Page 1


สารบัญ 1. ลักษณะความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 2. เศรษฐกิจในชุมชน 3. สถานที่เที่ยวใกล้ชุมชน (คลอง ลัดมะยม ) 4. ความเดือนร้อนและปัญหาของคนในชุมชน 5. กลุ่มบุคคลตัวอย่าง 6. ตลาดที่มีชื่อเสียงในชุมชน 7.โรงเรียนในชุมชน (โรงเรียนผดุงกิจวิทยา) 8. สถานีตำ�รวจ


ลักษณะความเป็นอยู่

คนในชุมชน อยู่ดี อากาศสดชื่น สภาพแวดล้อมดีเยี่ยม และ ชุมชนเพชรเกษม 58 เป็น ชุมชนมีกิจการทำ� รองเท้าทุกประเภทเป็นหนึ่งอาชีพซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างดี และเปิด โอกาสให้เยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาได้เข้ามาร่วมทำ�งานเพื่อหารายได้ให้ตนเองได้อย่างดี ไม่น้อย


เศรษฐกิจในชุมชน

พื้นฐานของคนในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นคนหาเช้ากินค่ำ� ส่วนหนึ่งขายของ ส่วนหนึ่ง เปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นประเภทห้องพักและส่วนหนึ่งเป็นลูกจ้างรายวัน จากการสำ�รวจสอบถาม คนในชุมชน 70 เปอร์เซ็นต์ อยู่ด้วยความสบายใจไม่เดือดร้อนเนื่องจากชุมชน เพชรเกษม 58 นี้เป็นชุมชนที่อบอุ่นการจับจ่ายซื้อของราคาปกติ ไม่คิดราคาแพงเกินไปและการดำ�รงชีวิต มีความสุขดีเลยไม่คิดจะไปไหนไกลจากชุมชนนี้แสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นที่มีให้กันของ แต่ละบ้านและชุมชนใกล้เคียง


สถานที่เที่ยวใกล้ชุมชน (คลอง ลัดมะยม )

ตลาดน้ำ�คลองลัดมะยม เป็นตลาดน้ำ�ที่เกิดจากรวมตัวของชาวบ้านชุมชนริมคลอง ลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ แต่เดิมก็เป็นตลาดริมน้ำ�เล็กๆ พอให้ชาว บ้านได้จับจ่ายใช้สอยหรือแลกเปลี่ยนข้าวของกัน มายุคหนึ่งที่การคมนาคมทางถนนมีมาก ขึ้น มีรถยนต์วิ่งผ่านไปมา ทำ�ให้การค้าที่ ตลาดริมน้ำ�แห่งนี้หมดความสำ�คัญลงจนเลิกรา ไปในที่สุด ต่อมา ลุงชวน ชูจันทร์ เห็นว่า เพื่อให้ชุมชนได้มีแหล่งจำ�หน่ายสินค้าที่ผลิตใน ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ขนมคาวหวานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และชุมชน ยังได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างอบอุ่น เหมาะที่จะเป็นที่พักผ่อนที่มีระยะทางใกล้ๆกรุงเทพฯ เมื่อชุมชนต้องการนำ�เสนอกิจกรรมในคลอง ก็ต้องอนุรักษ์แม่น้ำ�ลำ�คลอง เพื่อให้คูคลอง สะอาดอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นผลทางอ้อมที่ได้จากกิจกรรมนี้ เมื่อปลายปี 2547 ชาวบ้านกลุ่ม เล็กๆ ประมาณ 20 ราย ของคลองลัดมะยมจึงเปิดตลาดน้ำ�คลองลัดมะยมสู่สาธารณชน


ความเดือนร้อนและปัญหาของคนในชุมชน ความเดือดร้อน เรื่องนํ้าส่งกลิ่นเหม็นเป็นผลกระทบต่อชุมชนและน้ำ�เป็นสาเหตุ ของยุงลายทำ�ให้มีเด็กบางส่วนไม่สบายเป็นไข้เลือดออก พวกเราเลยช่วยกันแก้ปัญหา โดยการติดต่อ สำ�นักงาน เขตภาษีเจริญเพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยการนำ�เครื่องพ่นยุง ลายมาทำ�ลายสาเหตุของคนในชุมชนที่ล้มป่วย เกิดจากมลพิษทางอากาศ และ สมาชิก ในชุมชนไม่นิยมออกกำ�ลังกายจึงมีการเรียนเชิญทุกบ้านเพื่อจัดกิจกรรมก่อนการประชุม โดยจัดกิจกรรมเป็นงานวันเล็กๆเพื่อให้คนในชุมชนร่วมสนุกและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ กัน โดยมีโครงการ เต้นแอโลบิค ขอเครื่องออกกำ�ลังกายไปส่วนกลางของชุมชน การคัด แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนในชุมชน


กลุ่มบุคคลตัวอย่าง

“พวกเราเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่ช่วยเหลือคนโดนไม่เคยแสวงหากำ�ไร” ประวัติ ใต้13-00 ภาษีเจริญ เริ่มเนื่องจากกลุ่มคนในชุมชนจัดหากิจกรรมเพื่อให้เยาวชนในชุมชน ห่างไกลยาเสพติดเหลือการใช้เวลาว่าเพื่อช่วยเหลือสังคมรู้จักการให้การเสียสละเพื่อสอนให้อยู่ ร่วมกันด้วยความรัก ช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไข ปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคุณสมบัติที่สำ�คัญของอาสาสมัครมี 3 อย่าง 1. ทำ�งานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ 2. เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 3. ทำ�โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมี มูลค่าแทนเงิน


ตลาดที่มีชื่อเสียงในชุมชน

ตลาดบางแค หรือ ตลาดสดบางแค เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ เก่าแก่และยาวนานแห่งหนึ่งของ กรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี[1] จุดเริ่มต้นตั้งอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม 39/1 (ชุมชนแสงหิรัญ) ในแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ข้ามคลองพระยาราชมนตรีเข้าสู่พื้นที่ของ แขวงบางแค เขตบางแคกรุงเทพมหานคร และ พื้นที่บริเวณตลาดสดบางแคนี้ไปสิ้นสุดตรง ทางแยกบางแค (ถนนบางแค) ในแขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตลาดบางแค มีจุดกำ�เนิดจากการที่พื้นที่ตรงนี้เป็นชุมชนมาแต่ดั้งเดิม และเป็นเส้นทางสัญจร ไปมาของผู้คนโดยเรือผ่านทางคลองภาษีเจริญ และคลองบางแค จึงมีการค้าขายกันเป็นวิถี ชีวิต ต่อมาในยุคก่อนพุทธศักราช 2500 รัฐบาลโดย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐ มนตรีึมีนโยบายต้องการให้กรุงเทพมหานครมีความสวยสะอาด มีระเบียบวินัย หลวงพรหม โยธี นายกเทศมนตรีพระนคร ได้กวดขันให้แม่ค้าหาบเร่ตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เช่น ท้องสนามหลวง, ลานพระบรมรูปทรงม้า ย้ายมาขาย ณ ที่แห่งใหม่ เช่น สะพานเทเวศน์, ท่า เตียน,ถนนวรจักร, หน้าโรงไฟฟ้าสามเสน รวมถึง ณ ที่แห่งนี้ด้วย] ซึ่งตลาดสดบางแคมีของขายมากมายอาทิ เช่น ผัก, ผลไม้, ขนมหวาน, ข้าวแกงต่าง ๆ ฯลฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้ามหานคร สาย สีน้ำ�เงิน) ซึ่งจะมีการก่อสร้างสถานีบางแคบริเวณตลาดแห่งนี้ ทำ�ให้ผู้ค้าขายและผู้อยู่อาศัย ได้รวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้าง


โรงเรียนในชุมชน (โรงเรียนผดุงกิจวิทยา)

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาเดิมชื่อ เผยจือกงเซี๊ยะ ตั้งอยู่ แขวงคลองสาน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้ ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนคือนายเอี้ยวคุณ แซ่อึ้ง ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๐๔ /๒๔๙๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๐ มีนายบุ่งห่าง แซ่ลิ้ม เป็นผู้จัดการคนแรก และนายใสสด รักกุศล เป็นครูใหญ่ คนแรกของโรงเรียน ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา ของบุตรหลานชาวไทยเชื้อสายจีนและบุคคลทั่วไปที่อยู่ในย่านนั้น ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๙๕ได้ รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเผยจือกงเซี๊ยะ เป็น ผดุงกิจวิทยาจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและจัดสอนภาษาจีนเป็นวิชาเพิ่มเติม ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ย้ายโรงเรียนจากแขวงคลองสานมาอยู่ที่อาคารเลข ที่ ๙๖/๑ หมู่ ๑๐ ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สมาคมมิตรภาพบางแคจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าผดุงกิจวิทยาที่ได้ รับการเลือกตั้งผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาบริหารสถานศึกษาวาระละ ๒ปี ปัจจุบันเป็นวาระการบริหาร สถานศึกษาของนางสกุลทิพย์ ทิพย์บันลือ นายกสมาคมศิษย์เก่าผดุงกิจวิทยาและคณะ สมัยที่ 1516 มีนางขนิษฐา แนวนาค เป็นผู้อำ�นวยการโรงเรียน และเมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๒ โดยคณะกรรมการจากสำ�นักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ผลก2ารประเมินโรงเรียนได้รับการ รับรองมาตรฐานการศึกษา ( ๑๔ มาตรฐาน ) ในระดับ ดีมาก


ยินดีรับใช้ประชาชน


สถานีตำ�รวจ

สถานีตำ�รวจนครบาลภาษีเจริญ เลขที่ 48 ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร 0-2413-1114 - 6 , E-mail : phasicharoen@police. go.th ให้ความช่วยเหลือ สังคมอย่างดี และมีวินัยกับประชาชน ทำ�ให้ประชาชนในเขต ที่มีความรับผิดชอบอยู่กันอย่างปลอดภัยและมีความสุข ประวัติ ของสถานีตำ�รวจ สน.ภาษีเจริญ ประวัติโดยย่อ ของ สน.ภาษีเจริญ สน.ภาษีเจริญ ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2454 เดิมชื่อ สน.อ่างแก้ว ตั้งอยู่คลองภาษีเจริญ ใกล้กับ วัดอ่างแก้ว ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2480 ได้ย้ายตัว สน.อ่างแก้ว มาตั้งอยู่ใกล้วัดรางบัว แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น สน.ภาษีเจริญ ปี พ.ศ.2518 ได้ย้ายตัว สน.ภาษีเจริญ จาที่เดิม(ข้างวัดรางบัว) มาสร้างใหม่ในซอยทิพย์ นิยม 2 ( ซอยเพชรเกษม 54 ) หมู่ที่ 9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดย คุณหญิงทิพย์ นิยมเหตุ เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำ�นวน 1 ไร่ 1 งาน ลักษณะพื้นที่ของสถานีตำ�รวจนครบาลภาษีเจริญ ประกอบด้วย ย่านบ้านพักอาศัย ย่าน ชุมชนแออัดและชุมชนลักษณะบ้านที่เป็นพื้นที่สวน ตลอดจนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำ�นวนมาก มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 9.45 ตารางกิโลเมตร

งานe book  

นาย อัษฎพล อัษฎมงคลเลิศ 5404600219 นาย ณัฐพงษ์ ใจสนิท

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you