__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwart a a l u i tg ave va n d e N e d e r l a n d s e A u to p ed Federatie

Nummer 4 - 2005 | 5,- Euro

Het was een mooi stepjaar op naar een sportief 2006

Met het jaaroverzicht Op pad met ons blad 5 The Xootr in beeld 10 Boerenjongens 18

De nieuwjaarscross Bouw zelf een stepslee Rekken waarvoor?


Inhoud Redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Contributieronde 2006 . . . . . . . . . . . . 3 Nieuwjaarscross . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mission completed! YES!!! Het is gelukt. Nummer vier van het Autoped Magazine is toch nog uitgebracht. En dat is voor het eerst sinds jaren dat we een 4e nummer hebben kunnen uitbrengen voor onze lezers.

Steppen langs brouwerijen . . . . . . . . 4

Tijdens de ledenvergadering hebben René

de XH step. In het dit nummer komt de test

Op pad met ons blad . . . . . . . . . . . . . 5

Elzinga en Marc Ypma zich aangemeld als

van de Xootr vouwstep aan bod. Ook is er

De kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

nieuwe redactieleden. Ook Ton Raadgever

een uitgebreid verslag aanwezig over de

heeft zich op free-lance basis aangemeld

zin en de onzin van het rekken en strekken

voor de redactie.

tijdens de steptraining.

Samen met Hans, Eric en Thijza is deze

Deze artikelen zijn een voorbode voor het

De LV notulen (jaaroverzicht). . . 12/17

klus geklaard. Met de komst van de extra

komende seizoen waarin we de informatie-

De fakkeltocht . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

redactieleden is er ook een enthousiasme

waarde van het Autoped Magazine willen

De nationale sportweek 2006 . . . . . 19

gekomen die aanstekelijk is. Dit geeft

opvoeren, zonder de charme van het blad

Bouw zelf een stepslee . . . . . . . . 7/10 Xootr in beeld . . . . . . . . . . . . . . 10/11

Interview met winnaars. . . . . . . 22/24 Cadeautips voor stepfreaks . . . . . . . 25

hoop voor 2006.

de nek om te draaien.

AM nummer vier is niet de dikste die we hebben uitgebracht,

Bij het secretariaat van de NAF

Kerstmobiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

maar dat wil niets zeggen

komen zeer regelmatig vra-

Step verzekeren doe je zo . . . . . . . . 27

over de kwaliteit van de

gen binnen, betreffende het

Grootspraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

inhoud. Uiteraard zijn de

verzekeren van een step. De

vaste items als “Ik step

redactie is op onderzoek geweest

Artikel uit het AD . . . . . . . . . . . . . . . 28 Naar Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Woord van de voorzitter . . . . . . . . . 29

de pen door”en de column “Grootspraak” weer van de par-

en heeft het een en ander op een rijtje gezet. Overigens hoop ik niet dat

tij. Ook kunt u rustig nalezen wat er

jullie ooit deze verzekering nodig zullen

Rekken en strekken . . . . . . . . . . 30/33

besproken is tijdens de ledenvergade-

hebben.

Kerstgroeten van teams . . . . . . . . . . 34

ring. Persoonlijk vind ik het altijd prettig om

Ik step de Pen door . . . . . . . . . . . . . 35

dit door te lezen, want tijdens de vergade-

Tja, en dan is 2005 alweer bijna op eind. En

ring krijg je zodanig veel informatie dat je

wat doe je dan zo aan het einde van een

niet alles kunt onthouden.

jaar; je gaat terugblikken. Ik zal jullie mijn

Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Zelf een onderwerp aandragen voor het eerste nummer van 2006? Mail ons even: redactie @autoped.nl Nieuws voor de maandelijkse digibrief: naf@autoped.nl

Verzoek kalendercommissie

overpeinzingen besparen, maar toch wil ik Tijdens de ledenvergadering zijn de win-

kwijt dat ik een goed gevoel heb overge-

naars van de NAF-cup gehuldigd. Twee van

houden aan dit jaar. Natuurlijk zijn er zaken

de kampioenen, Lars Kessler en Desirée

niet helemaal gelopen zoals het moest,

Zagwijn zijn geïnterviewd door de redactie

natuurlijk zijn er dingen die je liever anders

en hun uitgebreide antwoorden zijn verder-

had gezien. Hier zullen we ook zeker aan

op in dit blad te vinden. Erg boeiend is hun

werken in het komende jaar. Maar laten we

visie op de stepsport en de toekomst ervan.

ook vooral niet vergeten wat er allemaal wel goed gegaan is.

Tijdens de brainstormsessies die door de

Ik vind het een enorme kick dat we dit jaar

redactieleden via de mail heeft plaats-

voor het eerst sinds zeer lange tijd daad-

gevonden, is er ook een koers voor het

werkelijk 4 magazines hebben uitgebracht.

Autoped Magazine uitgezet. De inhoud van het Autoped Magazine had in het verleden

Het zit er op, de finishvlag is gevallen voor

soms het karakter van een schoolkrant; ver-

dit seizoen. Ik wil dan ook besluiten met

slagen van diverse personen, wat huishou-

iedereen bedanken die meegewerkt heeft

We zijn op zoek naar fiets, skate of

delijke mededelingen en een paar nuttige

aan het Autoped Magazine.

andere sportevenementen in Neder-

tips. (ik bagatelliseer nu eventjes). Hoewel

Zonder jullie inzet was het niet mogelijk

land waarbinnen we een steprace of

het AM daardoor wel een blad was dat

geweest om vier nummers uit te brengen.

stepevenement kunnen organiseren.

gezelligheid en saamhorigheid uitstraalde,

Nogmaals hartelijk dank! Uiteraard wil ik

Indien u een tip heeft voor ons om te

zijn we van mening dat de informatie-

alle NAF-leden en hun familie heel goede

onderzoeken mail of bel ons even.

waarde omhoog moet. We willen de leden

feestdagen en een fantastisch 2006 toe-

naf@autoped.nl / 06-53869770

meer gaan informeren over wat er allemaal

wensen. Tot ziens in het nieuwe stepsei-

Bij voorbaat dank.

te koop is in de (step)wereld. In het vorige

zoen!

nummer was reeds een test te lezen over

door Gerben Koridion (hoofd AM-redactie). 2


We wensen u prettige kerstdagen en en een gezond stepjaar toe! Het bestuur bericht over de contributieronde 2006 De ledenvergadering van 2005 zit er weer

gedaan komt het nieuwe seizoen van 2006

keld blijkt dat we vrij krap komen te zitten.

op. Hier kon een ieder zien waaraan zijn/

met een paar maanden voor de stepdeur

Op de ledenvergadering in nov. 2006 wordt

haar contributie besteed is.

te staan. Hierdoor zal de contributie voor

over een contributieverhoging gestemd. Wilt

het nieuwe seizoen van start gaat geïnd

u hierin uw stem laten horen kom naar de

Doordat steeds meer leden verspreid over

worden.

ledenvergadering en beslis mee. Het voor-

het jaar zich aanmelden bij de NAF (en

Tussen 15 februari en 1 maart 2006 wordt

stel is om de contributie te verhogen met

niet meer alleen aan het begin van het

er 16 euro van uw rekening gehaald aan

9,- euro per lid per jaar. (dus van 16,- naar

seizoen), voeren we een wijziging in het

NAF-contributie voor het seizoen 2006.

25 euro per jaar).

contributiesysteem door.

(Voor NAF leden die lid zijn van de NAF via

Besloten is het contributiejaar in tweeën te

hun stepvereniging geldt dit niet. Hun con-

Uitslag online enquete

delen: De contributie voor leden die na

tributie gaat via hun stepclub)

Vooraf aan de LV hebben we de leden

1 juli lid worden is € 8,- voor dat jaar.

Wilt u geen lid meer zijn van de NAF in

online gevraagd om hun mening te geven

En in het voorjaar dat hier opvolgt betaalt

2006 maak dit voortijds kenbaar bij de

over het brainstorm voorstel om het NAF-

men 16 euro voor het nieuwe jaar.

secretaris. (T. Brouwer, naf@autoped.nl of

lidmaatschap op te splitsen in een basis lid-

Hiermee voorkomen we dat nieuwe leden

038-3856747, adres zie voorlaatste pagina).

maatschap (met het magazine en digibrief)

die in zich in november aanmelden 16 euro

en een duurder lidmaatschap met licentie.

moeten betalen en een paar maanden later

Een item waar we tijdens de ledenverga-

Hoewel veel mensen wel ideëen hebben

weer een contributieronde van 16 euro voor

dering over gediscussieerd hebben, is een

over hoe dat in de praktijk zou kunnen wer-

de kiezen krijgen voor het nieuwe jaar. In

contributieverhogingsvoorstel dat in 2007

ken, koos 70% van de leden toch voor het

de vorige Autoped Magazine is hier al over

ingaat bij goedkeuring van de LV. Nu het

oude huidige systeem. Waarbij er alle leden

geschreven.

magazine ook daadwerkelijk 4 keer per jaar

dezelfde rechten en plichten hebben.

Nu het winterseizoen zijn intrede heeft

uitkomt en de NAF meer activiteiten ontwik-

groet, het NAF-bestuur

3


Een sportieve start in 2006

Zondagmiddag 1 januari 2006

nieuwjaars stepcross! Een nieuw jaar en nieuwe kansen. Velen van ons stressen, plannen, overdenken, beredeneren en 'ooit zal ik' en over 2 jaar ga ik ..., we hollen van hot naar her. In al deze haast leven we soms met een droom, maar vergeten om onze droom te leven. En om hier aan te werken is het belangrijk zowel je geest als je lichaam gezond te houden! Begin 2006 met een goede start, toost met ons mee ... Op de middag van zondag 1 januari 2006

de cross gewone steps gebruiken, dus grove

starten we om 14.00 uur op het plein voor

of brede banden is een pre, maar geen

het gemeente huis in Hattem.

must. De cross heeft een recreatief karakter.

De nieuwjaarscross is bedoeld voor alle

Deelname voor NAF leden is gratis (exclu-

NAF-leden (dus jong en oud, snel en lang-

sief consumpties) Bent u geen NAF-lid dan

zaam). De route gaat over onverharde en

2,50 euro p.p. Er wordt in meerdere tempo-

verharde paden, de afstand is 25 km. Het

groepen gestept.

tempo is zowel voor snel als langzame steppers. Na afloop toosten we met z’n allen in

Wil je mee doen?

vanaf de A28 (bij Zwolle). Hattem ligt op

Hattem op het nieuwe jaar. Je kan tijdens

Inschrijven is mogelijk tot 26 december

de rand van de Veluwe en de IJsseldelta

2005 via naf@autoped.nl

(Provincie Gelderland). Het is een prachtig

(Mail uw naam, adres en eventueel mobiel

natuur- en bosrijk gebied. Effe frisse lucht

telefoonnr door) of sms of bel 06-53869770

snuiven en crossen door de bossen.

Organisatie: NAF Deelname is op eigen risico!

De eerste inschrijvingen zijn reeds binnen

Helm is verplicht.

en we hopen dat we ook u kunnen begroeten tijdens deze nieuwjaarscross.

De start is om 14.00 uur op het plein voor

Breng uw step, familie en vrienden mee!

het gemeente huis in Hattem (Markt 1,

Steps kunnen gehuurd worden (wel aange-

8051 EZ Hattem). Dit ligt in het centrum

ven bij opgave).

van dit oude Hanze stadje. Te bereiken via afslag Hattem (vanaf de

Tot ziens

A50) of via afslag Zwolle-Zuid / Hattem

op de Noord Veluwe in 2006!

Steppen langs brouwerijen Hierbij wil ik je graag attenderen op het verschijnen van de fiets-

deze tocht zeer aan te raden. De tocht voert langs vele bekende en

routegids ‘fietsen langs brouwerijen’. Hoewel het in eerste instantie

onbekende brouwerijen zoals Dommelsch, Gulpener, Brand, Jupiler,

geschreven is voor fietsers, is de 700 kilometer lange route (vanaf

Chimay, Leffe, Brootcoorens etc. De gids heeft gedetailleerde kaart-

Eindhoven via Belgisch en Zuid-Limburg, dwars door de Ardennen

jes, duidelijke beschrijvingen. Het boek is uitgegeven door uitgeverij

naar en door een stukje Frankrijk en met Doornik als eindpunt) ook

Elmar (zie www.uitgeverijelmar.nl) en is voor € 16,50 te koop bij

bij uitstek geschikt voor een stepper die graag een weekendje of

vele boekenwinkels, via internet op o.a. www.bol.com of recht-

een langere tijd een mooie tocht wil maken.

streeks te bestellen bij de auteur via email: r.hoofdakker@hccnet.nl.

Door de aanwezigheid van vele stations op de route kan de tocht in meerdere tochten gemaakt worden. Voor de bierliefhebbers is

groet, Rutger van den Hoofdakker 4


Op pad met ons blad! voor een NAF-jaar-lidmaatschap... Onlangs op de ledenvergadering en ook in het interne NAF-overleg werd wederom hard duidelijk dat de NAF vrij krap bij kas zit. Dit komt met name doordat we nu ook waar maken wat we al jaren roepen: het magazine verschijnt 4 keer per jaar, PR activiteiten worden gerealiseerd, folders en leaflets worden uitgebracht en verspreid, steppers geinformeerd, meer categoriĂŤn in de sport komen er bij, meer evenementen, verenigingsondersteuning, meer activiteiten ...

Met 16,- euro per lid te besteden aan druk-

een artikel uit de NAF-shop naar keuze.

persbureau en het NOC-NSF lezen ons maga-

kosten en porto voor 4 magazines, LV-kosten

Dus stap die fietsenzaak op de hoek binnen

zine. Ook ligt het magazine ter inzage en

en de overige kosten die we maken binnen

of contact een stepverhuurder, outdoorbe-

te koop in de stand op alle beurzen, shows

ons stepbondje blijft er niets over om alles

drijf, supermarkt, cafe, een sportzaak, etc in

en sportieve evenementen waarbij de NAF

draaiend te houden.

jouw woonplaats. Of vraag bij je werkgever

aanwezig is.

Ook het streven dat het Autoped Magazine

de mogelijkheden na. Nee heb je en ja kun

zelf kostendekkend is, middels advertenties

je krijgen.

De tarieven voor adverteren zijn goedkoop en de response is oke.

is al jaren het doel, maar nog geen feit.

Stap met het magazine op die mensen af en vraag ze vriendelijk, maar enthousiast om

We willen onze leden steeds beter en

Hoogste tijd dat we nu met z'n allen dit

een advertentieplaatsing in het AM. Belang-

breder informeren. Het doel is het maga-

gaan waarmaken. Het magazine moet 'kos-

rijk is daarbij jouw eigen enthousiasme in

zine uiteindelijk in nog grotere oplage uit

tendragend' worden. En daarom roepen we

het steppen over te brengen.

te brengen, zodat we over kunnen gaan op

het volgend thema in het leven:

Bedrijven kunnen het adverteren in ons magazine behandelen in hun boekhouding als sponsoring. De NAF is een vereniging.

persdruk. En dat heeft als kenmerk dat we

Op pad met het blad!

dunner papier kunnen gebruiken waardoor het magazine dikker kan worden, met nog meer en bredere info en beelden.

Lukt het u als lid om een adverteerder aan te dragen voor dit magazine dan ontvangt u een jaar lang een gratis NAF-lidmaatschap!

Het Autoped Magazine is van een A5 gestenseld en bij elkaar geknipt en geplakt

Een grote wens blijft om dit Magazine ooit

blaadje nu uitgegroeid in een helder en

in full-colour uit te brengen. Met meer

overzichtelijk A4 zwartwit magazine.

adverteerders komt dit dichterbij.

Het Autoped Magazine heeft een landelijke (dit geldt alleen voor plaatsingen van 69,-

dekking, van Groningen tot Vlissingen, van

Het werven van adverteerders is een tijdro-

euro of meer). Voor leden die meer dan 3

Den Helder tot Maastricht. Het magazine

vende klus en als die taak slechts bij enkele

verschillende adverteerders weten binnen

wordt verspreid aan alle leden door het

mensen ligt blijft het moeilijk. Want de

te halen ligt er naast het lidmaatschap een

hele land, alle stepclubs en verwante

redactie heeft alle vrije uurtjes nodig voor

geborduurde polo klaar met het NAF-logo of

organisaties. Ook organisaties als het ANP

het schrijven, redigeren en uitbrengen van het magazine. De NAF beschikt echter over een enorme

De tarieven voor het adverteren in het Autoped Magazine zijn:

bron aan potentiĂŤle adverteerders: de leden.

Advertentie-tarieven 2006 (per 1 plaatsing): Spread Euro 180,- (Liggend A3 - 420 x 297 mm) 1 Pagina Euro 115,- (Staand A4 - 297 x 210 mm) Halve pagina: Euro 69,- (Liggend A5 - 210 x 148,5 mm) Kwart pagina: Euro 45,- (Staand A6 - 148,5 x 105 mm) IM-er voorpagina (1 kolom (=50 mm breed) x Euro 1,80 per mm-hoogte)

Het wordt tijd dat we deze bron (u dus) gaan inzetten om onze sport te verbreiden en het steppen in de lift te houden. Ik daag iedereen uit om op zoek te gaan naar die adverteerders. Als je er eentje of meerdere hebt gevonden contact ons: Contactpersoon redactie@autoped.nl

Plaatsing in vier Autoped Magazine uitgaves: Spread Euro 450,- (Liggend A3 formaat - 420 x 297 mm) 1 Pagina Euro 365,- (Staand A4 formaat - 297 x 210 mm) Halve pagina: Euro 180,- (Liggend A5 formaat - 210 x 148,5 mm) Kwart pagina: Euro 135,- (Staand A6 formaat - 148,5 x 105 mm) IM-er voorpagina (1 kolom (=50 mm breed) x Euro 3,60 per mm-hoogte)

5

Gerben Koridon | 06 22994205 Goede jacht toegewenst! De redactie.

PS: bestuurs- en commissieleden zijn uitgesloten van deze actie, want we hebben geld hard nodig op het moment :)


winter kalender Kijk voor een up-to-date kalender op www.autoped.nl en voor internationale step-events op www.iksaworld.com

Voor de kalendercommissie breken er weer drukke tijden aan. We vragen de steporganisaties om hun voorkeursdata van hun evenement voor de 2e week van januari naar ons te mailen. Hoe eerder hoe beter. De NAF is indertijd opgericht, vooral om de kalender samen te stellen en overlappingen te voorkomen. Daar zetten we dus op in. Nieuwe events zijn altijd welkom

Zondagmiddag 1 januari 2006 Nieuwjaarstepcross met borrel zie up to date info op www.autoped.nl Voor de leden die het oude jaar gezellige willen afsluiten en het nieuwe jaar sportief willen inluiden kunnen zich inschrijven voor de nieuwjaarscross. Weken van feesten, eten en nietsdoen zijn voorbij luid 2006 goed in en step mee. Na afloop is er een gezellige nieuwjaarstoost. Start: 14.00 uur / Organisatie: NAF Locatie: Veluwe Inschrijven via naf@autoped.nl

Weissensee stepslee dagen Oostenrijk 21 t/m 29 januari 2006 We nodigen u allen uit om mee te reizen naar het stepslee event in Oostenrijk. Gezellig in de bergen en de sneeuw vertoefen met collega steppers. Neem ook je schaatsen mee want er is veel ijs. Mensen stepslee kunnen er eentje huren. De bedoeling is dat deze week deels afgestemd wordt op de wensen van de deelnemers. Er zijn stepslee PR activiteiten van de stepslee commissie en ook steplee tochten. Indien mogelijk ook een tijdrit en wedstrijd,

hieraan niet mee doen. Schaatsen kan altijd ook zonder SWM. Meer info zie www.autoped.nl/weissensee

Kuopio Vicktor Balk stepslee race 15 -19 februari 2006 100 km stepslee wedstrijd Dit prachtige stepslee event onderin Lapland valt samen met de Alternatieve schaatselfstedentocht in Kuopio. Coรถrdinatie vervoer naar Finland, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan wedstrijdweekend mail naar NAF-secretariaat: naf@autoped.nl Je kunt zelf of via de NAF boeken maar schrijf dan wel tijdig in i.v.m. vlucht. Verplicht: dragen van een helm Betalingsvaluta Finland: euro | Paspoort of ID-kaart Meer info zie www.finlandicemarathon.net/icemara.html of mail naf@autoped.nl

Wereld Kampioenschap stepslee Multia Finland 11 en 12 maart 2006 Coรถrdinatie vervoer naar Multia, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan het WK stepslee mail naar naf@autoped.nl Veel online informatie is te vinden op Meer info zie www.autoped.nl/multia/ Schrijf je tijdig in via naf@autoped.nl

Wereld kampioenschap steppen Helsinki, Finland - tevens Eurocup 4, 5 en 6 augustus 2006 Coรถrdinatie vervoer naar Finland, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan wedstrijdweekend mail naar NAF-secretariaat: naf@autoped.nl Je kunt zelf of via de NAF boeken maar schrijf dan wel tijdig in i.v.m. vlucht. Verplicht: dragen van een helm

Betalingsvaluta Finland: euro | Paspoort of ID-kaart Meer info zie www.iksaworld.com of mail naf@autoped.nl

Zaterdag 17 juni 2006 steptocht Rotterdam Den Hout AANGEPASTE DATUM: Zaterdag 9 september 2006 28e editie steprace Kamperzeedijk Kijk voor een up to date kalender op www.autoped.nl of internationaal op www.footbike.com

11 en 12 maart 2006 het WK stepslee Het WK vindt plaats in centraal Finland, Multia om precies te zijn. We nodigen alle NAF-leden uit om met ons mee te reizen naar de besneeuwde bossen van het Finse land. Voor de steppers zonder stepslee de tip: stepslees kunnen ook gehuurd worden. Geef dit wel bij inschrijving aan. Of mogelijk kunt u er eentje lenen bij een collega Naffer. Mogelijk wordt er ook kleding voor het nationale stepslee team bedrukt. Dit wordt later bekend. Schrijf nu in als u mee wilt i.v.m. boeken vlucht. Kijk op www.autoped.nl/multia hier vindt u veel informatie. Er kan een persoonlijk trainingsschema opgesteld worden.

Winter serie Branbantsbont

maar dat hangt af van de mogelijkheden. Vervoer kan gezamelijk gecoordineerd worden. Voor die mensen die via de SWM ook de alternatieve elfstedentocht willen schaatsen. Die moeten zich eerst bij de SWM aanmelden als lid, anders kun je

Op zo 11 dec 2005 | zo 8 Jan 2006 | zo 12 feb 2006 | zo 12 ma 2006 organiseert stepteam Brabantsbont steptochten van ca. 40 km lang. Start 10.00 uur in Sprang Capelle. Zie meer info pagina 18.

6


Aan de slag in de kerstvakantie!

Bouw zelf een traditionele stepslee! Dat kan! :) De uitleg is simpel. En je bent klaar om de sneeuw in te gaan of het ijs op. Note: deze instructies zijn wel gebaseerd op een houten stepslee, dus geen snelle lichte wedstrijdslee. Mocht je er niet uitkomen dan kun je nog altijd een stepslee kopen. Want zowel traditionele houten als de snelle en lichte stepslees zijn in ons land te koop. (o.a. op www.stepshop.nl en op www.stepslee.nl). De instructies zijn helaas in het English. Maar goed velen u komen daar wel uit. En mocht u perse een Nederlandse handleiding willen mail even de redactie. Misschien vinden we iemand voor u die het wil vertalen. This page contains plans and photographic details of my kicksled construction project. The construction is straight-forward, and strong enough to carry an adult, several kids, or a load across the ice. The sled folds flat for storage, or tieing to a roof-rack. Finished weight is about six kilograms. You will need access to a saw, sander, drill, The overall dimensions of the sled are 76 inches long, 34 inches high, 14 inches between the runners, and 28 inch wide handle. Remember, the whole point of building one of these things is to make it fit you. These particular dimensions should work for most folks between 5 1/2 to 6 feet but the and the usual bits and pieces of shop tools. A

design is adjustable. Play with it as you go.

small amount of welding is required on the

You have one point along the way when

runners. This sled is quite strong and flexible.

the sled can be bolted up without cutting

The tails of the runners bend sideways, to

more than three pieces of cheap water pipe

allow one to steer the sled by curving the

to check the dimensions for comfort.

runner on which you have loaded most (or all) your weight. You can also flare both run-

Forming the Runners

minimum weight and just necessary streng-

ners to slow down. A pair of cleated boots

I made my runners from 3/16 inch thick,

th. My boot cleats generally stay clear the

(fancy removable ice walkers or just fire

3/4 inch wide cold rolled steel. Use bet-

ice with 3/4 inch high runner, but only just.

screws into an old pair of junk boots) will

ter steel if you want to pay for it :-) If you

make you go as fast as recreational skaters

like more clearance or stiffness go to 7/8

Cut two pieces of runner stock 79 inches

and provide gobs of brake when you need it.

or even 1 x 1/4 inch stock. I was going for

long. This length is good for people up to about six feet tall. If you are taller, you will want slightly longer runners to prevent catching your toe on the end as you pull your leg forward from a kick. Look carefully at your pieces of steel. There is often a subtle angle to the narrow edges

7


...vervolg bouw zelf een stepslee

from when the steel was squished between

welded on the runners, I balance fine and

Rough assembly

rollers. Orient your pieces so that what will

didn’t want the extra weight. Paint runners

At this point the frame can be put together

become the outside edges of the runner are

a bright colour if you hate the “I don’t care

and fit tested. If you want to widen it, make

lowest. This will lessen the chance of the

if its rusty” look.

the pipes longer, and cut some longer seat

sled sliding out from under you if you go up on one runner when cornering.

slats and handle than listed. Wider than If you can find a nice plastic extrusion to

16 inches and the sled may start to feel

clip onto the bottom of the runners, perfor-

“boaty”. I liked 14 inches.

The upward curve for the front of both run-

mance on modestly hard packed snow will

The cylindrical rails that form the seat

ners is best shaped while the steel is red

be improved. The steel runners as shown

back and foot rail are made from 1/4 inch

hot. Clamp the end of the runner in a vice,

work best on ice and icy hard packed snow.

threaded rod and 1/2 inch diameter PVC

and heat a couple of inches of steel to be

water pipe. The rod passes through 1/4 inch

curved with a propane or acetylene torch.

Constructing the Frame

holes, and the pipe is compressed between

Bend the runner down while it is still clam-

Saw the seat rails out of plywood. On mine,

rails to form a flexible, strong, and light

ped. Just do little segments at a time and

each rail is laminated from two pieces of

frame. PVC pipe is also easy on your pas-

the overall effect is a smooth curve. I used

1/2 thick, 7 ply plywood. I cut four identical

senger’s skate blades.

an 8 1/2 inch radius to the outside of the

pieces from a 10 x 30 inch rectangle of ply-

curve on my runners. Frequently compare

wood. Each rail is 1 1/2 inches deep. After

Two pipes are cut 12 1/4 inches, and one

the shape of the runner to one drawn on

the glue has dried, two 1/4 inch diameter

14 inches in length. Two pieces of 1/4 inch

a scrap of wood or with chalk on the floor.

holes are drilled as marked and the pieces

diameter threaded rod are cut approxima-

Wood patterns burn slower than paper

sanded off nicely.

plans ;-) Once you have one runner formed, match the second runner to the first. Drill a 1/4 inch hole through the tip of the runner. Weld the tabs centered 24 inches back from this hole. Grind weldment flush and round off corners. These tabs allow you to bolt the seat stile to the runner a bit above the level of ice and snow. Drill

The two seat stiles (the vertical supports)

another 1/4 inch hole through the center of

are cut from 5/8 x 1 3/4 x 35 inch hard-

the tabs, 1 3/4 inches up from the runner

wood. A notch is cut at the top of each to

bottom.

receive the height of your chosen handle plus 3/4 of an inch. Four 1/4 inch holes are

Remove any kinks or bends in the straight

drilled as marked.

portion of the runners. The runners do not need to be dead flat, a slight upward curve (rocker) is ok running out to the tails. Any hogging (upside-down U shape) is bad, over compensate back towards rocker. Draw-file the bottom of the runners to smooth off mill scale. File curves on the ends of the runners to reduce the potential for injury. Commercial sleds have foot rests 8


tely 16 inches and one near 15 inches long.

they are a nice diameter for a gloved hand

You will have to cut the rods to fit your spe-

to hang onto. Leave the D handle on if your

cific case, your seat rails may be wider, your

kids want a place to grab a tow :-)

runner spacing may be different. All this variation gets accommodated with pipe and rods now so that when you come to fit the handle, it just works out fine. The 12 1/4 inch pipes cover the rods that bind the seat rails together. The 14 inch pipe covers the rod half-way up the stiles and provide a bit of a back rest for the chair. These plastic pipes will be slightly bowed under compression when the nuts are tigh-

I wanted a cordless drill for Christmas, so my

tened. No worries.

dad gave me this! It’s beauty for countersinking and de-burring holes so lashing won’t chafe. join as shown here. Thin, 1 1/4 inch diameter washers provide support for the wingnuts and split-ring washers in my temporary assembly. These large washers are used on the finished sled to back all nuts. For all nuts except the stile-runner joint use stainless steel Nylocs. Nylocs are those nifty nuts with nylon inserts that prevent them

Laying the Seat

spontaneously unwinding.

Once the frame’s pipe-work is temporarily assembled, clamp the first seat slat in place.

The stile-runner joint at the tabs is a good

These are bits of hardwood off an old pallet,

place for a wing-nut and split-ring washer

but ripped up hockey stick handle or an ugly

so you can knock the sled down for trans-

chunk of 1/2 inch plywood will do fine.

port. Place the nut facing inside. Have a spare in your pocket if you tend to loose

Seat slats are hardwood. The illustrated seat

things working in the cold and dark :-)

is made of seven slats, two are 3/8 x 1 1/2 x 16 inches, five are 3/8 x 3/4 x 16 inches.

Big Safety Tip During final assembly, with all nuts make sure the rod ends do not project as the thread edges are very, very sharp. Please file all ends of the rod so the threads cannot cut, and ensure the threads are fully housed by the Nylocs. Kicksleds are not supposed to maim passers by.

Attaching the Handle Choose a nice piece of polished wood for the handle. Yes this is an old axe handle my Drill a 1/8 inch diameter pilot hole for the seat slat screws: 1 inch, #8 plated roundhead. Apply water-resistant PVA glue to the joint and fix in place with screws. Repeat until you’ve finished applying all the seat slats. I’ve chosen an aesthetic design with a wide board for the front and back of the seat, and thinner slats for the middle. When done, the seat rails and back stile will 9

dad gave me. I also like shovel handles as


...vervolg bouw zelf een stepslee

My rules for lashing are simple. Always pull the two pieces toge-

tails to the stiles by the handle to make a nice package. Otherwise, the runners tend

ther with every wrap; no winding around aim-

to swing out and hit things. You’ll meet

lessly until you are finishing off. Never, never

enough people through the sled without

run twine into the crack between pieces,

this little aggravation.

always cross cracks at an angle. This way the

Happy sledding. Tom Strang

bindings will not chafe and part.

Indien u deze stepslee gaat bouwen stuur de redactie van dit blad een foto's van het resultaat. Ook zijn we benieuwd naar uw bevindingen en gedragingen van de slee. groet stepslee commissie. (omgerekend wordt 1 cm. 0,39 inch).

Notch the handle to mate with the seat back stile tenons. The fit should be snug, but does not need to be cabinet-maker tight. The binding will pull it all together.

Here is a view of the rear of the handle lashing to see the rest of the binding pattern:

Final notes Finished kicksled frame folded flat for storage with runners removed. Varnish the Lash the handle onto the rail with pre-waxed

frame for longevity, or just paint it crazy

artificial sinew, braided cord, or whatever you

colours for fun.

have in the kitchen junk drawer waxed with

When the sled is folded for carrying, you

beeswax. Lash it down very tight.

will want a bit of twine to tie the runner’s

Xootrrrrrrr, trendy transport Na het veelgelezen verslag van de XH step in het vorige nummer richten we onze loep dit keer op een heel ander stepmerk en wel de Xootr. Vorig jaar raakte ik in gesprek met een van de grootste stepdealers van Nederland. Op zijn eigen enthousiaste wijze showde hij zijn nieuwste aanwinst; de Xootr MG. Ondanks zijn uitstekende verkooppraat raakte ik niet echt onder de indruk. Het betrof hier een ministep.

De Xootr MG

De ministep of vouwstep heeft bij mij niet

Vanwege mijn mening was deze enthou-

een bijzonder goed imago. Ik krijg altijd

siaste verkoper bij voorbaat al kansloos

het beeld van een yup die in zijn snelle

om mij geïnteresseerd te krijgen voor dit

pak vanuit de trein naar zijn werk toe

product. Daar komt bij dat ik een paar jaar

stept. Hij stept niet zozeer om zich mak-

geleden een dure ministep van de secretaris

kelijk naar zijn werk te begeven, maar

van de NAF in 1 simpele beweging heb ver-

hij vindt het vooral erg leuk om gezien te

kloot. Het scharnier en het sluitmechanisme

worden. Dat deed het misschien goed in

waren niet Koridon-proof gebleken. Ga jij

de knotsgekke jaren 90, maar anno 2005 is

vervolgens maar eens bij een verzekerings-

dat volgens mij not done.

maatschappij verklaren dat je een ministep van 300 gulden hebt vernaggeld en dat je

Een ander beeld dat bij me opkomt, is jon-

die wilt declareren. Tot zover mijn mening

geren die met een ministep aan het stunten

over de ministep in het algemeen.

zijn. Hoewel ik de stunts erg bewonder en me steeds verbaas hoe ze het toch voor

Dit jaar had ik het genoegen om gedurende

elkaar krijgen zonder enorm veel letsel op

twee dagen de NAF-stand op de Bikemo-

te lopen, is dit niet iets wat me aantrekt.

tion-beurs te bemannen. In de stand had10


plank is even wennen. Maar als je eenmaal gewend bent, is het echt een genot om op dit stepje te staan. De wendbaarheid is uitstekend en in de drukke hal was het een erg praktisch vervoermiddel. Mijn grootste zorg was het remmen. De rem zit gemonteerd op het voorwiel. Nu geven ministeps al snel het gevoel dat je gemakkelijk over het stuur heen kukelt, en een voorrem lijkt me daarom niet echt bevorderlijk. Toch heb ik me daarin een beetje vergist. den we ook een Xootr MG step staan. De

De Xootr-stepfamilie bestaat uit 5 leden, voor ieder wat wils: MG met magnesium voetboard van € 225,-

eerste dag heb ik behoorlijk wat rondjes

De rem is goed te doseren en geen

Cruz Ultra (berkenhouten voetboard) € 199,-

door de hal gelopen en dat begon te ver-

moment heb ik echt het gevoel gehad dat

Roma ergo (ultrasmal voetboard) € 245,-

velen. De Xootr lonkte en ik besloot mijn

ik in de problemen kwam. In de folder zag

Street (massief 12 mm aluminium voet-

(voor)oordeel over de ministep even opzij

ik overigens dat een achterrem als extra

board € 260,-

te zetten en de step aan een objectieve test

accessoire leverbaar is.

Venus ultralicht aluminium € 260,-

te onderwerpen. De wielen zijn gemaakt van aluminium De step ziet er gewoon goed uit. Het oogt

met daaromheen een massieve kunststof

goed gebouwd en trendy.

bandjes. Op een mooie vloer zoals in de

Het in- en uitklappen gaat erg simpel.

jaarbeurshallen, of op asfalt, is dit geen

Eigenlijk te simpel. Je trekt een pin uit het

enkel probleem. In tegendeel, het rolt hele-

frame en klapt hem uit. Er zit wel wat ruim-

maal geweldig. We hadden ook een Nishiki

te rond die pin, waardoor er wat speling zit

ministep in de stand staan, die voorzien is

op het scharnier en naar mijn mening niet

van kleine luchtbanden. Die banden moet

zo degelijk aanvoelt als dat hij in werkelijk-

je echt enorm hard oppompen om soepel

"...in tegendeel, het rolt helemaal gewelding..."

De step is bij diverse winkels in Nederland verkrijgbaar. Importeur Gooiker Steptrading helpt je graag verder. www.stepshop.nl

heid is. Doordat je de pin helemaal kunt

te rijden. Doe je dat niet, dan is je rol-

Ze zijn zeker niet goedkoop, maar design en

verwijderen, kun je hem ook gemakkelijk

weerstand veel te hoog. Daar heb je bij de

kwaliteit kost nu eenmaal geld.

verliezen. Wel is het een supereenvoudig

Xootr dus geen last van. (En ook geen lekke

Als ik een ministep zou willen aanschaffen,

systeem en handleidingen zijn overbodig.

banden).

dan zal ik de Xootr absoluut overwegen.

Als je Kickbike gewend bent, moet je even

Naar mijn mening zijn de wielen en banden

de houding vinden en ook de brede tree-

echter niet geschikt voor klinkers en tegels.

Het testteam.

De wielen zijn niet erg groot, waardoor ieder opstaand randje hinderlijk is. Ook

De Xootr Roma

De Xootr Cruz Ultra

worden de trillingen niet gedempt door de banden. Na een weekendje te hebben opgetrokken met mijn nieuwe vriend Xootr, ben ik hem erg gaan waarderen. Hoewel ik het rijgedrag op klinkers en tegels niet top vind, denk wel dat de Xootr bestaansrecht heeft. Ook kan ik me wel voorstellen dat standhouders en forenzen een Xootr aanschaffen. Simpel en gemakkelijk vervoer door een eenvoudige degelijke, maar zeer trendy ministep. De step kan een gewicht van 135 kilo verdragen. Dat is meer dan menig andere step hebben kan.

11

Vanuit het testteam wensen we ook u een prettige kerst en een super nieuwjaar toe. En als u wilt dat we een speciaal stepmerken in deze rubriek behandelen mail ons even dan gaan we er mee aan de slag. redactie@autoped.nl Step ze!


Het verslag van de LV november 2005

DE Notulen van ledenvergadering NAF 2005 19 november 2005 in Utrecht (Vechtsebanen) - Het was een mooie zonnige dag en veel Naffers hadden de kans aangegrepen om mee te steppen in de ochtendtocht. Wat er tot resulteerde dat het ook 's middags tijdens de lunch in de vergaderzaal lekker druk was. We zaten in een mooie moderne zaal met uitzicht op de ijsbaan. Er was gerekend op 20 mensen we belanden uiteindelijk met meer dan 30 mensen mensen in de zaal. En dat gaf toch wel even het gevoel van de 'oude' tijden. Het NAF-leden aantal is niet echt gegroeid, maar toch worden de leden wel iets actiever en betrokkener. En dat maakt het allemaal zoveel mooier, makkelijker en gezelliger.

Aan mij de eer om de notuelen te verzor-

3. Financieel verslag

Rene Elzinga (Redactie commissie AM).

gen. Niet alles zal interessant zijn, maar

Penningmeester deed verslag. In vergelij-

Marc Ypma (Redactie commissie AM).

er zitten zeker altijd wel een paar punten

king tot eerdere jaren maken we steeds

Ron Raadgever (Redactie commissie AM)

bij die belangrijk voor u zijn. Dus lees ze

meer kosten. Omdat alles duurder wordt,

door! En als er opmerkingen zijn over de

de NAF steeds meer activiteiten ontwik-

notulen of als ik iets vergeten ben of op

keld. De Autoped Magazines komen ook

Herkozen: Dagelijks en algemeen bestuur:

onjuiste wijze vermeld heb, mail me even,

daadwerkelijk uit nu alle 4 en dat kost geld.

GerritJan Beldman (voorzitter)

dan pas ik het aan of voeg ik het toe. Groet,

Ook hebben we dit jaar een groot bedrag

Mireille Boschma (penningmeester)

thijza@autoped.nl

aan artikelen voor de NAF-shop ingekocht.

Thijza Brouwer (secretaris, en kalender-

De bedoeling is dat al deze artikelen ver-

wedstrijdcommissielid)

1. Opening

kocht worden en er uiteindelijk meer geld

Gerben Koridon (algemeen adjunct, eindre-

Na de Noorderparksteptocht in winterse

overblijft. Er zijn geen opmerkingen op het

dactie AM en stepslee comm. voorzitter).

zonnige condities en de lunch opent Ger-

financiĂŤle verslag door aanwezigen en het

rit-Jan Beldman de L.V. met een welkomst-

verslag wordt goedgekeurd.

woord. Hij is verheugd te zien dat er zoveel

Algemeen bestuur: Marco Grevel (voorziter Sponsoring comm.)

4. De kascommissie 2005

Arnold Tuinman (voorzitter PR commissie)

(Marco Barendse en Hermien Koers) keuren

Roy Oldemeule (voorzitter kalender-wed-

2. Notulen

het verslag goed. De voorzitter bedankte de

strijdcommissie)

Via de website van deze vergadering heeft

penningmeester en de kascommissie.

Erik de Groot (voorz. reglementen comm.)

online kunnen lezen. Ook liggen een 5-tal

5. Bestuursverkiezing

Commissieleden:

exemplaren in zaal ter inzage. De notulen

Niemand treedt uit dit jaar.

Piet Visser (PR commissie)

2004 worden goedgekeurd.

Toetredende mensen in de NAF organisatie:

William van Geloof (PR commissie)

mensen aanwezig zijn. De zaal zit bomvol.

iedereen in alle rust de notulen van 2005

Gerard van Oorschot (reglementen comm.)

Gezellige lunch vooraf aan de NAF ledenvergadering 2005 in november

Eric van der Meide (Stepslee commissie) Hans van den Berg (redactie AM commissie) Andries Koers (kalender-wedstrijdcommissie IKSA).

6. Kascommissie verkiezing Uittredend kascommissie lid is Hermien Koers en William van Geloof. De nieuwe kascommissie leden 2006 zijn: Marco Barendse en Conny Brans. Reserve is Paul Wigbers

7. Beoordeling evenementen Dit jaar wordt dit punt niet uitgebreid doorlopen tijdens de vergadering. De tijd is er gewoonweg niet voor. Daarom is gekozen voor de online enquete waar iedereen zijn/ 12


Kort LV report (uit de digibrief): Veel NAFvolk op de Vechtsebanen. Goedgemutst startte een 25-

Vele punten kwamen voorbij. De reglementen- en de redactie-

tal steppers met de Noorderparkroute die deels door Loosdrecht-

commissie presenteerden hun activiteiten op de beamer. Al snel

se plassen ging. Best een mooi gebied en even langs Slot Zuilen

bleek dat we bijna tijd te kort kwamen om alle punten te kun-

gereden, werkelijk prachtig zo in de mistige ochtendgloren.

nen behandelen. Voor volgend jaar ruimen we een half uurtje extra tijd in.

En dat de steppers genoten was te merken, want beide groepen

Ook was de NAF-shop aanwezig, fotoboeken van het EK en

(de langzame en de snelle groepe) kwamen te laat terug bij de

speelde er tijdens de vergadering een fotopresentatie af op de

lunch. Maar goed dat drukte de pret niet.

beamer. Aan het eind van de vergadering werden de NAF-cup

Er was een kommetje hete kerry soep in het restaurant met

herinneringen uitgereikt. Ook de veteranen ontvingen dit jaar

lekkere broodjes en uitzicht op de ijsbaan. Wat wil je nog meer.

een Nederlandje, met inscriptie. Het een was een geslaagde

Om 13.30 uur precies startte de ledenvergadering, een volle

dag... en aan het eind ontving iedereen een tasje mee van Vel-

bak, 30 aanwezigen. We kwamen stoelen te kort. Na enig zit en

tec (onze standburen op de Bikemotion), hierin o.a. een bidon,

paswerk had iedereen en plekje en opende GerritJan Beldman

energy drink, energybar etc. (Speciale dank namens de NAF aan

de vergadering.

Gerben voor de beamer, laptop en fotopresentatie).

haar bevindingen heeft kunnen invullen.

cross) en estafette op zaterdag ergens in

voor Kamperzeedijk. Organisaties moeten

De kalendercommissie gaat hier mee aan

het Noorden organiseert en de Afsluitdijk

gretig blijven om een titel te mogelijk

de slag en communiceert de uitslag hiervan

als duurelement op zondag inzet (dit euro-

organiseren. Het is nu vanzelfsprekendheid

naar organisaties, zodat deze hier iets mee

cupweekend is tevens ook een NAF-cup

geworden.

kunnen doen.

weekend).

29 NAF leden hebben de beoordeling inge-

- of een totaal nieuw weekend opzetten

Nog even de reminder uit het huidige

vuld. Dank hiervoor.

binnen een bestaand wielerevenement.

reglement: Organisaties die in aanmerking

Het is best nuttig want we krijgen zo een

Suggesties zijn hiervoor welkom!

willen komen voor een NK of eurocup

breed beeld van wat er leeft. Assen kwam

Paul Wigbers meldt dat mogelijk de ronde

dienen dit ‘verzoek’ minimaal een jaar

als slechtste NAF-cup uit de bus. Heel goed

van Overijssel een idee is om te contac-

van te voren in te dienen, het streven is

ontvangen is o.a. het EK, steptocht Sprang

ten hieromtrent. Leden die ook dit soort

dat het betreffende evenement bekend

Capelle en het tijdwaarnemingsysteem tij-

suggesties hebben voor andere plekken

is en ‘beoordeeld’ kan worden door

dens het NK sprint in Breda. De uitslag van

in het land voor het eurocupweekend of

wedstrijdrijders(sters) en de NAF-wedstrijd-

de enquete komt online te staan op www.

een nafcup of een promo-race contact

leiding.

autoped.nl

naf@autoped.nl of 06-53869770. Haast is geboden. Naast duur is er het criterium of

7. Beleidsplan

Het verzoek van Gijs de Geus om Ride for

een tijdrit, cross, sprint, estafette ook een

Het stepto 2005 beleidsplan is ten einde.

the Roses als vast evenement in 2006 op

mogelijkheid.

Gerrit-Jan Beldman meldt dat het hele

de kalender te zetten. In 2006 zal deze

punt vrijwilligerswerving eigenlijk achter is

tocht in Utrecht starten. De kalender-wed-

De wedstrijd in Twente zal in 2006 een naf-

gebleven in het huidige (afgesloten) plan.

strijdcommissie zal dit meenemen in haar

cup zijn (al dan niet op 1 dag of 2 dagen).

Het bestuur gaat een nieuw plan schrijven

taak.

In de toekomst zal Twente het evenement

waar vrijwilligerswerving zeker een meer

"...het step-to-2005 beleidsplan loopt ten einde, tijd voor een nieuw plan..."

prominente plaats krijgt. Leden kunnen zelf ook nieuwe punten aandragen. Mail naf@autoped.nl Paul Wigbers meldt dat het een goed idee

Toewijzing NK individueel, NK sprint, NK estafette en eurocup

mogelijk weer kandidaat stellen voor een

zou zijn dat we ook een jeugbeleid uit-

NK of een eurocup, zodra men voelt dat

werken in het nieuwe plan. Daarop volgt

NK estafette 2006 : Hooge Zwaluwe

men er klaar voor is, meldt Paul Wigbers.

een discussie wat een jeugdbeleid precies

NK sprint 2006: Breda

Thijza Brouwer benadrukt dat het een

inhoudt. Rene Elzinga benadrukt dat je voor

NK indidvidueel 2006 : Kamperzeedijk

gezonde situatie is om te rouleren. Al dan

jeugd een kader benodigt. Veel NAF-leden

Eurocup: er zijn een aantal mogelijkheden:

niet elk jaar, dan wel elke 2 of 3 jaar. Het

zijn lid om zelf te steppen niet iedereen

- tijdens Cycle Vision op Zandvoort (contact

zou ook goed zijn dat de NK individueel

wil ook jeugd begeleiden. Thijza Brouwer

loopt, dit is dure optie).

bijv. een keer naar Twente gaat of naar een

meldt dat jeugd sterk in verband staat met

- of een gecombineerd weekend waarbij

andere plek, mits men er klaar voor is en

het aantal stepteams dat we in Nederland

de NAF de sprint (of kort criterium of korte

de condities voldoen. Dit zou ook goed zijn

hebben. We moeten met z'n allen werken

13


aan meer stepverenigingen / stepgroepen.

te komen van zaterdag 18 tot en met

Maar goed een chiptiming systeem is wel

De nieuwe jeugdcategoriën zijn een eerste

dinsdag 21 maart. Die valt in 2006 samen

het doel. Dus de commissie probeert hier

stap. Standaard statuten voor een op te

met de Huishoudbeurs en mogelijk komen

naar toe te werken. Een voordeel van chip-

richten club zijn bij de NAF op te vragen.

daar 100.000 bezoekers op de dagen dat

timing is dat uitslagen betrouwbaarder zijn,

De eindconclusie is dat er aandacht voor

de FietsRai open is. Maar vanwege ons

wedstrijden professioneler (waardoor we

de jeugd in onze sport moet zijn en dat dit

beperkte budget is dat allemaal nog niet

hopelijk meer steppers ook kunnen vaste-

in het nieuwe beleidsplan moet worden

zeker. Als het doorgaat, hebben we hiervoor

houden in de sport), we hebben minder

opgenomen en dus ook in uitvoering moet

10 tot 12 vrijwilligers nodig. Meld je hier-

tellers nodig per wedstrijd en we kunnen

worden gebracht.

voor aan.

sneller naar de prijsuitrijking.

Dus als PR commissie hebben we afgelopen

Ideëen voor fondsenwerving voor zo'n

9. Commissies doen verslag

seizoen niet stilgezeten, maar hebben we

systeem van de leden zijn welkom, meld je

PR commissie - Piet Visser meldt namens

ook nóg niet optimaal gefunctioneerd.

bij erik@autoped.nl

deze commissie. Onze commissie was afgelopen jaar de enige commissie binnen de NAF die volledig bemand was met Arnold Tuinman als voorzitter en William van Geloof en mijzelf

"...de sponsoringcommissie heeft enthousiast stepvolk nodig..."

als leden. Wij bruisen van de ideeën, en daarom

Verder laat Erik de wensen en kenmerken

Afgelopen jaar hebben wij geprobeerd om

komen wij als commissie binnenkort bij

zien van het nieuwe NAF-cup en algemeen

het stepgebeuren en de NAF te promoten

elkaar, om te kijken hoe wij dit voor 2006

wedstrijd reglement (wat geschreven gaat

door:

beter kunnen gaan doen.

worden en hopelijk in 2006 ingevoerd kan

•persberichten voor evenementen schrijven

worden).

•promotiemateriaal te ontwikkelen zoals

De leden ontvingen tijdens de LV de nieuwe

In de reglementen commissie is nog plaats

een nieuwe flyer en de nieuwe infotent.

NAF-beursfolder, 'de autoped is terug in het

voor 1 nieuw lid.

•en door aanwezig te zijn bij een drietal

straatbeeld' en onze nieuwe flyer om meer

evenementen:

wedstrijdsteppers te werven.

Als eerste hebben wij gestaan op de fiets-

Stepslee commissie Gerben Koridon meldt kort dat de commis-

vakantie-beurs in de Amsterdam RAI, een

Reglementen commissie

sie klein is, ook het stepsleëen in Nederland

goed bezochte 2 daagse beurs waar 8000

Erik de Groot informeert de leden via een

is klein. De commissie zoekt echter nog een

bezoekers kwamen. Op deze beurs hebben

Powerpoint presentatie op de beamer over

lid, dus meldt je aan bij gerben@autoped.nl

we ook contact gekregen met iemand van

het hoe en waarom reglementen belangrijk

Verder meldt hij dat in de afgelopen winter

het Outdoorfestival in Almere, waar wij in

zijn in onze stepsport. Ook belicht hij het

2 stepslee tochten op sneeuw in Nederland

april een goed bezochte dag hebben gehad.

onderzoek naar chiptiming systemen dat de

plaats vonden. Men heeft ook geprobeerd

Hier hadden we een testbaan voor de Kick-

commissie nu voert, de aanwezigen krijgen

bij ijsbanen een tryout te regelen maar dat

bikes uitgezet, waar elk uur een wedstrijdje

een overzicht te zien.

is vorige winter niet gelukt. Mogelijk deze

werd gehouden door mensen die de Kick-

Conclusie is nu dat we geen geld hebben

winter wel. U leest er over in de digibrief of

bikes hadden uitgeprobeerd.

op dit moment voor chiptiming. Met 16

www.autoped.nl/stepslee

Ook stonden we in oktober 4 dagen op de

euro per lid per jaar komt dat er ook niet.

De Weissensee-stepsleeweek in Oostenrijk

sportieve fietsbeurs Bikemotion in de jaar-

Veel kosten hier van zijn al nodig voor het

staat dit jaar weer op het programma ieder-

beurshallen van Utrecht waar ruim 16.000

Autoped Magazine en voor andere vereni-

een kan zich tot half december bij de com-

bezoekers zijn geweest.

gingszaken. Er kan dus weinig opzij gelegd

missie aanmelden voor deelname. Verder

We zijn al weer bezig om op de FietsRAI

worden op dit moment.

reizen we in de NAF naar het WK stepslee in centraal Finland (www.autoped.nl/multia)

Volle bak tijdens de NAF ledenvergadering 2005 in november

en mogelijk naar overige stepslee eurocups. Wil je mee meldt je nu aan.

Sponsoring commissie Marco Grevel meldt dat hij 2 mensen nodig heeft die hem vergezellen in deze commissie. Alles staat of valt met geld. We willen veel maar kunnen niet verder omdat onze sponsoringcommissie niet van de grond komt. Als u NAF lid bent en een paar vrije uurtjes per maand heeft meldt je dan aan als lid bij naf@autoped.nl Marco meldt ook dat een sponsorplan eer14


ste prioriteit is. Leden met ideëen of contacten met bedrijven trek nu aan de bel.

Kalender-wedstrijd commissie

Meer aandacht voor het jeugdsteppen in 2006!

Thijza Brouwer meldt dat het samenstellen van de stepkalender eigenlijk een van de punten is waarvoor de NAF is opgericht. Het is dus belangrijk stepwerk. ... Er zijn nog 2 vacatures in de wedstrijd-commissie zodat we volbemand verder kunnen. Meld je aan als lid via naf@autoped.nl Voor de kalender van 2006 is er reeds contact gelegd met vele organisaties. Eén er van is de Cycle Vision (het ligfietsevenement van Europa) op circuit Zandvoort. We proberen hier een step-eurocup binnen te krijgen. Maar het is allemaal erg duur en de datum overlapt mogelijk met een andere eurocup. Dit is afwachten dus. Ook meldt de commissie dat Assen in 2006 niet meer georgniseerd wordt door de Huneliggers, mogelijk wel in de toekomst weer. Er blijft contact. Een punt wat we in de toekomst willen oppakken is het ranking of waarderingssystem middels symbolen gekoppeld aan de kalender. Dit is in 2005 niet gelukt. Ook wil de commissie weer zorg dragen dat er een cross of meerdere terug komt in de nafcup. Ideëen over locaties hiervoor zijn welkom. Mail ons.

Redactie Autoped Magazine Op de noodkreet voor meer leden in deze commissie melden Marc Ypma en Rene

zijn wij allemaal, niet alleen het bestuur en

naf@autoped.nl. Verder ook de oproep om

Elzinga zich aan tijdens de LV. De AM redac-

de redactie.

2 vaste digibrief redactie leden, die leuke

tie bestaat dus nu uit 5 mensen: Gerben

- we moeten toe naar vaste verschijningsdata

weetjes willen verzamelen. Met een paar

Koridon, Hans van den Berg, Ron Raadgever

- kwaliteit van het blad (vooral inhoudelijk)

mensen is het makkelijk te doen, en ook

en bovengenoemde 2 mensen. Gerben somt een hele lijst op met de kenmerken en de problemen van het huidige

moet omhoog

best leuk om te doen. Alleen zoals nu is het

- iedereen moet zich houden aan deadlines

een hele klus. Dus meldt je aan als digire-

- meerderen mensen moeten het blad

porter bij dit fantastische fenomeen in onze

kunnen opmaken

vereniging! (mail naar naf@autoped.nl).

Autoped Magazine (hier een aantal: - doel voor 2006 is dat het Magazine kosten

Redactie Digibrief

Onze website www.autoped.nl

dekkend wordt. D.w.z. meer adverteerders

Die bestaat uit Thijza Brouwer. Zij meldt

Thijza meldt dat de restyling in volle gang

zodat er minder van de 16 euro contributie

dat de digbrief nu via een mailinglist wordt

is en binnenkort in een digibrief wordt een eerste opzet gepresenteerd en toegelicht.

"...een meerderheid is niet voor opsplitsing van het lidmaatschap..."

Leden kunnen hierop reageren en input aandragen ter zijner tijd. Houd de digibrief in de gaten.

naar het AM moet. Nu gaat ca. 75% van de

verstuurd. Mensen kunnen zich zelf aan- en

Verder de melding dat de website kosten-

contributie minimaal naar het AM.

afmelden via www.autoped.nl Er zijn nu

dragend is. D.w.z. de adverteerders dekken

- stepverenigingen en -groepen moeten

134 van de 176 leden die de digibrief ont-

de kosten van de site en er blijft zelfs nog

meer nieuws en input inbrengen. Het

vangen elke maand.

een klein bedrag over. Het bezoekersaantal

magazine is van ons allemaal ! De NAF dat

De oproep: ziet u wat leuks? mail het naar

in 2005 zijn in vergelijking met 2004 geste-

15


gen. Het aantal bezoeken ligt 18 nov 2005

Junioren : 15 t/m 17 jaar

De kalender-wedstrijdcommissie beslist of

op 85.151 bezoeken, het aantal unieke

Senioren: 18-44 jaar

je dispensatie ontvangt of niet (criteria in

bezoeken ligt op 38.627. Een halve maand

Veteranen: 45+ jaar

deze beslissing zijn je leeftijd en het aantal

november en de hele maand december

deelnemers in je eigen categorie).

moet daar dus nog bij! Om een vergelijking

Er komt dus een apart klassement per

te geven het aantal bezoeken in 2004 van

categorie (indien voldoende deelname).

11. Het Brainstormpunt om een licen-

alle 12 maanden totaal lag op bijna 60.443

Ter verduidelijking; deze categoriën zijn van

tielidmaatschap naast een normaal lidmaat-

en het aantal unieke bezoekers dat jaar op

toepassing op de nafcupcompetitie. Het kan

schap te gaan voeren is bewust niet verder

33.806. Er is dus een steiging!

dus best zijn dat een aantal leeftijdscate-

uitgebreid omschreven in de enquete zodat

Verder de melding dat nu de restyling is

goriën gezamenlijk in 1 wedstrijd rijden en

leden zelf hier invulling middels hun moti-

ingezet we tot de conclusie komen dat

tegelijk starten. Bovendien moet een ieder-

vatie konden aangeven. En wat we hoopten gebeurde; velen gaven hun mening en de uitkomst is dat de meerderheid niet direct voor een opsplitsing is. Indien er verhoogd moet worden dan ziet men meer iets in een algemene contributieverhoging. In de discussie tijdens de LV wordt duidelijk dat het brainstormpunt is opgenomen om na te denken hoe we de kosten kunnen blijven dekken binnen de NAF. Verder de conclusie dat de contributie al jaren niet verhoogd is en de kosten de laat-

de site door de jaren heen best wel is

een NAF-lid zijn om mee te tellen in deze

ste jaren sterk stijgen. Er is ook geen bond

gegroeid. We staan nu sinds 1996 in deze

nafcup competitie.

die voor 16 euro per jaar en een kwartaal

vorm online na 10 jaar is 2006 een mooi

Het is toegestaan dispensatie (voor NAF-

blad uitgeeft en een maandelijkse digitale

jaar voor een nieuw jasje.

leden) bij de kalender/wedstrijdcommissie

nieuwsbrief en licentie en daarnaast korting

aan te vragen vooraf aan de eerste nafcup

op inschrijving bij wedstrijden.

van elk seizoen. Je kunt dus als je 17 jaar

De kosten van magazine slokt van de 16,-

10. Voorstellen Het voorstel voor algemene invoering helmverplichting bij nafcups vanaf 1 januari 2006 wordt aangenomen unaniem. De reglementen commissie gaat dit verwerken in de reglementen.

"...de sport is klein en daarom zien we u allen graag aan de start in 2006..."

Het voorstel dat we de nieuwe leefttijdscategoriën van IKSA overnemen in ons natio-

bent ook dispensatie aanvragen om bij de

euro zoveel op dat er weinig meer over

nale reglement wordt aangenomen met 27

senioren te rijden. Bij de veteranen geldt dit

blijft om de NAF te laten draaien, om over

voor en 1 tegenstem.

ook. Je kunt als veteraan dispensatie aan-

zaken als een tijdwaarnemingssysteem

Pupillen : 10 t/m 12 jaar

vragen om bij de senioren te rijden. Deze

maar helemaal niet te spreken. Om een

Kadetten: 13 t/m 14 jaar

dispensatie moet wel toegekend worden!

voorbeeld te geven de NAF betaald huur voor een zaal voor de ledenvergadering en besteedt daarnaast kosten per lid aan koffie, thee etc. tijdens deze LV. Als elk lid naar de LV zou komen dan hebben we echt een groot probleem, want dan is er geen genoeg meer op 4 magazines per uit te geven. De 16,- euro aan contributie heden ten dage is dus gevaarlijk laag om gezond te blijven functioneren als bond. Bij het eventueel wegvallen van de NAF, met de weinige clubs die we in Nederland hebben, valt ook het bindmiddel voor alle individuele steppers weg. Dus iedereen heeft belang in het voortbestaan. De ledenvergadering besluit unaniem 16


tijdens deze discussie om in 2006 op de Ledenvergadering de contributie te verhogen naar 25,- euro per lid per jaar. Dat dan , mits met goedkeuring van de ledenvergadering 2006 per 1 januari 2007 ingaat. Hiermee krijgen we wat meer lucht en kunnen we ook proberen zaken als tijdwaarneming serieus op te pakken.

12 Rondvraag Paul Wigbers vraagt hoe het zit met de verzekering. Antwoord: De NAF heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten van ca. 42 euro per jaar bij de Unive voor het organiseren van steptochten, stepwedstrijden en deelname aan beurzen en shows. Dekkingsmax is 1.000.000,- per gebeurtenis. Het advies is aan het bestuur van stepverenigingen is om zelf ook zo'n verzekering voor je vereniging af te sluiten en bestuur, leden en personeel te beschermen. Deelname aan alle door de NAF georganiseerde evenementen is voor deelnemers altijd op eigen risico. Verder zijn organisaties van wedstrijden ver-

zien we wat meer leden die ook naar de

een leuke aanvulling. Alle aanwezigen

plicht volgens de wet verkeersregelaars te

wedstrijden komen. Aan alle leden (vooral

ontvingen een zakje mee (gesponserd door

laten opleiden (dit kan lokaal) en voor hen

aan de ook recreanten) de oproep, step

de onze buren op de beurs de firma Veltec,

1 dag of een meerdaagse verzekering af te

eens een wedstrijdje mee. Onze sport is

met o.a. gratis bidon, energybar, energy-

sluiten via 3VO. Meer info NAF-secretariaat.

nog klein en we zien u graag aan de start.

drink etc.).

Uitrijden geeft voldoening, hoger klasseren

Het bestuur is blij met de opkomst. We

13 Uitrijking NAF-cup

is een sportiefdoel en winnen een feest.

zien u graag allemaal volgend jaar op de

De top drie van elke NAF-cupklasse ont-

Dank aan de leden die naar Utrecht zijn

LV. Onder het motto, de NAF dat zijn we

ving uit de handen van de voorzitter een

gekomen, het was mooi weer, een gezellige

allemaal.

standaard in de vorm van Nederland met

dag en een goede lokatie. Ook de beamer-

inscriptie (en de felicitaties namens de bond

fotopresentatie die op de achtergrond tij-

en haar leden). De NAF-cup groeit. Elk jaar

dens de vergadering afspeeld werd, vormde

Opmerkingen of toevoegingen voor de notulen mail ze naar de secretaris: naf@autoped.nl (adres zie laatste pagina).

Advertentie

www.2wielerverhuur.nl Fietsen èn steppen door heel Nederland!

2Wielerverhuur is gevestigd in Utrecht en we hebben op dit moment maar liefst 60 Kickbikes in verhuur (en dat aantal wordt binnenkort zelfs uitgebreid naar 100 steps). We bieden veel arrangementen voor zowel een paar uurtjes als een hele dag, gecombineerd met lunch of diner, vaartochten, bezoek aan musea's en andere activiteiten. Verder brengen (en halen) we de steps op locatie door heel Nederland! De Rijnstreek 2wielerverhuur tel. 06-51682805 | info@2wielerverhuur.nl

17


Vanuit de feest stepcommissie

-1C, gluhwijn, choco, Zwartboek, mistvlagen, kerstbo de dijken, onder heldere maan, fakkels, een gezonke diner en boerenjongens en borrelen in de fanfare ... Het is zaterdagmiddag 10 december en Sinterklaas is weer terug naar Spanje, koning winter is in aantocht en de kerstman staat voor de deur, goede condities voor een gezellige fakkeltocht. Startlocatie is de parkeerplaats nabij restaurant eetcafé De Fanfare in Giethoorn. Onder andere bekend van de gelijknamige film van cineast Bert Haanstra. Elf steppers trotseren de winterse omstan-

Thijza is onze gids tijdens de tocht en zij

zende Nationaal Park De Weerribben één

digheden tijdens de tocht door de Wie-

vertelt het één en ander over het gebied

van de belangrijkste laagveenmoerasge-

den. De tocht begint met mist en vorst.

de Wieden. De achterste steppers heb-

bieden van West-Europa. De Wieden is

Al gaande de tocht trekt de mist op en

ben af en toe moeite om het tempo bij te

ontstaan door turfwinning. Toen de vraag

stijgt de temperatuur. Het is een bonte en

houden en missen zo kostbare informatie.

naar turf steeg, werden de uitgebaggerde

opvallende vertoning.

Aan het eind van de fakkeltocht is er een

trekgaten steeds breder en de legakkers

quiz over de Wieden en voor de winnaar

steeds smaller - soms zelfs zo smal, dat

is er een pot ‘Boerenjongens’.

bij storm het land door de golven werd

Na circa 7 km steppen bedwingen de steppers middels een trekpontje één van

weggeslagen. Zo ontstonden de grote

de vele stukken water in het gebied.

De Wieden is een moerasgebied dat in de

plassen in De Wieden. De resterende trek-

Aan de overzijde werd deze inspanning

zeventiende eeuw is ontstaan door verve-

gaten groeien geleidelijk dicht.

beloond met een beker warme chocola-

ning. Het bestaat uit trekgaten en plassen,

demelk of een glaasje glühwein verzorgt

rietvelden, hooilanden en moerasbos. De

Iedereen volbrengt de tocht van circa

door de kerstman en zijn helper.

Wieden vormt samen met het aangren-

35 km en een aantal heeft hierbij zijn grenzen weten te verleggen. De langste

fakkeltocht 2005

afstand die sommige deelnemers tot nu toe hadden afgelegd was niet meer dan 20 km. Na de tocht konden de deelnmers hun eetlust stillen in het restaurantje ‘De Fanfare’. Hier werd nog gezellig nagebabbeld over de tocht en werd de quiz gespeeld. Deze quiz werd tot haar eigen verrassing gewonnen door Inge. De fakkeltocht heeft zich grotendeels na zonsondergang door de Wieden verplaatst waardoor er van de schitterende omgeving weinig tot niets te zien viel. Dit is natuurlijk een goede reden om een keer in het voorjaar (niet in het hoogseizoen) de tocht nog eens te maken. Tot slot wil ik de personen bedanken die deze fakkeltocht mogelijk hebben gemaakt en in het bijzonder de begeleiding tijdens deze tocht. Zonder hen kunnen dit soort tochten geen doorgang

De mistige oversteek bij Jonen. Niet meer dan 6 steppers per overtocht en nu in de winter met handbediening. Aan de overkant wacht ons hete drankjes en fakkels. Na deze oversteek klaart de mist op en steppen we verder onder een heldere maan.

vinden.

groet Marc Ypma 18


Boerenjongens

om, kanonschoten van en dorp, lichtjes,

Nawoordje vanuit de organisatie:

ietswat bevroren spinnedraden aan de

Het is altijd weer de vraag of je zo'n fak-

takken. Met dat weer dan is de kop van

keltocht moet organiseren of niet. Het deel-

Overijssel best wel spookachtig. Maar ja

nemersaantal blijft een hot issue. Vorig jaar

dat voegt wel een extra dimensie toe aan

waren er te weinig. Dit jaar 11 steppers en

de tocht en de kerstlichtjes her en der bij

2 helpers, maar ach wat maakt het ook uit,

de boerderijtjes worden dan nog wat ydil-

het bleek ook nu hartstikke gezellig en ik

lischer. In de dikke mist toch maar wat gele

had het niet willen missen.

pijlen opgeplakt om de deelnemers niet

De winnaar van de quiz tijdens de fakkeltocht door de Wieden nam een taditionele fles boerenjongens in ontvangst. Voor de culinaire liefhebbers hier het recept: Een Fles lekkere boerenjongens bestaat uit eerste klasrozijnen, Vlaardingse brandewijn en Jamaicaaanse rum. En om niet de te discrimeren hebben we ook het recepte voor een fles Boerenmeisjes voor u kunnen bemachtigen: de beste kwaliteit Australische gedroogde abrikozen in en mix van Vlaardingse brandewijn en Jamaiciaanse rum. Boerenmeisjes en -jongens leent zich ook voor gebruik in taarten en andere zoetige hartigheden tijdens de kerst. Best lekker.

helemaal het riet in te sturen en ja hoor En alle 170 NAF-leden hadden zich in kun-

iedereen kon de startplek vinden.

nen schrijven. Het tempo was best te doen. Dit keer hadden we in de 'feestcommissie'

Wel blij toen we door de dikke mist het

Voor 2006 gaan we natuurlijk weer op

een extra gezellig restaurantje uitgekozen

natuurgebied in totale stilte richting het

zoek naar zo'n prachtige natuurlocatie voor

aan het binnenpad te Giethoorn met de

pontje van Jonen stepten en bij Dwarsgracht

wederom een winterse fakkelsteptocht

verlichte brugjes. Ook die middag hadden

ontdekten dat de mist optrok. Allemaal

avontuur. Suggesties zijn welkom. Of als er

we gelijk maar een interne NAF vergadering

kleurige lampjes op de step, hesjes aan en

leden of clubs zijn die deze tocht zelf een

gepland die 2 uur vooraf de start van de

de maan doemt op boven de mist. Bij de

keer willen organiseren, laat het de kalen-

tocht plaats vond in de Fanfare naast de

oversteek over het water staan we onder

der-wedstrijdcommissie even tijden weten.

kerstboom (onder het mom van km kosten

een heldere avondhemel, met fakkels en

Wat je benodigt is minimaal 1 volgauto voor

besparing).

al aan de choc en de drank. Lekker even

onderweg die een aantal stops inrichten

Bij de organisatie van zo'n steptocht in de

opwarmen met krenteweggen, thee en wat

en verder een mooie route, een thema,

winter is geluk met het weer niet geheel

al niet meer, klaar voor de nog te steppen

of themastops onderweg en een gezellig

onbelangrijk. En toen we over de Blauwe

30 km.

finishrestaurant om de tocht af te sluiten

hand door de meren reden richting Giet-

Dank aan de helpers voor hun inzet vooraf

met een winterse maaltijd.

hoorn was het er een potdichte mist en

en tijdens deze fakkel 2005.

14 t/ 22 april 2006

tot de volgende fakkeltocht!

Nationale (step)sportweek 2006 Als stepvereniging kun je extra aandacht voor je sport goed gebruiken. Van 14 tot en met 22 april 2006 staat heel Nederland weer in het teken van sport met wedstrijden, toernooien, demonstraties en heel veel andere sportactiviteiten. Doe ook mee en ontvang het gratis promotiepakket! Het is jammer dat het NOC-NSF alleen NOC-NSF sporten in online sportmatch heeft opgenomen en dat men 22 april tot fietsdag heeft uitgeroepen i.p.v. wielerdag. Want zo passen we weer nergens onder. Maar goed de nationale sportweek is zeker een initiatief waar we met z'n allen achter staan en we waar we bij aan kunnen sluiten.

19


Van onze pitreporter Eric van der Meide

Step ongemerkt toch best aanwezig, ... mits je er maar oog voor hebt!

de ste

Nou daar kreeg ik ineens een mailtje voor mijn neus dat ik weer aan de beurt was om wat te schrijven voor het AM. Zo in het naseizoen is dat best lastig, aangezien je alleen maar wat traint of helemaal niks doet. Daarom ga ik het onderwerp eens dichtbij huis en omgeving zoeken. De step eens in je eigen omgeving zonder dat je het direct merkt of opvalt. Velen van jullie zie ik in de zomer op wed-

schoteltjes en al omver wordt gereden, een

strijden verschijnen. Vooraf aan de voorkant,

kabaal van jewelste.

tijdens de race zie ik jullie alleen maar van

Soms kan internet ook een nadeel zijn. Zo

de achterkant (of de zijkant) en na de wed-

waren er twee collega’s van mij aan het

strijd weer de voor-

dissen met een foto

kant om bij te praten.

van mij met Marga

Op dat moment voe-

Bult (tijdens een

len we ons klein in

interview over het

de sport maar groot

steppen). Ik had

in daden en uniek. En

mijn collega's te

toch is steppen hele-

pakken genomen

de step ook daadwerkelijk voorkwam, op

maal niet zo uniek.

en nu pakten ze mij

de voorpagina na dan want daar prijkte de

Kijk maar eens goed

terug met die web-

step volop. Kreeg ik van de week de Donald

om je heen. Het is

foto en een toege-

Duck in de brievenbus. Sla een pagina

steps en nog eens

voegde tekst: “heeft

of twee open en daar trof ik alweer een

steps...

Marga Bult een

plaatje aan van iemand die rond scheurde

nieuwe vriend?”. Dit

op de step.

p e t s de

Het internet behandel

hing aan het aqua-

ik eerst maar even, pak

rium op mijn kan-

Ook heb ik in het verleden een strip gezien

ik meteen het modern-

toor. De foto hadden

die als thema stepjes had. Deze strip,

ste van alles.

ze van ledengallerij

MAD heette het, is een paar jaar geleden

Wat heeft de step met

van stepteam Kam-

gebruikt in een AM. Politie agenten die

internet? Nou veel. Ten

perzeedijk geplukt.

boeven achterna gaan op de step is ook al

eerste alle clubs die

gesignaleerd. Vaak worden ministeps gete-

erop staan en natuurlijk

Ik denk dat er in

kend als de step voorkomt en vaak ook als

onze eigen NAF-web-

de toekomst nog

alternatief racevoertuig of voor een grap-

site. En dan nog de

veel meer filmpjes

pige situatie. Zo stond er in de oerhollandse

filmpjes die je af en

komen waarin de

strip Dirkjan (deel 4) grap over de ministep.

toe ziet verschijnen.

step een prominente

Wat niet grappig was, maar wel leuk is

Laatst nog kwam ik

rol speel, al dan

natuulijk Nijntje. Het bekende “Nijntje op

er eentje tegen van

niet serieus of met

de step” plaatje. Ooit een logo geweest van

een Amerikaan op

humor.

een reeds 'verloren' gegaan stepteam.

een mini-step die echt

Jip en Janneke zijn ook gezien op de step.

behoorlijk goed bezig

Strips en steps

Kortom figuurtjes waar u en ik allemaal

was. Niet hard racen op

Ik zou haast zeggen

mee opgegroeid zijn.

onlosmakelijk ver-

In tekenfilms komt de step ook wel voor.

dat ding, nee echt aan het stunten ook wel genaamd tricks aan het

bonden met elkaar. Paar jaar terug tijdens

Denk maar aan Wile E. Coyete die Roadrun-

uitvoeren.

het EK hier in eigen land gehouden kregen

ner altijd met van alles achteraan zit en ooit

Ook heel bekend is het filmpje waarin kan-

deelnemers de strip “Kleppie op zijn Step-

bij ACME een step met raket bestelde. Met

toor mensen ineens in een gang de bocht

pie” uitgereikt. Dit is een strip over de jon-

mijn neefje keek ik naar een tekenfilmpje,

om scheuren en waarbij de net uit een

gere jaren van Joop Klepzeiker. Ik geloof dat

waarvan ik de naam niet weet, waarin het

deur komende koffiedame met kopjes en

er maar twee verhaaltjes in stonden waarin

hoofdfiguurtje een ministepje had. Zo zijn 20


Soms zie ik bij een aanzienelijk grote school bij mijn werk een student of studente op de step de les of richting de andere kant de trein te halen. Ook zakenmensen zie ik in de spaarzame tijden dat ik met de trein reis met een step. Vaak met een mooi gestileerd vouwstepje. Op straat komen er geregeld kinderen voor-

ep is o veral

p

bij op een ministep of iets groter dan dat.

er nog vele strips, tekenfilms waarin onze

moment. Helaas hebben ze nooit schade

tweewieler in voorkomt. Allemaal kan ik ze

daaraan geleden want hun sport wordt nog

echt niet afgaan, kwestie van opletten en

altijd door meer mensen beoefend.

Had ik het net over fietshandelaren die

treffen.

Het zomer- en strandblad Breeze had

steppen verhuren, daar kan nog wel wat bij.

in haar allereerste uitgave ook over de

Je ziet steeds vaker in bladen als adverten-

Onlangs zag ik in de boekhandel een boek

step. Wat prijsklasses en types kwamen

tie of alternatief uitje staan dat je met een

van Freek de Jonge. Niks bijzonders, ware

daarin voorbij evenals dat www.autoped.nl

step met dikke banden lekker kan crossen

het niet dat op de voorkant een kinderfoto

genoemd werd.

door duinen of in het bos. Of door Amster-

van hem op de step prijkte. Dus ook de

In een grijs verleden was er een sportblad

intellectueel ontkomt er niet meer aan.

die opende met alle kampioenen van

Het eerste stepboek moet volgens mijn nog

Nederland in welke tak van sport dan ook.

gemaakt worden.

Ik heb dat blad ergens, maar ook blad nr. 2 heb ik, waarin Thijza Brouwer een inge-

Magazines liggen ook in de boekhandel,

zonden brief had dat de step er geheel

l a r e v o s i ook daar is de step langs gekomen. Paar

niet voorkwam op de lijst. Dit blad is al ter

jaar terug nog in een Actueel stond een

ziele gegaan na nr. 2 of het had net nr. 3

mooie rondborstige dame op de step (de

gehaald.

foto is nooit door de AM-redactie-keuring

gekomen). Het was een artikel over hippe

De step in mijn omgeving

sporten op het strand. De step was dan

Ten eerste natuurlijk mijn teamgenoten,

bedoeld om lekker langs de waterlijn te

maar dat is niet bijzonder. Jaren geleden

dam touren met gids. Zwolle heeft zelfs een

cruisen.

was uw hoofdredacteur en ik op een air-

Herman Brood tour in haar VVV programma

Panorama heeft altijd elk jaar de rubriek “In

show waar we een Duitse piloot troffen die

opgenomen compleet met leuk boekje, dan

& Uit”aan het begin of eind van een jaar.

aan het rondrijden was op een gemotori-

rijd je langs zijn beeld en geboortehuis en

De step was ooit in de kolom “In” gezet.

seerde step. Is met een motortje, toch tel

wat cafés.

En volgens mij was de skeeler passé op dat

ik deze mee. Ging ik een paar jaar terug

l a r e v o op vakantie met mijn step, reed ik de boot

Laatst vertelde een collega dat zij met haar

af nog geen kilometer verder kwam ik een

afdeling een uitje hadden met groepsge-

tienermeiske tegen op een step (geen mini

voel. Ze moesten boogschieten, wandklim-

geval).

men, nog wat andere dingen en ze konden

Een ander jaar ontmoette ik iemand op een

steppen over een parcours. En dat allemaal

eigenbouw tweepersoonsstep, dit is ooit

voor een blij wij gevoel.

ook in een AM verschenen. Op mijn vakan-

tieplek zijn vele fietshandelaren actief in de

Mijn advies is aan u is, kijk om uw heen en

verhuur van de step.

u zult zien dat de step meer is ingeburgerd

Ik krijg daarom ook weleens de vraag hoe

is in de wereld dan we denken. Soms merk

duur de huur is, als ik dan antwoordt dat

je amper dat iemand op de step staat of

het mijn eigen is kijken de mensen je aan

dat het in een stripverhaal voorkomt, zo

of je aandelen in de verhuur hebt. In mijn

normaal wordt het. Alleen worden we af

woonplaats reed ooit een studente altijd op

en toe herinnert aan ons vervoermiddel als

de step naar de Kunstacademie, omdat ze

iemand ineens zegt of roept: “rare fiets, o

dat makkelijk vond en er fit bij bleef.

het is een step!” Dit gebeurde mij zelf nog geen twee dagen geleden, terwijl ik dit typ,

Dezelfde mensen van de eerder genoemde

op mijn zondagse rondje.

airshow zijn met haar gaan steppen. Resul-

21

taat was dat wij wat meer moesten trainen

Ajuus en veel getrappel en geploeter op uw

en dat zij zich geamuseerd had. Schade is

step deze winter,

nu al aardig ingehaald wat conditie betreft.

door Eric vd Meide (eric@autoped.nl)


Interview met

2

win

Tijdens de ledenvergadering zijn ook de winnaars van de NAF-cup bekend gemaakt. Volgens goed redactioneel g een aantal winnaars geïnterviewd. In dit nummer komen Lars Kessler en Desiree Zagwijn aan het woord. Iedereen wil toch weten hoe de winnaars dit moment ervaren? Onze reporter was er bij en stelde ze 10 vragen.

De antwoorden van Desiree Zagwijn nafcup winnaar 2005 bij de veteranen dames

1 - Min of meer, omdat ik mogelijk de enige veteraan van de

6 - Waarschijnlijk hebben vrouwen minder behoefte aan individu-

vrouwen zou zijn dit jaar. Ik had mijn vizier voor 2005 gericht om

ele sporten, maar meer in teamverband i.v.m. de gezelligheid.

3 tot 4 wedstrijden mee te rijden. De Afsluitdijk, Twente marathon, Benningbroek en NK-individueel (Kamperzeedijk). Echter werd het

De vrouwen hebben meer een “stok” achter de deur nodig of een

(door tijdgebrek in het weekend) helaas alleen de eerste en laat-

trainingsmaatje, zij gaan minder snel zelf of alleen er op uit. Ik

ste wedstrijd van dit seizoen.

denk dat mannen daar minder moeite mee hebben.

2 - De Afsluitdijk. Dit is min of meer mijn “thuiswedstrijd”, vanaf

7 - Ik zie geen bedreiging, maar talenten. Ik doe het omdat ik het

Alkmaar. Dit ook door de weersomstandigheden, het liefst flinke

leuk vind, en zolang ik nog kan “bumperkleven” zal ik nog actief

(NO) tegenwind, zoals vorig jaar.

bij wedstrijden aanwezig zijn.

3 - Naast het steppen heb ik zeker nog andere vrijetijdsbesteding

8 - Een mix van beide. Het is een heerlijke tijdsbesteding toerend

en/of sporten. Meestal is de zondagmorgen mijn stepochtend. Van

door de natuur, maar ook heerlijk om even flink gas te geven, en

november tot maart ligt dit op een laag pitje. Voor de rest fiets ik

even alles uit de kast te halen.

meestal naar het werk (7 km). Om de conditie op peil te houden m.n. in de winter, ga ik op de crosstrainer deze staat op zolder, hier

9 - Meer damessteppers, maar dat is bekend.

hebben we een sportkamer ingericht met wat fitnessapparatuur en een spinbike. Als mijn

10 - Voor mij is steppen een medi-

man en ik er samen op uit

cijn. Regelmatig bij een (chronische)

willen trekken pakken we

pijnlijke rug, werkt even een uurtje

de tandem (twintraveler)

steppen vaak beter dan 2 parace-

en toeren daar half Noord-

tamollen of wat voor pijnstiller dan

Holland door. Vervelen

ook. Het is toch een bepaalde onbe-

doe/hoef ik niet.

laste, maar genezende beweging, daarom heb ik er ook een ligstuur

4 - Zolang ik het leuk

op zitten.

vindt om wat wedstrijden mee te rijden zal ik dit

De leuke reacties die je onderweg

zeker doen.

nog steeds krijgt, vooral de ouderen. Met een big smile komen ze je

5 - Begin maart begin

tegemoet. Het maakt mensen blij

ik met de voorbereiding

onderweg, vooral jeugdsentiment

van de Afsluitdijk. Naast

komt dan weer boven. Het bekende

de zondagmorgen toeren (samen met Corrie), pak ik een doordeweekse dag om dan alleen

stepliedje wordt regelmatig ingezet bij passerende wielrenners (de 40-plussers meestal).

30-35 km flink door te “stampen”, over de dijken tussen Alkmaar en Schagen (weinig verkeer en opstoppingen). Voor de kusttoer-

Met vriendelijke groet,

tocht (april) toeren Corrie en ik rond de 60 km tegen die tijd.

Desirée Zagwijn (Alkmaar) 22


nnaars De vragen die winaars kregen voorgeschoteld waren; 1. 2. 3.

gebruik worden

4. 6. 8. 9.

Wat is je persoonlijk favoriete race of evenement, en waarom juist deze? Blijft er naast het steppen nog tijd over voor andere sporten of andere vrijetijdsbesteding? Zie je nog voldoende uitdaging om ook komend jaar er vol tegen aan te gaan?

5. 7.

Gefeliciteerd met je overwinning, had je dit resultaat ook verwacht begin 2005?

Hoe ziet jouw voorbereiding op een race of tourtocht eruit? Het damesveld is vergeleken met het herenveld klein. Waar ligt dat aan en hoe kunnen we dat verbeteren? Wie zie je komend jaar als de grootste bedreiging voor het klassement?

Hoe zie je het steppen, puur topsport of een leuke tijdsbesteding? Wat zou je graag anders zien in de stepsport?

10. Wat trekt je nou in de stepsport?

De antwoorden van Lars Kessler nafcup winnaar 2005 bij de senioren heren

Voordat ik de vragen beantwoord, wil ik iedereen in de NAF bedan-

3 - Ik beoefen een aantal andere sporten zoals hardlopen, gym-

ken voor de fantastische tijd die we met elkaar hebben doorge-

nastiek of fietsen, maar het steppen is de hoofdsport. Ook ben ik

bracht. Zowel in competitie als ook in momenten van lol en goede

erg geĂŻnteresseerd in muziek. Ik speel al jaren basgitaar in een

gesprekken! Omdat we in Duitsland (nog) geen organisatie hebben

rockband. Meestal komen we 1 keer in de week bij elkaar in onze

als de NAF, geeft het me heel erg veel

oefenruimte in Cologne om te werken

plezier om mee te strijden in de Neder-

aan een aantal nummers. Het is niets

landse competitie. Ik ben erg onder de

serieus, gewoon voor de lol zonder

indruk van het functioneren van de NAF.

ambities. Per jaar hebben we een of twee optredens.

1 - Nee, absoluut niet, hoewel ik wel de eerste race van het seizoen heb

4 - Als ik voldoende tijd heb, zal ik

gewonnen.

volgend jaar in heel weel wedstrijden deelnemen. Ik kan pas vlak voor

Als je in de totale uitslagenlijst kijkt,

een evenement besluiten of ik mee

zie je dat er een groep steppers is die

zal doen. Er komen een aantal ver-

bijna gelijkwaardig aan elkaar is. Het

anderingen in mijn leven, waaronder

was daarom onmogelijk toe voorspellen

het vinden van een nieuwe baan,

wie winnaar zou zijn en dat maakte de

waardoor lange termijn planning bijna

competitie heel erg spannend.

onmogelijk is.

Om de NAF-cup 2005 te winnen was

5 - Ik heb geen special trainingssche-

het niet voldoende om in slechts twee

ma of voorbereidingen voor een race.

of drie races de snelste te zijn, je moest

Ik probeer iedere dag een of meerdere

bij bijna iedere wedstrijd aanwezig zijn

uren te steppen.

en dan ook voluit gaan.

Ook in de winter ga ik door zolang de

Gelukkig was ik in staat om bij heel

weersomstandigheden niet al te slecht

veel wedstrijden aanwezig te zijn.

zijn. Mijn doel is om een keer per dag te zweten.

2 - Dat is de individuele tijdrit op de afsluitdijk. Er zijn veel goede races in

Sport is een goede compensatie voor

Nederland, maar er kan geen enkele

een baan achter een computer zonder

wedijveren met de race op de dijk. Vanwege de locatie en de

fysieke inspanningen. In het voorjaar start ik met intervaltrainin-

omstandigheden op de dijk maakt deze race uniek in Nederland en

gen om mijn snelheid op te voeren. Daarnaast doe ik dan langere

zelfs in de wereld.

trips voor de conditie.

23


Vervolg interview met

2

winnaars

6 - Als je de einduitslag van de Eurocup bekijkt, vind je me op de

niseerde. Ik was en ben nog steeds gefascineerd door de simpele

vierde plaats. Vorig jaar won ik de Eurocup. In vergelijking met de

manier van (snel) voortbewegen.

NAF-cup zijn er veel meersnelle steppers uit landen als Finland, Ita-

Voor mij bevat de stepsport alle 3 typen: fun, recreatieve sport en

lië, België en Tsjechië. Sommige zijn sneller dan wie dan ook in de

topsport.

NAF.

Ik denk dat fun het belangrijkste punt is in de stepsport. Ik vind het

Desondanks kunnen Nederlandse steppers ook de Eurocup winnen of

schitterend om al die mensen te ontmoeten in Duitsland, Nederland

op een hoge plek eindigen. Iedere race klassement wordt gewonnen

en waar dan ook in Europa.

door degene die de beste prestaties levert in alle wedstrijden. Dat

Een wedstrijd is een competitie die niet lang duurt en iemand wordt

wil dan niet zeggen dat de snelste ook altijd in het eindklassement

tot winnaar uitgeroepen.. De competities en vooral de internationale

de eerste is.

is echt topsport. Maar de fase waarin de stepsport nu is, is meer dan dat. Er is een leven naast de sport en de contacten tussen steppers

7 - Wat de NAF-cup voor mij zo interessant maakt (en ik denk voor

onderling is misschien wel belangrijker dan het winnen van wed-

de anderen) is date r een grote groep op het zelfde niveau stept. In

strijden.

2005 waren er elf steppers in het heren klassement die de maxi-

Ik denk dat de stepsport nooit een professionele topsport zal worden

mum aantal races hebben gereden (6 van de 8). Als je niet in zes

en ook de Olympische spelen zijn ver weg. Maar ik geef de voorkeur

races hebt deelgenomen, kun je de NAF-cup niet winnen, ook al heb

aan een kleine maar gezellige topsport met veel lol en plezier voor

je vijf races gewonnen.

iedereen, boven een anonieme professionele massasport. Om de

Ik denk dan ook dat mijn grootste concurrenten de steppers zijn die

sport te laten lopen zoals het nu gaat, kost ons al genoeg energie

aan iedere race deelnemen en zo hun punten vergaren. In 2005

en werk.

waren de grootste concurrent René Elzinga en Martijn Dashorst. Maar er waren meerdere steppers zoals William van Geloof, Vincent

9 - Ik ken de Nederlandse Autoped Federatie niet heel erg goed,

Gooiker, Arend v.d. Velde en Andre Visscher die het leven gedurende

maar ik zie geen noodzaak voor grote veranderingen. Natuurlijk

een race niet gemakkelijk maakten.

moeten we ons verbeteren, maar ik zou heel erg blij zijn als we in Duitsland een organisatie als de NAF zouden hebben!

8 en 10 - Toen ik in 2000 begon met steppen was het recreatief. Ik wist niet dat er een internationale club was die wedstrijden orga-

groet, Lars Kessler

Belangrijk stepwerk in de NAF! Op de ledenvergadering zijn er 3 schrijvers voor het Autoped Magazine bijgekomen, dus nu staat gaat onze blik naar sponsorwervers en alle overgebleven op te vullen plaatsen in onze NAF-organisatie. De sponsoringcommissie benodigd nu echt snel meer volk, zodat we in januari 2006 een goede start kunnen maken en sponsoren kunnen aantrekken voor de nafcup 2006, de Nederlandse eurocup en nog meer zaken.

2 Leden Sponsoring comm.

1 lid Kalender commissie

1 lid Reglementen comm.

De NAF-sponsoringcommissie bestaat uit 3

De NAF-kalendercommissie bestaat uit 4

De reglementen commissie bestaat uit 3

leden; een voorzitter en 2 leden.

leden; een voorzitter (Roy Olde Meule), 2

leden: een voorzitter en 2 vaste leden.

Marco Grevel zit in deze commissie en daar-

leden (vacant), en 1 lid dat zitting neemt

Voor een uitgebreide omschrijving van de

bij zijn we op zoek naar minimaal 2 NAF-

namens de NAF in de IKSA step-eurocup

taken van deze commissie contact even de

leden die hem daarin willen ondesteunen,

planning commissie (Andries Koers).

kersverse voorzitter van deze commissie is

meedenken en sponsoractiviteiten op touw

We zijn op zoek nog naar 2 enthousiaste

Erik de Groot. Verder lid van de commissie

willen zetten.

leden in deze voor onze sport belangrijke

is Gerard van Oorschot.

De sponsoringcommissie geldt als de

commissie. Aanmelden naf@autoped.nl

belangrijkste voor het voortbestaan en de

2 leden Stepslee commissie

ontwikkeling van de sport. Deze commissie

Redactie digibrief

De stepslee commissie in de NAF behartigt

moet gewoon volbemand aan de slag.

De redactie van de digibrief ligt op dit

alles wat met stepsleëen te maken heeft

Heb je een paar uurtjes over paar maand

moment bij 1 persoon en we zoeken dus

in ons land. Gerben Koridon is voorzitter en

voor vrijwilligerswerk; meldt je aan via

nog 2 leden die digitaal kopij willen verza-

Eric van der Meide is actief als commissie-

naf@autoped.nl.

melen. Meldt je aan bij thijza@autoped.nl

lid. De commissie heeft nog 2 vacatures. 24


Cadeautips voor de

stepfreaks

Onlangs bij de ledenvergadering nog een belangrijk agendapunt: “Hoe betrekken we de jeugd meer bij het steppen in het algemeen en de stepsport in het bijzonder?” Door jong te beginnen natuurlijk en stepmoeders en –vaders dienen hierbij een voorbeeldfunctie te vervullen. Steppen moet dan wel cool zijn! Met de huidige rage van “Pimp Your Ride”, -schoonmoeder” en wat al niet meer hier een tweetal cadeautips voor de kerstdagen: Allereerst een vreselijk mooie step van Schwinn: de Sting-Ray footscooter. Een plaatje om te zien deze “Rebirth of Cool” van Schwinn die overigens ook heel mooie retro-look fietsen op de markt brengt. In een testverslag wordt het volgende over de Sting-Ray gemeld: “This new Schwinn Sting-Ray Scooter does look cool and does ride smooth for a scooter. It also looks good side by side with my

Opzetskies voor de ministep

Je vervangt gewoon de wielen van je

Voor degenen met een wat kleiner budget

miniscooter met deze Scooterski conversion-

double barrel” frame with dual exhaust tips

en een rotsvast vertrouwen in een witte

kit door twee skietjes van polypropyleen

and a curvy steering tube. With exclusive

kerst is dit misschien een aardige cadeautip:

(getest tot -20 C) met een geïntegreerde

Sting-Ray 12” x 3” “Big Boa” drag slick rear

een setje “opzetskietjes” voor onder een

rem in de achterste ski en gaan.

tire, and a 14” x 2” front tire, each moun-

miniscooter. Lijkt mij een hebbedingetje

Prijs USD 29.99 exclusief de verzendkosten

ted on alloy rims, Front and rear custom

en altijd nog in te pakken naar de winter-

vanuit de States. Meer info op de website

steel fenders (Red) with integrated rear

sport als het hier niet wil vlotten met de

www.outdoorfunstore.com/winter-fun.asp

reflector mount and rolled edges.

sneeuw…..

Fijne kerst, René Elzinga

Schwinn Sting-Ray 20’ Street Series bike. The Schwinn Sting-Ray Foot Scooter has a

Extra wide deck with traction grip. A Surestop hand brake with a alloy color matched brake lever. You can also push down on the back fender to drag stop on the back wheel, as this is also used as a brake to stop the scooter. The back fender does have a skid plate built in the inter part of the fender, making it a bit strong to do so..... It also has a durable and cool Sting-Ray “Dualie” kick stand, and Signature Sting-Ray “lucky dice” valve caps.....”. Prijs van deze beauty die in drie kleurencombinaties is te verkrijgen is $ 99.99 en dat is met de huidige dollarkoers een weggevertje. Nu alleen de verzendkosten nog. of misschien via één van de Europese dealers van Schwinn proberen. Meer info op de website www.schwinnstingray.com 25


Voor de toekomstige naffers! Kerstmobiel

Tip

Kleur alle onderdelen in en plak de onderdelen op karton. Daarna knip je de onderdelen uit en maak je ze met touwtes aan elkaar vast. Veel knutselplezier!

Je kunt deze mobiel ook van hout make. Plak deze afbeelding op hout en zaag de onderdelen met een figuurzaag uit. www.kleurplaten.nl 26


Een step verzekeren ... Een fiets is overal te verzekeren, maar

De genoemde premies zijn per jaar.

voor een step ligt dat toch wel anders. Er

GROOTSPRAAK

Je step gejat en wat dan?

bereikte ons uit verschillende hoeken de

Bij Helepolis verzekeringen kost een dief-

vraag, waar een step verzekerd kan wor-

stalverzekering voor dezelfde step € 52,-

den. We zijn dus maar in de pen geklom-

in Deventer en € 94,- in Amsterdam. Ook

men en hebben 7 verzekeringsmaatschap-

kun je bij Helepolis je step

De vierde stap

pijen per mail aangeschreven.

verzekeren voor diefstal en schade. Dat

Om op mijn werk te komen zit ik elke dag in de trein. In een enkel geval komt het wel eens voor dat ik dan met een medepassagier in gesprek raak. Zo’n gesprek bestaat uit vier stappen: Als eerste de openingszin. Bij de openingszin is het van belang dat hij spontaan is. Het is niet erg om clichés te gebruiken, als het maar spontaan is. Vragen hoe laat het is kan wel, als je wil weten hoe laat het is, maar een vuurtje vragen in de rookvrije treinen van tegenwoordig kan weer niet. Ook wordt een gesprek beginnen in de stilte coupé ook lang niet altijd gewaardeerd, weet ik uit eigen ervaring.

voor en € 66,- in Deventer Blijkbaar is het verze-

€ 123,-

keren van een step ook

in Amsterdam. De premies

voor verzekeringsmaat-

van Helepolis

schappijen geen dagelijk-

gelden voor een 3 jarige ver-

se kost. Alleen de ANWB

zekering.

geeft aan geen steppen

Rekenvoorbeelden zijn te

te verzekeren. (en dat

vinden op de respectievelijke

terwijl ANWB Algemene

websites van de verzeke-

Nederlandse Wielrijders

ringsmaatschappijen.

Bond betekent). Vier maatschappijen zijn zich op dit moment nog aan het beraden.

Wil je weten welke sloten ART goedge-

Bij twee maatschappijen is verzekeren

keurd zijn kijk dan op www.stichtingart.nl.

mogelijk.

Er bestaan zowel ringsloten voor vaste

Bij Helepolis Verzekeringen BV uit Groote-

montage (niet zo handig op je step),

broek, op het Internet te vinden onder

als losse sloten.

www.helepolis.nl is een drie jarige fietsverzekering af te sluiten, indien de step

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn

voorzien is van een framenummer en een

op het gebied van stepverzekeringen dan

ART goedgekeurd slot.

houden we je op de hoogte.

Ook bij de Europeesche verzekeringen, is

Voor meer informatie over sloten kijk ook

je step te verzekeren via een doorlopende

op http://www.fietsslot.com/ Hier vind je

fietsverzekering , geef wel bij de tussen-

ook tips over hoe je Chinese namaak van

personen aan, dat het om het verzekeren

echte merken kunt onderscheiden.

Door E.W de Groot

De tweede stap is de aftastende en duurt hoogstens een paar minuten. Met andere woorden met wat voor een persoon ben ik aan het praten. In deze fase wordt er wederzijds bepaald of het gesprek wordt verlengd of het in deze stap eindigt. Ook wordt hier het soort gesprek bepaald (b.v. serieus of dom ouwehoeren). De derde stap is de ontspannende. In deze stap gaan de gesprekpartners zich steeds meer op hun gemak voelen en praten vrijuit over van alles en nog wat.

van een step gaat, zodat er in het contract een clausule opgenomen wordt dat het in

Ook interessant, maar niet ART gekeurd,

plaats van een fiets om een autoped gaat.

was het nieuwe slot bij onze standbeuren van Lock Alaram tijdens de Bike MOTION

Bij de Europeesche dient je step te zijn

beurs. Dit alarm is geschikt voor het

voorzien van een ART goedgekeurd slot, of

zekeren van ook andere zaken als steps.

dienen er bij diefstal braaksporen te zijn

Het bestaat uit een lange kabel met een

bij je deugdelijk afgesloten ruimte. Meer

plastic slothuis. Het ziet er niet solide uit

informatie over de Europeesche verzeke-

maar schrikt zeker af, want zodra er aan

ringen is te vinden op het internet www.

het slotkastje opengebroken wordt of de

Europeesche.nl

kabel doorgeknipt gaat er een luid alarm af. Dit staat ook met grote letters op het

De verzekering van een step van ca.

kastje vermeld. Maar goed zet uw step in

€ 320,- kost bij de Europeesche € 35,- in

een gebied zonder mensen dan heeft zo'n

Deventer en € 57,- in Amsterdam. Het

alarmslot weinig zin. Het is wel een inte-

verschil in prijs komt door het feit dat het

ressante ontwikkeling. www.lock-alarm.nl

risico van diefstal in Amsterdam groter is dan in Deventer (volgens statistieken). 27

door Hans vd Berg (hans@autoped.nl)

De vierde stap is de laatste stap. Deze stap begint als er in de derde stap het woord “autoped” of “steppen” te sprake komt. Vanaf dat moment zit ik op de praatstoel (bank). Vanaf dat moment is mijn gesprekspartner één en al luisterend oor en zakt een beetje achter over in zijn of haar bankje, zoals men dat zou doen bij kijken naar een talkshow op tv. Als ik op een fictieve autoped ga voor doen welke step technieken er zijn, lukt het meestal wel om een glimlach op het gezicht van de toeschouwer(s) in de coupe te krijgen. Een grapje is leuk, maar ik probeer ook uit te leggen hoe geweldig de stepsport is. De volgende stap zou zijn om mijn gesprekspartner op een step te krijgen, maar dat gaat de meeste mensen nog een stapje te ver.


28


'Groeit de boel als het ware scheef'

Naar de Sylvan Lake Ice - Canada 23 t/m 25 februari 2006

We zijn altijd blij dat de pers aandacht

Een klein aantal Naffers wil een week of iets langer naar de Alternatieve

schenkt aan onze sport, teams of wed-

Elfstedentocht in Canada. Om te schaatsen en te stepsleën en misschien

strijden. En het is team Exion gelukt

nog even de Rocky Mountains in (dat ligt op een paar uur rijden van het

om een fullpage aan stepnieuws te krijgen in het AD. Super. Wel jammer dat 'deskundige' Hans

meer). We zoeken een 4-tal (of meer) steppers die mee willen. Meer informatie over het evenement is http://www.slimarathon.com/

Heijmeskamp een niet geheel volledig op de hoogte is van de nadelen van het

Opgave vanaf nu t/m 1 week januari. Er kan gezamelijk geboekt worden. En je moet inclu-

steppen. Natuurlijk er zitten nadelen aan

sief vlucht en overnachting rekening houden met min. ca. 900,- euro p.p. aan kosten.

maar de opmerking van Hans : 'steppers

Er wordt gevlogen van Amsterdam naar Galgary. En langer dan een week is mogelijk indien

moeten oppassen voor onbalans. Als je teveel aan een kant stept groeit de boel als het ware scheef' kan wat ons betreft regelrecht het fabeltjesboek in.

mensen dit willen. Wel is belangrijk je tijdig in te schrijven i.v.m boeken via het secretariaat: naf@autoped.nl (adres zie laatste pagina). Vanuit IKSA is er de hoop dat er ooit een stepslee evenement georganiseerd kan worden in Canada en dit is al vast een mooie optie om dit voor te bereiden of Amerikaanse en Canadese stepcollega te ontmoeten.

Bericht van de voorzitter

In een soort trance glijden de kilometers ongemerkt onder de wielen door ... Wij zijn al weer in de laatste donkere dagen

op alle onderdelen, zowel het korte als het

van dit jaar.

lange werk. Zonder laatste is er geen eer-

Als ik achterom kijk, wat gaat de tijd dan

ste! Een waarheid als een koe.

snel. Zo sta je aan het begin van het step-

Bepalend is hiervoor je talent maar ook (en

seizoen en nu een stukje schrijven voor het

misschien nog wel meer) hoeveel tijd wil je

Autoped Magazine dat net voor de feestda-

er in stoppen of kun je er voor vrij maken.

gen uitkomt.

Een plezier stepper is voor onze sport net

Wanneer wij terug kijken op het jaar 2005,

zo belangrijk als de echte profs. Ik zal geen

dan kunnen we dankbaar zijn dat alles zo

namen noemen maar er zijn, in al die jaren

goed is verlopen. Tijdens de wedstrijden en

dat ik al step, wel voorbeelden te bedenken

tochten zijn er geen ongelukken gebeurd

dat iemand uit de staart van het klassement

en kwamen allemaal weer heelhuids thuis.

een paar jaar later kampioen was. Dus er

De afstanden die soms werden afgelegd

is hoop!

logen er niet om.

Als bestuur waren we blij dat er op de jaarvergadering van de N.A.F. zo veel leden

Dat geldt zowel voor de afgelegde step-

aanwezig waren.

en auto kilometers. Ik mag er niet aan

’s Morgens hebben wij eerst een tocht

denken een uur of 12 in de auto, 2 tot 3

gestept en ’s middags was de vergadering.

uur in Nederland is voor mij ver genoeg.

Ook dit jaar waren er weer veel nieuwe

Het is goed om je op zo’n dag te laten zien.

Een paar maand terug reed ik met de

gezichten te zien tijdens het steppen.

Ook een paar vacatures in de commissie’s

auto over de dijk Lelystad – Enkhuizen.

Dit was het geval bij de wedstrijden maar

konden worden ingevuld. Na de prijs uitrei-

Toen heb ik wel een paar keer diep adem

vooral bij de toertochten. Ik heb wel verbor-

king gingen we voldaan naar huis met een

gehaald en gedacht wat is hij lang!

gen talent gezien bij mensen die voor het

flinke tocht in de benen en een goed en

Er komt geen eind aan op de step.

eerst op de step stonden.

vlot verlopen vergadering.

Staande op de step valt het ook wel weer

Als voorzitter mag ik u, namens het bestuur,

mee dan ben je in een soort trance en

In de verschillende competities werd kei-

heel goede feestdagen toewensen!

glijden de kilometers ongemerkt onder de

hard om de punten gestreden. Om op de

Een goed einde van dit jaar en voor 2006

wielen door.

eerste plaats te komen moet je goed zijn

alle goeds op elk gebied!

29


Stepper Rene Elzinga aan het woord

Rekken en strekken, de zin en onzin voor de (ste In dit artikel zal ik ingaan op datgene wat er wetenschappelijk is aangetoond op het gebied van stretching en de implicaties die dit zou kunnen hebben voor de trainingspraktijk. Ik doe dit vooral aan de hand van een artikel van Gerard van der Poel, een inspannings-fysioloog en oud-docent van de H(aagse)alo waar ik op dit moment werkzaam ben als docent atletiek. Hij heeft veel (praktijk)onderzoek gedaan en geldt als een autoriteit op dit vakgebied. Stretching is voor veel sporters een vast

uitvoering, het ‘verend rekken’ verboden en

onderdeel van de trainings- of wedstrijd-

verbannen.

Overzicht 2. Effecten van contractrelax stretching volgens Sölveborn.

routine. Over het hoe en waarom van

De toenemende belangstelling voor stret-

-

Preventie van blessures

stretching leven er verschillen van mening.

ching betekende ook dat uit de fysiothe-

-

Vergroting van beweeglijkheid en

Wat is er nu daadwerkelijk aangetoond over

rapie afkomstige oefenmethoden in de

daardoor ook vergroting van kracht,

stretching? Achtereenvolgens komt aan bod

sport werden geïntroduceerd. Deze’ con-

snelheid en precisie.

de ‘wetenschappelijke onderbouwing’ van

tract-relax’ -stretching heeft als basisvorm:

de verschillende vormen van stretchen,

In licht gerekte toestand de betreffende

Zelf ben ik ook bij mijn atletiekbeoefening

het effect van stretching op de ‘lenigheid’

spiergroep(en) eerst stevig aanspannen,

eind jaren ’70 en ’80 opgevoed met deze

van een gewricht, de relatie met blessu-

dan ontspannen en meteen daarna (sta-

inzichten. Door mijn studie aan de Alo

repreventie, spierpijn en de effecten van

tisch) stretchen. (zie overzicht 2).

Amsterdam, latere (KNAU)cursussen en mijn

stretching op kracht en snelheid en nieuwe

trainings- en beroepspraktijk is me duidelijk

richtlijnen voor de trainingspraktijk.

Overzicht 1. Effecten van statisch stretchen volgens Bob Anderson.

geworden dat veel van de uitgangspun-

Stretchingsmethoden

- Tonusverlaging en algehele ontspanning

onjuist zijn. Toch zitten deze ideeën bij veel

Eind jaren 70 begon in Nederland het

- Betere coördinatie

sporters nog diepgeworteld. In deze samen-

‘statisch stretchen’ de sportvelden te ver-

- Vergroting van bewegingsuitslag in een

vatting de inzichten van dit moment.

overen. Leidraad daarvoor was de door de

ten uit die tijd een goede basis missen of

gewricht

Amerikaan Bob Anderson geschreven best-

- Preventie van blessures

Bewegingsuitslag

seller ‘de Stretching Methode’. Sindsdien is

- Voorbereiding op komende inspanning

Er is redelijk wat wetenschappelijk onder-

het daarin beschreven ‘statische stretchen’

- Je leert beter ‘luisteren’ naar je lichaam.

zoek gedaan naar het effect van stretching

gemeengoed op de sportvelden en ik denk

Daardoor verbetert de lichaamshouding

op de (passieve) bewegingsuitslag in een

dat veel steppers ook met dit gedachtegoed

en voorkom je blessures.

gewricht. Uit ong. 30 onderzoeken blijkt

zijn ‘opgegroeid’. (zie overzicht 1)

- Bevordering van de bloedsomloop

overduidelijk dat zowel statische als con-

Gelijktijdig hiermee werd de dynamische

- Het is prettig

tract-relax stretching de (passieve) beweeglijkheid kan vergroten. Verend rekken is nauwelijks onderwerp van wetenschappelijk onderzoek geweest. In de paar onderzoeken waar (ook) naar het effect van verend rekken is gekeken blijkt (gecontroleerd) verend rekken wel degelijk de bewegingsuitslag te kunnen verbeteren! Op korte termijn is contract-relax stretching misscnien iets effectiever dan statische stretching. Verend rekken geeft van de drie vormen de kleinste onmiddellijke toenamen in bewegingsuitslag. Maar ook verend rekken verbetert dus de bewegingsuitslag in een gewricht! Aangenomen mag worden dat bij gezonde personen de bewegingsuitslag in een gewricht trainbaar is tot een zeker ‘maximum’. Met alle vormen van 30


dit dat je door aanspannen van biceps en

Van de AM redactie

schoudermusculatuur in de rechterarm de

ep)trainingspraktijk deel 1

vingers van de rechterhand probeert ‘actief’ lager te brengen of op hun plaats te houden zodat de triceps ‘op rek’ zal staan. De linkerhand op de rechterelleboog helpt dan ‘zo

stretching zal dus op den duur dit ‘maxi-

Bij statisch uitgevoerde stretching is

mum’ bereikt kunnen worden.

het idee dat er geen myotatische reflex

In de ‘stretchingshandboeken’ werd/wordt

optreedt omdat er geen sprake is van plotse

Het achterliggende idee voor een actieve

er vanuit gegaan dat bij verend (= bal-

veranderingen in spierlengte.

stretch is dat bij contractie van een spier-

listisch) rekken een myotatische reflex zal

Uit oppervlakte-EMG-onderzoek blijkt dat bij

groep de antagonisten (reflexmatig) worden

optreden. Volgens deze theorie activeert

normaal gezonde sporters tijdens en na sta-

ontspannen.Uit de beschikbare studies en

de lengteverandering in de ‘verende’ spier

tische stretching de spiertonus ongeveer op

uit EMG-onderzoek blijkt echter juist een

de sensoren in de spierspoeltjes waardoor

rustniveau blijft. Er is in wetenschappelijk

toegenomen spiertonus. Toch is duidelijk

reflexmatig spiercontractie optreedt. Een

onderzoek, maar ook vanuit de fysiothera-

dat ‘actief’ uitgevoerde vormen van stret-

‘rek’ wordt dus meteen gecompenseerd

pie duidelijk aangetoond dat statische rek

ching minstens even goed werken op de

door een contractie. Daardoor zal het effect

effectief is voor het verlagen van te hoge

bewegingsuitslag van een gewricht als de

van een verende rek op bewegingsuitslag

spiertonus. In de fysiotherapie wordt bij-

passieve vormen!

"...verend strekken werkt niet en is gevaarlijk..."

weinig mogelijk mee’.

Conclusies voor de praktijk van de training? Voor bijvoorbeeld een stepper (m/v) is een normale tot grote heupflexie en -extensie van wezenlijk belang. Als vergroting van

ook minimaal zijn. Contractie betekent

voorbeeld veelvuldig gebruik gemaakt van

bewegingsuitslag een doel is, dan zijn con-

natuurlijk verhoging van tonus. Bovendien

(landurige) statische rek als tonusverlagend

tract-relax oefeningen even effectief of iets

is er het idee dat de contractie-kracht en de

middel.

beter als statisch stretchen. Verende, gecon-

tegengestelde rek bij elkaar opgeteld een

troleerde dynamische oefeningen zijn ook

hoge kracht op de weefsels uitoefenen. Dit

Meer ontspanning.

effectief maar de toenamen in bewegings-

verhoogt het risico op weefsel beschadigin-

De neurofysiologische theorie van con-

uitslag zijn dan het kleinst. Op lange termijn

gen.

tract-relax stretching gaat er vanuit dat de

en bij regelmatige beoefening maakt het

Kortom: ‘verend rekken werkt niet en is

(isometrische) contractie van de spier voor-

voor het effect op passieve bewegingsuit-

gevaarlijk’.

afgaand aan de stretchfase de spier extra

slag niet zoveel uit welke vorm je kiest.

laat ontspannen. Uit onderzoek naar dit Deze argumentatie is echter maar zéér

mechanisme blijkt echter niet dat aanspan-

Hoe vaak?

matig onderbouwd! Onderzoek naar weef-

nen vóóraf een duidelijk ontspannend effect

Een vergroting van bewegingsuitslagen

selbeschadiging of naar tonusveranderingen

heeft. Toch is deze vorm van stretching

wordt bij contract-relax stretching bereikt

bij een rustig uitgevoerde dynamische rek

effectief op het vergroten van de beweeg-

door 3 x per week ongeveer tien minuten

zijn tot op heden niet beschikbaar! De argu-

lijkheid! Dus géén ontspannen spier maar

gericht te stretchen. In een vergelijkend

mentatie klopt niet omdat bij een vrijwillige

wèl vergroting van bewegingsuitslag!

onderzoek naar het effect van 3x per week

(= bewust gecontroleerde) beweging de

en 5x per week vonden onderzoekers dat

myotatische reflex door coactivatie geremd/

Extra ontspanning

5x per week geen grotere bewegingsuit-

gecompenseerd wordt. Alleen bij (zeer) snel

Deze controverse wordt nog verder verdui-

slagen geeft dan 3x. Jammer genoeg is er

uitgevoerde bewegingen (die moeilijker

delijkt door de resultaten van onderzoek

geen onderzoek beschikbaar naar hoeveel

gecontroleerd te sturen zijn) in de buurt

naar het verschil tussen ‘actief’ en ‘passief’

keer statisch of dynamisch (verend) stret-

van de eindstand zal de myotatische reflex

uitvoeren van de (statische) ‘stretchfase’

chen effectief is. Een goede richtlijn is 3x

optreden en er een tonusverhogend effect

bij statische èn contract-relaxvormen. De

per week > 10 min.

mogelijk zijn. Bij gecontroleerde en niet

‘passieve vorm’ zien we het meest omdat

tè snel uitgevoerde dynamische (verende)

deze uitvoering simpel en goed uitvoerbaar

Voor veel sporten en volgens mij ook step-

oefeningen zijn er geen redenen voor een

is. Passieve rek wordt opgelegd door een

pen zijn grote bewegingsuitslagen niet zo

hoger blessurerisico.

kracht van buitenaf, bijvoorbeeld door met

essentieel. Behalve dan dat een beperking

de linkerhand tegen de rechterelleboog te

in lenigheid van de spieren die betrokken

duwen bij het op rek zetten van de triceps.

zijn bij de beenpendel (en dan ook nog

Ontspanning Een van de uitgangspunten waarom er

afhankelijk van de gebruikte techniek) zoals

statisch of in contract-relax-vormen wordt

Bij een actieve stretch wordt getracht de

o.a.de hamstrings, lage rug- en bilspieren

gestretcht is: ‘Hoe beter de spier ontspan-

‘stretchfase’ op te leggen door contractie

een belemmerende factor kunnen zijn voor

nen is, des te beter het effect van de stretch

van de antagonistische (tegengestelde)

een efficiënte techniek. In het kader van

zal zijn.’

spiergroepen. In het voorbeeld betekent

het ‘bijhouden van de lenigheid’ kan wel

31


Vervolg rekken en strekken... gekozen worden om de belangrijkste bewegingsuitslagen op peil te houden. Onderzoek maakte duidelijk dat 1 x per week contractrelax stretching de betreffende bewegingsuitslagen doet behouden. Hoe lang moet een effectieve ‘stretchfase’ duren; Elke ‘stretchings-deskundige’ roept wat anders: 8 sec, 10 sec, 12 sec, 30 sec, 1 minuut, eerst 15sec rustig en dan 30 sec development-stretch etc.etc.. Er zijn (te) weinig goed opgezette studies over dit onderwerp verricht. Onderzoekers vonden dat 15 sec. statische stretch hetzelfde effect had op bewegingsuitslag als 45 sec of 2 min. Verder onderzoek ontbreekt nog. andere uit het verplicht stellen èn contro-

van blessures als spierverrekkingen, spier-

Blessurepreventie

leren op goede scheen-beschermers en

scheurtjes en andere vrij acute spierletsels,

Het belangrijkste argument voor het stret-

schoeisel, verplichte uitgebreide warming-

dan treden die letsels niet op terwijl er op

chen in warming-up en de in de praktijk

up en cooling-down inclusief contract-relax

datzelfde moment een grote bewegings-

te vaak ontbrekende cooling-down is dat

stretching. Er werd aan het begin van het

uitslag wordt gevraagd! Blessures door ‘te

je daardoor blessures voorkomt. Daarvoor

seizoen ook een sportmedische screening

extreme’ bewegings-uitslagen komen zeer

ontbreekt echter een sterke (wetenschappe-

uitgevoerd.

zelden voor. Een voetballer krijgt geen lies-

lijke) onderbouwing. Er is tot op de dag van

Spelers met onstabiele knieën werd (zeer)

blessure omdat hij in ‘spagaat’ op het veld

vandaag nog geen enkel wetenschappelijk

dringend geadviseerd te stoppen met voet-

terechtkomt!

onderzoek bekend waarin keihard wordt

ballen!

Stretching kan in ieder geval een grote pre-

aangetoond dat er door stretching (statisch,

Doordat contract-relax stretching slechts één

ventieve waarde hebben als je het gebruikt

verend of contract-relax) daadwerkelijk

van de maatregelen was, is niet duidelijk of

als controlemiddel.

blessures worden voorkomen! De deskundi-

het werkelijk blessures voorkomt. Is er wel

gen verwijzen in het algemeen naar elkaar

een echte relatie tussen bewegingsuitslag

Omdat je belastbaarheid elke dag anders

of naar de ‘voetbal’ -onderzoeken die door

en blessures?

is zal je niet elke training hetzelfde effect

de Zweed Ekstrand zijn uitgevoerd.

hebben van dezelfde warming-up. Heel Willem van Mechelen van de Universiteit

belangrijk is dat je er pas hard tegenaan

Ekstrand & medewerkers hebben in hun

van Amsterdam vond ook in een (trans-

gaat als je er klaar voor bent. Heel korte,

onderzoek een aantal zaken aangetoond.

versaal) onderzoek bij 2 groepen van 16

rustig uitgevoerde statische stretching, is

Zij vonden een rekenkundig verband (een

lopers geen echt antwoord. De ene groep

een prima manier om iedereen even te

hoge correlatiecoëfficiënt) tussen een kleine

had in het afgelopen jaar te kampen met

laten ‘luisteren’ naar zijn of haar spieren.

bewegings-uitslag en het krijgen van bles-

een (medisch behandelde) blessure aan het

Het gaat om: ‘Ben ik stijver dan normaal?

sures aan de betreffende spieren/pezen.

onderlichaam. Het bleek dat de bewegings-

Is het verschil tussen links en rechts zoals

Ten tweede tonen zij aan dat je met (con-

uitslag in de heupen van de (ex-)gebles-

altijd? Ben ik klaar om er tegen aan te

tract-relax)stretching een kleine bewegings-

seerden duidelijk lager was dan bij de groep

gaan? Let wel op! Dit kan in zeer korte

uitslag effectief kunt bestrijden. De redenatie is dan 1 + 1 = 2: door te stretchen zal je blessures voorkomen. Dit is echter absoluut niet aangetoond! Er is enkel een rekenkun-

"...de belastbaarheid van je spieren is elke dag anders..."

dig verband aangetoond. Dat betekent een mogelijk verband.

die geen blessures had. Het blijft echter

vorm. Elke spiergroep 1 x 3 à 4 sec. licht

nog steeds de vraag: ‘Wat was er eerder, de

statisch rekken is voldoende. Je bent niet

Met een pakket van preventieve maatrege-

kip of het ei?’. Oftewel: hebben de lopers

per se bezig met tonusregulatie of bewe-

len wist Ekstrand wel het aantal blessures

een kleinere bewegingsuitslag omdat ze

gingsuitslag!

bij de voetbal

een blessure hebben gehad? Of hebben ze

Ben je stijver dan normaal of zijn er links/

teams van een (complete) afdeling van de

een blessure gehad omdat ze een kleinere

rechts verschillen dan verder opwarmen en

Zweedse 3e divisie te verminderen met

bewegingsuitslag hadden?

eventueel uitgebreider statisch stretchen

minimaal 50%! Het pakket bestond onder

Bij een analyse van het hoe en wanneer

voor tonusregulatie. 32


Bewegingsbeperking.

Conclusie 5: Gericht werken aan verbetering

landse sportwereld een duidelijke hang naar

Een andere zaak is het als er sprake is van

van lenigheid vraagt om minimaal 3 x per

zogenaamde ‘Evidence Based Practice’ en

een zo duidelijk tekort aan bewegingsuit-

week > 10min. Voor het ‘bijhouden’ is 1

worden er veel lezingen gehouden en arti-

slag dat je van bewegingsbeperking kan

x per week ruim 10 minuten voldoende

kelen gepubliceerd waarin succesvolle trai-

gaan spreken. Is er sprake van een echte

en kan de beperkte trainingstijd mogelijk

ners in de sportwereld openheid van zaken

bewegingsbeperking dan is de spierlengte

anders worden besteed!

geven over wat er wel en niet in de praktijk

maar één van de mogelijke oorzaken! Laat het bestrijden van acute of chronische bewegingsbeperkingen over aan de (para-) medicus.

"...in de sportwereld is er een duidelijke hang naar 'Evidence Based Practice..."

Samenvattend: Conclusie 1: Met langere stretchingsprogram-

Conclusie 6: Een stretchfase van 75 sec. lijkt

werkt. In de volgende edities van AM wil

ma ‘s (> 3 maanden) maakt het niet zoveel

voorlopig voldoende voor een effect op de

ik ingaan op andere onderwerpen binnen

uit welke vorm van stretching je kiest als het

bewegingsuitslag in een gewricht.

de trainingspraktijk zoals periodisering van

gaat om het op peil houden of vergroten van (passieve) bewegingsuitslagen.

step(kracht)training en (step)krachttraining. Conclusie 7: Het is niet bewezen dat je door te stretchen blessures voorkomt.

door René Elzinga (rene@autoped.nl)

Conclusie 8: l x 3 à 4 sec. statische stret-

Voor suggesties of extra informatie over

ching is goed bruikbaar als preventieve

behandelde onderwerpen of de trainings-

Conclusie 3: Bij statische stretching blijft

controle. Even ‘luisteren’ of je er klaar voor

praktijk: rene@autoped.nl

de spiertonus laag. Statische stretching is

bent.

Conclusie 2: De banvloek voor verend rekken is slecht onderbouwd

bruikbaar voor het verlagen van te hoge spiertonus.

In het volgende deel aandacht voor de invloed van stretching op spierverkorting,

Conclusie 4: Het basis-idee ‘hoe meer ont-

spierpijn, de ‘houdbaarheid’ van stretching en

spannen, hoe meer effect op bewegingsuit-

invloed op kracht, snelheid en coördinatie.

slag’ klopt niet.

Op dit moment is er overigens in de Neder-

www.autoped.nl/shop NAF drinkbidons (halve liter, zilverkleurig met blauwe dop) De drinkbidons zijn voorzien van het logo van de Ned. Autoped Federatie en de kreet www.autoped.nl. Ook origineel om weg te geven! Ledenprijs: 2 stuks voor slechts 6,- euro! / 4 stuks voor slechts 10.- euro!

NAF crew hat (donkerblauw) De crew hat (ideaal voor in de zon) is geborduurd met het logo van de Nederlandse Autoped Federatie. Deze serie is in kleine en eenmalige oplage gemaakt en alleen door NAF-leden te bestellen. Ledenprijs: 1 crew hat voor 9,- euro / 2 stuks voor slechts 16,- euro!

NAF cap (donkerblauw met wit) Deze stijlvolle cap van Slazenger is geborduurd met het logo van de Nederlandse Autoped Federatie. Ook hierbij geldt een eenmalige oplage. Ledenprijs: 1 nafcap voor 9,- euro / 2 stuks voor slechts 16,- euro

NAF bandana (donkerblauw) In de zomer een muts te warm en toch wat op het hoofd. Een bandana de ideale oplossing. Deze donkerblauwe bandana is geborduurd met het logo van de Nederlandse Autoped Federatie. Ook origineel om weg te geven! (op=op). Ledenprijs: 1 bandana voor 8,- euro / 2 stuks voor slechts 14,- euro

33

Literatuur: - Poel G vd, artikelenreeks RSG Dossier Stretching - Poel G vd, Rek in prestaties - Vesters R, Extenso, praktijkartikel - Anderson B, de Stretching Methode


The Green White Feet wenst iedereen een fijne kerst en een fijn nieuw stepjaar. The Green White Feet is een stepclub in oprichting. De goede voornemens voor 2006 zijn: Leden en naamsbekendheid werven en het organiseren van autopedactivi-teiten in Groningen. The Green White Feet zal u via het Autopedmagazine op de hoogte houden van haar activiteiten. The Green White Feet heeft nog geen eigen website, maar geĂŻnteresseerden kunnen zich opge-ven voor de gratis nieuwsbrief via erik@autoped.nl

34


Ik step de pen door! Ik ben Siebe Huitema, woon ik Den Haag,

kelijk van uit welke hoek de wind waait

ben getrouwd en heb drie dochters. Ik ben

van Den Haag naar Hoek van Holland of

verpleegkundige op de Intensive Care van

Den Haag- Katwijk, beide ritten zijn 40 km

het Westeinde ziekenhuis in Den Haag.

door de duinen, ik ben een gelukkig mens.

Colofon Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in Nederland, zoals wedstrijddata,

Spannend en afwisselend werk, regelmatig verkeersslachtoffers, tot nu toe nog geen

In mijn omgeving zijn weinig tot geen step-

aankondigingen van steporga-

steppers gehad en laten we afspreken dit

pen te bekennen, althans ik zie ze niet.

nisaties, wedstrijduitslagen,

ook zo te houden.

Soms een modieuze jongeling door de stad

ervaringen van stepcollega’s, step-

of over de boulevard. Ik heb dan ook het

adressen, nieuwe ontwikkelingen,

Mijn interesse voor steppen is lang geleden

idee ver verwijderd te zijn van het echte

ontstaan, wanneer precies weet ik niet,

step geweld met als ogenschijnlijke hot

waarschijnlijk halverwege jaren ’90 door

spot Kampen en omstreken. Volgens mij is

een artikel in de krant waarin een stepster

het op de kamperzeedijk (welke zee?) een

uit, ik meen Limburg, iets vertelde over

drukte van belang wat stepverkeer betreft,

steppen, op een foto staand naast een

hier is het echter nog redelijk bijzonder,

kickbike. Ik had nog nooit zo’n ding gezien

het maakt dat ik meestal veel bekijks heb

Abonnement

het zag er flitsend uit. Tijd later bij een

vooral als je fietsers voorbij scheur. Ik kan

bekende grote bouwmarkt een goedkope

er natuurlijk ook naast zitten.

niet zo’n flitsende maar nog steeds lek-

Ik geloof dat er wel eens poging onder-

kere step gekocht. Knal geel, 24x18” ik

nomen is om in Den Haag en omstreken

denk dat ik ze wel eens zie op foto’s in het

iets gezamenlijk te organiseren, maar ik

stepblad, weet niet of er veel verkocht zijn.

houd me daar een beetje afzijdig van. Het

Twee jaar lang voor woon-werkverkeer

voordeel van steppen, en dat geld ook

gebruikt, Den Haag centrum via de duinen,

voor hardlopen, is nu eenmaal dat het

Wassenaar, De Horsten naar Leidschendam,

individueel kan doen en dat past goed bij

20 km v.v. Er kan een stuurtas op en ik kan

mij. Ik werk onregelmatig, dag, avond en

Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 16 Euro per jaar. Voor dit bedrag ontvangt u gratis dit magazine in de bus en u kunt o.m. meestrijden om de NAF-cup (dit is een landelijke stepcompetitie die verreden wordt over een aantal wedstrijden!).

er verlichting op zetten voor de donkere

nachtdiensten en ben daarbij een uitge-

maanden.

sproken ochtend sporter. De enige keer dat

Dit is nu echter niet meer nodig, het zie-

nachtdiensten maar dat is het ten slotte

kenhuis waar ik nu werk ligt op wandel-

voor mij ochtend. Bovendien ben ik niet zo

afstand. Voor de broodnodige beweging

competitief ingesteld, ik denk dus niet dat

moet ik dus mijn vrije tijd opofferen en

jullie hoeven te vrezen voor concurrentie

moet de step ook nog eens concurreren

van mijn zijde bij de NAF-cup. Misschien

met hardlopen wat ik ook graag doe. Mijn

kom ik nog een keertje kijken maar ik kan

step heft het dus wat rustiger gekregen.

niets beloven. Steppen moet je natuurlijk

Het komt er op neer dat ik ongeveer een-

vooral doen.

maal per week een step, een beetje afhan-

Ik step de pen door aan: Petra Brocke

De N.A.F. organisatie | www.autoped.nl NAF-secretariaat

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden | fax (03) 3858964 thijza@autoped.nl Mobiel (06) 53869770 | tel. (038) 3856747

Penningmeester

Mireille Boschma Financiële zaken Ketelweg 2-37 mireille@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank Dronten 8251 PR Dronten Tel. (06)-17866264

Overige adressen, functies en telefoonnummers van de hele NAF-organisatie en commissies zie www.autoped.nl klik op NAF-organisatie. Advertentietarieven van dit Autoped magazine of op de website zie www.autoped.nl/adverteren.html

35

Uitgave/verschijning: elk kwartaal.

Aan deze uitgave werkten mee: Rene Elzinga Eric vd Meide Siebe Huitema Piet Visser Erik de Groot Mireile Boschma Hans vd Berg Marc Ympa Lars Kessler Desiree Zagwijn Eindredactie: Gerben Koridon Hendrik v. Viandenstraat 31 8266 DN Kampen tel.: (038) 3318196 redactie@autoped.nl

Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (038) 3318196

Vormgeving & opmaak: thyza.com tel. 06-53869770

AutopedMagazine

je me ’s avonds zult zien steppen is tijdens

praktische steptips, etc.


Kla as Ben n inkstraat 1 9 - 8 28 1 ZV Gen emuid en

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2005 #4  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2005 #4  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement