Page 16

Faces_09.qxd

16

4/10/2012

3:01

Page 16

FACES / ÊÏÓÌÉÊÁ 1.

¸ëåíá Óáëïýóôï, Êþóôáò Íïýóéáò ôçò Regency êáé ×ñõóÜíèç ÊùóôáñÜ ëßãï ðñéí ôçí Ýíáñîç ôïõ event.

Fashion show äéïñãÜíùóáí ç Ëïõêßá ×áôæçéùÜííïõ, ôï ''88 ×ÁÔÆÇÉÙÁÍÍÏÕ'' êáé ôï '''ZEN IN THE CITY''' óôï ÈÝáôñï Âåñãßíá. Åêåß âñÝèçêáí ïé Riaan van Rooyen, General Manager ôïõ Regency Casino Thessaloniki, Ëïõêßá ×áôæçéùÜííïõ, Óïýæõ Äïýäïõ & Warren Kay ôçò Regency.

2.

To 2o Fashion Night Out

3. ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå áðüëõôç åðéôõ÷ßá êáé ïëïêëçñþèçêå óôï Daios Luxury Living, üðïõ óõíáíôÞóáìå ôçí Äþñá ÁêôóáëÞ ìå ôçí ðëáóôéêü ÷åéñïõñãü ÃéïëÜíôá ÐåðÝ êáé ôçí ¸öç Áëåîïðïýëïõ.

About Θεσσαλονίκη Νο9 2012  

Οδηγός διασκέδασης για τη Θεσσαλονίκη

About Θεσσαλονίκη Νο9 2012  

Οδηγός διασκέδασης για τη Θεσσαλονίκη

Advertisement