Page 15

6AK_14_15

a

3/10/05

10:32

Page 15

Auto Kreπo predstavlja

infoMAGAZIN

a poslovnica

Impressum Informativni magazin za poslovne partnere Broj 1. godina 2. oæujak 2005.

IzdavaË Auto Kreπo d.o.o.

Adresa redakcije Biokovska 1b 10000 Zagreb infomagazin@autokreso.hr www.autokreso.hr

Glavni i odgovorni urednik Krunoslav Nerad, ing. krunoslav.nerad@autokreso.hr

Ove je godine predavanje i prezentiranje bilo neπto duæe radi brojnih novosti u ponudi tvrtke Auto Kreπo

Redakcija Roman Simon roman.simon@autokreso.hr

tihom i povuËenom deËku inaËe tokaru po zanimanju. Donedavno je s Denisom radio u centralnom skladiπtu Auto Kreπe, no sada ga je pripao posao skladiπtaradostavljaËa na ZapreπiËkom podruËju. Premda miran i povuËen, barem tako kolege tvrde za njega, Aleksandar je

izuzetno marljiva osoba i uvjereni smo da Êe dostave biti kvalitetne i na vrijeme. Doduπe, zapadna vrata Zagreba, kako povjesniËari vole nazvati ZapreπiÊ neÊe biti baπ tako lako opskrbljivati, jer ipak je to dosta veliko podruËje s otprilike 20 do trideset tisuÊa ljudi, no dat

Ove je godine predavanje i prezentiranje bilo neπto duæe radi brojnih novosti u ponudi tvrtke Auto Kreπo

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Êemo sve od sebe da u πto kraÊem vremenskom razdoblju omoguÊimo ZapreπiÊanima brzu dostupnost povoljnih i kvalitetnih dijelova za viπe od 95 posto voznog parka u Hrvatskoj. Dostava poslovne jedinice ZapreπiÊ obuhvaÊa sve opÊine u okolici poput Brdovca, Bistre, Dubravice, Marije Gorice, PuπÊe, Jakovlja i Luke. Vjerujemo da Êe to biti od koristi mnogim serviserima u ovome kraju, pa se veÊ sada veselimo kvalitetnoj suradnji. KonaËno, kupovina u tvrtki Auto Kreπo uvijek je kvalitetna, jer dijelova ima uvijek dovoljno za gotovo sve tipove vozila na naπim cestama. Tri djelatnika u poËetku bit Êe dovoljna za pokrivanje poËetka poslovanja poslovnice, a s vremenom Êe se, nadamo se, taj broj i poveÊati. Zgodno je pritom znati kako su deËki naËe doma u ZapreπiÊu, tako da izvrsno prodaju svoj teren, ali i ljude.

Jurica Mrzljak jurica.mrzljak@autokreso.hr

Marketing Mario Kalingar, dipl. oec. mario.kalingar@autokreso.hr

GrafiËka priprema i tisak Bruna Samobor d.o.o. Tiskara i knjigoveænica Farkaπevac 15, Samobor Tel. 01/3380-771 birotisa@globalnet.hr

Auto Kreπo infoMagazin besplatni je magazin za poslovne partnere i distribuira se izravno. Pretisak i izvaci dopuπteni samo uz navoenje izvora. Rukopise, crteæe i fotografije ne vraÊamo. Redakcija pridræava pravo skraÊivanja dopisa!

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

15

AK06  
AK06  
Advertisement