Page 13

6AK_12_13

o

3/10/05

10:30

Page 13

Predstavljamo

infoMAGAZIN

Branko Kekelj (u prvom planu) je naπ novi voditelj skladiπta koji ured dijeli s glavnim za logistiku dostave Zdenkom Habuπem

Sloæeno kao u apoteci: veliki broj artikala zahtjeva savrπen red, ali i ljude s vrlo dobrim pamÊenjem ogromnog broj πifri

organizirati registracije i tehniËke preglede, servise i ostalo. Mora se priznati, to nije baπ lako. Sve bi to vjerojatno bilo nemoguÊe da nema Branka Keklja, 25-godiπnjeg glavnog πefa skladiπta koji usko surauje sa Zdenkom. Njegov je glavni posao zaprimanje, skladiπtenje i otprema robe dostavljaËima. Ako tu neπto ne πtima, onda ne vrijedi ni niπta drugo. Jer,

iako je naπa dostava i logistika brza, roba ipak mora proÊi priliËno dugaËak put s kamiona, preko skladiπta i dostavnog auta do kupca. Zato u skladiπtu i treba veÊi broj ljudi. Gotovo svi imaju dva zaduæenja. Tako postoje Ëetvorica voditelja smjena - Silvije KrajaË, Tomislav TomaπiÊ, Mario StojilkoviÊ i Ivan »uiÊ koji svaki dan od osam do 22 sata (osim subote do 13 sati),

o

n d

Ekipa uhvaÊena na djelu pri iskrcaju tek pristiglih guma u zagrebaËko skladiπte www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Nadzor izlaza dijelova i trenutnog stanja na raËunalima instaliranim u samom skladiπtu. Ideal je uvoenje sustava za skeniranje

koliko je radno vrijeme skladiπta, rukovode svojim timovima od po Ëetiri Ëovjeka. Uz to, u tvrtki imamo Ëetiri vozaËa kamiona C kategorije. Domagoj »uiÊ, Ilija Grahovac, Saπa Merkulov i Drago Krpes uspjeli su se na vrijeme probiti i kroz najgore vremenske uvjete ove zime kako bi robu dostavili na vrijeme. Skupa s njima dostave su po loπem vremenu odraivali i Robert BerkoviÊ, Petar Kruc, Dario Grenjo, Anelko Obrovac, Slavko ©ariÊ i Aleksandar Cukon. Izgleda da imamo dovoljno ljudi, no oni zaista moraju dobro potegnuti. Jer, naπe gradske dostave u Zagrebu idu Ëak tri puta dnevno, prigradske koje

zavrπavaju u ZapreπiÊu, Jaski i Karlovcu dva puta dnevno, dok se jednom dnevno kreÊe put Siska i Kutine. K tome, jednom tjedno dostave se voze naπim kamionima u Varaædin, Osijek i Split. Ostalim danima te destinacije pokrivamo brzim dostavama iz usluge. Naravno, osim πto deËki odrade taj posao, u skladiπtu uvijek Ëeka neka roba koju treba sloæiti, presloæiti i sliËno. U ljetnim mjesecima zna se nakupiti pred naπom tvrtkom i do πest πlepera robe. Naπ godiπnji prosjek je barem jedan kamion dnevno. Ukratko, nemate li brzu i sposobnu ekipu koja to zna i moæe odraditi, niπta drugo ne vrijedi.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

13

AK06  
AK06  
Advertisement