Page 21

Faces_09.qxd

4/10/2012

3:13

Page 21

êïóìéêÜ

13. Óôá åãêáßíéá ôïõ íÝïõ Todaylicious åßäáìå ôïõò ÇñáêëÞ Ðáðáèáíáóßïõ êáé Óéóìáíßäç Êþóôá, éäéïêôÞôåò ôïõ todaylicious.

Ãéþñãïò Ðïõñóáíßäçò, ÐåñéêëÞò Êåôóáêßäçò êáé ÍÜíóõ Õöáíôßäïõ óôá åãêáßíéá ôïõ todaylicious.

14.

15.

Ìå åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï êïëëÝãéï ICBS åêäÞëùóç ãéá ôçí êïéíùíéêÞ åôáéñéêÞ åõèýíç ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ Åëëçíïáìåñéêáíéêïý óõíäÝóìïõ êáé ôïõ ÓÂÅÅ. Óôï åíóôáíôáíÝ ïé Íüñãêá Áëüôóç, Çñþ ÔæåëÝðïãëïõ, ÑÞãáò ÔæåëÝðïãëïõ, ÁëåîÜíäñá Ãùãïýóç- ÓêáíäÜëç, ÄÞìçôñá ÁýöáíôÞ êáé Ôñýöùí Ôñáúáíüò.

/ FACES

21

About Θεσσαλονίκη Νο9 2012  

Οδηγός διασκέδασης για τη Θεσσαλονίκη

About Θεσσαλονίκη Νο9 2012  

Οδηγός διασκέδασης για τη Θεσσαλονίκη

Advertisement