Page 9

6AK_8_9

u

4/26/06

18:26

Page 9

Noviteti u skladiπtu

DræaËi natezaËa remena vo svaki majstor mora O imati. Zgodni mali dræaËi natezaËa remena tijekom servisa zamjenjuju dosada koriπtena svrdla ili razne kljuËeve. Set od πest dræaËa na privjesku za kljuËeve tvrtka Auto Kreπo Êe uskoro poËeti poklanjati najboljim kupcima Gatesovog remenja. DræaËi su izraeni od Ëelika za opruge, vrlo su Ëvrsti i garantiraju dræanje najsnaænijih zatezaËa remenja.

infoMAGAZIN

U Auto Kreπi! Dragi naπi kupci, drago nam je πto vas moæemo obavijestiti kako u svim prodavaonicama i distributivnim centrima tvrtke Auto Kreπo odnedavno moæete kupiti i sve gume za svoj auto. U naπem se prodajnom programu nalazi kompletna Goodyear obitelj (Dunlop, Sava, Fulda, Debica). Viπe o tome proËitajte na sljedeÊe dvije stranice.

Intermotor

Termostati za Fiat grupaciju naπem skladiπtu odnedavno se nalaze termostati U Intermotora za vozila Fiat, Alfa i Lancia. To su modeli termostata s kuÊiπtima koje nije lako naÊi, a kod nas u maloprodaji stoje od 181 do 491 kune. Na slici je prikazan dio po πifrom 75652, odnosno termostat za Alfu 156 koji u maloprodaji stoji 389 kuna.

k

.

Od sada imamo i to: termostati za popularne alfe, fiate i lancie

Povoljniji setovi za izmjenu pakni i ploËica osigurat Êe stopostotni servis koËionog sustava na vaπem automobilu www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

9

AK06  
AK06  
Advertisement