Page 1

onthemove THE MAGAZINE OF THE AUTOGRILL COWORKERS

Tijd voor diversitijd "Geen vloek maar een zegen" Liefde met Kimbo Etiquette

Augustus ’12


Inhoudstafel p.4-5 Starbucks Gent

p.14-15 Diversiteit is …

p.26-27 Smakelijk!

Op wieltjes en rails in Gent

geen vloek maar een zegen. Interview met

De Indonesische keuken van Rika Matulessya

David Venter.

p.6-9 Hoe … … gaat Autogrill groep om met gelijke kansen en diversiteit?

p.9-10 A-Village Nog beter!

p.28 Vyaggio

p.10-11 Energie

wint FAB-award

- Autogrill België verhoogt energieproductiviteit - Energie onder de scanner

p.12-13 Koffie Autogrill deelt koffieliefde met Kimbo

p.17-19 Nieuw

Colofon Wat? On the move is het magazine voor

Wow-kamers Arlux, fameuze broodjes bij

alle personeelsleden van Autogrill België en

Tempus Fugit, nieuwe Starbucks store in

Nederland. We sturen het ook naar al wie

Gent Sint-Pieters en De Meern drie-in-een:

geïnteresseerd is in de activiteiten en mensen

Flavours, Burger King en Starbucks.

van ons bedrijf. Wie? Grafische vormgeving: Marie de Smet, Teksten en foto’s: Erik Dams,

p.20-22 Inspiratie

D&V Translation Agency, Verantwoordelijke

Kevin Strubbe over etiquette en

uitgever: Steven Govaerts, Autogrill België

omgangsvormen

en Nederland, Plantin & Moretuslei 1a, B-2018 Antwerpen Hoe? Gedrukt op 100%

p.22-23 Leeftijd Maria Delabie, senior consultant

gerecycleerd papier Een idee voor een artikel?

Mail

marie.de-smet@autogrill.net

Waar? Kijk ook op www.autogrill.be, www. autogrill.nl en www.vyaggio.com Volg ons

p.24-25 Tijd

op

voor diversitijd met Paul Meert

Aussi disponible en français.

facebook.


Beste collega,

edito door Mario Orinx

van iemand met een héél lange carrière.

Diversiteit is het centrale thema in dit nummer van On the move. Meestal spreekt men over

hebben we trouwens een schitterend voorbeeld

Ondertussen blijft Autogrill investeren en innoveren in

diversiteit als het om verschillende nationaliteiten gaat.

België en Nederland. We openden in het station Gent Sint-

Maar op de werkplek gaat het ook om gelijkheid tussen

Pieters het biercafé Tempus Fugit en een Starbucks store. In de

man en vrouw, de verschillende leeftijden van medewerkers,

herfst komt er ook een Starbucks in het station van Brugge.

samenwerken met andersvaliden, enzovoort. De eerste Starbucks store langs een autosnelweg in Europa Hoe scoort Autogrill op het vlak van diversiteit? Niet slecht.

is er nu in De Meern (Utrecht), waar we een geweldige

Toch kunnen we meer doen dan nu. Wil je enkele cijfers?

combinatie hebben met ons Flavours restaurant, een Burger

• Bij Autogrill België en Nederland werken 36 verschillende

King en het meeting centre. En er staat nog meer op stapel in

nationaliteiten.

Nederland: rond deze tijd opent in Meerkerk een Starbucks en

• In de Autogrill Groep zijn er 62% vrouwen en 38% mannen.

een AH to go, in Sevenum komt er een Domino’s Pizza en in

25 percent van onze Groep is jonger dan 30 jaar, 30 percent is

Zevenaar een nieuwe Burger King. Bovendien zijn en worden

tussen 30 en 40 jaar, nog eens 30 percent tussen 40 en 50 jaar

verschillende hotels gerenoveerd.

en tot slot is 15 percent ouder dan 50 jaar. Een belangrijke beslissing is ook om overal in Europa met We willen ons beleid in de toekomst nog meer afstemmen op

het Italiaanse koffiemerk Kimbo samen te werken. Het is

de verschillende doelgroepen. Want diversiteit maakt ons één.

uitstekende koffie en ik ga er nu een kopje van drinken. Op

Autogrill moet zich ook klaarstomen voor de algemene

een succesvolle zomer voor Autogrill België en Nederland!

globalisering. Meer en meer verschillende nationaliteiten van over de hele wereld zullen in Nederland en België leven

Met enthousiaste groeten,

en werken. En daar komt nog eens bij dat we allemaal een

Mario Orinx

langere loopbaan voor de boeg hebben. In dit nummer

General Manager Autogrill België en Nederland

03


Starbucks op wieltjes en rails in Gent Vijfduizend fietsen bij het station van Gent Sint-Pieters kregen op maandag 3 juli een zadelhoesje van Starbucks. Met zo’n hoesje kon je een gratis koffie drinken in de gloednieuwe store. Daarmee zit Starbucks stevig in het Gentse zadel, want Autogrill heeft nu een Starbucks op de Korenmarkt en één in het station Gent-Sint-Pieters. Het loopt in Gent niet alleen op wieltjes voor Starbucks. Ook op de rails is Starbucks sterk aanwezig: je kunt niet naast het tramstel kijken dat in de Starbucks-kleuren de stad doorkruist.

05


Hoe gaat Autogrill Groep om met diversiteit? Pieken! Als je bij Autogrill werkt, kun je erover meespreken. We hebben te maken met dagelijkse, wekelijkse en seizoensgebonden pieken. Want soms lijkt het erop dat onze klanten allemaal tegelijkertijd over de vloer komen. Om dat op te vangen, is er flexibiliteit en planning nodig. Maar hoe houden we dan werk en privé van de personeelsleden van Autogrill nog in evenwicht?

Door deeltijdse contracten aan te bieden, werkschema’s doordacht te plannen en speciale regelingen te treffen voor ouderschapsverlof. Of door rekening

"Autogrill is girl power." Autogrill Italië is een mooi voorbeeld van aandacht voor vrouwen in onze organisatie. Jonge moeders krijgen praktische steun van een ouderschapsmentor. Er zijn ook nauwe banden met crèches in de nabije omgeving van de Autogrill-vestigingen: de onderneming vergoedt ongeveer 50% van de maandelijkse kostprijs.

"De werknemers kunnen bepaalde huishoudelijke taken van op kantoor regelen"

te houden met de leeftijdscategorie: welke soort job en welke betrokkenheid bij het werk willen de ver-

De werknemers kunnen bovendien bepaalde huishou-

schillende generaties?

delijke taken van op kantoor regelen: zo zijn er dicht in de buurt een stomerij, schoenmaker en naaiatelier.

Maar de aandacht voor de levenskwaliteit van

Verder zijn er fiscale adviesdiensten voor het invullen

Autogrill-werknemers beperkt zich niet tot het

van de belastingaangifte en het doorzenden daarvan

schuiven met werkuren. Er wordt ook rekening

naar de bevoegde instantie; een onlinewinkel met

gehouden met alle elementen die bijdragen tot

rechtstreekse levering op de werkplek van producten

de levenskwaliteit en een goed evenwicht tussen

die tegen sterk verminderde prijzen worden aangebo-

werk en privéleven. Daarom heeft iedereen bij

den; speciale overeenkomsten met kredietinstellingen

Autogrill recht op medisch onderzoek, verzekerin-

voor leningen en lopende rekeningen; hulp bij de au-

gen en kortingen op aankopen in verkooppunten

toverzekering; aankoop van theatertickets tegen ver-

van de groep.

laagde prijzen en speciale prijsafspraken met zomerkampen in de omgeving van de kantoren.

"62% vrouwen!" cent van de personeelsleden in de Autogrill Groep

Verschillende culturen: werken aan integratie

zijn vrouwen. En 36 percent van alle personeelsleden

De culturele diversiteit van onze werknemers is een

heeft een deeltijds contract. In sommige culturen

grote troef. Zij weerspiegelt de wereld van onze klan-

steunt de organisatie van het gezin bijna volledig op

ten, producten en diensten. Daarom is het nodig

de vrouw. Zeker daar is het essentieel om deeltijdse

nieuwe collega's te aanvaarden, begeleiden en inte-

contracten aan te bieden.

greren binnen Autogrill.

Autogrill is girl power. Dat blijkt uit de cijfers: 62 per-


Elk bedrijf wil zijn mensen zo goed mogelijk behandelen en iedereen gelijke kansen geven. Afkomst, geslacht, geloofsovertuiging, leeftijd en fysieke kenmerken mogen geen rol spelen. Dat zijn nobele voornemens. Maar hoe gaat de Autogrill Groep in de praktijk om met diversiteit? We staken ons licht op in verschillende landen waar Autogrill actief is.

Culturele diversiteit stelt ons voor een uitdaging: we moeten een houding bevorderen die verschillen respecteert en gelijke kansen garandeert. In een groot aantal Europese landen ging Autogrill Groep de uitdaging aan om doelen voorop te stellen. Ze werden met succes gerealiseerd.

Diversiteit in de praktijk

Hoeveel kansen geeft Autogrill aan jonge mensen?

• In Spanje stippelde Autogrill het ‘Plan de Igual-

• 31% van de werknemers in Noord-Amerika en

dad’ (Plan voor Gelijkheid) uit, een beleid dat gelijke kansen voor alle werknemers promoot. Daarnaast

Australazië (Food & Beverage) situeert zich in de

leeftijdscategorie van 21-30 jaar

voerde Autogrill gerichte maatregelen in, zoals voor

• 31% van de werknemers in Europa (Food & Bever-

islamitische werknemers tijdens de ramadan, en de

age) situeert zich in de leeftijdscategorie van 31-40 jaar

mogelijkheid voor buitenlandse werknemers om een

• 32% van de werknemers in Travel Retail situeert zich in de leeftijdscategorie van 31-40 jaar

07


maand ononderbroken vakantie te nemen zodat zij

en versterken. Autogrill houdt zich aan de strengste

hun geboorteland kunnen bezoeken.

internationale normen en past onder alle omstandig-

• In België hebben de werknemers de mogelijkheid

heden de principes van haar Ethische Code toe. De

om, bovenop hun maand vakantie, een maand on-

Groep engageert zich om eventuele obstakels voor

betaald verlof te nemen om meer tijd met hun gezin

gelijke kansen tot een minimum te herleiden en ac-

te kunnen doorbrengen. Ook in België worden tijdens

tiviteiten te bevorderen die de diversiteit versterken.

de werkuren cursussen Nederlands voor anderstaligen georganiseerd: de lesgever volgt de werknemer

Geen kinderarbeid

tijdens het werk en leert hem de taal aan terwijl hij zijn

Overal ter wereld waar Autogrill actief is, mijdt de Groep

taken uitvoert.

gedwongen arbeid en kinderarbeid op grond van de

• In Amerika ontwikkelde HMSHost speciale kits om

belangrijkste internationale wetgeving, zoals het VN-ver-

gezondheids- en pensioenregelingen te illustreren in

drag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en de wet

verschillende talen.

ter bescherming van de Rechten van de Mens uit 1998.

• In Italië is een meertalige versie van de gids voor

praktisch integratie-instrument dat de nieuwkomer

Aandacht voor personen met een handicap

meteen welkom heet!

Weet je dat de wetgeving voor andersvaliden en

nieuw aangeworven buitenlanders verkrijgbaar. Een

Diversiteit als hefboom Diversiteit is een troef die we moeten beschermen

arbeid verschilt van land tot land? In Griekenland schrijft de wet voor dat 8% van het tewerkgestelde personeel in bedrijven tot een zogenaamd ‘bijzon-


der’ statuut moet behoren; in Frankrijk bedraagt dat

Tot slot: Autogrill promoot ook concrete maatregelen

percentage 6%; in Spanje is het 2%.

voor andersvaliden. We maken de toegang voor andersvaliden tot onze vestigingen zo comfortabel mo-

In Italië geeft Autogrill momenteel werk aan 464 per-

gelijk. Want iedereen is welkom!

sonen met een handicap en mensen die onder de

-------------------------------------------------------------------------

zogenaamde ‘beschermde’ statuten vallen. Daar-

Hoe gaat Autogrill Groep om met diversiteit?

naast sloot men er veertig overeenkomsten met verenigingen zonder winstoogmerk die andersvaliden tewerkstellen. Alle personeelsleden van Autogrill Italië kregen een memo die wees op de aandacht die andersvalide klanten verdienen.

A-Village onder de loep In het vorige nummer van On the move stelden we A-Village voor, het onlineplatform van Autogrill om de ‘lerende organisatie’ te bevorderen. We hebben nu een eerste evaluatie gedaan bij de gebruikers van A-Village. Wat vinden ze van de layout? Is A-Village gebruiksvriendelijk? Wat is hun mening over de inhoud? En hebben ze suggesties om het nog beter te maken?

Iedereen is het erover eens: het idee is super. Toch kan het technisch nog wat beter. Bijvoorbeeld voor de gebruiksvriendelijkheid van de aanraakschermen in vestigingen, maar ook voor een meer dynamische lay-out. En het is niet gemakkelijk om nieuwe berichten op A-Village te zetten. Daar wordt aan gesleuteld!

09


Energie onder de scanner Over de mogelijkheid om zaken te leren is men tevre-

Duurzaam omgaan met energie? Dat wil Autogrill

den: de animaties worden zelfs heel leuk gevonden.

doen. Maar hoe weet je waar je kunt besparen? Door

Van onze hoofdkantoormedewerkers in Antwerpen

te meten waar er te veel energie verbruikt wordt.

is er minder feedback omdat er nog weinig onder-

Daarom deed Autogrill in België een beroep op neu-

werpen op A-Village staan die specifiek voor hen be-

trale energieauditors van gas- en elektriciteitsleveran-

stemd zijn.

cier Electrabel.

Werk aan de winkel dus om stilaan een verbeterde

Sterke en zwakke punten

versie van A-Village uit de grond te stampen. Eerst

Wat controleert zo’n energieauditor? Paolo Scaduto,

zullen we nog met een aantal gebruikers van het

Facility Manager van Autogrill België, licht toe: “De

platform concrete verbeteringen bespreken. Zodra

auditor controleert elk aspect van energie: verlich-

er nieuws is, brengen we je op de hoogte!

ting, koeling, hoogspanning, verwarming, airconditio-

Troeven A-Village In het kader van diversiteit heeft A-Village vier troeven: • je krijgt altijd toegang tot A-Village in de vestiging waar je werkt

ning, enzovoort. Hij maakt een energiescan en duidt de sterke punten en de gebreken aan.”

Tienduizenden euro besparingen

• A-Village is er in verschillende talen

De energieauditor van Electrabel stapte binnen bij

• jong of oud, je wordt altijd begeleid bij het gebruik

Carestel Groot-Bijgaarden en in de AC Restaurants

van de tool • A-Village is beschikbaar wanneer het je uitkomt, op het werk of thuis

van Arlon, Wanlin en Waver. Op Brussels Airport bezocht hij Brussels Plaza, Milestone, Flying Tigers en Wing Tips.

-----------------------------------------------------------------------------

Hoe gaat het nu verder?

A-Village onder de loep

Paolo Scaduto: “Binnenkort krijgen we de resultaten en een rapport met foto’s en een lijst van actiepunten. Daarmee gaan we aan de slag. Als we dat doen, zou het Autogrill enkele tienduizenden euro besparingen per jaar kunnen opleveren. En natuurlijk past dit beleid volledig in de wil van Autogrill om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.” Hoe Autogrill België de energieverspillers concreet aanpakt, dat lees je in een volgend nummer van On the move. ----------------------------------------------------------------------------Energie onder de scanner


Autogrill België verhoogt energieproductiviteit Sinds begin 2012 zijn we bij Autogrill België gestart de energieproductiviteit te meten. Deze actie kadert in het A-Future programma van de Autogrill Groep, die de kosten voor energie beter onder controle wil houden. Enerzijds wil Autogrill zijn ecologische voetafdruk verminderen, anderzijds draagt dit doel er ook toe bij de financiële resultaten te verbeteren.

Onze vestigingen kenden in de periode tussen janu-

energierekening, aangepast aan de evolutie van

ari en mei 2012 een daling van de nettoverkoop met

onze verkoop. Alvast een gunstige evolutie!

-2,8 percent in alle kanalen. We zijn er in geslaagd om in die periode in dezelfde vestigingen het ener-

Zijn er nog aandachtspunten? Ja, hoor. In de periode

gieverbruik met -5,3 percent te doen dalen.

januari-mei 2012 is het waterverbruik gestegen met

Dat energieverbruik wordt berekend aan de hand

1,6 percent terwijl de verkoop daalde. Resultaat: de

van drie elementen: elektriciteit (KwH), gas (m³) en

water-productiviteit daalde met -4,3 percent. En ei-

stookolie (liter).

genlijk is het de bedoeling dat de waterproductiviteit

De energieproductiviteit is de verhouding tussen de

stijgt … Er is dus nog werk aan de winkel.

nettoverkoop en het energieverbruik. Deze indicator

----------------------------------------------------------------------------

is gestegen met 2,7 percent in de periode januari-mei

Autogrill België verhoogt energieproductiviteit

2012 als we vergelijken met dezelfde periode in 2011. We gaan dus met z’n allen efficiënter om met de

11


Autogrill deelt koffieliefde met Kimbo Autogrill heeft ervoor gekozen om voortaan in alle uitbatingen in Europa koffie van Kimbo aan te bieden. Waarom koos Autogrill voor dit koffiemerk uit de Italiaanse stad Napels?

De baai van Napels, een plaats waar men de fijnzinnigheid van een perfect gezet kopje koffie weet te appreciëren.

Is de kwaliteit van de koffie goed? Smaakt hij lekker?

leren kennen en een basistraining te volgen. Dankzij

En vertelt de producent met passie over zijn koffie?

Kimbo zal de koffieomzet bij Autogrill stijgen, omdat

Die vragen stelde een testpanel van Autogrill zich bij

we voortaan een breed aanbod speciale en sei-

de selectie van een nieuwe koffiepartner. De voor-

zoenskoffies kunnen aanbieden.

keur ging naar koffie van Kimbo. Dat merk vindt zijn oorsprong in een kleine koffiebranderij meer dan vijf-

Wat dacht je bijvoorbeeld van een vanille iced latte

tig jaar geleden in Napels, wereldhoofdstad van de

of een iced coffee longo? Bovendien komen er van-

espresso. De naam van het bedrijfje was ‘Cafe do

af september vijf formaten paper cups waarop een

Brasil’, en het verkocht twee merken: Kimbo en Kosé.

QR-code gedrukt staat. Zo’n code geeft onze klan-

Respect voor traditie Waarom is de liefde van koffiedrinkers voor Kimbo zo groot? Het geheim van Kimbo ligt in zijn aroma,

ten toegang tot kortingscoupons op Vyaggio. Maar eerst de koffie van Kimbo zelf. Proef er aandachtig van. En geniet van het Italiaanse karakter.

niet te vergelijken met wat dan ook. En in het respect

Cafe do Brasil

voor de Napolitaanse traditie, de wil om de beste

De Portugezen importeerden in 1727 de koffieplant in

bonen te selecteren én de lekkerste koffie ter wereld

Brazilië. Sinds 1810 groeide de teelt van koffieplanten

te maken. Dat proef je.

enorm en in 1826 exporteerde Brazilië al 20 % van de

Koffieambassadeurs

wereldproductie. In 1889 bedroeg die export 40 % en daardoor werd Brazilië de grootste koffieproducent.

Om Kimbo bij Autogrill te introduceren, zijn er voor elk

Vandaag is Brazilië nog altijd goed voor een derde

land koffieambassadeurs aangeduid. Zij trokken voor

van de wereldproductie. Zo zie je meteen ook waar

twee dagen naar Napels om de koffie van Kimbo te

de naam ‘Cafe do Brasil’ vandaan komt.

Cafe do Brasil: hier is het voor Kimbo allemaal begonnen.


Een superbarista van Kimbo aan het werk: elke boon telt!

Koffie in acht etappes

branders. Hun kennis van de koffiewereld is nodig om

Misschien lees je dit artikel terwijl je een kopje koffie

de koffiebranders constant koffie van hoogstaande

drinkt. Hoe komt die koffie in dat kopje? Er zijn acht

kwaliteit te leveren.

etappes.

Koffiebranders Ze branden de koffie tot een afge-

Telers De koffieboeren telen de koffie in plantages, meestal kleine boerderijen op het platteland. Ophalers Zij halen de koffie op bij de kleine koffieboeren en verkopen die aan verwerkers of verdelers. Verwerkers Ze verwerken en behandelen de koffiebonen. Dit kunnen gespecialiseerde bedrijven zijn,

werkt product dat daarna in een aantrekkelijke verpakking op de markt wordt gebracht. Verkoopkanalen In deze categorie zit iedereen die koffie verkoopt: winkels, restaurants, koffiebars … en dus ook Autogrill.

individuele boeren of coöperatieve boerenorganisa-

Twee belangrijke koffiesoorten

ties die de nodige machines hebben.

Er bestaan zo’n 90 koffiesoorten, maar vanuit econo-

Overheidsorganisaties In landen waar de koffiehan-

misch oogpunt zijn er twee belangrijk:

del door de overheid gecontroleerd wordt, kopen

• Coffea arabica: ontstaan in Oost-Afrika (Ethiopië,

deze organisaties koffie van verwerkers, om de koffie daarna openbaar te verkopen.

Soedan, Kenia) is de oudste soort. • Coffea canephora (ook wel Coffea robusta ge-

Exporteurs Kopen de koffie van de overheidsorga-

noemd ) komt uit West-Afrika (Oeganda, Congo,

nisaties of de verwerkers om ze daarna te verkopen

Golf van Guinee) en is het meest verspreid.

aan hun verdelers. Hun kennis is nodig om de kwaliteit van de geëxporteerde koffie te garanderen. Verdelers en handelaars Ze bevoorraden de koffie-

Autogrill deelt koffieliefde met Kimbo.

13


“Diversiteit is geen vloek maar een zegen” Interview met David Venter:

David Venter werkte in Zuid-Afrika tien jaar samen met Nelson Mandela als directeur-generaal van de overheidscommunicatiedienst. Vandaag heeft hij een eigen bedrijf, gespecialiseerd in opleidingen over onderhandelingstechnieken en conflictbeheer, en is hij professor aan de Vlerick Management School in België, Rusland en China. Bovendien vindt hij dat Autogrill overal ter wereld lekker eten en drinken serveert. Ook hij nam tijd voor een gesprek over diversiteit.

Autogrill heeft voor België en Nederland één orga-

pakt, is diversiteit geen vloek maar een zegen.”

nisatie. Toch verschillen beide landen sterk, bijvoorbeeld in het karakter van mensen en in de eetcultuur.

Betekent het dat we ons aanbod ook moeten aan-

Is dat nu een voordeel of een nadeel voor ons?

passen aan de lokale markt?

David Venter: “Mensen hebben lang gedacht dat

David Venter: “Als de wereld overal hetzelfde was,

de wereld uit grote culturele gehelen bestaat. Ze

dan zouden mensen niet meer willen reizen. Daarom

vergeleken bijvoorbeeld een Engelsman met een

betreur ik de evolutie van Beijing. Van de oude, pitto-

Aziaat. Maar dat is geen adequate manier om di-

reske Chinese stad is er niet veel overgebleven. Jam-

versiteit te bekijken. In België alleen al heb je twee

mer, want mensen willen niet naar New York gaan kij-

heel verschillende culturen: de Vlaamse en de Frans-

ken in Beijing. Ze willen China zien, de lokale keuken

talige. Maar daar stopt het niet: in Vlaanderen is

en de lokale cultuur.

iemand uit Antwerpen heel anders dan iemand uit Gent. En dat geldt voor elk gebied. De wereld is en

In tijden van crisis zien mensen in diversiteit meer ver-

wordt geen smeltkroes met het Engels als hoofdtaal.

lies dan winst. Ze worden protectionistisch en gaan

Mensen houden sterk aan hun identiteit en nationa-

de cultuur van anderen negeren. Het is beter wél te

liteit. Ze zijn daar trots op. Een voorbeeld? Toen de

proberen. Dat doe ik als ik in China cursus geef. Ik leer

Europese Unie een belangrijke grensoverschrijdende

enkele Chinese woorden en verras daar mijn studen-

wetswijziging moest stemmen, waren het Nederland

ten mee. En ik eet wat ze mij voorschotelen: alles wat

en Frankrijk die tegen waren omdat ze sterk op hun

kruipt en vliegt en niet op een vliegtuig lijkt! Vroeger

onafhankelijkheid stonden. Twee landen in het mid-

zei men: “Als je in Rome bent, doe zoals de Romei-

den van de Europese Unie!

nen.” Wel, dat slaat altijd aan, of ik nu in China of in Rusland ben. En dat geldt ook voor bedrijven. Weet

Diversiteit draagt veel kracht in zich als je het positief

je dat Starbucks zich in China aanpast aan de lokale

benadert. In Zuid-Afrika hebben we liefst elf verschil-

markt? Heel slim is dat!”

lende officiële talen. Mensen zijn trots om Zoeloe, Xhosa of Sotho te spreken. Ze geven allemaal een

Is het ook van belang om het aanbod van Autogrill

unieke culturele kracht aan het nationale plaatje.

af te stemmen op de verschillende leeftijdsgroepen?

Desmond Tutu spreekt terecht over een ‘regenboog-

David Venter: “Er is nu een grote groep van ‘gepen-

natie’. We zijn een ‘unie in één’. Als je het zo aan-

sioneerde’ mensen, een uiterst belangrijke markt. Ze


David Venter en Nelson Mandela “Ik ben tien jaar verantwoordelijk geweest voor het

Na vijf jaar gaf Nelson Mandela zijn functie als presi-

communicatiebeleid onder Nelson Mandela. Toen hij

dent uit handen. “Waarom doet u dat toch?” vroeg

uit de gevangenis kwam, dacht men dat hij wraak

iedereen hem. Zijn antwoord was duidelijk: “Mijn func-

ging nemen. Ik zat op het podium toen hij zijn eerste

tie bestond erin mensen met elkaar te verzoenen en

toespraak gaf. Hij zei: “Nooit zal nog iemand in staat

de wonden van het verleden te helen. Ik was een

zijn te discrimineren in Zuid-Afrika. Ons land is van ie-

people manager. Maar nu hebben jullie een échte

dereen. Het moet een kader zijn van samenhorigheid

manager nodig. En in die functie ben ik nutteloos.”

en niet van apartheid.”

15


willen genieten van wat hun loopbaan heeft opge-

David Venter: “Natuurlijk. Waarom bijvoorbeeld niet

bracht. Daarom is het nodig ze op de juiste manier

menu’s in het Chinees? China is dé economische

aan te spreken. Maar dat moet je ook met andere

wereldmacht van het ogenblik en als gevolg daar-

leeftijdsgroepen doen. Neem nu de ‘millennials’,

van reizen de Chinezen de wereld rond. Bij Quatar

de mensen die rond de eeuwwisseling geboren zijn.

Airlines hebben ze goed begrepen dat ze de taal

Ze hebben een andere benadering van het leven.

van hun klanten moeten spreken: ze communiceren

Voor hen zal het evenwicht tussen leven en werk van

in het vliegtuig niet alleen in het Arabisch, maar ook

groot belang zijn. Ze zijn kieskeurig als het om eten

in het Engels en zelfs in het Nederlands. Bovendien

gaat. En ze geven voorrang aan langdurige relaties:

bestuderen ze hoe de namen van de passagiers

ze zullen zelfs trouwen en kinderen krijgen, stel je dat

correct uitgesproken worden. Als ik dan mijn eigen

voor. Hou er rekening mee!”

naam hoor, voel ik me enorm gewaardeerd.”

Hoe ver kunnen en moeten we gaan in onze aandacht voor diversiteit? David Venter: “Als we naar het Midden-Oosten trek-

Ubuntu

ken om onderhandelingen te begeleiden, dan vraag

“In Zuid-Afrika hebben we een filosofie met de naam

ik mijn vrouwelijke collega’s om met respect voor de

‘ubuntu’. Het betekent: een persoon is een persoon

lokale cultuur te werken. Dat betekent: kleding die zo

door een andere persoon. Met andere woorden: je

weinig mogelijk bloot toont, onopvallend gedrag in

wordt meer mens door om te gaan met mensen.

openbare ruimten en aandacht voor de hiërarchie.

Laten we verschillen erkennen en ondersteunen. Ik

Dat respect laat ik ook zien als moslims naar hier ko-

ken maar één land met één etnische groep en dat is

men: ik ga met hen eten in restaurants waar gerech-

Botswana. Dat is pas vervelend!”

ten op het menu staan die in overeenstemming zijn met hun godsdienst. Waarom ik zo ver ga? Omdat ik dat respect dubbel en dik terugkrijg. Ook voor bedrijven is dat zo: een halal-gerecht op het menu zetten is een moeite van enkele woorden, maar het beantwoordt aan ‘de wet van houden van’: we houden van mensen die van ons houden. Oké, sommige godsdiensten en culturen hebben misschien in onze ogen rare voorschriften, maar we moeten niet zeggen wat zij moeten doen.”

Is het een goed idee om bij Autogrill menu’s ook in minder voor de hand liggende talen aan te bieden?

"Diversiteit is geen vloek maar een zegen”


De fameuze broodjes

Alle wegen leiden

Best Western Hotel Arlux:

van Tempus Fugit

naar De Meern

superieure ‘wow-kamers’

Nieuw

De fameuze broodjes van Tempus Fugit Je kunt er je ochtendkrant lezen bij een dampende espresso. Je kunt er kiezen uit vijf bieren van het vat, een breed gamma Leffe en andere abdijbieren. Je kunt er een lekkere maaltijd eten. Maar écht smullen doe je van de fameuze broodjes van Tempus Fugit: met gehakt, Gandaham of ander beleg. En vaak geaccentueerd met Tierenteyn, de smaakvolle en pittige Gentse mosterd.

17


Best Western Hotel Arlux: superieure ‘wow-kamers’ Best Western Hotel Arlux heeft een enorme facelift ondergaan. Het restaurant ‘Le Jardin du Luxembourg’ én de bar zijn vernieuwd. Maar vooral zijn de kamers op één verdieping omgetoverd tot ‘superior’ verblijven. Onze klanten worden er echt verwend: luxebed, badkamer met regendouche, Nespressokoffieapparaat, super relaxfauteuil, gratis wifi, enzovoort. Hiermee is Best Western Hotel Arlux meer dan ooit hét hotel voor een weekendje weg in de Ardennen, voor mensen die onderweg zijn naar het zuiden of voor wie in het Groothertogdom Luxemburg voor zaken moet zijn.


Alle wegen leiden naar De Meern Sinds kort draait onze vestiging in De Meern (Utrecht) weer op volle toeren. Er is een concept voor ieders smaak en voorkeur! Voor veel zakenmannen en -vrouwen is het Flavours restaurant een ideale plaats om business bij een hapje te bespreken. Een vergadering? Welkom in het gloednieuwe meeting centre. Heb je trek in een hamburger? In de Burger King vind je het smakelijkste aanbod. En dan is er nog de gloednieuwe Starbucks store: de allereerste langs een autosnelweg op het Europese vasteland. Komen mensen met hun gezin of met een hele autocar langs? De combinatie Flavours, Burger King en Starbucks is een schot in de roos: alle wegen leiden naar De Meern.

19


Do's

&don'ts

Geef je een ge-

Duitsers en Engelsen

Wij eten met vork

Mensen uit China

Japanners

schenk aan Ameri-

houden afstand in

links en mes rechts.

en Thailand laten al-

geen fooi. Dat past

kanen, dan wachten

een gesprek.

Indiërs

dat

tijd wat eten over in

niet in hun cultuur.

ze een kwartiertje

Chinezen

omgekeerd,

want

hun bord. Zo tonen

Wel krijg je van hen

om het te openen.

heel dicht bij.

ze hun waardering.

een warme glim-

Japanners openen

Blijf staan en laat

het pas achteraf.

hen toe.

komen

doen

rechts is hun ‘propere’ hand. Spreek je met men-

Russen halen ver-

sen uit het Midden-

schillende gerech-

Oosten,

ten in één keer en

leg

dan

nooit de voet van

eten alles door el-

je ene been op de

kaar. Dat past in hun

knie van je andere.

cultuur van gezel-

Ze vinden de on-

ligheid.

derkant

van

een

schoen heel aanstootgevend.

lach.

geven


Juiste omgangsvormen maken het verschil Veel horecazaken serveren min of meer dezelfde producten. Hoe maak je dan het verschil, zeker in tijden van economische crisis? “Door het verschil te maken in de menselijke contacten”, zegt etiquettespecialist Kevin Strubbe. “Daarom is het belangrijk de juiste omgangsvormen met je klanten te beheersen.”

Bij Autogrill krijgen we veel mensen uit het buitenland over de vloer. Hoe gaan we daarmee om? “Als je wilt verkopen, moet je weten welke omgangsvormen er in andere culturen gelden. Ik sprak eens met Fransen die een opleiding gevolgd hadden om met Japanners om te gaan. Toen ze Japanse zakenmensen ontmoeten, gaven die hun visitekaartjes. De Fransen deden het zoals het moest: visitekaartje met beide handen aannemen, lang bekijken en op een opvallende plaats leggen. Eén Fransman begon na een tijdje met het naamkaartje te spelen. Gevolg: hij werd in het verdere gesprek door de Japanners totaal genegeerd.”

Bekijk het door een andere bril Als Chinezen naar Europa komen, zie je meteen dat ze een andere cultuur hebben. Kevin Strubbe: “Het is niet ongewoon dat ze boeren, rochelen, spuwen en hun neus op straat snuiten. Chinezen zijn met veel meer dan wij. Zij vinden hun manier van doen heel normaal. En ze kijken raar op als wij onze neus snuiten in een zakdoek … die we daarna in onze broekzak wegstoppen. Dát is pas vies, zeggen de Chinezen. Bekijk gedragin-

Kevin Strubbe is een autoriteit op het vlak van etiquette en omgangsvormen. Hij werkte als hofmeester bij prins Filip, schreef boeken over etiquette en is bekend van radio en televisie. Vandaag begeleidt hij horecazaken en geeft hij lezingen. En hij maakte tijd om On the move enkele do's & don'ts te verklappen.

21


Maria Delabie, senior consultant gen en omgangsvormen dus eens door een andere bril. Respect voor elkaars cultuur helpt veel.”

Meer etiquette in het onderwijs Kevin Strubbe stelt vast dat jongeren veel interesse tonen in etiquette en omgangsvormen: “Ze willen weten hoe het moet én waarom. Bijvoorbeeld: een wijnglas hou je bij de steel vast. Waarom? Zo warm je het glas niet op en hou je het vrij van vingerafdrukken. Ik pleit ervoor om van jongs af aan etiquette en omgangsvormen in het onderwijs aan te leren: niet alleen hoe je je aan tafel moet gedragen, maar ook op café, in het verkeer, als je solliciteert, op het strand, enzovoort.”

Strak in het pak Autogrill is een internationaal bedrijf met hoofdkantoor in Italië. Heeft Kevin Strubbe tips om met Italianen om te gaan? “Ze hechten veel belang aan schoenen en kleding. Hou dus rekening met wat je draagt als je hen ontmoet. Ze zullen het waarderen als je strak in het pak zit.”

Kevin Strubbe heeft vier online tests over etiquette en omgangsvormen opgesteld. Test jezelf op: www.culiconsulting.be/etiquette/test. -----------------------------------------------------------------------------Juiste omgangsvormen maken het verschil.

“Ik wilde leven zoals een man dat toen kon: gaan en staan waar je wilt”


Eind juni 2012 ging Maria Delabie, onze sales manager voor de sector van de autocars en bussen, met pensioen. Ze begon in ons bedrijf in januari 1993. Haar precieze leeftijd? Die verklappen we niet. Maar wel dat ze ergens tussen de beide wereldoorlogen geboren is. En nog stopt ze niet met werken. Waarom?

“Ik kom uit een landbouwersgezin met negen kinde-

als sales manager Car & Bus. Ik kreeg de kans om

ren. Dat was vechten. Toch heb ik de kans gekregen

België op de kaart te zetten bij de Nederlandse au-

om vier jaar regentaat handelswetenschappen en

tocarbedrijven én omgekeerd. Dat heb ik met volle

graduaat boekhouding te gaan studeren aan de

overgave kunnen doen, het gaf zin aan mijn bestaan.

Handelsschool in Brugge. Weet je dat ik nooit in een

Dank u wel, Autogrill, voor die kans.

trein gezeten had toen ik ernaar vertrok? Al heel vroeg wist ik dat ik geen zin had om huisvrouw

Werken = hobby

te zijn. Ik wilde leven zoals een man dat toen al kon:

Mensen van mijn leeftijd reageren soms: “Moet je nu

gaan en staan waar je wilt. Natuurlijk trouwde ik en

nog geld verdienen? Geldwolf!” Voor hen volstaat

natuurlijk kreeg ik kinderen. Maar ik bleef werken. Mijn

een huisje-tuintjeleven en daar heb ik alle respect

man ging daarmee akkoord en ik heb altijd een huis-

voor. Maar ik ben iemand die vooruit wil kijken. En

houdhulp gehad toen mijn kinderen klein waren.

mensen in bedrijven begrijpen én appreciëren die vi-

Niet in witte kiel

sie. Werken is mijn hobby.

gewoon, want het was in die tijd een echt mannenbe-

“Ken je dossiers, ken je concurrentie, ken je klanten.”

roep. Je moest hun ogen zien toen ik op de vergadering

Je hebt geweldig slimme jonge mensen bij Autogrill.

van sales managers binnenstapte: “Hier komt een vrouw

Ze moeten wel volop voor hun talent uitkomen. Ik heb

binnen!” Het viel me op dat de mannen in dat bedrijf

altijd graag raad gegeven aan wie het waard was.

allemaal een pak droegen. De vrouwen? Die moesten

En ze hebben me enorm geholpen bij zaken die ik

witte kieltjes aan. Ze vroegen me dat ook te doen. Ik ant-

niet goed onder de knie had, zoals werken met de

woordde dat mijn moeder druk bezig was zo’n witte kiel

computer.

Ik werd vertegenwoordiger voor een textielbedrijf. On-

te maken. Enkele weken later was er nog altijd geen witte kiel.

Ik stop niet!

“Waarom?” vroeg mijn baas. “Hij is helemaal mislukt”,

“Je gaat nu toch niet de hele week thuiszitten?” vroegen

loog ik. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb nooit

mijn man en dochters. Nee, ik stop niet! Voortaan wil ik

zo’n kieltje gedragen en ik zette de vrouwen in het bedrijf

me belangeloos inzetten. Dat doe ik bij de vereniging Se-

aan mijn voorbeeld te volgen.

nior Consultants Vlaanderen. Ik zal bedrijven bijstaan met

Bij dat bedrijf heb ik geleerd om vol te houden. Ken je

ervaring en goede raad voor hun marketing en sales.

dossiers, ken je concurrentie, ken je klanten. Dan zul je in je doel slagen.

Brede glimlach

Als ik opnieuw kon beginnen? Ik zou op exact dezelfde manier leven.” ------------------------------------------------------------------------------

Ik denk met een brede glimlach terug aan mijn lange

Maria Delabie, senior consultant

passage van 19 jaar bij Autogrill België en Nederland

maria.delabie@skynet.be

23


Tijd voor Diversitijd Paul Meert en de kan: “Je 'kan' meer met je tijd dan je denkt. Speel met diversitijd.”

Tempus Fugit telt 54 zitplaatsen en is eigenlijk de zaal waar vroeger reizigers eerste klasse op hun trein konden wachten. Ook toen al een ideaal moment voor een time-out.

1 Denk aan de tijd van de klant Een klant heeft tijd. Veel, weinig of iets daartussen. Vraag de klant hoeveel tijd hij heeft om iets te eten. Dan kun je een menu of gerecht aanbevelen. Wie de tijd van de klant respecteert, verdrievoudigt zijn omzet en verdubbelt zijn winst. 2 Doe aan persoonlijk time management Deel je tijd in drie delen op: een derde professioneel (op het werk), een derde privé (thuis) en een derde persoonlijk (jezelf). Ja, vergeet jezelf 3 Kom op adem ‘off stage’

niet: je bent je belangrijkste klant.

Medewerkers van Autogrill staan vaak ‘on stage’: oog in oog met de klant. Dat kan vermoeiend zijn. Kom even op adem achter de coulissen, ‘off stage’. Daarna kun je er weer met volle kracht tegenaan.

4 Doe aan nu-management We hebben één gedachte per seconde. Dat zijn er 60 per minuut en 3600 per uur. Maar 95 percent daarvan gaat verloren. Waarom? Omdat we piekeren over het verleden of zorgen maken over de toekomst. Zorg dat je er nú bij bent met je hoofd. Doe aan nu-management.


We springen beter verstandig om met tijd. Maar hoe doen we dat? Paul Meert, dé specialist in time management in België en Nederland, geeft zeven tips – speciaal voor iedereen bij Autogrill. Hoe ga je om met tijd? Maak werk van diversitijd!

Hebben reizigers nog wat tijd extra? Dan kunnen ze ook in het station Gent-Sint-Pieters terecht in onze gloednieuwe Starbucks.

5 Maak tijd voor een eerste en laatste indruk Het kost niet veel tijd, maar je kunt het verschil maken door de klanten een goede eerste en laatste indruk te geven. Een oogopslag, glimlach of vriendelijk gebaar. een dank u en tot ziens. Probeer het! 6 Geniet van onverwachte time-outs Ben je onderweg van of naar het werk? En is je trein te laat of sta je in de file? Wat een kans, het zijn onverwachte time-outs. Gebruik ze want op zulke momenten krijg je vaak de beste ideeën. 7 Speel met diversitijd Een professor toonde zijn studenten een kan. Daarnaast had hij vier dozen staan. In de eerste doos staken grote keien. Hij kieperde ze in de kan en vroeg: “Is de kan vol?” Ja, natuurlijk, zeiden de studenten. De professor nam daarna een doos met kiezeltjes. Ook die deed hij in de kan. “Is de kan nu vol?” Zelfde antwoord van de studenten. Een derde doos zat vol zand: ook dat zand kon nog in de kan. “En nu, is de kan helemaal vol?’ Weer hetzelfde antwoord: ja! Tot slot nam hij twee kopjes koffie uit de vierde doos. Langzaam goot hij die bij keien, kiezeltjes en zand in de kan. Er ging dus veel meer in dan de studenten dachten. De les voor time management? Begin eerst met de grote taken en vul dan aan met de kleine zaken. Je kunt meer met je tijd dan je denkt. Speel met diversitijd.

25


Het nationale Indonesische motto luidt

“Bhinneka Tunggal Ika” Vrij vertaald is dat

“Eenheid in diversiteit”

Kruidig en pittig Indonesische keuken:

Rika Matulessya is al vijf jaar all-roundmedewerker van het Tulip Inn Riverside Hotel. Aan de bar, in het restaurant of bij een banket … Je kunt Rika overal inzetten. En koken? Dat kan ze goed. Daarom toont ze ons enkele bereidingen uit de Indonesische keuken.

Altijd echte kruiden “Ik ben afkomstig uit Medan, een stad op

Rika presenteert vier bereidingen

het Indonesische eiland Sumatra. Sinds

1

1999 woon ik in Nederland, maar nog elke

dat kent iedereen.

dag kook ik rijst en typisch Indonesische

2 Rendang, met als hoofdingrediënt

gerechten met kip, vlees en groenten.

rundvlees.

Smaakt het kruidig en pittig? Ja, ik gebruik

3 Gulai, een combinatie van zoete

altijd echte kruiden en laat de bereidingen

aardappel en ei met een currysaus.

goed sudderen, zodat alles zacht en gaar

4 Semur: kip met uien, knoflook, laos en

is. De Indonesische kruiden – onder meer

nootmuskaat.

gember, citroengras, knoflook, ui en laurier

“Bij

– zijn zo simpel en het resultaat is zo lekker.

we altijd witte, gele of gebakken rijst. En

Moet je écht eens proberen.”

natuurlijk altijd wat kroepoek. Smakelijk!”

Bami met een mix van groenten …

Indonesische

gerechten

serveren

Oproep: stuur ons je eigen recept ! Heb je ook kooktalent? Wil je recepten uit je eigen eetcultuur in On the move presenteren? Stuur een mailtje naar marie.de-smet@autogrill.net


Mijn twee favoriete recepten Kip semur 1 kg drumstick (onderste gedeelte van kippenbouten), 1 grote ui, 3 teentjes knoflook, een stukje gember van ± 2 cm, 2 theelepels noot-

Semur

muskaat, 1 theelepel witte peper, ketjap manis, zout naar smaak

Bereiding: Was de drumsticks schoon. Blend alle kruiden in de mixer en bak dan de gemixte kruiden in de wokpan met olie. Bak de kip 2 tot 3

Gulai

minuten en doe dan 1 liter water in de pan, de drumsticks, zout en ketjap manis. Je doet ketjap manis erin totdat het water bruin wordt. Laat

Rendang

ongeveer 30 minuten koken en sudderen totdat de kip helemaal gaar is. Als het klaar is, kun je gesneden selderij bij de kip voegen. Serveer met rijst en bijvoorbeeld broccoli.

Rendang 1 kg bieflappen, 1 grote ui, 4 teentjes knoflook, verse gember ± 3 cm, 2 theelepels sambal oelek, 1 blik kokosmelk, zout naar smaak, citroenblaadjes naar smaak (5 blaadjes), sereh (snij in 3 stukjes)

Bereiding: Snij de bieflappen in kleine stukjes van ± 4 x 4 cm. Blend alle kruiden in de mixer en bak dan de gemixte kruiden in de wokpan met olie. Bak het vlees 2 tot 3 minuten en doe dan 1,5 liter water in de pan en een halve blik kokosmelk, sereh en citroenblaadjes. Laat ongeveer 1

Bami

uur koken en sudderen. Voeg daarna nog een halve blik kokosmelk en een klein beetje water erbij. Kook totdat het vlees lekker zacht wordt. Serveer met rijst en groenten.

27


Vyaggio wint FAB-award Voor de tweede keer werden eind juni in Amsterdam de Airport Food & Beverage (FAB) Awards uitgereikt, een organisatie van The Foodie Report en The Moodie Report. Er waren in totaal zeventien categorieën, waarin de awards toegekend worden aan bedrijven die actief zijn met food & beverage in luchthavens en spoorwegstations. Voorbeelden zijn de beste wijnbar, het beste fastfoodrestaurant, het beste stationsbuffet en de beste innovatie op het vlak van food & beverage.

In de categorie ‘beste initiatief voor digitale en sociale media’ ging de prijs naar Vyaggio, volgens de jury “het grensverleggend platform”. Van harte proficiat aan iedereen die aan Vyaggio heeft meegewerkt. Wil je alles weten over Vyaggio? Ga naar www.vyaggio.com. Of volg ons via Twitter (#vyaggio)

en Facebook!

------------------------------------------------------------------------------Vyaggio wint de FAB-awards

On the Move Aug 2012