Page 10

6AK_10_11

3/10/05

10:28

Page 10

Auto Kreπo predstavlja

infoMAGAZIN

A

Goodyear obitelj u naπem skladiπtu Dragi naπi kupci, s velikim vas zadovoljstvom obavjeπtavamo da tvrtka Auto Kreπo odnedavno u svojoj ponudi ima i sve gume iz Goodyear obitelji - Dunlop, Fulda, Sava i Debica ogodilo se i to. Uspjeli smo postiÊi kvalitetan dogovor s tvornicom Sava Tires iz Slovenije koja je u vlasniπtvu jedne od najveÊih gumarskih kompanija na svijetu Goodyeara. Da, za nas je ovo zaista dobra godina. Osim ogromne koliËine i raznolikosti rezervnih dijelova za sve tipove japanskih, europskih i zapadnih vozila, od sada smo u moguÊnosti

D

10

ponuditi i taj vitalan dio svakog automobila. Redovito Êemo na stanju imati gume za sva osobna vozila, dok Êemo za vozila s pogonom na sva Ëetiri kotaËa i za laki teretni program imati najosnovnije gume. dakako s moguÊnoπÊu narudæbe. No, valja napomenuti kako, po narudæbi, imamo u ponudi i program guma

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

za teretna vozila, kao πto je moguÊe naruËiti i gume za motocikle iz poznatog Dunlopovog programa. Moæda je joπ zanimljivije da u programu slovenske Save postoji cijeli niz vrhunskih guma za skutere koji postaju sve ËeπÊe gradsko vozilo. Kako je auto program ipak najbitniji i najteæe ga je zadovoljiti, vjerojatno Êe vas interesirati i one najjeftinije kao i

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

o s k m i to g s (2

AK06  
AK06  
Advertisement