Page 1

adaptation

taxi

adaptation /ˌæd æp ˈteɪʃ ən / (noun) 1 adapting a work adaptacja: an adaptation of a novel for school use adaptacja powieści do użytku szkolnego a to sth przystosowanie: the adjusting of the eyes to darkness

przystosowanie oczu do ciemności application /ˌæp lɪ ˈkeɪʃ ən / (noun) 1 computer programme aplikacja a sort of a motion wniosek: to put

sb’s name forward for promotion wystąpić z wnioskiem o awans dla kogoś blood vessel /blʌd ˈves vesl/ (noun) 1 part of the blood circulation system naczynie krwionośne debut /ˈdeɪb juː/ (noun) 1 artistic, sporting debiut: a successful/promising debut udany/obiecujący debiut a (verb) film mieć premierę i (adjective) debiutancki dummy /ˈdʌm |i/ (noun) 1 an imitation atrapa: the bomb turned out to be a dumm bomba okazała się

atrapą part /pɑːt/ (noun) 1 of whole część: the front (part) of the house frontowa część domu a for instrument, voice partia: the violin/tenor par partia skrzypcowa/tenorowa Polish /ˈpəʊl ɪʃ / (noun, adjective) 1 people Polacy a adjective polski: a Polish-sounding surname z polska brzmiące nazwisko i the Polish language język polski room /ruːm/ (noun) 1 closed area pomieszczenie, pokój: I’m looking for lodgings szukam pokoju do wynajęcia; 2 space miejsce: to make room (for sb) zrobić miejsce (dla kogoś or komuś star /stɑː / (noun) 1 famous person gwiazda: a star of the screen gwiazda ekranu; 2 mark of rank gwiazdka a astrological gwiazda: born under a lucky star urodzony pod szczęśliwą gwiazdą taxi /ˈtæks i/ (noun) 1 public transport taksówka: to take/order a taxi wziąć/zamówić taksówkę a (verb) aeroplane kołować: the plane was taxiing along the runway samolot kołował po pasie startowym

mLingua - zadanie nr 10  

Powyżej znajduje się plik pdf z moim słownikiem angielsko-polskim. Z niewiadomych mi przyczyn przy konwersji dokumentu nie zachowały się kol...

mLingua - zadanie nr 10  

Powyżej znajduje się plik pdf z moim słownikiem angielsko-polskim. Z niewiadomych mi przyczyn przy konwersji dokumentu nie zachowały się kol...

Advertisement