Page 106

LIEPĀJAS-GROBIŅAS LATVIEŠU AVIĀCIJAS VIENĪBA •

Latviešu nacionālo vienību vācu Gaisa spēku {Luftwaffe) sastāvā nodibināja 1943. gada 4. oktobrī Grobiņas (Bātes muižas) aerodromā Liepājas apkārtnē vācu nakts kauju aviācijas apmācības un komplektēšanas bāzē (Fliejjer-horst)^ ko vācu Gaisa spēku uzdevumā septembra sākumā organizēja bāzes koman­ dieris majors Valters Endress kopā ar vācu administrāciju. Bāzes uzdevums bija igauņu un latviešu lidojošā un tehniskā personāla sagatavošana nacionālajām nakts kauju aviācijas vienī­ bām Austrumu frontes ziemeļu daļā - 1. gaisa flotes sastāvā. Līdz aviācijas bāzes izveidošanai Grobiņas aerodromā un tam piegulošā teritorijā atradās Latviešu leģiona 15. divīzijas prettanku divizions, ko jūlija beigās pārcēla uz Liepāju. No Tallinas uz Grobiņu pārcēla Igauņu aviācijas skolu ar visu tās personālu un iekārtām. Aviācijas skolu Grobiņā reorganizēja un paplašināja ari latviešu lidotāju apmācībai, nosaucot to par Liepājas-Grobiņas AB pakāpes pilotu sagatavošanas skolu

(Fhiffzeußfübrershule AB Libau-Grobin).

Pirmais mēģinājums organizēt latviešu aviācijas vienību vācu Gaisa spēkos 1 9 4 1 . gada jūlijā beidzās neveiksmīgi, jo vācieši vēl atradās savu pirmo uzvaru eiforijā. Tikai 1943. gada jūnijā, pēc Staļingradas sakāves 1942.-43. gadā un Latviešu leģiona nodibināšanas, vācu Gaisa spēku vadība kļuva piekāpī­ gāka un sākās sarunas starp bijušā Latvijas armijas Aviācijas pulka virsnieku pārstāvi pulkvedi-leitnantu Jāni Ruceli un vācu 1. gaisa flotes vadību par Latviešu aviācijas vienības dibināšanu vācu Gaisa spēkos. Tā kā leģionam aviācijas vienība nebija paredzēta, tā nonāca pilnīgā vācu Gaisa spēku pakļautībā. Vie­ nības sastāvu komplektēja kopā ar vācu aviācijas vadību J. Rucelis, kurš bija sakaru virsnieks. Lidojošo personālu vispirms komplektēja no bijušajiem Latvijas kara un aizsargu aviācijas lidotājiem.. Tā kā vairākums no viņiem vēl atradās Austrumu frontē policijas bataljonos un leģionā, bija jāveic liels organiza­ toriskais darbs viņu pārcelšanai uz aviācijas vienību. Bija arī daudz brīvprātīgo no Latvijas aerokluba sporta lidotāju un planieristu vidus. Iesauca tehnikumu absolventus tehniskajam per­ sonālam, kurus apmācīja bijušie Aviācijas pulka tehniskie speciā­ listi. Visiem vēl armijā nedienējušajiem bāzē vispirms bija jāiziet vispārējā jaunkareivju militārā apmācība. Pēc jaunkareivju pamatapmācības viņus sagatavoja dažādās aviācijas specialitā­ tēs - par tehniķiem, motoristiem, aviācijas bumbu uzstādītā­ jiem, elektriķiem u.c. Viss vienības sastāvs bija tērpts vācu Gaisa spēku standarta formastērpos atbilstoši dienesta pakāpēm (vienībā atzina bijušās Latvijas armijas dienesta pakāpes) ar nacionālo krāsu vairodziņu uz formastērpa piedurknes. Tūlīt pēc vienības nodibināšanas tika organizēts 1. latviešu lidotāju lidkurss bijušajiem latviešu lidotājiem vācu lidapmācītāju vadībā lidspēju pārbaudei, uzlabošanai un atjaunošanai, kā ari vācu aviācijas tehnikas iepazīšanai (lidmašīnām «Bücker 131», «Arado 66» un «Gotha 145»). Lidkurss turpinājās līdz 196

1944. gada 2 8 . aprīlim, kad to pabeidza pirmie 23 latviešu vienības lidotāji - 16 virsnieki un 7 instruktori. Viens virsnieks treniņu lidojuma laikā naktī gāja bojā. Astoņi lidotāji no 1. lidkursa turpināja darbu vienībā par lidapmācītājiem. 1. martā no 10 virsniekiem un 5 instruktoriem izveidoja 1. latviešu nakts kauju eskadriļu kapteiņa Alfrēda Salmiņa vadībā, kas 22. martā 15 lidmašīnu sastāvā izlidoja uz Austrumu fronti - lidlauku Vecumos, Latgalē, Krievijas piero­ bežā. Eskadriļa pievienojās 3. vācu nakts kauju grupai (Nacbtschlachtgruppe 3), kas jau iepriekš atradās Vecumu lidlaukā. 2 6 . martā 1. eskadriļa veica pirmo kaujas lidojumu. Eskadriļas kaujas uzdevumi bija traucēt Sarkanās armijas dar­ bību nakts laikā, lidojot atsevišķi vienatnē, nevis grupveida, un bombardējot 50 km aiz frontes līnijas izvēlētus atsevišķus tak­ tiskos mērķus, karaspēka koncentrācijas vietas, štābus, tiltus, dzelzceļus, artilērijas pozīcijas. Atsevišķi lidojumi ilga līdz di­ vām stundām, un labvēlīgos meteoroloģiskajos apstākļos naktī tika veikti pat četri lidojumi. Nemitīgu frontes līnijas maiņu dēļ īslaicīgi izmantoja arī citus piefrontes lidlaukus: Pečoros, Izborskā, Idricā, Daugavpilī. 2 6 . maijā 1. eskadriļu pārvietoja uz jaunu bāzēšanās vietu - Salas lidlauku. Lidojumi tur turpinājās līdz 2 1 . jūlijam. Sajā laikā Grobiņas bāzē beidzās 2. latviešu lidotāju lidkurss, ko pabeidza 4 virsnieki un 12 instruktori, kurus bija pār­ baudījuši un trenējuši latviešu lidapmācītāji. No 2. lidkursa sagatavotajiem lidotājiem izveidoja 2. latviešu nakts kaujas eskadriļu kapteiņa Augusta Graudiņa vadībā. Eskadriļas sastāvu papildināja vēl ar diviem latviešu lidapmācītājiem, kuri izteica vēlēšanos labāk lidot frontē. 26. jūnijā eskadriļa 6 virsnieku un 12 instruktoru sastāvā izlidoja uz Salas lidlauku un pievienojās 1. eskadriļai. No abām latviešu eskadriļām izveidoja 12. nakts kauju grupu ( N S G - 1 2 ) . Par grupas komandieri iecēla vācu kapteini Frerihu Rademaheru (Rademacher). Frontei strauji tuvojoties, abas eskadriļas 2 1 . jūlijā pārcēlās uz • Gulbenes aerodromu, no kurienes bombardēja mērķus jau Lat­ vijas teritorijā - Abrenes, Viļakas un Kupravas rajonā, ari Lietu­ vas virzienā un Daugavpils rajonā. Gulbenes aerodromā abām eskadriļām iznāca bāzēties tikai līdz 29. jūlijam. No šejienes izlidojumos pazuda vairāki lidotāji. Tā kā kritisks frontes stā­ voklis bija izveidojies Jelgavas rajonā, abas eskadriļas pārcēlās uz Kalnciema (Skultes) aerodromu Mārupes pagastā pie Rīgas un tūliņ iesaistījās kaujas darbībā Jelgavas, Ķemeru, Dobeles un Bauskas rajonā. Sajā kritiskajā situācijā Grobiņā 3. latviešu lidkursu bija beiguši nākamie 23 lidotāji - 8 virsnieki un 15 instruktori. Kļuva aktuāls jautājums par nākamās 3. nakts kauju eskadriļas organizēšanu un tās iesaistīšanu NSG-12 grupā kapteiņa Pētera Greiza vadībā. Bet, tā kā pirmajās divās eskadriļās kauju darbības dēļ sāka trūkt lidotāju un lidmašīnu, tika nolemts trešo eskadriļu vairs neveidot un 3. lidkursu

Profile for firmaartcom

Latvija  

dokumentals apkopojums

Latvija  

dokumentals apkopojums

Profile for avastgo
Advertisement