Page 5

6AK_4_7

i

3/10/05

10:25

Page 5

Vijesti

infoMAGAZIN

Leæaj za limitirani Ferrari a slici je SKF-ov leæaj za kotaËe novog modela Ferrarija SuperN america. Limitirani model predstavljen je u sijeËnju, a osim πto je trenutno najbræi kabriolet na svijetu (320 km/h), odlikuju ga brojne druge napredne tehnologije

e

u n

e, -

Osim poboljπanja performansi koËnica, ovaj sustav omoguÊava inæenjerima ugradnju manjih diskova s preciznijim sustavom doziranja snage koËenja te kraÊi hod papuËice s puno boljim osjeÊajem pod nogom, πto Êe biti od koristi mnogim vozaËima. Sustav je trenutno na posljednjim testiranjima te se uskoro oËekuje njegovo puπtanje u proizvodnju, premda joπ nije poznato u koje Êe se automobile ugraivati. Osim πto pomoÊu njega mogu rijeπiti brojne probleme u koËnim sustavima, struËnjaci u Delphiju vjeruju kako je ovo prva znaËajna promjena u tehnologiji koËnica od prve masovne isporuke vozila s disk koËnicama prije viπe od 50 godina.

Limitirana serija superamerice kotrljat Êe se na specijalnim SKF leæajevima

poput samozatamnjujuÊih stakala na dodir tipke. Nastao na bazi 575M Maranella, Superamerica model pod straænjim poklopcem skriva 5748 kubiËnih centimetara iz kojih izvlaËi Ëistu ergelu od 540 KS pri 7250/min

uz kamionski okretni moment od 590 Nm pri 5250 okretaja u minuti. Upravo su stoga razvijeni specijalni leæajevi za kotaËe sa senzorima koji s lakoÊom podnose ogromna optereÊenja motora.

I Mercedes dobiva nove svjeÊice

ercedesovi 1,5-litreni, 1,7-litreni i dvolitreni Ëetverocilinelektrodama svjeÊice. draπi (A klasa) iz posljednje generacije koristit Êe NGK Struja ovisi o stupnju io- BKR6EZB svjeÊice. U proizvodnji ovih svjeÊica upotrijebljeni nizacije unutar komore su kvalitetniji materijali, πto im poveÊava interval izmjene na za izgaranje kojom se Ëak 60.000 kilometara. Uz to, motor nove klase S dobio je uz pomoÊ posebnih alsliËnu svjeÊicu kao M5. Njena je oznaka PLKR6A te Êe goritama moæe detektitakoer zbog svojih manjih dimenzija omoguÊiti izradu veÊih rati pogreπno paljenje ili kanala za hlaenje glave motora. opasna detonacija. Sustav omoguÊava precizno pralindara, poboljπavajuÊi hlaenje u cilindar. LKR8AP svjeÊica dizajniÊenje izgaranja i podeπavanje za ovom bitnom dijelu motora. Æivotni rana je s dvije negativne elektrode svaki cilindar posebno. ©tetna se vijek svjeÊice je Ëak 60.000 kilos laserski zavarenim platinastim detonacija tako, osim πto se vrlo metara, Ëime je NGK zaradio nasprstenom. Dugog je navoja i vrlo brzo detektira, moæe sprijeËiti jedlov ekskluzivnog dobavljaËa svjeuska, πto ostavlja viπe prostora za nostavnim gaπenjem paljenja za taj kanale za hlaenje unutar glave ci- Êica za novi BMW M5 V10 motor.

M

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

5

AK06  
AK06  
Advertisement