Page 4

6AK_4_7

3/10/05

10:24

Page 4

Vijesti

infoMAGAZIN

V

Nagrada dvostrukim diskovima Britanski Royal Automobile Club dodijelio je Dewar Trophy nagradu Delphi korporaciji za razvoj dvostrukih plivajuÊih koËnih diskova pod nazivom Maximum Torque Brake System. Nagrada se uruËuje od 1906., a nagraenog odreuju posebni suci, i to za najbolje tehniËko dostignuÊe u proπloj godini ustav dvostrukih plivajuÊih disS kova razvijen u Delphiju zaista je zasluæio tu nagradu. Razvijen od strane britanskog tima, jedne od najveÊih korporacija na svijetu za proizvodnju rezervnih dijelova, sustav je zaista tehnoloπka revolucija u svijetu koËnica. I premda bismo mogli pomisliti kako je to neπto komplicirano, treba se prisjetiti kako su najbolje stvari na svijetu u biti vrlo jednostavne, samo jako pametno osmiπljene.

RijeË je o dva plivajuÊa diska, toËnije koËna obruËa koja obavijaju glavËinu kotaËa. HidrauliËki pokretana klijeπta pritiπÊu klipove koji potom stiπÊu Ëak

Ëetiri koËne ploËice. Dvije su s vanjske strane diskova, dok je srednji dio sastavljen od jedne veÊe, ali dvostrane disk ploËice smjeπtene izmeu dva diska. Na taj se naËin dobivaju dvostruko veÊe koËne povrπine πto omoguÊava 1,9 puta veÊu koËnu silu pri zaustavljanju vozila. Kako je do sada najveÊi problem u razvoju bio kako za sve teæa vozila veliki koËni disk smjestiti pod kotaË, i to je napokon rijeπeno. Naime, od sada Êe biti moguÊe postiÊi istu silu koËenja s gotovo dvostruko manjim diskovima ili poveÊati silu koËenja s postojeÊim promjerom diskova.

Senzorske svjeÊice za novi BMW M5 VodeÊi svjetski proizvoaË NGK nedavno je objavio podatke o novoj svjeÊici razvijenoj specijalno za moÊni V10 novog BMW-a M5. Naime, od sada taj vaæni dio djeluje i kao senzor 4

kstremne performanse novoga E BMW-a M5 uopÊe nisu upitne. Ispod poklopca nalazi se petlitreni V10 motor koji postiæe 507 KS pri visokih 7750/min, a moæe se maksimalno zavrtjeti do vrtoglavih 8250 okretaja. Da bi to sa sigurnoπÊu mogao, NGK je razvio novu LKR8AP svjeÊicu koja u sebi ima senzor izgaranja. Takozvani satelit ionizirajuÊe struje mjeri struju ioniziranja meu

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

n m c k b b S te g jo b b s o te is v

AK06  
AK06  
Advertisement