Page 1

กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

ใบงานที่ 4.8 สร้างสรรค์ชิ้นงาน รายชื่อสมาชิกในกลุม่ ที่............... 1……………………………………………………………………………………2………………………………………………………………………… 3……………………………………………………………………………………4………………………………………………………………………… …………

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วสร้างสรรค์ชิ้นงานจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ “ขณะนี้โรงเรียนขาดแคลนสื่อการสอนทุกวิชา สาหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม ของนักเรียนจึงจาเป็นต้องช่วยกันสร้างสื่อการสอนให้กับโรงเรียน โดยสื่อการสอนอาจเป็น ภาพวาด แอนิเมชั่น เพลง นิทาน หรือ เกม” 1. กาหนดหัวข้อชิ้นงาน 1.1 โจทย์ต้องการให้ทาอะไร ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2 โจทย์กาหนดอะไรมาให้ …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.3 สมาชิกในกลุ่ม ระดมสมอง และสารวจว่ากลุ่มถนัดสร้างชิ้นงานประเภทใด โดยวาดเป็นผัง ความคิดความถนัดของแต่ละคน ลงบนกระดาษหรือสมุดจดบันทึกของตนเอง จากนั้นให้ วาด รวมกันเป็นผังความคิดความถนัดของกลุ่ม และสรุปเป็นชิ้นงานที่ต้องการสร้าง

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

-184-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

ตัวอย่าง การวาดผังความคิดของนักเรียน

เกม สมาชิกคนที่ 1

• สร้างตัวแปรเพื่อนับ คะแนน • ใช้บล็อก timer ใน การจับเวลา

นิทาน แต่ง เพลง

• แต่งเรื่องราวของ นิทาน

• เทียบเสียงโน้ตเพลง • แต่งเรื่องราวของ เพลง

ผังความคิด-ความถนัดของกลุ่ม

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

-185-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

1.4 ชิ้นงานที่ต้องการสร้างคืออะไร เพราะเหตุใดจึงเลือกสร้างชิ้นงานดังกล่าว …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.5 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายกาหนดการใช้ประโยชน์ของชิ้นงานว่าจะใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ใน วิชาใด …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.6 สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเขียนชื่อชิ้นงานที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมให้มากที่สุด โดยให้เวลา 3 นาที ลงบนกระดาษเปล่าหรือสมุดบันทึกตามแบบฟอร์มดังนี้ ชื่อสมาชิก……………………………………………..………………………………………………………………… ชื่อชิ้นงานที่เสนอ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.7 สมาชิกแต่ละคนนาเสนอความคิดของตนในที่ประชุมกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกในข้อ 1.6 1.8 สมาชิกในกลุ่มลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกชื่อชิ้นงานที่เหมาะสม หลังจากนั้นบันทึกผลการเลือกลง ในตาราง

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

-186-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

ชื่อชิ้นงานที่เลือก คือ…………………………………….…………………………….. ชื่อชิ้นงาน

จานวนเสียงที่ลงคะแนน

…………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………...

………………….………………………. …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………... …………………………………………...

1.9 บันทึกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1.9.1 ชื่อชิ้นงาน.......................................................................................................................... 1.9.2 แนวคิด หรือเหตุผลของชิ้นงาน (เพราะเหตุใดจึงเลือกทาชิ้นงานดังกล่าว) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.9.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องชิ้ น งาน (ระบุ ว่ า ตั ว ชิ้ น งานดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ด เช่ น ใช้ ประกอบการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยสร้างความ สนุกสนานเพลิดเพลินในการฝึกออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.9.4 ข้อมูล ความรู้หรือแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่จะนามาใช้สร้างชิ้นงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

-187-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

2. ออกแบบและวางแผนการสร้างชิ้นงาน 2.1 วาดผังองค์ประกอบของชิ้นงาน

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

-188-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

2.2 วาดหรือเขียนและอธิบายลักษณะตัวละครและพื้นหลัง ตัวละคร/พื้นหลัง

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

คาอธิบาย

-189-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

ตัวละคร/พื้นหลัง

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

คาอธิบาย

-190-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

ตัวละคร/พื้นหลัง

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

คาอธิบาย

-191-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

2.3 เงื่อนไขที่ปรากฏในชิ้นงาน (ถ้ามี) ตัวอย่าง การให้รางวัลในเกมจับผีเสื้อ 1. 2. 3. 4.

เงื่อนไขในการให้รางวัล จับผีเสื้อได้ 1 ตัว จับผีเสื้อหรือจับแมลงปอ จับผึ้ง ถ้าเล่นมากกว่า 10 วินาที และ จับผีเสื้อได้ 4 ตัวขึ้นไป

คะแนน 1 1 -1 จานวนผีเสื้อ

รางวัลโบนัส จานวนผีเสื้อ X 2

เงื่อนไข

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

-192-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

2.4 เขียนแผนการปฏิบัติงาน ลาดับ ที่

งาน

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

สัปดาห์ที่ / คาบเรียนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-193-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

2.5 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม กลุ่มที่/ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………………………………………………… ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ตาแหน่ง

-194-

หน้าที่

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน

3. สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch และบันทึกชิ้นงานชื่อ Activity4 ตามที่ได้ออกแบบไว้ในข้อ 2 4. ตรวจสอบการทางานและผลลัพธ์ 4.1 ผลการสร้างชิ้นงาน (เป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์หรือไม่ หรือเกิดข้อผิดพลาดใดๆ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.2 ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการสร้างชิ้นงาน (เช่น รู้คาสั่งในโปรแกรม รู้จักเกมประเภทต่างๆ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.3 ระบุข้อเสนอแนะของชิ้นงาน ว่าส่วนใดที่ยังต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.4 บันทึกข้อเสนอแนะจากผู้สอนหรือผู้เรียนกลุ่มอื่น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

-195-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Work 4 8 creatework  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you