Page 1

24

27 paŸdziernika 2010

PUBLICYSTYKA

¯ycie Kalisza nr 43

www.zyciekalisza.pl

Premiera: Mitsubishi ASX

Pokusie nie móg³ oprzeæ siê równie¿ Stefan Lis, w³aœciciel salonu

Tej pokusie siê nie oprzesz Pi¹tkowy wieczór w Auto Centrum – Lis w Kaliszu zapowiadano jako pe³en pokus. Nic dziwnego, ¿e przyci¹gn¹³ tak wielu goœci. Ci, którzy przyjêli zaproszenie organizatorów, nie ¿a³owali. Pokus by³o wiele, ale tylko jednej z nich nie sposób by³o siê oprzeæ... To by³ rzeczywiœcie wieczór pe³en pokus i niespodzianek. Wielbiciele czterech kó³ek mogli do woli rozkoszowaæ siê testowaniem ró¿nych modeli samochodów. Na degustacjê japoñskiego sushi zaprasza³a gejsza, a na mi³oœników polskiego smaku czeka³ suto zastawiony stó³. Smakoszy s³odkoœci kusi³a

efektowna fontanna czekolady. Nie zapomniano o wielbicielach kolorów, na których czeka³ bar i ró¿nobarwne drinki. Tych, którzy ¿¹dni byli emocji p³yn¹cych z hazardu, zapraszano do kasyna. Co prawda dolary by³y gad¿etami, ale fundowane dla najlepszych atrakcyjne nagrody by³y prawdziwe. Jednak najwa¿niejsza pokusa przez jakiœ czas skrywana by³a przed oczami goœci. Uwagê od niej próbowa³a odwróciæ piêkna anielica, kusi³a tak¿e œliczna diablica. Po efektownych pokazach break dance nadszed³ moment ujawnienia atrakcji wieczoru. Na nic zda³y siê wczeœniejsze pokusy i atrakcje, na d³ugi czas uwaga zebranych koncentrowa³a siê wy³¹cznie na zaprezentowanym Mitsubishi ASX. AXS wyró¿nia dynamicz-

na sylwetka z wyrazist¹ lini¹ boczn¹ oraz sugestywn¹ os³on¹ ch³odnicy typu Jet Fighter (nawi¹zanie stylistyczne do myœliwca F – 2).Aby ty³ samochodu nie sprawia³ wra¿enia nadmiernej przysadzistoœci, miêdzy w¹skimi „skoœnymi” kloszami tylnych lamp poprowadzono aerodynamiczne przet³oczenie oraz umieszczono trapezoidalne wg³êbienie na tablicê rejestracyjn¹. Wnêtrze nowego modelu cechuje wyrazista, sportowa elegancja. Nacisk po³o¿ono bardziej na formê, sposób wykoñczenia oraz jakoœæ u¿ytych materia³ów ni¿ na mnogoœæ wymyœlnych stylistycznych rozwi¹zañ tak typowych dla pojazdów klasy SUV. Pod mask¹ ASX mo¿emy znaleŸæ jeden z dwóch silników. Benzynowy, o pojemnoœci 1,6l i mocy 117 KM jest

ca³kowicie now¹ konstrukcj¹ o aluminiowym bloku i wadze zaledwie 88 kilogramów. Wyposa¿ony jest miêdzy innymi w dwa wa³ki rozrz¹du napêdzane ³añcuchem oraz zmienny skok zaworów i fazy rozrz¹du MIVEC. Dziêki temu oraz systemowi AS & G (Automatic Stop & Go) samochód automatycznie wy³¹cza silnik podczas postoju na œwiat³ach. ASX ma zadowalaæ siê œrednio 6,0 l benzyny na 100 km. Natomiast druga jednostka to pierwszy na œwiecie diesel, w którym równie¿ zastosowano system zmiennych faz roz-

rz¹du. Bêdzie dostêpny w dwóch wersjach: 116 i 150 konnej oraz, podobnie jak benzynowy, wyposa¿ony w system AS & G, dziêki czemu œrednie spalanie ma nie przekraczaæ 5,5 l oleju napêdowego. ASX zapewnia 442 litrów przestrzeni ³adunkowej, która po roz³o¿eniu tylnej kanapy wzrasta do 1193 litrów. Dziêki niezwykle bogatemu wyposa¿eniu, w sk³ad którego wchodzi miêdzy innymi 7 poduszek powietrznych i systemy: aktywnej kontroli trakcji (TCL) i stabilizacji pojazdu (ASC), system wspomagaj-

¹cy ruszanie pod górê (HSA), ABS z elektronicznym rozdzia³em si³y hamowania (EBD), uk³ad wspomagania hamowania i system ostrzegania o nag³ym hamowaniu, MitsubishiASX zapewnia najwy¿szy poziom bezpieczeñstwa i komfortu. Zalet mo¿na by wymieniaæ jeszcze wiele. Ale najlepiej si¹œæ za jego kierownic¹ i samemu przekonaæ siê, czym naprawdê jest Mitsubishi ASX. Auto – Centrum Lis sp.j Salon Mitsubishi w Kaliszu ul. Czêstochowska 211 zaprasza. (grz)

S120

Premiera Mitsubishi ASX  

Życzie Kalisza nr 43 - 27.10.2010 - Prezentacja Mitsubishi ASX w autoryzowanym salonie sprzedaży Auto Centrum Lis Kalisz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you