Page 1

กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์งานศิลป์

ใบงานที่ 2.2 ตัวปั๊ม รายชื่อสมาชิกในกลุม่ ที่ ............... 1...................................................................................

2................................................................................

1. สร้างโปรเจกต์ชื่อ HeartsStamp สร้างภาพเหมือนกัน 4 ภาพ โดยใช้บล็อก stamp ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.1 ลบตัวละคร Sprite1 1.2 สร้างตัวละครใหม่รูปหัวใจ โดยใช้ Paint Editor 1.3 เขียนสคริปต์เพื่อให้เกิดรูปซ้ากัน 4 รูป ดังนี้ คลิก

แล้ววาดผลลัพธ์ที่ได้

2. ใส่ตัวเลขหน้าข้อความ เพื่อเรียงลาดับขั้นตอนการสร้างตัวละครดอกไม้โดยใช้ตราประทับดังนี้ สร้างตัวละครกลีบดอกไม้ 1 กลีบ ด้วยคาสั่ง New Sprite กาหนดจานวนครั้งที่ทาซ้าในการวาดกลีบดอกไม้ วาดกลีบดอกไม้ด้วยการสั่งตราประทับ กาหนดสคริปต์ให้กลีบดอกไม้ คลิกระบุตาแหน่งที่จะวาดดอกไม้ กาหนดองศาที่หมุนให้เปลี่ยนไปตามการประทับตราแต่ละครั้ง วาดเกสรดอกไม้ ล้างภาพวาด เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

-91-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์งานศิลป์

3. สร้างโปรเจกต์ใหม่ ชื่อ MyFlower วาดรูปดอกไม้โดยใช้ตราประทับ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 3.1 ลบตัวละคร Sprite1 3.2 สร้างตัวละครใหม่ โดยใช้ Paint Editor วาดรูปกลีบดอกไม้ 1 กลีบ 1) คลิก

เพื่อวาดรูปตัวละครใหม่

2) วาดรูปกลีบดอกไม้ 1 กลีบ โดยใช้เครื่องมือ Paint Editor จากนั้นคลิกปุ่ม 3) คลิก Set costume center เพื่อจัดศูนย์กลางภาพให้อยู่ที่ปลายกลีบ

 

เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

-92-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์งานศิลป์

3.3 เขียนสคริปต์ วาดรูปดอกไม้โดยใช้ตราประทับดังนี้

เส้นรอบวง 360 หน่วย หารด้วย 30 องศา เท่ากับ 12 กลีบ

คลิก

แล้ววาดผลลัพธ์ที่ได้

3.4 ปรับปรุงสคริปต์ข้อ 3.3 โดยเพิ่มเกสรดอกไม้ คาสั่งที่เพิ่มคือ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3.5 ปรับปรุงสคริปต์ข้อ 3.4 โดยวาดดอกไม้อีกหนึ่งดอก คาสั่งที่เพิ่มคือ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. เอกสารประกอบการอบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

-93-

สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Work 2 2 pump  
Work 2 2 pump  
Advertisement