen, maar nog steeds blijft ontslag in Nederland lastig en duur. Ik verwacht dan ook niet dat de WWZ meebrengt dat de concurrentiepositie van Nederland verbetert als vestigingsland vanwege de WWZ. (Eva)

1 0N 1 78

| oktober 2015

ONE QUESTION ASKED


E VA vs ELS

Q: Wat verwacht jij van mediation onder de WWZ? A: Mediators zelf vinden in ieder geval dat de WWZ voor hen nieuwe kansen biedt. Zij wijzen op de verruiming van de hoger beroep mogelijkheid, bijvoorbeeld in ontbindingsprocedures. De snelle, definitieve ontbindingsbeschikking kennen we niet meer. Procedures zullen vaak langer gaan duren. Een snelle mediationprocedure wordt dan volgens hen aantrekkelijker. Ook zou het vanwege de bedenktermijn belangrijker worden om tot een goed gedragen schikking te komen. Ik denk zelf dat mediation door de invoering van de WWZ geen grote vlucht zal nemen. Dit betekent niet dat mediation de komende tijd niet populairder zal kunnen worden. (Els)

1 0N 1

ONE QUESTION ASKED oktober 2015 |

79


TOP

ATHLE TE

MEETS TOP

LAWYER

JAAP STOCKMANN HOCKEY KEEPER NEDERL A NDS ELF TA L BARBARA DE MUNNIKGOOSSENS A DVO CA AT D U U PD EM U N N I K WOUTER KURPERSHOEK JOURNALIST


NEW

MAGNA THE

CH ARTA

INTERVIEWSPL AY THE

INTERVIEW


WAAROM MAGNA CHARTA? EEN BELEV 84

| oktober 2015


LEERGANG ARBEIDSRECHT EDITIE III

PALA

€ 5.500,00

GROTIUS

€ 5.450,00

LEIDEN

€ 4.750,00

TMA

€ 4.950,00

GRONINGER LEERGANG ARBEIDSRECHT

€ 4.950,00

AOM

€ 4.950,00

MAGNA CHARTA

€ 3.900,00

TOTAAL AANTAL PUNTEN: 60 PLUS TENTAMEN

TOTAAL AANTAL PUNTEN: 55 PLUS HUISWERK EN TENTAMEN

TOTAAL AANTAL PUNTEN: 60 PLUS BETOOG EN EXAMEN

TOTAAL AANTAL PUNTEN: 60 PLUS EXAMEN

TOTAAL AANTAL PUNTEN: 60 PLUS EXAMEN

TOTAAL AANTAL PUNTEN: 56 PLUS EXAMEN

TOTAAL AANTAL PUNTEN: 68 PLUS EXAMEN EN EIGEN TIJDSCHRIFT

VING ZEGT MEER DAN 1000 WOORDEN! oktober 2015 |

85


86

| oktober 2015


CARO LI N E

VAN

AT TO R N E Y

AT

GEN T

L AW

AT

BAREN T S KR AN S

oktober 2015 |

87


CAROLINE VAN 88

| oktober 2015


GENT oktober 2015 |

89


U bent reeds een aantal jaren werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Wat is uw grootste succes maar ook uw blunder. Praten over succes en “blunders” is misschien niet des advocaat en in een conservatieve wereld not done, maar het geeft wel een bijzonder goed beeld van de advocaat.

Mijn grootste succes is de goede afloop van een met ontslag bedreigde oudere manager binnen een grote internationale organisatie. Hij had te horen gekregen dat hij vanwege disfunctioneren het bedrijf zou moeten verlaten. Door gedegen inhoudelijk verweer te voeren, niet in te gaan op schikkingsvoorstellen en de verhoudingen goed te houden was het resultaat dat hij een (nog) hogere functie kreeg met (nog) betere arbeidsvoorwaarden. Hij heeft tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd naar wederzijdse tevredenheid bij het bedrijf gewerkt. Mijn grootste blunder beging ik toen ik als beginnend advocaat een te lange toga van kantoor had meegenomen en zelfverzekerd en iets te snel de rechtszaal van het Hof instapte. Daar zaten drie serieuze heren en een griffier. Ik stapte in de zoom van mijn toga, lag lang uit op de grond voor de heren en kreeg de slappe lach. Het spreekt voor zich dat ik voortaan altijd de lengte van mijn toga controleer.

90

| oktober 2015

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werkgever?

Het grootste voordeel voor de werkgever is dat bij cao kan worden afgeweken van de wet, bijvoorbeeld ten aanzien van de te hanteren selectiecriteria in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werknemer? Het grootste voordeel voor de werknemer zal zijn dat hij meer kansen heeft op succes indien hij zich verweert tegen een verzoek van zijn werkgever zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Wat is het grootste nadeel voor de werknemer?

Nadeel voor zowel werkgever als werknemer vind ik dat in het kader van het eindigen van de arbeidsovereenkomst vanwege de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie lang onzekerheid kan blijven bestaan over het al dan niet eindigen van de arbeidsovereenkomst en over de vergoeding(en) die daaraan verbonden kunnen worden. Een vergelijking met het ambtenarenrecht gaat op. In de Memorie van Toelichting bij de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt als nadeel nu juist genoemd dat het in ontslagzaken wel voorkomt “dat een ambtenaar na jaren van inactiviteit of aanvaarding van een werkkring elders met terugwerkende kracht alsnog in dienst blijkt te zijn van de overheidswerkgever, met alle gevolgen van dien.”


Welk artikel in de WWZ zou u willen veranderen en waarom?

7:669 lid 3: De opsomming van limitatieve ontslaggronden doet mij denken aan het ambtenarenrecht waar de limitatieve ontslaggronden als beperkend zijn ervaren. In de praktijk blijkt behoefte te zijn aan ruimere ontslaggronden. Daarom is in de loop der jaren in veel ambtelijke rechtspositieregelingen een ruimere ontslaggrond opgenomen. Het is voor mij daarom niet te begrijpen dat wetgever de h-grond – de andere omstandigheden – beperkt uitlegt. Als de h-grond in de praktijk toch ruimer zal worden toegepast dan de wetgever voor ogen heeft gehad en/ of de rechter al snel meent dat van een verstoorde arbeidsverhouding – de g-grond – sprake is, kan wijziging van artikel 7:669 lid 3 BW achterwege blijven.

Welke uitspraak van de Hoge Raad op het terrein van het arbeidsrecht heeft voor uw praktijk de meeste impact gehad en waarom? Als ik moet kiezen, kies ik voor het arrest Stoof / Mammoet (ECLI:NL:HR:2008:BD1847). Juist als een werkgever niet tot ontslag (WWZ) wil (of kan) overgaan maar de medewerker, tegen zijn zin in, een andere functie wil laten vervullen, is het van belang het stappenplan van de HR goed te volgen. Het kan een effectieve methode zijn om belangrijke wijzigingen in de organisatie ook op arbeidsvoorwaardelijk gebied, te realiseren.

Wat heeft de wetgever nu vergeten te regelen in de nieuwe wet?

Het civiele arbeidsrecht beweegt door de invoering van de WWZ naar het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht, terwijl het ambtenarenrecht al jaren aan het bewegen is naar het meer flexibele civiele recht. Ik begrijp niet waarom er niet voor is gekozen om de rechtsposities van de civiele werknemer en de overheidswerknemer op één lijn te brengen en uit beide systemen – het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht – het beste te halen om zodoende één nieuw rechtssysteem te maken.

Is de nieuwe wet nu echt een verbetering en waarom? Ik betwijfel of de WWZ een echte verbetering is, maar laat ik volstaan met de opmerking dat het een ander systeem is met beperkte mogelijkheden om maatwerk te leveren. In de praktijk is nu juist dat gewenst.

Tip of trap voor de werkgever

Heel cliché, maar doe aan dossieropbouw en beoordeel iedere werknemer met enige regelmaat. Train degenen die beoordelingsgesprekken houden op het durven benoemen van tekortkomingen of ontwikkelpunten.

De Magna Carta is het belangrijkste juridisch document ter wereld. Wat betekent deze reeds 800 jaar oude wet voor u. Het is in de ontwikkeling van ons rechtsdenken een belangrijk document geweest. Eerlijk gezegd speelt de Magna Carta in mijn huidige praktijk geen rol.

oktober 2015 |

91


92

| oktober 2015


“IT SHALL BE LAWFUL TO ANY PERSON, FOR THE FUTURE , TO GO OUT OF OUR KINGDOM, AND TO RETURN, SAFELY AND SECURELY...” Magna Carta Sealed by John, c. 1167-1216, King of England June 15, 1215


POSSUNT QUIA POSSE VIDENTUR “THEY CAN BECAUSE THEY THINK THEY CAN”

94

| oktober 2015


oktober 2015 |

95


96

| oktober 2015


I N GE

D E

L A AT

AT TO R N E Y RU TGERS

AT &

L AW

AT

POS CH

oktober 2015 |

97


INGE DE LAAT 98

| oktober 2015


oktober 2015 |

99


U bent reeds een aantal jaren werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Wat is uw grootste succes maar ook uw blunder? Praten over succes en “blunders” is misschien niet des advocaat en in een conservatieve wereld not done, maar het geeft wel een bijzonder goed beeld van de advocaat.

Naast het feit dat ik een mooi resultaat in een zaak en een tevreden cliënt altijd als een succes ervaar, zie ik het feit dat ik op relatief jonge leeftijd een mooie arbeidsrechtpraktijk heb opgebouwd en partner ben bij een leuk en goed kantoor als een groot succes. Qua blunder kom ik toch uit op het dagvaarden van de verkeerde partij of iets vergelijkbaars. Of misschien dat ik voor een acquisitiegesprek naar een cliënt ging en in plaats van in Rotterdam in Bunnik aan de balie stond. Er was sprake van een kleine miscommunicatie.

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werkgever?

De WWZ heeft voor zover ik dat nu kan overzien niet veel voordelen voor werkgevers. Als een voordeel kan worden gezien dat de vergoeding wettelijk is vastgelegd. Het uitgangspunt is dat de transitievergoeding in de meeste gevallen verschuldigd is. Deze vergoeding kan relatief eenvoudig worden berekend. Dit betekent dat – in tegenstelling tot vóór de komst van de WWZ – de hoogte van de vergoeding snel duidelijk is. De billijke vergoeding zal in principe alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegekend zodat hier in de meeste gevallen geen rekening mee hoeft te worden gehouden. Hier heeft de werkgever echter alleen wat aan als hij ook een goede grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft.

100

| oktober 2015

Wat is in uw ogen het grootste voordeel van de nieuwe wet voor de werknemer?

De WWZ lijkt op het eerste gezicht ook niet erg veel voordelen voor de werknemer te hebben. Het feit dat het niet meer aan de werkgever is om te kiezen welke ontslagroute wordt genomen omdat de wetgever deze keuze al heeft gemaakt, moet wat mij betreft als een voordeel voor de werknemer worden gezien. Ook zijn de wijzigingen die zien op de beëindigingsovereenkomst in het belang van de werknemer. Alleen een schriftelijke vaststellingsovereenkomst is nog geldig. Daarbij heeft de werknemer een bedenktermijn van minimaal twee weken. Ook in geval bijvoorbeeld de nieuwe baan van de werknemer niet door blijkt te gaan, kan hij gebruik maken van dit recht.

Wat is het grootste nadeel voor de werknemer?

Het grootste nadeel van de WWZ voor de werknemer is het feit dat er niet veel te winnen valt. Indien de werkgever een ‘voldragen’ grond heeft en de arbeidsovereenkomst kan beëindigen, valt de vergoeding een stuk lager uit dan vóór de komst van de WWZ. Indien de werkgever geen toestemming van UWV krijgt of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet zal ontbinden, blijft de werknemer bij een werkgever in dienst die eigenlijk van hem af wil en waar hij waarschijnlijk zelf ook niet langer wil blijven. Met andere woorden, het gebrek aan smeerolie in de vorm van een vergoeding die een gebrekkig dossier kan compenseren is een nadeel voor de werknemer. Ook voor de werkgever overigens.


Welk artikel in de WWZ zou u willen veranderen en waarom?

Artikel 7:671 BW. Dit artikel ziet op opzegging met instemming. Ik zie de toegevoegde waarde van deze beëindigingsgrond niet. Dus het artikel zou wat mij betreft geschrapt kunnen worden. De regering beoogde met de opzegging met instemming te voorkomen dat als partijen het eens zijn over het feit dat er een redelijke grond is, de gang naar de kantonrechter of UWV nog gemaakt moet worden. Mijns inziens ligt het voor de hand in deze situatie een vaststellingsovereenkomst te sluiten.

Welke uitspraak van de Hoge Raad op het terrein van het arbeidsrecht heeft voor uw praktijk de meeste impact gehad en waarom?

Binnen het arbeidsrecht heeft privacy mijn bijzondere aandacht. Ik kies hier dan ook het arrest Wennekes Lederwaren (HR 27 april 2001, JAR 2001/95). Dit was het eerste arrest van de Hoge Raad dat zag op de vraag of video-opnamen een zodanige inbreuk maakten op de privacy van de werknemer dat deze opnamen als onrechtmatig moesten worden gekwalificeerd. In dit arrest heeft de Hoge Raad een aantal criteria ontwikkeld die meegenomen kunnen worden bij de beoordeling van de vraag of cameratoezicht gerechtvaardigd is.

Wat is de beste verandering volgens u in vergelijking met de oude wet? Ik vind het een goede verandering dat de ontslagroute wettelijk is verankerd en dat deze keuze niet meer door de werkgever kan worden gemaakt. Als ik wetgever was geweest, had ik alle procedures echter via

de (kanton)rechter laten lopen. Dat is in mijn visie het meest zuiver.

Wat heeft de wetgever nu vergeten te regelen in de nieuwe wet?

Een ruimere mogelijkheid om af te wijken van de transitievergoeding zodat de smeerolie-functie zoals hiervoor genoemd weer terug is.

Is de nieuwe wet nu echt een verbetering en waarom? Nee, de wet is geen verbetering. Ik vind het een goede ontwikkeling dat er eindelijk een verandering is doorgevoerd. Het had wel mijn voorkeur gehad dat een drastischere verandering had plaatsgevonden in plaats van een verandering op basis van compromissen.

Tip or trap voor de werkgever

Tip: In geval van reorganisatie, maak tijdig een account bij UWV aan. Zonder account kunnen geen verzoeken om toestemming bij UWV worden ingediend, ook niet door de advocaat.

De Magna Carta is het belangrijkste juridisch document ter wereld. Wat betekent deze reeds 800 jaar oude wet voor u?

Al eeuwenlang wordt terugverwezen naar de Magna Carta als inspiratiebron voor allerhande grondrechten. Het belang daarvan komt elke dag terug in onze praktijk. 800 jaar oud maar nog steeds actueel dus. Dit blijkt wel uit het feit dat rapper Jay-Z een van zijn albums Magna Carta… Holy Grail noemde, en zei geïnspireerd te zijn door paragraaf 40: „Niemand zullen we de toegang tot het recht ontzeggen.”

oktober 2015 |

101


102

| oktober 2015


“Set your goals high, and don’t stop till you get there.” Bo Jackson - Athlete


FRANGAS NON FLECTAS “THOU MAYST BREAK, BUT SHALL NOT BEND ME”

104

| oktober 2015


oktober 2015 |

105


F O L L O W

106

| oktober 2015


www.avdr.nl

oktober 2015 |

107


108

| oktober 2015


1 ON 1 ONE QUESTION ASKED

CA R O L I N E VA N G E N T VS I N G E D E L A AT

oktober 2015 |

109


C AR OL IN E vs IN GE

Q: Inmiddels zijn alweer bijna vier maanden verstreken sinds 1 juli 2015. Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe? A: Ik merk in mijn eigen praktijk dat (nog steeds) veel zaken geschikt worden. In de meeste gevallen wordt daarbij meer betaald dan de transitievergoeding. De reden hiervoor is meestal dat de werkgever geen ‘voldragen’ grond heeft en het dus niet op een procedure wil laten aankomen. Dat dit een terecht uitgangspunt is blijkt mijns inziens wel uit de (gepubliceerde) rechtspraak. Hoewel deze rechtspraak erg casuïstisch is, durf ik wel de voorzichtige conclusie te trekken dat het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken wegens het ontbreken van een redelijke grond hoger is dan het aantal afwijzingen vóór de WWZ. Uit de rechtspraak volgt ook dat de pro forma ontbinding weer aan populariteit heeft gewonnen. De rechtspraak is op dit (procesrechtelijke) punt nog verdeeld over de mogelijkheden in het kader van de pro forma ontbinding. Uitgangspunt zou wat mij betreft moeten zijn dat de (wettelijke) mogelijkheden om alles wat tussen partijen is afgesproken in een pro forma beschikking neer te leggen voor kantonrechters beperkt zijn. Zo zijn kantonrechters in principe gebonden aan de transitievergoeding en kan alleen bij ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever daarnaast een billijke vergoeding worden toegekend. Verder was er nog onduidelijkheid over de mogelijkheid om een voorwaardelijke ontbindingsverzoek in te dienen. Dit lijkt echter, wat mij betreft terecht, nog steeds tot de mogelijkheden te behoren. (Inge)

1 0N 1 110

| oktober 2015

ONE QUESTION ASKED


IN GE vs C AR OL IN E

Q: De WWZ wordt in bepaalde opzichten wel vergeleken met het ambtenarenrecht. Hoe zie jij dit? A: Ik zie zeker overeenkomsten met het ambtenarenrecht als ik de ontslaggronden bekijk. Ook het ambtenarenrecht kent limitatief opgesomde ontslaggronden. Dat werd als beperkend ervaren. Inmiddels kennen de rechtspositieregelingen een restgrond: “de andere gronden�. In de praktijk heeft zich dit ontwikkeld tot een makkelijk te hanteren ontslaggrond, zeker indien voorafgaand aan het ontslagbesluit onderhandelingen hebben plaatsgevonden en enige tijd is verstreken. De uitspraken van de minister tijdens de parlementaire behandeling van de WWZ en de uitspraken onder de WWZ die al zijn gepubliceerd doen vrezen dat het voor de civiele werkgever moeilijker is geworden de arbeidsovereenkomst te doen eindigen dan voor de overheidswerkgever. De WWZ kan dus het beste worden vergeleken met het ambtenarenrecht van een aantal jaren geleden, maar de praktijk zal het moeten leren. (Caroline)

1 0N 1

ONE QUESTION ASKED oktober 2015 |

111


MAGNA CHARTA NEW SERIES

LEADING MEN ARBITRAGE

RUTGER PLOUM

JUNI 2015

MAGNA CHARTA MAGAZINE

JUNI 2015

MAGNA CHARTA MAGAZINE

TOON VAN MIERLO

NEW SERIES

LEADING MEN ARBEIDSRECHT

Leading Men_Toon van Mierlo.indd 1

18-08-15 09:16

Leading Men_Rutger Ploum.indd 1

LEADING MEN ARBITRAGE

LEADING MEN ARBEIDSRECHT

prof. mr. A.I.M van Mierlo mr. K.E. Mollema prof. mr. M.W. Scheltema

mr. R.E.N. Ploum prof. mr. R.A.A. Duk mr. R. van Arkel

Procederen in een nieuwe jas na KEI.

Nieuwe ontslagwet stagneert arbeidsmarkt.

NEW SERIES FIRST LADIES

NEW SERIES FIRST LADIES

BOUWRECHT

CHANTALLE VAN GOETHEM

APRIL 2015

MEI 2015

MAGNA CHARTA MAGAZINE

MAGNA CHARTA MAGAZINE

OMGEVINGSRECHT ANITA NIJBOER

First Lady_Anita Nijboer.indd 1

19-05-15 17:25

First Lady_Chantalle van Goethem.indd 1

FIRST LADIES OMGEVINGSRECHT

FIRST LADIES BOUWRECHT

mr. M.C. de Smidt mr. A.M. Nijboer mr. drs. F. Onrust mr. E.C.M. Schippers

mr. A.S. Gratama mr. Ch.P.A.Th. van Goethem mr. C. Bekooij

Trend: beladderde ontwikkeling

112

31-07-15 15:00

| oktober 2015

19-05-15 16:18

Cobouw: Gemeente mag niet alle kosten verhalen


LEADING MEN & FIRST LADIES NEW SERIES LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

GERHARD RIJKEN RAADSHEER

MEI 2015

MAGNA CHARTA MAGAZINE

MEI 2015

MAGNA CHARTA MAGAZINE

PIETERJAN VONK RAADSHEER

NEW SERIES LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

Leading Men_Pieterjan Vonk.indd 1

18-08-15 09:18

Leading Men_Gerhard Rijken.indd 1

23-06-15 10:55

LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

mr. A.V.T. de Bie mr. G.J. Rijken mr. drs. P.J.J. Vonk

mr. A.V.T. de Bie mr. G.J. Rijken mr. drs. P.J.J. Vonk

...

Toelichting op de stelling.

NEW SERIES FIRST LADIES

APRIL 2015

MAGNA CHARTA MAGAZINE

OMGEVINGSRECHT FLEUR ONRUST

First Lady_Fleur Onrust_v3.indd 1

LEADING MEN & FIRST LADIES Magna Charta is begin 2015 gestart met de series Leading Men (LM) en First Ladies (FL). Tijdens deze LIVE uitzending bespreken 3 à 4 top juristen een belangrijk juridisch onderwerp onder leiding van Wouter Kurpershoek.

04-06-15 09:43

FIRST LADIES OMGEVINGSRECHT mr. M.C. de Smidt mr. A.M. Nijboer mr. drs. F. Onrust mr. E.C.M. Schippers Due diligence checklist bestuursrecht en omgevingsrecht.

Voor de alumnus van de Academie voor de Rechtspraktijk zijn deze uitzendingen incl. het PO gratis. De artikelen zijn voor iedereen gratis.

oktober 2015 |

113


Colofon

Uitgave Redactie

Academie voor de Rechtspraktijk Etienne van Bladel AriĂŤn Pons Sharon Olivier van Genderen

Ontwerp en realisatie Met dank aan Contactgegevens

Mark Pollema COBRA Museum Amstelveen Academie voor de Rechtspraktijk Interne cursuslocatie Kasteel Waardenburg G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7 (navigatie: nr 1) 4181 AS WAARDENBURG T: 030-220 10 70 Traditionele cursussen T: 030-303 10 70 Webinar cursussen F: 030-220 53 27 E-mail: info@avdr.nl

Advertenties

114

| oktober 2015

Etienne van Bladel


WHATEVER THE WORLD THROWS AT YOU, TAKE IT ON

www.avdr.nl


The saddest thing that I’d ever seen Were smokers outside the hospital doors

Tom Smith


www.avdr.nl


this is magna charta