Page 11

6AK_10_11

a

3/10/05

10:29

Page 11

Auto Kreπo predstavlja

infoMAGAZIN

ZagrebaËko skladiπte naπe tvrtke napunjeno je velikim brojem guma iz svih obitelji Goodyear koncerna. Renato BabiÊ (gore desno) naπ je novi voditelj ovog prodajnog programa i za vas je odabrao brojne pristupaËne i primamljive modele iz viπe klasa

one najskuplje gume za vrhunska sportska vozila. U naπem skladiπtu tako veÊ sada moæete pronaÊi gume dimenzija 135/80 R 12 za fiÊeke, peglice i sliËne automobile po cijeni od dvjestotinjak kuna naviπe, ovisno o marki gume. Od najatraktivnijih dimenzija nabavili smo primjerice Savu Rapidex R2 (205/55 R15) po cijeni od 745 kuna,

Debicu Furio (195/65 R15) po 462 kune, dok Savu Effectu u dimenzijama 175/65 R14 moæete kupiti za 354 kune. Mnogima Êe biti interesantna Debica Passio u dimenziji 175/70 R13 po cijeni od 265 kuna. Iako je program guma u tvrtki Auto Kreπo tek pokrenut, na stanje smo stavili veÊi broj guma iz svih programa. Meutim, osim standardnih dimenzija i jeftinijih modela u naπoj se ponudi kriju i dragulji poput Goodyearovog

Eagle F1 za automobile poput M3, Porsche 911 i sliËne. Jednako tako u ponudi imamo potpuno novi Goodyear Hydragrip, gumu za mokre ceste s vrlo dobrim performansama na suhom. Naravno, treba najaviti i to da Êemo u skoroj buduÊnosti biti u moguÊnosti ponuditi i vulkanizerske usluge naπim kupcima, tako da Êete ulaskom u jedan od Auto Kreπo centara vrlo lako obaviti sve πto je potrebno vaπem limenom ljubimcu.

U prodajnom programu tvrtke Auto Kreπo nalaze se gume za: AUTOMOBILE TERENSKA VOZILA LAKA TERETNA VOZILA KAMIONE MOTOCIKLE SKUTERE Za automobilski i laki teretni program veÊinu guma imamo na stanju, dok je gume iz ostalih programa moguÊe naruËiti u svim poslovnicama tvrtke Auto Kreπo

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

11

AK06  
AK06  
Advertisement