Page 1

PLA DIRECTOR 2007- 2010 VERSIÓ REVISADA novembre 2008

1. BALANÇ D’UN ANY El consell d’administració d’AVANÇSA del 31 d’octubre de 2007 aprovà el pla director per guiar les intervencions del període 2007-2010, que marcaven quatre principals línies d’intervenció, així com els procediments a seguir. LÍNIES D’INTERVENCIÓ LÍNIA 1

COOPERACIÓ/INTEGRACIÓ Participació accionarial en projectes de cooperació i integració empresarial (fusions, adquisicions, aliances empresarials

LÍNIA 2

RECONVERSIÓ/ESTRATÈGIA Participació accionarial en empreses estratègiques (per sector, dimensió o localització) per tal de donar suport a la reconversió del negoci CREIXEMENT Participació accionarial selectiva en empreses radicades a Catalunya amb potencial de creixement i pertanyents a sectors estratègics per a la nostra economia

LÍNIA 3

LÍNIA 4

EQUIPAMENTS INDUSTRIALS Participació accionarial en projectes d’equipament empresarial amb component innovador (parcs empresarials...)

El mateix Pla Director preveia que el seu desplegament tindria un procés d’adaptació i d’aprenentatge a les noves formes de funcionament, que necessitava d’un seguiment i d’una avaluació continuats. Així mateix, hi havia també compromesa la incorporació d’ AVANÇSA a l’engranatge de la SIE i de la nova Agència ACC1Ó. Per tot això, preveia portar a terme un seguiment i efectuar anyalment una avaluació de l’execució i dels resultats.


L’experiència d’aquest primer any ha aportat elements de reflexió, d’ensenyament cara a millorar les intervencions futures. Entre aquests destaquen: 1.

2.

3. 4.

Especificitat de les situacions que obliguen a un tractament singularitzat de cadascuna de les intervencions pel que fa a procediments, formes d’avaluació, acords de socis.... Detecció a l’anàlisi de problemes de gestió i d’estratègia més enllà de les necessitats financeres que són en principi el primer motiu de contacte. Això obliga en molts casos a refer els projectes inicials, a requerir més dedicació des d’AVANÇSA i a dilatar el temps d’anàlisi i negociació. Necessitat de trobar socis i col·laboradors no exclusivament financers sinó també industrials. Circuits recurrents dels projectes que podrien ser atesos més eficaçment i eficientment amb coordinació de l’administració: intra i interdepartamental.

El gir que s’ha produït en el context econòmic i industrial fa aflorar noves urgències i necessitats per l’acció pública i, al mateix temps, obliga a reflexionar sobre els criteris d’elegibilitat aplicables. en la mesura que molts projectes han passat directament a formar part de projectes de crisi. Sembla evident que la situació actual pot portar a deixar fora de consideració inicial projectes que en d’altra conjuntura més favorable podríem ser elegibles, per dues raons: caiguda en la demanda sobre les previsions del pla (amb pèrdues) i desequilibris financers (per les dificultats d’aconseguir recursos). El projecte en aquestes circumstàncies, no superaria ja les condicions prèvies d’elegibilitat. Tanmateix, en l’actual conjuntura la viabilitat del projecte també resulta més dubtosa quan es redueixen les perspectives de negoci i, en conseqüència, amb els mateixos paràmetres de qualitat, una posició conservadora pot deixar-los de banda. Aquest és precisament el que ja està passant en el món del capital privat. Un darrer element a tenir en consideració és que des de l’esfera de govern s’han definit prioritats de la política industrial que delimiten amb més precisió el marc i els criteris d’intervenció d’AVANÇSA.

2. CRITERIS D’ELEGIBILITAT El Pla Director deixava clar que les intervencions d’AVANÇSA havien de ser numèricament reduïdes, tant per la dimensió humana i financera, com per la dedicació tècnica que es volia assignar als projectes. Tot i continuar sent, en general, vàlida aquesta afirmació, durant aquest període s’han produït canvis en la dimensió dels recursos d’AVANÇSA i en les perspectives per al proper any. A la pràctica, s’estan dissenyant actuacions majoritàriament entre 1 i 2 milions d’euros.


A priori, l’elegibilitat d’un projecte no està condicionada per la seva especialització sectorial o tecnològica sinó per la viabilitat econòmica, l’impacte territorial i el potencial de creixement i sostenibilitat. Dintre de les línies d’actuació, els projectes susceptibles d’intervenció han de complir els criteris següents: 1. Ser projectes considerats estratègics. 2. Ser projectes econòmicament i financerament viables Naturalment, totes les intervencions d’AVANÇSA, com a empresa pública han d’estar subjectes a la reglamentació corresponent. Dit això, s’entén per projecte estratègic aquells projectes que contribueixin als objectius estratègics de la política industrial, tal com es defineixen al pla director de política industrial. Per això cal: • Incorporar al pla estratègic de l’empresa un projecte i una despesa associada a recerca, desenvolupament i innovació • Garantir la millora continuada de la productivitat • Garantir l’ocupació de qualitat amb l’atracció i retenció de talent • Incorporar un pla d’internacionalització d’objectius, àrees i actuacions

amb

delimitació

• Mostrar una imbricació en el teixit industrial català (efectes arrossegament endavant i enrere), de tal manera que pugui generar impacte multiplicatiu i efecte demostració • Disposar d’una política de Responsabilitat Social d’Empresa

La coincidència del projecte en zones territorials deprimides o més vulnerables, atorga en l’avaluació primes addicionals als projectes considerats. El segon aspecte, la solvència econòmica i financera del projecte ve avalada per: • Previsió de resultats, • Planificació i el rigor i la qualitat del pla de negoci. Addicionalment, i atès que finalment el projecte necessita una organització empresarial que el faci viable, des d’AVANÇSA, es valora el model empresarial: • Organització de la gestió empresarial • Experiència i lideratge empresarial • Capacitació tècnica de l’equip gestor


En resum, es tractarà de projectes viables econòmicament i financerament, i globalment rendibles, tot considerant el seu impacte social, territorial i estratègic, i tot sota una gestió empresarial exemplar.

Per tant, es fa condició necessària i imprescindible per iniciar el procés: • Comptar amb Informació exhaustiva i fiable de l’empresa i/o dels promotors dels projectes per valorar els riscos (financers, comercials, socials i ambientals) previs a la intervenció, segons la demanda d’AVANÇSA • Disposar d’un pla de negoci o estratègic, que incorpori tots els aspectes requerits per AVANÇSA per fer l’avaluació.

3. FORMA D’ACTUACIÓ 3.1. Aportació temporal AVANÇSA participa dins l’accionariat dels projectes amb una aportació de capital. Les condicions previstes d’aquesta participació són diferents per a les tres primeres línies, orientades a projectes empresarials, i per a la línia 4, d’equipament. En aquest darrer cas, el grau d’implicació i la permanència serà objecte d’anàlisi individualitzada, i per tant, no s’aborda en aquest protocol de caràcter general. Per a les tres primeres línies es marquen uns criteris generals, tot i que, atenent circumstàncies especials, la SIE podrà modificar aquests termes generals. Així doncs amb caràcter genèric, per a les tres primeres línies d’intervenció, AVANÇSA participarà dins l’accionariat dels projectes amb una aportació en el capital social fins un màxim del 25%. El límit mínim de la inversió de la Generalitat és del 5% (article 1 DL2/2002, de 24 de desembre), tot i que s’interpreta en conjunt per tots els organismes que hi participin. És condició indispensable que es faci la intervenció durant un període limitat, a analitzar en cada cas. En general, se situarà entre 3 i 7 anys. Finalitzat aquest període, la resta d’accionistes estaran obligats a la recompra de les accions, en proporció a la seva participació, a no ser que voluntàriament s’acordi un altre sistema.


3.2. Valoració de la participació La valoració de l’empresa a efectes de definir la participació en l’accionariat es farà preferentment a preus comptables, tant en el moment de l’entrada com en el de sortida. En altres casos que la valoració comptable no sembli adient, caldrà instrumentar altres sistemes de valoració, i de rendibilitat de la inversió tot assegurant la simetria entre el moment de l’entrada i el de la sortida. 3.3. Pacte de socis AVANÇSA participa en els projectes en qualitat d’accionista minoritari, i amb determinades condicions que es pactaran abans de l’aprovació de la inversió: Les bases d’aquest compromís són:

A. AVANÇSA participarà durant un període limitat i entrarà i sortirà en les condicions pactades.

B. AVANÇSA s’incorporarà al consell d’administració amb un nombre de consellers amb veu i vot, no inferior a l’aportació de capital. A més, AVANÇSA es reserva el dret a vet per decisions del Consell d’administració que puguin afectar l’aplicació del pla de negoci i/o l’actiu de la companyia.

C. AVANÇSA podrà designar, al seu judici, professionals qualificats i experts independents, per ocupar les posicions del Consell. A més a més, AVANÇSA es reserva el dret a incorporar temporalment algun tècnic dins els òrgans de gestió de les empreses participades, per conèixer directament l’operativa de la gestió i contribuir a prendre decisions si es considera que es dóna una situació de risc especial

D. AVANÇSA acordarà amb l’empresa prèviament a la inversió els aspectes de la gestió que considera essencials per al bon funcionament del projecte i sobre els quals el seu vot al consell d’administració serà vinculant, així com altres requisits de participació en les activitats de l’empresa.


4 . PROCEDIMENT DE DECISIÓ DE LA INVERSIÓ

FASE

ACTUACIÓ

CONTINGUT

1

Contacte des de la SIE en referència a alguna empresa:

ƒ Data ƒ Persona i servei SIE que l’adreça ƒ Contactes empresa ƒ Breu ressenya

OBERTURA EXPEDIENT

ƒ Contrast del projecte amb els criteris mínims per considerar-lo d’interès estratègic

2

PLANTILLES DOSSIER AVANÇSA: Presentació AVANÇSA Dossier Informació

DOC 1.CRITERIS BÀSICS PER L’ELEGIBILITAT

PRESA DE DECISIÓ D’AVANÇSA i justificació si s’escau

DENEGACIÓ (FI EXPEDIENT)

ACCEPTACIÓ PER ESTUDI 3

Contacte inicial amb l’empresa

Presentació d’AVANÇSA i de la forma d’intervenció

DOC 2.FITXA EMPRESA

Presentació del projecte i de l’empresa Provisió de la informació requerida 5

Contactes posteriors i visites a l’empresa

Visita instal·lacions Entrevistes seleccionades dins i fora de l’empresa Informes d’experts, si s’escau

INFORMES EMPRESA ƒ Fotos de les instal·lacions ƒ Resum entrevistes-reunions ƒ Informes especials


6

7

VALORACIÓ D’AVANÇSA I JUSTIFICACIÓ DAVANT COMITÈ D’INVERSIONS

DOC 3. VALORACIÓ TÈCNICA PROJECTE (V.1)

POSICIONAMENT DEL COMITÈ D’INVERSIONS

DENEGACIÓ (FI

EXPEDIENT) ACCEPTACIÓ PER ESTUDI

INFORMACIÓ AL CONSELL ADMINISTRACIÓ D’AVANÇSA

EMISSIÓ DE LA DECISIÓ DEFINITIVA SI ES PRODUEIX L’ACCEPTACIÓ :

8

SIGNATURA DE CARTA D’INTENCIONS PER PART D’AVANÇSA 9

Treball de valoració (due diligence...)

Valoració informació empresa, a partir de la fitxa, de la visita, de l’anàlisi econòmicofinancera Recerca informació mercat i competidors

10

PROPOSTA AL COMITÈ D’INVERSIONS ƒ Resum i proposta ƒ Doc 3. Valoració tècnica projecte (v.2) ƒ Condicions inversió ƒ Documents addicionals (due...)

VALORACIÓ I PRESA DE DECISIÓ DEL COMITÈ D’INVERSIONS. INFORME AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ Proposta d’inversió o de denegació

11

VALORACIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

DENEGACIÓ

APROVACIÓ DEL PROJECTE CONDICIONADA ALS INFORMES PRECEPTIUS FAVORABLES 12

INFORMES PRECEPTIUS Dpt. Economia i Finances

DENEGACIÓ

APROVACIÓ DEFINITIVA . ACORD DE GOVERN

Pla director 2007-2010  

Pla director 2007-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you