Page 1

BEST OF BE THERE! CORFU ANIMATION FESTIVAL 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΣΑΙΝΙΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΤΝ ΢ΣΗΝ ΛΔΤΚΑΓΑ ΢ΣΟ 1ο ΓΙΔΘΝΔ΢ ΦΔ΢ΣΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΚΙΝΗΜ/ΦΟΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ 15-22/9/2012


BEST OF BE THERE! CORFU ANIMATION FESTIVAL 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΣΑΙΝΙΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΤΝ ΢ΣΗΝ ΛΔΤΚΑΓΑ ΢ΣΟ 1 ΓΙΔΘΝΔ΢ ΦΔ΢ΣΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΚΙΝΗΜ/ΦΟΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ 15-22/9/2012 ο

1. Trailer 2012 (25'') Σν ελαξθηήξην trailer ηνπ θεζηηβάι. Video: Inès Sedan Μνπζηθή: ΢ηέιηνο Κνππεηώξεο 2. Μια σαπούμενη εςσή | A Happy Wish (Jack Shih, Σαφβάν 2010, 12' 30'') 2D animation, 3D animation

Η ηαηλία παξνπζηάδεη ηνλ εζσηεξηθό αγώλα ησλ παηδηώλ πνπ βηώλνπλ ην ζεκεξηλό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Μηα εκπλεπζκέλε ηζηνξία γηα ηα παηδηά πνπ δνπλ ζηελ πόιε θαη αγρώλνληαη κε ηα ππεξβνιηθά δηαγσλίζκαηα θαη ζρνιηθά θαζήθνληα. Η θεληξηθή εξσίδα, ε Tin-Tin, επέιεμε λα δξαπεηεύζεη από ηελ πξαγκαηηθόηεηα ρξεζηκνπνηώληαο ηε θαληαζία ηεο θαη έδεζε κηα ζεηξά από πεξηπέηεηεο. Παξαγσγή: Hsinping Dai Animation: Hongjung Lo Μνπζηθή: Chin Yin Liu Ήρνο: Jim Shum Graphics: Jack Shih, XS Hengheng, Hsinping Dai Βπαβείο κπιηικήρ επιηποπήρ ηνπ Be there! Corfu Animation Festival 2012 3. Γιέξοδορ | Way out (Lily Sheikhat, Ιζπαήλ 2011, 5’30’’) 2D animation, ΢ρεδίαζε ζε ραξηί

Ο ήξσαο κπαίλεη ζην κεηξό, θάζεηαη ζε έλα βαγόλη θαη απνθνηκηέηαη. ΋λεηξν θαη πξαγκαηηθόηεηα ζπγρένληαη θαη ζπλπθαίλνληαη. Ίζσο λα κελ είλαη πνιύ αξγά, ώζηε ηα όλεηξα λα ηνλ σζήζνπλ λα αιιάμεη ηελ Πξαγκαηηθόηεηα – ΋ιε ηνπ ηε δσή. Παξαγσγή: Bezalel academy of arts and design Μνπζηθή, Ήρνο: Ofer Yair Φσλέο: Avi Yair Καλύηεπη θοιηηηική ηαινία ηνπ Be there! Corfu Animation Festival 2012


4. Σο ζκίηζο | The doodle (Νηιάνα Καλημέπη, Ηνυμένο Βαζίλειο 2010, 3’29”) 2D animation, 3D animation, ΢ρεδίαζε ζε ραξηί

Ο Steve δεκηνπξγήζεθε ηπραία, από βαξεκάξα. Η δεκηνπξγόο ηνπ ηνλ ζρεδίαζε ζε έλα θνκκάηη ραξηί, όζν κηινύζε ζην ηειέθσλν. Αξγόηεξα πεηηέηαη ζηα ζθνππίδηα, όπνπ ην κέιινλ ηνπ ζα αιιάμεη... Παξαγσγή: Middlesex University Animation: Nick Clark-Lowes Μνπζηθή: Paul Volo

5. ΢ςπηαπιέπα | Chest of Drawers (Sanni Lahtinen, Φινλανδία 2011, 7’14”) Κνύθιεο

Ση λα θάλεη άξαγε κηα ζπξηαξηέξα όηαλ έλαο κηθξόο άηαθηνο επηζθέπηεο αλαθαηώλεηαη κε ηα ζπξηάξηα ηεο; Μνπζηθή: Anita Lahtinen Ήρνο: Lucas Pedersen Φσλέο: Jenni Rahkone Διδική μνεία (θοιηηηικό ημήμα) Be there! Corfu Animation Festival 2012

6. Σο άνθορ ηηρ ελπίδαρ-The Blossom of Hope(Sotoodeh Yarmahmoudi, Ιπάν 2010-2011, 10’09”) 2D animation, ΢ρεδίαζε ζε δειαηίλα θαη ραξηί

Έλα ιεπθό κπαιόλη νδεγεί έλα κηθξό θνξηηζάθη ζε έλαλ θαηλνύξην θίιν θαη καδί μεθηλάλε γηα έλα κνλαδηθό ηαμίδη. Παξαγσγή: Mohammad Gharehyazie Animation: Hanieh Salimi Μνπζηθή, Ήρνο: Behrooz Shahamat Φσλέο: Shima Adzar, Zahra Nazari, Nader Alimardai Καλύηεπη μοςζική επένδςζη (Behrooz Shahamat) Be there! Corfu Animation Festival 2012


7. Ρούμι και ηζιγάπα | Rum and Cigars (Ludmila Klinova, Ρυζία 2010, 4’45’’) 2D animation, Ρνηνζθόπεζε

Μία κπάληα ραξνύκελσλ κνπζηθώλ θηάλεη ζηελ θαηζνύθηθε, θαιπκκέλε κε ρηόλη Αγία Πεηξνύπνιε θαη δεκηνπξγεί κηα πξαγκαηηθή γηνξηή. Μνπζηθή: Sever Combo Διδική μνεία (θοιηηηικό ημήμα) Be there! Corfu Animation Festival 2012 8. Μια απόσπυζη ηος μπλε | A Shadow of Blue (Carlos Lascano, Ιζπανία 2011, 12’05”) Mixed-technique animation

Μηα ζπγθηλεηηθή ηζηνξία όπνπ θαληαζία θαη πξαγκαηηθόηεηα γίλνληαη έλα θαη ηα όλεηξα βγαίλνπλ αιεζηλά. Πόζν θαζνξηζηηθή κπνξεί λα είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα θαη πώο κπνξεί ε θαληαζία λα καο πξνζθέξεη κηα απξνζδόθεηε ειεπζεξία; Μπνξεί έλαο εύζξαπζηνο θόζκνο από θώηα θαη ζθηέο λα καο θαλεξώζεη θάηη πεξηζζόηεξν από ην πεξίγξακκα κηαο ζηινπέηαο ζην θσο; Παξαγσγή: Carlos Lascano, Paula Lema Animation: Carlos Lascano, Eallin Motion Art Μνπζηθή: Alex Conrado Φσλέο: Dehlia McDonald, Piper McDonald, Lisette St. Louis Κάκεξα: Bernardo Casali Ήρνο: Paul Wardlaw, Mark Vogelsang 9. Luminaris | Luminaris (Juan Pablo Zaramella, Απγενηινή 2011, 6’20”) Pixilation

΢ε έλαλ θόζκν όπνπ ην θσο θπξηαξρεί θαη ειέγρεη αθόκε θαη ην ρξόλν, έλαο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο έρεη έλα ζρέδην πνπ ζα κπνξνύζε λα αιιάμεη ηε θπζηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ. Παξαγσγή : Sol Rulloni ΢ελάξην : Juan Pablo Zaramella / Gustavo Cornillon Ήρνο: Diego Gatt / Alejo Villarino


10. [R] | [R] (Nicolas Bianco-Levrin & Julie Rembauville, Γαλλία 2011, 12’34”) Νηεθνππαξηζκέλα πιηθά.

΢ε απηήλ ηελ πόιε όπνπ όια είλαη ρηηζκέλα γύξσ από ην ιαηηληθό γξάκκα R -ζην ζρνιείν κηιάο θαη ζθέθηεζαη κε ηξόπν R- έλα παηδί καζαίλεη κε δπζθνιία λα γξάθεη. ΋κσο, δεκηνπξγεί πεξίεξγα λέα ζύκβνια. Παξαγσγή: Marcello Cavagna Animation, Camera, Editing: Julie Rembauville Μνπζηθή: Maxence Camelin Ήρνο: Pierre Naïm Fievet Φσλέο: David Fisher 11. Ππυινόρ πεπίπαηορ | A Morning Stroll (Grand Orchard, Ην. Βαζίλειο 2011, 6’47”) 2D animation, 3D animation

΋ηαλ έλαο λενϋνξθέδνο ζπλαληά έλα θνηόπνπιν ζηνλ πξσηλό ηνπ πεξίπαην, δελ κπνξνύκε παξά λα αλαξσηεζνύκε πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθά ςαγκέλνο λενϋνξθέδνο. Παξαγσγή: Sue Goffe Animation: Sander Jones, Lucus Vigroux, Perrine Marais, Florian Mounie, Max Stoehr Μνπζηθή, Ήρνο, Editing: Nic Gill Τποτήθιο Oscar καλύηεπηρ ηαινίαρ animation μικπού μήκοςρ 2012 12. Γκπαν Ππι | Grand Prix (Marc Riba & Anna Solanas, Ιζπανία 2011, 8’00”) Κνύθιεο

Καζαξόο νπξαλόο. Ορήκαηα ζηε γξακκή αθεηεξίαο. Οη Blas, Ivan θαη Hector παίξλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. ΋πνπ λα ‘λαη μεθηλάεη ν αγώλαο! Έηνηκνη, ιάβεηε ζέζεηο … Animation, ΢ρεδίαζε ραξαθηήξσλ: Núria Riba Κάκεξα: Anna Molins Μνπζηθή: Roqui Albero Editing: Sergi Martí Κνπζηνύκηα: Anna Ribera


13. Γεν θα αλλάξειρ δπόμο! | You shall not leave the way! (Veronika Szemlová, Σζεσία 2011, 7’16’’) 2D animation

Η άθξηηε απνδνρή θαλόλσλ δελ νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηνλ επηδησθόκελν ζηόρν. ΢ελάξην: Veronika Szemlová, Tomas Pasterny Μνπζηθή, Ήρνο: Marek Gabriel Hruška Editing: Libor Nemeškal

14. Νηεηέκηιβ ηηρ ζςμθοπάρ | Defective Detective (Avner Geller & Stevie Lewis, Η.Π.Α. 2011, 3’35”) 2D animation, 3D animation

Η θαληαζία ελόο μνθιεκέλνπ ληεηέθηηβ θαιπάδεη, θαζώο πξνζπαζεί λα ιύζεη ηελ πην θξίζηκε ππόζεζε ηεο θαξηέξαο ηνπ. Παξαγσγή: Ringling College of Art & Design Μνπζηθή: Raphael Beau Ήρνο: Clement Maleo ΢ςνολική διάπκεια: 101' 39'' Σπίηο βπαβείο, θοιηηηικά βπαβεία Oscar 2011

GR-Best of BETHERE! Corfu Animation Festival 2012-Film List  
GR-Best of BETHERE! Corfu Animation Festival 2012-Film List  

Best of BETHERE 2012 Animation Films that will be screened at 1st Ionian International Digital Film Festival Lefkas Island Greece in Septem...