Page 23

6AK_20_23

e

3/10/05

10:39

Page 23

Auto Kreπo pustolovine 11.000 kilometara. Posjeti hramovima tamo su obavezna turistiËka ruta, a ne viπe neπto πto ste gledali u dokumentarcima i filmovima. Naravno, na svim ovim putovanjima priËa se meu ekipom razvije tek na veËer, jer preko dana oËi, uπi i nos pune mozak tolikom koliËinom informacija da za priËu nema vremena. Treba se sjetiti zatvoriti usta ponekad. I upravo kada biste pomislili kako je to sve, naπe ekipe veÊ Ëekaju putovanja koja su zaradili za 2005. godinu. Jedno od njih je putovanje u bezobrazno bogati Dubai, kako je to i najavljeno u proteklom broju Auto Kreπo infoMagazina. Onima koji tamo idu redakcija joπ jednom poruËuje neka svakako ponesu dobar fotoaparat jer je gotovo svaki πkljocaj pun pogodak. Za sada je joπ poznato da tvrtka Auto Kreπo svoje najvrednije partnere vodi na jesen i u francusku pokrajinu Champagne na jedno od prvih posve gurmanskih putovanja, a godina je tek poËela. Izgleda da Êe brojke i na kraju ove godine biti sliËne onima s kraja 2003. i 2004. Jer, kompletne pustolovine Auto Kreπe mogu se svesti pod nekoliko jednostavnih i zapanjujuÊih brojki. Naime, imali smo neπto viπe od jedne godine za putovanja, pet atraktivnih destinacija te gotovo 100 ljudi koji su na poklon dobili i vrijedne DVD uratke iz naπe Kure Digital Movie Factory. Meutim, najlua je brojka prijeenih kilometara. Naime, u oba smjera na pet putovanja pustolovna ekipa Auto Kreπe preletjela je ukupno izmeu 95.000 i 100.000 kilometara uzduæ i poprijeko po naπem lijepom plavo-zelenom planetu.

infoMAGAZIN

Poπtovani Ëitatelji i suradnici, U prvom broju u ovoj godini vrijeme je da podsjetimo gdje smo sve bili i πto nas sve se oËekuje. Meutim, osim na putovanja, mora mo se osvrnuti i na ono bitno. A to su poslovi koje obavljamo tijekom godine, kako bismo uopÊe mogli putovati. Istina, meni osobno priËinja veliko zadovoljstvo to πto veÊina ljudi s kojima razgovaram o magazinu komentira stranice posveÊene putovanjima i pustolovinama. To je pohvalno, jer nas sve motivira na predan rad sa zajedniËkim ciljem. No, poma komentara na ostali dio magazina, πto naπelo me brine to πto gotovo nema g glavnog urednika i njegovu ekipu Ëini nesretnima, jer ipak su ulagali velik trud tijekom godine. Ispada da sve radimo radi te posljednje Ëetiri stranice. »ak i komentari pojedinih dobavljaËa idu u tom smjeru, pa potiho priznaju da prvo otvore straænje stranice, dok poje dini meu njima Ëesto propuste i tekstove o svojim vlastitim brandovima. Nar avn o, uz to se susreÊem i s onim komentarima kupaca koji nisu ukljuËeni u akcije i putovanja. Moram glasno napomenuti kako tvrtka Auto Kreπo i njeni dobavljaËi zajedno financiraju putovanja i svi imamo æelju pove sti πto viπe ljudi iz svih segmenata poslovanja na put - Auto Stop ovce , duÊ ane, servisere... No, æelje su jedno, a stvarnost drugo. Postoje konk retn i bud æeti koji nisu mali, ali ni beskonaËni, pa smo svaki put u moguÊnosti povesti ljudi koliko nam to financije dopuπtaju. Distributeri, poslovne jedinice naπe tvrt akcije moraju ostvariti vrlo dobre, a Ëestke i komercijalisti ukljuËeni u ove o i odliËne rezultate da bi bili ovako nagraeni. Naravno, nije nam namjera opravdavati netko ne. Svi znamo da se u svakoj utrc se zaπto netko ide na putovanje, a eventualno treÊeg u nizu. Mi smo vodili i i nagrauju samo oni najbolji do je to spomenuti budæet dopuπtao. I nism one koji su bili na πestom mjestu, ako o ni u jednom trenutku poæalili zbog potroπenog novca. DapaËe. Treba takoer znati da postati, a kam Kreπo nije nimalo lako. Mi to najbolje znam oli opstati distributer tvrtke Auto distribuciju, neki su ostali, neki su nas ruæno. Puno je ljudi prodefiliralo kroz o odbili, a nekima je draæa bila konkurencija. Svatko ima pravo na svoj put, æivotu kamo god krenuli. No, onima koji osta pa tako svima æelimo sreÊu u postali dio distribucije jedne od najsnaæ ju moram dati na znanje da su koja zna nagraditi teæak rad i trud. nijih privatnih kompanija u Hrvatskoj PrisjeÊam se da sam prije nekoliko godina na sastanku distribucije izrekao reËenicu koja se u ono doba mnogima Ëinil a glupom: "Biti u distribuciji tvrtke Auto Kreπ prepotentnom, moæda Ëak i privilegija i Ëast..." Danas brojke pokazuju o jednog Êe dana, gospodo, biti mirne savjesti mogu poruËiti onima kojim da sam bio u pravu. I zbog toga znaËi biti uspjeπan i konstantan u poslu, a se ne dopada naπ naËin rada, a to neka svoje primjedbe i upite o naπim nagradama i nagradnim putovanjima uput e konkurenciji. Uvjereni smo da Êe dobiti zadovoljavajuÊe odgovore. Eto, dragi Ëitatelji i suradnici, nadam se da sam uspio kvalitetno odgovoriti na vaπe upite i komentare o vaπe akcijama. Imajte na umu da Êemo se trud m sudjelovanju u naπim bogatija putovanja za πto viπe ljudi koje iti i dalje organizirati joπ lua i Êemo sigurno ukljuËiti u svoje akcije. Zato ostanite s nama na putu oko svijeta. A do prvog odlaska na neku destinaciju... Lijepi pozdrav!

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Darko GlavaË

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

3

AK06  
AK06  
Advertisement