Page 1

Jaarverslag

2

0

1

1

Vertrouwen in onze kracht OOK en ouders

OOK JV2011def.indd 1

OOK en personeel

OOK en Apeldoorn

Buitenschoolse opvang

10-05-12 09:40


Vertrouwen in onze kracht Bovengemiddelde kwaliteit tegen een gemiddelde prijs Kinderopvang OOK blijft zich, zoals iedereen al bijna 20 jaar van ons gewend is, 100% inzetten voor haar netwerk van kinderopvanglocaties met alle vormen van kinderopvang die denkbaar zijn. Wij zien dit als een maatschappelijke verantwoordelijkheid en vinden dat de kinderopvang voor ieder kind toegankelijk moet blijven. De krimpende markt waarin wij ons bevinden, biedt ook uitdagingen. Wij hebben altijd onze pijlen gericht op de pedagogische kwaliteit en dat blijft ook ons speerpunt. Een wereld te ontdekken, met persoonlijke aandacht voor elk kind. Maatwerk om te zorgen dat elk kind zich met plezier bij ons verder kan ontwikkelen. Goede afstemming met de ouders, maar ook met scholen zodat ĂŠĂŠn doorgaande ontwikkelingslijn wordt geborgd. Er vindt op onderwerp direct overleg plaats met vertegenwoordigers van oudercommissies en/ of klankbordgroepen van ouders. Er zijn nu meer mogelijkheden voor flexibele opvang en ook de openingstijden worden zonder meerkosten verruimd. Bovengemiddelde kwaliteit tegen een gemiddelde prijs, dat is onze stelregel.

In 2011 zijn er veel maatregelen genomen om te zorgen dat de prijs gemiddeld gehouden kan worden. Maatregelen niet in de dagelijkse opvang, maar in de randvoorwaarden daaromheen. Tevreden ouders De periodieke tevredenheidmetingen onder ouders laten onverminderd goede cijfers zien. En dat willen wij zo houden. Wat kunt u van ons verwachten: onze vaste pedagogisch medewerkers en ons pedagogisch team inclusief het intensieve begeleidingsen trainingspakket. Het workshopgerichte werken waardoor kinderen in alle locaties naast hun dagelijks spel- en speelgoed telkens nieuwe uitdagingen krijgen. Het volgen van het welbevinden van de kinderen. Aandacht voor de natuur en buiten spelen. De uitdaging voor 2012 De markttendensen voor 2012 zien er niet gunstig uit. Dit vraagt van de organisatie dat er scherp gestuurd wordt op de kostenbeheersing zodat de kosten in lijn blijven met de (afnemende) vraag. Klanten kunnen

echter blijven vertrouwen op onze kwaliteit. De reeds ingezette intensivering van de klantencontacten zal zorgen voor blijvende aansluiting van ons aanbod bij de wensen van de ouders. In tijden van bezuiniging geen exclusieve nieuwe projecten, maar uitgaan van onze kracht en deze waar mogelijk nog meer versterken. Met open vizier naar de wereld om ons heen: versterken van onze samenwerking met andere partners (scholen, buurtwerk, verenigingen). Flexibilisering en maatwerk waar mogelijk. En bovenal: plezier in wat we doen ! Helga Fidder, directeur

3

7

8

11

13

OOK en

OOK en

Buitenschoolse

Personeel

Financieel

ouders

Apeldoorn

opvang

OOK JV2011def.indd 2

jaarverslag

10-05-12 09:40


1

OOK en ouders

Sinds de opheffing van de Centrale Oudercommissie in 2010, wegens gebrek aan belangstelling, voeren de verschillende oudercommissies weer zelf het adviesrecht uit. Op onderwerpen worden zij in elk geval schriftelijk geraadpleegd. In 2011 werd gestart met mondeling overleg, op uitnodiging, op onderwerp. Zo brainstormde een vertegenwoordiging van de oudercommissies met stafmedewerkers over de klachtenprocedure. Ouders gaven aan graag met direct betrokkenen hun klachten/ signalen te willen bespreken. Dat blijft ook uitgangspunt van de nieuwe werkwijze. Daarnaast werd een klachtenfunctionaris aangesteld. Zij zal leidinggevenden ondersteunen bij het afhandelen van klachten. Door het centraal opbouwen van dossiers kunnen verbetersuggesties meer organisatiebreed gebruikt worden. Aan het eind van het jaar organiseerde het MT een bijeenkomst over de achtergronden van het financiële beleid en de prijs van 2012. De aanwezigen gaven aan de open-

heid zeer op prijs te stellen waardoor zij een gefundeerd advies konden geven. In 2012 worden op alle kinderdagverblijven ouderavonden georganiseerd met als thema “de klant is koning”. Op deze manier kan per kinderdagverblijf het aanbod nog beter op de wensen van de ouders worden afgestemd. Het voortdurend meten van de klanttevredenheid en het vergaren van de mening van ouders over ons aanbod, alsmede een goed functionerende klachtenregeling stelt ons in staat om goede feeling te houden met onze klanten. Een aantal keren per jaar wordt er een analyse gemaakt van de gegevens uit de klanttevredenheidsonderzoeken en de klachtenregistratie. Op grond van deze analyses worden altijd weer verbeteracties in gang gezet. Dit alles met als doel de tevredenheid van onze klanten te verhogen.

Maatwerk Van verschillende kanten krijgen wij het verzoek voor meer maatwerk. In 2011 werd het al mogelijk om ook vanuit het kinderdagverblijf aan te sluiten bij de voorschoolse opvang van in scholen gevestigde BSO’s. In 2012 gaat een aantal locaties experimenteren met het verruimen van hun openingstijden. Het bijzondere daaraan is dat, zolang ouders niet meer dan het standaard aantal uren (10 voor de kinderdagverblijven) gebruiken, er geen extra kosten in rekening gebracht worden. Door de terugloop in de bezetting worden ook de mogelijkheden voor afname van opvang volgens wisselend rooster groter. In 2012 zullen de mogelijkheden voor digitale communicatie en inschrijven via de website verbeterd worden. 

Inmiddels is vanuit heel Nederland belangstelling voor de Apeldoornse vertaling van het Sterrenschoolconcept, niet alleen op informatiebijeenkomsten, maar ook vanuit de media.

Kwaliteit Denk hierbij aan deskundigheidsbevordering, werken vanuit een doordachte pedagogische visie, kwaliteitsmetingen en heldere procedures.

K I N D E R O P VA N G O O K e e n w e r e l d t e o n t d e k k e n

OOK JV2011def.indd 3

Ontdekt u met ons mee?   33

10-05-12 09:40


De extra’s van Kinderopvang OOK Natuurlijk Buitenspelen Genieten van de natuur Als afsluiting van de zomervakantieperiode trokken donderdag 11 augustus ruim 120 kinderen van verschillende BSO’s van Kinderopvang OOK naar Park Berg en Bos voor een dagdeel natuurbeleving. Dit uitje paste helemaal in het thema ‘natuurlijk spelen’ dat dit jaar centraal staat bij alle locaties van Kinderopvang OOK. Na een ontdekkingswandeling door het park, waarbij de bloemetjes en de beestjes nauwkeurig werden bekeken, hebben de kinderen van zelf gesprokkeld hout hutten gebouwd. Als lunch konden ze hun eigen broodjes roosteren boven een kampvuur op de grote bosweide.

In 2011 kreeg kinderdagverblijf Dikke Maatjes een echte speel- en ontdektuin. In de nieuwe tuin zijn maar weinig tegels en veel groen: wilgentunnels, plantenbeleefmuur, klauterheuvels, 2 konijnen, een watertap met kronkelbeekje, rode bessenstruiken, bloemenveldjes. Planten en struiken prikkelen de zintuigen. Er zijn kiwi’s om te snoepen, lindebloesem om geurige thee mee te maken, de katjes van wilgen om te voelen. Alle soorten zijn inheems en zijn hierdoor heel aantrekkelijk voor vlinders, hommels, vogels en anderen dieren om te vertoeven. De tuin is zo ontworpen dat er in elk seizoen veel te beleven valt. Voor de baby’s is een licht glooiende grasheuvel aangelegd waar ze tegenaan kunnen liggen of op kunnen kruipen. Het was de bedoeling dat alle kinderdagverblijven zo’n tuin zouden krijgen, maar door de marktontwikkelingen zijn deze plannen bijgesteld. In 2012 komen nog uitgebreide tuinen bij de nieuwe onderkomens van De Toermalijn en De Kindertuin en bij Kindervilla Roezemoes Alle medewerkers volgden wel de training ‘natuurlijk spelen’. Op alle locaties zal daarom gericht aandacht zijn voor het spelen in en ervaren van de natuur en het gebruik maken van materialen en producten die de natuur te bieden heeft.

‘natuurlijk spelen’ 44

OOK JV2011def.indd 4

Jaarverslag 2011

Vertrouwen in onze kracht

10-05-12 09:40


Workshopgericht werken Bij de kinderdagverblijven en BSO’s van Kinderopvang OOK wordt workshopgericht gewerkt. Dit betekent dan naast het standaardpakket van spelmateriaal, creatieve activiteiten en het (natuurlijk) buitenspelen extra activiteiten worden aangeboden. Kinderen kiezen zelf waar ze aan mee willen doen. Veel van deze programma’s worden door eigen medewerkers verzorgd (variërend van koken tot dans, timmeren tot digitaal foto’s bewerken, sportactiviteiten en nog veel meer). Op verschillende BSO’s worden ook activiteiten verzorgd door professionals van buiten de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan viool- of pianoles, basketbal, tennis- of zwemles, judo, theater, zelfverdediging enz. De Adventure BSO’s en de 10+ groep hebben daarnaast natuurlijk hun specifieke programma’s. 

Grensverleggend

Facebook

onze slogan is niet voor niets

Dialoog met de klant en iedereen laten meebeleven wat er in de kinderopvanglocaties te beleven valt. Dat waren twee uitgangspunten waarom Kinderopvang OOK na de zomer voorzichtig startte met een facebookpagina. Het is de bedoeling om deze in 2012 nog meer interactief te maken door opvoedtips te plaatsen. Uiteraard zijn tips en vragen van ouders van harte welkom. 

“een wereld te ontdekken”. Wij zijn constant op zoek naar inspiratie, vernieuwing en originaliteit.

K I N D E R O P VA N G O O K e e n w e r e l d t e o n t d e k k e n

OOK JV2011def.indd 5

Ontdekt u met ons mee?   55

10-05-12 09:40


De extra’s van Kinderopvang OOK Opvoedtips gebundeld

Peuterhuizen

Veel dagelijks voorkomende, minder plezierige gedragsuitingen van jonge kinderen, hangen samen met hun ontwikkelingsfase. Denk bijvoorbeeld aan schoppen, bijten, slaan, niet doen wat je vraagt. Dit gedrag is meestal tijdelijk, maar kan soms echt een probleem zijn dat overwonnen moet worden. De afdeling Kwaliteit van Kinderopvang OOK ontwikkelde speciaal voor ouders een boekje vol praktische handvaten volgens duidelijke schema’s. Het is gebaseerd op de opvoedkaarten die de medewerkers gebruiken.  

Kinderopvang OOK kent veel contractvormen voor peuters. Kinderen van 2-4 jaar kunnen hele dagen terecht in kinderdagverblijven, halve dagen bij de peuteropvang, 3 á 3,5 uur per dag in de peuterspeelzalen en in speciale peuterkleutergroepen. Op sommige plaatsen kunnen ouders kiezen uit meerdere contractvormen onder een dak. In die gevallen spreken we van ‘peuterhuizen’. In de praktijk is er sprake van één programma voor de kinderen, maar aan ouders de keus op welke tijden ze van de opvang gebruik willen maken. De combi van opvangtijden en de invulling van het programma kunnen per peuterhuis verschillen. 

439

Partner in de opvoeding

8 447

Hoe je het ook wendt of keert: op het moment dat een kind gebruik maakt van een kinderopvangvorm krijgt het er opvoeders bij. Ouders zijn en blijven uiteraard leidend in de opvoeding van hun kind. Maar de medewerkers van Kinderopvang OOK denken graag met hen mee. Zij zien immers heel veel kinderen en kunnen ouders bij staan met raad en daad. In de dagelijkse contacten kunnen ouders en medewerkers hun vragen en ideeën uitwisselen. Ouders hoeven niet tot een 10 minutengesprek te wachten als zij iets met de medewerkers willen bespreken, maar kunnen altijd een afspraak maken voor een tussentijds gesprek. Indien nodig kan het pedagogisch team worden ingezet om een kindje in de groep te observeren om zo tot een gerichter advies of tips te kunnen komen. 

64 

OOK JV2011def.indd 6

Jaarverslag 2011  Vertrouwen in onze kracht

10-05-12 09:40


2

OOK en Apeldoorn

Aanzet tot integraal kindcentrum Met de start van een peutergroep en BSO in een vleugel van de school is in het nieuwe schooljaar een eerste aanzet gegeven voor het opstarten van een integraal kindcentrum bij PCBS De Ploeg. Integraal betekent dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de nabije toekomst als een team samen werken. Peuters kunnen al deelnemen aan onderdelen van het programma van groep 1 (uiteraard aangepast aan hun mogelijkheden en interesses). Pedagogisch medewerkers van de BSO zullen straks als onderwijsassistenten helpen in de klassen. Na de schooluren kunnen de kinderen onder BSO tijd bijvoorbeeld creatief doorwerken aan projecten waar ze onder schooltijd mee bezig zijn geweest, maar ook huiswerk maken. Gedurende de hele dag zal de kanjermethodiek gericht op sociale vaardigheden worden toegepast.

Met 3 jaar naar school Begin 2011 hervatten Kinderopvang OOK met Leerplein055 met subsidie van de POraad het project peuter-kleutergroepen. Hierbij werd voortgeborduurd op het project dat in 2008 startte, maar moest worden gestopt omdat de gemeente de subsidie stopzette. Nieuw is dat alle ouders met kinderen van 3 jaar hun kind kunnen aanmelden, terwijl voorheen de selectie door de peuterspeelzalen werd gedaan. Elke ouder die vindt dat zijn kind al aan nieuwe uitdagingen toe is,

Doorgaande ontwikkelingslijn Alle peuters van Kinderopvang OOK (ongeacht de opvangvorm) die de overstap naar een basisschool in Apeldoorn maken, krijgen een formulier vol gegevens mee. Pedagogisch medewerkers geven aan de hand van een lijst met items over de ontwikkeling van elk kind (bijvoorbeeld op het gebied van taal, motoriek en zelfstandigheid) hun ervaringen met de peuter weer. Bovendien staat beschreven welke benaderingswijze het beste bij het kind past om het kind op zijn gemak te stellen. De leerkrachten van groep 1 kunnen op deze manier meteen verder borduren op vaardigheden die de kinderen al hebben opgedaan. Zo wordt de over-

K I N D E R O P VA N G O O K e e n w e r e l d t e o n t d e k k e n

OOK JV2011def.indd 7

of dat het juist extra stimulans als voorbereiding op de basisschool nodig heeft, kan zijn kind inschrijven. In het project is extra aandacht voor ouderbetrokkenheid. Als ouders meer weten over de manier van werken en vooral het aanbieden van taal kunnen de kinderen zich nog beter ontwikkelen. Er wordt tevens een monitor ontwikkeld waarmee de effecten van het vroeg naar school gaan op de ontwikkeling van het kind gemeten kan worden. Als het project bij de 3 scholen (Het Gilde, Martin Luther King en Sterrenschool Apeldoorn) goed verloopt,

zullen ook andere Leerpleinscholen samen met Kinderopvang OOK dit concept gaan aanbieden. Ook bij KBS De Zonnewende werd een 3+ variant gestart. Dit is een Peuterhuis dat een speciaal programma biedt voor kinderen die wat meer willen en kunnen. In een kleine groep van 8 kinderen wordt spelenderwijs kennis gemaakt met materialen en methoden van de basisschool. De Zonnewende is een Daltonbasisschool. De werkwijze van Kinderopvang OOK sluit daar goed op aan.

gang van kinderopvang naar basisschool verkleind en de ontwikkelingslijn van de kinderen niet onderbroken.

kinderopvang en onderwijs, nadruk op rekenen, taal en lezen en een scala aan activiteiten buiten de schooltijden om (ook in samenwerking met organisaties in de buurt). Vanuit het hele land werd Sterrenschool Apeldoorn bezocht door organisaties die meer over de werkwijze wilden leren. Sterrenschool Apeldoorn haalde ook de landelijke media zoals de Volkskrant, radio 1, de NOS en het jeugdjournaal. In 2012 zullen Kinderopvang OOK en Leerplein055 een tweede Sterrenschool starten: Dalton Sterrenschool De Vliegenier in de wijk Zuidbroek.

Sterrenschool succes In 2010 startten Kinderopvang OOK en Leerplein055 de eerste echte Sterrenschool van Nederland. Sterrenschool Apeldoorn heeft inmiddels bewezen in een behoefte te voorzien. Het aantal kinderen verdubbelde bijna ten opzichte van de start in 2010, naar 112 eind december 2011. Kinderen komen uit heel Apeldoorn en nabijgelegen dorpen. Ouders kiezen bewust voor de Sterren: de school is het hele jaar open, maatwerk zowel voor het kind als in schooltijden, één team van medewerkers

sterrenschool apeldoorn

Ontdekt u met ons mee?

77

10-05-12 09:40


3

BSO

Adventure BSO’s Naast 2 nieuwe “gewone” BSO’s (bij basisschool De Touwladder in Ugchelen en bij basisschool De Tweede Stee in Loenen) zijn er ook 2 Adventure BSO’s gestart: In Berg en Bos Adventure BSO Het Loo (bij scoutinggroep WIIILBL) en in De Maten Adventure BSO De Maten (op het terrein van scoutinggroep Hertog van Gelre). Bij deze laatste BSO zijn alle kinderen vanaf 7 jaar, ongeacht van welke school ze komen of welke andere BSO ze al bezoeken welkom. Beide BSO’s maken gebruik van de ervaring die werd opgedaan met Adventure BSO De Woudkeien die in 2010 startte in Ugchelen. Adventure BSO’s zijn speciaal voor kinderen van 8-13 jaar: kinderen die bruisen van ideeën, die deze graag samen met hun vrienden willen uitvoeren, die houden van de natuur, die graag buiten (in het bos) activiteiten doen. De materialen die buiten

verzameld zijn, kunnen binnen ontleed of creatief verwerkt worden. Naast de “natuurlijke” zaken zijn er ook algemene 8+ activiteiten: digitale fotografie, een eigen website bouwen, dans, theater, koken en bakken.

De pedagogisch medewerkers geven de kinderen de ruimte voor hun ideeën. Letterlijk en figuurlijk: niet kinderen constant op hun vingers kijken, maar wel altijd in de buurt om te helpen of mee te denken.

Stabiliteit bij het gastouderbureau Na het hectische jaar 2010 is 2011 een relatief rustig jaar geweest voor het gastouderbureau. Nu alle gastouders al een verplichte opleiding hebben, is besloten de basiscursus aan te passen. Deze bestaat voortaan uit 2 avonden. Een avond is gericht op alle zakelijke aspecten van het werken als gastouder, de andere is gericht op het goed communiceren.

Diversiteit en maatwerk ‘Bij Kinderopvang OOK krijgen kinderen en personeel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen intiatief en kennisdeling.’

84

OOK JV2011def.indd 8

De tevredenheid van de klanten is onverdeeld hoog gebleven, gemiddeld over het hele jaar een 8,4. Het ziekteverzuim onder de medewerkers is laag, slechts 0,6 %. De GGD inspectie aan het eind van het jaar gaf aan dat het gastouderbureau aan alle voorwaarden voldoet, de GGD had geen enkele aanmerking. In die zin heeft het gastouderbureau een dikke 10 gekregen! Het gastouderbureau had gehoopt op een lichte groei, maar heeft dit in 2011 niet kunnen realiseren. Er is een lichte afname geweest van het aantal koppelingen, van 233 naar 230 op 31 december. Nu, in 2012 zien we de vraag naar gastouderopvang weer voorzichtig aantrekken. Het gastouderbureau ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Tevredenheid onverdeeld hoog Jaarverslag 2011

Vertrouwen in onze kracht

10-05-12 09:40


Alle teams van de BSO’s volgden de cursus ‘Hé doe je mee! Kinderparticipatie bij de BSO’

Kinderparticipatie

Kinderen de baas

Kinderparticipatie betekent dat kinderen actief betrokken worden bij en inspraak krijgen in allerlei zaken die hen aangaan bij de BSO. Dit is een van de speerpunten bij de BSO’s van Kinderopvang OOK. Als kinderen geen zin hebben om uitgebreid over dingen te praten, worden zij op speelse of creatieve manieren uitgedaagd om hun mening en wensen kenbaar te maken. Alle teams van de BSO’s volgden de cursus ‘Hé doe je mee! Kinderparticipatie bij de BSO’. Deze leverde de pedagogisch medewerkers 101 speelse en praktische tips op waarmee veel teams direct aan de slag zijn gegaan. In de wijk Osseveld/Woudhuis werd zelfs een aparte 10+ groep gestart. 

In De Regenboogschool aan de Keerkring creëerde OOK een echte “Megakidsgroep”, waar inspraak regel nummer 1 is. Kinderen willen vanaf een jaar of 9 niet meer constant op hun vingers gekeken worden. Verhalen deel je niet met je juf, maar met je vrienden. Je weet zelf wanneer je iets wilt eten en drinken en kunt samen prima bedenken hoe je een groep in kunt richten. En dan ga je natuurlijk ook zelf mee om de spullen te kopen. Als je zin hebt, kan je je huiswerk bij de BSO maken, zodat je daar thuis niet meer naar hoeft om te kijken. De kinderen bepaalden dus hoe de groep is ingericht, de pedagogisch medewerkers hielpen de kinderen van harte mee! 

Tevredenheidsonderzoek BSO Kinderopvang OOK peilt doorlopend de mening van haar klanten. Dit gebeurt bij de start en het verlaten van de opvang. Een keer in de 4 á 5 jaar wordt daarnaast een groot klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle klanten van een werksoort. In 2011 gebeurde dit bij de BSO. Ouders bleken over het algemeen erg tevreden te zijn over de opvang bij de BSO (gemiddelde tevredenheid per locatie: 7,8) Ongeveer 1/3 van de ouders gaf de pedagogisch medewerkers voor de omgang met hun kind een 9 of een 10! Over het algemeen liggen de scores hoger dan bij het klanttevredenheidsonderzoek in 2004. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. We investeren veel in kwaliteit en zijn blij dat terug te zien in de tevredenheidscijfers. 

K I N D E R O P VA N G O O K e e n w e r e l d t e o n t d e k k e n

OOK JV2011def.indd 9

Ontdekt u met ons mee?   99

10-05-12 09:40


31-12-2011 Vacatures

Aantal kinderen per werksoort werksoort

aantal

Aantal locaties per werksoort

totaal

vervuld

niet vervuld

Vervallen

KDV 1195

PM KDV 6 6 0 0 KDV 15

BSO 1774

PM

TSO 1923

PM TSO 0 0 0 0 PSZ 12

VSO 172

PM PSZ 1 1 0 0

POV 4

PSZ 452

PM POV 0 0 0 0

peuter/kleutergr. 3

gob 230

peuterhuizen

BSO

33

24

7

2

ADM GOB 0 0 0 0

Peuter/kleutergroepen 20

ADM CK 5 5 0 0

totaal aantal

5766

totaal

Aantal stagiaires in scholingsjaar 2011-2012 12

Eerste jaars stagiaires PW

BSO 31

45

36

7

totaal aantal

2 67

2

Leeftijdsopbouw hele organisatie 31-12-2011

Personeelsleden in dienst 31-12-2011

15 t/m 24

vrouwen

439

90 / 20%

Tweede jaars stagiaires PW

20

25 t/m 34

119 / 27%

mannen

8

Derde jaars stagiaires PW

22

35 t/m 44

113 / 25%

totaal

447

Vierde jaars stagiaires PW Stagiaires niveau 2

45 t/m 54

1

55 t/m 64

8

Administratieve functies

85 / 19%

65 en ouder

4

Totaal

39 / 9% 1 / 0%

totaal

HBO stagiaires (pedagogiek, CMV) 2

totaal in FTE’s  211,64

447 / 100%

69

In & uit dienst 2011

in dienst uit dienst

vrouwen 57 65 mannen 7 9 totaal 64 74 Leeftijdsopbouw + aantal medewerkers per werksoort 31-12-2011

pers.

PSZ % fte’s

pers.

KDV % fte’s

BSP/TSO/VSO pers. % fte’s

pers.

POV % fte’s

Flexbureau pers. % fte’s

15 t/m 24

0

23 13

19 19

0 0

32 60

25 t/m 34

4 15

79 46

19 19

0 0

9 17

35 t/m 44

9 33

41 23

29 28

2 20

4 8

45 t/m 54

9 33

23 13

26 26

2 20

6 11

55 t/m 64

5 19

9 5

8 8

6 60

1 2

27 100 11,7

175 100 108,6

101 100 34,8

10 100 5,3

GOB % fte’s

Staigiares (3de) pers. % fte’s

L. zieke medew.* pers. % fte’s

1 2

65 en ouder totaal

pers.

CK % fte’s

pers.

53 100 7,7

* Langdurig zieke medewerkers

15 t/m 24

1 2

0 0

14 88

1 10

25 t/m 34

5 10

0 0

2 13

1 10

211,64 totaal

35 t/m 44

21 43

2 33

0 0

5 50

FTE hele organisatie

45 t/m 54

14 29

2 33

0 0

3 30

55 t/m 64

8 16

2 33

0 0

0 0

49 100 37,6

16 100

65 en ouder totaal

104 

OOK JV2011def.indd 10

6 100 3,4

0

10 100 3,1

Jaarverslag 2011  Vertrouwen in onze kracht

10-05-12 09:40


rt

39

47

4

Personeel

Functioneler Jaarlijks worden er met alle medewerkers functioneringsgesprekken gevoerd. In 2011 is er aandacht besteed aan een verbetering van de structuur van deze gesprekken. Leidinggevenden hebben meer ruimte gekregen om de functioneringsgesprekken naar eigen inzicht vorm te geven en per medewerker beter in te spelen op de individuele situatie. 

Competentiescan Met nieuwe medewerkers wordt nog voordat zij daadwerkelijk aan de slag gaan een competentiescan gemaakt. Deze competentiescan legt de basis voor toekomstige beoordeling van het functioneren van de medewerker en brengt eventuele aandachtspunten aan het licht, zodat medewerker en leidinggevende hierop kunnen inspelen en de gevraagde competenties kunnen ontwikkelen. 

Daling ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2011 voortvarend aangepakt. Met de introductie van een meer op de individuele medewerker toegepaste aanpak (maatwerk), nieuwe afspraken met de arbodienst en een meer open en op werkhervatting gerichte benadering is

het verzuim met ruim 3% afgenomen. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om medewerkers die fysieke of geestelijke overbelasting ervaren, al dan niet werkgerelateerd, te hulp te schieten voordat de overbelasting tot daadwerkelijk verzuim leidt. 

Video interactie begeleiding Alle medewerkers krijgen gemiddeld eens in de 2 jaar door video-opnames inzicht in het eigen functioneren. Deze Video Interactie Begeleiding (VIB) wordt verzorgd door speciaal hiertoe opgeleide medewerkers. De pedagogisch medewerkers worden tijdens hun werk op locatie gefilmd. De video-opnames worden naderhand met de individuele medewerkers besproken, waarbij terugkoppeling wordt gegeven over het functioneren: wat ging goed en eventueel: wat kan er beter. Het effect van de VIB is over 2011 duidelijk zichtbaar geworden, zowel in hogere scores op de kwaliteitsmonitor als in de medewerkertevredenheid. Naast de VIB is in 2011 ook het interne scholingsaanbod voor pedagogisch medewerkers aangepast: op verzoek zijn diverse cursussen inhoudelijk verdiept, zoals de cursus creatief en ervaringsgericht werken. 

Pedagogisch specialisten In 2011 werd Kinderopvang OOK 15 pedagogisch specialisten rijker. De groep volgde het afgelopen jaar bij het ROC een speciaal voor (en met) Kinderopvang OOK op maat gemaakte opleiding op MBO 4 niveau. De pedagogisch specialisten zullen samen met hun eigen leidinggevenden een plan maken hoe hun expertise (in eerste instantie binnen de eigen unit) ingezet kan worden. 

Efficiëntere personeelsplanning Uit het oogpunt van kostenbeheersing en om in te spelen op een krimpend vraagaanbod, is de inzet van uitzendkrachten in 2011 kritisch gevolgd. Door de inzet van flexibel inzetbare medewerkers centraal te gaan plannen, een relatie te leggen tussen kind- en personeelsplanning en met een flexibele werkhouding van alle pedagogisch medewerkers, is de inzet van uitzendkrachten tegen het einde van 2011 overbodig geworden terwijl tegelijkertijd de personele bezetting is verbeterd.  

Betrokkenheid ‘Door individuele contacten en constante cyclus van welbevinden- en tevredenheidsmetingen weten wij wat er bij onze kinderen en hun ouders leeft en kunnen wij hierop reageren en anticiperen’

K I N D E R O P VA N G O O K e e n w e r e l d t e o n t d e k k e n

OOK JV2011def.indd 11

Ontdekt u met ons mee?   711

10-05-12 09:40


5

Besturingsstructuur

Kinderopvang OOK maakt deel uit van Hermes Holding. Kinderopvang heeft een maatschappelijke functie en derhalve is er sprake van maatschappelijk ondernemerschap. Dit houdt in dat Hermes Holding niet puur gericht is op winst behalen. Zij wil ook: • structureel geld, middelen en/of tijd vrij maken voor activiteiten die een positieve bijdrage aan onze samenleving leveren; • knelpunten in de maatschappij herkennen en nieuwe manieren bedenken om deze op te lossen; • betrokkenheid, visie en vastberadenheid om een systeem te veranderen; • maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel wordt gecombineerd met zakelijke discipline en vastberadenheid; • onderdeel zijn van samenwerkingsverbanden en samenwerkende partners uitdrukkelijk vragen om ook mee te kijken en te adviseren.

Raad van Bestuur De vier eigenaren van Hermes Holding zijn alle vier bestuurder van Hermes Holding en vormen gezamenlijk de Raad van Bestuur (RvB). De RvB is verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van het beleid zoals vastgelegd in het strategisch beleid en de begroting. De RvB houdt bij zijn beleidsvorming oog op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en maakt een evenwichtige afweging van belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn. Binnen de RvB is sprake van een taakverdeling, waarbij ieder lid zijn/haar eigen portefeuille c.q. afgesproken werkzaamheden heeft. Aandeelhouders/bestuurders zijn verplicht tijd te investeren in werkzaamheden ten behoeve van Hermes Holding en/of van een van de werkmaatschappijen. De tijdsinvestering kan voor ieder verschillend zijn en variëren van een aantal uren per maand/per jaar voor specifieke werkzaamheden tot meerdere dagen per week als directeur van een werkmaatschappij. De RvB staat regelmatig stil bij het eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt haar werkwijze op grond daarvan zo nodig bij. Ook worden de individuele prestaties van de bestuurders regelmatig geëvalueerd. 

Samenstelling RvB Hermes Holding: Arjan Flierman Rob van der Vlugt Rob van den Broek Helga Fidder Kinderopvang OOK is één van de werkmaatschappijen van Hermes Holding. De Stichting Peuterspeelzalen Kinderopvang OOK is ook een werkmaatschappij van Hermes Holding. Beide werkmaatschappijen vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie en het managementteam van Kinderopvang OOK. De directeur van een werkmaatschappij is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten in de betreffende werkmaatschappij. De directeur is eerstverantwoordelijke van de werkmaatschappij en treedt op als woordvoerder van de werkmaatschappij. De bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in het procuratie- en delegatieschema.

Samenstelling Managementteam Kinderopvang OOK Helga Fidder, algemeen directeur Ria van der Sluis, manager kinderopvang Eric Vos, financieel manager

Controle De RvB verstrekt aan een externe registeraccountant de opdracht de jaarrekening en de overige stukken conform de wet op de jaarrekening te controleren en daarover een verklaring af te leggen. De RvB heeft minimaal éénmaal per jaar een bespreking met de accountant. Aan de orde komen in ieder geval de controle (reikwijdte, planning en bevindingen) en (aspecten van) de financiële rapportage, alsmede van de toereikendheid van de interne beheersingsmaatregels van de organisatie. Bij de beoordeling van de jaarrekening zal de RvB zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassing van de grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling. Naast de externe controle ziet de RvB/de directeur van een werkmaatschappij er op toe dat ook in de interne organisatie voldoende en adequate maatregelen zijn genomen die er voor zorgdragen dat onregelmatigheden voorkomen worden. Deze maatregelen worden vastgelegd, zonodig verwerkt in een plan van aanpak en ingevoegd in de planning en control cyclus. 

124 

OOK JV2011def.indd 12

Oudercommissie Iedere locatie heeft (bij voldoende belangstelling vanuit de ouders) een eigen oudercommissie. In het reglement oudercommissies is vastgelegd wat de formele bevoegdheden zijn van de oudercommissie.

Ondernemingsraad Voor de activiteiten van de Ondernemingsraad verwijzen wij naar het jaarverslag van de OR.

Jaarverslag 2011  Vertrouwen in onze kracht

10-05-12 09:40


Financieel Jaarverslag 2011

6

Kinderopvang OOK B.V. heeft financieel gezien een moeilijk jaar achter de rug. Dit komt door het feit dat de organisatie met dalende bezettingen geconfronteerd werd met name in de sector kinderdagverblijven. De omzetverdeling tussen de sectoren is voor 2011 als volgt:

93.540

204.384

167.334

Ter vergelijk de omzetverdeling tussen de sectoren is voor 2010:

66.436

187.841

224.383

194.630

198.247

4.424.630

4.370.364

8.292.324

8.541.598

• Kinderdagverblijven • Buitenschoolse opvang • Tussenschoolse opvang • Voorschoolse opvang • Gastouderopvang • Overige opbrengsten

De omzet van de kinderdagverblijven is met ongeveer E 250.000,- gedaald in 2011 ten opzichte van 2010. Dit is een daling van ruim 3%. De buitenschoolse opvang is in 2011 met 1% gestegen ten opzichte van 2010 terwijl de voorschoolse opvang zelfs met 40% stijgt. Tussenschoolse opvang en de opvang bij gastouders hebben het ook minder goed gedaan in 2011 ten opzichte van 2010.

Plezier dit is misschien wel de belangrijkste kernwaarde: plezier in de activiteiten, het werk, het contact met de kinderen, de klanten en elkaar.

K I N D E R O P VA N G O O K e e n w e r e l d t e o n t d e k k e n

OOK JV2011def.indd 13

Ontdekt u met ons mee?

13

10-05-12 09:40


Balans per 31 december 2011

(vóór resultaatbestemming)

Alle weergegeven cijfers zijn in E Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

31-12-2011

31-12-2010

506.033 319.302 452.855

570.633 240.136 459.649

Som der vaste activa

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

1.278.190

969.231 897.483

Som der vlottende activa

Eigen vermogen Aandelen kapitaal Agioreserve Algemene reserve Onverdeeld resultaat

Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

144

OOK JV2011def.indd 14

1.270.418

592.420 1.182.413

1.866.714

1.774.833

3.144.904

3.045.251

18.000 646.000 170.217 173.784

18.000 646.000 2.078 168.139 1.008.001

834.217

32.342 452.855 1.651.706

225.252 559.651 1.426.131

3.144.904

3.045.251

Jaarverslag 2011

Vertrouwen in onze kracht

10-05-12 09:40


Toelichting bij de Balans Het bedrijfsresultaat was in 2011 met - E 51.911,- negatief terwijl deze in 2010 nog een positief saldo gaf van E 221.437,Met name de stijging van personeelskosten ten opzichte van een dalende omzet zijn de oorzaak van dit negatieve bedrijfsresultaat over 2011. Het positief resultaat voor winstbestemming is met een bedrag van E 173.784,- een fractie hoger dan in 2010. Dit wordt veroorzaakt doordat per 31 december 2011 de voorziening voor groot onderhoud is opgeheven en als bijzondere bate geboekt. Vanaf 2012 worden de kosten voor groot onderhoud rechtstreeks ten laste van de winsten verliesrekening geboekt. De solvabiliteit, kengetal dat aangeeft hoe de organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen, bedraagt in 2011 32,1% terwijl deze in 2010 27,4% bedroeg. De norm die de organisatie hiervoor stelt is 30% zodat hier ruimschoots aan voldaan wordt. Voor 2012 verwacht de organisatie een verdere dalende bezetting als gevolg van de overheidsmaatregelen. De uitgaven zullen hier op worden aangepast. In 2011 is reeds een reorganisatie in gang gezet die in 2012 zijn vruchten zal afwerpen, zodat de personeelskosten in een juiste verhouding tot de omzet zullen staan. 

Kwaliteit Denk hierbij aan deskundigheidsbevordering, werken vanuit een doordachte pedagogische visie, kwaliteitsmetingen en heldere procedures. Een en ander is vastgelegd in een kwaliteitssysteem met HKZ certificaat.

•

K I N D E R O P VA N G O O K e e n w e r e l d t e o n t d e k k e n

OOK JV2011def.indd 15

Ontdekt u met ons mee? 

15

10-05-12 09:40


Jean Monnetpark 23 Postbus 836 7301 BB Apeldoorn

www.kinderopvangook.nl

Vertrouwen in onze kracht Een wereld te ontdekken

OOK JV2011def.indd 16

Ontdekt u met ons mee?

10-05-12 09:40

Kinderopvang OOK jaarverslag 2011  

Kinderopvang OOK jaarverslag 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you