Page 12

6AK_12_13

3/10/05

10:30

Page 12

Predstavljamo

infoMAGAZIN

P

Centralno zagrebaËko skladiπte

S a Na slici je manji dio ljudi zaduæenih za brzu dostavu, prijem i razvrstavanje robe po skladiπtu

o h o n

4000 kvadrata za

60.000 artikala

Ogroman broj rezervnih dijelova, viπe od 30 brandova, Ëak 31 zaposleni i velika guæva. To je ukratko opis naπeg zagrebaËkog skladiπta iz kojeg svaki dan kreÊu brojne dostave za cijelu Hrvatsku vrtka Auto Kreπo ima 10 poslovnica i Ëak 13 distributera koji ukupno broje na tisuÊe kupaca diljem Hrvatske. Kvalitetnim i predanim radom tijekom proteklih 15 godina uspjeli smo pridobiti njihovo

T 12

povjerenje, no iz godine u godinu moramo ga i opravdati kao dobavljaË koji uvijek ima dijelova. Meutim, da bi sve to funkcioniralo, vrlo je bitno imati izuzetno dobro popunjeno, ali i vrlo uredno skl-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

adiπte. S ponosom moæemo reÊi kako je naπe skladiπte meu najljepπima. U njemu se lako snalazi Ëak 31 skladiπtar, jedino πto je priliËno veliko pa kupac mora priËekati koju minutu viπe kako bi naπ Ëovjek sti-

gao s jednog kraja na drugi. »ovjek koji sve to vodi zove se Zdenko Habuπ. Ima 44 godine i veÊ je dugo u Auto Kreπi. Glavni mu je posao voditi logistiku. To znaËi koordinirati rad skladiπta i dostave, u koju spadaju i vozila i vozaËi. On se takoer brine za viπe od 60 vozila za koja mora

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

n K o s g a ro n v

AK06  
AK06  
Advertisement