Page 17

6AK_16_17

a

3/10/05

10:34

Page 17

Auto Kreπo predstavlja Opel, Fiat i sliËni, pa je tom segmentu i posveÊeno pristojno skladiπte dijelova, uz naravno vrijednu podrπku naπe tvrtke ako neËega sluËajno nestane. PraktiËki je isti dan naruËeno iz Zagreba i dostavljeno kako bi svi korisnici ovoga servisa bili πto bræe usluæeni. Danas ovaj servis ima pet dizalica na kojima operiraju Ëak Ëetiri majstora. Za Daruvar jako lijepa brojka. DeËki odrauju brze servise, pa i neπto viπe ako za to

i h

infoMAGAZIN

postoji moguÊnosti u skladu s normama tvrtke Auto Kreπo i propisima Auto Stop mreæe. Naravno, i u ovome servisu postoji specijalno mjestu za æenu. Meutim, dok su u veÊini servisa vrijedne gospoe u sluæbi raËunovoe, ovdje je gospoa Blanka ñ vlasnica servisa. Svaka Ëast. Treba spomenuti i sina, Josipa juniora, klinca iz osmog razreda koji na godinu kreÊe u srednju mehaniËarsku πkolu kako bi mogao nastaviti majËin i oËev obrt. Mali veÊ sada rado πarafi, a zgodno je vidjeti kada dijete s guπtom slijedi stope svoga oca. To se danas baπ i ne via tako Ëesto. Meutim, dijete oËito ima dobru raËunicu. Tata i mama razgranali su posao za Ëetiri mehaniËara koji u prosjeku dnevno odrade sedam do osam automobila. Tu je takoer ukljuËena klasiËna hrvatska priËa. Ljudi nemaju novaca, pa je gotovo svaki popravak priliËan balans izmeu onog πto nije hitno i πto se zaista mora izmijeniti. A za sve treba dodatni poziv na telefon klijenta kako bi on neπto odobrio ili ne. Ali posao ipak ide. Kako je i reËeno, redoviti su kupci najveÊe blago ovog servisa, a Josip i gospoa Blanka to jako dobro znaju.

Stara njemaËka aparatura joπ uvijek radi besprijekorno i redovito se puni novim podacima o novim tipovima vozila. Pokraj nje desno nalazi se presjek motora koji sluæi za obuku nauËnika u servisu, a i muπterije Ëesto vole vidjeti kako zapravo motor njihovog auta radi

I iako je Nestinger malo van glavne ceste, svi jako dobro znaju πto Êe tamo dobiti, pa se tamo i slijevaju. Vjerojatno znaju da majstor Josip nema neki posebni hobi, ali oËito svatko voli

poslovati s Ëovjekom kojemu je u æivotu, premda je u mirovini, najljepπe sjesti s dobrim prijateljima i zapjevati. A tada i posao ide kao pjesma, premda nije uvijek sve idealno.

Nestinger servis ima pet dizalica, πest radnih pozicija te Ëak Ëetiri majstora za brze servise

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

17

AK06  
AK06  
Advertisement