__MAIN_TEXT__

Page 1

magazine JAAR 5 | juli 2019 | no.107 | www.avdr.nl

MARJOLEINE DE BOORDER & HUUB STAPEL PARTNER DE BOORDER ADVOCATEN

NEDERLANDSE ACTEUR

ARTIKELEN EN INTERVIEWS MET DE BOORDER ADVOCATEN MARJOLEINE DE BOORDER OVER Het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW MAGALI VAN MAANEN OVER Verhuizen met kinderen in (inter)nationale situaties EELCO ANINK OVER Kosten van de huishouding PRISKA VOSKUIL OVER Vaststellingsovereenkomst en fiscale gevolgen

MAGNA CHARTA OP BEZOEK BIJ

DE WAARHEID MORE THEATER PRODUCTIES

MC magazine | De Waarheid

1


2

MC magazine | De Waarheid


MC magazine | De Waarheid

3


4

REGIE

GIJS DE LANGE

REGIE

GIJS DE LANGE

RUURT DE MAESSCHALCK RUURT DE MAESSCHALCK

MC magazine | De Waarheid

HUUB STAPEL HUUB STAPEL

FLORIAN ZELLER FLORIAN ZELLER

NANETTE EDENS NANETTE EDENS

LAURENS SPOOR VERTALING LAURENS SPOOR VERTALING

fotografie: Mark Engelen ontwerp: fotografie: Het Echte MarkWerk Engelen ontwerp: Het Echte Werk

JOHANNA TER STEEGE JOHANNA TER STEEGE


Volg ons ook op social media

@Academie voor de Rechtspraktijk

@avdr_nl

@avdr

Inhoudsopgave

20 08 Marjoleine de Boorder Het toestemmingsvereiste

van artikel 1:88 BW. Wanneer is toestemming van de andere echtgenoot nodig voor het verrichten van rechtshandelingen?

10 Magali van Maanen Bevoegdheid van de rechter en

toepasselijk recht in internationale zaken

Verhuizen met kinderen in (inter)nationale situaties

20 Who is who Marjoleine de Boorder 22 Who is who

Magali van Maanen

24 Who is who

Eelco Anink

26 Who is who

Priska Voskuil

12 Eelco Anink

10

Kosten van de huishouding Huwelijkse voorwaarde met een periodiek verrekenbeding

14 Priska Voskuil

Vaststellingsovereenkomst en fiscale gevolgen

MAGNA CHARTA MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN: Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 5 Citeerwijze: MagnaCM, 2019-107

ONTWERP EN REALISATIE: Melanie Hament Eline van Roosmalen Sander Roeling Kristel Versteegh

REDACTIE: Etienne van Bladel Sharon Olivier van Genderen

CONTACTGEGEVENS: Academie voor de Rechtspraktijk Interne cursuslocatie Kasteel Waardenburg G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7 (navigatie: nr 1), 4181 AS WAARDENBURG

T: 030-220 10 70 Traditionele cursussen T: 030-303 10 70 Webinar cursussen F: 030-220 53 27 E-mail: info@avdr.nl

ADVERTENTIES:

Etienne van Bladel ISBN: 9789462286375 Behoudens door de auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


6

MC magazine | De Waarheid


MC magazine | De Waarheid

7


MARJOLEINE DE BOORDER PARTNER DE BOORDER ADVOCATEN

8

MC magazine | De Waarheid


PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW. Wanneer is toestemming van de andere echtgenoot nodig voor het verrichten van rechtshandelingen? Het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW is in de wet opgenomen om echtgenoten, in het belang van het gezin, tegen elkaar te beschermen tegen het verrichten van rechtshandelingen die een groot financieel risico met zich brengen. Dit geldt bijvoorbeeld voor overeenkomsten die een ondernemer, anders dan in de normale uitoefening van beroep of bedrijf, aangaat als borg of hoofdelijk medeschuldenaar. Marjoleine de Boorder spreekt over dit onderwerp in dit filmpje. Zij gaat in op de mogelijkheid van vernietiging van overeenkomsten, waarvoor de gezinsbeschermende bepaling 1: 88 BW geldt. Tevens geeft zij nuttige tips!

MC magazine | De Waarheid

9


PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Bevoegdheid van de rechter en toepasselijk recht in internationale zaken In internationale situaties rijst altijd de vraag welke rechter bevoegd is om van een geschil tussen (ex) echtgenote kennis te nemen. Wanneer Nederlanders in het buitenland wonen, kan de Nederlandse rechter bevoegd zijn, maar dat is niet in alle gevallen zo. Voor mensen in Nederland, met een andere nationaliteit dan de Nederlandse, is de Nederlandse rechter in de regel de bevoegde rechter. Maar welk recht past die dan toe? Dat kan het Nederlandse recht zijn, maar ook het recht van de nationaliteit van partijen. Het is belangrijk dat men zich laat voorlichten over bevoegdheid en toepasselijk recht.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Verhuizen met kinderen in (inter)nationale situaties Het is niet toegestaan om met minderjarige kinderen te verhuizen zonder de toestemming van de andere ouder die gezag heeft. Dit kan zelfs worden aangemerkt als (internationale) kinderontvoering. Als je toch wilt verhuizen, dan kan er toestemming gevraagd worden aan de rechtbank. Die toestemming treedt dan in de plaats van de toestemming van de andere ouder.

10


MAGALI VAN MAANEN

PARTNER MC magazine | De Waarheid 11 DE BOORDER ADVOCATEN


EELCO ANINK PARTNER DE BOORDER ADVOCATEN

12

MC magazine | De Waarheid


PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Kosten van de huishouding Wat regelt de wet over wie wat moet betalen van de kosten van de huishouding en kun je daarvan afwijken? Wat als één van de echtgenoten teveel heeft bijgedragen? Dit filmpje geeft in het kort antwoord op deze vagen.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Huwelijkse voorwaarde met een periodiek verrekenbeding Huwelijkse voorwaarden bevatten zeer regelmatig een zgn. periodiek verrekenbeding. Zo’n beding bepaalt dat wat er periodiek (bv. jaarlijks) overblijft van het inkomen, nadat de kosten van de huishouding zijn voldaan, tussen de echtgenoten wordt verrekend. Meestal wordt tijdens het huwelijk geen uitvoering gegeven aan zo’n beding. Wat betekent dit bij echtscheiding en waarover moet er dan alsnog worden afgerekend? Dit filmpje geeft in het kort antwoord op deze vagen.

MC magazine | De Waarheid

13


Vaststellingsovereenkomst en fiscale gevolgen door Priska Voskuil Een belangrijke taak voor collaborative

erfgename: Stichting A, gevestigd te Zeist”.

advocaten is een goede en juiste schriftelijke vastlegging van afspraken in een schriftelijke

Op het moment van overlijden had erflater geen

overeenkomst. Meestal wordt gekozen voor

partner.

een vaststellingsovereenkomst om daarmee een einde te maken aan het geschil tussen partijen.

Belanghebbenden zijn een halfzus en een halfbroer

De wet omschrijft de vaststellingsovereenkomst

van erflater. Zij menen dat zij de erfgenamen van

als volgt (7:900 lid 1 BW): “Bij een

erflater zijn. Stichting A meent echter dat zij de

vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter

erfgenaam is.

beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens

De belanghebbenden en Stichting A komen tot een

geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling

schikking. Zij leggen ondermeer het volgende vast

daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij

in een vaststellingsovereenkomst:

van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.” Het is uiteraard belangrijk om in een

“(…)

vaststellingsovereenkomst niets over het hoofd te

De volmachtgevers (…) willen hun geschil in der

zien.

minne oplossen en zijn daarom bereid, voor zover nodig in afwijking van de tussen hen bestaande

In de casus bij rechtbank Zeeland-West-Brabant

rechtsverhouding, hun rechtsverhouding als volgt

(24 mei 2018:3329) speelde het volgende:

vast te stellen respectievelijk de navolgende rechten en verplichtingen hieruit te aanvaarden.

Erflater is in 2013 overleden. Op dat moment was

De verschenen persoon, handelend als

hij ongehuwd, had geen (geregistreerd) partner,

gemeld, verklaart dat haar volmachtgevers een

woonde niet samen en had geen kinderen. Erflater

vaststellingsovereenkomst hebben gesloten

heeft op 1 juni 2001 een testament opgemaakt,

(…) en dat haar volmachtgevers zich bij deze

met de volgende erfstelling: “Ik benoem tot mijn

vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het

enig erfgename mijn partner, (D), thans ongehuwd

geschil omtrent hetgeen rechtens geldt, jegens

en geen geregistreerd partner, met wie ik vanaf

elkaar binden aan een vaststelling daarvan en dat

heden samenwoon en onze samenwoning alsdan

zij daartoe ter finale kwijting van dat geschil zijn

niet duurzaam is verbroken. Voor het geval ik

overeengekomen als volgt:

mocht komen te overlijden tegelijk of na mijn

a. Partijen stemmen in met een zodanige uitlegging

genoemde partner, benoem ik tot mijn enig

van de uiterste wilsbeschikking van [C] dat

14

MC magazine | De Waarheid


PRISKA VOSKUIL

PARTNER MC magazine | De Waarheid 15 DE BOORDER ADVOCATEN


[Stichting A] de enige erfgename van [C] is. (…)

dat hier geen aandacht aan is geschonken. In

Enkel en uitsluitend ter beslechting van hun dispuut

dat laatste geval zal de belastingaanslag een

en ter vermijding van verdere kosten, disputen en/

onaangename verrassing zijn geweest. Een tip die

of procedures zijn partijen in het kader van een

niet vaak genoeg kan worden gegeven: laat altijd

minnelijke regeling overeengekomen dat [C] aan de

even een fiscalist meelezen bij het opstellen van de

volmachtgevers onder 2.a. tot en met 2.c. tezamen

vaststellingsovereenkomst! —

een bedrag in geld gelijk aan een/vijfde deel van het uiteindelijke saldo van de nalatenschap van [C] betaalt. (…).”

Stichting A heeft vervolgens aan de belanghebbenden bij de vaststellingsovereenkomst ruim EUR 40.000 per persoon betaalt. Enige tijd later legt de belastingdienst bij de belanghebbenden een aanslag erfbelasting op i.v.m. betalingen ontvangen krachtens erfrecht in de zin van de Successiewet. De belanghebbenden zijn het hier niet mee eens. Na bezwaar gaan zij in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Wat beslist de rechtbank Zeeland-West-Brabant? Onder verwijzing naar twee arresten van de Hoge Raad uit 1954 en 1969 inzake het “prijsgeven van erfrechtelijke aanspraken tegen betaling” merkt de rechtbank de betalingen aan als krachtens erfrecht verkregen. De duiding van de betaling in de vso door de partijen “enkel en uitsluitend ter beslechting van hun dispuut en ter vermijding van verdere kosten, disputen en/of procedures” doet hieraan niet af, aldus de rechtbank. Partijen zullen t.t.v. het opstellen van de vaststellingsovereenkomst vast hebben stil gestaan bij mogelijke fiscale gevolgen en hierover afspraken hebben gemaakt in een afzonderlijke overeenkomst. Het is echter uiteraard ook mogelijk 16

MC magazine | De Waarheid


MC magazine | De Waarheid

17


V.L.N.R JOHANNA TER STEEGE | EELCO ANINK | MARJOLEINE DE BOORDER HUUB STAPEL | NANETTE EDENS | MAGALI VAN MAANEN PRISKA VOSKUIL | RUURT DE MAESSCHALK

18 MC magazine | De Waarheid


MC magazine | De Waarheid

19


Who is who? MARJOLEINE DE BOORDER Partner | De Boorder Advocaten

Marjoleine de Boorder is oprichter, mediator en

Haar kracht ligt in doortastend handelen (‘doorpakken’):

collaborative divorce lawyer.

het vermogen om alert, professioneel en snel tot resultaten te komen. Complexe zaken, waarbij de tegenstellingen

Zij houdt zich sinds 1992 bezig met het familierecht. In haar

het bereiken van het resultaat in de weg lijken te staan,

praktijk is het accent steeds meer op overlegscheiding

ziet zij als een uitdaging. Door ruimte te geven aan de

en mediation komen te liggen en zij geniet landelijke

persoonlijke motieven en belangen van beide partijen,

bekendheid. Zij heeft de overlegscheiding in Nederland

weet zij veelal een optimaal resultaat te behalen. Ze heeft

geïntroduceerd en is jarenlang voorzitter geweest van

affiniteit met ondernemers: sterke karakters die gewend

de VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals)

zijn hun leven naar eigen inzicht en opvattingen te sturen.

en is lid van de vFAS. Marjoleine maakt deel uit van de Overlegscheiding Randstad waarvan een aantal advocaten, coaches en financials uit de Randstad deel uit maken (www.overlegscheidingrandstad.nl).

20 MC magazine | De Waarheid


MARJOLEINE DE BOORDER & HUUB STAPEL, NEDERLANDSE ACTEUR


MAGALI VAN MAANEN & NANETTE EDENS, NEDERLANDSE ACTRICE


Who is who? MAGALI VAN MAANEN Partner | De Boorder Advocaten

Magali van Maanen groeide op in Nederland, België en in Australië. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Al tijdens haar studie ontwikkelde zij een grote belangstelling voor het personen- en familierecht. Magali was tijdens haar studie studentstagiaire bij De Boorder Schoots en is op 1 april 2006 bij De Boorder Schoots als advocaat in dienst getreden. Met ingang van 1 april 2019 is zij benoemd tot partner van De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators.

Magali spreekt vloeiend Engels en haar belangstelling gaat uit naar internationaal georiënteerde zaken. De juridische puzzel van complexe vraagstukken spreekt haar aan en dit beschouwt zij als de basis van een goed advies. In de praktijk gaat zij oplossingsgericht te werk. Het doel is om op zo efficiënt mogelijke wijze tot een redelijke uitkomst te komen.

Sinds 2011 is Magali als advocaat en mediator aangesloten bij de vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). In 2016 heeft zij de opleiding tot Collaborative Divorce Lawyer (overlegscheidingsadvocaat) gevolgd. Tevens is Magali lid van de International Academy of Family Lawyers (IAFL) en de Vereniging IKO / D.I.A.L. (Dutch International Child Abduction Lawyers).

MC magazine | De Waarheid

23


Who is who? EELCO ANINK Partner | De Boorder Advocaten

Eelco Anink studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam na een commerciële loopbaan in de financiële sector. Tijdens zijn studie raakte hij geboeid door het familie(vermogens)recht. Naast zijn studie was hij werkzaam bij een internationaal advocaten- en notarissenkantoor. Bovendien deed hij als studentassistent wetenschappelijk werk op het gebied van het huwelijksvermogens- en erfrecht. Voor zijn scriptie over samenwoners ontving hij een eervolle vermelding. Na zijn studie is hij onder andere Personen-, Familie- en Erfrecht gaan doceren aan de Universiteit van Amsterdam en was hij korte tijd kandidaat-notaris. Hij is een gepassioneerd, resultaat- en oplossingsgericht jurist. Hij combineert daadkracht met een groot inlevingsvermogen in het persoonlijk verhaal van zijn cliënten. Hij overziet snel

24 MC magazine | De Waarheid

het grotere geheel en gaat tactvol en diplomatiek te werk. Naast vloeiend Engels spreekt hij goed Portugees omdat hij langere tijd in Brazilië verbleef. Met ingang van 1 april 2019 is Eelco benoemd tot partner van De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators. Hij behandelt complexe echtscheidingsen erfrechtzaken en procedeert regelmatig. Eelco maakt deel uit van de erfrechtsectie. Hij is lid van de specialisten Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). Tevens is hij aspirant-lid van de vFAS.


EELCO ANINK & JOHANNA TER STEEGE, NEDERLANDSE ACTRICE


PRISKA VOSKUIL & Ruurt de Maesschalk, NEDERLANDSE ACTEUR


Who is who? PRISKA VOSKUIL Partner | De Boorder Advocaten

Priska Voskuil – van Dijk: Echtscheidingsadvocaat en erfrechtadvocaat voor ondernemers / DGA’s (en hun echtgenoten). Advocaat die u echt bijstaat. Familierecht heeft altijd deel uitgemaakt van de praktijk van Priska Voskuil. Daarnaast heeft zij ruime ervaring opgedaan in de ondernemingsrecht- en arbeidsrechtpraktijk op een advocatenkantoor in nauwe samenwerking met registeraccountants en belastingadviseurs. Priska Voskuil heeft affiniteit met cliënten met een eigen onderneming/ dga’s. Haar ondernemingsrechtelijke ervaring komt daarbij goed van pas. Zij is advocaat- en vFAS scheidingsmediator. Zij investeert in een constructieve samenwerking met haar cliënten om tot een optimaal resultaat te komen. Door haar degelijke voorbereiding, haar inzicht in menselijke verhoudingen en haar bevlogenheid zijn cliënten bij haar in goede handen. U kunt bij Priska Voskuil tevens terecht met vragen over erfrecht. Zij is lid van de vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators), de MfN

/ SKM (Mediatorsfederatie Nederland/Stichting Kwaliteit Mediators) en de VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals (Overlegscheiding). Sinds november 2016 is zij bestuurslid van de VvCP. “Voor zowel ondernemers als particulieren is het zaak de emotionele aspecten te erkennen, maar niet bepalend te laten zijn in de aanpak. Ik ben resultaat-en oplossingsgericht en kan goed samenwerken. Daarom spreekt mediation en collaborative divorce / overlegscheiden mij zo aan, omdat je toewerkt naar een voor beide partijen aanvaardbare toekomstregeling. Soms is dat niet mogelijk en dan weet ik de weg naar de rechter goed te vinden. Iedere cliënt is weer anders en iedere zaak vraagt zijn eigen aanpak. Het is juist die diversiteit aan mensen en inhoud van het werk, die het vak zo aantrekkelijk maakt.”

MC magazine | De Waarheid

27


28 MC magazine | De Waarheid


MC magazine | De Waarheid

29


30 MC magazine | De Waarheid

26 | AVDR webinars abonnement - 2019


16 WEBINARS VAN 1 UUR, LIVE EN ON DEMAND.

JOURNAALS

ERFRECHT & HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

ERFRECHT

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

ERFRECHT I

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT I

ERFRECHT II

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT II

ERFRECHT III

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT III

ERFRECHT IV

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT IV

ERFRECHT V

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT V

ERFRECHT VI

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT VI

ERFRECHT VII

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT VII

ERFRECHT VIII

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT VIII

24 JANUARI 2019 | 09.00-10.00 UUR 12 MAART 2019 | 09.00-10.00 UUR

24 JANUARI 2019 | 10.15-11.15 UUR 12 MAART 2019 | 10.15-11.15 UUR

8 APRIL 2019 | 09.00-10.00 UUR

8 APRIL 2019 | 10.15-11.15 UUR

17 MEI 2019 | 12.00-13.00 UUR

17 MEI 2019 | 13.15-14.15 UUR

5 JULI 2019 | 09.00-10.00 UUR

5 JULI 2019 | 16.00-17.00 UUR

24 SEPTEMBER 2019 | 09.00-10.00 UUR 31 OKTOBER 2019 | 09.00-10.00 UUR 15 NOVEMBER 2019 | 09.00-10.00 UUR

24 SEPTEMBER 2019 | 10.15-11.15 UUR 31 OKTOBER 2019 | 10.15-11.15 UUR

15 NOVEMBER 2019 | 10.15-11.15 UUR

OOK IN 2019 WORDT HET ERFRECHTJOURNAAL EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHTJOURNAAL BIJNA MAANDELIJKS UITGEZONDEN EN GEPRESENTEERD DOOR PROFESSOR FREEK SCHOLS.

€ 800,- EXCL. BTW | 16 PO PUNTEN INSCHRIJVEN

MC magazine | De Waarheid

31


C THIS IS MAGNA CHARTA 32 MC magazine | De Waarheid

Profile for Academie voor de Rechtspraktijk

MC magazine | De Waarheid  

MC magazine | De Waarheid  

Profile for avdr