Page 1

0EUGEOT

!CCESSOIRES"ERLINE 37 #OUPÏ


5WNØGMEERAFGESTEMDOPUWWENSEN (OEMAAKTUUWEXTRAAANTREKKELIJK COMFORTABEL HIGH TECHENFUNCTIONEEL (EELEENVOUDIGMAAKUWKEUZEUITDEVOLGENDEACCESSOIRES

%XTERIEUR

,ICHTMETALENVELGEN "37#OUPÏ ,ICHTMETALENVELGENNEMENINHETACCESSOIRE ASSORTIMENTVAN0EUGEOTEENSPECIALEPLAATSIN $EVELGENZIJNUITVOERIGGETESTENVOLDOENAANDE HOOGSTEKWALITEITS ENVEILIGHEIDSEISEN

,ICHTMETALENVELG(ORTAZvENv "37

3PATSIERSTUKKEN "37#OUPÏ 3PECIAALAANBEVOLENOMUWENDEOVERIGEWEGGEBRUIKERSTEBESCHERMEN$ESPATSIERSTUKKENVØØREN ACHTERVOORKOMENOPSPATTENDEMODDERENSTEENSLAG:EZIJNONTWORPENDOORHET STYLISTENTEAMENSLUI TENDANOOKPERFECTAANOPDELIJNVANDEAUTO$ESPATSIERSTUKKENKUNNENINDEKLEURVANDEAUTOWORDEN GESPOTENENZIJNEENVOUDIGTEMONTEREN

,ICHTMETALENVELG.INETEENv #OUPÏ


3PORTUITLAAT #OUPÏ 'EEFUW6#OUPÏEENNOGSPORTIEVERUITERLIJKMET DEZESPORTUITLAATNIETMOGELIJKINCOMBINATIEMET EENTREKHAAK 

!CHTERKLEPSPOILER #OUPÏ

!CHTERKLEPSPOILER "37 0ORTIERWINDSCHERMEN "37 %ENIDEAALACCESSOIRE DATZOWELUWEIGENCOMFORTALSDATVANUWPASSAGIERVERHOOGT-AAKTHETUMOGELIJKOM ZONDERHINDERLIJKWINDGERUISMETHALFGEOPENDERAMENTERIJDEN%ENVOUDIGAANTEBRENGEN

$EZESPECIAALVOORDEONTWORPENSPOILERS SLUITENAANOPDEKARAKTERISTIEKELIJNENVANDE ENVERSTERKENGELIJKTIJDIGHETDYNAMISCHEKARAKTER

)NTERIEUR

:ONGORDIJNVOORDEACHTERRUIT " $ITROLGORDIJNPASTPERFECTBIJHETINTERIEURVANDE (ETHOUDTZONNESCHIJNTEGENENVOORKOMT @SNACHTSVERBLINDINGDOORACHTEROPKOMENDVERKEER

3ETZONGORDIJNENVOORDEACHTERZIJRUITEN "37 5KUNTDEACHTERZIJRUITENVANUWVOLLEDIGVER DUISTERENMETDEZESETZONGORDIJNEN:EZIJNSNEL AANTEBRENGENENTEVERWIJDEREN ZONDEREXTRA VOORZIENINGEN

$ORPEL INSTAPLIJSTEN "37 $EZEDORPEL INSTAPLIJSTENVANGEBORSTELDROESTVRIJSTAAL SLUITENPERFECTAANOPDELIJNENVANUW $EGROTEBESTENDIGHEIDTEGENVUILENKRASSENSTAAT BORGVOOREENLANGELEVENSDUUR3NELLEENEENVOUDIGE MONTAGE


$UOTONELEDEREN SPAAKSSTUURWIEL "37 'EHEELINGRIJSENZWARTLEERUITGEVOERD SPAAKS STUURWIEL:EERFRAAIGESTIKTENUITERAARDBIEDTDIT STUURUEENEXCELLENTEGRIP

3TOELHOEZEN "37 3TOELHOES4ITANE "37 +IESDESTYLINGDIEBIJUPASTENLAATHETINTERIEURVANUWUWPERSOONLIJKHEIDWEERSPIEGELEN $EEXCLUSIEFVOORDEONTWIKKELDEHOEZENVOORSTOELENENHOOFDSTEUNENCOMBINERENHETNUTTIGE METHETAANGENAME$ESTOFFENZIJNUITVOERIGGETESTOPSLIJTAGE VERKLEURINGENVLEKVORMINGENSLUITEN PERFECTAANOPDEORIGINELEBEKLEDING

3TOELHOES!RTHUS "

-ATTENSET#LASSIC "37

3TOELHOES3TOCKHOLM "

3TOELHOES&USION "

-ATTENSET&IRST "37#OUPÏ

3TOELHOES9OANISGRIJS OFBEIGE "37

-ATTENSET4CHIN "37

5ITNEEMBAREKOFFERBAK "37#OUPÏ $EDONKERGRIJZEKOFFERBODEMMET0EUGEOT LOGOEN ANTISLIPLAAGKANZONDERBEVESTIGINGWORDENAANGE BRACHT ZONDERHETGEBRUIKVANDEEVENTUELEINDE KOFFERBAKGEPLAATSTECD WISSELAARTEBELEMMEREN 7ATERVAST MAKKELIJKTEREINIGENMETEENNATTESPONS ENEENVOUDIGUITNEEMBAAR

2UBBERENMATTENSET "37

$EMATTENSETSVØØRENACHTER ZIJNVERKRIJGBAARINVERSCHILLENDEUITVOERINGEN ALLEMAALVOORZIENVANHET LOGOOPDEBESTUURDERSMAT /OKVOORDEBAGAGERUIMTEZIJNERMATTENBESCHIKBAAR


2EIZENENVRIJETIJD

$AKKOFFERS "37 !ÑRODYNAMISCHEDAKKOFFER METGROOTVOLUMEEN HOGESTABILITEIT$ANKZIJDEGASVERENISDEKOFFER MOEITELOOSTESLUITENENTEOPENEN$EKOFFERIS TEVENSAFSLUITBAAR

!LLESDRAGERSMETSNELBEVESTIGING "37 $EZEALLESDRAGERSWORDENGEPLAATSTINDESPECIAALDAARVOORAANGEBRACHTEVERZONKENBEVESTIGINGSPLAATSENOP DEDAKRAND3PANSLEUTELSZIJNOVERBODIGMETEENINDEVOETVANDEDRAGERGEÕNTEGREERDHENDELTJEKUNTUZEEEN VOUDIGVASTZETTENENLOSMAKEN$EVORMGEVINGISVOLLEDIGINHARMONIEMETDELIJNENVANDEAUTOENDEAFSLUITBARE BESCHERMKAPPENVOORKOMENDIEFSTAL:EZIJNGETESTINDEWINDTUNNELENOPDUURZAAMHEIDINREÑLERIJOMSTANDIGHEDEN $E"ERLINEHEEFTEENDRAAGVERMOGENVANKGENDE37EENDRAAGVERMOGENVANKG"EIDEVOLDOENAANDE %UROPESENORM@CITYCRASHTESTENZIJN4Ä6GECERTIFICEERD4 ENSLOTTE OMAANALUWWENSENTEKUNNENVOLDOEN ZIJNDE DRAGERSVOORZIENVANEENSPECIALE4 SLEUFZODATDAKKOFFER FIETSDRAGERENSKIDRAGERSEENVOUDIGTEBEVESTIGENZIJN

&IETSDRAGERS "37 (ANDIGEDRAGERSWAARBIJDEFIETSMET@HETZADELNAAR BOVENOPEENALUMINIUMRAILMETVERSTELBAREVELG KLEMMENINEENFRAMEKLEMWORDTGEPLAATST$E FRAMEKLEMVANGEANODISEERDALUMINIUMISVOORZIEN VANEENAUTOMATISCHEVERGRENDELING

3KISNOWBOARDDAKDRAGERS "37 $EAFSLUITBARESKIDRAGERSZIJNSPECIAALVOORGEBRUIKOP DE ALLESDRAGERSENZIJNEENVOUDIGINHETGEBRUIK 'ESCHIKTVOORHETVERVOERENVANOFPAARSKISOF PAARSKISENSNOWBOARDS

"AGAGENET "37#OUPÏ (ETBAGAGENETVOORKOMTRONDSLINGERENDEBAGAGEENBEDEKTDEINHOUDVANDEHELEKOFFERBAK %ENVOUDIGTEBEVESTIGENOFTEVERWIJDERENMETBEHULPVANDESPECIAALAANGEBRACHTEHAKEN

4REKHAAK "37#OUPÏ 6OORUWISEENTREKHAAKMETZWANENHALSVERKRIJG BAARINZOWELVASTEUITVOERINGALSÏÏNWAARVANDEKOGEL ZONDERGEREEDSCHAPAFNEEMBAARIS$EZEBETROUWBARE KWALITEITSPRODUCTENHEBBENTALVANPROEVENDOORSTAAN OMAANHETSTRENGEEISENPAKKETTEKUNNENVOLDOEN :EDIENENVOLGENS0EUGEOT VOORSCHRIFTENENSPECIFI CATIESGEMONTEERDTEWORDEN


4ECHNOLOGIE

4ELEFOONCONSOLE "37#OUPÏ $ETELEFOONCONSOLEISPERFECTGEÕNTEGREERDINDECEN TRALECONSOLE$EKLEURENSTRUCTUURERVANZIJNVOLLEDIG AFGESTEMDOPHETDASHBOARD/PDEZECONSOLEKANDE HOUDERVANUWMOBIELETELEFOONBEVESTIGDWORDEN

I0OD-0INTERFACE "37#OUPÏ 'ENIETVANUWFAVORIETEMUZIEKBESTANDENVIA-0 OFI0ODRECHTSTREEKSUITDESPEAKERSVANUWAUTO 5WSERVICEPUNTINFORMEERTUGRAAGOVERDE MOGELIJKHEDEN

)NBRAAKBEVEILIGING "37#OUPÏ 3PECIAALVOORDEONTWIKKELDINBRAAKBEVEILIGING OMTEVOORKOMENDATONBEVOEGDENUWPORTIEREN KOFFERBAKOFMOTORKAPONGEWENSTOPENEN$EKNIP PERLICHTENMAKENHETIN ENUITSCHAKELENZICHTBAAR

"LUETOOTHšCARKIT "37#OUPÏ (ANDSFREE"LUETOOTHšCARKIT TECOMBINERENMET DEAFFABRIEKINGEBOUWDEAUTORADIO6RAAGUW SERVICEPUNTNAARDEMOGELIJKHEDEN

0ARKEERHULP "37 %ENHANDIGEHULPBIJHETINPARKERENENACHTERUITRIJDEN


%NMEERVOORUW

%("/ ETUI GEVARENDRIEHOEKENFLUORESCEREND VEILIGHEIDSVEST "37#OUPÏ (ET%("/ ETUI DEGEVARENDRIEHOEKENHETFLUORES CERENDEVEILIGHEIDSVESTZIJNONMISBAREACCESSOIRESALS UMETDEAUTOOPPADGAAT

+INDERZITJES "37#OUPÏ .AASTDEKINDERZITJESMETHET)SOFIX SYSTEEM HEEFT 0EUGEOTOOKANDEREZITJES!LLESTOELTJESVOLDOEN AANDE%UROPESEVEILIGHEIDSNORMENENBIEDEN OPTIMALEBESCHERMINGAANUWKLEINEPASSAGIER VANPASGEBORENTOTKG

3NEEUWKETTINGEN "37#OUPÏ 7ANNEERUOPWINTERSPORTVAKANTIEGAAT ISEENSET SNEEUWKETTINGENONMISBAAR5KUNTDEZEKRUISKET TINGENEENVOUDIGAANBRENGENZONDERDATUUWAUTO HOEFTTEVERPLAATSEN$ESETWORDTGELEVERDINEEN HANDIGEOPBERGBOX

4HERMOMODULE "37#OUPÏ 4EMPERATUURREGELBAARVAN ª#TOT ª# 5KUNTMAXIMAALLITERFLESSENOPTEMPERATUURHOUDENWARMOFKOUD INDEZETHERMOMODULE

!NTI DIEFSTALBOUTEN "37#OUPÏ $EZEBOUTENVERHINDERENONGEWENSTEDEMONTAGE VANUWLICHTMETALENVELGEN


0EUGEOT3ERVICEVAKKUNDIG VERTROUWD 0EUGEOT BESCHIKT OVER EEN WERELDWIJD HOOGGEKWALIFICEERD SERVICENETWERK %LK SERVICEPUNT BESCHIKT OVER DE HOOGWAAR DIGEAPPARATUURENKENNISOMUW0EUGEOTSNELENDOELTREFFEND TEONDERHOUDENOFTEREPAREREN:EWERKENVOLGENSDEZELFDE 0EUGEOT NORMEN EN HANTEREN DAARBIJ REDELIJKE TARIEVEN EEN PRETTIGGEVOELBIJDESTEEDSMEERVERVAGENDE%UROPESEGRENZEN

/NDERDELENENACCESSOIRES 0EUGEOT STELT AAN ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DEZELFDE HOGE KWALITEITSEISENALSAANDEDOORHAARGEPRODUCEERDEAUTOS:E WORDENDANOOKZONDERUITZONDERINGAANZWAREBEPROEVINGEN ONDERWORPEN ALVORENS ZE GOEDGEKEURD WORDEN (ERKENBAAR AANDESPECIALEVERPAKKINGENGOEDVOOREENVOLJAAR0EUGEOT GARANTIE ZOWEL OP MATERIALEN ALS ARBEIDSLOON NATUURLIJK NIET BIJNORMALESLIJTAGE 

3NELLESERVICEALSHETOMONDERDELENDISTRIBUTIEGAAT $E MEESTE ONDERDELEN ZIJN OP VOORRAAD %N MOCHT IETS TOE VALLIG EENS NIET IN HUIS ZIJN DAN IS HET MET HET GEAUTOMATI SEERDE DISTRIBUTIESYSTEEM PRAKTISCH ALTIJD BINNEN  UUR TER PLEKKE ,ANGE REPARATIEPERIODEN ZIJN HIERDOOR NAGENOEG UIT GESLOTEN EN VOOR DE TUSSENTIJD IS ER DESGEWENST VERVANGEND VERVOERMOGELIJK

0EUGEOT/NDERHOUDSSYSTEEM 0EUGEOT HEEFT EEN HELDER EN VOORDELIG ONDERHOUDSSYSTEEM %EN 0EUGEOT ONDERHOUDSBEURT OMVAT DE JUISTE CONTROLE PUNTENENAFHANKELIJKVANTIJDENOFKILOMETRAGEDEBENODIGDE VERVANGINGEN %R BESTAAN STANDAARD ADVIESTARIEVEN VOOR HET 0EUGEOTONDERHOUDSSYSTEEMENDEBIJKOMENDEVERVANGINGEN ZODATUVOORAFWEETWAARUAANTOEBENT

0EUGEOT!IRCO3ERVICE $EFABRIEKSCHRIJFTGEENSPECIFIEKPREVENTIEFAIRCO ONDERHOUD VOOR4OCHISHETZINVOLDEINSTALLATIEPERIODIEKOPEENGOEDE WERKINGTELATENCONTROLEREN/MOPTIMAALGEBRUIKTEMAKEN VANUWAIRCO INSTALLATIEHEEFT0EUGEOTDRIEVERSCHILLENDECON TROLESONTWIKKELD METLANDELIJKGELDENDEADVIESPRIJZEN

0EUGEOT!SSISTANCE 4IJDENSDECONTRACTUELEGARANTIETERMIJNKUNTUINHEEL%UROPA REKENEN OP DE GRATIS HULP VAN 0EUGEOT!SSISTANCE BIJ TECH NISCHEPECHONDERWEGDAGENPERWEEK UURPERDAG6OOR BEDRIJFSAUTOS GEREGISTREERD IN .EDERLAND VANAF  APRIL  GELDTJAAR0EUGEOT!SSISTANCE

0EUGEOT%RKEND3CHADEHERSTEL +IES BIJ RUIT SCHADE AAN UW AUTO ALTIJD VOOR HET 0EUGEOT %RKEND 3CHADEBEDRIJF 5ITSLUITEND BEDRIJVEN DIE AAN DE CRITE RIA VAN 0EUGEOT .EDERLAND .6 VOLDOEN EN ZICH DAAR OOK CONTRACTUEEL AAN ONDERWORPEN HEBBEN MOGEN HET PREDIKAAT 0EUGEOT%RKEND3CHADEHERSTELVOEREN$ECONTRACTUELEGARANTIE METINBEGRIPVANDECARROSSERIEGARANTIE BLIJFTDANONVERMINDERD VANKRACHT

0EUGEOT-OBILITEIT3ERVICE !LS UW AUTO VOOR ONDERHOUD OF REPARATIE NAAR DE GARAGE MOET HOUDT0EUGEOTUGRAAGMOBIEL%LK0EUGEOTSERVICEPUNTIN .EDERLANDBIEDTUDAAROMEENUITGEBREIDE-OBILITEIT3ERVICE DIEPERFECTAANSLUITOPUWWENSEN

0EUGEOT0AKKETPRIJZEN 6OORUITLATEN REMMEN TREKHAKEN ALARMSYSTEMEN ACCUgS RUITEN WISSERSETSENDEMEESTEACCESSOIRESZIJNERCONCURRERENDEALL IN ADVIESPAKKETPRIJZEN DUSINCLUSIEFMATERIALEN MONTAGEEN"47

0EUGEOT:EKERHEIDSCONTRACT "INNENHETEERSTEJAARVANDETWEEJARIGECONTRACTUELEFABRIEKS GARANTIEKUNTUHET0EUGEOT:EKERHEIDSCONTRACTAFSLUITENNAAR KEUZE   OF  JAAR EXTRA ZEKERHEID MITS DE AUTO NIET MEER DAN  KM HEEFT GEREDEN (IERMEE BENT U GEDEKT TEGEN NAGENOEG ALLE BUITENGEWONE REPARATIEKOSTEN DIE NIET ONDER NORMALESLIJTAGEVALLEN

)NFORMATIE +IJKVOORMEERINFORMATIEOVER0EUGEOTENHAARDIENSTVERLENING OPWWWPEUGEOTNL/FBELGRATIS

n0%5'%/4

$EINFORMATIEENILLUSTRATIESDIEINDEZEFOLDERVOORKOMENZIJNGEBASEERDOPDETECHNISCHEKARAKTERISTIEKENZOALSDIEWARENOPHETMOMENTVANDRUKKENVANDITDOCUMENT 0EUGEOT.EDERLANDBEHOUDTZICHHETRECHTVOORZONDERNADEREKENNISGEVINGWIJZIGINGENINUITVOERINGENAANTEBRENGEN $EZEFOLDERBEVATINFORMATIEMETEENALGEMEEN KARAKTERENISINGEENENKELOPZICHTEENCONTRACTUEELDOCUMENT6OORDEMEESTACTUELEINFORMATIEENEVENTUELEAANVULLINGENKUNTUCONTACTOPNEMENMETEENDAARTOE BEVOEGDLIDVANDE0EUGEOT6ERKOOP 3ERVICEORGANISATIEIN.EDERLAND $EKLEURENENUITVOERINGENVANDEINDEZEFOLDERAFGEBEELDEAUTOSENACCESSOIRESKUNNENAFWIJKEN VANDEWERKELIJKHEID.IETSUITDEZEFOLDERMAGWORDENGEREPRODUCEERD INWELKEVORMDANOOK ZONDERTOESTEMMINGVAN!UTOMOBILES0EUGEOTENOF0EUGEOT.EDERLAND.6

5)4'!6%6!.0%5'%/4.%$%2,!.$.6!3!##

!LLEENALIN%UROPAMEERDAN SERVICEPUNTENTOTUWBESCHIKKING

2010 Peugeot 407 accessoires  

...

2010 Peugeot 407 accessoires  

...

Advertisement