Page 1

โครงการฝึ กภาคปฎิบัตรวิชาการจัดการท่ องเทีย่ ว บริษัท พาเพลิน ทราเวล ( Paplern Travel ) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร. 083-7838290 อิ๋ว, 087-8228297 อุ๊

พาเพลิน ทราเวล ขอนําแขกผูม้ ีเกียรติทุกท่านเดินทางสัมผัส ความเป็ นเอกลักษณ์ของวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ของชาวเชียงคาน พร้อมร่ วมกันอนุรักษ์ การตักบาตรข้าวเหนียว ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และท่องเที่ยวในเส้นทางที่ เหมาะสมลงตัวของสถานที่ พร้อมที่พกั ติดริ มฝั่งแม่น้ าํ โขง บริ การอาหารเลิศรสทุกมื้อ พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยอํานวย ความสะดวกตลอดการเดินทาง กาหนดการเดินทาง 7-9 มกราคม 2554 วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554 วัดผาซ่ อนแก้ว – ไร่ ทเี อสเอ - ภูเรือ 05.00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย

……… เจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระ

เดินทางสู่ จังหวัด เลย และ (

06.00 น. ออก

1) รับประทานอาหารมือ้ เช้ าบนรถ โดยทีมงานมัคคุเทศก์ หลังจาก

นั้นให้ท่านได้รับสาระความรู ้ จากทีมงานมัคคุเทศก์และร่ วมสนุกกับกิจกรรมบนรถมากมาย 12.00 น. ( 2) รับประทานอาหารมือ้ เทีย่ ง 13.00 น. หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทุกท่านออกเดินทางสู่ อ.เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์ นําท่านเดินทางชม สถานที่อนั เป็ นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่ งเรี ยกว่าผาซ่อนแก้ว มีธรรมชาติเป็ นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็ นทิวเขา เรี ยงรายโอบรอบบริ เวณศาลาปฏิบตั ิธรรม และบนยอดเขาสู งตระหง่านนั้น มีถ้ าํ อยูบ่ นปลายยอดเขา ซึ่ งมี ชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้ า และลับหายเข้าไปในถํ้าบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อ ว่าเป็ นพระบรมสารี ริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็ นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ และเรี ยกตามๆ กันว่า "วัดผาซ่ อนแก้ว" 16.00 น. นําท่านเที่ยวชม ไร่ ทเี อสเอ ชมแปลงไม้ดอกไม้ผลนานาชนิด เช่น ต้ นแตงญีป่ ุ่ น ชู กนิ ี เยล โลว์สตาร์ ฟักทองยักษ์ สายพันธุ์ไพรช์ วนิ เนอร์ ,สายพันธุ์ฮาโลวีน ,สายพันธุ์ไพรช์ วนิ เนอร์ สวนดอกไม้ เช่น ดอกชัลเวีย สี แดง ดอกบานชื่น ดรีมแลนด์ สการ์ เลท พร้อมถ่ายภาพกับเป็ นที่ระลึก 17.00 น. ได้เวลาพอสมควรนํา ทุกท่านเดิน ทางเข้าสู่ ที่พกั ที่แสนจะร่ มรื่ น ณ รังเย็นรีสอร์ ท 18.00 น.

(

3) รับประทานอาหารมือ้ เย็น ณ รีสอร์ ท

19.00 น. เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย............ราตรี สวัสดิ์ วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2554 ภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – วัดป่ าเนรมิตวิปัสสนา - เชียงคาน – city tour 05.30 น. เชิญ ทุกท่านชมพระอาทิตย์ข้ ึนในยามเช้าที่ภูเรื อ ภายใต้ลมหนาวที่มาเยือน 07.00 น. ( 4) รับประทานอาหารมือ้ เช้ า ณ. ห้ องอาหารของรีสอร์ ท 08.00 น. ให้

ทุกท่านทําภาระกิจส่ วนตัวตามอัธยาศัย


09.00 น. นา

ทุกท่านนมัสการพระธาตุศรีสองรัก การไปเทีย่ วชมงดใส่ สีแดง เนื่องจาก พระธาตุศรี สองรัก ซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานในการช่วยเหลือ ซึ่ งกันและกัน ระหว่างกรุ งศรี อยุธยาในสมัยพระมหา จักรพรรดิและกรุ งศรี สัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และ ‘สี แดง’ อาจ เปรี ยบได้กบั ‘เลือด’ ที่เป็ น ผลของการทาสงคราม ดังนั้น จึงมีการห้ ามไม่ ให้ ผ้ ทู สี่ วมเสื้อผ้ าสี แดง เข้ าไป บริเวณองค์ พระธาตุ จนเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิสืบมาจนถึงปัจจุบนั จากนั้นนาท่าน นมัสการพระพุทธ ชินราชจาลอง ณ วัดป่ าเนรมิตวิปัสสนา ชมความงดงามของพระ อุโบสถและเจดียภ์ ายในวัด ที่ ก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังทศชาติชาดก ที่สวยงามประดับโดยรอบพระ อุโบสถ

11.00 น.

(

5) รับประทานอาหารมือ้ เทีย่ ง ณ ห้ วยกระทิง เป็ นอ่างเก็บน้ าที่เกิดจากเขื่อนกั้นลาน้ าหมาน กับ

แนวเขาสองลูก อยูใ่ นหุ บเขามีววิ มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงดงาม 15.00 น. ออกเดินทางสู่

เมืองเชียงคาน เมืองเล็กๆริ มฝั่งแม่น้ าโขงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ร่ วมเรี ยนรู ้วถิ ี ชีวติ ที่มีความ

สงบ เรี ยบง่าย เนื่องจากลักษณะบ้านเรื อนของเมืองเชียงคาน

ซึ่งเป็ นบ้านไม้ที่มีอายุยาวนานและการ

ดารงชีวติ แบบชาวไทเชียงคาน นอกจากชมวิถีชีวติ แล้ว ยังมีร้านขายของที่ระลึกที่น่าสนใจ เช่น

ร้ านลม

ซึ่งเป็ น Art Gallery ซึ่ งมีผลงานที่แปลกตามาจัดแสดง ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวบางมุมเกี่ยวกับเชียงคาน

รําเพย

ในอดีต หรื อ แวะ ดื่มชา กาแฟ เช่น ร้ านไอเดีย ดีดี เป็ นร้านบ้านไม้หลังเล็กๆ เหมาะแก่การถ่ายรู ป 17.00 น.

ได้เวลาพอสมควรนาทุกท่านเดิน ทางเข้าสู่ ที่พกั ที่แสนจะร่ มรื่ น ณ เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ ท และเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระกับการเยีย่ มชมเมืองเชียงคานโดยปั่ นจักรยานหรื อเดินเลียบ เลาะไปตามริ มฝั่งแม่น้ าโขง เพื่อสัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ หรื อ เดินชมและเก็บภาพของเมืองเชียงคาน ชุมชนในเมืองเล็ก ริ มฝั่งแม่น้ าโขงที่มีความเป็ นอยูแ่ บบเรี ยบง่าย หรื อเขียนโปสการ์ ด ส่ งให้ตวั เองหรื อ คนที่คุณรัก เพื่อเก็บไว้เป็ นความทรงจาในยามที่คิดถึงเมืองเชียงคาน ( 6) รับประทานอาหารมือ้ เย็น ณ.ห้ องอาหารของ รีสอร์ ท พร้อมให้ทุกท่านร่ วมพิธีรับบายศรี สู่ ขวัญ และร่ วมสนุกกับงานปาร์ ต้ ีที่สร้างสรรค์โดยทีมงานมัคคุเทศก์ ในธีมงาน “ไฮโซบ้ านนอก ย้ อนยุค สู่ เชี ยงคาน” พร้อมประกวดการแต่งกายที่โดดเด่นที่สุดในงาน เพื่อให้ทุกท่านได้ผอ่ นคลาย และร่ วม เก็บภาพบรรยากาศ ความประทับใจ ตลอดค่าคืน ที่ทุกท่านไม่อาจลืมเลือน ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย............ราตรี สวัสดิ์

22.00 น. เชิญ

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2554 05.30 น. เชิญ

ตักบาตรข้ าวเหนียว – แก่ งคุดคู้ – สวนหินผางาม

ทุกท่านตักบาตรข้าวเหนียวของชาวเชียงคานที่มีมาตั้งแต่ด้ งั เดิม จากนั้นเดินเล่นชมเมืองและตลาด เชียงคานในยามเช้า ชมวิถีชีวติ แบบเรี ยบง่ายของชาวเชียงคาน

07.00 น.

(

7) รับประทานอาหารมือ้ เช้ า ณ.ห้ องอาหารของ รีสอร์ ท


08.00 น.

นาท่านชม แก่ งคุดคู้ เป็ นแก่งหิ นใหญ่ขวางอยูก่ ลางลาน้ าโขง ช่วงโค้งของลาแม่น้ าโขงพอดี ทาให้ เกิดกระแสน้ าเชี่ยวไหลผ่านแก่ง ในหน้าน้ า น้ าจะท่วมจนมองไม่เห็นแก่ง เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู ้ คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่ งเป็ นเวลาที่น้ าแห้งมองเห็น เกาะแก่งชัดเจน และมีร้าน ขายของที่ระลึกจาหน่ายมากมาย สิ นค้าขึ้นชื่อของแก่งคุดคู ้ คือ "มะพร้ าวแก้ว"

09.00 น.

ได้เวลาพอสมควรนา ทุกท่านอาลา เมืองเชียงคาน เพื่อมุ่งสู่ อ.หนองหิน จ.เลย

10.00 น.

นาทุกท่านออกเดินทางสู่ อ.หนองหิน นาคณะท่านเดินทางชม สวนหินผางาม ซึ่งเป็ นภูเขาหินปูน ที่ถูกกัดกร่ อนไปตามกาลเวลา เกิดเป็ นประติมากรรมธรรมชาติอนั สวยงามอัศจรรย์ จินตนาการได้ คล้ายกับหน้าคน ช้างร้องไห้ ถ้ าส่ องดาว เต่า สุ นขั หมอบ และดวงตา บางลูกก็สามารถเดินผ่านทะลุได้ มีชื่อเรี ยกต่างๆ กันตามลักษณะรู ปร่ าง เช่น หิ นไดโนเสาร์ หน้าผาท้อแท้ ซุ ม้ คารวะ ถ้ าอรทัย เขาวงกต เป็ นต้น มีเส้นทางเดินวกวนไปตามโพรงตามหลืบหิ นสลับซับซ้อนเชื่อมต่อกัน จึงถูกขนานนามว่า คุนหมิงเมืองเลย

12.00 น.

(

8) รับประทานอาหารมือ้ เทีย่ ง

14.00 น.

สมควรแก่เวลานาคณะท่านเดินทางกลับสู่ จ.กรุ งเทพฯ

18.00 น.

ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกซื้ อของฝากและ (

22.00 น.

เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจาก “ ทีมงาน พาเพลิน ทราเวล ”

9) รับประทานอาหารมือ้ เย็น

*** บริการประทับใจทุกระดับ ท่ องเทีย่ วปลอดภัย ไปกับ “พาเพลินทราเวล”*** การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเนื่องจากสภาพลมฟ้ าอากาศ และ

หมายเหตุ

สถานะการในการเดินทางขณะนั้น ทางเราจะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชน์ของ หมู่คณะผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ ซึ่งจะไม่ทาให้มาตรฐานคุณภาพและบริ การลดน้อยลง *****************************

อัตราค่ าบริการ ห้องพักคู/่ บาท

อัตราค่าบริ การ ผูใ้ หญ่

3990

เด็กอายุต่ากว่า 11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

2990

เด็กอายุ 4-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

1990

ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม/บาท 1000

เสริ มเตียงเพิ่ม/บาท


อัตรานีร้ วม - ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารทุกมื้อดังที่ระบุในรายการ - ค่าที่พกั รังเย็น รี สอร์ ท 1 คืน - ค่าที่พกั เชียงคาน ฮิลล์ รี สอร์ ท 1 คืน - ค่ารถท้องถิ่นนาท่านขึ้นสู่ ภูเรื อ - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ - ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว และอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง - ค่าประกันอุบตั ิภยั ระหว่างการเดินทาง อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม -

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั 3%

-

ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่จดั เตรี ยมไว้ให้

-

ค่าใช่จ่ายส่ วยตัว,โทรศัพท์, ซักรี ด, มินิบาร์ในโรงแรม

อภินันทนาการ - ถุงผ้ าสวยหรู มอบให้ ฟรี ทุกที่นงั่ - แทกซ์ติดกระเป๋ าป้ องกันการสู ญหาย - จัดเครื่ องดื่มนานาชนิด ผ้าเย็น , ขนมขบเคี้ยว , ลูกอม ตลอดการเดินทาง - ของที่ระลึกแจกและเล่นเกมส์ เพื่อความสนุกสนานในการเดินทาง - บริ การส่ งบัตรเดินทางถึงบ้าน และที่ทางาน - ป้ ายถ่ายภาพหมู่ - เครื่ องดื่มเมื่อท่านเดินทางถึงรี สอร์ ท - เก็บภาพการเดินทางพร้อมจัดทาภาพลงแผ่นซี ดี เงื่อนไขของการใช้ บริการ 1. การจองแต่ละครั้งท่านจะต้องชาระเงิน 100 % ของราคาตั๋ว (ทางบริ ษทั จะทาการสารองที่นงั่ ให้ท่านทันทีเมื่อท่าน สมาชิกได้ชาระเงินค่าทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ) 2. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่าน ไม่ ร่วมการเดินทางพร้ อมหมู่คณะ ถือว่าท่าน สละสิ ทธิ์ ในส่ วนนั้นๆ ท่านจะไม่ สามารถเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดกับทางบริ ษทั ได้ สิ่ งทีค่ วรนําติดตัวไป ของใช้ส่วนตัว, ครี มทากันแดด, ร่ มกันแดด, แว่นตากันแดด, เสื้ อผ้าสวมใส่ สบาย, ชุดว่ายน้ า ยาประจาตัว และ ชุดงานปาร์ ต้ ี เป็ นต้น

chengkan  
chengkan  

chengkan wwwwwwww