Page 1

Automower Brugsanvisning

™


Automower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger plæneklipperen.

Ideen bag Automower™ er taget direkte fra naturen - den imiterer et dyr, der græsser. Kort sagt betyder det, at græsset bliver klippet ofte og en lille smule hver gang. Det er ikke alene mere effektivt, det er også bedre for plænen.


electrolux automower

3

Symboler ___________________________________________ 5 Symboler på Automower™ __________________________ 5 Symboler i brugsanvisningen ________________________ 6 Sikkerhedsforskrifter _______________________________ Anvendelse __________________________________________ Flytning ______________________________________________ Vedligeholdelse ______________________________________

7 7 8 8

Præsentation _______________________________________ 9 Funktionen Automower™ ___________________________ 10 Kapacitet ___________________________________________ 12 Installation _________________________________________ A. Forberedelser ____________________________________ B. Planlægning af installation _______________________ C. Placering af ladestation __________________________ D. Opladning af batteri ______________________________ E. Udlægning af afgrænsningskabel ________________ F. Tilslutning af afgrænsningskabel _________________ G. Kontrol af installation ____________________________ H. Tilkobling af Automower™ til ladestation _________ Flere Automowere i en have ________________________

13 13 15 20 20 21 22 24 24 24

Kontrolpanel _______________________________________ Genvejstaster _______________________________________ Program ____________________________________________ Valg ________________________________________________ Tal __________________________________________________ Hovedafbryder ______________________________________

25 26 26 27 27 27

Menufunktioner ____________________________________ Hovedmenu ________________________________________ 1. Kommando ______________________________________ 2. Timer ____________________________________________ 3. Have _____________________________________________ 4. Indstillinger _______________________________________

28 28 29 29 31 38

Anvendelse ________________________________________ Opladning af batteri. ________________________________ Start af Automower™ _______________________________ Anvendelse af timer ________________________________ Stop af Automower™ _______________________________ Omstart _____________________________________________ Start af Automower™ _______________________________ Justering af klippehøjde ____________________________

43 43 43 44 44 44 44 45

Vedligeholdelse ___________________________________ Batteri ______________________________________________ Vinteropbevaring ___________________________________ Rengøring __________________________________________ Udskiftning af knive _________________________________

46 46 47 48 49

Fejlsøgning

50

________________________________________

Tekniske data ______________________________________ 53 EF-overensstemmelseserklæring _________________ 54


4

electrolux automower


Symboler

Symboler Symboler på Automower™ Disse symboler findes på plæneklipperen. Studér dem grundigt, så du ved, hvad de betyder.

VIGTIG INFORMATION Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og sæt dig ind i indholdet, inden du anvender din Automower™. 1001-003

! •

ADVARSEL Automower™ kan være farlig ved forkert håndtering.

Advarsler og sikkerhedsforskrifter i denne brugsanvisning skal følges nøje for at sikre, at plæneklipperen anvendes sikkert og effektivt. 1001-002

Hold hænder og fødder væk fra de roterende knive. Placer aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når Automower™ kører.

3012-274

Brug aldrig Automower™, hvis der er personer (især børn) eller husdyr i nærheden.

3012-273

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiv.

6001-024

electrolux automower

5


Symboler

Symboler i brugsanvisningen Disse symboler findes i brugsanvisningen. Studér dem grundigt, så du ved, hvad de betyder. •

Ved udførelse af kontrol og/eller vedligeholdelse skal hovedafbryderen stå på ”OFF”.

OFF

3012-288

Anvend altid beskyttelseshandsker ved alt arbejde med plæneklipperens undervogn.

3012-272

Anvend aldrig højtryksspuling eller rindende vand ved rengøring af Automower™.

3012-271

6

En advarselsboks viser, at der er risiko for personskade, specielt hvis de givne instruktioner ikke følges.

En informationsboks viser, at der er risiko for materielskade, specielt hvis de givne instruktioner ikke følges. Boksen anvendes også, når det vurderes, at der er risiko for fejlbetjening.

electrolux automower

!

ADVARSEL Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx.

VIGTIG INFORMATION Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx.


Sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifter Anvendelse •

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sæt dig ind i indholdet, inden du bruger Automower™. 1001-003

Kontrollér, at det græsareal, der skal klippes, er fri for sten, kviste, værktøj, legetøj og andre genstande, der kan beskadige knivene og bevirke, at plæneklipperen kører fast.

3012-396

Star Automower™ i henhold til instruktionerne. Når hovedafbryderen står på ”ON”, skal hænder og fødder holdes væk fra de roterende knive. Stik aldrig hænder eller fødder ind under plæneklipperen. 3012-274

Løft aldrig Automower™ op, og bær ikke maskinen, når den er startet.

Personer, der ikke er bekendt med Automowers funktioner og opførsel, må ikke betjene plæneklipperen.

Undlad at placere genstande oven på Automower™ eller dens ladestation.

Lad ikke Automower™ arbejde med defekt knivdisk eller karrosseri. Den må heller ikke arbejde med defekte knive, skruer, møtrikker eller kabler.

Anvend ikke Automower™, hvis hovedafbryderen er defekt.

Frakobl altid Automower™ med hovedafbryderen, når du ikke anvender plæneklipperen.

Automower™ må ikke bruges, hvis der anvendes sprinkler. Anvend derfor timerfunktionen, se ”2. Timer” på side 29, så plæneklipper og sprinkler ikke er i gang samtidigt.

electrolux automower

7


Sikkerhedsforskrifter

Flytning Ved transport over længere afstande bør Automower™ pakkes ned i den oprindelige emballage. Sådan opnår du en sikker flytning fra eller inden for arbejdsområdet: 1.

Tryk på STOP-tasten for at standse plæneklipperen. Hvis det beskyttelsesstop (se side 39), der er beregnet som tyverisikring, er aktiveret, skal det første ciffer i PIN-koden angives. Du vælger en firecifret PIN-kode, når du starter plæneklipperen første gang, se side 24.

3012-388

2.

Sluk på hovedafbryderen, hvis plæneklipperen skal flyttes uden for arbejdsområdet.

3.

Bær plæneklipperen i det håndtag, der sidder længst bagude under maskinen. Bær den, så oversiden vender ind mod kroppen.

3012-395

Vedligeholdelse

!

ADVARSEL Når plæneklipperen vendes op/ned, skal hovedafbryderen altid stå på OFF. Hovedafbryderen skal stå på OFF ved alt arbejde på plæneklipperens undervogn, som f.eks. rengøring eller udskiftning af knive. Advarselsbip (5 bip på 5 sekunder), før knivdisken starter, høres ikke, hvis Automower™ er indstillet med lyden deaktiveret.

Kontrollér Automower™ hver uge, og udskift eventuelle beskadigede eller slidte dele. Kontrollér især, at knivene og knivdisken ikke er beskadiget. Udskift efter behov alle knive og skruer samtidigt, så de roterende dele er balanceret, se “Vedligeholdelse” på side 46.

8

electrolux automower

3012-409


Præsentation

Præsentation Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt. For at få mest mulig gavn af din Automower™ skal du have viden om maskinens funktioner. Dette kapitel indeholder information, som du skal være bekendt med, når du planlægger installationen. En installation af Electrolux Automower™ omfatter fire hovedkomponenter: Automower™, en automatisk plæneklipper, der klipper græsset ved at bevæge sig i et hovedsageligt uregelmæssigt mønster. Plæneklipperen drives af et vedligeholdelsesfrit batteri.

3012-411

Ladestation, som Automower™ automatisk søger hen til, når ladeniveauet i batteriet bliver for lavt. Ladestationen har tre funktioner: •

At sende styresignaler rundt i afgrænsningskablet.

At sende signaler ud, så Automower™ finder ladestationen.

At oplade batteriet på Automower™.

3012-216

Transformator, der tilsluttes mellem ladestationen og en 230V-stikkontakt. Transformatoren sluttes til stikkontakten via et integreret netkabel og til ladestationen via et 20 m langt lavspændingskabel. Længden på lavspændingskablet må ikke ændres. 3012-220

Afgrænsningskabel, der lægges i en løkke rundt om det område, Automower™ skal arbejde i. Kablet lægges ud langs kanterne på græsplænen og rundt om genstande og planter, som plæneklipperen ikke må støde imod. Den mængde afgrænsningskabel, der skal bruges til en installation, er arbejdsområdets omkreds plus nogle ekstra meter til at lægge rundt om ”øer”, genstande og planter. Desuden skal der bruges et ekstra antal meter til eventuelle efterjusteringer. Det afgrænsningskabel, der leveres til installationen, er 250 m langt. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, er det muligt at købe mere kabel, der ved hjælp af en forlængerenhed kan kobles på det eksisterende kabel.

3012-221

electrolux automower

9


Præsentation

Funktionen Automower™ Arbejdsmåde Automower™ klipper græsplænen automatisk. Den veksler mellem kontinuerlig klipning og opladning. Ladestationen udsender et signal, der bevirker, at Automower™ kan kende den på 6-8 meters afstand. Plæneklipperen begynder at søge efter ladestationen, når batteriets kapacitet bliver for lav. Automower™ klipper ikke, når den søger efter ladestationen.

3012-233

Når batteriet et fuldt opladet, bakker plæneklipperen et stykke, vender rundt og forlader ladestationen i en vilkårligt valgt retning inden for udkørselssektoren 90°270°. For at Automower™ lettere skal nå alle dele af haven, kan du manuelt indstille, hvordan plæneklipperen skal forlade ladestationen, se ”3. Have” på side 31.

3012-379

Når karrosseriet på Automower™ støder på en forhindring, bakker plæneklipperen og vælger en ny kørselsretning.

To sensorer på Automower™, én frem og én tilbage, registrerer, når plæneklipperen nærmer sig afgrænsningskablet. Automower™ passerer kablet op til 27 centimeter, før den vender. Denne længde er indstillelig, se “Kør over kablet (3-2)” på side 34.

3012-380

10

electrolux automower


Præsentation

STOP-tasten på oversiden af Automower™ anvendes først og fremmest til at stoppe plæneklipperen med, når den kører. Når STOP-tasten trykkes ned, åbnes en låge, hvorunder der findes et kontrolpanel. STOPtasten forbliver trykket ned, indtil lågen lukkes igen. Dette fungerer som startspærre.

3012-388

Via kontrolpanelet på oversiden af Automower™ foretager du alle indstillinger af plæneklipperen. På kontrolpanelet finder du også hovedafbryderen. Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på STOP-tasten. Når hovedafbryderen stilles på ON første gang, begynder en opstartssekvens, der omfatter: valg af sprog, tidsformat, datoformat og firecifret PIN-kode samt indstilling af tid og dato, se side 24.

3012-397

Automower™ kan, for at spare strøm, slå over i standbytilstand. Displayet på kontrolpanelet er da helt slukket. Standbytilstand indtræder 25 minutter efter, at STOPtasten er blevet trykket ned og ikke efterfølgende er blevet sat i driftsposition. Automower™ aktiveres derefter ved at slukke og derefter tænde på hovedafbryderen. Standbytilstand kan også indtræde, hvis en fejl, der opstår under klipning eller opladning, ikke udbedres inden for 25 minutter. Automower™ aktiveres derefter med et tryk på STOP-tasten.

3012-400

electrolux automower

11


Præsentation

Bevægelsesmønster Plæneklipperens bevægelsesmønster er uregelmæssigt og bestemmes af Automower™. Et bevægelsesmønster gentages aldrig. Dette klippesystem bevirker, at græsplænen bliver klippet jævnt, uden at der er striber efter plæneklipperen.

3012-276

Hvis Automower™ kommer ind i et område, hvor den registrerer, at græsset er højere end tidligere, kan den ændre bevægelsesmønster. Den kan da klippe i et firkantsmønster, så arealet med højere græs slås mere systematisk. Derefter genoptager plæneklipperen det uregelmæssige bevægelsesmønster.

3012-277

Kapacitet Automower™ anbefales til græsplæner på op til 1800 m2. Automower™ klipper ca. 75 m2 pr. time. Hvor stort et areal der klippes, afhænger af knivenes tilstand og græstype, væksthastighed og fugtighed. Havens udformning har også betydning. Hvis haven mest består af åbne græsarealer, kan Automower™ klippe mere pr. time, end hvis haven består af flere små græsarealer, der er opdelt af mange træer, bede og passager. Hvor længe Automower™ klipper hhv. oplades, kan variere og afhænger blandt andet af den omgivende temperatur. Ved en temperatur på op til cirka 25°C klipper en fuldt opladet Automower™ ca. 40-60 minutter, afhængigt af batteriets alder og hvor kraftigt græsset er. Derefter oplader plæneklipperen i knap 45 minutter. Ved en temperatur på over 25°C falder både klippe- og opladningstid gradvist.

12

electrolux automower


Installation

Installation Dette kapitel beskriver, hvordan du installerer Automower™. Før du påbegynder installationen, skal du læse det foregående kapitel ”Præsentation” på side 9 til side 12. Udfør installationen i henhold til nedenstående trin: A.

Forberedelser.

B.

Planlægning af installation.

C.

Placering af ladestation.

D.

Opladning af batteri.

E.

Udlægning af afgrænsningskabel.

F.

Tilslutning af afgrænsningskabel.

G. Kontrol af installation. H. Tilkobling af Automower™ til ladestation. Bogstaverne henviser til de følgende overskrifter. For at kunne gennemføre en fuldstændig opstart af Automower™ skal ladestationen være placeret og tilsluttet, afgrænsningskablet skal være udlagt, og plæneklipperen skal være koblet til ladestationen. Hvis du vil starte plæneklipperen, før du har afsluttet hele installationen af afgrænsningskablet, kan du lægge en midlertidig kort løkke rundt om plæneklipperen.

A. Forberedelser 1.

Hvis græsset i det tiltænkte arbejdsområde er mere end 15 cm langt, skal det klippes med en konventionel plæneklipper. Saml derefter græsset op.

2.

Gennemlæs nøje alle de forskellige trin før installationen.

3.

Kontrollér, at alle dele til installationen findes: Tallene i parentes henviser til det detaljerede billede ”Automower™, hvad er hvad?” på side 14. • Brugsanvisning (22) • Automower™ • Ladestation (14) • Afgrænsningskabel i korrekt længde (16) 3012-401

• Transformator (17) • Lavspændingskabel (18) • Kramper (19) • Forbindelsesanordning til afgrænsningskabel (20) • Forlængerenhed til afgrænsningskabel (21) Til installationen skal du også bruge: • En hammer, så du lettere kan få kramperne ned i jorden • En kombinationstang • En spade, hvis afgrænsningskablet skal graves ned electrolux automower

13


Installation

Automower™, hvad er hvad?

3012-377

Tallene på billedet svarer til: 1.

Opladningsplade

12. Friktionsplade

2.

Låge til justering af klippehøjde

13. Knivdisk

3.

Forhjul

14. Ladestation

4.

Drivhjul

5.

Karrosseri

15. Lysdiode til funktionskontrol af afgrænsningskabel

6.

Stoptast

16. Afgrænsningskabel

7.

Tastatur

17. Transformator med netkabel

8.

Display

18. Lavspændingskabel

9.

Hovedafbryder

19. Kramper

10. Håndtag

20. Forbindelsesanordning til afgrænsningskabel

11. Chassisdel med elektronik, batteri og motorer

21. Forlængerenhed til afgrænsningskabel 22. Brugsanvisning

14

electrolux automower


Installation

B. Planlægning af installation Ladestation Se ”Haveform (3-3)” på side 34, hvis du vil se et eksempel på en god placering af ladestationen. Ladestationen skal i første omgang placeres: •

Centralt i hovedområdet, langs med yderkanten og med et stort friareal foran stationen.

3012-233

Skyggerigt. Batteriet skånes, hvis det oplades i så lav en omgivende temperatur som muligt.

På et relativt vandret område. Hvad angår højde, må der være en niveauforskel på højst 10 cm mellem for- og bagkant på ladestationen.

3012-296

Tæt på stikkontakt: Ladestationen skal sluttes til en 230 V-stikkontakt via lavspændingskabel og transformator. Det medfølgende lavspændingskabel er 20 meter langt. VIGTIG INFORMATION Længden på lavspændingskablet må ikke ændres. 3012-220 3012-223

Transformatoren skal placeres et sted med god udluftning, og hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Det er også en fordel, hvis transformatoren kan placeres under tag. Det anbefales at anvende HFI-relæ, når transformatoren sluttes til stikkontakten.

electrolux automower

15


Installation

Placer ikke ladestationen på hjørner eller i lommer på arbejdsområdet.

3012-235

Hvis haven består af to store græsarealer, der forbindes af en passage, kan det være svært for Automower™ at finde indgangen til passagen. Dermed kan den få svært ved at arbejde effektivt på begge arealer. En måde, du kan få plæneklipperen til at nå begge arealer på, er at placere ladestationen midt i passagen. Når ladestationen skal placeres i en passage, er det hensigtsmæssigt at indstille udkørselsretningen manuelt, se ”Udkørselsindstillinger (3-1)” på side 31. På denne måde bliver begge arealer klippet jævnt, og græsset tæt på ladestationen kommer ikke til at se nedtrampet ud.

Afgrænsningskabel For at opnå den bedst mulige installation bør udlægningen af afgrænsningskablet planlægges omhyggeligt. Planlægningen lettes, hvis du laver en skitse af arbejdsområdet med alle forhindringer. Afmærk på skitsen, hvor afgrænsningskablet bør trækkes. Afgrænsningskablet skal lægges, så det:

16

danner en løkke rundt om det område, Automower™ skal arbejde i. Kun et originalt afgrænsningskabel bør anvendes. Dette kabel er fortinnet og har en kraftig isolering for at modstå jordens fugtighed.

bliver højst 500 meter langt.

holder en maksimal afstand af 35 meter fra Automower™ i hele arbejdsområdet.

ikke ligger på stejle skråninger. Automower™ kan på sådanne steder få svært ved at bakke tilbage, specielt i fugtigt vejr, hvor der er risiko for glidning.

electrolux automower

3012-237


Installation

I planlægningen skal du tage højde for, at det kan blive nødvendigt at foretage efterjusteringer på afgrænsningskablet. Husk derfor at: •

lade nogle ekstra meter kabel være i begyndelsen og slutningen i nærheden af ladestationen.

udlægge nogle ekstra meter kabel i løkker ca. efter hver 30 meter rundt i hele omkredsen. Ekstra kabel skal lægges tæt og i parallelle løkker. Hvis der anvendes kramper, skal de parallelle løkker lægges under samme krampe.

3012-138

VIGTIG INFORMATION Ekstra kabel må ikke lægges i rulle uden for afgrænsningskablet. Dette kan føre til forstyrrelser af Automower™.

3012-281

Overvej følgende i relation til afgrænsning af arbejdsområdet: •

Hvis en høj forhindring, f.eks. en væg eller en mur, grænser op til arbejdsområdet, skal afgrænsningskablet lægges 35 cm fra forhindringen. Så støder Automower™ ikke sammen med forhindringen, og slitage på karrosseriet mindskes.

Hvis arbejdsområdet f.eks. grænser op mod en vandsamling, skal afgrænsningskablet suppleres med en kant eller lignende. Højden skal da være mindst 15 cm. Dette forhindrer, at Automower™ under nogen omstændigheder kan havne uden for arbejdsområdet.

3012-382

electrolux automower

17


Installation

Hvis arbejdsområdet grænser op mod en lille grøft, f.eks. en rabat, eller en mindre forhøjning, f.eks. en lav kantsten (3-5 cm), skal afgrænsningskablet lægges 30 cm ind i arbejdsområdet. Dette forhindrer, at hjulene kører ned i grøften eller op på kantstenen.

3012-381

Hvis arbejdsområdet grænser op mod en flisegang eller lignende, der ligger i niveau med græsplænen, er det muligt at lade Automower™ køre et stykke ud på gangen. Afgrænsningskablet skal da lægges 10 cm fra gangens kant.

3012-383

Overvej følgende i relation til afgrænsning inden for arbejdsområdet: •

Automower™ kan klippe arealer, der har en hældning på op til 33 cm i højdeforskel pr. meter inde i arbejdsområdet. Arealer, der hælder mere, skal afgrænses med afgrænsningskablet. Hvis arbejdsområdets yderkant nogen steder har en hældningsfaktor på 1: 5 (20 cm/m) eller mere, bør kablet lægges ud inden for det sted, hvor hældningen begynder. Automower™ kan få svært ved at vende ved kablet, hvis hældningen er for kraftig.

Anvend et afgrænsningskabel for at afgrænse områder inde i arbejdsområdet, som f.eks. bede og springvand. Læg da kablet ud til området, rundt om det og derefter tilbage i samme spor. Hvis du anvender kramper, skal kablet lægges under samme krampe på vejen tilbage.

Minimere

3012-108

Robuste forhindringer som f.eks. træer og buske, der er højere end 15 cm, skal ikke afgrænses med afgrænsningskablet. Automower™ vender, når den støder mod en sådan forhindring. For at opnå så skånsom og lydløs drift som muligt er det dog at foretrække, at alle faste genstande i og ved arbejdsområdet afgrænses.

18

electrolux automower


Installation

Forhindringer, der skråner svagt, f.eks. sten eller store træer med forhøjet rodnet, bør afgrænses eller fjernes. I modsat fald kan Automower™ glide op på disse forhindringer og dermed beskadige knivene.

3012-384

Overvej følgende i relation til sekundære arealer og passager: •

Hvis der er sekundære arealer i nærheden af hovedområdet, skal afgrænsningskablet udlægges, så disse arealer danner en ”ø” uden for hovedområdet. Som sekundært areal regnes et arbejdsområde, som er uden ladestation, men som er indrammet af samme afgrænsningskabelløkke som hovedområdet. Automower™ skal flyttes manuelt mellem hovedområdet og det sekundære areal. Hvis haven består af to arealer, hvor det ene areal er meget mindre end det andet, og arealerne kun er forbundet via en meget lang og smal passage, kan det være hensigtsmæssigt at lave et sekundært areal. 3012-279

For at løkkesystemet skal fungere optimalt, må kablerne i de passager, som Automower™ skal kunne køre igennem, ikke ligge for tæt på hinanden. En passage bør være mindst 2 meter bred, hvis Automower™ skal kunne finde den og køre igennem den. Minimumafstanden mellem kablerne i en passage er 130 cm.

3012-232

Overgangen mellem et stort areal og en passage skal om muligt formes som en ”tragt” med rundede hjørner for at gøre det muligt for Automower™ at køre ind gennem passagen.

electrolux automower

19


Installation

C. Placering af ladestation 1.

Placer ladestationen, som du har planlagt det.

2.

Slut lavspændingskablet til ladestationen. Kun det originale kabel og den originale transformator må anvendes.

3012-263

3.

Slut lavspændingskablet til transformatoren. Kontakterne kan være noget træge at slutte til, da de er fugtsikre.

3012-262

4.

Slut transformatorens netkabel til et 230V-stik. Det anbefales at anvende et HFI-relæ.

D. Opladning af batteri Automower™ leveres med tomt batteri. Så snart ladestationen er sluttet til, kan plæneklipperen oplades. 1.

Stil hovedafbryderen på OFF.

2.

Stil Automower™ i ladestationen for at oplade batteriet, mens du lægger afgrænsningskablet ud. Når batteriet er tomt, tager det ca. 1 1/2 til 2 1/2 time, før det er fuldt opladet. 3012-385

VIGTIG INFORMATION Automower™ kan ikke køre, før installationen er helt færdig.

20

electrolux automower


Installation

E. Udlægning af afgrænsningskabel 1.

Læg afgrænsningskablet ud i overensstemmelse med din plan, men vent med at slutte det til ladestationen. Udlæg kablet ved enten: • at fæstne kablet i jorden med kramper. Efter nogle uger vil græssets rødder være vokset over kablet, så det ikke er synligt. Det er vigtigt at fæstne kramperne tæt. Afgrænsningskablet skal alle steder ligge nær jorden, så der ikke afklippes, før græssets rødder er vokset over det. 3012-221

eller:

• at nedgrave kablet i en dybde på 2-5 cm (maksimalt 20 cm). Hvis afgrænsningskablet ikke er tilstrækkeligt langt og derfor skal forlænges, skal du anvende den originale loddefri forlængerenhed, varenummer 535 13 37-01. Det er vandtæt og giver en pålidelig elektrisk sammenkobling. Ved sammenkobling skal begge kabelender føres ind i forlængerenheden. Tryk derefter tasten ned på forlængerenhedens overside.

VIGTIG INFORMATION Snoede kabler eller en forbindelsesklemme (”muffe”), der er isoleret med isoleringstape, kan ikke fungere som forlængerstykke. Fugten i jorden bevirker, at lederne oxiderer, hvilket med tiden fører til brud på kredsløbet.

3012-304 3012-305

electrolux automower

21


Installation

F. Tilslutning af afgrænsningskabel Slut afgrænsningskablet til ladestationen: 1.

Løft afskærmningen på ladestationen af: • Tag fat med begge hænder under kanten på afskærmningen, og træk lige ud ved siderne. • Løft derefter afskærmningen lige opad.

3012-268 3012-269

2.

Før enderne på afgrænsningskablet ind i de nederste huller på ladestationen, og før dem derefter op i de øverste huller. Højre kabelende skal føres ind i højre hul og venstre kabelende i venstre hul.

3012-266

VIGTIG INFORMATION Afgrænsningskablet må ikke krydses ved tilslutning til ladestationen. Derfor skal højre kabelende sluttes til den højre kontakt på ladestationen og omvendt.

3012-303

22

electrolux automower


Installation

3.

Læg kabelenderne i forbindelsesanordningen: • Åbn forbindelsesanordningen. • Læg kablet ind i forsænkningen på anordningen.

3012-284

4.

Tryk forbindelsesanordningen sammen med en tang. Tryk, til der høres et klik.

3012-264

5.

Klip overskydende afgrænsningskabel af. Klip 12 cm over den respektive forbindelsesanordning.

3012-265

6.

Tryk forbindelsesanordningen fast på metalstiften på ladestationen.

VIGTIG INFORMATION Højre forbindelsesanordning skal sluttes til den højre metalstift på ladestationen og omvendt.

3012-267

electrolux automower

23


Installation

7.

Genmonter afskærmningen på ladestationen. Sørg for, at de tre tapper på ladestationen placeres korrekt i hullerne på afskærmningen.

3012-270

G. Kontrol af installation Kontrollér kabelsignalet ved at se efter, hvilken indikation den grønne lysdiode på ladestationen giver. •

Fast lys = signalet er godt.

1 blink hvert andet sekund = der er brud på løkken, og der er ikke noget signal.

2 blink hvert andet sekund = der er signal, men kablet er formentlig beskadiget. Kontrollér alle forlængersamlinger på kablet. 3012-282

H. Tilkobling af Automower™ til ladestation 1.

Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på STOP-tasten.

2.

Placer Automower™ i ladestationen.

3.

Stil hovedafbryderen på ON. Når Automower™ startes første gang, aktiveres en opstartssekvens. Der spørges om følgende: Sprog, tidsformat, korrekt tid, datoformat, dato samt firecifret PIN-kode. Alle kombinationer bortset fra 0000 er tilladte.

Når du har valgt PIN-kode, mens Automower™ er placeret i ladestationen, er plæneklipper og ladestation koblet sammen.

Flere Automowere i en have Hvis du installerer mere end én Automower™ i samme område, skal hver enkelt plæneklipper have sin egen PIN-kode. Hvis afgrænsningskabelløkkerne derimod lægges med en afstand på mindst 40 cm fra hinanden, kan plæneklipperne have samme PIN-kode. Der vil da være ca. 20 cm mellem arbejdsområderne, som ikke bliver slået. Hvis du har en Automower™ til flere områder samt en afgrænsningskabelløkke og ladestation pr. område, kan plæneklipperen have samme PIN-kode på alle områderne. Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger.

24

electrolux automower

3012-385 3012-408


Kontrolpanel

Kontrolpanel På oversiden af Automower™ finder du kontrolpanelet under en låge. Åbn lågen ved at trykke på STOPtasten. Luk lågen ved at skubbe den fremad, til der høres et klik. Klikket høres, når STOP-tasten vender tilbage til driftsposition. Alle kommandoer til og indstillinger af Automower™ sker via kontrolpanelet. Der er adgang til samtlige funktioner via et antal menuer.

3012-397

Kontrolpanelet består af et display og et tastatur. Alle oplysninger vises på displayet, og al indtastning foretages ved hjælp af tasterne.

Hovedsiden viser hovedmenu, markør, ur, valgt driftsposition, antal klippetimer, ur-ikon, programvalg og batteristatus. •

Hovedmenuen er det øverste niveau i hele menustrukturen.

Markøren viser, hvilken menu der vælges, når YEStasten trykkes ned.

Uret viser den aktuelle tid.

Teksten AUTO eller MAN viser, hvilken driftsposition der er valgt.

Det antal driftstimer, der vises, er det antal timer, Automower™ har været i drift siden produktionsdatoen. Den tid, som Automower™ har brugt til at klippe græs i eller søgt efter ladestationen i, regnes som driftstid.

Ur-ikonet vises, når Automower™ skal deaktiveres eller er deaktiveret af timeren, dvs. står i ladestationen eller er på vej til ladestationen for at blive deaktiveret.

Programikonet vises, når et af programmerne under tasterne A, B eller C er valgt.

Batteristatus viser, hvor meget ladning batteriet har tilbage.

3012-412

3012-415

Tastaturet består af fem grupper af taster: genvejstaster, programmer, valg, tal og hovedafbryder.

3012-416

electrolux automower

25


Kontrolpanel

Genvejstaster 1.

Hjem:

1

• Sender plæneklipperen til ladestationen. Der bliver den, til der trykkes på tasten igen. Hussymbolet lyser i displayets højre side, når tasten trykkes ned. • Flytter markøren i menustrukturen tilbage til hovedsiden. 2.

2

Driftsposition: Den valgte driftsposition vises på displayets højre side som hhv. AUTO og MAN.

3012-404

Tryk tasten ned for at vælge imellem: • AUTO, den normale, automatiske driftsposition, hvor Automower™ klipper og oplader kontinuerligt. • MAN. Hvis du vælger MAN og lukker lågen til kontrolpanelet, når Automower™ er ude på græsplænen, vil maskinen klippe, indtil der ikke er mere strøm på batteriet. Derefter standser den og viser meddelelsen ”Batteriet tomt”. Plæneklipperen skal da flyttes manuelt til ladestationen og startes manuelt efter ladning. Hvis du vælger MAN og lukker lågen til kontrolpanelet, når Automower™ står i ladestationen, oplades plæneklipperen helt, hvorefter den bakker ca. 20 centimeter tilbage og bliver stående.

Program 3.

A

4.

B

5.

C

Under programtasterne kan du gemme forskellige konfigureringer af indstillinger enten for at genbruge dem eller for at gøre det nemmere at anvende en Automower™ i flere haver. Under de respektive taster findes der også forvalgte indstillinger. Du kan vælge at anvende disse indstillinger eller at ændre dem.

3

4

5 3012-405

Sådan ændrer du indstillingerne: Foretag de ønskede indstillinger. Gem dem ved at holde den valgte tast nede i 2 sekunder, indtil der høres to bip hurtigt efter hinanden. Hvis du f.eks. trykker på tast A, vises meddelelsen ”Program A ændret” på displayet i 2 sekunder.

Anvend den gemte information ved at trykke kort på den ønskede tast. Hvis du f.eks. trykker på tast A, vises spørgsmålet ”Anvend program A?” på displayet. Hvis du derefter trykker på YES, vælges Program A. Bogstavet ”A” står derefter på displayets højre side for at vise, hvilket program der er valgt.

26

electrolux automower


Kontrolpanel

Valg 6.

Pil tilbage: • Tryk for at gå et trin tilbage i menustrukturen.

7.

YES: • Tryk for at bekræfte en indtastning eller et valg. • Tryk for at kunne starte plæneklipperen, hvis der er gået mere end 10 sekunder, fra du sidst har trykket på en tast, til du har lukket lågen til kontrolpanelet.

8.

6

7

8

3012-406

Pil op og pil ned: • Tryk på en af piletasterne for at bladre mellem menuerne eller de forskellige valg.

Tal 9.

Anvendes i menustrukturen til at angive indstillinger som f.eks. PIN-kode, tid eller udkørselsretning. Anvendes også til at angive en talrække som genvej til de forskellige menuer. Se mere om talrækken i ”Talrække” på side 28.

3012-407

Hovedafbryder 10. Stil hovedafbryderen på ”ON” for at kunne starte Automower™. Stil hovedafbryderen på ”OFF”, når du ikke anvender plæneklipperen, eller hvis du skal arbejde med knivdisken. Når hovedafbryderen står på ”OFF”, kan plæneklipperens motorer ikke starte. Når hovedafbryderen stilles på ON første gang, begynder en opstartssekvens, der omfatter: valg af sprog, tidsformat, datoformat og firecifret PINkode samt indstilling af tid og dato, se side 24.

10

3012-408

electrolux automower

27


Menufunktioner

Menufunktioner Hovedmenu Hovedmenuen består af fire valg: 1.

Kommando

2.

Timer

3.

Have

4.

Indstillinger

Tallene henviser til overskrifterne på de næste sider.

3012-415

Under hvert valg findes der et antal undermenuer. Via disse kan du nå alle de funktioner, du skal bruge for at indstille Automower™.

Bladre mellem menuer Du kan bladre i hovedmenuen og undermenuerne ved hjælp af piletasterne. Angiv værdien og klokkeslæt ved hjælp af taltasterne, og bekræft hvert enkelt valg med YES-tasten. Tryk på Pil tilbage for at gå et menutrin tilbage, og tryk på Hjem-tasten for at gå direkte tilbage til hovedmenuen.

3012-412

Talrække Det valg, du har foretaget i hovedmenuen, og derefter også de valg, du har foretaget i undermenuerne, vises som en talrække længst nede i displayets højre hjørne. Det første tal i rækken henviser til valget i hovedmenuen. De andre tal henviser til valget i første undermenu osv. Den viste talrække kan højst indeholde tre tal. Du kan anvende talrækken som genvejskommando for at nå en bestemt funktion direkte. Eksempel: Tryk 2 2 i hovedmenuen, og undermenuen ”Dagtimer” vises.

3012-287

I overskrifterne på de næste sider angives talrækken i parentes.

Undermenuer I nogle undermenuer vises der et felt længst til højre ud for bestemte funktioner. Når et sådant felt er markeret med et flueben, betyder det, at funktionen er valgt. I nogle undermenuer er der ud for bestemte funktioner angivet information længst ude til højre. Denne information angiver, hvilket valg der er foretaget for den pågældende funktion. 3012-307

28

electrolux automower


Menufunktioner

1. Kommando

Oplad derefter AUTO

Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til Automowers overordnede funktioner. Du kan vælge mellem undermenuerne:

Vis seneste fejl Kommando

Oplad, derefter AUTO (1-1) Via dette valg kan du indstille Automower™ til omgående at køre til ladestationen, oplade batteriet og derefter gå tilbage til automatisk driftsposition. Vælg funktionen, og tryk på YES, når markøren står på ”Ja”.

Nulstil ABC-inst. Have

1-

Vis seneste fejl (1-2) Via dette valg kan du få vist listen med gemte fejlmeddelelser. Du kan bladre med piletasterne. Listen kan indeholde op til 20 fejlmeddelelser, og hver enkelt meddelelse vises med dato og tidspunkt.

Fabriksindstilling Timer

Indstillinger

Fabriksindstilling (1-3) Via dette valg kan du nulstille alle indstillinger til de oprindelige. Alle funktioner, bortset fra det valgte sprog, PIN-koden og de indstillinger, der findes under tasterne A, B og C, nulstilles. Vælg funktionen, angiv din PINkode, og tryk på YES, når markøren står på ”Ja”.

Nulstil ABC (1-4) Via dette valg kan du slette alle de programmeringer, der er foretaget under tasterne A, B og C. Vælg funktionen, og tryk på YES, når markøren står på ”Ja”.

2. Timer Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til de muligheder for tidsindstillinger, der er tilgængelige. Du kan vælge mellem undermenuerne: •

Tilsidesæt timeren (2-1)

Tilsidesæt timeren Kommando

Dagtimer

Timer

Weekendtimer

Via dette valg kan du midlertidigt koble timerfunktionen fra. •

Dagtimer (2-2) Via dette valg kan du indstille start- og stoptider.

Weekendtimer (2-3)

Have

Ugetimer 2-

Indstillinger

Via dette valg kan du indstille start- og stoptider for dagene fredag-søndag. •

Ugetimer (2-4) Via dette valg kan du vælge de dage i ugen, hvor Automower™ skal slå græs. TIL

Tilsidesæt timeren (2-1) Hvis du har indstillet timeren på din Automower™, kan du ved hjælp af denne funktion lejlighedsvis indstille plæneklipperen til maksimal drift. •

Tilsidesæt timeren FRA Dagtimer

2-1-

TIL (2-1-1) Stil markøren på ”TIL”, og tryk på YES for at lukke timerfunktionen.

Weekendtimer

FRA (2-1-2)

Ugetimer

Stil markøren på ”FRA”, og tryk på YES for at indstille timerfunktionen.

2-1

electrolux automower

29


Menufunktioner

Dagtimer (2-2) Det er muligt at indstille to forskellige start- og stoptider for hvert døgn. Indtast hvert ønsket klokkeslæt i timer og minutter. •

Nulstil alle tider Tilsidesæt timeren Starttid 1

Nulstil alle tider (2-2-1)

Dagtimer

Hvis du vil slette alle indstillede tider, skal du vælge funktionen og trykke på YES, når markøren står på ”Ja”.

Weekendtimer

Stoptid 1

Starttid 2

Starttid 1 (2-2-2)

Stoptid 1 (2-2-3)

Starttid 2 (2-4-2)

Stoptid 2 (2-2-5)

Ugetimer 2-2

Stoptid 2 2-2-

Weekendtimer (2-3) •

Nulstil alle tider

Nulstil alle tider (2-3-1) Hvis du vil slette alle indstillede tider, skal du vælge funktionen og trykke på YES, når markøren står på ”Ja”.

Starttid 1 (2-3-2)

Stoptid 1 (2-3-3)

Starttid 2 (2-3-4)

Stoptid 2 (2-3-5)

Kopier dagtimer (2-3-6)

Tilsidesæt timeren Starttid 1 Dagtimer Stoptid 1 Weekendtimer Starttid 2 Ugetimer Stoptid 2

Tryk på YES ved spørgsmålet ”Kopier?” for at overføre alle de tider, der er indstillet i dagtimer.

2-3

Kopier dagtimer 2-3-

Ugetimer (2-4) Anvend YES-tasten til at markere de dage, hvor du vil have Automower™ til at klippe. •

Man (2-4-1)

Tirs (2-4-2)

Ons (2-4-3)

Tors (2-4-4)

Fre (2-4-5)

Lør (2-4-6)

Søn (2-4-7)

Kør alle (2-4-8) Stil markøren på ”Kør alle”, og tryk på YES. Tryk derefter på YES igen ved spørgsmålet ”Alle TIL”.

30

electrolux automower

Tilsidesæt timeren

Dagtimer Man

Fre

Tirs

Lør

Ons

Søn

Tors

Kør alle

Weekendtimer

Ugetimer

2-4

2-4-


Menufunktioner

3. Have Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til de muligheder for køreindstillinger, der findes. Du kan vælge mellem undermenuerne: •

Udkørselsindstillinger

Timer

Kør over kablet

Udkørselsindstillinger (3-1) Via dette valg kan du indstille, hvor langt Automower™ skal bakke ud fra ladestationen, inden den vender, samt i hvilken retning plæneklipperen skal forlade ladestationen.

Kommando

Have

Haveform

Indstillinger

Kontroller kablet 3-

Kør over kablet (3-2) Via dette valg kan du indstille den strækning over afgrænsningskablet, som Automower™ skal køre.

Haveform (3-3) Via dette valg kan du angive for Automower™, hvilken type have du har.

Kontroller kablet (3-4) Via dette valg kan du kontrollere, om kablet er helt, og hvor præcis det ligger på græsplænen.

Se ”Haveeksempel” på side 36 for at få eksempler på indstillinger for valgene Udkørsel og Haveform.

Udkørselsindstillinger (3-1) Normalt forlader Automower™ ladestationen i en retning inden for udkørselssektoren 90°-270°, hvor 90° kaldes startvinkel og 270° kaldes slutvinkel. Ved manuelt at indstille udkørselsretningen kan du styre, hvordan Automower™ skal forlade ladestationen. Hvis ladestationen er placeret i en passage, når du optimalt ud til alle græsarealer, hvis du anvender funktionen.

3012-379

Fabriksindstilling (3-1-1) Hvis Automower™ skal følge de forvalgte udkørselsindstillinger, skal du stille markøren på ”Fabriksindstilling” og trykke på YES. Tryk derefter på YES igen ved spørgsmålet ”Nulstille til fabriksindstilling?”.

Fabriksindstilling Udkørselsindstillinger Udkørselsvinkel Kør over kablet Følg kabelet ud 3-1-1

Haveform

Kontroller kablet 3-1

electrolux automower

31


Menufunktioner

Udkørselsvinkel (3-1-2) Automower™ kan indstilles til en eller to udkørselssektorer. Anvend start- og slutvinkel 1, hvis du vil bruge én sektor. Anvend start- og slutvinkel 2, hvis du vil bruge to sektorer. Anvend også funktionen ”Proportion først”, og angiv en procentsats til at bestemme, hvor tit Automower™ skal forlade ladestationen i sektor 1. F.eks. indebærer procentsatsen 75, at plæneklipperen forlader ladestationen i sektor 1 i 75 % af tilfældene og i sektor 2 i 25 % af tilfældene.

3012-386 3012-387

• Bakdistance Angiv det antal centimeter, Automower™ skal bakke, inden den vender for at køre ud fra ladestationen.

Bakdistance

Fabriksindstilling

Startvinkel 1

Grundindstillingen for bakdistance er 60 cm. • Startvinkel 1 Angiv det gradtal, hvor sektoren/sektor 1 skal begynde. • Slutvinkel 1 Angiv det gradtal, hvor sektoren/sektor 1 skal slutte. • Startvinkel 2 Angiv det gradtal, hvor sektor 2 skal begynde. • Slutvinkel 2 Angiv det gradtal, hvor sektor 2 skal slutte. • Proportion først Når du anvender to udkørselssektorer, skal du angive en procentsats for at bestemme, i hvor stor en del af tilfældene Automower™ skal forlade ladestationen i sektor 1.

32

electrolux automower

Udkørselsvinkel

Følg kabelet ud

Slutvinkel 1

Startvinkel 2

3-1-2 Slutvinkel 2

Proportion først


Menufunktioner

Følg kabelet ud (3-1-3) Denne funktion indebærer, at Automower™ kan indstilles til at følge afgrænsningskabelløkken væk fra ladestationen for at nå et fjernereliggende område af græsplænen. Funktionen er især velegnet i haver, hvor f.eks. forhave og baghave er forbundet via en passage, hvor ladestationen ikke kan placeres. Op til tre fjernereliggende områder kan aktiveres: Område 1, Område 2 og Område 3. Se ”Haveeksempel” på side 36 for at få eksempler på indstillinger.

3012-417

Tre værdier skal angives, for at Automower™ skal kunne nå det fjernereliggende område: • Retning Angiv højre eller venstre afhængigt af, hvordan området ligger i forhold til ladestationen. Retningen regnes fra ladestationen set i plæneklipperens indkørselsretning. I eksemplet ovenfor er retningen venstre.

Fabriksindstilling

Udkørselsvinkel

Følg kabelet ud

• Strækning

Område 1

Område 2

3-1-3 Område 3

Angiv det antal meter langs med afgrænsningskabelløkken fra ladestationen til det sted i det fjernereliggende område, hvor plæneklipperen skal vende ud fra afgrænsningskabelløkken og begynde den vilkårlige klipning.

Retning

• Proportion Angiv en værdi for, i hvor mange af de tilfælde, Automower™ forlader ladestationen, den skal følge kablet ud mod det fjernereliggende område. F.eks. indebærer værdien 20 %, at Automower™ i 20 % af alle de tilfælde, den forlader ladestationen, gør det i retning mod det fjernereliggende område. I de øvrige 80 % af tilfældene forlader plæneklipperen ladestationen i overensstemmelse med den indstilling, der er foretaget i funktionen ”Udkørselsindstillinger (3-1)”.

Område 1

Område 2

Strækning

Proportion

Område 3

Hvis værdien på 20 % til Område 1 og 10 % til Område 2 er angivet, fordeles de resterende 70 % til valget under ”Udkørselsindstillinger (3-1)”.

electrolux automower

33


Menufunktioner

Kør over kablet (3-2) Fronten på Automower™ passerer altid afgrænsningskablet en vis strækning, inden plæneklipperen vender. Grundindstillingen for denne strækning er 27 cm, men kan ændres efter behov. •

Når du skal indstille en strækning, skal du stille markøren på ”Kør over kablet” og trykke på YES. Angiv derefter det antal centimeter, Automower™ skal passere begrænsningskablet med.

Haveform (3-3) Automower™ indstilles efter tre haveformer: Åben, Kompleks 1 og Kompleks 2. Se eksemplet på de forskellige former på billederne nedenfor. Denne indstilling har betydning for, hvordan plæneklipperen dækker et arbejdsområde. Fremfor alt har det betydning for drejevinkler og for, hvor tit plæneklipperen skifter drejeretning. Med indstillingen Åben optimeres bevægelsesmønsteret for en åben have. Hvis haven indeholder mange små områder, der er forbundet med passager, får du dog en bedre funktion med indstillingen Kompleks 2. Vælg: •

Udkørselsindstillinge r __ Kør over kablet

Haveform

Kontroller kablet 3-2

Udkørselsindstillinge r Åben Kør over kablet Kompleks 1 Haveform Kompleks 2 Kontroller kablet 3-3

3-3-

Åben (3-3-1) ved åbent græsareal, få forhindringer og ingen passager.

Kompleks 1 (3-3-2) ved en middelstor forekomst af forhindringer og/ eller passager.

Kompleks 2 (3-3-3) ved et stort græsareal og mange forhindringer og/ eller passager.

Åben form indeholder et græsareal med få forhindringer og ingen passager.

3012-290 3012-291

Eksempel på åben haveform. Græsareal hhv. 400 m2 og 1100 m2 34

electrolux automower


Menufunktioner

Kompleks 1 indeholder et stort græsareal med en middelstor forekomst af forhindringer og passager.

3012-292 3012-293

2

2

Eksempel på en haveform af typen Kompleks 1. Græsareal hhv. 900 m og 1000 m

Kompleks 2 indeholder et stort græsareal med mange forhindringer og passager.

3012-414 3012-295

2

2

Eksempel på en haveform af typen Kompleks 2. Græsareal hhv. 1500 m og 800 m

electrolux automower

35


Menufunktioner

Kontroller kablet (3-4) Med denne funktion kan du dels kontrollere plæneklipperens modtagelse af signalet fra afgrænsningskabelløkken, dels kan du afgøre, præcis hvor på græsplænen afgrænsningskablet ligger. De sensorer, der anvendes i denne funktion, sidder skjult under spærretasten til lågen for justering af klippehøjden. Sensoren registrerer, hvilken position Automower™ har til kablet. På displayet vises ”Indefor”, ”Udenfor” eller ”Intet kabelsignal”. Hvis plæneklipperen er inden for kabelløkken, vises ”Indefor” osv. Hvis plæneklipperen er indstillet med lyd på, høres en konstant bippen, når plæneklipperen er udenfor, og en pulserende bippen, når den ikke kan registrere et signal. Hvis plæneklipperen er inden for kabelløkken, høres der ingen bippen overhovedet.

Udkørselsindstillinger

Kør over kablet

Haveform

Kontroller kablet 3-4

Hvis du vil: •

kontrollere modtagelsen af signalet, skal du stille markøren på ”Kontroller kablet” og derefter trykke på YES.

søge efter kablet, skal du føre Automower™ over yderkanten af arbejdsområdet og derefter vælge ”Kontroller kablet”: Gentag, indtil du har fundet grænsen mellem ”Indefor” og ”Udenfor”. Så ved du, hvor kablet ligger.

Haveeksempel Ved at tilpasse udkørselsindstillingerne efter haven bliver det lettere for Automower™ at nå alle dele af haven og dermed opnå et bedre klipperesultat. Også tilpasning af indstilling til haveform gavner klipperesultatet. Forskellige haver kræver forskellige indstillinger. Nedenfor følger nogle forslag.

Haveform (3-3)

Udkørselsindstillinger (3-1)

Åben

Udkørselsindstillinger (3-1): Fabriksindstilling (3-1-1).

3012-421

36

electrolux automower


Menufunktioner

Haveform (3-3)

Udkørselsindstillinger (3-1)

Kompleks 1

Udkørselsvinkel (3-1-2): En udkørselssektor, 70°-190° Følg kabelet ud (3-1-3): Et fjernereliggende område: Område 1: Retning venstre, strækning 20 m og proportion 25 %.

3012-418

Kompleks 2

Udkørselsvinkel (3-1-2): En udkørselssektor, 50°-200° Følg kabelet ud (3-1-3): To fjernereliggende områder: Område 1: Retning venstre, strækning 80 m og proportion 20 %. Område 2: Retning højre, strækning 30 m og proportion 20 %. 3012-419

Kompleks 2

Udkørselsindstillinger (3-1): Fabriksindstilling (3-1-1). Følg kabelet ud (3-1-3): Et fjernereliggende område: Område 1: Retning højre, strækning 40m og proportion 15 %.

3012-420

electrolux automower

37


Menufunktioner

4. Indstillinger Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til de indstillingsmuligheder, der findes. Du kan vælge mellem undermenuerne: •

Sikkerhed

Timer

Sikkerhed (4-1) Via dette valg kan du foretage indstillinger i relation til PIN-kode, stopbeskyttelse, indstillingslås og alarm. PIN-kode skal angives, hvis menuen ”Sikkerhed” skal kunne vises. Alle sikkerheds- eller tyverisikringsfunktioner skal aktiveres manuelt, når Automower™ er ny.

Kommando

Lyd

Have

Info. niveau

Indstillinger

Sprog

Lyd (4-2) Tid & dato

Via dette valg kan du indstille lydniveau for funktionerne Opstart kniv, Normal drift, Ladning, Fejlmeddelelse og Tastatur. •

4-

Info. niveau (4-3) Via dette valg kan du bestemme, hvor detaljeret information der skal vises på displayet, når Automower™ er i drift.

Sprog (4-4) Via dette valg kan du vælge, hvilket sprog der skal anvendes i menuerne.

Tid & dato (4-5) Via dette valg kan du indstille den aktuelle tid og dag samt det ønskede tids- og datoformat.

Sikkerhed (4-1) •

Via denne funktion kan du når som helst ændre din PIN-kode. • Hvis du skal ændre PIN-kode, skal du stille markøren på ”PIN-kode” og derefter trykke på YES. Placer Automower™ i ladestationen. Angiv den nye PIN-kode, og tryk derefter på YES. Angiv den samme kode igen som bekræftelse, og tryk på YES. Når PIN-koden er ændret, vises meddelelsen ”PIN-KODE ÆNDRET” på displayet i nogle sekunder. Derefter vises menuen ”Sikkerhed” igen.

38

PIN-kode

PIN-kode (4-1-1)

electrolux automower

Tidslås Sikkerhed Stopbeskyttelse Lyd Indstillingslås Info. niveau

Sprog

Tid & dato

4-1

4-1-


Menufunktioner

Tidslås (4-1-2) Denne funktion indebærer dels, at Automower™ efter valgt antal dage holder op med at klippe og ikke fortsætter, før den korrekte PIN-kode angives, dels at PIN-koden skal angives, når hovedafbryderen stilles på ON. Hvis du vil: • aktivere funktionen, skal du stille markøren på ”Tidslås” og trykke på YES. Stil derefter markøren på ”Antal dage”, og tryk på YES. Angiv derefter, hvor mange dage Automower™ skal klippe, før der skal angives PIN-kode. Afslut med at trykke på YES.

PIN-kode Antal dage

_ _ Dage

Tidslås FRA Stopbeskyttelse

Indstillingslås 4-1-2

Når det valgte antal dage er gået, gør Automower™ den pågående klipning færdig, oplader batteriet, bakker ud af ladestationen og bliver stående. På displayet vises meddelelsen ”Ændre PIN-kode”. Angiv din kode, og tryk på YES. • deaktivere funktionen, skal du stille markøren på ”Tidslås” og trykke på YES. Stil derefter markøren på ”FRA”, og tryk på YES.

Stopbeskyttelse (4-1-3) Denne funktion indebærer, at det første ciffer i PINkoden skal angives inden for 10 sekunder efter, at du har trykket på STOP-tasten. Hvis ikke det korrekte ciffer er angivet efter tre forsøg, lyder alarmen. Alarmen kan da deaktiveres ved at angive hele PIN-koden.

PIN-kode

Tidslås

Stopbeskyttelse FRA

Hvis du vil: • aktivere funktionen, skal du stille markøren på ”Stopbeskyttelse” og trykke på YES. Vælg ”TIL” for at aktivere funktionen, og tryk på YES. Angiv derefter, hvor længe alarmen skal lyde, ved at besvare spørgsmålet ”Alarmens længde?”.

_ _ _min

TIL

Indstillingslås 4-1-3

• deaktivere funktionen, skal du stille markøren på ”Stopbeskyttelse” og trykke på YES. Vælg ”FRA” for at deaktivere funktionen, og tryk på YES. Når du har valgt ”FRA”, har du samtidig deaktiveret alarmfunktionen.

Indstillingslås (4-1-4) Denne funktion forhindrer personer, der ikke kender PIN-koden, i at foretage eller ændre indstillingerne. Det er heller ikke muligt at vælge eller gemme program A, B eller C. Hvis du vil: • aktivere funktionen, skal du stille markøren på ”Indstillingslås” og trykke på YES. Vælg derefter ”Til” for at aktivere funktionen. • deaktivere funktionen, skal du stille markøren på ”Indstillingslås” og trykke på YES. Vælg derefter ”Fra” for at deaktivere funktionen.

PIN-kode

Tidslås

Stopbeskyttelse TIL Indstillingslås 4-1-4

FRA

electrolux automower

39


Menufunktioner

Lyd (4-2)

Fabriksindstilling

Der findes et antal lydmeddelelser, der indikerer, hvad Automower™ er i gang med. Lydniveauerne er trinvise fra Niveau 4 (højeste) til STILLE (helt stille). •

Alle stille Lyd

Fabriksindstilling (4-2-1) Via dette valg er lydniveauet STILLE på alle funktioner bortset fra Opstart kniv og Tastatur, der er lydniveau 2. • Stil markøren på ”Fabriksindstilling”, og tryk på YES. Tryk derefter på YES ved spørgsmålet ”Anvend fabriksindstilt lyd?”.

Sikkerhed

Alle stille (4-2-2)

Alle højt Info. niveau Egen indstilling Sprog

4-2-

Tid & dato

indebærer, at alle funktioner indstilles med lydniveauet STILLE, bortset fra tastaturet, der får lydniveau 1.

4-2

• Stil markøren på ”Alle stille”, og tryk på YES. Tryk derefter på YES ved spørgsmålet ”Anvend lav lyd?”. •

Alle højt (4-2-3) indebærer, at alle funktioner får lydniveau 3. • Stil markøren på ”Alle højt”, og tryk på YES. Tryk derefter på YES på spørgsmålet ”Anvend høj lyd?”.

Egen indstilling (4-2-4)

Fabriksindstilling

Anvend ”Egen indstilling”, hvis du vil indstille forskellige lydniveauer for de forskellige funktioner. • Hvis du vil foretage dine egne indstillinger, skal du stille markøren på ”Egen indstilling” og trykke på YES. Markér derefter den respektive funktion, tryk på YES, flyt markøren til det ønskede lydniveau, og afslut med at trykke på YES.

Alle stille

Upstart kniv

Alle højt

Normal drift

Egen indstilling

Ladning

4-2-4 Fejlmeddelelse

Når Automower™ er indstillet med lyd på, høres en lydmeddelelse, alt efter hvad plæneklipperen er i gang med.

40

Lyd

Betyder

2 bip/10 sekunder

Lader

1 bip/10 sekunder

Klipper/søger

1 bip/sekund i 5 sekunder

Starter knivdisk

3 bip/sekund

Fejlmeddelelse

Èt langt bip

Knivdisken er bremset

Kort klikkelyd

En tast på tastaturet er trykket ned

Kort dobbelt bip

Ændring af indstilling er foretaget

Dybt, langt bip

Forkert indlæsning

electrolux automower

Tastatur


Menufunktioner

Info. niveau (4-3) Når du vælger informationsniveau, bestemmer du, hvor meget information der skal vises på displayet, når hovedafbryderen står på ON. Hvis du har valgt enkelt informationsniveau, vises der mindre information på displayet end ved avanceret informationsniveau.

Sikkerhed

Lyd Enkelt Info. niveau

Sådan vælger du: •

Avanceret 4-3-

Enkelt (4-3-1)

Sprog

• Stil markøren på ”Enkelt”, og tryk på YES. •

Avanceret (4-3-2)

Tid & dato

• Stil markøren på ”Avanceret”, og tryk på YES.

4-3

Tabellen nedenfor viser, hvilke informationsmeddelelser der vises på de respektive informationsniveauer. Informationsmeddelelse

Enkelt informationsniveau

Avanceret informationsniveau

STARTER

X

X

LADER

X

X

Ladetid (min)

X

Ladestrøm

X

KLIPPER

X

X

Klippetid (min)

X

Klippekraft

X

SØGER

X

X

Klippetid (min)

X

Søgetid (min)

X

TIMER

X

X

FEJL (f.eks. ”Intet kabelsignal”)

X

X

TAST PIN FOR AT FORLADE ALARM

X

X

VENTER

X

X

electrolux automower

41


Menufunktioner

Sprog (4-4) Med denne funktion kan du ændre det sprogvalg, du foretog, da du startede Automower™ første gang. Sådan vælger du sprog: Stil markøren på ”Sprog”, og tryk på YES. Stil derefter markøren ud for det ønskede sprog, og tryk på YES.

Sikkerhed

Lyd

Info. niveau

Sprog

Tid & dato 4-4

Tid & dato (4-5) Med denne funktion kan du ændre indstillingen af tid og dato i Automower™.

Sikkerhed

Lyd

Via denne funktion kan du også ændre det formatvalg, du foretog, da du startede Automower™ første gang. Info. niveau

Indstil tid (4-5-1) Stil markøren ud for ”Indstil tid”, og tryk på YES. Angiv derefter den korrekte tid, og afslut med YES.

• 12t eller • 24t. Afslut med at trykke på YES. Datoformat (4-5-4) Stil markøren ud for ”Datoformat”, og tryk på YES. Stil markøren ud for det ønskede datoformat: • YY-MM-DD (år-måned-dag), • MM-DD-YY (måned-dag-år) eller • DD-MM-YY (dag-måned-år). Afslut med at trykke på YES.

42

Indstil dato Tid & dato 4-5

Tidsformat

Tidsformat (4-5-3) Stil markøren ud for ”Tidsformat”, og tryk på YES. Stil markøren ud for det ønskede tidsformat:

Sprog

Indstil dato (4-5-2) Stil markøren ud for ”Indstil dato”, og tryk på YES. Angiv derefter korrekt dato, og afslut med YES.

Indstil tid

electrolux automower

Datoformat 4-5-


Anvendelse

Anvendelse Opladning af batteri. Når Automower™ er ny eller har stået ubenyttet hen i en længere periode, er batteriet tomt og skal oplades før start. Opladningen tager 1 1/2 til 2 1/2 time. 1.

Placer Automower™ i ladestationen. Sørg for, at opladningspladerne på plæneklipperen får god kontakt med kontaktpladen i ladestationen. 3012-385

Der etableres optimal kontakt, når begge opladningsplader ligger mod centrum på kontaktpladen.

2.

Åbn lågen til kontrolpanelet.

3.

Stil hovedafbryderen på ON.

3012-299

Information om opladningsforløbet vises på displayet under hele opladningsprocessen.

!

ADVARSEL Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, før du starter din Automower™. 1001-003

!

ADVARSEL Hold hænder og fødder væk fra de roterende knive. Placer aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når motoren er i gang.

3012-274

Start af Automower™ 1.

Tryk på STOP-tasten for at åbne lågen til kontrolpanelet.

2.

Stil hovedafbryderen på ON. Hvis tidslåsen er aktiveret, skal du angive PINkoden:

3.

Luk lågen.

På displayet vises meddelelsen ”STARTER”. Hvis Automower™ er indstillet med lyd på, høres også 1 bip/sekund i 5 sekunder, når knivdisken starter.

3012-408

electrolux automower

43


Anvendelse

Anvendelse af timer Klip græsset tilpas meget og tilpas ofte. Anvend timerfunktionen (se ”2. Timer” på side 29) for at undgå en fladtrykt græsplæne, og så din Automower™ får optimal levetid. Græssets kvalitet bliver f.eks. bedre, hvis det bliver klippet hver anden dag i stedet for 12 timer hver dag. Desuden har græsset godt af at hvile i en periode på mindst tre dage en gang om måneden.

Stop af Automower™ 1.

Tryk på STOP-tasten. Automower™ standser, klippemotoren stopper, og lågen til kontrolpanelet åbnes.

Omstart

3012-388

Omstart inden for 10 sekunder: 1.

Luk lågen til kontrolpanelet. Automower™ starter automatisk.

3012-389

Omstart efter mere end 10 sekunder: Hvis der går mere end 10 sekunder fra det seneste tryk på STOP-tasten eller tastaturet, er det ikke muligt at starte Automower™ blot ved at lukke lågen. Sådan starter du: 1.

Tryk på YES-tasten.

2.

Luk lågen til kontrolpanelet.

3012-402

Start af Automower™ 1.

Tryk på STOP-tasten.

2.

Stil hovedafbryderen på OFF.

Sluk altid Automower™ på hovedafbryderen, hvis du skal udføre vedligeholdelse eller flytte plæneklipperen uden for arbejdsområdet. 3012-409

44

electrolux automower


Anvendelse

Justering af klippehøjde Klippehøjden kan varieres fra MIN (2 cm) til MAX (6 cm). Hvis græsset er langt, tilrådes det at lade Automower™ begynde at klippe med klippehøjden MAX. Når græsset derefter er klippet kort, kan du sænke klippehøjden gradvist. Sådan justerer du klippehøjden: 1.

Tryk på STOP-tasten for at standse plæneklipperen.

2.

Åbn lågen til klippehøjdejusteringen: Tryk på spærretasten, og løft derefter lågen op.

3012-390

3012-391

3.

Drej grebet til den ønskede position. Den valgte position er den markering på rattet, der står midt ud for pilen i karrosseriet. • Drej med uret for at øge klippehøjden. • Drej mod uret for at sænke klippehøjden.

3012-253

4.

Luk lågen. Sørg for, at spærreknappen låses.

electrolux automower

45


Vedligeholdelse

Vedligeholdelse For at opnå bedre driftssikkerhed og længere levetid skal du kontrollere og rengøre Automower™ regelmæssigt og udskifte slidte dele efter behov. Se ”Rengøring” på side 48 for at få yderligere oplysninger om rengøring. I den første tid, Automower™ anvendes, bør knivdisk, friktionsplade og knive kontrolleres én gang om ugen. Hvis slitagen i den forløbne tid har været lav, kan intervallet af kontroller øges. Det er vigtigt, at knivdisken kan rotere frit og let. Friktionspladen skal kunne rotere frit og let i forhold til knivdisken. Knivsæggene skal være intakte. Knivenes levetid afhænger blandt andet af: •

driftstid og arbejdsområdets størrelse.

græstype.

jordtype.

forekomst af genstande som kogler, nedfaldsfrugt, legetøj, værktøj, sten, rødder og lignende.

Levetiden kan variere meget, men er normalt 2-4 uger ved drift på arealer over 1000 m2 og længere på mindre arealer. Se ”Udskiftning af knive” på side 49 for at få yderligere oplysninger om udskiftning af knive.

Batteri Batteriet er vedligeholdelsesfrit, men har en begrænset levetid på 1-3 år. Levetiden afhænger dels af sæsonens længde, dels af, hvor mange timer om dagen Automower™ anvendes. En lang sæson eller mange timers anvendelse om dagen bevirker, at batteriet skal udskiftes med kortere intervaller. Batteriet må kun udskiftes af forhandleren.

46

electrolux automower


Vedligeholdelse

Vinteropbevaring Automower™: Rengør Automower™ omhyggeligt, og stil hovedafbryderen på ”OFF”. Opbevar plæneklipperen indendørs, i den originale emballage og stående på alle fire hjul. Se ”Rengøring” på side 48 for at få yderligere oplysninger om rengøring.

3012-411

Ladestation: Opbevar helst ladestation, transformer og lavspændingskabel indendørs. Afgrænsningskablet kan blive liggende i jorden. Hvis ladestationen tages ind, bør du beskytte enderne på afgrænsningskablet mod fugt ved f.eks. at lægge dem i en beholder med vandfrit smørefedt. Hvis du ikke har mulighed for indendørs opbevaring, skal afgrænsningskablet forblive tilsluttet. Ladestationen skal forblive sluttet til netspænding.

3012-216

Efter vinteropbevaring: Kontrollér, om det er nødvendigt at rengøre Automower™, kontaktplade eller opladningsplade ved første ibrugtagning. Hvis opladnings- eller kontaktpladen ser brændt ud, skal du rengøre den med fin smergel. Kontrollér også, at plæneklipperens tid og dato passer.

electrolux automower

47


Vedligeholdelse

Rengøring Anvend aldrig højtryksspuling eller rindende vand ved rengøring. Det anbefales at bruge en forstøverflaske med vand. 3012-271

Undervogn og knivdisk 1.

Stil hovedafbryderen på OFF.

2.

Tag beskyttelseshandsker på.

OFF

3012-288 3012-272

3.

Rejs Automower™ op på siden.

4.

Rengør knivdisk og undervogn f.eks. med en opvaskebørste. Kontrollér samtidigt, at knivdisken roterer frit i forhold til motorholderen direkte ovenfor. Kontrollér også, at friktionspladen roterer frit i forhold til knivdisken. Hvis lange græsstrå eller andre genstande vikler sig ind, kan knivdisk og/eller friktionsplade bremses. Selv en mindre bremsning fører til øget energiforbrug, kortere klippetid og i yderste konsekvens, at plæneklipperen ikke kan klare et stort græsareal. Hvis en grundigere rengøring kræves, skal friktionspladen og eventuelt knivdisken afmonteres. Kontakt din forhandler efter behov.

3012-393

3012-394

Karrosseri Anvend en fugtet, blød svamp eller klud til rengøring af karrosseriet. Hvis karrosseriet er stærkt tilsmudset, kan det være nødvendigt at bruge en sæbeopløsning eller et opvaskemiddel.

3012-392

48

electrolux automower


Vedligeholdelse

Udskiftning af knive

!

ADVARSEL Anvend altid originale knive og skruer ved udskiftning af dele. Udskiftning af kniven kombineret med genanvendelse af skruen kan medføre, at skruen slides under klipning og falder af. Kniven kan da blive slynget ud og forårsage skade.

Automower™ er forsynet med tre knive, der er skruet i knivdisken. Knivene er tveæggede for at øge levetiden. Knivdisken drejer skiftevis mod venstre og højre. Alle tre knive og skruerne skal udskiftes samtidigt for at sikre et balanceret klippesystem.

3012-422

Før udskiftning af knive: 1.

Stil hovedafbryderen på OFF.

2.

Tag beskyttelseshandsker på.

OFF

3012-288 3012-272

3.

Læg Automower™ op og ned.

4.

Drej friktionspladen, så hullet på pladen vender midt ud for skruen til kniven.

5.

Skru kniven ud. Anvend en skruetrækker med lige kærv eller en krydskærv.

3012-260

6.

Løsn friktionspladen og knivdisken en anelse, og tag kniven og skruen ud.

7.

Skru den nye kniv fast.

electrolux automower

49


Fejlsøgning

Fejlsøgning Fejlmeddelelser Nedenfor er vist en række fejlmeddelelser, der kan vises på displayet. Hvis du får en meddelelse, der ikke er vist her, skal du kontakte din forhandler. Fejlmeddelelse

Årsag

Afhjælpning

Venstre hjulmotor blokeret

Græs eller en genstand har sat sig fast rundt om drivhjulet.

Kontrollér drivhjulet, og fjern græsset eller genstanden.

Højre hjulmotor blokeret

Græs eller en genstand har sat sig fast rundt om drivhjulet.

Kontrollér drivhjulet, og fjern græsset eller genstanden.

Blokeret knivdisk

Græs eller en genstand har sat sig fast rundt om knivdisken.

Kontrollér knivdisken, og fjern græsset eller genstanden.

Installationslås

PIN-koden i ladestationen og plæneklipperen er ikke ens.

Stil plæneklipperen i ladestationen, og angiv korrekt PIN-kode.

Intet kabelsignal

Transformatoren er ikke sluttet til netspænding, eller den har udløst automatsikringen.

Kontrollér tilslutningen til stikkontakten, og om et eventuelt HFI-relæ er udløst.

Brud på afgrænsningskablet.

Kontrollér, hvilket signal lysdioden på ladestationen giver. Hvis den blinker, betyder det, at kablet er beskadiget. Reparer bruddet på kablet ved hjælp af en original vandtæt forlængerenhed, varenummer 535 13 37-01.

Hvis fejlen opstår på enkelte områder, kan det skyldes forstyrrelser fra metalgenstande (hegn, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.

Prøv at flytte afgrænsningskablet.

Hvis fejlen opstår i nærheden af en ”ø”, kan det skyldes, at afgrænsningskablet er udlagt i forkert retning rundt om ”øen” og dermed afbryder signalet.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt korrekt.

Automower™ er kørt fast i noget.

Frigør Automower™, og fjern årsagen til, at plæneklipperen er kørt fast.

Indelukket

50

electrolux automower

Nulstil automatsikringen ved at trække transformatorens netkabel ud af stikkontakten, vente 10 sekunder og derefter sætte netkablet tilbage i stikkontakten igen.


Fejlsøgning

Fejlmeddelelse

Årsag

Afhjælpning

Udenfor

Hvis fejlen opstår på enkelte områder, kan det skyldes forstyrrelser fra metalgenstande (hegn, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.

Prøv at flytte afgrænsningskablet.

Arbejdsområdet har for stor hældning.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt korrekt.

Afgrænsningskablet er udlagt forkert rundt om en ”ø”.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i overensstemmelse med installationsinstruktionerne.

Afgrænsningskablet ligger for tæt på arbejdsområdets kant.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt korrekt.

Automower™ kan ikke finde ladestationen.

Find en ny placering til ladestationen.

Batteriet er defekt.

Kontakt din forhandler for at få batteriet udskiftet.

Forkert pinkode

Der er angivet en forkert PIN-kode. Du får tre forsøg, derefter blokeres tastaturet i fem minutter.

Angiv korrekt PIN-kode

Glider

Automower™ er kørt fast i noget.

Frigør plæneklipperen, og fjern årsagen til, at plæneklipperen er begyndt at glide. Hvis fejlen skyldes vådt græs, skal du vente med at starte plæneklipperen, til græsset er tørt.

Ingen kontakt med ladestationen

Automower™ får dårlig kontakt med kontaktpladen i ladestationen.

Kontrollér, at Automower™ står korrekt i ladestationen.

Ladestationen blokeret

Kontakten mellem opladningsplade og kontaktplade er dårlig, og Automower™ har foretaget en række opladningsforsøg.

Stil Automower™ i ladestationen, og kontrollér, at der etableres god kontakt mellem opladningspladen og kontaktpladen.

En genstand ligger i vejen for Automower™

Fjern genstanden.

Sidder fast i ladestationen

Der ligger en genstand i vejen for Automower™, så den ikke kan bakke ud fra ladestationen.

Fjern genstanden.

Op og ned

Automower™ hælder for meget eller er væltet.

Vend plæneklipperen rigtigt.

Batteriet tomt

Automower™ er indstillet til driftspositionen MAN.

Dette er normalt, og der behøves ingen afhjælpning.

Lav batterispænding

electrolux automower

51


Fejlsøgning

Fejlsøgningsskema Hvis din Automower™ ikke fungerer korrekt, skal du følge fejlsøgningsskemaet nedenfor. Hvis fejlen ikke forsvinder, skal du kontakte din forhandler.

52

Symptom

Årsag

Afhjælpning

Ujævnt klipperesultat

Automower™ arbejder for få timer pr. dag.

Øg arbejdstiden, se ”2. Timer” på side 29.

For stort arbejdsområde.

Prøv at begrænse arbejdsområdet eller forlænge arbejdstiden, se ”2. Timer” på side 29.

Sløve knive.

Udskift samtlige knive og skruer, så de roterende dele er balanceret.

Langt græs i forhold til indstillet klippehøjde.

Øg klippehøjden. Sæsonens første klipning skal eventuelt foretages med en konventionel plæneklipper, før du lader Automower™ påbegynde arbejdet.

Græsophobning ved knivdisken eller rundt om motorakslen.

Kontrollér, at friktionspladen og knivdisken roterer frit og let. Hvis ikke, skal friktionspladen og eventuelt knivdisken afmonteres, hvorefter græs og fremmedlegemer skal fjernes. Se ”Rengøring” på side 48.

Automower™ arbejder på forkert tidspunkt

Uret på Automower™ skal indstilles.

Indstil uret, se ”Tid & dato (4-5)” på side 42.

Start- og stoptid for klipning er angivet forkert.

Foretag en ny indstilling af start- og stoptid for klipning, se ”2. Timer” på side 29.

Automower™ vibrerer

Ubalanceret knivdisk eller beskadigede knive.

Kontrollér knivene og skruerne, og udskift dem efter behov.

Automower™ kører rundt, men knivdisken roterer ikke

Automower™ leder efter ladestationen.

Ingen afhjælpning. Knivdisken roterer ikke, når plæneklipperen søger efter ladestationen.

Plæneklipperen klipper i kortere perioder end normalt mellem opladningerne

Græs eller et fremmedlegeme bremser knivdisken eller friktionspladen.

Afmonter og rengør friktionspladen og knivdisken.

Både klippe- og opladningstid er kortere end normalt

Dette er normalt ved høje temperaturer (gradvist tiltagende ved over 25°C).

Ingen afhjælpning.

electrolux automower


Tekniske data

Tekniske data Data

Automower™

Dimensioner Længde

71 cm

Bredde

55 cm

Højde

30 cm

Vægt

8,6 kg

Tændingssystem Batteri

NiMH-specialbatteri 18V / 2,2Ah (40Wh)

Transformator

230 V / 24 V

Støjemissioner Målt lydeffekt

63 dB (A)

Garanteret lydeffekt

69 dB (A)

Klipning Klippesystem

Tre leddelte skærende knivblade

Klippehøjde

2-6 cm

Klippebredde

22 cm

Arbejdskapacitet

1800 m2

electrolux automower

53


EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring (gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer hermed, at den automatiske plæneklipper Electrolux Automower™ fra årgangsserienummer 2004 og fremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: -af den 22. juni 1998 ”angående maskiner” 98/37/EF, bilag IIA. -af den 3. maj 1989 ”angående elektromagnetisk kompatibilitet” 89/336/EØF, samt gældende tillæg. -af den 8. maj 2000 ”angående emissioner af støj til omgivelserne” 2000/14/EF. Oplysninger om støjemissioner og klippebredde fremgår af kapitlet Tekniske data. Følgende standarder opfyldes: EN292-2. Udpeget organ 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyristorgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har udarbejdet en rapport med nummer 01/901/027 indeholdende overensstemmelsesvurdering i henhold til bilag VI til RÅDETS DIREKTIV af den 8. maj 2000 ”angående emissioner af støj til omgivelserne” 2000/14/EF.

Huskvarna, den 27. november 2003

Olle Markusson, Teknisk chef

Serienummer: ____________________________________

Personlig kode: __________________________________

Forhandler: ______________________________________

Forhandlerens telefonnummer: _____________________

54

electrolux automower

´®z+H8R¶66¨


www.automower.com Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.

www.electrolux.com Automower™ er et varemærke under Electrolux Gruppen. Automower™ er beskyttet af en række patenter. EP 0 550 473 EP 1058 958 US 6.586.908

EP 1 025 472 EP 1 302 147 SE 511 254

US 6.300.737 US 6.525.509 US 6.465.982

1140245-06

´®z+H8R¶66¨

2004W07

/Manual_Automower_G2_dk  

http://www.auto-mowers.dk/images/7/pdf/Manual_Automower_G2_dk.pdf

/Manual_Automower_G2_dk  

http://www.auto-mowers.dk/images/7/pdf/Manual_Automower_G2_dk.pdf

Advertisement