Page 19

6AK_18_19

e

3/10/05

10:35

Page 19

Za ljubitelje tehnike

infoMAGAZIN

Redovita testiranja u vrhunski rezultati u gotovo svim granama motosporta donijeli su Brembu poπtovanje i elitni status ljudi vezanih uz talijanske diskove

Sredinom osamdesetih u Brembu odluËuju uÊi u natjecanja u sektoru koËnih diskova u teretnim vozilima, pa ta tvrtka postaje strateπki partner za Iveco, Renault i Mercedesova vozila. Od osamdesetih do danas dogodilo se nekoliko preokreta i ogroman porast tvrtke. Daleke 1983. Talijani su prodali dio udjela Amerikancima, od kojih su isti taj dio otkupili devet godina kasnije. U æelji da osiguraju buduÊnosti tvornice, tijekom nekoliko godina pokupovali su i sve ostalo πto je onda na træiπtu vrijedilo. Tome je najviπe kumovao Alberto Bombassei, unuk osnivaËa i suosnivaË kompanije s vizijom. Godine 1995. pustili su dionice u slobodnu prodaju na burzu, s Ëak 1115 zaposlenih i godiπnjim prometom stotinjak puta veÊim od onog kada je tvrtka prvi put zabiljeæila ozbiljan porast. Uπavπi u 21. stoljeÊe, u Brazilu su kupili kompaniju Alfa Real Minas koja je proizvodila diskove i zamaπnjake za prvu ugradnju, da bi uskoro

uletjeli u joint venture s juænoafriËkom kompanijom Autoindustrial i poznatim proizvoaËem prijenosnih sustava ZFom. Potom su kupili britansku kompaniju AP Racing, specijaliziranu za proizvodnju spojnih trkaÊih sustava i zatim

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

sa 70 posto uloga uletjeli u kupovinu poznate talijanske tvornice lakih naplataka za motocikle Marchesini koja je najpoznatija po proizvodnji naplataka od magnezija. Rezultat? Danas se ime Brembo spominje s gotovo jednakim poπtovanjem kao i Ferrari, tvornica ima bogato iskustvo, jak imi, viπe od 3000 radnika i godiπnji promet veÊi od 900 milijardi ondaπnjih lira.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

19

AK06  
AK06  
Advertisement