Page 1

6AK_1

3/10/05

10:22

Page 1

www.autokreso.hr • www.autostop.com.hr

infoMAGAZIN Broj 1. godina 2. oæujak 2005.

Gume napokon u Auto Kreπi

Besplatni informativni magazin za poslovne partnere


6AK_2_3

4/26/06

18:26

Page 2

»istoÊa je pola zdravlja svakog motora...

Fram uljni i zraËni filtri

AUTODIJELOVI


6AK_2_3

3/10/05

10:23

Page 3

Uvodna rijeË

infoMAGAZIN

Sadræaj Vijesti DELPHI: nagrada za dvostruke diskove......................................4 NGK: senzorske svjeÊice za novi BMW M5............................4 SKF: specijalni senzori za Ferrari superamericu............................5 WALKER: novi izdræljiviji ispuπni topovi............................6 NGK: 100 milijuna svjeÊica iz serije V..................................7

Kreπimir RavenπËak, vlasnik tvrtke Auto Kreπo

Noviteti u skladiπtu AREXONS: veÊa pakiranja sredstava za autopraonice........6 WALKER: univerzalni katalizatori s valjanom homologacijom.......6 INTERMOTOR: termostati za Fiat grupaciju vozila.........................6 NGK: premium grijaËi za sve japance...............................7

Predstavljamo Auto Kreπo skladiπte u Zagrebu..................................8 Goodyear gume u Auto Kreπi.............................10 Poslovna jedinica ZapreπiÊ.....14

Auto Stop brzi servis AUTO STOP GODINE 2004.: Auto Stop Nestinger........................16

Za ljubitelje tehnike BREMBO: povijest najpoznatije tvornice koËionih diskova.......18

Auto Kreπo pustolovine U protekloj godini na putu oko svijeta.................................. 20

Poπtovani Ëitatelji! Evo nas i u drugoj godini izlaæenja naπeg Auto Kreπo infoMagazina. Nadamo se da ste zadovoljni i ovom naπom uslugom u cijelom spektru onoga πto veÊ godinama nudimo u Auto Kreπi. No, za vas ovaj put imamo i specijalnu poslasticu, neπto Ëime se priliËno ponosimo. U æelji da svojim kupcima i korisnicima usluga ponudimo πto viπe vrsta usluga na jednome mjestu, s ponosom vas obavjeπtavamo da odnedavno u svim naπim prodavaonicama moæete kupiti i sve automobilske gume iz jedne od najveÊih gumarskih obitelji na svijetu - Goodyear. U cijeloj obitelji nalaze se joπ i marke Sava, Dunlop, Fulda i Debica. Eto, ponovno smo se potrudili da opravdamo naπ slogan "Auto Kreπo - mjesto svjetskih tehnologija", pa se nadamo da Êe i ovaj segment u naπoj prodaji iÊi vama u prilog. Osim toga, i ove godine planiramo velik broj akcija vezanih uz veÊinu brandova rezervnih dijelova koje nudimo. Tako Êemo organizirati besplatne akcije provjere amortizera, besplatne provjere

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

koËnica i klima ureaja, a sve to radi poveÊanja aktivne i pasivne sigurnosti na naπim cestama. Naravno, za sve sudionike u naπim akcijama uvijek ima i zanimljivih ponuda sa zgodnim popustima. No, nama se najzanimljivijim Ëini podatak da sve takve akcije odræavamo po cijeloj Hrvatskoj, kako bi πto viπe naπih vozaËa imalo priliku iskoristiti pogodnosti koje pruæamo. Kao i uvijek, s prvim brojem Auto Kreπo infoMagazina u tekuÊoj godini raduju nas novi poslovni izazovi i vaπe povjerenje koje nam poklanjate veÊ gotovo 15 godina. Stoga proËitajte πto je nova kod nas, a ponovno se vidimo u sljedeÊem, lipanjskom broju. S osobitim πtovanjem,

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

3


6AK_4_7

3/10/05

10:24

Page 4

Vijesti

infoMAGAZIN

V

Nagrada dvostrukim diskovima Britanski Royal Automobile Club dodijelio je Dewar Trophy nagradu Delphi korporaciji za razvoj dvostrukih plivajuÊih koËnih diskova pod nazivom Maximum Torque Brake System. Nagrada se uruËuje od 1906., a nagraenog odreuju posebni suci, i to za najbolje tehniËko dostignuÊe u proπloj godini ustav dvostrukih plivajuÊih disS kova razvijen u Delphiju zaista je zasluæio tu nagradu. Razvijen od strane britanskog tima, jedne od najveÊih korporacija na svijetu za proizvodnju rezervnih dijelova, sustav je zaista tehnoloπka revolucija u svijetu koËnica. I premda bismo mogli pomisliti kako je to neπto komplicirano, treba se prisjetiti kako su najbolje stvari na svijetu u biti vrlo jednostavne, samo jako pametno osmiπljene.

RijeË je o dva plivajuÊa diska, toËnije koËna obruËa koja obavijaju glavËinu kotaËa. HidrauliËki pokretana klijeπta pritiπÊu klipove koji potom stiπÊu Ëak

Ëetiri koËne ploËice. Dvije su s vanjske strane diskova, dok je srednji dio sastavljen od jedne veÊe, ali dvostrane disk ploËice smjeπtene izmeu dva diska. Na taj se naËin dobivaju dvostruko veÊe koËne povrπine πto omoguÊava 1,9 puta veÊu koËnu silu pri zaustavljanju vozila. Kako je do sada najveÊi problem u razvoju bio kako za sve teæa vozila veliki koËni disk smjestiti pod kotaË, i to je napokon rijeπeno. Naime, od sada Êe biti moguÊe postiÊi istu silu koËenja s gotovo dvostruko manjim diskovima ili poveÊati silu koËenja s postojeÊim promjerom diskova.

Senzorske svjeÊice za novi BMW M5 VodeÊi svjetski proizvoaË NGK nedavno je objavio podatke o novoj svjeÊici razvijenoj specijalno za moÊni V10 novog BMW-a M5. Naime, od sada taj vaæni dio djeluje i kao senzor 4

kstremne performanse novoga E BMW-a M5 uopÊe nisu upitne. Ispod poklopca nalazi se petlitreni V10 motor koji postiæe 507 KS pri visokih 7750/min, a moæe se maksimalno zavrtjeti do vrtoglavih 8250 okretaja. Da bi to sa sigurnoπÊu mogao, NGK je razvio novu LKR8AP svjeÊicu koja u sebi ima senzor izgaranja. Takozvani satelit ionizirajuÊe struje mjeri struju ioniziranja meu

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

n m c k b b S te g jo b b s o te is v


6AK_4_7

i

3/10/05

10:25

Page 5

Vijesti

infoMAGAZIN

Leæaj za limitirani Ferrari a slici je SKF-ov leæaj za kotaËe novog modela Ferrarija SuperN america. Limitirani model predstavljen je u sijeËnju, a osim πto je trenutno najbræi kabriolet na svijetu (320 km/h), odlikuju ga brojne druge napredne tehnologije

e

u n

e, -

Osim poboljπanja performansi koËnica, ovaj sustav omoguÊava inæenjerima ugradnju manjih diskova s preciznijim sustavom doziranja snage koËenja te kraÊi hod papuËice s puno boljim osjeÊajem pod nogom, πto Êe biti od koristi mnogim vozaËima. Sustav je trenutno na posljednjim testiranjima te se uskoro oËekuje njegovo puπtanje u proizvodnju, premda joπ nije poznato u koje Êe se automobile ugraivati. Osim πto pomoÊu njega mogu rijeπiti brojne probleme u koËnim sustavima, struËnjaci u Delphiju vjeruju kako je ovo prva znaËajna promjena u tehnologiji koËnica od prve masovne isporuke vozila s disk koËnicama prije viπe od 50 godina.

Limitirana serija superamerice kotrljat Êe se na specijalnim SKF leæajevima

poput samozatamnjujuÊih stakala na dodir tipke. Nastao na bazi 575M Maranella, Superamerica model pod straænjim poklopcem skriva 5748 kubiËnih centimetara iz kojih izvlaËi Ëistu ergelu od 540 KS pri 7250/min

uz kamionski okretni moment od 590 Nm pri 5250 okretaja u minuti. Upravo su stoga razvijeni specijalni leæajevi za kotaËe sa senzorima koji s lakoÊom podnose ogromna optereÊenja motora.

I Mercedes dobiva nove svjeÊice

ercedesovi 1,5-litreni, 1,7-litreni i dvolitreni Ëetverocilinelektrodama svjeÊice. draπi (A klasa) iz posljednje generacije koristit Êe NGK Struja ovisi o stupnju io- BKR6EZB svjeÊice. U proizvodnji ovih svjeÊica upotrijebljeni nizacije unutar komore su kvalitetniji materijali, πto im poveÊava interval izmjene na za izgaranje kojom se Ëak 60.000 kilometara. Uz to, motor nove klase S dobio je uz pomoÊ posebnih alsliËnu svjeÊicu kao M5. Njena je oznaka PLKR6A te Êe goritama moæe detektitakoer zbog svojih manjih dimenzija omoguÊiti izradu veÊih rati pogreπno paljenje ili kanala za hlaenje glave motora. opasna detonacija. Sustav omoguÊava precizno pralindara, poboljπavajuÊi hlaenje u cilindar. LKR8AP svjeÊica dizajniÊenje izgaranja i podeπavanje za ovom bitnom dijelu motora. Æivotni rana je s dvije negativne elektrode svaki cilindar posebno. ©tetna se vijek svjeÊice je Ëak 60.000 kilos laserski zavarenim platinastim detonacija tako, osim πto se vrlo metara, Ëime je NGK zaradio nasprstenom. Dugog je navoja i vrlo brzo detektira, moæe sprijeËiti jedlov ekskluzivnog dobavljaËa svjeuska, πto ostavlja viπe prostora za nostavnim gaπenjem paljenja za taj kanale za hlaenje unutar glave ci- Êica za novi BMW M5 V10 motor.

M

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

5


6AK_4_7

3/10/05

10:25

Page 6

Vijesti

infoMAGAZIN

Walker ispuπni sustavi

Shematski prikaz nove serije Walkerovih ispuπnih topova

Za Ëetvrtinu dugotrajniji

V Ë s p t r p v p

»ak 25 posto bolju antikorozivnu zaπtitu nudi Walker, najveÊi i najpoznatiji svjetski proizvoaË ispuπnih sustava u originalnoj prvoj ugradnji i postprodaji. Novi Aluminox topovi izraeni su od debljeg lima i vareni boljim materijalima alker, najveÊi svjetski W proizvoaË ispuπnih sustava, dvije svoje najpoznatije serije proizvoda Quality Plus Special i Quality Plus konsolidirao je u jedan visokovrijedan spektar proizvoda koji pruæa 25 posto bolju antikorozivnu zaπtitu od drugih sliËnih proizvoda na træiπtu. Novi ispuπni topovi proizvode se po novim proizvo-

dnim specifikacijama koje ukljuËuju koriπtenje 150-gramskog aluminijskog plaπta umjesto standardnih 90 do 120-gramskih koje koristi konkurencija na unutarnjoj strani. Deblji zaπtitni lim s unutarnje strane pruæa osjetno otporniju membranu za kiseline nastale kondenziranjem ispuπnih plinova. Daljnje poboljπanje kvalitete postignuto je dugotrajnim

Snaæniji ËeliËni varovi pruæaju 25 posto duæu antikorozivnu zaπtitu. »eliËna æica za varenje je identiËna onoj koja se koristi u proizvodnji topova za originalnu ugradnju

AmeriËki Harley s talijanskim diskovima ajbræi Harley na svijetu, onaj iz obitelji VRSC, za godinu zvat Êe se Street Rod i koristit Êe NkoËni2006. sustav najpoznatijeg proizvoaËa diskova na svijetu - Brembo. Time Êe Brembo joπ viπe uËvrstiti svoju poziciju na velikom ameriËkom træiπtu. Do sada je talijanska tvrtka zasluæna za proizvodnju Buellove (sestrinska sportska tvrtka Harley-Davidsona) straænje aluminijske opruæne noge koja je na tom modelu ujedno spremnik ulja. Od sada Êe Harleyu za najbræe modele s V2 motorima doraenima u Porscheu (razvijaju do 120 KS) isporuËivati kompletan koËni sustav u koji ulaze dva prednja diska s dvostrukim Ëetveroklipnim klijeπtima, prednji i straænji glavni koËni cilindri, papuËica koËnice, straænja Ëetveroklipna koËna klijeπta te kompletan set prednjih i straænjih koËnih crijeva.

6

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

V


6AK_4_7

i

3/10/05

10:26

Page 7

Vijesti

infoMAGAZIN

ËeliËnim varovima pri Ëemu se koristila ËeliËna æica iz proizvodnje originalnih topova iz prve ugradnje, za razliku od ostalih sliËnih proizvoda u kojime se varovi najËeπÊe izvode pomoÊu æice od mekog

Ëelika. Jednom kad boja izgori, πto se dogaa kratko nakon ugradnje ispuπnog topa, ti varovi prvi korodiraju i potom se korozija πiri po ispuπnom topu. »eliËni varovi spreËavaju takav naËin

Deblja unutarnja oplata izrauje se od lima koji teæi 150 grama po Ëetvornom metru, πto je za 20 do 60 posto deblji lim od standardnog, ovisno o izvedbi topa za pojedini model automobila

pojave korozije Ëak i u podruËjima blizu varova, koja su najosjetljivija na pucanje. KonaËno, spajanjem dviju serija u jednu, πiroki spektar proizvoda rezultirat Êe nastankom 242 nove πifre proizvoda zbog preklapanja prijaπnjih serija. Na taj Êe se naËin olakπati posao serviserima, koji Êe imati jednu veliku listu rezervnih dijelova raspoloæivih praktiËki za bilo koje vozilo na svijetu.

Vjerovali ili ne!

Sto milijuna NGK V svjeÊica oznata V serija svjeÊica japanskog proizvoaËa priznata je i cijenjena od strane mnogih majstora. NGK P je zato s ponosom objavio podatak da je nedavno prodan stomilijunti primjerak. InaËe se V serija NGK svjeÊica sastoji od 32 razliËita tipa koji pokrivaju aplikacije u viπe od 4000 modela automobila i u viπe od 95 posto svih vozila. Pritom treba imati na umu da je Ëak 26 od 32 tipa proglaπeno svjeÊicama prve ugradnje od strae proizvoaËa automobila.

LuaËki potroπeni disk akle, ima i toga. Jedan je klijent naπih servisa na popravak doπao s D ovakvim diskovima na prednjim kota-

Premda bi ovo mogao biti primjerak za pamÊenje, vidjeli smo i onih Ëiji se vijenac od istroπenosti odvojio od glave diska

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Ëima. Radi se o klasiËnim diskovima koji su bili potroπeni do krajnjih granica. Naime, dok je klasiËna minimalna debljina potroπenog diska otprilike 20% stanjenja od debljine novog diska (umjesto desetak ili viπe milimetara, izmeu 8 i 8,5 milimetara je donja granica), ovaj je primjerak imao debljinu od jedva 3 milimetra. Nije ni Ëudo πto se vlasnik æalio da mu upravljaË malo trese. Stoga primijetite li ovako tanke diskove na svom automobilu, tada moæete biti sigurni da ste priliËno zakasnili na servis i da je daljnja voænja izuzetno opasna. Pogotovo ako se disk debljine kakvog kartona slomi, jer tada Êe oπteÊenja u vaπem novËaniku, ne daj Boæe neπto gore, biti malo veÊa. www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

7


6AK_8_9

3/10/05

10:27

Page 8

Noviteti u skladiπtu

infoMAGAZIN

N

P g s O ja

VeÊa pakiranja za autopraonice naga i kvaliteta pojedine autopraonice ne ovise samo o ljudima koji S tamo rade, premda su oni najvaæniji Ëimbenik. Vrlo bitan faktor u postizanju dobrog krajnjeg rezultata su i sredstva koja koriste, a ona ne bi smjela biti prejeftina i nekvalitetna. Od sada u naπim prodavaonicama moæete prona-

Êi velika, 30-litrena pakiranja sredstava koja se rabe pri serijskom pranju automobila. Tako na stanju imamo sredstvo za dekonzerviranje (πifra 1418, 489 kn), autoπampon (πifra 1482, 560 kn), tekuÊinu za pranje motora automobila (πifra 1456, 815 kn) i tekuÊinu za pranje unutraπnjosti automobila (πifra

1457,363 kn). To je samo dio proizvodnog programa Arexonsa, jednog od najstarijih europskih proizvoaËa auto kozmetike i vrlo cijenjenog na træiπtu. Zainteresirani se mogu javiti u naπu tvrtku svaki radni dan izmeu 8 i 16 sati na telefon 01/3030-333 i zatraæiti informacije o koliËinama.

Univerzalni katalizatori s valjanom homologacijom vrtka Auto Kreπo meu prvima u Hrvatskoj u ponudi ima vrhunski univerzalni katalizator s Tvaljanom homologacijom po maloprodajnoj cijeni od samo 1099 kuna. Katalizatori ovakvog tipa postali su vrlo popularni nakon uvoenja novih ekoloπkih zakona prema kojima bi mnogi automobili mogli postati neupotrebljivi zbog neËistih ispuha. Kako su katalizatori najskuplji dijelovi u ispuπnom sustavu, mi smo se potrudili nabaviti kvalitetne, ali cijenom pristupaËne univerzalne katalizatore kojima moæemo pokriti velik broj vozila. Tijekom proteklih godina problem je bio u tome πto nisu imali valjanu homologaciju, a nisu je mogli dobiti zbog jednog naoko nevaænog detalja: homologacijski broj morao je biti neizbrisivo ukucan na sam proizvod. Sada je i to rijeπeno, a to je prvo πto bi se, barem prema najavama struËnjaka, trebalo provjeravati na tehniËkom pregledu. Uz to, tvrtka Auto Kreπo ima originalnu dokumentaciju o homologaciji, tako da je svatko moæe dobiti na uvid.

8

Povoljniji pribor za ugradnju disk ploËica ili pakni o sada je bilo uobiËajeno da vam majstor pri izmjeni disk D ploËica ili pakni ostavi stare opruge i/ili limiÊe koji su sluæili za ugradnju tih dijelova. Kako u tvrtki veÊ dugo vremena organiziramo akcije besplatne kontrole koËnica, pri kojima nailazimo i na svakakve varijacije na temu "dræat Êe", "budemo pripasali", odluËili smo vrijednim kupcima ponuditi povoljnije cijene tih kompleta za ugradnju kako bi servis koËnica vaπeg limenog ljubimca bio zaista potpun. Tako Êete tu mudru prevenciju eventualnih problema vezanih uz te dijelove dobiti za samo 24 do 45 kuna u maloprodaji.

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

p d b z p n p O p T u m


6AK_8_9

u

4/26/06

18:26

Page 9

Noviteti u skladiπtu

DræaËi natezaËa remena vo svaki majstor mora O imati. Zgodni mali dræaËi natezaËa remena tijekom servisa zamjenjuju dosada koriπtena svrdla ili razne kljuËeve. Set od πest dræaËa na privjesku za kljuËeve tvrtka Auto Kreπo Êe uskoro poËeti poklanjati najboljim kupcima Gatesovog remenja. DræaËi su izraeni od Ëelika za opruge, vrlo su Ëvrsti i garantiraju dræanje najsnaænijih zatezaËa remenja.

infoMAGAZIN

U Auto Kreπi! Dragi naπi kupci, drago nam je πto vas moæemo obavijestiti kako u svim prodavaonicama i distributivnim centrima tvrtke Auto Kreπo odnedavno moæete kupiti i sve gume za svoj auto. U naπem se prodajnom programu nalazi kompletna Goodyear obitelj (Dunlop, Sava, Fulda, Debica). Viπe o tome proËitajte na sljedeÊe dvije stranice.

Intermotor

Termostati za Fiat grupaciju naπem skladiπtu odnedavno se nalaze termostati U Intermotora za vozila Fiat, Alfa i Lancia. To su modeli termostata s kuÊiπtima koje nije lako naÊi, a kod nas u maloprodaji stoje od 181 do 491 kune. Na slici je prikazan dio po πifrom 75652, odnosno termostat za Alfu 156 koji u maloprodaji stoji 389 kuna.

k

.

Od sada imamo i to: termostati za popularne alfe, fiate i lancie

Povoljniji setovi za izmjenu pakni i ploËica osigurat Êe stopostotni servis koËionog sustava na vaπem automobilu www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

9


6AK_10_11

3/10/05

10:28

Page 10

Auto Kreπo predstavlja

infoMAGAZIN

A

Goodyear obitelj u naπem skladiπtu Dragi naπi kupci, s velikim vas zadovoljstvom obavjeπtavamo da tvrtka Auto Kreπo odnedavno u svojoj ponudi ima i sve gume iz Goodyear obitelji - Dunlop, Fulda, Sava i Debica ogodilo se i to. Uspjeli smo postiÊi kvalitetan dogovor s tvornicom Sava Tires iz Slovenije koja je u vlasniπtvu jedne od najveÊih gumarskih kompanija na svijetu Goodyeara. Da, za nas je ovo zaista dobra godina. Osim ogromne koliËine i raznolikosti rezervnih dijelova za sve tipove japanskih, europskih i zapadnih vozila, od sada smo u moguÊnosti

D

10

ponuditi i taj vitalan dio svakog automobila. Redovito Êemo na stanju imati gume za sva osobna vozila, dok Êemo za vozila s pogonom na sva Ëetiri kotaËa i za laki teretni program imati najosnovnije gume. dakako s moguÊnoπÊu narudæbe. No, valja napomenuti kako, po narudæbi, imamo u ponudi i program guma

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

za teretna vozila, kao πto je moguÊe naruËiti i gume za motocikle iz poznatog Dunlopovog programa. Moæda je joπ zanimljivije da u programu slovenske Save postoji cijeli niz vrhunskih guma za skutere koji postaju sve ËeπÊe gradsko vozilo. Kako je auto program ipak najbitniji i najteæe ga je zadovoljiti, vjerojatno Êe vas interesirati i one najjeftinije kao i

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

o s k m i to g s (2


6AK_10_11

a

3/10/05

10:29

Page 11

Auto Kreπo predstavlja

infoMAGAZIN

ZagrebaËko skladiπte naπe tvrtke napunjeno je velikim brojem guma iz svih obitelji Goodyear koncerna. Renato BabiÊ (gore desno) naπ je novi voditelj ovog prodajnog programa i za vas je odabrao brojne pristupaËne i primamljive modele iz viπe klasa

one najskuplje gume za vrhunska sportska vozila. U naπem skladiπtu tako veÊ sada moæete pronaÊi gume dimenzija 135/80 R 12 za fiÊeke, peglice i sliËne automobile po cijeni od dvjestotinjak kuna naviπe, ovisno o marki gume. Od najatraktivnijih dimenzija nabavili smo primjerice Savu Rapidex R2 (205/55 R15) po cijeni od 745 kuna,

Debicu Furio (195/65 R15) po 462 kune, dok Savu Effectu u dimenzijama 175/65 R14 moæete kupiti za 354 kune. Mnogima Êe biti interesantna Debica Passio u dimenziji 175/70 R13 po cijeni od 265 kuna. Iako je program guma u tvrtki Auto Kreπo tek pokrenut, na stanje smo stavili veÊi broj guma iz svih programa. Meutim, osim standardnih dimenzija i jeftinijih modela u naπoj se ponudi kriju i dragulji poput Goodyearovog

Eagle F1 za automobile poput M3, Porsche 911 i sliËne. Jednako tako u ponudi imamo potpuno novi Goodyear Hydragrip, gumu za mokre ceste s vrlo dobrim performansama na suhom. Naravno, treba najaviti i to da Êemo u skoroj buduÊnosti biti u moguÊnosti ponuditi i vulkanizerske usluge naπim kupcima, tako da Êete ulaskom u jedan od Auto Kreπo centara vrlo lako obaviti sve πto je potrebno vaπem limenom ljubimcu.

U prodajnom programu tvrtke Auto Kreπo nalaze se gume za: AUTOMOBILE TERENSKA VOZILA LAKA TERETNA VOZILA KAMIONE MOTOCIKLE SKUTERE Za automobilski i laki teretni program veÊinu guma imamo na stanju, dok je gume iz ostalih programa moguÊe naruËiti u svim poslovnicama tvrtke Auto Kreπo

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

11


6AK_12_13

3/10/05

10:30

Page 12

Predstavljamo

infoMAGAZIN

P

Centralno zagrebaËko skladiπte

S a Na slici je manji dio ljudi zaduæenih za brzu dostavu, prijem i razvrstavanje robe po skladiπtu

o h o n

4000 kvadrata za

60.000 artikala

Ogroman broj rezervnih dijelova, viπe od 30 brandova, Ëak 31 zaposleni i velika guæva. To je ukratko opis naπeg zagrebaËkog skladiπta iz kojeg svaki dan kreÊu brojne dostave za cijelu Hrvatsku vrtka Auto Kreπo ima 10 poslovnica i Ëak 13 distributera koji ukupno broje na tisuÊe kupaca diljem Hrvatske. Kvalitetnim i predanim radom tijekom proteklih 15 godina uspjeli smo pridobiti njihovo

T 12

povjerenje, no iz godine u godinu moramo ga i opravdati kao dobavljaË koji uvijek ima dijelova. Meutim, da bi sve to funkcioniralo, vrlo je bitno imati izuzetno dobro popunjeno, ali i vrlo uredno skl-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

adiπte. S ponosom moæemo reÊi kako je naπe skladiπte meu najljepπima. U njemu se lako snalazi Ëak 31 skladiπtar, jedino πto je priliËno veliko pa kupac mora priËekati koju minutu viπe kako bi naπ Ëovjek sti-

gao s jednog kraja na drugi. »ovjek koji sve to vodi zove se Zdenko Habuπ. Ima 44 godine i veÊ je dugo u Auto Kreπi. Glavni mu je posao voditi logistiku. To znaËi koordinirati rad skladiπta i dostave, u koju spadaju i vozila i vozaËi. On se takoer brine za viπe od 60 vozila za koja mora

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

n K o s g a ro n v


6AK_12_13

o

3/10/05

10:30

Page 13

Predstavljamo

infoMAGAZIN

Branko Kekelj (u prvom planu) je naπ novi voditelj skladiπta koji ured dijeli s glavnim za logistiku dostave Zdenkom Habuπem

Sloæeno kao u apoteci: veliki broj artikala zahtjeva savrπen red, ali i ljude s vrlo dobrim pamÊenjem ogromnog broj πifri

organizirati registracije i tehniËke preglede, servise i ostalo. Mora se priznati, to nije baπ lako. Sve bi to vjerojatno bilo nemoguÊe da nema Branka Keklja, 25-godiπnjeg glavnog πefa skladiπta koji usko surauje sa Zdenkom. Njegov je glavni posao zaprimanje, skladiπtenje i otprema robe dostavljaËima. Ako tu neπto ne πtima, onda ne vrijedi ni niπta drugo. Jer,

iako je naπa dostava i logistika brza, roba ipak mora proÊi priliËno dugaËak put s kamiona, preko skladiπta i dostavnog auta do kupca. Zato u skladiπtu i treba veÊi broj ljudi. Gotovo svi imaju dva zaduæenja. Tako postoje Ëetvorica voditelja smjena - Silvije KrajaË, Tomislav TomaπiÊ, Mario StojilkoviÊ i Ivan »uiÊ koji svaki dan od osam do 22 sata (osim subote do 13 sati),

o

n d

Ekipa uhvaÊena na djelu pri iskrcaju tek pristiglih guma u zagrebaËko skladiπte www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Nadzor izlaza dijelova i trenutnog stanja na raËunalima instaliranim u samom skladiπtu. Ideal je uvoenje sustava za skeniranje

koliko je radno vrijeme skladiπta, rukovode svojim timovima od po Ëetiri Ëovjeka. Uz to, u tvrtki imamo Ëetiri vozaËa kamiona C kategorije. Domagoj »uiÊ, Ilija Grahovac, Saπa Merkulov i Drago Krpes uspjeli su se na vrijeme probiti i kroz najgore vremenske uvjete ove zime kako bi robu dostavili na vrijeme. Skupa s njima dostave su po loπem vremenu odraivali i Robert BerkoviÊ, Petar Kruc, Dario Grenjo, Anelko Obrovac, Slavko ©ariÊ i Aleksandar Cukon. Izgleda da imamo dovoljno ljudi, no oni zaista moraju dobro potegnuti. Jer, naπe gradske dostave u Zagrebu idu Ëak tri puta dnevno, prigradske koje

zavrπavaju u ZapreπiÊu, Jaski i Karlovcu dva puta dnevno, dok se jednom dnevno kreÊe put Siska i Kutine. K tome, jednom tjedno dostave se voze naπim kamionima u Varaædin, Osijek i Split. Ostalim danima te destinacije pokrivamo brzim dostavama iz usluge. Naravno, osim πto deËki odrade taj posao, u skladiπtu uvijek Ëeka neka roba koju treba sloæiti, presloæiti i sliËno. U ljetnim mjesecima zna se nakupiti pred naπom tvrtkom i do πest πlepera robe. Naπ godiπnji prosjek je barem jedan kamion dnevno. Ukratko, nemate li brzu i sposobnu ekipu koja to zna i moæe odraditi, niπta drugo ne vrijedi.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

13


6AK_14_15

3/10/05

10:32

Page 14

Auto Kreπo predstavlja

infoMAGAZIN

A

Poslovna jedinica ZapreπiÊ

Jubilarna deseta p

ti in D d A p d p p tv

Tvrtka Auto Kreπo nedavno je u ZapreπiÊu otvorila poslovnu jedinicu ZapreπiÊ na adresi Marπala Tita 29. Svi programi naπe tvrtke bit Êe u prodaji, a posebno nas veseli πto odnedavno ZapreπiÊanima moæemo ponuditi i bogat program guma oslovnica ZapreπiÊ nalazi se na adresi Marπala Tita 29, neπto nakon tvornice Karbon kada dolazite iz smjera Zagreba. Poslovni prostor od 102 Ëetvorna metra ureen je na standardan naËin naπe tvrtke, kao uostalom i veÊina naπih poslovnica - pult s dobro popunjenim skladiπtem iza prodavaËa.

P

14

Trenutno u poslovnici rade tri djelatnika. ©ef poslovnice je David Mrzljak, strastveni automobilista i trkaË na brdskim utrkama te Ëovjek koji se veÊ niz godina izmeu ostalog bavi i prodajom auto dijelova. Njemu Êe za prodajnim pultom pomagati Denis GlaviËiÊ, stariji djelatnik naπe tvrtke koji je svoje iskustvo stekao u centralnom zagre-

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

baËkom skladiπtu i na dostavama na πirem zagrebaËkom podruËju. Njih dvojica bit Êe zaduæena za svu nabavu dijelova, popunjavanje skladiπte, otpremu dijelova i sliËne poslove. Naravno, niπta ne moæe krenuti i opstati u ovome poslu bez vrijednog dostavljaËa. Ta je uloga povjerena Aleksandru Cukonu, mirnom, www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


6AK_14_15

a

3/10/05

10:32

Page 15

Auto Kreπo predstavlja

infoMAGAZIN

a poslovnica

Impressum Informativni magazin za poslovne partnere Broj 1. godina 2. oæujak 2005.

IzdavaË Auto Kreπo d.o.o.

Adresa redakcije Biokovska 1b 10000 Zagreb infomagazin@autokreso.hr www.autokreso.hr

Glavni i odgovorni urednik Krunoslav Nerad, ing. krunoslav.nerad@autokreso.hr

Ove je godine predavanje i prezentiranje bilo neπto duæe radi brojnih novosti u ponudi tvrtke Auto Kreπo

Redakcija Roman Simon roman.simon@autokreso.hr

tihom i povuËenom deËku inaËe tokaru po zanimanju. Donedavno je s Denisom radio u centralnom skladiπtu Auto Kreπe, no sada ga je pripao posao skladiπtaradostavljaËa na ZapreπiËkom podruËju. Premda miran i povuËen, barem tako kolege tvrde za njega, Aleksandar je

izuzetno marljiva osoba i uvjereni smo da Êe dostave biti kvalitetne i na vrijeme. Doduπe, zapadna vrata Zagreba, kako povjesniËari vole nazvati ZapreπiÊ neÊe biti baπ tako lako opskrbljivati, jer ipak je to dosta veliko podruËje s otprilike 20 do trideset tisuÊa ljudi, no dat

Ove je godine predavanje i prezentiranje bilo neπto duæe radi brojnih novosti u ponudi tvrtke Auto Kreπo

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Êemo sve od sebe da u πto kraÊem vremenskom razdoblju omoguÊimo ZapreπiÊanima brzu dostupnost povoljnih i kvalitetnih dijelova za viπe od 95 posto voznog parka u Hrvatskoj. Dostava poslovne jedinice ZapreπiÊ obuhvaÊa sve opÊine u okolici poput Brdovca, Bistre, Dubravice, Marije Gorice, PuπÊe, Jakovlja i Luke. Vjerujemo da Êe to biti od koristi mnogim serviserima u ovome kraju, pa se veÊ sada veselimo kvalitetnoj suradnji. KonaËno, kupovina u tvrtki Auto Kreπo uvijek je kvalitetna, jer dijelova ima uvijek dovoljno za gotovo sve tipove vozila na naπim cestama. Tri djelatnika u poËetku bit Êe dovoljna za pokrivanje poËetka poslovanja poslovnice, a s vremenom Êe se, nadamo se, taj broj i poveÊati. Zgodno je pritom znati kako su deËki naËe doma u ZapreπiÊu, tako da izvrsno prodaju svoj teren, ali i ljude.

Jurica Mrzljak jurica.mrzljak@autokreso.hr

Marketing Mario Kalingar, dipl. oec. mario.kalingar@autokreso.hr

GrafiËka priprema i tisak Bruna Samobor d.o.o. Tiskara i knjigoveænica Farkaπevac 15, Samobor Tel. 01/3380-771 birotisa@globalnet.hr

Auto Kreπo infoMagazin besplatni je magazin za poslovne partnere i distribuira se izravno. Pretisak i izvaci dopuπteni samo uz navoenje izvora. Rukopise, crteæe i fotografije ne vraÊamo. Redakcija pridræava pravo skraÊivanja dopisa!

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

15


6AK_16_17

3/10/05

10:33

Page 16

Auto Kreπo predstavlja

infoMAGAZIN

Auto Stop godine 2004.

A O s to n n Ë is b k π d Ë ru D s

Nestinger na vrhu ljestvice Daruvarski servis u Auto Stop mreæi velik je i izgleda poput najbolje opremljenih servisa u Zagrebu. »ak πest radnih mjesta s pet dizalica dovoljno govori o uloæenom trudu osip Nestinger je poznat u svome kraju. Lijepo ureeni servis rado posjeti veliki broj muπterija od kojih je najveÊi dio onih stalnih, za koje Josip kaæe da mu nose æivot. Miran je to i povuËen Ëovjek koji, na prvi pogled se to vidi, uhvati posao i napravi ga bez oklijevanja. Na dan kada smo doπli u posjet oæujski je snijeg veÊ dobrano zablijelio sve ceste tako da nam je trebalo punih sat i pol od Zagreba do Daruvara. Nakon πto proete centar Daruvara, na kraju Frankopanske ceste prema Petrovom vrhu, na poziciji

J

16

koju Êe DaruvarËani odmah prepoznati, nalazi se uoËljivi totem Auto Stopa Nestinger koji postoji veÊ viπe od tri godine. Naime, glavni nadglednik u servisu jest veÊ spomenuti Josip Nestinger, samozatajni Ëovjek od 48 godina koji svoj zanat brusi praktiËki cijeli æivot. Prvo je radio u auto moto druπtvu Daruvar, gdje je odradio prve mehaniËarske korake, da bi potom dobar dio svog æivota proveo u komunalnoj tvrtki Darkom, koja je u ono doba bila ovlaπteni ©koda i Zastavin servis. Tada su se traæili majstori

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

za specijalizaciju Zastavinih vozila i rada na geometriji kotaËa, πto je dopalo Josipa. Tako je i krenuo. IzuËio znanje te 1988. otvorio privatni obrt gdje je i radio ono πto je nauËio. U ono je doba teπkom mukom uspio nabaviti njemaËku digitalnu opremu za geometriju kotaËa koju, vjerovali ili ne, upotrebljava i dan danas. Stroj radi besprijekorno, a vrijedni majstori redovito unose nove podatke o novim tipovima vozila koja se pojavljuju u servisu. Naravno, u ovome kraju caruju automobili marki VW,

Malo, ali solidno popunjeno skladiπte dijelova olakaπava svakodnevnu nabavu dijelova. Majstori u serisu Nestiger glavnih dijelova uvijek umaju

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


6AK_16_17

a

3/10/05

10:34

Page 17

Auto Kreπo predstavlja Opel, Fiat i sliËni, pa je tom segmentu i posveÊeno pristojno skladiπte dijelova, uz naravno vrijednu podrπku naπe tvrtke ako neËega sluËajno nestane. PraktiËki je isti dan naruËeno iz Zagreba i dostavljeno kako bi svi korisnici ovoga servisa bili πto bræe usluæeni. Danas ovaj servis ima pet dizalica na kojima operiraju Ëak Ëetiri majstora. Za Daruvar jako lijepa brojka. DeËki odrauju brze servise, pa i neπto viπe ako za to

i h

infoMAGAZIN

postoji moguÊnosti u skladu s normama tvrtke Auto Kreπo i propisima Auto Stop mreæe. Naravno, i u ovome servisu postoji specijalno mjestu za æenu. Meutim, dok su u veÊini servisa vrijedne gospoe u sluæbi raËunovoe, ovdje je gospoa Blanka ñ vlasnica servisa. Svaka Ëast. Treba spomenuti i sina, Josipa juniora, klinca iz osmog razreda koji na godinu kreÊe u srednju mehaniËarsku πkolu kako bi mogao nastaviti majËin i oËev obrt. Mali veÊ sada rado πarafi, a zgodno je vidjeti kada dijete s guπtom slijedi stope svoga oca. To se danas baπ i ne via tako Ëesto. Meutim, dijete oËito ima dobru raËunicu. Tata i mama razgranali su posao za Ëetiri mehaniËara koji u prosjeku dnevno odrade sedam do osam automobila. Tu je takoer ukljuËena klasiËna hrvatska priËa. Ljudi nemaju novaca, pa je gotovo svaki popravak priliËan balans izmeu onog πto nije hitno i πto se zaista mora izmijeniti. A za sve treba dodatni poziv na telefon klijenta kako bi on neπto odobrio ili ne. Ali posao ipak ide. Kako je i reËeno, redoviti su kupci najveÊe blago ovog servisa, a Josip i gospoa Blanka to jako dobro znaju.

Stara njemaËka aparatura joπ uvijek radi besprijekorno i redovito se puni novim podacima o novim tipovima vozila. Pokraj nje desno nalazi se presjek motora koji sluæi za obuku nauËnika u servisu, a i muπterije Ëesto vole vidjeti kako zapravo motor njihovog auta radi

I iako je Nestinger malo van glavne ceste, svi jako dobro znaju πto Êe tamo dobiti, pa se tamo i slijevaju. Vjerojatno znaju da majstor Josip nema neki posebni hobi, ali oËito svatko voli

poslovati s Ëovjekom kojemu je u æivotu, premda je u mirovini, najljepπe sjesti s dobrim prijateljima i zapjevati. A tada i posao ide kao pjesma, premda nije uvijek sve idealno.

Nestinger servis ima pet dizalica, πest radnih pozicija te Ëak Ëetiri majstora za brze servise

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

17


6AK_18_19

3/10/05

11:09

Page 18

Za ljubitelje tehnike

infoMAGAZIN

Z

Povijest Brembo tvornice

Od radionice do giganta Od 1961., kada je osnovan, pa sve do danaπnjih dana, Brembo je u svijetu koËnica ime koje se duboko poπtuje, a svoje uspjehe duguju mu mnogi poznati svjetski trkaËi. Meu njima su i velikani danaπnjice - Schumacher i Valentino Rossi. rembo je osnovan 1961. godine, u vrijeme kada je globalni prosperitet omoguÊio posjedovanje automobila veÊem broju ljudi. Krenulo je od male mehaniËarske radionice u garaæi nekoliko kilometara od prekrasnog Bergama, koji je od Milana udaljen samo Ëetrdesetak kilometara. Danas tvrtku vodi direktor Emilio Bombassei, koji je ujedno osnivaË tvrtke s jakim obiteljskim peËatom. Iskustvo prikupljeno u mehanici i metalurgiji iskoriπteno je u potpunosti u trenutku kada tvrtka poËinje raditi s imenim poput Alfa Romea. »etiri godine kasnije Brembo ima 28 zaposlenih, Ëetiri suosnivaËka partnera i postaje prva tvrtka koja u Italiji proizvodi diskove za postprodaju. Do tada, svi su se diskovi uvozili iz Velike Britanije. Tijekom godina stjeËu se iskustva i Brembo postaje vodeÊi proizvoaË diskova za træiπte rezervnih dijelova, da bi tek 1972. godine ugradili prvi disk u prvoj ugradnji na motocikle. I to na Moto Guzzi modele, Ëime je, ukratko reËeno, poËela era dominacije Bremba na træiπtu diskova za motocikle. Najviπi Brembo tehniËki standardi na pravi su test doπli tek 1970. godine kada slavni Enzo Ferrari povjerava manufakturi iz Bergama posao u Formuli 1. Ostalo gotovo da i znate. Brembo je ubrzo postao sinonim za koËni sustav u motosportu bilo koje vrste. Od tada pa do danas Brembo koËnice osvojile su stotine automobilistiËkih i motociklistiËkih utrka, a Brembo je do 1975.

B

18

narastao na 148 zaposlenih i ostvario promet od 2,8 milijardi lira. ToËan teËaj nemamo, ali je i tada, vjerujte, to bila pozamaπna svota. Doπla je 1980. godina. PrateÊi preciznu strategiju ekspanzije u specijaliziranim træiπnim segmentima, na poËetku osamdesetih Brembo svom proizvodnom programu dodaje visokotehnoloπka koËna klijeπta koja su onda plijenila ne samo dizajnom i tehnikom, veÊ i materijalom od kojeg su bila izraena - aluminijem. Takva su klijeπta kasnije prisvojili svi znaËajni proizvoaËi automobila poput Porschea (joπ ga uvijek opskrbljuje iskljuËivo Brembo), Mercedesa, Lancie, MBW-a, Nissana, pa Ëak i Chryslera.

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

S lu n tv c s ra p o g b li ta B n 1 n z s d b s k n

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


6AK_18_19

e

3/10/05

10:35

Page 19

Za ljubitelje tehnike

infoMAGAZIN

Redovita testiranja u vrhunski rezultati u gotovo svim granama motosporta donijeli su Brembu poπtovanje i elitni status ljudi vezanih uz talijanske diskove

Sredinom osamdesetih u Brembu odluËuju uÊi u natjecanja u sektoru koËnih diskova u teretnim vozilima, pa ta tvrtka postaje strateπki partner za Iveco, Renault i Mercedesova vozila. Od osamdesetih do danas dogodilo se nekoliko preokreta i ogroman porast tvrtke. Daleke 1983. Talijani su prodali dio udjela Amerikancima, od kojih su isti taj dio otkupili devet godina kasnije. U æelji da osiguraju buduÊnosti tvornice, tijekom nekoliko godina pokupovali su i sve ostalo πto je onda na træiπtu vrijedilo. Tome je najviπe kumovao Alberto Bombassei, unuk osnivaËa i suosnivaË kompanije s vizijom. Godine 1995. pustili su dionice u slobodnu prodaju na burzu, s Ëak 1115 zaposlenih i godiπnjim prometom stotinjak puta veÊim od onog kada je tvrtka prvi put zabiljeæila ozbiljan porast. Uπavπi u 21. stoljeÊe, u Brazilu su kupili kompaniju Alfa Real Minas koja je proizvodila diskove i zamaπnjake za prvu ugradnju, da bi uskoro

uletjeli u joint venture s juænoafriËkom kompanijom Autoindustrial i poznatim proizvoaËem prijenosnih sustava ZFom. Potom su kupili britansku kompaniju AP Racing, specijaliziranu za proizvodnju spojnih trkaÊih sustava i zatim

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

sa 70 posto uloga uletjeli u kupovinu poznate talijanske tvornice lakih naplataka za motocikle Marchesini koja je najpoznatija po proizvodnji naplataka od magnezija. Rezultat? Danas se ime Brembo spominje s gotovo jednakim poπtovanjem kao i Ferrari, tvornica ima bogato iskustvo, jak imi, viπe od 3000 radnika i godiπnji promet veÊi od 900 milijardi ondaπnjih lira.

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

19


6AK_20_23

3/10/05

10:37

Page 20

Auto Kreπo pustolovine

infoMAGAZIN

A

Najbolji na putu o

Gotovo da ne moæete vjerovati gdje je sve ekipa poslovnih suradnika tvrtke Auto Kreπo protutnjala u allinclusive aranæmanu. Iz Hrvatske se kretalo put najudaljenijih destinacija poput Balija ili Kube. Evo kako je to izgledalo u proteklih godinu dana vrtka Auto Kreπo ima velik broj poslovnih suradnika koji ulaæu velike napore u æelji da svojim kupcima pruæe najkvalitetnije i najbolje. Potrebno je puno truda kako bi tvrtka koja ima 130 zaposlenih, 13 distributera i deset poslovnica ostvarila zacrtane planove. U tome nam u dobro dijelu svesrdno pomaæu i naπi dobavljaËi, njih viπe od 30. Red je da tada najjuspjeπnije ljude poπteno nagradite za dobro obavljen posao tijekom godine. Kada bolje razmislite, novac bi dobro doπao. No,

T

20

razmislite li joπ bolje, vjerujemo da Êete se sloæiti s Ëinjenicom kako sve i da imate novca za neko egzotiËno putovanje, a to nije malen iznos, vjerojatno nikada ne biste uloæili u allinclusive putovanje na neku svjetsku destinaciju. Ili moæda jednom... Zato smo u suradnji s putniËkim agencijama i naπim dobavljaËima organizirali prekrasna putovanja od kojih su mnogima koji nisu uspjeli uÊi u uæi krug nagraenih rasle zazubice. Pa tko ne bi volio plivati s delfinima na Kubi, popiti pravi originalni rum ili

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

moæda doæivjeti ljepote Balija i Indonezije? Naπe su ekipe nakon svake prodajne akcije za naπe distributere dobivale na poklon karte za dvije osobe, tako da su i pratilje iπle s njima. Nema smisla kada netko ide sam. Koliko su dobitnici ovakvih nagrada uæivali, moæete samo zamisliti. Primjerice, u posljednjih godinu i pol dana Auto Kreπo pustolovna ekipa je pod sloganom "Put oko svijeta - samo s nama" posjetila prekrasnu ©ri Lanku. Kada sletite u Colombo, u kojem vas

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


6AK_20_23

e

3/10/05

10:37

Page 21

Auto Kreπo pustolovine

infoMAGAZIN

u oko svijeta

a a

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

nakon domaÊe zime doËeka tridesetak stupnjeva, veÊ je i to dovoljan doæivljaj. A potom slijedi kupanje na najljepπim plaæama na zemlji. Nije loπe, zar ne? A onda nekoliko mjeseci nakon toga zavrπite primjerice u Meksiku razgledavajuÊi legendarnu Chitzen Itzu, drevni grad Maya i Tolteka. Potom uslijedi red krstarenja, pa malo izleæavanja na plaæama, razgledavanja brojnih Ëudesa te zemlje. Potom se zahvaljujuÊi predanom radu i ogromnom uloæenom trudu kroz naredno razdoblje stvorite u Havani na Kubi u druπtvu Fidela Castra, pijuckajuÊi rum koji je oboæavao i sam Che Guevara. Zgodno! Tamo se skupljaju vrijedne uspomene poput jutarnje kave u omiljenom restoranu Ernesta Hemingwaya, posjete prvoj tvornici originalnih cigara koje se dandanas izrauju ruËno te usput gledate kako pokraj vas defilira ameriËka automobilistiËka povijest pokretana ruskim dizelskim traktorskim motorima. To je neπto πto nakon nekog vremena postaje neprocjenjivo i vrijedno putovanja. I velikog zalaganja na poslovnom planu. Naravno, nekome to ne mora biti neπto zbog Ëega bi potegnuo kroz godinu, meutim svatko lakπe radi ako zna da ima moguÊnost svojim radom, uz redovita primanja i pokrivanje troπkova, zaraditi i pokoje putovanje. Oni koji su to ozbiljno

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

21


6AK_20_23

3/10/05

10:38

Page 22

infoMAGAZIN

Auto Kreπo pustolovine

A 1 m t d m t i i m p j t d b i K m Ë f c p n u n s Ë o 2

shvatili, nakon Kube mogli su uæivati kupajuÊi se u Crvenom moru podno brda Sinaj na Sinajskom poluotoku. GradiÊ u kojem je ekipa odsjela jest egipatski Sharm El Sheikh, mjesto na vrhu poluotoka s jednim od najljepπih podmorja na svijetu i jedna od glavnih ronilaËkih destinacija. Doæivljaj je putovati na devama kroz pustinju te doæivjeti i do 50 stupnjeva po danu. Ima to i svojih loπih strana ako ne podnosite visoke ljetne temperature, ali zbog takvih stvari glavni narator na kasnijim veËerama s prijateljima ste upravo vi. Pogotovo kada se moæete pohvaliti da ste jednu veËer na terasi hotela oËitali Ëak 38 stupnjeva u 23 sata! I nakon toga zaradili nagradno putovanje na superegzotiËni Bali - indonezijski otok, jedini na kojem su prevladavajuÊi Hindusi, a ne Muslimani te udaljen od Zagreba viπe od

2

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800


6AK_20_23

e

3/10/05

10:39

Page 23

Auto Kreπo pustolovine 11.000 kilometara. Posjeti hramovima tamo su obavezna turistiËka ruta, a ne viπe neπto πto ste gledali u dokumentarcima i filmovima. Naravno, na svim ovim putovanjima priËa se meu ekipom razvije tek na veËer, jer preko dana oËi, uπi i nos pune mozak tolikom koliËinom informacija da za priËu nema vremena. Treba se sjetiti zatvoriti usta ponekad. I upravo kada biste pomislili kako je to sve, naπe ekipe veÊ Ëekaju putovanja koja su zaradili za 2005. godinu. Jedno od njih je putovanje u bezobrazno bogati Dubai, kako je to i najavljeno u proteklom broju Auto Kreπo infoMagazina. Onima koji tamo idu redakcija joπ jednom poruËuje neka svakako ponesu dobar fotoaparat jer je gotovo svaki πkljocaj pun pogodak. Za sada je joπ poznato da tvrtka Auto Kreπo svoje najvrednije partnere vodi na jesen i u francusku pokrajinu Champagne na jedno od prvih posve gurmanskih putovanja, a godina je tek poËela. Izgleda da Êe brojke i na kraju ove godine biti sliËne onima s kraja 2003. i 2004. Jer, kompletne pustolovine Auto Kreπe mogu se svesti pod nekoliko jednostavnih i zapanjujuÊih brojki. Naime, imali smo neπto viπe od jedne godine za putovanja, pet atraktivnih destinacija te gotovo 100 ljudi koji su na poklon dobili i vrijedne DVD uratke iz naπe Kure Digital Movie Factory. Meutim, najlua je brojka prijeenih kilometara. Naime, u oba smjera na pet putovanja pustolovna ekipa Auto Kreπe preletjela je ukupno izmeu 95.000 i 100.000 kilometara uzduæ i poprijeko po naπem lijepom plavo-zelenom planetu.

infoMAGAZIN

Poπtovani Ëitatelji i suradnici, U prvom broju u ovoj godini vrijeme je da podsjetimo gdje smo sve bili i πto nas sve se oËekuje. Meutim, osim na putovanja, mora mo se osvrnuti i na ono bitno. A to su poslovi koje obavljamo tijekom godine, kako bismo uopÊe mogli putovati. Istina, meni osobno priËinja veliko zadovoljstvo to πto veÊina ljudi s kojima razgovaram o magazinu komentira stranice posveÊene putovanjima i pustolovinama. To je pohvalno, jer nas sve motivira na predan rad sa zajedniËkim ciljem. No, poma komentara na ostali dio magazina, πto naπelo me brine to πto gotovo nema g glavnog urednika i njegovu ekipu Ëini nesretnima, jer ipak su ulagali velik trud tijekom godine. Ispada da sve radimo radi te posljednje Ëetiri stranice. »ak i komentari pojedinih dobavljaËa idu u tom smjeru, pa potiho priznaju da prvo otvore straænje stranice, dok poje dini meu njima Ëesto propuste i tekstove o svojim vlastitim brandovima. Nar avn o, uz to se susreÊem i s onim komentarima kupaca koji nisu ukljuËeni u akcije i putovanja. Moram glasno napomenuti kako tvrtka Auto Kreπo i njeni dobavljaËi zajedno financiraju putovanja i svi imamo æelju pove sti πto viπe ljudi iz svih segmenata poslovanja na put - Auto Stop ovce , duÊ ane, servisere... No, æelje su jedno, a stvarnost drugo. Postoje konk retn i bud æeti koji nisu mali, ali ni beskonaËni, pa smo svaki put u moguÊnosti povesti ljudi koliko nam to financije dopuπtaju. Distributeri, poslovne jedinice naπe tvrt akcije moraju ostvariti vrlo dobre, a Ëestke i komercijalisti ukljuËeni u ove o i odliËne rezultate da bi bili ovako nagraeni. Naravno, nije nam namjera opravdavati netko ne. Svi znamo da se u svakoj utrc se zaπto netko ide na putovanje, a eventualno treÊeg u nizu. Mi smo vodili i i nagrauju samo oni najbolji do je to spomenuti budæet dopuπtao. I nism one koji su bili na πestom mjestu, ako o ni u jednom trenutku poæalili zbog potroπenog novca. DapaËe. Treba takoer znati da postati, a kam Kreπo nije nimalo lako. Mi to najbolje znam oli opstati distributer tvrtke Auto distribuciju, neki su ostali, neki su nas ruæno. Puno je ljudi prodefiliralo kroz o odbili, a nekima je draæa bila konkurencija. Svatko ima pravo na svoj put, æivotu kamo god krenuli. No, onima koji osta pa tako svima æelimo sreÊu u postali dio distribucije jedne od najsnaæ ju moram dati na znanje da su koja zna nagraditi teæak rad i trud. nijih privatnih kompanija u Hrvatskoj PrisjeÊam se da sam prije nekoliko godina na sastanku distribucije izrekao reËenicu koja se u ono doba mnogima Ëinil a glupom: "Biti u distribuciji tvrtke Auto Kreπ prepotentnom, moæda Ëak i privilegija i Ëast..." Danas brojke pokazuju o jednog Êe dana, gospodo, biti mirne savjesti mogu poruËiti onima kojim da sam bio u pravu. I zbog toga znaËi biti uspjeπan i konstantan u poslu, a se ne dopada naπ naËin rada, a to neka svoje primjedbe i upite o naπim nagradama i nagradnim putovanjima uput e konkurenciji. Uvjereni smo da Êe dobiti zadovoljavajuÊe odgovore. Eto, dragi Ëitatelji i suradnici, nadam se da sam uspio kvalitetno odgovoriti na vaπe upite i komentare o vaπe akcijama. Imajte na umu da Êemo se trud m sudjelovanju u naπim bogatija putovanja za πto viπe ljudi koje iti i dalje organizirati joπ lua i Êemo sigurno ukljuËiti u svoje akcije. Zato ostanite s nama na putu oko svijeta. A do prvog odlaska na neku destinaciju... Lijepi pozdrav!

www.autokreso.hr √ tel. 01/30-30-333

Darko GlavaË

www.autostop.com.hr √ tel. 0800-250-800

3


6AK_24

3/10/05

10:39

Page 24

Brzi servisi info telefon 0800 250 800 www.autostop.com.hr

Brzi servisi po cijeloj Hrvatskoj 1. AC BUZOVEC 2. GEBRUDER 3. AUTO KRUNO 4. IVAK 5. AS NESTINGER 6. AS SLADE 7. ZIBAR 8. AS PER»INLI∆ 9. AM ZAJEC 10. AS MARIO 11. AS DOMJAN»I∆ 12. AM HORKI 13. TIP-TOP 14. AM GAÆI 15. AUTO ©IJAK 16. AM NOVOSEL 17. AS RUÆI»KA 18. ©TEFAN»I∆ 19. AC ÆIBEK 20. VULKAN 21. AS BRAVAR 22. AS G5

»AKOVEC 40000 PRELO©KA 20 BIZOVAC 31222 KRALJA TOMISLAVA 80 BJELOVAR 43000 VELIKE SREDICE 168 D. SELO 10370 J. ZORI∆A 88 DARUVAR 43500 KOSTE RACINA 3 DUBROVNIK 20000 LOZICA 2 ZATON VELIKI GLINA 44400 PETRINJSKA 5 GRADI©KA 35400 M. LANOSOVI∆A 22 IVANI∆ (OBEDI©∆E) 10310 ZAGREBA»KA 34 IVANEC 42240 BEDENEC 152 JASTREBARSKO 10450 »EGLJE 15 KON»ANICA 43505 KON»ANICA 284 KONJ©»INA 49282 BO»AKI 59 KOPRIVNICA 48000 F. GALOVI∆A 24 PETERANEC KOPRIVNICA 48000 »ARDA 60 C KRIÆEVCI 48260 ZAGORSKA 154 KUTINA 44320 BRA∆E PERKOVI∆ 3 LUDBREG 42230 LJUDEVITA GAJA 48 MACINEC 40306 VUGRI©INEC 101 OSIJEK 31000 HUTTLEROVA 35 PORE» 52440 VELI MAJ, DRAGA 2 POÆEGA 34000 VUKOVARSKA 3, EMINOVCI

040/364-433 031/675-080 043/237-282 01/2754-518 043/333-129 020/453-225 044/882-210 035/362-236 01/2897-331 042/701-435 01/6290-089 043/325-455 049/465-239 048/636-270 048/647-444 048/714-214 044/640-067 042/811-188 040/857-092 031/506-387 052/453-226 091/542-3025

23. AS ©ARI∆ 24. AS VI©KOVI∆ 25. K&D 26. D.P.D. 27. AS OÆEGOVI∆ 28. AUTO RETTUNG 29. AS RUKAVINA 30. AS BOÆINOVI∆ 31. FABIJANOVI∆ 32. AUTO M 33. AS KLARI∆ 34. AC IVICA 35. AS VUKALOVI∆ 36. AUTO SOPKOV 37. AS IVAN»AN 38. AUTO –UKA 39. INEJ AUTOCENTAR 40. AS AMH 41. AUTO JABLAN d.o.o. 42. AS KOVA»EVI∆ 43. INTER H&B 44. AS KRE©O

PULA 52100 PULA 52100 RIJEKA 51000 SELCE 51266 SISAK 44000 SL. BROD 35000 SLATINA 33520 SPLIT 21000 SUPETAR (BRA») 21400 SV. MARIJA 40326 V. GORICA 10410 VALPOVO 31550 VARAÆDIN 42000 VINKOVCI 32100 VRBOVEC 10340 VUKOVAR 32000 ZADAR 23000 ZAGREB 10000 ZAGREB 10000 ZAGREB 10000 ZAGREB 10000 ZAPRE©I∆ 10290

CERNECCINA 18 VELI VRH, PETROVI∆EVA 14 DRAÆICE - ZAMET 121 B ROPINE B.B. ZAGREBA»KA 12 S. RADI∆A 2A BUKOVLJE BRA∆E RADI∆A 156 MATICE HRVATSKE 65 PUT KRIÆA bb R. KON»ARA 2A SVETA MARIJA KLARI∆I 18 SUN»ANA 20 PAVLINSKA 6 P. MI©KINE 42 KRIÆEVA»KA 43 SR NJEMA»KE 213 ANTE STAR»EVI∆A 68 ALEJA BOLOGNE 32 VII RETKOVEC 1/1 FLORIJANA ANDRA©ECA 52 ORANICE 54 M. TITA 41B

052/502-079 052/535-121 051/624-556 051/764-132 044/570-750 035/461-087 033/552-960 021/460-653 021/630-622 040/660-728 01/6219-454 031/651-037 042/320-634 032/363-253 01/2791-575 032/414-482 023/244-160 01/3466-777 01/2003-485 01/3096-567 01/3886-135 01/3310-763

AK06  
AK06  
Advertisement