Page 1

www.autokreso.hr • www.autostop.com.hr

infomagazin Broj 4. godina 5/prosinac 2007.

Besplatni informativni magazin za poslovne partnere


17AK_2_3

12/18/07

20:28

Page 2


17AK_2_3

12/21/07

16:37

Page 3

Uvodna rijeË

infoMAGAZIN

Sadræaj Vijesti MOBIL 1: Mobil 1 motocikl za Jay Lena...4 GRAF: pumpe vode...................................4 BOSCH: deset milijardi svjeÊica............... 4 NGK: prva ugradnja na Fiatu 500............. 5 GENERAL ELECTRIC: novi setovi æarulja...5 GARAÆNE ZANIMLJIVOSTI.........................6 AUTO STOP: RuæiËka proπirio servis.........6 TRICO: 90 godina proizvoaËa brisaËa.....7

Noviteti na skladiπtu MAGMA: aluminijski naplatci za zimu...... 8 SAVA: gume za ATV vozila........................8 ENERGIZER: vrhunski akumulatori............9 VERNET: termostati i termoprekidaËi....... 9 KRONPRINZ: ËeliËni naplatci.....................9 CARTEX: plinske opruge...........................9 GENERAL ELECTRIC: nove Sportlight æarulje..............................9

Predstavljamo AUTO KRE©O: MAC Koprivnica................10 AUTO KRE©O: poslovna jedinica Pula.....14 ©TO SVE NUDIMO ZA: Renault Twingo 1.2 8V............................16 AUTO STOP: 6. godiπnji sastanak mreæe - Umag.........................................32 AUTO KRE©O: godiπnji sastanak distribucije..............................................38 TENNECO: Auto Kreπi nagrada za edukaciju klijenata................................. 42

Za ljubitelje tehnike FRAM: prva ugradnja 2. dio....................30

Auto Kreπo Exclusive Club MONROE: Baranya 2007.........................18 NGK: Moto GP Valencia...........................24 DELPHI: Kenija........................................26 DELPHI: Hrvatska - Engleska u Londonu...............................................36

Kreπimir RavenπËak, vlasnik tvrtke Auto Kreπo

Poπtovani Ëitatelji! Odmah na naslovnici mogli ste vidjeti novi korporativni imidæ koji Êemo koristiti u 2008. godini. KljuË uspjeha krilatica je koja fantastiËno spaja dvije stvari koje karakteriziraju naπe poslovanje - mehaniËare i uspjeπno poslovanje. KljuË je u prenesenom znaËenju osnovno sredstvo za rad svakog mehaniËara, kojem pak treba uspjeπan dobavljaË da bi kvalitetno mogao obaviti svoj posao. A posla je ove godine bilo puno. Imali smo toliko akcija da je cijela grupa ljudi bila zaposlena na njihovu provoenju. Mnoge su rezultirale zanimljivim putovanjima o kojima moæete proËitati u ovom broju magazina, koji je takoer u skladu s velikim rezultatima i planovima za 2008. Naime, ponovno rekord, i to ovaj put na 44 stranice materijala u Ëak 3000 primjeraka. Potraænja raste, a nastavimo li u ovome ritmu poveÊanja broja stranica iz broja u broj, uskoro Êe od malenog kompanijskog magazina nastati ozbiljne novine dostojne prodaje na kioscima diljem Hrvatske i pokoje kune. No, πalimo se, Auto Kreπo infoMagazin bio je i ostat Êe naπ i vaπ besplatni magazin koji Êe kvartalno donositi osnovne vijesti iz naπeg poslovanja. Tako u ovom broju izdvajamo novi MAC u Koprivnici (str. 10) koji je izgraen u priliËno kratkom roku

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

i po najmodernijim nacrtima za ovakav poslovni prostor. Predstavljamo vam i novu poslovnicu Auto Kreπe u Puli (str. 14). Od ove godine postoji i Auto Kreπo Exclusive Club koji svoje poslovne partnere vodi na brojna druæenja, poput cjelotjednog druæenja u Baranji organiziranog za dvjestotinjak poslovnih partnera. Dio ekipe stigao je i u Valenciju na posljednju utrku Moto GP-a, dok su ostali pratili fantastiËnu pobjedu Vatrenih u Londonu na novom Wembley stadionu. Najsretniji su pak stigli najdalje - Delphi je vodio u Keniju na safari. ZahvaljujuÊi trudu pri edukaciji naπih klijenata najveÊi svjetski proizvoaË Monroe amortizera i Walker ispuπnih sustava Tenneco odluËio je baπ nama dodijeliti priznanje za edukaciju. Stigli smo odræati i godiπnji sastanak naπih dragih "auto stopovaca" u Umagu, a i veliko godiπnje okupljanje Auto Kreπo distribucije u Zagreb. Ukratko, kraj 2007. je u vaπim rukama, a mi se vidimo u 2008. Do tada æelimo vam sretan BoæiÊ i sretnu Novu godinu. Lijep pozdrav!

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

3


17AK_4_7

12/19/07

19:54

Page 4

Vijesti

infoMAGAZIN

V

M z

Poznati ameriËki komiËar Jay Leno s ekipom S&S Cyclea pred novim performance cruiserom koji Êe eskluzivno koristiti Mobil 1 ulje za prvo punjenje

ZE S p n z s is i O n z d m li te n u g ra s p

Kvalitetna proizvodnja pumpi vode remda skrivene duboko pod poklopcem motora, P osiguravaju nesmetano hlaenje svakog motora s unutarnjim izgaranjem radeÊi u izuzetno teπkim uvjetima. Kroz njih prolazi voda pomijeπana s agresivnim alkoholom koji spreËava smrzavanje rashladne tekuÊine, trpe visoke i niske temperature te vibracije. Grafove pumpe izraene su od vrhunskih materijala. KuÊiπta se izrauju od legura aluminija i silikona ili æeljeza, mehaniËke brtve od posebnih legura Ëelika. Rotor pumpe izrauju se pak od nehrajuÊeg Ëelika koji se dodatno πtiti galvanizacijom. Leæajevi su OE kvalitete, ako ne i viπe za pojedine aplikacije, brtve moraju proÊi standardne testove od 500 sati pri temperaturama od -25 do Ëak 130°C, dok se rotori pumpe izrauju od termoplastiËnih materijala izuzetno otpornih na agresivnu rashladnu tekuÊinu. Sve to jamËi vrhunsku kvalitetu svake Graf pumpe u naπoj prodaji. Dræimo velik broj kataloπkih brojeva.

4

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

10 milijardi

proizvedenih svjeÊica rije viπe od stoljeÊa Robert Bosch je svoP jim izumom svjeÊice rijeπio veliku dilemu rane automobilske tehnike i "problem nad problemima", kako ga je svojedobno nazvao Carl Benz. Danas, 105 godina poslije, u Boschovoj tvornici u Bambergu proizvedena je desetmilijardita svjeÊica. Kada bi se sve ikad proizvedene postavile u niz, nastao bi lanac dugaËak 560.000 kilometara koji bi opasao Zemlju Ëak 14 puta. Spomenuta je tvornica na poËetku povijesti proizvodila tek nekoliko stotina komada svjeÊica godiπnje, dok se danas ta brojka zbog ogromne potraænje i ubrzane moderne proizvodnje popela na 300 milijuna godiπnje. Danas se u proizvodnom programu Boscha nalazi Ëak 20.000 razliËitih tipova svjeÊica koje pale iskru u motorima diljem planeta.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

E c s

Z u

P z ta a lo je s s N s je 1 a Ê


17AK_4_7

i

12/19/07

19:55

Page 5

Vijesti

infoMAGAZIN

Mobil 1 motocikl za Jay Lena a poznatog ameriËkog komiËara tvrtka S&S ZExxonMobil Cycle je u suradnji s naftnom kompanijom proizvela specijalan V-Twin Cruiser. S&S X-Wedge Mobil 1 performance cruiser pokreÊe treÊa generacija V2 motora koji su razvijani na Mobil 1 motornom ulju. FantastiËno je πto ovaj zrakom hlaen agregat veÊ sada zadovoljava stroge kalifornijske Tier II standarde za emisiju ispuπnih plinova, a krasi ga miran rad, velika snaga i tihi rad usprkos tradicionalnom zraËnom hlaenju. Ovaj poznati komiËar strastveni je kolekcionar stotina raritetnih vozila, a ovim je motociklom fasciniran zbog Ëinjenice da je jedini zraËnjak koji odaje dojam ËvrstoÊe i uglaenosti rada vodom hlaenih motora. Motocikl Êe sluæbeno biti predstavljen u lipnju 2008. godine kada Êe biti poznati i svi tehniËki detalji. Za sada je poznato da cjevasti okvir nosi Ohlinsov ovjes sprijeda i straga, Brembo osigurava radijalna koËna klijeπta, Michelin Pilot Sport gume, a ExxonMobil ne samo da je pomogao razvoj motora na Mobil 1 V-Twin 20W-50 potpuno sintetiËkom ulju, veÊ Êe ono biti i prvo tvorniËko punjenje na svakom novom motoru.

Prva ugradnja na Fiatu 500 edavno je predstavljen simpatiËni Fiat N 500, nasljednik popularnog Cinquecenta i oËita reinkarnacija megapopularnog fiÊe, a pokreÊe ga 1,2-litreni motor s dva ventila po cilindru za Ëije Êe paljenje biti odgovorna NGK svjeÊica. U prvoj Êe se ugradnji naÊi NGK ZKR7A-10 svjeÊica promjera 12 mm prvenstveno razvijana za Fiatove Fire Evo i PDA motore. Za snaæniji 1.4 16V agregat odabrana je NGK DCPR7E-N-10 svjeÊica izraena od legure nikla zazora od 1 mm, a posebno prihvatljiva za ovaj motor zbog svojih malih dimenzija. Naime, izvrsno se uklapa u filozofiju gradnje motora manjih zapremina s viπeventilskom tehnikom.

Stiæu novi kitovi æarulja vatko u automobilu treba S imati rezervne æarulje. General Electric uskoro Êe putem Auto Kreπo distribucije ponuditi novodizajnirane kitove koji Êe sadræavati Sportlight H4 i H7 æarulje sa 50%

jaËim svjetlom zahvaljujuÊi primjeni novih tehnologija. Viπe o æaruljama moæete proËitati u rubrici Noviteti na skladiπtu, a ovdje moæete vidjeti kako Êe izgledati novi kitovi kada stignu u ponudu. Cijena joπ nije poznata.

Zrakoplovna æarulja u naπoj ponudi od πifrom GE4635 u naπoj se ponudi krije P jedan tehniËki slatkiπ: specijalna 16,5-voltna zrakoplovna æarulja koja se nalazi u faru za slijetanje, primjerice na krilu Cessne. Snage je 450 W, a do nje smo doπli zbog upita jednog lovca koji ju je koristio na vozilu za osvjetljenje pri noÊnom lovu. Na æarulji stoje oznake radnog napona, snage, πifra i datum proizvodnje. Naime, sve u zrakoplovstvu ima svoj rok trajanja, pa tako i æarulje te je ova proizvedena 27. veljaËe 1997. godine zaista odradila svoje, a ako je naπem lovcu bila dobra, nova Êe ga stajati 1200 kuna u maloprodaji. www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

GE æarulja za svjetla za slijetanje robusnog je dizajna, jer mora izdræati vibracije i ostala optereÊenja pri letu. Ipak, i ona ima svoj vijek trajanja www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

5


17AK_4_7

12/19/07

19:55

Page 6

Vijesti

infoMAGAZIN

T

Garaæne zanimljivosti oznati serviser Scania kamiona ©iranoviÊ Ëesto ima P problema s raznim genijalnim rjeπenjima poput ovog na slici (1) gdje je na domaÊi naËin rijeπena regulacija grijanja unutraπnjosti kabine kamiona. Domiπljati je vozaË za to iskoristio obiËan klip kukuruza. Naravno, bez sjemenki. Vjerojatno se htjela izbjeÊi pojava kokica u putniËkom prostoru. Nasuprot tome, naπem partneru iz autoservisa TeæaËki nakon godina i godina servisiranja ostalo je viπka

V

U v o s u a

2

1

3

4

koljenastih vratila od ©kode MB 1000 pa ih je iskoristio za stvaranje novog remek-djela - ©kodine ograde (2). Sluæi svrsi, izuzetno je Ëvrsta i ne treba podmazivanje. I to nije sve. Ako netko grijanje rjeπava klipovima kukuruza, ogradu pomoÊu koljenastih vratila, zaπto ekipa Motomehanike Miser iz Donje Dubrave ne bi mogla u svom servisu imati parket? Vlasnik Draæen Miser kaæe da je izuzetno zadovoljan parketom (3 i 4) u svojoj radionici koji veÊ godinama odolijeva svim mehaniËarskim nepodopπtinama i raznim sredstvima koja kaplju po podu.

RuæiËka proπirio servis edavno smo zajedno s vlasnikom poznatog N Auto Stop brzog servisa RuæiËka iz Ilove blizu Kutine proslavili otvorenje prijemne kancelarije i proπirenje servisne radionice. Gospodin RuæiËka svojim je radom veÊ nadaleko poznat u ovome kraju, a ovaj korak bio je nuæan u pruæanju πto kvalitetnijih usluga klijentima. Tako je u ovome servisu moguÊe uz klasiËne servise obaviti i izmjenu te balansiranje guma, uskoro i geometriju kotaËa, dijagnostiku vozila, servis klima-ureaja... Na proslavi su uz ostale goste iz okolice bili i predstavnici tvrtke Auto Kreπo te voditelji servisne mreæe Auto Stop brzih servisa.

U 9 P b k k u o s u t i

K b g s W b n m u s P ja t d

6

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


17AK_4_7

i

12/19/07

19:56

Page 7

Vijesti

infoMAGAZIN

Trico - Juæni Wales Uhvatiti Kreπimira RavenπËaka, vlasnika tvrtke Auto Kreπo objektivom kamere moæe se samo ako mu ponudite upravljaË trkaÊeg automobila

Uz utrku slavili 90 godina Poznati svjetski proizvoaË metlica brisaËa Trico slavio je 90. godiπnjicu kompanije uz okupljanje veleprodajnih klijenata iz cijelog svijeta. Tri dana zabave u Juænom Walesu kulminirala su odlaskom na posljednju WRC utrku sezone te posjetom Millenium stadionu u Cardiffu. Na proslavi su bili vlasnik tvrtke Auto Kreπo Kreπimir RavenπËak i predsjednik uprave Darko GlavaË ada slavite 90 godina, æelite da proslavu svi dugo pamte. Veliki broj Trico klijenata iz cijeloga svijeta doputovao je na specijalni vikend u Juænom Walesu, a meu njima su bili i naπi predstavnici, vlasnik tvrtke Auto Kreπo Kreπimir RavenπËak i predsjednik uprave Darko GlavaË. Gosti su stizali iz GrËke, Rusije, Poljske, Norveπke... Specijalni se vikend sastojao od tri dana, s naglaskom na druæenje klijenata tvrtke Tri-

K

co i posljednju utrku WRC prvenstva 2007 koje je svugdje u svijetu najjaËi rally dogaaj u godini. Prvi dan goste je doËekao novi izvrπni direktor kompanije James Edwards, koji je tek nedavno preuzeo kormilo tvrtke, a veËeralo se u prekrasnom Marriot St. Pierre Hotel & Country Clubu usred ranËa velikog 400 hektara. Tako su se gosti u prirodnom ambijentu mogli malo i opustiti te upoznati prije odlaska na sutraπnju utrku. Iπlo se, naravno, duboko u prirodu velπkih dolina kod mjesta Brecon Beacons gdje su gosti mogli uæivati u

jednik uprave Darko GlavaË, preds voænju po ly prije kretanja na ral WRC-a jednom od brzinaca

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

voænji na noæ svjetski poznatih WRC heroja poput aktualnog prvaka Sebastiena Loeba. Kasnije su i sami imali priliku sjesti za upravljaË starijeg rally modela, πto naπ predsjednik uprave nikako nije htio propustiti, i provozati se jednim brzincem WRC itinerera. Nakon guπtanja u divljini krenulo se put Cardiffa, najveÊega grada u Juænom Walesu, i potom na Millenium stadionu gdje se uæivalo u indoor rally bravurama dvostrukog svjetskog WRC prvaka Marcusa Grönholma. VeÊina gostiju je nakon dana provedenog s Tricom bila oduπevljena organizacijom, a svoje zadovoljstvo uspjeπnim druæenjem nisu skrivali ni predstavnici Trico kompanije. InaËe, nekada davno zvana Tri-Continental Corporation, Trico je 1917. osnovao vlasnik Buffalo kazaliπta J. R. Oishei. Na to ga je ponukala prometna nezgoda jedne kiπne veËeri u kojoj je pokupio biciklista zbog loπe vidljivosti kroz mokar vjetrobran. Velik broj patenata tijekom desetljeÊa stvorio je od Trico kompanije broj jedan proizvoaËa brisaËa u svijetu koji svoje proizvode isporuËuje za prvu ugradnju kod Ëak 20 OE proizvoaËa automobila za 50-ak automobilskih platformi, a kod nas je poznat po Exact Fit brisaËima.

juÊi bravure Gosti su uæivali gleda t ove aktualnog pu po a roj he svjetskih ana Loeba WRC prvaka Sebasti

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

7


17AK_8_9

12/19/07

20:00

Page 8

Noviteti u skladiπtu

infoMAGAZIN

N

Magma

Aluminijski naplaci sa zimskom zaπtitom

E V

O t

elika novost u naπoj ponudi su V Magma njemaËki aluminijski naplaci premazani posebno otpornim

b d n a A k (

bezbojnim lakom. Takva zaπtita otporna je na sve nevolje koje aluminijskim naplacima nosi zimsko razdoblje poput kamenËiÊa, soli na cestama, hladnoÊe. Tri su osnovna modela koja nudimo: Seismo, Pyro i Centero. I svi modeli se nude u poliranoj i mat izvedbi, kao i u dvije boje - srebrna lakirana te srebrna u kombinaciji s crnom. Cijene svih modela izrazito su popularne uz premium kvalitetu. Tako, primjerice, Seismo dimenziju 6x14 u maloprodaji moæete nabaviti po 615 kuna, dok je 8x17 crno-srebrna za kakav lijepi SUV 1241 kunu. Velik broj modela i dimenzija redovito dræimo na stanju u zagrebaËkom skladiπtu, dok ostale πaljemo diljem Hrvatske u roku od jedan do najviπe sedam dana ovisno o hitnosti.

Dostupni i vijci protiv krae naπoj ponudi svoje su mjesto uz naplatke U naπli i specijalni vijci za zaπtitu od krae. Osim obiËnih vijaka i matica za ËeliËne naplatke (komad od 8

centrirajuÊi plastiËni prsten) po 57 kuna, a mnoge Êe razveseliti πto su u ponudu uvedeni i specijalni kitovi sa sigurnosnim vijcima/maticama za zaπtitu od krae uz koje dolaze dva specijalna kljuËa. Sve to nalazi se u jednom kitu po cijeni od 170 kuna za sva Ëetiri kotaËa!

kuna naviπe), u svim distributivnim centrima moæete pronaÊi i setove vijaka/matica za aluminijske naplatke (u setu je broj vijaka/matica za jedan kotaË uz jedan

Gume za ATV vozila ponudi tvrtke Auto Kreπo imamo i specijalne gume za ATV U vozila za sve terenske uvjete. Poznata kao izuzetno sposobna u prirodi, ATV kao i sva terenska vozila trebaju posebne gume za svaku podlogu. Savini proizvodi pruæaju izvrsnu trakciju, dobru karakteristiku samoËiπÊenja, dugotrajne su i sve modele iz cestovnog, terenskog i sportskog programa odlikuje indeks brzine N (do 140 km/h). Moæete izabrati jedan od 21 modela u svim uobiËajenijim dimenzijama za spomenuta vozila koje redovito dræimo na stanju u zagrebaËkom skladiπtu. Cijene provjerite u svim naπim distributivnim centrima.

8

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

v b p n F m


17AK_8_9

u

12/19/07

20:01

Page 9

Noviteti u skladiπtu

infoMAGAZIN

Izuzetno povoljne plinske opruge linske opruge poklopca prtljaænika izuzetno povoljne cijene stigle su u P naπe skladiπte. Sve najbitnije aplikacije

Energizer Vrhunski akumulatori d sada u Auto Kreπi moæete pronaÊi vrhunske Energizer akumulatore O za sve tipove osobnih i komercijalnih vozila. Energizer auto akumulatori nastali su suradnjom Energizera koji je poznat po iznimno kvalitetnim baterijama za elektroniËke ureaje i svjetiljke (npr. uz Mag-Lite svjetiljku dobit Êete Energizer baterije) i Johnson Controls Battery Group kao najveÊe tvrtke za proizvodnju auto akumulatora na svijetu. Svi Energizer akumulatori su MF (dakle bez odræavanja) i proizvode se u 7 programa AGM, Premium, Plus, Energizer (standardna linija), Commercial (za kamione i dostavna vozila), Commercial Premium, Deep Cyle & Starting (marine program). Za sve Energizer akumulatore jamstvo je 24 mjeseca.

Termostati i termoprekidaËi edan od najcjenjenijih francuskih proizvoaËa termostata i termoprekidaËa - Vernet naπao je svoje mjesto u ponudi naπe tvrtke. Vernet proizvodi spadaju u klasu premium proizvoda, a tvrtka ima 80 godina iskustva. Moderni proizvodni pogoni u kojima se godiπnje proizvede i do 20 milijuna termostatskih elemenata danas su rezultat uspjeπne proizvodnje koja je iz male manufakture izrasla u velikog svjetskog proizvoaËa OE dijelova prve ugradnje za primjerice PSA koncern (Citroën i Peugeot), Renault te neke njemaËke proizvoaËe. Trenutno u naπoj ponudi dræimo termostate i termoprekidaËe, s tim da je proizvodni program ovog proizvoaËa πirok, pa Êe se kroz sljedeÊu poslovnu godinu vidjeti πto Êemo joπ biti u moguÊnosti ponuditi naπim klijentima. Zasad pokrivamo velik broj aplikacija, a Vernet prozvodi dostupni su diljem Hrvatske u svim naπim distributivnim centrima.

J

»eliËnjaci za osobna vozila i dostavnjake b-

e

ko ima aluminijske naplatke, mora imati i ËeTprinza, liËne. Postali smo distributer njemaËkog KronvodeÊeg europskog proizvoaËa ËeliËnih naplataka. U ponudi imamo sve ËeliËne naplatke za sva osobna i laka dostavna vozila, a vrlo je vaæno znati da veÊinu kataloπkih brojeva dræimo na stanju tako da potrebe naπih klijenata zadovoljavamo odmah. Tko æeli viπe saznati o ovom proizvoaËu, moæe svratiti na naπu stranicu www.autokreso.hr ili izravno na www.kronprinz.de. Cijene su popularne te tako 5,5x14 za primjerice Fiat Punto stoji 349 kuna u maloprodaji, dok neuobiËajenija 6,5x16 dimenzija kakvu moæete naÊi na Audiju A3 ili VW Golfu V stoji 481 kunu. www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

za najpopularnije automobile odmah su raspoloæive u svim naπim distributivnim centrima diljem Hrvatske. Tvrtka Auto Kreπo svim kupcima Cartexovih plinskih opruga daje 12-mjeseËnu garanciju kvalitetnog rada.

Sportlight: intenzivno plavo-bijelo svjetlo a naπe su skladiπte stigle nove, snaænije H4 i H7 halogenke N Sportlight serije koje u odnosu na obiËne halogene izvedbe daju i do 50 posto viπe intenzivnog plavo-bijelog svjetla. Iako biste to na prvi mah mogli pomisliti, ove æarulje spadaju u standardne sa E1 normom za normalno koriπtenje u prometu, ali su novije generacije i nisu surogat ksenon æarulja. U maloprodaji stoje 42 odnosno 51 kunu. Na slikama moæete vidjeti oËitu razliku u koliËini svjetla koje bacaju na cestu. Usput smo od General Electrica dobili i vrlo logiËan savjet: pregori li vam jedna halogenka, moæda bi bilo dobro odmah razmisliti o zamjeni obje istovremeno. Naime, svaka æarulja ima sliËan æivotni vijek, a ako je kod vaπeg modela teπko samostalno zamijeniti æarulju te se mora do servisa, nije teπko zamisliti da bi ubrzo i druga mogla pregorjeti. To bi znaËilo joπ jedan posjet servisu, pa je zato moæda bolje odjednom promijeniti obje. Odluka je, naravno, na vama.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

9


17AK_10_13

12/19/07

20:10

Page 10

infoMAGAZIN

Predstavljamo

Mini Auto Centar Koprivnica

Drugi MAC u nizu Nakon osjeËkog centra, na red je stigla Koprivnica. Sredinom rujna tvrtka Auto Kreπo otvorila je svoj drugi Mini auto centar u Koprivnici na adresi Ivana »esmiËkoga 25, u blizini Podravkinih silosa. U sklopu centra su prodavaonica autodijelova koju prati veliko i bogato popunjeno skladiπte te Auto Stop brzi servis rugi Mini auto centar Êan veleprodaje i malopronje-viπe svima iz koprivniËtvrtke Auto Kreπo daje autodijelova te Auto kog kraja poznatoj lokaciji, otvoren je u KoprivStop brzi servis. na ukupno 1200 Ëetvornih nici na adresi Ivana »esOd najveÊeg je znaËenja metara modernog poslovmiËkog 25, u blizini Poza regiju podatak da ovaj nog prostora nalazi se vedravkinih silosa. Na manovi distribucijski centar liko regalno skladiπte, duwww.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333 www.autostop.com.hr 10

D

ima vrlo kvalitetno popunjeno skladiπte koje omoguÊava svim poslovnim partnerima Auto Kreπe brzu opskrbu rezervnim dijelovima putem veleprodaje. Poslovni partneri veÊinom su poznati autoserviseri u ovome kraju i bolje prodavaonice autodijelova u obliænjim mjestima. Naravno, vrata prodaje otvorena su i svim vozaËima koji rado sami nabavljaju dijelove √ tel. 0800-250-800

P


17AK_10_13

o

12/19/07

20:10

Page 11

Predstavljamo

infoMAGAZIN

MAC KOPRIVNICA Poslovnica: Koprivnica Voditelj poslovnice: Dejan BregoviÊ Adresa: Ivana »esmiËkoga 25 Tel: 048/628-100 Fax: 048/628-103 Odgovorni komercijalist za autodijelove

Damir Furjan Mob: 098/340-789 Odgovorni komercijalist za maziva

Roman Pisuljak Mob: 098/257-670 Servis: AK Koprivnica 1

Voditelj servisa: Vladimir PopijaË Tel: 048/628-106 Fax: 048/628-108

u . a e

za svoje limene ljubimce. Kako posao rade ljudi, red je da ukratko predstavimo djelatnike. Dejan BregoviÊ voditelj je poslovnice i Ëovjek s iskustvom u prodaji autodijelova. Oæenjen sportom i glazbom kao hobijima, ipak Êe sportu dati prednost i reÊi da voli sve vezano uz njega. Pod sobom ima joπ pet djelatnika. Igor MladiÊ i Mario FilipaπiÊ pomaæu mu kao prodavaËi, Tomislav BogdaniÊ i Renato Kralj kao dostavljaËi-skladiπtari te posljednji u ovome nizu, ali niπta manje vaæan, Darko MikuliÊ sa www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

zaduæenjem skladiπtara. U poslovnicu, u kojoj su i kancelarije te pult s tri prodajne pozicije, spada i veliko skladiπte πto sve skupa broji oko 500 Ëetvornih metara izvrsno popunjenih naπom robom. Zbog toga deËki imaju dovoljno posla oko pravilne eksploatacije tog dijela poslovnog prostora Mini auto centra. I svatko ima svoj hobi. Renato je prirodni tip i voli zbrisati u ribolov, Mario pak ganja nogometnu loptu, Igor se bavi pËelarstvom, Tomislav ide u svoje gorice, dok Darko u slobodno vrijeme svira.

www.autostop.com.hr √ tel.

Uz njih se nalazi i ekipa iz servisa. »ak 600 Ëetvornih metara poslovnog prostora rezervirano je za vrhunski servis pod vodstvom Vladimira PopijaËa, u Ëemu mu pomaæe voditelj smjene Goran BaroniÊ s petoricom automehaniËara Dejanom TudiÊem, Robertom Pugarom, Hrvojem NemeËekom, Vladimirom PoldrugaËem i Stjepanom RadiÊem. DeËki svi do jednog imaju mnogo iskustva u uvome poslu i trebat Êe im malo vremena da se uigraju kao ekipa. Cijeli centar u trenutku pisanja ovog teksta radi tek neπto viπe 0800-250-800 11


17AK_10_13

12/19/07

20:11

Page 12

Predstavljamo

infoMAGAZIN

Prepoznatljiv totem mini auto centra lako je uoËljiv s ceste

od dva mjeseca, pa je joπ prerano govoriti o postignutim rezultatima. No, veÊ sada se vidi da brojni korisnici usluga prepoznaju kvalitetu uz korektnu cijenu i garancije koje dajemo

na naπe dijelove i usluge. VeÊini njih moæda je zanimljiviji upravo Auto Stop brzi servis u sastavu centra. Naime, tvrtka Auto Kreπo u svojoj Auto Stop mreæi servisa broji viπe od

Auto Stop brzi servis Korpivnica 1 svoja je vrata otvorio svim klijentima koji automobile æele kvalitetno i brzo servisirati

40 servisa poznatih po brzoj usluzi za koju nije potrebna prethodna najava. Standardi za svaki servis, pa tako i ovaj u Koprivnici, izuzetno su visoki, na razini ovlaπtenih servisa poje-

dinih marki automobila. U njima se obavljaju redoviti servisi i popravci te izmjene dijelova za sve marke automobila. Auto Stop u Koprivnici moæe se pohvaliti najmodernijom grad-

U servisu se nalazi pet dizalica i najmoderniji Bosch dijagnostiËki ureaj za kompletno pokrivanje svih potrebnih servisnih zahvata i na modernijim automobilima

12

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

P

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

n n p m n h te


17AK_10_13

o

12/19/07

20:11

Page 13

Predstavljamo

infoMAGAZIN

ki automobila. »ak pet autodizalica je montirano u servisu u kojem se moæe obaviti i montaæa te demontaæa guma, optika kotaËa uz sve standardne popravke automobila. Od dijagnostiËke opreme valja spomenuti najmoderniji Bosch KTS 650 dijagnostiËki ureaj kojim se mogu detektirati kvarovi na gotovo svim automobilima. Tvrtka Auto Kreπo inaËe

-

h a

njom prema standardima najboljih ovlaπtenih servisa pojedinih automobilskih marki te modernom dijagnostiËkom opremom i vrhunskim alatima za kvalitetno servisiranje svih mar-

je poznata kao najveÊi uvoznik i distributer rezervnih dijelova za sve marke i tipove automobila - istoËne, ameriËke, japanske i europske proizvodnje. Uz to, ovlaπteni je distributivni partner najveÊe naftne kompanije na svijetu - ExxonMobil - koja proizvodi Mobil i Esso maziva. Viπe od 55.000 artikala i 300 tona maziva svaki je dan na raspolaga-

nju u cijeloj Hrvatskoj. Za njihovu nabavu i isporuku brine se gotovo 250 djelatnika te gotovo 70 dostavnih vozila u cijeloj Hrvatskoj. To znaËi da u sluËaju da rezervni dio za vaπ automobil nije dostupan baπ isti dan u koprivniËkoj poslovnici ili servisu, bit Êe dostavljen odmah sljedeÊi dan iz zagrebaËkog centralnog skladiπta. Treba spomenuti i redovite dnevne dostave rezervnih dijelova iz koprivniËkog centra poslovnim partnerima Auto Kreπe diljem æupanije. SliËna je situacija kao da kupujete izravno u Auto Kreπi. Svaki partner moæe viπe puta dnevno naruËiti robu, tako da je time usluga podignuta na osjetno viπu razinu Dolje i gore: skladiπte mini auto centra za kod svih partnera. vrijeme punjenja robom. U trenutku dok ovo Mislilo se i na Ëitate centar veÊ radi punom parom, a svi su potencijalne klidijelovi na broju i spremni za isporuku jente u radnom odnosu. U danaπnje vrijeme, kada svi radimo duæe i teæe je izbivati s posla, lakπe je kupovati u Auto Kreπi. Prodavaonica autodijelova radi od osam sati ujutro do 19 sati naveËer. Subotom do 13 sati. Isti ritam rada prati i brzi servis πto se pokazalo kao pun pogodak, primjerice u Zagrebu gdje su najveÊe guæve u veËernjim satima kad svi imamo najviπe slobodnog vremena. Upravo stoga Auto Kreπo moæe biti zgodno mjesto za pronalaæenje rjeπenja za vaπ kvar ili problem. Bez obzira na to trebate li rezervni dio ili gume za svoj automobil odnosno kombi, motorno ulje za motocikl ili Ëak zrakoplov, u ovome centru to lako moæete pronaÊi ili naruËiti.

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

13


17AK_14_15

12/19/07

20:15

Page 14

Predstavljamo

infoMAGAZIN

P

Poslovna jedinica Pula

Dijelovi u druπtvu gokarta Na samom izlazu iz Pule prema aerodromu kod kartodroma Green Garden naπa je nova poslovnica. Bolje reËeno, gotovo na samom kartodromu jer je pista udaljena samo dvadesetak metara od poslovnice. Osam zaposlenih i dobro popunjeno skladiπte uz redovite dnevne dostave od sada je po standardu Auto Kreπe raspoloæivo i za naπe klijente iz Pule i okolice dresa je ©ijanska 12a. Za one koji nisu sigurni gdje je ta ulica bolji Êe putokaz biti karting staza na izlazu iz Pule prema aerodromu. Tko je veÊ iπao isprobati svoje vozaËke sposobnosti u karting centru Green Garden, mogao je primijetiti i æuto-zelenu poslovnu zgradu sa zgodnim bazenËiÊima u podnoæju koje se krajem rujna smjestila naπa poslovnica. »ak osam zaposlenih, voditelj, tri prodavaËa i Ëetiri dostavljaËa svakodnevno se brinu o nabavi i brzim isporukama autodijelova i maziva svim naπim klijentima u

A

14

Puli i πiroj okolici. Poslovnica pokriva gotovo cijelu Istru s Ëetiri smjera dostave. Zamiπljena je kao regionalni centar za ovaj dio Hrvatske, pa je povrπinom od 320 Ëetvornih metara jedna od veÊih u naπem sastavu od danas veÊ 20 sluæbeno otvorenih i operativnih poslovnica diljem Hrvatske. Kao i obiËno, red je predstaviti naπe zaposlenike. Voditelj poslovnice je Goran Peruπko, tehniËar cestovnog prometa, automehaniËar i Ëovjek koji je veÊ godinama u ovome poslu. Prije je radio kod ovlaπtenog servisera Peu-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

geota, pa potom kod naπeg bivπeg distributera Elana te u tvrtki Pajca. Sa svojih 26 godina Ëini nam se da je i viπe no spreman i sposoban uhvatiti se u koπtac s

dnevnim poslom u ovakvoj poslovnici. Oæenjen, u hobiju s autima do grla, vodi ekipu od sedmorice podreenih. Peter Tagliaferro njegova je desna ruka. Prepoznat Êete ga po neπto loπijem, ali izuzetno simpatiËnom izgovoru hrvatskog jezika. Vesele naravi, Peter je po struci elektrotehniËar, takoer je veÊ dugo u poslu s autodijelovima, ima 34 godine te je sretno oæenjen i ima jed-

Poslovnica ima bogato popunjeno skladiπte dijelova za maksimalno brzu isporuku kupcima

n v je p M g s æ k p p m n k p lo d e z

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


17AK_14_15

o

12/19/07

20:16

Page 15

Predstavljamo

infoMAGAZIN

Impressum

PJ AK PULA VODITELJ POSLOVNICE: Goran Peruπko

Informativni magazin za poslovne partnere

ADRESA: ©ijanska 12a Tel. 052/500-667(742) Fax. 052/501-505 E-MAIL: ducan.pula@autokreso.hr RADNO VRIJEME: pon-pet: 8.00-19.00 h Sub: 8.00-13.00 h

Broj 4. godina 5/prosinac 2007.

IzdavaË Auto Kreπo d.o.o.

Adresa redakcije

KOMERCIJALIST ZA MAZIVA: Robert ZuboviÊ Mob. 098/425-368 KOMERCIJALIST ZA AUTODIJELOVE: Loren RogoviÊ Mob. 099/3105-728

Biokovska 1b 10000 Zagreb infomagazin@autokreso.hr www.autokreso.hr Pulska je poslovnica tek krajem rujna otvorila svoja vrata, ali zato u 2008. kreÊe s kompletnom ekipom koja se brzo uigrava

Skladiπte pulske poslovnice u zavrπnoj fazi punjenja kratko prije poËetka rada poslovnice

Glavni i odgovorni urednik Krunoslav KoπËak, ing. krunoslav.koscak@autokreso.hr

Redakcija Roman Simon roman.simon@autokreso.hr

Jurica Mrzljak jurica.mrzljak@autokreso.hr

Marketing

-

Ana BadriÊ ana.badric@autokreso.hr

li e-

no dijete, a u slobodno Êe vrijeme zbrisati u lov i na jedrenje. TreÊi prodavaË na pultu uz Gorana i Petera je Marijan KontoπiÊ. Taj 27godiπnji tehniËar za raËunarstvo s obitelji (jedno dijete) æivi u ©katari u Puli te takoer ima dosta iskustva u prodaji autodijelova. Hobi: podvodni ribolov. Svima njima uskaËe i Ëetvrti, Alex IviniÊ (24), trgovac po struci koji ima dosta iskustva u prodaji, a æivi u pulskom Velom vrhu. Posebna su priËa naπi dostavljaËi. Igor BiliÊ (23) je elektrotehniËar i instruktor za B kategoriju vozila, Sran

Krvavac (22) frizer, a Sandro Sirotnjak (25) i Goran Krvavac (53) ugostitelji. Dok Sandro i Igor skupljaju iskustvo u ovome poslu, Sran i Goran (sin i otac) veÊ su iskusni jer usprkos osnovnom zanimanju veÊ dugo rade ovaj posao. I dok je mlaa ekipa dostave neoæenjena i uæiva u svojim hobijima, Goran, premda vidljivo najstariji u poslovnici, vjerojatno svima moæe odræati lekciju iz kondicije. Hobi: vaterpolo, a za to snage itekako treba. Zato uz poslove dostave odrauje i komercijalni dio posla gdje je izuzetno dobar u programu mazi-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

va, πto veÊ dugo radi. Eto, to je naπa nova kompaktna ekipa za prodaju i distribuciju dijelova iz Pule. Kombinacija koja obeÊava i ljudi kojima se slobodno moæete obratiti za svaki upit. Ako dijela sluËajno i nemaju, bit Êe isti dan naruËen i stiÊi Êe sljedeÊi dan u poslovnicu. Isto je i s uljima. S tim da u naπem prodajnom programu praktiËki nema πto nema. Za dvokotaË, auto, kamion, brod, veliki brod, zrakoplov... birajte. Doite i uvjerite se sami u naπu ponudu. Svaki radni dan od osam do 19 i subotom od osam do 13 sati.

GrafiËka priprema i tisak Bruna Samobor d.o.o. Tiskara i knjigoveænica Farkaπevac 15, Samobor Tel. 01/3380-771 zlatko.roso@zg.htnet.hr

Auto Kreπo infoMagazin besplatni je magazin za poslovne partnere i distribuira se izravno. Pretisak i izvaci dopuπteni samo uz navoenje izvora. Rukopise, crteæe i fotografije ne vraÊamo. Redakcija pridræava pravo skraÊivanja dopisa!

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

15


17AK_16_17

12/19/07

20:17

Page 16

Predstavljamo

infoMAGAZIN

©to sve nudimo za...

Renault Twingo 1.2 8V

TIP REZERVNOG DIJELA

PROIZVO–A»

akumulator 35Ah 2 god. gar. ENERGIZER akumulator 41Ah 2 god. gar. ENERGIZER amortizer prednji MONROE amortizer Reflex prednji MONROE brtva glave ELWIS brtva ispuπnog kolektora ELWIS brtva ispuπnog kolektora ELWIS brtva usisne grane ELWIS bubnjevi BREMBO Ëep hladnjaka / disk ploËice prednje bez indikatora ICER diskovi MAX prednji BREMBO diskovi prednji BREMBO ekspanzioni ventil DELPHI filter goriva FRAM filter kabine DELPHI filter kabine aktivni ugljen ORIONE filter ulja FRAM filter zraka FRAM glavni koËioni cilindar DELPHI H4 æarulja GE hladnjak +AC AVA hladnjak -AC AVA isparivaË DELPHI ispuπni lonac straænji WALKER isuπivaË DELPHI kablovi svjeËica CAROL katalizator WALKER

16

d trenutka njegove pojave, 1993., Twingo je brzo poËeo osvajati simpatije kupaca svojim izgledom i praktiËnim rjeπenjima. Mnogima je ispoËetka bilo neobiËno vidjeti srediπnje smjeπtene instrumente u kokpitu i ponudu samo jednog motora: 1,2-litrenog dvoventilca sa 55 KS. Kasnije je u ponudu uveden i klima-ureaj, a tek danas, nakon dugih 15 godina i tri redizajna (1998., 2000. i 2004.). Ipak, mnogo ih je joπ na cestama iz prve generacije i dalje su popularni. Gotovo ne moæete vjerovati koliko velik teret stane u tako maleni automobilËiÊ. Ili koliko visokog vozaËa moæe progutati te joπ

O

©IFRA E-LB1 330 EP41-LB1 16310 E4714 0046841 0346820 X 2 0346819 0244219 X 2 14.5493.10 T-35 180993-700 09.5802.76 09.5802.20 TSP0585064 G5857 TSP0325105 ORS174 CH9437ECO CA5895 LM23955 GE34454 RT2262 RT2217 TSP0525017 19212-67 TSP0175044 OES619 20570-92

CIJENA 305.00 403.00 470.00 524.00 95.16 25.16 25.16 7.89 388.34 52.00 165.00 518.77 368.65 329.00 77.95 149.00 209.20 43.98 99.00 389.50 18.00 970.00 616.00 1,264.00 319.00 336.00 222.00 1,799.00

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

TIP REZERVNOG DIJELA

uvijek pruæiti dovoljno mjesta za koljena putnika na straænjoj klupi. Mi smo se za ovu priliku ponovno koncentrirali na one dijelove koje svakodnevno nudimo vlasnicima Twinga. I sami moæete primijetiti kako je veÊina dijelova za redoviti servis izuzetno povoljna πto "TwingaËa", kako mu mnogi odmilja tepaju, Ëini vrlo ekonomiËnim automobilom za odræavanje. Ako bolje bacite pogled na tablicu dijelova, vidjet Êete i da neπto egzotiËniji dijelovi poput poluosovina ne stoje bogatstvo, veÊ su ispod 1000 kuna po komadu u maloprodaji. Glavno da osnovni dijelovi ovjesa koji najËeπÊe odlaze poput selena

PROIZVO–A»

©IFRA

katalizator univerzalni WALKER 66940-91 kit za zupËasti remen SKF VKMA06010 klip BUDWEG 234810 koËiona Ëeljust desna BUDWEG 34055 koËiona Ëeljust lijeva BUDWEG 34054 koËioni cilindar straænji bez ABS DELPHI LW25123+LW25124 koËioni cilindar straænji sa ABS DELPHI LW30007 koËiono crijevo prednje DELPHI LH3724 koËiono crijevo straænje +ABS DELPHI LH3260 koËiono crijevo straænje -ABS DELPHI LH6421 kompresor klime DELPHI TSP0155342 kondenzator DELPHI TSP0225104 krajnik desni DELPHI TA1436 krajnik lijevi DELPHI TA1439 kugla DELPHI TC233 lambda sonda univerzalna INTERMOTOR 16333 leæaj amortizera prednji MONROE MK018 leæaj kotaËa prednji SKF VKBA3496 leæaj kotaæa straænji SKF VKBA3525 manæeta homok. zgloba GOMET T662532 manæeta letve upravljaËa GOMET 8852P natezaË SKF VKM16000 opruge prednje KILEN F22300 opruge straænje KILEN F62150 pakne DELPHI LS1404 pakne sa LUC DELPHI LS1717 plinska opruga poklopca prtljaænika TRISCAN 8710-25203 poluosovina desna GKN 301900

P i k k N m g m s z o d p S d e g n d

CIJENA

T

499.00 365.00 138.38 650.88 650.88 239.00 119.00 71.40 75.48 209.00 5,820.00 1,244.00 152.00 152.00 99.00 420.00 229.00 269.00 275.00 85.00 57.00 221.00 260.00 371.12 169.00 267.00 120.79 889.00

p p p p p r r r s s s s s s s s s s s s s s s s s t v v

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


17AK_16_17

o

12/19/07

20:18

Page 17

Predstavljamo

infoMAGAZIN RENAULT TWINGO 1.2 8V

i e i

a

i spona stoje manje od 100 kuna. Izmjena koËnica takoer neÊe stajati viπe od nekoliko stotina kuna πto zaista nije skupo. Najskuplji dio u ponudi je kompresor klima-ureaja, ali πtos je u tome πto u Twingu radi isti kompresor kao i u kakvoj limuzini. Jer, klima-ureaj je klima-ureaj i sadræi gotovo u pravilu iste kompresore za pojedinu gamu vozila. Naposljetku, ovo je ipak gradski automobilËiÊ za svaki dan, premda Êete s njim vrlo lako i bez problema i na ozbiljna, duga putovanja. Stvar je osobnih zahtjeva prema vozilu, dakako, ali vozaËi koji æele jednostavno i ekonomiËno vozilo s Twingom neÊe pogrijeπiti. Stoga, ustreba li vam πtogod od navedenog, slobodno svratite u bilo koji distributivni centar Auto Kreπe.

brisaËi filtar goriva filtar klime filtar ulja filtar zraka gume Sava Eskimo S3 gume Sava Perfecta pumpa vode remen micro-V AC remen micro-V ALT remen zupËasti svjeËice tekuÊina za stakla ulje

©IFRA

PROIZVO–A»

CIJENA

TRICO FRAM DELPHI FRAM FRAM SAVA SAVA KWP GATES GATES GATES NGK PENA MOBIL

EF650 G5857 TSP0325105 CH9437ECO CA5895 155/65-R14 155/65-R14 PA632 4PK928 3PK738 5454XS BKR6EZ PERMIN-Z-1/1 MSYNTS-4/1

120.79 77.95 149.00 43.98 99.00 367.22 358.68 387.00 63.23 46.69 102.52 35.00 14.00 364.00

WALKER: ispuπni lonac 19212-67

DELPHI: koËiono crijevo prednje LH3724

GATES: remen zupËasti 5454XS

KILEN: opruge F22300

FRAM: filtri G5857

Cijene i fotografije rezervnih dijelova informativne su i podloæne promjenama A

TIP REZERVNOG DIJELA

0 0 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0

poluosovina lijeva prekidaË pritiska klime pribor za pakne straænje ABS pribor za ploËice prednje pumpa vode remen kanalni, alternator remen kanalni, kompresor klime remen zupËasti sajla ruËne + ABS sajla ruËne -ABS seleni vilice seleni vilice seleni vilice seleni vilice set brtvi glave bez brtve glave set brtvi kartera set brtvi poklopca ventila set spojke set za reparaciju koËnica spona stabilizator desni stabilizator lijevi straænji amortizer straænji amortizer Reflex svjeËice termostat vilica desni vilica lijevi

PROIZVO–A» GKN DELPHI DELPHI DELPHI GRAF GATES GATES GATES TRISCAN TRISCAN SIDEM SIDEM SIDEM SIDEM ELWIS ELWIS ELWIS LUK BUDWEG DELPHI DELPHI DELPHI MONROE MONROE NGK VERNET DELPHI DELPHI

©IFRA 301899 TSP0435041 LY1055 LX0410 PA632 3PK738 4PK928 5454XS 8140-25174 X 2 8140-25173 X 2 805620 805620 805619 805619 9846843 1046816 1546816 618074000 204836 TA1763 TC1353 TC1352 R3954 E1280 BKR6EZ 6126.89 5573 5572

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

CIJENA 916.00 353.00 51.00 179.00 387.00 46.69 63.23 102.52 130.94 120.79 72.00 72.00 59.50 59.50 434.17 127.84 155.42 595.00 131.20 151.00 174.00 174.00 370.00 428.00 35.00 108.41 538.50 538.50

DELPHI: stabilizator desni TC1352

BUDWEG: set za reparaciju 204836

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

17


17AK_18_23

12/19/07

20:22

Page 18

infoMAGAZIN

Auto Kreπo Exclusive Club Baranya 2007

Ekskluzivci ponovno u

Baranji

Prvi put u organizaciji novog Auto Kreπo Exclusive Cluba i Monroe amortizera ekskluzivni su klijenti, njih gotovo dvije stotine, u tjedan dana proπli Baranju uzduæ i poprijeko. Red off road voænje, red degustiranja vina i obilje dobre hrane svojim je πtosevima zaËinio poznati zabavljaË Davor Dretar - Drele

Ekipa je naprosto uæivala u 60-kilometarskoj voænji prekrasnim krajolikom Baranje. Kako je vrijeme veÊ nekoliko tjedana bilo suho, jedina bara na koju su deËki usput naπli s terencima stvarno je nastradala...

18

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

A


17AK_18_23

b

12/19/07

20:23

Page 19

Auto Kreπo Exclusive Club

infoMAGAZIN

Okupljanje na seoskom gospodarstvu Tri Mudraca u Karancu

Kolega Kristijan MatijeviÊ osobno je doËekivao goste kroz cijeli tjedan

Davor Dretar zvan Drele bio je zaduæen za podizanje morala naπih gostiju koje je uveseljavao vrhunskim πalama. Na slici je ekipa postrojena prije obuke o pravilnom ispijanju gemiπta

redinom rujna Baranju je ponovno posjetilo mnoπtvo naπih klijenata koji su ovaj put imali neπto drukËiju zabavu. Osim off road voænje ovaj smo put druπtvo poËastili i vrhunskim zabavljaËem Davorom Dretarom, poznatijim pod nadimkom Drele. On je pak cijeli tjedan ispucavao πtoseve koji su, premda je dnevni raspored bio isti za sve grupe naπih gostiju, bili toliko razliËiti da je i naπa ekipa umirala od smijeha svaki dan.

S

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Spomenuli smo da je ovo druæenje kroz cijeli tjedan s naπim klijentima bilo prvi put u organizaciji Auto Kreπo Exclusive Cluba. Da podsjetimo, ova druæenja prireujemo i sponzoriramo u suradnji s naπim vrijednim dobavljaËima. Ovaj put to je bio Monroe, veliki proizvoaË svima nam dobro znanih amortizera. Ovakvu vrstu druæenja namijenili smo naπim najboljim klijentima koji poziv, u pravilu, dobivaju osobno od naπih komercijalista. A da su najbolji, potvru-

www.autostop.com.hr √ tel.

je nekoliko Ëinjenica vezanih uz svakog od njih. Ta privilegija ukljuËuje uspjeπnost suradnje koja se oËituje kupnjom autodijelova i maziva iz naπeg prodajnog programa. VeÊe πanse za ulazak u ovaj klub povlaπtenih imaju oni koji kupuju dijelove iz svih segmenata naπe ponude. Naravno, u skladu sa svojim moguÊnostima i kapacitetima koji su viπe-manje poznati. KonaËni uvjet je i podmirivanje raËuna u dogovorenom roku. Dodatne bodove donose i sudjelovanja u 0800-250-800 19


17AK_18_23

12/19/07

20:45

Page 20

Auto Kreπo Exclusive Club

infoMAGAZIN

A

Dolje: ekipa na jednoj od pet toËaka rute kroz Baranju. Ovdje su kod spomenika partizanima iznad Batine na obali Dunava

D Is

Lijevo: moæe li ili ne moæe Land rover kroz kanal, pitanje je sad? Gore: kad terenac ispusti duπu, dobra je i voda iz potoka

Kod pripreme fiπa bitno je kvalitetno narezati glavice crvenog luka na πto sitnije komade. Mnogi su plakali pri toj operaciji, ali nitko nije odustao od kuhinje. Uz sveprisutnog majstora Zokija (bijela pregaËa) svaki je dan na vatri gorjelo πest kotliÊa. A naveËer...

D n g n

Gore: pojedini voe grupa za najbolji su fiπ dobili i utjeπnu nagradu o obliku glave odojka koji je bio popuna veËeri. Gore desno: Drele i majstor Zoki pri testiranju fiπa iz svakog kotliÊa pri kojem su ocjenjivali okus ribe, ljutinu, puninu, luk, ukupni dojam... Vrlo ozbiljan zadatak

naπim prodajnim i promotivnim akcijama, odazivanje na πkolovanja u naπoj organizaciji, a konaËne ocjene donose i naπi komercijalisti te voditelji poslovnica s kojima surauju tijekom godine. Upravo je takva ekipa, pet grupa, cijeli tjedan jurila baranjskim vinogradima, degustirala vina u poznatom JosiÊevu podrumu u Zmajevcu, posjetila spomenik palim borcima iznad Batine odakle puca pogled na Dunav i Srijem... Dan je poËinjao dolaskom gostiju u belomanas20

tirski hotel Patriju. Novoureeni hotel pravo je iznenaenje u tome kraju, pa je bilo zgodno Ëuti komentare gostiju koji nisu oËekivali takav doËek. Gotovo u svakoj sobi LCD, ogromna kupaonica s tuπem i saunom, a u veÊini soba je i sobni bicikl, ako netko poæeli vjeæbati. Nakon okupljanja i smjeπtanja u sobe, sjelo se u bus i pravac selo Karanac u novootvoreno seosko gospodarstvo Tri mudraca u vlasniπtvu Baranya Adventure Teama koji za nas Ëesto organizi-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

ra ovakva druænja. A po dolasku, naravno, kruh s masti, Ëobanac i malo tekuÊeg goriva prije off road voænje, da gosti ne idu na put gladni. Ruta je bila duga 60 kilometara, a uz nju su vezana dva detalja: uvijek se iπlo u tri grupe po dva terenca, s tim da je drugi u nizu pomoÊu radiostanice navigirao prvog kuda treba skrenuti. Postojala su tri itinerera, svaki sa u osnovi istom rutom, ali uz razliËite pravce tako da su se ekipe diljem rute stalno susretale na svakojakim mjes-

tima. Izmeu ostalog posjetilo se najviπe brdo u Baranji. I tu pri pisanju nastaju problemi. Netko tu lesnu uzvisinu koja se prostire izmeu Belog Manastira i Batine u smjeru sjeveroistok-jugozapad u duæini od 21 kilometra i πirine oko 3 kilometra zove Baranjskom kosom, netko planinom, netko brdom... Tko bi ga znao. Problem je, navodno, i s visinom. Od knjige do knjige variraju brojke od 243 do Ëak 245 metara. Jedno je sigurno, tamo se nalazi ogromni repetitor po kojem Êe svi

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

V r s d


17AK_18_23

b

12/19/07

20:45

Page 21

Auto Kreπo Exclusive Club

Druga ekipa gostiju u autobusu pri transferu na seosko gospodarstvo tri mudraca. Iskrcavanje u novoureeno dvoriπte u kojem je Auto Kreπo tvrtka bila prvi gost Davor Dretar Drele ili trostruki D, kako smo mu iza lea tepali, svaku je ekipu nauËio pravilnom ispijanju gemiπta: lakat do ramena, trbuh uvuÊi koliko se da i naglim trzajem lovca Ëaπu isprazniti do dna Desno: malo priËe i zakuska prije kretanja na terensku voænju. Ljudi ne mogu u prirodu gladni, a goste ipak treba prvo poËastiti neËim jaËim poput masti na kruhu

VodiËi svakoj grupi objaπnjavaju rutu kojom Êe se voziti. Sluπalo se pozorno i nitko se tijekom pet dana nije izgubio

a sd -

KlasiËna scenografija sve veËeri. Kuhanje fiπa, dobra zabava, dijeljenje nagrada najboljima...

5 ewww.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

infoMAGAZIN

gosti zapamtiti da su bili na tom brdu, planini ili uzvisini. Dalje je put slijedio nepreglednim vinogradima kroz koje se doπlo do asfaltne ceste i spomenika palim crvenoarmejcima i partizanima u borbi na Dunavu. Tko ne zna, spomenik je izradio kipar Antun AugustinËiÊ iznad Batine na samoj obali Dunava. S te je toËke pucao prekrasan pogled na Dunav, moËvarno podruËje sjeverno od Batine te preko na BaËku. Dalje je put vodio πumarcima i vrlo uskim putevima do crkvice u πumi (urednik nikako da se sjeti naziva) pokraj koje je maleni izvor vode koja je svaki dan spaπavala jedan od Land Rover Defendera od prokuhavanja. Nakon πto smo na tom putu ostavili dio boje s automobila na okolnim granËicama koje πibaju karoseriju u samoobrani, stiglo se i do kratkog predaha - poznatog JosiÊeva podruma u Zmajevcu. A tamo su bez najave svi znali πto treba napraviti. Prvo degustirati, malo posjetiti podrum koji se upravo proπiruje u prekrasan restoran, a potom i kupiti pokoju litricu za doma. Nakon toga uslijedila je duæa ruta asfaltom te zanimljiv posjet svetiπtu Marije Lord. PriËa kaæe kako je Marija u Prvom svjetskom ratu dobila vijest da je njen voljeni suprug poginuo. Nakon razdoblja velike tuge pomolila se na tom mjestu, a nedugo nakon toga njezin se suprug pojavio na kuÊnom pragu æiv i zdrav. U zahvalu Bogu ta je bogata baranjska obitelj njemaËkih korijena na ovome mjestu sagradila maleno svetiπte kao podsjetnik na sretan zavrπetak i usliπenu molitvu Marije

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

21


17AK_18_23

12/19/07

21:02

Page 22

Auto Kreπo Exclusive Club

infoMAGAZIN

Drele je doslovno bio neumoran u postrojavanju ekipe. Meutim, niti jedan dan nismo primijetili da je to ikome smetalo. DapaËe, salve smijeha zbog Dreletovih πtoseva nisu niti jednom izostale

Na jednoj od kontrolnih toËaka rute kod svetiπta Marije Lord gdje je ekipa mogla malo predahnuti od voænje i zamijeniti vozaËa

A

U J N j t h

Rezanje luka najtuæniji je dio procesa spremanja fiπa pri kojem svu svi plakali

G f Z v t

Ekipa ispred svetiπta Marije Lord iznad Karanca

Priprema vatrice jednako je vaæna kao i kvaliteta sastojaka samog fiπa S d s im

Gore: veÊ poznata scenografija gemiπt-generala Dreleta pred svojom Ëetom spremnih i æednih Ovako to izgleda na poËetku pripreme kada se luk dinsta...

Drele je primjenjivao pravilnik sluæbe (PS) na sve prisutne bez iznimke

22

Malo terenaca i ljudi dobre volje i zabava je garantirana

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

...a ovako izgleda prije no πto sladokusci krenu u napad na sadræaj kotliÊa

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

N v is s


17AK_18_23

b

12/19/07

21:02

Page 23

Auto Kreπo Exclusive Club

U podrumu kod JosiÊa u Zmajevcu. Nezaobilazni dio rute i jedina degustatorska toËka koji nitko nije htio promaπiti

Gore: naporno je testirati fiπ svaki dan, no majstor Zoki i Drele nisu se dali veÊ stojiËki podnijeli sve tegobe zadatka

infoMAGAZIN

Peta i posljednja grupa gostiju koji su kroz tjedan pristizali iz cijele Hrvatske. Svaku je grupu osobno doËekao predsjednik uprave Auto Kreπe Darko GlavaË koji se zahvalio svima na dolasku i zajedniËkom druæenju

Luk je bio dobar, oËi pune suze, ali se rezalo do razine cijepanja atoma samo da bi fiπ ispao πto ukusniji

Mlade dame su u JosiÊevom podrumu spremno nudile degustaciju vina Najljepπi dio dana: vatrica gori, fiπ krËka, a ekipa gladna

Na Dreletu niti peti dan niste mogli vidjeti znake zamora zbog brojnih degustacija fiπa

Svaki dan probati po pet do πest kotliÊa nije mala stvar. I dati ocjenu bez imalo milosti

u a...

Nekim se svidjela vojniËka priprema za ispijanje gemiπta, pa se i naveËer nastavilo

Lord. Meutim, ono se nalazi u brdaπcima iznad Karanca pa ga je teπko naÊi bez dobrog putokaza i uputa dobrih ljudi. Uslijedio je povratak na seosko gospodarstvo Tri mudraca gdje je goste doËekao veËernji program u Dreletovoj organizaciji. Mi koji smo bili u ekipi koja je doËekivala naπe goste svaki dan u biti smo i Ëekali ovaj dio programa. Drele je majstor zafrkancije, a to je u najboljoj maniri i dokazao svim naπim dragim gostima. Naime, osim postrojavanja i naukovanja u pravilnom ispijanju gemiπta, gosti su morali prema uputama glavnog ku-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

harskog meπtra Zokija, dobrog duha ovog seoskog gospodarstva, odraditi natjecanje u kuhanju fiπa. Nakon toga uslijedilo je degustiranje svih uradaka od strane troËlanog æirija u sastavu Drele, Zoki i Richard Apel, suvlasnik gospodarstva. Svaki je tim dobio zvuËan naziv prije natjecanja u rasponu od Prve Proleterske Udarne Brigade do ZDRK-a Ëiji duæi dio ovom prilikom neÊemo objaπnjavati. Ocjenjivala se boja, okus ribe, kvaliteta rezanja luka, gustoÊa i ljutina te je svaki dan jedna ekipa ovjenËana medaljama za najbolji fiπ. Pojedinci su uz to dobili i

www.autostop.com.hr √ tel.

svinjske glave za nagradu, jer, to ne bismo bili mi, nismo mogli dopustiti da pozovemo ljude da si sami kuhaju. Stoga je tu bilo i domaÊe punjene paprike, πunke, odojka... A onda muzika do sitnih noÊnih sati te povratak u hotel. Slike pokazuju ostatak dojma koji nemamo mjesta niti πanse doËarati tekstom. Naπi su ekskluzivci otiπli zadovoljni, pozitivnih dojmova, a nama preostaje samo da im zahvalimo πto su nam ukazali Ëast svojim dolaskom te se nadamo joπ velikom broju ovakvih druæenja sa πto viπe Ëlanova. 0800-250-800 23


17AK_24_25

12/19/07

21:10

Page 24

Auto Kreπo Exclusive Club

infoMAGAZIN

A

Moto GP Valencia

Na posljednjoj utrci sezone

Iz zahvalnosti za dobru suradnju tijekom godine NGK je nekolicinu naπih kolega odveo na posljednju utrku Moto GP sezone u Valenciju. Ne samo da su se odliËno proveli, nego su bez obzira na godine imali osjeÊaj da su ponovno klinci kojima je netko upravo poklonio najljepπu igraËku: dodir s poznatim vozaËima, πetnju paddockom, pistom, boksovima... ri dana Ëistog motociklistiËkog guπta. Eto, to bi bio kratak opis posjeta naπih kolega stazi Ricardo Tormo koja nosi ime πpanjolskog svjetskog prvaka i legende u klasi 50 ccm. Meu 130.000 gledatelja naπa je ekipa gledala posljednju utrku sezone u kojoj je pobijedio novopridoπli Dani Pedrosa ispred aktualnog svjetskog prvaka Caseya Stonera. Veliki Dottore pao je na treningu, a u utrci odustao zbog, navodno, mehaniËkih problema na motociklu. Ili moæda zbog hrvatske kletve... Objasnit Êemo. Sretni kolege koje su Auto

T

24

Kreπo i NGK odveli na ovu utrku su, uz predsjednika uprave Darka GlavaËa, Saπa JeliÊ i Jurica Mrzljak iz Zagreba te Branislav Æuæa iz poslovnice Osijek. Na dar su dobili posebno dizajnirane jakne koje su svugdje bile primijeÊene. VeÊ u avionu krenulo je zagrijavanje atmosfere zbog odlaska na posljednju utrku sezone. Po dolasku u Valenciju rentanje automobila i borba s traæenjem hotela pri Ëemu ni GPS nije bio od prevelike pomoÊi. Ipak, domaÊi deËki uvijek nau put, pa su tako i ovaj hotel nanjuπili od prve. U hotelu smjeπtaj i stol do ekipe KTM-ovaca, za koje je

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

kolega Æuæa, inaËe strastveni motociklist, odmah naletio na foru da su dovedeni samo radi njega. Slijedio je veliki dan i odlazak na stazu. Vrijeme fenomenalno, 20 stupnjeva i odmah nakon ulaska na stazu ekipa nalijeÊe na Miku Kalioa (KTM) za kojeg kolega Æuæa ponovno guta πtos da je to dogovoreno s KTM-ovcima sinoÊ za stolom u hotelu. Naπu je ekipu predvoenu Gunterom Abelom iz NGK doËekao Peter, vrlo ljubazan i omiljen domaÊin NGK hospitalitija. »ovjek ovaj posao radi dugo, zna sve i svi ga poznaju i jako cijene, tako da je svako ma-

lo π v H

Slikanje pred hostesama sastavni je dio folklora muπkih na svakoj Moto GP utrci www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

n u π m p te


17AK_24_25

b

12/19/07

21:11

Page 25

Auto Kreπo Exclusive Club

infoMAGAZIN

Pogled na utrku najveÊih sa tribine. Zvuk motora uæivo je nevjerojatan

moÊi svog novog fotoaparata, na Ëemu mu uredniπtvo svesrdno zahvaljuje. Slomio nogu s tih par tisuÊa JPGova i snimaka svakog milimetra proklete staze... Nakon toga kolega JeliÊ uspio je od Cappirossija upecati autogram na kapu, slikati se s Randyjem Mamolom... Kasnije u πatoru pridruæili su se g. Abelu i Darku GlavaËu koji su u gostima imali Locatellija, jednog od voditelja MotoGP-a na Eurosportu. Alex Barross pridruæio im se u veËeri, kasnije

-

-

a v-

Ekipa u jednom od brojnih boxova koje su posjetili

-

Auto Kreπo team u druπtvu Guntera Abela, prodajnog predstavnika NGK

lo netko od poznatih uletio u πator NGK na Ëaπicu razgovora. Poput recimo Alexa Hoffmana, vozaËa Ducatija. Nakon uvodnog upoznavanja s prilikama i prvih par udaha atmosfere uslijedila je πetnja paddockom. Tu nema komentara. MehaniËari, pokoja poznata njuπka, a tek hostese... Pa, postoji

serija fotografija koju ne smijemo objaviti, a i komentari kolega dolaze samo u obliku blaæenog smijeπka. Slike govore viπe. A sad objaπnjenje hrvatske kletve s poËetka ove priËe. Pola sata su naπi djeËaci Ëekali velikog Dottorea. BuduÊi da nije doπao, sjetili su mu se i gospoe majke te

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

napustili potencijalno mjesto je svratio i otac Maxa BiagzloËina s klasiËnom hrvatgia. Zanimljiva veËer za svaskom motociklistiËkom kletkog motociklista. Jer, predvom "dabogda pao i slomio sjednik uprave træio je jaknu se". Drugi trening, Rossi pakoja je svima bila zanimljiva da, lomi motor, sebe... Naza neki drugi komad odjeÊe, kon treninga kolega Æuæa je a da su nastavili, svi bi sa jedva doËekao, kako je to staze otiπli goli. Uslijedila je nazvao - æbunjarenje. Jurnjavrhunska veËera, poËinak, va boksovima, slikanje svega razgledavanje grada sljedeÊi pomiËnog i statiËnog, kad dan i povratak s fenomenalotvore se vrata jedne prikolinog druæenja u druπtvu NGK ce i dvojica kolega staju kao ekipe. ukopani. Jel' to je Schwantz ili... Upravo kada je kolega JeliÊ htio izustiti pristojno "Mr. Schwantz", kolega Æuæa je slavonsk oderao: "Keeeeeviiiin!!! Moπ siÊ malo dole da se slikamo". Naravno, na slavonskoj izvedbi engleskog. »ovjek se okrenuo s nevjericom i nije se ni snaπao, a veÊ je bio ozraËen od fleπeva kolege Æuæe i JeliÊa. I dok je predsjednik uprave uæivao u atmosferi i druMnoge fotografije πtvu kolega iz NGK, koleostat Êe zauvijek u privatnim fotoalbumima ga Mrzljak je isprobavao

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

25


17AK_26_29

12/19/07

21:17

Page 26

Auto Kreπo Exclusive Club

infoMAGAZIN

Kenija

Moja Afrika ZahvaljujuÊi prodajnoj akciji Delphija, grupa Auto Kreπo Exclusive Cluba otputovala je u srce Afrike - Keniju. Prava avantura zaËinjena je veliËanstvenim safarijem i druæenjem s pripadnicima plemena Masai. OsjeÊaj putovanja kao da ste se probudili u priËi Moja Afrika poznate spisateljice Karen Blixen skluzivci putuju daleko. Uvijek. Ovaj put stigli su do Kenije. Grupica Auto Kreπo putnika krenula je iz Zagreba put Londona, gdje se uspjelo uhvatiti vremena za razgled grada prije cjelonoÊnog leta u Nairobi. A nakon poduæeg leta, po dolasku u Nairobi, ekipu je doËekao vodiË iz plemena Masai u original-

E

26

noj plemenskoj odjeÊi, πto je mnoge oduπevilo. Pogotovo kada su svi shvatili da ovdje u Keniji joπ uvijek vole druga Tita. Naime, pamte ga po tome πto im je sagradio kongresni centar, a za vrijeme velike razmjene studenata odπkolovao mnoge Kenijce u Zagrebu. Zato je ekipu posve πokirao jedan 60-godiπnji Kenijac koji im je joπ na aerodromu uletio sa: "Bok, ljudi, kak ste? Kaj ima? Vi ste iz Zagreba?" »ovjek se sedam godina πkolovao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i nije zaboravio jezik. Nakon tog poËetnog πoka ekipa je udobno smjeπtena u lokalni Sarova Panafric hotel, a potom je uslijedila poslijepodnevna tura po Nairobiju. Langata

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Giraffe Center prvo je mjesto koje su posjetili. Tamo moæete hraniti æirafe, a najviπe se, po priËanju i slikama, opustio kolega Hudoletnjak koji ih je hranio iz vlastitih usta. Jedna ga je poπteno poljubila tako da bi mu bio dobrodoπao ruËnik nakon tog poljupca. Nakon toga uslijedio je posjet muzeju spisateljice Karen Blixen. TipiËna kuÊa na farmi pretvorena je u muzej, a bila je dom spisateljice poznate knjige Moja Afrika. Tuæna priËa o braku iz interesa, razoËaranju u ljubavi, radu na plantaæi kave s domorocima s poËetka 20. stoljeÊa ovjekovjeËena je u istoimenom filmu s Robertom Redfordom i Meryl Streep, a u biti predstavlja biografsku pri-

Ëu autorice. Tko nije, moæe pogledati film i bit Êe mu odmah jasno kuda je naπa ekipa sve proπla i πto sve vidjela. SljedeÊi dan poËeo je traæenjem prtljage po aerodromu, jer nije svima sve stiglo. Zato su pojedinci odradili safari u istoj odjeÊi ne odudarajuÊi vjerojatno mirisom od lokalnog stanovniπtva. Na safariju zubi su se prali viskijem, a umiralo se od smijeha kada je lokalni vodiË pozvao obitelj da pozdravi naπu ekipu. Naime, usred niËega nazvao je æenu i majku u polju mobitelom?! Svaπta. Nakon gotovo πest sati voænje od Nairobija do Masai Mara nacionalnog rezervata mnogima viπe niπta nije bilo Ëudno, a onda je uslijedila prava Afrika. Za ovaj se rezervat tvrdi da je neπto najbolje πto na naπem planetu joπ moæete vidjeti u prirodi. Takvo bogatstvo æivota, oblika, boja i mirisa rijetko se gdje moæe doæivjeti. To je Afrika kakvu je u svojim knjigama opisivao Sir David Attenborough, poznati prirodoslovac i voditelj brojnih emisija na BBC-ju. Zamislite ovaj scenarij: prozori na Toyotinim terencima otvoreni jednako kao i krov, stojite u automobilu s fotoaparatom u ruci i snimate pravog velikog lava koji leæi tri metra od vas! Malo dalje πeÊe lokalni pumba siguran kao liËki medvjed, jer lavovi ni-

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


17AK_26_29

b e a

12/19/07

21:18

Page 27

Auto Kreπo Exclusive Club Nakon πto platite 10 eura po glavi bijelog stanovnika, smijete uÊi u selo i doæivjeti atmosferu Masai sela

oÊi i e lj u

j o a vu

Ekipa za jednog od brojnih ukusnih ruËaka. Premda su bili u Africi, glad nije harala njihovim æelucima. Desno: kolega Hudoletnjak je dobio jednu soËnu pusu

-

-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

infoMAGAZIN

su bili gladni. Tijekom dva dana u parku Ëovjek vidi ono πto moæda za æivota nigdje drugdje neÊe vidjeti. Æivotinje se idu promatrati rano ujutro i kasnije naveËer, kada se okupljaju oko pojila. Krda nilskih konja, krokodili, leπinari, hijene, zebre, bivoli, divlje bradaviËaste svinje koje se na svahiliju zovu pumbe (otud i ime u crtiÊu)... Sve se to tamo mirno i slobodno πeÊe. Ima i jedan zgodan detalj vezan uz divlje svinje. Odmilja ih Afrikanci zovu African express, jer kad potrËe kroz visoku travu, rep dignu visoko i okomito u zrak tako da se samo on vidi dok pumba praπi kroz ravnicu. Za umrijet od smijeha. Jednako kao i vidjeti fantastiËnu siluetu majmuna kako sjedi na vrhu termitnjaka odakle ponosno promatra svoj teritorij. Gotovo sve æivotinje veÊ su se toliko navikle na brojne posjetioce u automobilima da se gotovo i ne osvrÊu na njih. Ipak, izlazak iz automobila, shvatit Êete zaπto, nije dopuπten. Divljina je ipak divljina, a u to su se naπi putnici uvjerili odmah nakon posjeta selu plemena Masai. Kiπa je poËela padati u roku od sekunde podsjetivπi na vrlo brze meteoroloπke promjene karakteristiËne za Afriku. Malo dalje sakrivene pod kroπnjom

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

27


17AK_26_29

12/19/07

21:51

Page 28

Auto Kreπo Exclusive Club

infoMAGAZIN

drveta tri lavice krvlju umrljanih njuπki gostile su se na netom uhvaÊenoj zebri i nisu izgledale nimalo veselo kada su ugledale turiste. Pri posjetu selu Masaija naπ veliki bijeli poglavica morao je malom crnom sinu poglavice plemena Masai predati gotovine u iznosu od 10 eura po glavi bijelog Ëovjeka kako bi dobio dozvolu za ulazak u selo. Tek kada platite, moæete oËitati osmijeh dobrodoπlice na licima Masaija. U suprotnom... Pa, poznato je da su Masai ratniËko pleme, pa vi zamislite ishod. I ne, ne izdaju R1 za ovo plaÊanje. BuduÊi da se njihov teritorij proteæe i izvan Kenije, preko granice prelaze bez putovnice i nitko ih ne dira. Znak raspoznavanja: svaki Masai ratnik ima izbijene dvije donje jedinice. U selu se moglo vidjeti gotovo sve, od kuÊa koje su izraene od πiblja sa zidovima od balege pomijeπane sa zemljom do ljubavnog plesa Masai ratnika koji skakanjem u vis demonstriraju svoje umijeÊe. ©to viπi skok s mjesta, to je privlaËniji suprotnom spolu. Æene pak pred gos-

28

tima otpleπu i otpjevaju svoje i potom πetnja i slikanje s domaÊinima. Zadah u selu je popriliËno teæak, a moæe se samo zamisliti kakav bi bio da je sunce u punoj snazi. Ipak je prosinac, pa je bilo neπto lakπe podnijeti. Ekipa je dvije noÊi u rezervatu spavala u luksuznom kampu Sarova Mara Tended Camp s Ëak pet zvjezdica, a treÊeg je dana ponovno krenula put Nairobija s usputnim stajanjem na ruËku te potom hvatanje leta za Mombasu. Mombasa je najveÊi grad na kenijskoj obali i

G p i

Dok æene pjevaju, muπkarci se najteËu u ljubavnim skokovima u vis. Minutu kasnije sve prisutne je oprala prava jaka afriËka kiπa

J v b

Umjesto deva ovdje se koriste Toyotini terenci. Dovoljno snaæni za sigurno prolaæenje terena i otporni na kandæe kakvog lava namjernika

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

R P d

Kupanje u hotelskom bazenu u poznatom Diani Beech Resortu. Malo picigina nikad ne πkodi, pa makar morali za to i u Afriku

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


17AK_26_29

b

12/19/07

23:23

Page 29

Auto Kreπo Exclusive Club

infoMAGAZIN

Dragi prijatelji Auto Kreπo Exclusive Cluba, Gore: jedan dio prizora koje vidite iz automobila pri prolasku kroz park. Zbog prizora iz treÊe slike izlazak iz automobila nije dozvoljen

Jedan od rijetkih trenutaka kada se slikalo van vozila. Naime, predstavnici Hypo banke (u krugu) bili su dovoljno daleko

Red veËerice, red kupanja... Posve zasluæeno nakon naporna dva dana na safariju

r

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Nakon prekrasnih i dalekih putovanja stigla je i jaka zima. No, usprkos tome, kao i svaki pravi klub koji brine za svoje Ëlanove, ne spavamo zimski san veÊ ozbiljno radimo na pripremi joπ egzotiËnijih avantura za 2008. Ono πto moæemo obeÊati za sljedeÊu godinu jesu nova i prije svega atraktivna putovanja. BuduÊi da ipak ne moæemo odati sve naπe tajne, odluËili smo najaviti samo jedno prigodno zimskim prilikama ovog broja - posjet Djeda Mrazu unutar polarnog kruga u Laponiji. Meutim, odmah toplo obeÊajemo da Êemo se potruditi sva ostala putovanja organizirati na 35°C, ali u plusu. Do tada, æelimo vam sve najbolje u predstojeÊoj 2008. godini. Vaπ Darko GlavaË najvaænija luka na obalama istoËne Afrike. Ono πto je Auto Kreπine ekskluzivce zanimalo jest transfer na Diani Reef Resort hotel na istoimenoj plaæi s bijelim pijeskom 30 kilometara juænije od Mombase, veËera i jedna noÊ sna zbog napornog puta. SljedeÊi dan uslijedilo je guπtanje u hotelskom bazenu, na plaæi okruæenoj koraljnim grebenima koji prirodno πtite ronioce od svih velikih ribetina koje se skrivaju u dubinama Indijskog oceana. U tom turistiËkom raju postoje brojni hoteli, poznati duÊani, klubovi dnevni

i noÊni, golf tereni... Za svakog poneπto. Takoer prekrasna dva dana u kojima su se mogli sabrati dojmovi iz divljine. SljedeÊi dan uslijedio je podnevni odlazak na aerodrom i hvatanje letova do Zagreba u koji se stiglo deveti dan od polaska. AfriËka tura je gotova. TisuÊe fotografija spustile su se na hardove kompjutora sretnika koji su putovali u Afriku, a nekoliko odabranih zavrπilo je i na ove dvije stranice kako bi i nama koji nismo bili tamo malËice doËarale nagradu najboljima u Delphi akciji.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

29


17AK_30_31

12/19/07

21:53

Page 30

Predstavljamo

infoMAGAZIN

Ponovo u prvoj ugradnji 2. DIO

Proπli broj objavili smo tekst o Fram filtrima koji ulaze u prvu ugradnju kod francuskih proizvoaËa automobila. U ovome smo broju obeÊali drugi dio priËe u kojoj Fram ulazi u prvu ugradnju kod renomiranih proizvoaËa poput Honde, Volkswagena, Forda i Fiat koncerna riËa u osnovi jest jednostavna, ali sam posao nije. Naime, da bi proizvoaË filtara danas osvojio posao prve ugradnje svojih filtara kod nekog od proizvoaËa automobila od-

P

30

nosno motora, mora zadovoljiti puno stavki, a ne samo jednu poput obiËnog filtra. ProizvoaËi vozila odnosno motora danas u ponudi æele kompletna rjeπenja, pa Fram svojim klijenti-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

ma nudi posebno dizajnirane uljne module, ako razgovaramo o filtrima ulja. Sam modul sastoji se od nosaËa filtra, dosjeda nosaËa na blok motora, poklopca nosaËa filtra... Dakle, kompletan sustav za ulijevanje i filtraciju motornog ulja jednog motora. Kao πto smo veÊ pisali, struËnjaci Frama na stol dobiju traæene karakteristike jednog takvog modula u koji je ukljuËen i filtar i duæni su razviti kompletan sustav koji onda ponude potencijalnom klijentu. I tako to ide iz godine u godinu za svaki novi model automobila, πto nije lako ostvariti. KupujuÊi filtar ulja niste kupili samo toËno odreen proizvod, veÊ proizvod koji je sastavni dio sustava Ëije karakteristike ovise i o tom najvidljivijem dijelu - filtru ulja primjerice. U ovome broju donosimo

drugi dio priËe gdje se nalaze jedan japanski i viπe europskih proizvoaËa automobila. U proπlom broju pokazali smo tablice s modelima francuskih proizvoaËa Renaulta, Peugeota i Citroëna. I sami Êete primijetiti velik broj modela automobila za koje su sliËni moduli razvijeni i u kojima se Fram filtri nalaze kao prva ugradnja. Samim time, ako znate priËu od prije tri mjeseca i ovu sada te zbrojite modele automobila u kojima je Fram prva ugradnja, vrlo lako moæete doÊi do brojke koliko je razvojnih timova moralo raditi na tolikom broju projekata gdje je svaki model automobila, kao i gama motora unutar jednog jedinog modela automobila razliËita. Stvar spaπava ponuda istih motora u viπe razliËitih modela jednog proizvoaËa automobila, ali i tada zna biti razlika zbog razliËitih optereÊenja kojima je podvrgnut isti motor na dva razliËita modela automobila. Modul moæda i moæe biti isti radi oblika filtra koji je proizvoaË motora zahtijevao, ali protok ulja kod optereÊenijeg motora ne mora biti jednak, pa to ponekad zahtijeva i drugi model samog filtra. Ovime zavrπavamo pri-

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

P

Ë g v ti Ê D


17AK_30_31

o

12/19/07

21:54

Page 31

Predstavljamo

infoMAGAZIN

aoëri riu aa za a iti e-

-

Ëu o Fram filtrima za ovu godinu. SljedeÊa nosi dovoljno novosti da se posvetimo tehniËkim detaljima koji Êe viπe zanimati tehnofile. Detaljima koji osjetno nadi-

laze znanje prosjeËnog vozaËa, a ljubiteljima i znalcima Ëesto pojasne neπto πto im nikako nije bilo logiËno u priËi oko filtriranja tekuÊina jednog modernog motora.

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

U prikazanim tablicama vide se talijanski, japanski i njemaËki proizvoaËi gdje je Fram u prvoj ugradnji

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

31


17AK_32_35

12/19/07

22:06

Page 32

Auto Stop Brzi servisi

infoMAGAZIN

6. godiπnji sastanak Auto Stop mreæe - Umag

A P A G d s m s j v p

Poslovno druæenje u pozitivnom ozraËju Trenutno Auto Stop mreæa broji 42 servisa u cijeloj Hrvatskoj. Ukupno 39 sudionika godiπnjeg sastanka provelo je tri ugodna dana tijekom kojih im je predstavljen pregrπt novih akcija i pogodnosti koje tvrtka Auto Kreπo nudi Auto Stop mreæi ao i svake godine, poËetkom zime tvrtka Auto Kreπo organizira poslovno okupljanje svih Ëlanova poznate Auto Stop mreæe servisa. Krajem ove godine broj servisa popeo se na 42 stalna Ëlana kojima su predstavnici Auto Kreπe predstavili brojne akcije i pogodnosti predviene

K

32

iskljuËivo za pripadnike Auto Stop mreæe servisa. Pripadnike mreæe ove godine doËekali smo u ugodnom ambijentu hotela Sol Garden Istra u Umagu. Ukupno je sastanku prisustvovalo 29 Auto Stop predstavnika, uz osam djelatnika naπe tvrtke te dva cijenjena gosta iz Tennecoa

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

(Monroe i Walker), gospode Frantiseka Melicherika i Darka UroiÊa. Prvi, radni dio sastanka odnosio se na sve brojnije akcije koje uz pomoÊ mreæe uspjeπno organiziramo cijelu godinu. Akcije poput General Electrica, Tricoa, NGK, diskova, ovjesa, Gatesa, pumpi vode, Walkera... Sve odreda prodajne akcije u kojima se naπim klijentima nude osjetno povoljnije opcije, tj. popusti kako bi lakπe ispunili svoje planove za 2007. godinu. Osim tih akcija, posebno je istaknuta akcija Sigurnost u Auto Stopu od koje se puno oËekuje i koja predstavlja okosnicu rada svih Auto Stop servisa. Prisjetimo se, pri svakom pregledu auto-

mobila provjerava se viπe od 15-ak vrlo vaænih toËaka na vozilu te se vozaËima daju dijagnoze kako bi bili svjesni tehniËkog stanja svog automobila. »lan uprave Roman Simon koji je

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

u K lj lo g n re


17AK_32_35

i

12/19/07

22:07

Page 33

Auto Stop Brzi servisi

infoMAGAZIN

Predsjednik uprave Auto Kreπe Darko GlavaË u uvodnom dijelu godiπnjeg sastanka Auto Stop mreæe brzih servisa pozdravio je sve okupljene vlasnike servisa, predavaËe i goste

Sandra MudriÊ, specijalist za zaπtitu okoliπa u naπoj tvrtki odræala je predavanje o novim propisima i Zakonima o zbrinjavanju opasnog otpada

Voditelj mreæe Auto Stop brzih servisa Miroslav ObradoviÊ predstavio je sve akcije i novitete rezervirane iskljuËivo za pripadnike mreæe

partnere iz Auto Stopa. Radi se o komisijama na gume i naplatke te ispuπne sustave Ëime smo naπim klijentima olakπali stvaranje kvalitetnog skladiπta robe spremne odmah za isporuku ili ugradnju. Uz to, Jurica Mrzljak, vodi-

Bojan Kopπe, viπi tehniËki savjetnik odræao je nekoliko predavanja vezanih uz ponudu najmodernijih autodijelova iz programa nekoliko naπih dobavljaËa

telj odjela maziva, predstavio je najveÊu novost za ovu godinu, a to je nakon puno godina napokon stavljen u promet Mobilov antifriz. Predstavljena su nova pakiranja koncentrata, tablice razrjeivanja te cijene pojedinih pakiranja za koje vjeru-

Saπa JeliÊ iz odjela nabave prezentirao je popunu asortimana tvrtke te nove brandove koji su tek pristigli i koji Êe biti puπteni u prodaju 2008.

jemo da su doËekane s odobravanjem. Jednako kao i posebni rabatni uvjeti koji Êe vrijediti do kraja godine na sva maziva u programu tvrke Auto Kreπo. Posebno je bitno naglasiti planove za 2008. godinu u kojoj od mreæe oËekujemo

u a

e

uskoËio umjesto kolege Kristijana MatijeviÊa, voditelja autodijelova, koji je naæalost ostao kod kuÊe zbog gripe, predstavio je posebne pogodnosti πto smo ih rezervirali za naπe poslovne

1

2

4

3

5

Kao i svake godine, na kraju poslovne godine dijelimo priznanja i nagrade najboljima u mreæi. Postoji viπe kategorija u kojima se serviseri natjeÊu kroz cijelu godinu, pa je tako ove godine najboljim Auto Stopom godine proglaπen AS FabijanoviÊ iz Supetra na BraËu (1), najurednijim AS AMH iz Zagreba (3), najboljim u radnoj komunikaciji i ispunjavanju radnih naloga AS Inter H-B iz Zagreba (5), dok su u prodajnim akcijama lovorike pobrali AS Zibar iz Gline (4) za prodaju Monroe amortizera i AS K&D iz Rijeke (2) u prodajnoj akciji Mobila. Naæalost, AS K&D nam se nije mogao pridruæiti pa je nagradu u njegovo ime preuzeo viπi tehniËki savjetnik. www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

33


17AK_32_35

12/19/07

22:08

Page 34

Auto Stop Brzi servisi

infoMAGAZIN

joπ viπe. Konstantno smo u potrazi za novim Auto Stop partnerima koji ulaskom u mreæu ostvaruju brojne pogodnosti. Najzanimljivija je zaπtita na træiπtu od strane naπe tvrtke koja se brine za kvalitetnu opskrbu dijelovima te marketinπko i tehniËko podupiranje mreæe. To znaËi da i u 2008. nastavljamo s akcijama. A za to Êe trebati i naπu veliku pomoÊ te se posebno razgovaralo o ulozi naπih komercijalista na terenu. Ideja je stvoriti atmosferu zajedniπtva u cijeloj mreæi, a komercijaliste kao produæenu ruku Auto Stopa koji uskaËu u pomoÊ kada god se pojavi upit ili problem. Saπa JeliÊ iz nabave svima je okupljenima pak predstavio novitete u skladiπtima Auto Kreπe. Pregrπt novosti, korekcije cijena, dopuna programa, a dotakli smo se i CD kataloga koji uporno razvijamo. Jednako kao πto Êemo razvijati i mreæu. Poseban je naglasak stavljen na standarde usluge πto Êe se posebno oglaπavati u medijima. Poradit Êe se joπ viπe na prepoznatljivosti branda Auto Stop kao i na besplatnom infotelefonu 0800 250 800. ©est prepoznatljivih ikona (ulje, koËnice, amortizeri, akumulatori, ispuπni sustavi, gume) i dalje Êe biti promovirano kao zaπtitni znakovi mreæe. Uz promocije noviteta, najavljena su i nova struËna πkolovanja, u Ëemu je jedan dio odradio naπ viπi tehniËki savjetnik Bojan Kopπe. U tome su mu pomogli i kolege iz Tennecoa. Taj dio πkolovanja, primjerice, viπe se bazirao na tehniËkim detaljima interesantnim sudionicima zbog

34

A

» o

Mnogobrojne domaÊe istarske delicije gosti su kuπali u poznatom restoranu Kabola. Izmeu ostalog, degustirala su se i vrhunska vina iz amfora

dnevnih problema u poslovanju s odreenim tipovima rezervnih dijelova. Treba spomenuti i predavanje o ekologiji Sandre MudriÊ, u kojem je naglaπena potreba podizanja ekoloπke svijesti

naπih Ëlanova. Ako ni zbog Ëega drugog, onda zbog sve veÊih pritisaka zakonodavnih tijela na ekoloπko poslovanje u ovom segmentu s Ëime valja biti itekako dobro upoznat.

Vlasnik podruma objaπnjava povijest proizvodnje vina u kuπanje malvazije, barik malvazije i muπkata. Desno: podrum obitelji Prelac u gdje se degustirao prvi ikada proizvedeni πampanjac ove obitelji

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


17AK_32_35

i

12/19/07

22:09

Page 35

Auto Stop Brzi servisi

infoMAGAZIN

»aπa vina, dobro druπtvo i razmjena informacija, osnovni su dio ovakvih okupljanja koja organiziramo za naπe partnere u Auto Stop mreæi brzih servisa

Osim prezentacija vinskih podruma naπi su gosti mogli uæivati i u ljepoti lokalne someglierke

n-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

U zavrπnom dijelu poslovnog dana slikom i rijeËima smo proπli kroz vrlo ugodne trenutke aktivnosti u 2007. Poput VIP golf dana u Zagrebu, pustolovina na raftingu na Zrmanji i off road voænji u Baranji. Osim toga, izvijestili smo Ëlanove mreæe o tome kako je bilo na nagradnim putovanjima u Austriju (postati pilot formule F3) i Maroko te najavili nova nagradna putovanja u suradnji s Auto Kreπo Exclusive Clubom te NGK, Delphi, Fram i Mobil dobavljaËima tvrtke Auto Kreπo. Naravno, pri kraju su proglaπeni i najbolji Auto Stopovci po pojedinim kategorijama u ovoj godini u kojima smo ponovno ocjenjivali prodaju u pojedinim programima poput Monroa i Mobila, potom ispunjavanje radnih naloga i komunikaciju s naπom tvrtkom, urednost i ukupni. Potom su dobitnicima podijeljene i vrijedne nagrade. Ista smo natjecanja najavili i u 2008. godini. Ipak, da ne bi svi mislili kako se samo radilo, treba spomenuti da su svi sudionici ovogodiπnjeg skupa imali prilike uæivati u vrhunskoj malvaziji, barik malvaziji i muπkatu vinskog podruma Kabola, jedinog u kojem se vina njeguju u pravim amforama zakopanim u zemlju. To je metoda stara 5000 godina. Posjetio se i podrum obitelji Prelac u kojem je ekipa bila pokusni kuniÊ pri degustiranju prvog πampanjca proizvedenog u ovoj obitelji. Kod iste obitelji, veÊ tradicionalno, dogodio se i epilog ovog skupa pa se kod legendarnog Rine uæivalo u tartufima, riæotu i ostalim delicijama Istre. SljedeÊi dan sudionici su se raziπli svojim kuÊama sa, vjerujemo, lijepim dojmovima i spremni kvalitetno zavrπiti ovu i napuniti baterije za sljedeÊu poslovnu godinu.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

35


17AK_36_37

12/19/07

22:34

Page 36

Auto Kreπo Exclusive Club

infoMAGAZIN

A

London, Engleska

Delphi vodio na utakmicu godine Ovo je najljepπi ovogodiπnji poklon naπim klijentima i suradnicima. Delphi je za nagradu u prodajnoj akciji vodio naπu ekipu odabranih u London na uzvratnu utakmicu Hrvatska - Engleska. U tri dana dobili su priliku barem malo udahnuti atmosferu stare prijestolnice, a za ostalo su se pobrinuli naπi vatreni djeËaci

ranjËar osma, OliÊ Ëetrnaesta, PetriÊ sedamdesetsedma... Oprostite, joπ uvijek pod dojmom veliËanstvene pobjede naπih vatrenih, urednik je smetnuo s uma da ne piπe izvjeπtaj s utakmice Hrvatska - Engleska, veÊ o onome tko stoji iza ovog posjeta Londonu. Delphi, dame i gospodo, veliki svjetski proizvoaË rezervnih dijelova i automobilskih sustava Ëije dijelove Auto Kreπo eskluzivno uvozi i distribuira u Hrvatskoj. Baπ taj Delphi i njegovi predstavnici Mark Attwood i Tom Heigl odgovorni su za prekrasna tri dana u prijestolnici Ujedinjenog Kraljevstva.

K

Gospodin Attwood to je obeÊao joπ u travnju na polugodiπnjem sastanku distribucije tvrtke Auto Kreπo. I ispunio, na Ëemu mu najljepπe zahvaljujemo. Odmah po dolasku na Heathrow krenulo se do Strand Palace hotela u samom srediπtu Londona, a potom na dobar ruËak u Biancone restoran. Napokon puna æeluca, krenulo se u fantastiËan posjet Muzeju voπtanih figura Madame Tussauds u kojem su izloæene stotine voπtanih replika poznatih osoba iz svih podruËja ljudske djelatnosti. Viπe od 150 godina broji tradicija izrade voπtanih figura, a svaka podrazumijeva Ëetiri mjeseca mukotrp-

nog rada dvadesetak predanih kipara i uzimanje 500 razliËitih mjera tijela. Na glavu lutke stavlja se vlas po vlas ljudske kose i nanose se nebrojeni slojevi boja i ni-

jansi kako bi se dobio æeljeni ton koæe. Razina realistiËnosti je zapanjujuÊa. Neki su se tako grlili s Angelinom Jolie (koji li je sretnik njoj uzimao mjere), neki se slikali

Gore: ispred Tower of London nakon voænje brodom po rijeci. Lijevo: brojne vrste piva koje ne moæete zaobiÊi

36

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

s S n je B te lj n tr d u d v in


17AK_36_37

b

12/19/07

22:34

Page 37

Auto Kreπo Exclusive Club

Vesela ekipa uoËi najljepπe utakmice u 2007. u druπtvu Marka Attwooda (u hrvatskom dresu!) pred novim Wembley stadionom. Kasnije zbog prizora na slici lijevo taj je osmijeh nestao. Dolje: vatreni deËki na terenu, vatreni navijaËi na tribinama

infoMAGAZIN

na ljudi svake godine protutnji kroz jednu od 32 klimatizirane kapsule. U svaku stane 25 ljudi, a ulazi se i izlazi bez zaustavljanja kotaËa koji putuje brzinom od samo 26 cm u sekundi odnosno 0,9 km/h. Srednjovjekovnu tvravu Tower of London takoer se nije moglo izbjeÊi, i to ploveÊi Temzom u jednom od turistiËkih brodova. To stvarno treba doæivjeti! U podnevnim satima krenulo se prema kolijevci nogometa - Wembleyu. Tamo znamo πto se dogodilo. Bio je guπt to gledati u ugodnom druπtvu prijatelja u Zagrebu i dopisivati se s kolegama iz cijele Europe, pa i onima iz Engleske Ëiji su ko-

mentari do suza nasmijali druπtvo. Od onih bezazlenih tipa "Lijepo englesko vrijeme..." preko "Moj sin misli da je naπ engleski golman Hrvat!" do "A proklinjao sam Robinsona u Zagrebu". Ali niπta ne moæe zamijeniti guπt prisustvovanja toj velikoj veËeri na Wembleyu zbog koje mnogi zavide skupini odabranih. SljedeÊi put treba dobro zapeti s prodajom i ne propustiti sliËan happening. Bilo bi πteta jer ionako treba samo malo viπe zapeti u poslu koji ionako veÊ radimo. Stoga, hvala Delphi, hvala Mark, sorry Englezi. Vidimo se opet nakon sljedeÊe akcije. Na joπ jednom vaπem i naπem velikom natjecanju... U istoj skupini...

m ali Po dolasku u hotel u centru Londona, a prije uæivancije zbog turistiËke ture po cijelom gradu i najljepπim mjestima

n ci. e

s Gorgeom Bushom... Svatko prema svojim sklonostima i æeljama. Uslijedila je veËerica u Browns Bar & Brasserie Covent Gardenu te potom noÊenje i prikupljanje snage za sutraπnje navijanje. No do njega je trebalo preæivjeti joπ jedan dan napornog, ali punog uæitka u razgledavanju grada. Ekipa je dobila priliku vidjeti London iz velike visine. Popularna londonska

atrakcija izgraena 2000. godine jest The London Eye - veliki panoramski kotaË s gondolama visok 135 metara - s kojeg puca prekrasan pogled na cijeli grad. Smjeπten na zapadnoj strani Jubilee Gardensa izmeu Westminsterske palaËe i Hungerford mosta, joπ uvijek je jedan od najveÊih panoramskih kotaËa na svijetu. Ali, ovaj je prava meka za turiste. Gotovo 3,5 miliju-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Ispred jedne od najviπih, ako ne i najzanimljivijih turistiËkih atrakcija u gradu - The Eye of London. Veliki panoramski kotaË u kojem se pio πampanjac i gledalo grad sa 135 metara visine u grijanoj kabini

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

37


17AK_38_41

12/21/07

22:04

Page 38

Predstavljamo

infoMAGAZIN

P

Auto Kreπo godiπnji sastanak distribucije 2007.

KljuË uspjeha novi vjetar u lea Velike promjene na træiπtu tijekom 2007. rezultirale su traæenjem novih ideja za 2008. godinu. Informacije, popunjeno skladiπte robom i povrh svega servis prema klijentu bit Êe kljuË uspjeha u sljedeÊoj godini. Uz veliki broj nagraenih i ove godine, 13. godiπnji sastanak distribucije proπao je u ugodnom druæenju kolega iz cijele Hrvatske 38

a ovom 13. godiπnjem sastanku distribucije tvrtke Auto Kreπo moæemo reÊi da nije bilo gostiju, veÊ samo dobrih poznanika i poslovnih partnera. Tradicija je svake godine ista, u sliËno vrijeme i na istom mjestu - poznati zagrebaËki restoran Okrugljak. Gotovo 70 pripadnika distribucijske mreæe bilo je prisutno na domjenku. Svi voditelji poslovnih jednica kojih je od-

N

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

nedavno 21, svih πest distributivnih partnera, komercijalisti autodijelova i maziva te Ëlanovi uprave i vlasnik tvrtke Kreπimir RavenπËak. Naravno, i nekoliko cijenjenih predstavnika dobavljaËa poput Tihomira LukaËiÊa iz FRAM filtara, Darka UroiÊa iz Tennecoa, Predraga LonËareviÊa iz ExxonMobila, Stipe Zlatara iz SKF-a, Zorana PrliÊa iz Boscha te Antonia DvoraviÊa iz LuK-a.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

G r t p o r


17AK_38_41

o

12/21/07

22:05

Page 39

Predstavljamo

infoMAGAZIN

Predsjednik uprave Auto Kreπe Darko GlavaË u uvodnom obraÊanju sudionicima 13. godiπnjeg sastanka distribucije

a-

Predsjednik uprave Darko GlavaË u uvodnom je govoru naglasio snagu tvrtke Auto Kreπo, a to su upravo poslovne jedinice koje su se ove godine iskazale u podrπci prema klijentima i kvali-

tetnim stvaranjem zaliha za trenutnu spremnost robe. U presjeku godine g. GlavaË je napomenuo kako je træiπte ove godine bilo Ëesto potresano pokretanjima konkurentskih distribucijskih

mreæa od koji neke nisu zaæivjele, a neke imaju velikih problema s unovËavanjem ideja s poËetka godine. Naime, tada je na træiπte puπtena velika koliËina robe koju sada veÊ treba platiti, pa je Ëest sluËaj drastiËnih i neuobiËajenih ruπenja cijena po pojedinim artiklima, a Ëak i cijelim programima dijelova. Tvrtka Auto Kreπo odluËila je kroz cijelo to vrijeme zadræati svoju strategiju, jer iz zarade se financiraju svi ostali projekti poput marketinπkih akcija za kupce, novih projekata koji se uvode i sliËno. A poznato je kako Hrvatska ipak ulazi u EU prije ili kasnije te Êe jedina razlika izmeu svih distribucija zapravo biti servis prema kupcu. Cijene Êe ionako morati pratiti stanje na træiπtu, a ona tvrtka koja Êe imati dovoljno rezerve moÊi Êe krajnjem kupcu ponuditi

komplet uslugu, a ne samo i iskljuËivo cijenu. Za sada, u naπem portfelju postoje dugoroËni planovi kuda tvrtka Auto Kreπo æeli iÊi. Da su planovi dobro sloæeni govore i same brojke. Gotovo 12 postotni porast na ovako veliku tvrtku itekako je lijepa brojka premda nekoliko postotaka zaostajemo za planom 2007. Tvrdnja predsjednika uprave s poËetka priËe o tome da je snaga Auto Kreπe u vlastitim poslovnicama takoer je potkrijepljena lijepim postotkom - rast od preko 30 posto, πto je odliËno. Nasuprot naπim distributivnim partnerima koji su ove godine ipak podbacili ostvarivπi promet 20 i viπe posto manji no lani. Uz te probleme, ove smo godine imali velikih problema i na podruËju Slavonije gdje se pojedini klijenti zavedeni praznim priËama DjeliÊ atmosfere u ugodnom druæenju s kolegama iz cijele Hrvatske u zagrebaËkom restoranu Okrugljak

o-

awww.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

39


17AK_38_41

12/21/07

22:35

Page 40

Predstavljamo

infoMAGAZIN

Darko UroiÊ u ime Tenneco korporacije preuzima nagradu za najboljeg distributera Auto Kreπe

1

3

svakojakih distributera maziva nisu htjeli pridræavati potpisanih ugovora, pa je na naπu veliku æalost morala u nekoliko navrata urgirati i naπa pravna sluæba. Sada su i ti problemi iza nas, jer smo ipak svima njima izaπli maksimalno u susret kako bi odradili ugovore πto je moguÊe lakπe i prije do kraja.

Posebna zahvala Framu ionir u ovim putovaP njima, naπ vrijedni dobavljaË Sogefi Filtration, vlasnik Fram filtara i ove je godine prvi prijavio i uplatio buet za putovanje u 2008. godini. Stoga ovim putem posebna zahvala ide na raËun gospodina Tihomira LukaËiÊa, predstavnika Sogefi Filtrationa u Ëijoj organizaciji svake godine naπim klijentima moæemo omoguÊiti predivna putovanja. Posljednje je bilo u Maroko, stoga moæete zamisliti πto slijedi 2008.

40

KljuË uspjeha je u timskom radu. KljuË uspjeha su tri osnove oko kojih Êemo vrtiti cijelu priËu 2008: informacija, roba, servis klijenta. Bez kvalitetne komunikacije, dovoljno robe uz πiroku ponudu te vrhunski servis prema kupcu nitko u buduÊnosti neÊe biti u moguÊnosti dalje razvijati posao. A poznato je kako su velike inozemne tvrtke pred vratima Hrvatske i Auto Kreπo æeli biti spreman za træiπnu utakmicu kad dou. Stoga su najavljene mnoge akcije na samom brandu Auto Kreπe, poput ove s novim imiom koji krasi naslovnicu ovog broja infoMagazina, letke, stolne mape, rokovnike... Svjesni smo naπih slabosti i krenuli smo ih rjeπavati na najbolji moguÊi naËin. Potrebno je pojaËati ljudstvo u skladiπtu, uvaamo novitete u logistiku poput jaËe dnevne dostave (i do pet puta), noÊne dostave, dostave skuterima za top kupce, skladiπte Êe se bolje uskladiti s prodajnim brojkama, gradi se novo skladiπte, u planu je novo sjediπte tvrtke... Predstavljeni su i novi programi poput TRW-a (bivπi

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

P

2

4

L p s n S P jo O ja v jo z d b T s n a E π m n

5

Predsjednik uprave uruËuje Romanu Simonu (1), Ëlanu uprave nagradu za deset godina u Auto Kreπi. Mladen HorvatiÊ, voditelj poslovnica predaje nagradu Kreπimiru Jurlini (2), voditelju PJ Virovitica. Jurica Mrzljak, voditelj odjela maziva predaje nagradu za najboljeg komercijalistu maziva Tomislavu Vrdoljaku (3). Roman Simon, Ëlan uprave, predaje nagradu Petru Miπi (4) iz »ermaka za najboljeg distributera. Kristijan MatijeviÊ, voditelj prodaje autodijelova predaje nagradu Tihomiru MaËkoviÊu (5) za najboljeg komercijalistu autodijelova

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


17AK_38_41

o

12/21/07

22:05

Page 41

Predstavljamo Lucas) koji je jedan od najpoznatijih, sa gumama od sljedeÊe godine kreÊemo u nabavu izravno iz tvornice u Sava Tires u Kranju, stiæu Platin Battery akumulatori i joπ mnogo toga zanimljivog. Osim svega navedenog, najavljeno je i dovrπenje planova za 2008 godinu, koji su joπ veÊi, joπ ambiciozniji i zahtijevaju joπ viπe od svih djelatnika i pripadnika distribucije tvrtke Auto Kreπo. ToËne brojke prezentirat Êe se u sijeËnju. Na kraju sluæbenog dijela nastavilo se sa odraenim akcijama unutar Auto Kreπo Exclusive Cluba. Brojna πkolovanja, veËere s klijentima, sportska dogaanja, nagradna putovanja... Sve je to odraeno s

infoMAGAZIN

bazom od, ne biste vjerovali, 2024 gosta kroz godinu! I tu ne stajemo. S putovanjima idemo i u 2008. godini, jednako kao i s ostalim programima. UkljuËeni su ponovo svi, distributeri, poslovnice, komercijalisti, dobavljaËi... Za sada su poznata dva radna okupljanja radnih naziva Mrduljica i Divlji Zapad. O Ëemu je rijeË neka za sada ostane naπa mala tajna. KreÊe prodajna akcija Monroe Reflex amortizera u kojoj je nagrada put na WTCC utrku u Brnu. Osim toga, u toj Êe akciji Monroe Reflex amortizeri ugraeni u Auto Stop brzom servisu biti pokriveni s nevjerojatnih 5 godina garancije. Ima toga joπ, ali za sada neÊemo otkrivati,

Proglaπeni pobjednici u akciji a

u an

va

1

1

2

2

3

3

retnici koji su bili najbolji u prodaji svjeS Êica i grijaËa ovog pozatog japanskog proizvoaËa krajem sijeËnja putuju u rodni grad Djeda Mraza - Rovaniemi u Finskoj na samom rubu arktiËkog kruga. »eka ih πkola voænje pseÊih zaprega, alkotestiranje prije voænje snjeænih saonica i natjeravanje gokartima s Ëavlericama po zaleenoj povrπini. Evo tko sve ide: od distributera ide »ermak, iz Auto Stopa ide AS Zibar, iz naπe osjeËke poslovnice njen voditelj Saπa Æuæa, a od komercijalista dijelova Igor ©alavarda i Damir Furjan. Posebno nagraeni od uprave, u Finsku putuju i Damir Filipan, komercijalist za maziva, Saπa JeliÊ, koordinator nabave te Kristijan MatijeviÊ, voditelj prodaje autodijelova.

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Stipe Zlatar, direktor SKF Croatia predaje nagrade Zdravku PreseËkom, vlasniku Frenuma za najboljeg distributera (1), Lorenu RogoviÊu iz Rijeke za najboljeg prodavaËa (2) i Dejanu GnjatoviÊu iz Siska za najbolju poslovnicu (3)

Antonio DvoraviÊ, predstavnik LuK-a predaje nagradu za najbolju poslovnicu Tinu VodopiÊu iz PJ Zagreb (1), Nikoli Bilobrku iz Splita za najboljeg komercijalistu (2) i Nediljku ZupËiÊu iz Ineja, Zadar, za najboljeg distributera (3)

veÊ Êe svi sudionici biti pravodobno obavijeπteni putem medija i naπih komercijalista. KonaËno, pri samome kraju sastanka, a prije zakuske, tradicionalno su proglaπeni najbolji u pojedinim kategorijama koje moæete vidjeti na ovim stranicama. Nakon toga uslijedio je pri-

godni ruËak i opuπtajuÊe druæenje s brojnim dragim kolegama iz cijele Hrvatske te polazak kuÊama. Do sljedeÊe godine kada se vidimo na 14. godiπnjem sastanku distribucije komentirajuÊi novi vjetar u lea i uspjeπnost naπeg kljuËa za træiπte.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

41


17AK_42_43

12/19/07

22:35

Page 42

Auto Kreπo Exclusive Club

infoMAGAZIN

Tenneco Awards - klijent godine 2007.

Auto Kreπi nagrada za edukaciju klijenata Tenneco, veliki proizvoaË Monroe amortizera i Walker ispuπnih sustava i katalizatora, uruËio je tvrtki Auto Kreπo vrijedno priznanje za 2007. godinu u kategoriji edukacije klijenata. Na sveËanoj dodjeli nagrada poËetkom studenoga u Budimpeπti meu pedesetak uglednih uzvanika bili su visoki predstavnici Tennecoa i vodeÊi menadæeri svih distributera iz Europe, Azije i Afrike a velikoj dvodnevnoj sveËanosti u Budimpeπti Tenneco, proizvoaË Monroe amortizera i Walker ispuπnih sustava i katalizatora, dodijelio je vrijedne nagrade i priznanja svojim najeminentnijim klijentima, meu ostalim i tvrtki Auto Kreπo za edukaciju. Ta nagrada simbolizira priznanje Tennecoa za najveÊu predanost poboljπanju standarda u industriji tijekom programa edukacije i obuke krajnjih klijenata. Predsjedniku uprave Darku GlavaËu nagradu za edukaciju uruËio je Alex Gelbcke, potpredsjednik i direktor Tennecoa za europsko træiπte autodijelova.Tenneco nagrada za kupca godine u

N

42

Predsjednik uprave Auto Kreπe Darko GlavaË s dodijeljenim vrijednim priznanjem za edukaciju klijenata od strane Alexa Gelbckea (krajnji desni), direktora Tennecoa (Walker i Monroe) za EU træiπte dijelova

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

postprodajnom segmentu poËela se dodjeljivati u oæujku 2006. godine u cijeloj Europi, Bliskom istoku i Africi. Njome se odaje priznanje postprodajnim veleprodajnim kupcima tvrtke Tenneco za napore na podruËju komunikacije, izvedbe na træiπtu, distribucije, inovacije, edukacije i partnerstva. Neovisni æiri, sastavljen od vodeÊih struËnjaka automobilske industrije i predstavnika veleuËiliπta, odabrao je pobjednike u svakoj od predstavljenih kategorija. Pobjednici su odabrani na sastanku u sjediπtu Tennecoa u Bruxellesu krajem rujna nakon brojnih ocjenjivanja koja su trajala od poËetka godine. U dvodnevnom druæenju s predstavnicima Tennecoa i top menadæera viπe od 40 veleprodaja sudjelovalo se u poslovnim krugovima, struËnim okruglim stolovima na visokoj razini namijenjenim olakπavanju razmjene najboljih praksi u svrhu podræavanja nezavisnog aftermarket træiπta i konkurencije meu distributerima. Teme su ukljuËivale logistiku, upravljanje rastom, propise o grupnim izuzeÊima, upravljanje promjenama i ideje o zalihama kojima upravljaju dobavljaËi. Sve u svrhu unapreenja suradnje od koje Êe najviπe profitirati naπi krajnji klijenti, serviser i trgovine autodijelovima, ali i vozaËi, krajnji korisnici naπih usluga. Veliku vrijednost skupu dali su i brojni ugledni uzvanici iz svijeta autodijelova poput, primjerice, Josefa Franka, direktora za postprodajno træiπte udruge CLEPA (europsko udruæenje dobavljaËa automobilskih proizvoda). Za novinare je pak odræana zasebna novinska konferencija na kojoj je predstavljena osnovna ideja ove nove koncepcije nagraivanja uz struËne obuke tvrtke Tenneco, kao i smjernice kojima ide postprodajno træiπte vezano uz nove regulative o slobodnom protoku informacija izmeu proizvoaËa originalne opreme i proizvoaËa rezervnih dijelova za postprodajno træiπte.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


17AK_42_43

b -

. e a-

-

a e

iio-

-

e e

-

12/18/07

20:30

Page 43


17AK_44

12/18/07

20:30

Page 44

Brzi servisi info telefon 0800 250 800 www.autostop.com.hr

Brzi servisi po cijeloj Hrvatskoj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

AS GEBRUDER AUTO KRUNO AS NESTINGER IVAK AUTO ZIBAR AS ANDRI∆ AMO MARIO AS DOMJAN»I∆ AM HORKI TIP-TOP AM GAÆI AK KOPRIVNICA 1 AS RUÆI»KA AS SLADE AM ZAJEC AS OPATIJA AS ALAN VULKAN AK OSIJEK 1 AS BRAVAR AS ©ARI∆ AS VI©KOVI∆ K&D AS MARLOV D.P.D. AS OÆEGOVI∆ AUTO RETTUNG FABIJANOVI∆ AUTO M AS P&P Z.T.A.O. »ERMAK AS KLARI∆ AC IVICA AS IVANEK AS IVAN»AN AS PETRAK TIP-TOP ZABOK INEJ AUTOCENTAR AS AMH AUTO JABLAN INTER H-B AK ZAGREB 1

BIZOVAC 31222 BJELOVAR 43000 DARUVAR 43500 DUGO SELO 10370 GLINA 44400 HRVATSKA KOSTAJNICA 44430 IVANEC 42240 JASTREBARSKO 10450 KON»ANICA 43505 KONJ©∆INA 49282 KOPRIVNICA 48000 KOPRIVNICA 48000 KUTINA 44320 MOKO©ICA (DUBROVNIK) 20236 OBEDI©∆E (IVANI∆) 10310 OPATIJA 51410 OGULIN 47300 OSIJEK 31000 OSIJEK 31000 PORE∆ 52440 PULA 52100 PULA 52100 RIJEKA 51000 SAMOBOR 10430 SELCE 51266 SISAK 44000 SL. BROD 35000 SUPETAR (BRA») 21400 SVETA MARIJA 40326 ©IBENIK (BILICE) 22000 TROGIR 21220 V.GORICA 10410 VALPOVO 31550 VARAÆDIN 42000 VRBOVEC 10340 VRBOVEC 10340 ZABOK 49210 ZADAR 23000 ZAGREB 10000 ZAGREB 10000 ZAGREB 10000 ZAGREB 10000

KRALJA TOMISLAVA 80 VELIKE SREDICE 168 KOSTE RACINA 3 J.ZORI∆A 88 PANJANI 102 PETRINJSKA 5 BEDENEC 152 »EGLJE 15 KON»ANICA 284 BO»AKI 59 F. GALOVI∆A 24, PETERANEC IVANA »ESMI»KOG 25 BRA∆E PERKOVI∆ 3 LOZICA 2, ZATON VELIKI ZAGREBA»KA 34 NOVA CESTA 115 BREZIK 5 HUTTLEROVA 35 J. J. STROSSMAYERA 165 VELI MAJ, DRAGA 2 CERNECCINA 18 PETROVI∆EVA 14, VELI VRH DRAÆICE 121 B, ZAMET GRADA WIRGESA 3 ROPINE B.B. ZAGREBA∆KA 12 S. RADI∆A 2A, BUKOVLJE PUT KRIÆA bb RADE KON»ARA 2A POSLI∆ B.B. PUT MULINE 36 KLARI∆I 18 SUN∆ANA 20 VIDOVE»KA 31A KRIÆEVA∆KA 43 VRBOVE»KI PAVLOVEC 100 PAVLOVEC ZABO»KI 50 ANTE STAR∆EVI∆A 68 ALEJA BOLOGNE 32 VII RETKOVEC 1/1 ORANICE 54 SAMOBORSKA CESTA 151

031/67 50 80 043/23 72 82 043/333-129 01/2754-518 098/9727-375 044/882-210 042/701-435 01/6290-089 043/325-455 049/465-239 048/636-270 048/628-106 044/640-067 020/453-225 01/2897-331 051/712-437 047/535-068 031/506-387 031/30 79 50 052/453-226 052/502-079 052/535-121 051/624-556 01/3371-410 051/764-132 044/570-750 035/461-087 021/630-622 040/660-728 022/310-171 021/796-152 01/6219-454 031/651-037 042/261-651 01/2791-575 01/2799-098 049/503-101 023/244-171 01/3466-777 01/20 03 485 01/3886-135 01/3464-868

AK17  
Advertisement